RH 2019:6

Hyresnämndsmål. I en lägenhet har påträffats stora mängder narkotika, hjälpmedel för bearbetning av narkotika och kontanter. Hovrätten har funnit att lägenhetens syfte som bostad varit klart underordnat i förhållande till den brottsliga verksamheten. Lägenheten har därmed till väsentlig del använts för den brottsliga verksamheten. Hyresgästen, som inte själv dömts för något brott, har haft ett hyresrättsligt ansvar för den eller de personer som använt lägenheten för verksamheten. Hyresrätten har därför förverkats. Även fråga om omförhör i hovrätten krävs när hyresnämnden inte fäst tilltro till en hörd persons utsaga och om upphörande av avtal om garageplats.

Hyresnämnden i Stockholm

E.N. hyr en lägenhet av AB Stockholmshem (hyresvärden). Hyresvärden sade upp hyresavtalet till den 31 mars 2018 och yrkade att avtalet inte skulle förlängas samt att E.N. skulle åläggas att flytta från lägenheten.

E.N. motsatte sig att hyresavtalet skulle upphöra.

- - -

Hyresnämnden (hyresrådet Kjell E. Johansson samt intresseledamöterna Jan Pettersson och Clarence Bohlin) anförde i beslut den 10 juli 2018 följande.

SKÄL

- - -

Parternas inställningar

Hyresvärden har gjort gällande att E.N:s lägenhet - - - helt eller till väsentlig del använts för brottslig verksamhet och att hyresrätten till lägenheten därför har förverkats. För det fall hyresrätten inte är förverkad har hyresvärden gjort gällande dels att den redovisade brottsliga verksamheten, dels att E.N. upplåtit lägenheten utan hyresvärdens medgivande, var för sig eller tillsammans, i vart fall inneburit att E.N. åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst varför E.N. inte ska få hyreskontraktet förlängt. Enligt hyresvärden skulle det inte heller strida mot god sed i hyresförhållanden eller annars vara oskäligt mot E.N. att hyreskontraktet inte förlängs eftersom E.N. inte bor i lägenheten. Hyresvärden har vidare gjort gällande att E.N:s kontrakt för garaget - - - är kopplat till hyresavtalet för lägenheten varför det ska upphöra tillsammans med kontraktet för lägenheten.

E.N. har bestritt hyresvärdens talan för såväl lägenheten som garageplatsen och anfört att vad som framkommit inte innebär att hyresrätten är förverkad eller att han åsidosatt sina förpliktelser så att hyreskontraktet ska upphöra. Han behöver lägenheten som sin permanenta bostad.

- - -

Vad som framkommit om lägenheten

Av skälen i lagakraftvunnen dom från Södertörns tingsrätt - - - framgår bl.a. att lägenheten "använts som en plats för förvaring och bearbetning av narkotika". Vid polisens husrannsakningar i lägenheten, som genomfördes den 29 och 30 november samt den 9 december 2016, påträffade polisen totalt tretton kg cannabisharts och drygt 1,8 kg kokain. Härutöver påträffade polisen bl.a. laminat- eller vacuummaskin, vacuumpåsar, "cannais-besudlad kniv", handskar, plastfolie, emballage, vågar, fryspåsar, munskydd, stavmixrar, mixerbehållare och marmorplattor. Tingsrätten konstaterade att "(s)ärskilt sovrummen var sparsamt möblerade. Det fann inte någon säng i lägenheten. I soffan i vardagsrummet fanns dock sängkläder".

Ska hyreskontraktet för lägenheten upphöra?

Såsom hyresvärden disponerat sin talan har hyresnämnden först att pröva om hyresrätten till lägenheten är förverkad på grund av vad som framkommit om den brottsliga verksamhet som hyresvärden har gjort gällande har skett i lägenheten.

Det har inte gått att klargöra hur länge den narkotika polisen fann hade funnits i lägenheten. Vad som dock framgår är att lägenheten inte var möblerad för ett boende utan att vad som fanns i den visar på en inte tillfällig plats för bearbetning och lagring av narkotika. Lägenhetens utformning, inte för att vara en bostad utan en plats till åtminstone övervägande del för bearbetning och lagring av narkotika, innebär att den varit ett medel och förutsättning för den brottsliga verksamheten som gärningsmän dömdes för enligt tingsrättens angivna dom (varvid för tydlighets skull anmärkes att E.N. inte var en av de dömda). Med detta konstaterande saknar frågan om hur länge just den narkotika polisen fann hade funnits i lägenheten betydelse.

