RH 2009:18

Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729). Fråga om en tidning haft rätt att återge fotografiet sedan det förekommit i ett förundersökningsprotokoll som getts in till en tingsrätt.

Stockholms tingsrätt

Under tiden den 16 september - 19 november 2004 hade Aftonbladet Nya Medier AB (Aftonbladet) ett fotografi av en flicka, benämnd "Lena", på sin webbplats, www.aftonbladet.se, bifogat till artikeln "Sexavtalet med Lena, 16". I artikeln beskrevs sexuella övergrepp som en 62-årig man utsatt Lena för samt Lenas livsöde. Mannen dömdes i maj 2000 av Solna tingsrätt för de sexuella förbrytelserna mot bl.a. Lena och stod vid artikelns publicering, under hösten 2004, återigen inför rätta vid Sollentuna tingsrätt på grund av liknande brottslighet. I samband med rättegången vid Sollentuna tingsrätt begärde Aftonbladets fotograf ut akten från Solna tingsrätt och kunde då fotografera av det aktuella fotografiet.

Vid publiceringen angavs inte vem upphovsmannen till fotografiet var och Lenas riktiga identitet skyddades genom det påhittade namnet och utsuddning av hennes anletsdrag på fotografiet. T.L., som tagit fotografiet, kände dock igen bilden och tog kontakt med Aftonbladet och framställde vissa krav. Efter dessa kontakter togs fotografiet bort ifrån webbplatsen.

T.L. väckte talan mot Aftonbladet och yrkade att tingsrätten skulle förplikta Aftonbladet att till honom betala 13 890 kr, varav 4 940 kr avsåg skäligt vederlag för utnyttjandet, 930 kr skadestånd för att T.L. inte namngivits vid publiceringen och 8 020 kr skadestånd för kränkning på grund av att bilden manipulerats.

Aftonbladet bestred käromålet, men vitsordade 660 kr såsom skäligt vederlag för utnyttjandet av bilden, 1 000 kr som ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag, samt 660 kr i skadestånd för utelämnandet av T.L:s namn vid publiceringen och 1 000 kr för övrig kränkning.

Parterna anförde bl.a. följande grunder.

T.L: Bilden har verkshöjd och åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. Den åtnjuter också skydd enligt 49 a § upphovsrättslagen.

Publiceringen innebär att Aftonbladet utan tillstånd av T.L., i strid mot upphovsrättslagen, förfogat över T.L:s upphovsrättsligt skyddade verk genom olovlig exemplarframställning och olovligt tillgängliggörande av bilden under tiden den 16 september 2004 till den 19 november 2004. Aftonbladet har vidare kränkt T.L:s ideella rättigheter genom att inte enligt gällande branschpraxis namnge honom och genom att manipulera hans fotografi. T.L. har därigenom lidit ekonomisk och ideell skada uppgående till yrkat belopp. Överträdelserna har skett uppsåtligen eller åtminstone av oaktsamhet.

Aftonbladet: Fotografiet saknar verkshöjd och omfattas därför inte av det upphovsrättsliga skyddet enligt 1 § upphovsrättslagen. Det vitsordats däremot att skydd åtnjuts för fotografisk bild enligt 49 a § upphovsrättslagen.

Det bestrids under alla förhållanden att T.L. har rätt till ersättning. Bilden ingår i ett offentliggjort förundersökningsprotokoll varför T.L:s samtycke inte behövs i enlighet med 9 § första stycket 3 upphovsrättslagen. Vidare har bilden endast återgetts i samband med en redogörelse för ett brottmål i vilket bilden förekommit. Detta får ske utan T.L:s samtycke med stöd av 26 a § första stycket 2 upphovsrättslagen. Vid tiden för publiceringen av bilden var det inte känt för Aftonbladet vem som var dess upphovsman/fotograf. Aftonbladet saknade praktisk möjlighet att efterforska och ange bildens källa. Då Aftonbladet senare erhållit kännedom om att T.L. var bildens upphovsman/fotograf erbjöds denne att Aftonbladet skulle namnge honom i anslutning till den publicerade bilden. Aftonbladet har därför iakttagit god sed vad avser namngivning i enlighet med 3 § första stycket och 11 § andra stycketupphovsrättslagen.

