RH 2012:105

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Amfetamin, 11 kg; Kokain, 440 g

Hovrätten: Högsta domstolen har i ett flertal rättsfall under senare tid behandlat frågan om bedömningen av straffvärdet av narkotikabrott (se NJA 2011 s. 357, NJA 2011 s. 675 I och II, NJA 2011 s. 799, NJA 2012 s. 70, NJA 2012 s. 115 och NJA 2012 s. 144). Högsta domstolen har i rättsfallen inskärpt betydelsen av att andra faktorer än sort och mängd narkotika ges ett avgörande inflytande över bedömningen av brottslighetens straffvärde särskilt vid de allvarligaste gärningarna.

Det måste enligt Högsta domstolen inom straffskalan - särskilt för grovt narkotikabrott - finnas ett tillräckligt utrymme för beaktande av sådana faktorer som omfattningen av brottsligheten, den eventuella yrkesmässighet som präglat den, dess farlighet samt graden av hänsynslöshet. Högsta domstolen har i ovan nämnda fall bl.a. beaktat vilken roll gärningsmannen haft, om brottsligheten haft samband med eget missbruk, om hanteringen varit av sofistikerat slag, om inblandningen från gärningsmannens sida varit kortvarig eller sträckt sig över längre tid, om gärningsmannen tagit administrativ befattning med narkotikan och om det rört sig om internationell narkotikahandel.

Det allvarligaste brottet som ska bedömas i detta fall gäller de fyra tilltalades befattning med amfetaminet i sopsäckarna, knappt 11,3 kg. Det rör sig om en stor mängd farlig narkotika som motsvarar ett mycket stort antal missbruksdoser och därmed betingar ett högt ekonomiskt värde. De tilltalades hantering av partiet har varit välorganiserad. Planeringen har sträckt sig över viss tid. Deras hantering har vidare internationell koppling och framstår som professionell. Var och en av de tilltalade har varit aktiv och haft en egen betydelsefull roll att spela i affären. Hanteringen är inte missbruksrelaterad utan framstår som en ren affärsverksamhet då det ekonomiska utbytet för var och en framstår som den enda betingelsen för deltagandet.

Det sagda innebär att narkotikabrottet är att bedöma som grovt. Det innebär vidare att de tilltalades befattning med amfetaminet i sopsäckarna har ett högre straffvärde än vad en bedömning grundad endast på sort och mängd skulle leda till. Med hänsyn härtill ansluter sig hovrätten till den bedömning av straffvärdet som tingsrätten har gjort. Straffvärdet motsvarar alltså för denna gärning fängelse 7 år för var och en av de tilltalade. Mot bakgrund av vad som anförts ovan om hanteringen av amfetaminet i sopsäckarna ska även den narkotikasmuggling som St gjort sig skyldig till ska bedömas som grovt brott. Vid denna bedömning har hovrätten också beaktat det avancerade och svårupptäckta sättet som införseln skett på.

Även brottsligheten på Branteviksgatan har avsett en stor mängd farlig narkotika. I målet är vidare utrett att det i lägenheten hanterats narkotika på ett organiserat sätt. Kokain har i praxis ansetts farligare än amfetamin och den anträffade mängden motsvarar ett stort antal missbruksdoser till betydande ekonomiskt värde. Det sagda innebär att narkotikabrottet är att bedöma som grovt. Straffvärdet för denna gärning motsvarar fängelse fyra år.

St ska dömas för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott avseende amfetaminet i sopsäckarna. Den omständigheten att han döms både för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott påverkar dock inte straffvärdet eftersom gärningarna, även om de utgör skilda brott, hänger nära samman och avser samma narkotika. Det samlade straffvärdet för denna brottslighet motsvarar därmed fängelse sju år. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan inte någon annan påföljd än fängelse komma i fråga. Skäl att frångå straffvärdet vid straffmätningen föreligger inte. Hovrätten ansluter sig därför till tingsrättens bedömning att påföljden bör bestämmas till fängelse sju år.

L ska dömas för grovt narkotikabrott avseende amfetaminet i sopsäckarna. Straffvärdet motsvarar för denna gärning fängelse 7 år. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan inte någon annan påföljd än fängelse komma i fråga. Även med beaktande av att han utvisas saknas skäl att frångå straffvärdet vid straffmätningen. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse sju år.

M ska dömas för grovt narkotikabrott avseende allt amfetamin i garaget, dvs. 17,2 kg. Han ska även dömas för narkotikabrott avseende kokainet (0,64 g) i personbilen. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det samlade straffvärdet för denna brottslighet motsvarar fängelse 8 år. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan inte någon annan påföljd än fängelse komma i fråga. Hovrätten ansluter sig vidare till tingsrättens bedömning i fråga om utvisning och återreseförbud. Som tingsrätten funnit innebär utvisningen ett men för Milos Stefanovic på grund av hans anknytning till Sverige. Med hänsyn härtill bör fängelsestraffet bestämmas till sju år.

Sa ska dömas för grovt narkotikabrott avseende amfetaminet i sopsäckarna, grovt narkotikabrott avseende kokainet (440 g) i lägenheten på Branteviksgatan och narkotikabrott avseende kokainet (0,64) i personbilen. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det samlade straffvärdet för denna brottslighet motsvarar fängelse 9 år. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan inte någon annan påföljd än fängelse komma i fråga. Skäl att frångå straffvärdet vid straffmätningen föreligger inte. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse nio år.