Eftersom lägenheten till åtminstone väsentlig del använts för brottslig verksamhet, hyresvärden inte dröjt med att säga upp hyreskontraktet, och det som läggs E.N. till last inte är av ringa betydelse, är hyresrätten till lägenheten förverkad. Hyresvärdens talan ska därför bifallas. Med denna utgång ska E.N. åläggas att flytta från lägenheten.

I och med att hyresvärdens yrkanden ska bifallas då hyresrätten är förverkad avstår hyresnämnden från att pröva övriga av hyresvärden anförda grunder.

Ska hyreskontraktet för garageplatsen upphöra?

Annat har inte framgått än att garageplatsen har ett omedelbart samband med användningen av lägenheten och att garageplatsen saknar värde vid hyresavtalets upphörande. Hyresavtalet för garageplatsen ska därför upphöra samtidigt med avtalet för lägenheten. (Jämför Svea hovrätts beslut den 31 oktober 2017 i mål nr ÖH 1539-17.)

BESLUT

1.Hyresnämnden bifaller hyresvärdens upphörsyrkande. Hyresavtalet för den av E.N. hyrda lägenheten, och därigenom för den av E.N. hyrda garageplatsen, har därför upphört den 31 mars 2018.

2.Med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägger hyresnämnden E.N. att flytta från lägenheten med tillhörande förråd - - - och den av E.N. hyrda garageplatsen - - - senast då detta beslut vinner laga kraft (inte längre går att överklaga).

- - -

Hovrätten

E.N. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden eller i vart fall ge honom uppskov med att flytta till månadsskiftet närmast efter sex månader från hovrättens beslut.

Hyresvärden motsatte sig att hyresnämndens beslut skulle ändras och att uppskov skulle medges.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsrådet Kazimir Åberg, f.d. hovrättsrådet Måns Edling, referent, och tf. hovrättsassessorn Linnéa Sundqvist Kahles) anförde i beslut den 17 januari 2019, såvitt är av intresse här, följande.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har vidhållit vad de anförde i hyresnämnden.

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är densamma som i hyresnämnden.

Av förhöret i hyresnämnden med E.N. framgår i huvudsak följande. Han har bott i lägenheten tillsammans med en inneboende. Han var aldrig inne i den inneboendes rum. Han hade bestämt sig för att möblera om lägenheten och börjat tömma den på möbler. Han hade därför, kort innan polisens husrannsakan, flyttat sin säng till sin dotters rum hos hans föräldrar, där han också sov emellanåt. Det tog tid att köpa nya möbler eftersom han inte kunde köpa allt nytt. Under den aktuella perioden jobbade han väldigt mycket. Dagarna innan husrannsakan sov han hos sina föräldrar och en kompanjon, eftersom han jobbade på ett stort event. Samma dag som husrannsakan hade han för avsikt att sova i lägenheten, på soffan. Han har aldrig fått några klagomål på att det skulle ha varit några störningar i lägenheten.

SKÄL

Frågan om muntlig bevisning och om muntlig förhandling

E.N. har begärt att hovrätten ska hålla omförhör med honom. Han ska höras om hur prövningslägenheten var möblerad innan polisens husrannsakan den 29 november 2016 och om omständigheterna kring den säng han flyttat från prövningslägenheten. Förhöret ska styrka att prövningslägenheten inte ställts i ordning för visst ändamål. Som skäl för sin begäran har han anfört att hyresnämnden inte har bemött de förklaringar som han lämnat under sitt förhör, vilket möjligen kan ses som att hyresnämnden inte har fäst tilltro till hans utsaga. Hovrätten konstaterar att tilltrosbestämmelsen i 7 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt inte bör tolkas på så sätt att omförhör utan vidare skulle krävas när hyresnämnden inte fäst tilltro vid en hörd persons utsaga. Hovrätten anser att det inte är av betydelse för utredningen att E.N. hörs på nytt. Hans begäran om detta ska därför avslås. Eftersom någon muntlig bevisning inte ska tas upp och muntlig förhandling inte behövs av någon annan anledning ska även hans begäran om förhandling avslås.

Rättsliga utgångspunkter

Av 12 kap. 42 § första stycket 9 jordabalken framgår bl.a. att hyresrätten är förverkad om en lägenhet helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del. Hyresrätten är inte förverkad om det som läggs hyresgästen till last är av ringa betydelse

(se femte stycket samma paragraf). Hyresgästen behöver inte personligen ha gjort sig skyldig till den brottsliga verksamheten, utan det är tillräckligt att någon av dem för vilka hyresgästen svarar enligt 12 kap. 24 § första stycket jordabalken nyttjat lägenheten för brottslig verksamhet (se Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen, kommentaren till 12 kap. 42 § jordabalken under rubriken Första stycket, punkt 9 - Brottslig verksamhet m.m., Zeteo 2018-05-25).