Aftonbladet har vid förfogandet av fotografiet iakttagit god sed varför T.L:s ideella rättigheter inte har kränkts och Aftonbladet är sålunda inte ersättningsskyldigt.

Det bestrids att eventuell överträdelse skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

T.L: Det bestrids att 9 § upphovsrättslagen är tillämplig beträffande förundersökningsprotokoll.

Det bestrids att bilden förekommit vid sådan redogörelse för ett mål som avses i 26 a § upphovsrättslagen.

Det bestrids att Aftonbladets förfogande över bilden skett i enlighet med god sed i angivna avseenden.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Olle Sörheim) anförde i dom den 26 juli 2007 bl.a. följande. Tingsrätten finner att den aktuella bilden åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen som ett fotografiskt verk enligt 1 § första stycket 5. Bilden åtnjuter också skydd enligt 49 a §.

Det är ostridigt att påstådd manipulerad bild funnits på Aftonbladets webbplats under angiven tid och att publiceringen skett utan T.L:s samtycke. Fråga är om publiceringen utgör intrång i T.L:s upphovsrätt. Eventuellt intrång gäller i så fall olovlig exemplarframställning och olovligt tillgängliggörande av bilden för allmänheten. Det sistnämnda gäller i så fall att bilden gjorts tillgänglig för allmänheten genom överföringen till webbplatsen. Förfarandet utgör enligt nuvarande lydelsen av 2 § tredje stycket 1 upphovsrättslagen överföring av verket till allmänheten. När publiceringen ägde rum utgjorde förfarandet enligt den då gällande bestämmelsen offentlig visning av verket.

Tingsrätten övergår nu till att ta ställning till Aftonbladets invändningar.

Är bestämmelserna i 9 § och 26 a §upphovsrättslagen tillämpliga?

Aftonbladet har gjort gällande att bilden ingår i ett offentliggjort förundersökningsprotokoll och att protokollet utgör ett beslut eller yttrande av myndighet enligt 9 § första stycket upphovsrättslagen. Tingsrätten finner att det är uppenbart att protokollet inte kan utgöra ett beslut av myndighet. Fråga är då om det kan anses utgöra ett yttrande av myndighet. Henry Olsson har i kommentaren, Upphovsrättslagstiftningen (2006) uttalat sig om vad som avses med yttrande från myndighet. Det anförs att bestämmelsen gäller enbart sådana uttalanden som kan anses som ett yttrande som sådant av myndigheten, dvs. ett uttalande som återger myndighetens uppfattning (s. 125). Tingsrätten finner att ett förundersökningsprotokoll måste anses utgöra en sammanställning av det som framkommit under förundersökningen. I ett sådant protokoll anförs normalt ingenting som kan ses som ett uttalande angående myndighetens uppfattning i en specifik fråga. Tingsrätten finner därför att ifrågavarande förundersökningsprotokoll inte kan anses utgöra ett yttrande av myndighet i den mening som avses i 9 § första stycket upphovsrättslagen.

I 26 a § upphovsrättslagen hänvisas till 9 § upphovsrättslagen. I första stycket första meningen och andra meningen i den förstnämnda bestämmelsen anges följande: "Var och en får återge verk, vilka ingår i de handlingar som avses i 9 § första stycket och är av de slag som anges i 9 § andra stycket 2-4. Detta gäller dock inte verk som avses i 9 § tredje stycket." Tingsrätten har ovan kommit fram till att ett förundersökningsprotokoll inte utgör ett beslut eller yttrande av myndighet enligt 9 § första stycket upphovsrättslagen och att den bestämmelsen därför inte är tillämplig. Detta innebär på grund av den gjorda hänvisningen att inte heller 26 a § första stycket upphovsrättslagen är tillämplig.

I 26 a § andra stycket upphovsrättslagen stadgas att var och en får återge handlingar som är upprättade hos svenska myndigheter men inte är sådana som avses i 9 § första stycket. Ett förundersökningsprotokoll omfattas av denna bestämmelse. Detta innebär att Aftonbladet haft rätt att utan samtycke av T.L. publicera bilden som ingår i förundersökningsprotokollet. Vad T.L. gjort gällande om att bilden är underkastad sekretess förändrar inte denna bedömning. Enligt 26 § upphovsrättslagen får var och en återge vad som muntligen eller skriftligen anförs inför myndigheter och i statliga eller kommunala representationer. Detta gäller emellertid inte uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100). Denna undantagsbestämmelse gäller endast uppgifter som inkommer till en myndighet utifrån; den gäller inte handlingar som har upprättas av en myndighet.

Det ovan upptagna leder till att tingsrätten finner att Aftonbladet inte har begått intrång i T.L:s ensamrätt till bilden enligt upphovsrättslagen genom olovlig exemplarframställning och olovligt tillgängliggörande av bilden för allmänheten. Detta innebär att T.L. inte har rätt till ersättning av Aftonbladet enligt 54 § upphovsrättslagen.

Även när ett verk får återges fritt med stöd av bestämmelserna om inskränkningar i 2 kap.upphovsrättslagen ska upphovsmannens ideella rättigheter respekteras. Detta framgår av 11 § upphovsrättslagen. I paragrafens första stycke anges att bestämmelserna i 2 kap. inte medför några inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § utöver dem som följer av 26 c §. Bestämmelsen i 3 § andra stycket lyder enligt följande: "Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen."

I 11 § andra stycket föreskrivs att ytterligare ideella rättigheter ska respekteras. I stycket anges att när ett verk återges offentligt ska källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Vidare anges att verket inte får ändras i större utsträckning än användningen kräver.

Skadestånd för underlåten namngivning

Aftonbladet har uppgett att tidningen före publiceringen av bilden inte känt till vem som var upphovsman/fotograf och saknat praktisk möjlighet att ta reda på detta. Aftonbladet har också framhållit att tidningen, sedan kännedom om upphovsmannen/fotografen erhållits, erbjudit T.L. att namngivning skulle ske, vilket denne emellertid inte accepterat. Vad Aftonbladet invänt kan inte anses innebära att Aftonbladet iakttagit sådan god sed som krävs. Ett minimikrav i en situation som denna måste nämligen vara att det före publiceringen görs reella ansträngningar för att söka utröna vem som är upphovsman/fotograf. Eftersom Aftonbladet inte gjort några sådana ansträngningar i detta fall har Aftonbladet således inte levt upp till vad god sed kräver. Aftonbladet ska utge skadestånd för denna underlåtenhet. Skadan som är ringa kan inte beräknas med ledning av den beräkningsmodell som T.L. använt. Skäligt skadestånd kan inte utgå med mera än vitsordat belopp.

Skadestånd för "manipulering" av bilden

Ansiktet har varit utsuddat på bilden som Aftonbladet publicerat. Aftonbladet har uppgett att detta skett med hänsyn till Aftonbladets pressetiska skyldighet att visa hänsyn till brottsoffer och deras anhöriga. Aftonbladet har som skriftlig bevisning i denna del åberopat Etiska regler för press, TV och radio. I reglerna framhålls att man vid publicering ska ta stor hänsyn till privatlivets helgd och den personliga integriteten. Ifrågavarande publicering ägde rum i samband med redogörelse för ett uppmärksammat brottmål vid Sollentuna tingsrätt. Gärningsmannen hade tidigare dömts för likartad brottslighet i ett uppmärksammat brottmål vid Solna tingsrätt. Ett av offren i det tidigare målet hade inte orkat med det som hon råkat ut för och därför tagit sitt liv. Aftonbladet påminde om denna tragedi i sin redogörelse och illustrerade redogörelsen med den nu aktuella bilden. Denna illustration förefaller naturlig. Tingsrätten ifrågasätter heller inte att utsuddningen av ansiktet skett för att visa hänsyn till flickans anhöriga. Tingsrätten finner inte att omständigheterna är sådana att ändringen av bilden på något sätt kan anses vara kränkande för T.L. Skadestånd för kränkning ska därför inte utgå.

Slut

Tingsrätten förpliktar Aftonbladet att betala 660 kr till T.L.

Hovrätten

T.L. överklagade och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan.

Aftonbladet bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Ingemar Persson, referent, och tf. hovrättsassessorn Louise Petrelius) anförde i dom den 12 mars 2009 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Hovrätten gör inledningsvis bedömningen - liksom även tingsrätten gjort - att den i målet aktuella fotografiska bilden åtnjuter skydd enligt såväl 1 § första stycket 5 som 49 a § upphovsrättslagen (1960:729).

T.L. är ostridigt bildens upphovsman och innehar upphovsrätten och fotorätten till bilden. Genom tingsrättens i denna del inte överklagade dom är fastställt att Aftonbladets underlåtenhet att ange T.L. som bildens upphovsman i anslutning till att bilden publicerades kränkt T.L:s ideella rätt.

Huvudfrågan i målet är om Aftonbladet hade rätt att vederlagsfritt publicera bilden och om Aftonbladet därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot T.L. Frågan måste besvaras med hänsynstagande till att bilden ingått i ett förundersökningsprotokoll som getts in till en tingsrätt i ett där anhängigt brottmål, varvid Aftonbladet gjort gällande en rätt att med stöd av 26 § eller 26 a och 9 §§upphovsrättslagen förfoga över bilden.

Var och en får enligt 26 § upphovsrättslagen återge vad som muntligen eller skriftligen anförs inför domstol. Av 26 § tredje stycket 1 framgår att inte endast anföranden som sådana - t.ex. slutanföranden som uppfyller krav på verkshöjd och originalitet m.m. - utan även annat bilagt eller berört material som annars skulle ha upphovsrättsligt skydd, får återges med stöd av bestämmelsen. Vilket material i akten som kan anses ha ett tillräckligt nära samband med vad som anförs, och därför omfattas av bestämmelsen, har inte uttryckligen reglerats i lagen.

Bestämmelserna i 26 § fanns med vid upphovsrättslagens tillkomst år 1960 och motiveras av hänsyn till allmänhetens insyn i förfarandet vid bl.a. domstolar. I förarbetena anges att sådant material som inte direkt ingår som ett led i förhandlingen, t.ex. ingiven skriftlig bevisning, normalt ska ha fortsatt upphovsrättsligt skydd. Sådant material kan emellertid få återges vederlagsfritt, beroende på i vilket sammanhang materialet återges, omfattningen och syftet med redogörelsen m.m. (se prop. 1960:17 s. 162 f.).

Den aktuella bilden ingick i en brottmålsakt vid Solna tingsrätt. Det finns emellertid inget som tyder på att parterna inför domstolen särskilt hänvisat till bilden eller på annat sätt berört den. Aftonbladets publicering av bilden omfattas inte heller i övrigt av bestämmelserna i 26 § upphovsrättslagen.

Aftonbladet har vidare åberopat rätt att vederlagsfritt publicera bilden med stöd av 26 a § upphovsrättslagen. Tingsrätten fann att sådan rätt fanns med stöd av 26 a § andra stycket. Aftonbladet har emellertid i första hand gjort gällande att 26 a § första stycket ska tillämpas i målet.

I 26 a § första stycket finns en hänvisning till 9 § upphovsrättslagen, som är tillämplig på bl.a. yttranden av svenska myndigheter. Ett förundersökningsprotokoll i ett brottmål kan enligt hovrättens mening inte sägas ge uttryck för åklagarmyndighetens eller polismyndighetens ståndpunkt i en viss fråga, utan är närmast att se som en sammanställning av utredningen i ett brottmål. Protokollet kan därför inte anses vara ett yttrande i den mening som avses i 9 § upphovsrättslagen (se Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, 2 uppl. s. 125).

Åklagarens stämningsansökan utgör emellertid ett yttrande i den mening som avses i 9 § upphovsrättslagen. Om det i en stämningsansökan finns en hänvisning till visst material, kan materialet omfattas av regeln i 26 a § första stycket. Av utredningen framgår emellertid inte att någon sådan hänvisning gjorts till bilden. 26 a § första stycket upphovsrättslagen är därför inte tillämplig i målet.

En fri återgivningsrätt gäller enligt 26 a § andra stycket upphovsrättslagen för handlingar upprättade hos svenska myndigheter. Ett förundersökningsprotokoll faller givetvis in under denna bestämmelse. Återgivningsrätten gäller emellertid inte alster av bildkonst, vilket framgår av 26 a § tredje stycket 6 upphovsrättslagen. En fotografisk bild som uppnår verkshöjd är enligt upphovsrättslagens terminologi att betrakta som ett alster av bildkonst, se 1 § första stycket 5 (se även prop. 1973:15 s. 151). Hovrätten finner mot bakgrund av det nu anförda att inte heller 26 a § andra stycket upphovsrättslagen tillåtit Aftonbladet att publicera bilden.

Sammanfattningsvis finner hovrätten att Aftonbladet inte med stöd av vare sig 26 § eller 26 a §upphovsrättslagen kan hävda en fri återgivningsrätt grundad på att bilden ingått i ett till domstol ingivet förundersökningsprotokoll. Aftonbladet är således genom olovlig exemplarframställning och olovligt tillgängliggörande av bilden för allmänheten skyldigt att betala ersättning för utnyttjandet av bilden.

Enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen utgår ersättning för utnyttjandet av bilden med belopp motsvarande skäligt vederlag. Vid bestämmande av skäligt vederlag anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det av Aftonbladet vitsordade beloppet, som grundar sig på ett branschavtal, ska ges företräde framför den prislista som upprättats ensidigt av Bildleverantörernas förening, BLF (se även Eltell och Radetzki i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR, 2005, s. 227 f.). T.L. ska därför tillerkännas ersättning för skäligt vederlag med 660 kr.

T.L. har även begärt ersättning för förlust, lidande och annat förfång enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen. En förutsättning är att intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Aftonbladet har inte redovisat att man gjort något för att förvissa sig om att det var lovligt att publicera bilden utan samtycke från upphovsmannen. Aftonbladet får därmed anses ha handlat oaktsamt.

T.L. har emellertid inte visat att han lidit någon sådan förlust som avses i bestämmelsen. För att T.L. ska kunna tillerkännas ersättning för lidande eller annat förfång måste publiceringen ha kränkt hans anseende eller egenart som upphovsman (se NJA 1985 s. 807). Enligt hovrättens mening kan publiceringen inte anses på detta sätt kränkande för T.L. Hans yrkande om ersättning enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen kan därför inte vinna bifall.

I fråga om ersättning för att bilden manipulerats i samband med publiceringen gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom förpliktas Aftonbladet Nya Medier AB att till T.L. betala 1 320 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 12 mars 2009.

Mål nr: FT 6278-07.

Lagrum: 1, 9, 26 och 26 a §§upphovsrättslagen (1960:729).

Rättsfall: NJA 1985 s. 807.

Litteratur: Prop. 1960:17 s. 162 f.; prop. 1973:15 s. 151; Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, 2 uppl. s. 125; Eltell och Radetzki i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR, 2005, s. 227 f.