Av förarbetena till bestämmelsen framgår bl.a. att det för förverkande krävs att lägenheten systematiskt nyttjas för brottslig verksamhet

(se prop. 1979/80:179 s. 24). Som exempel anges fall där en lägenhet nyttjas till spritklubb, falskmyntarverkstad eller laboratorium för framställning av narkotiska preparat. Gemensamt för dessa fall är att själva lägenheten utgör en typisk förutsättning eller ett medel för den brottsliga verksamheten. Lagrådet framhöll i sitt yttrande att utmärkande för den brottslighet som ska leda till förverkande är att den utövas affärsmässigt och att typiskt för brottsligheten är att den tar lägenheten eller en väsentlig del av denna i anspråk, med uteslutande av andra legala användningssätt (se a. prop. s. 108 f.). Det sistnämnda innebär enligt lagrådet i praktiken att lägenheten eller återstående del av den samtidigt knappast är lämplig som bostad, eftersom den brottsliga verksamheten som regel antingen är störande eller måste bedrivas under sådan sekretess att ett normalt boende vid sidan därav inte är möjligt. Om bostadsinslaget framstår som underordnat för hyresgästen i förhållande till den nytta som lägenheten ger honom eller henne i den brottsliga verksamheten, kan antas att grund för förverkande ofta föreligger enligt denna punkt (se T. Edling, Jordabalk 12 kap. 42 §, Lexino 2016-08-31).

Hovrättens bedömning

Av utredningen framgår att bl.a. drygt 13 kg cannabisharts och drygt

1 846 gram kokain samt en stor mängd hjälpmedel för bearbetning av narkotika har påträffats i prövningslägenheten. Vidare har en stor mängd kontanter påträffats. I en lagakraftvunnen brottmålsdom har tingsrätten funnit det klarlagt att prövningslägenheten använts som en plats för förvaring och bearbetning av narkotika samt att narkotikan i allt väsentligt varit avsedd att överlåtas och har dömt en person som vistats i lägenheten för grovt narkotikabrott. I förevarande mål finner hovrätten att det har varit fråga om sådan brottslig verksamhet som omfattas av bestämmelsen i 12 kap. 42 § första stycket 9 jordabalken.

Nästa fråga som hovrätten har att ta ställning till är om lägenheten helt eller till väsentlig del använts för den brottsliga verksamheten. Prövningslägenheten består av fyra rum och kök om ca 102 kvadratmeter. Av utredningen framgår att narkotika och diverse hjälpmedel för bearbetning av narkotika har påträffats i ett av sovrummen, i vardagsrummet och i köket. I övriga rum, dvs. två sovrum, badrum och hall, har ingen narkotika eller hjälpmedel påträffats. Vidare framgår att lägenheten vid tiden för husrannsakan var mycket sparsamt möblerad. Det har t.ex. inte funnits någon säng i lägenheten, utan endast en kudde och filt på en soffa i vardagsrummet. Med hänsyn till det nu sagda finner hovrätten att lägenhetens syfte som bostad varit klart underordnat i förhållande till den brottsliga verksamheten. Lägenheten har därmed till väsentlig del använts för den brottsliga verksamheten. E.N. har inte åtalats för narkotikabrott. Han har emellertid ett hyresrättsligt ansvar enligt 12 kap. 24 § jordabalken för den eller de personer som drivit verksamheten. Hovrätten instämmer i hyresnämndens bedömning att det som läggs E.N. till last inte är av ringa betydelse och att hyresrätten förverkats. Överklagandet ska därför avslås.

I det särskilda hyresavtalet avseende garageplats sägs att, om hyresavtalet för bostadslägenheten upphör, upphör också avtalet om garageplats vid samma tidpunkt. Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden att också detta avtal har upphört (jfr RH 2018:11).

Mot hyresvärdens bestridande kan, då hyresrätten är förverkad, uppskov med att flytta inte medges.

- - -

BESLUT

1.Hovrätten avslår E.N:s begäran om omförhör med sig själv och om muntlig förhandling.

2.Hovrätten avslår överklagandet och uppskovsyrkandet. E.N. är därmed skyldig att flytta genast.

3.Hyresvillkoren - utom villkoren om hyres- och uppsägningstider - ska tillämpas så länge E.N. haft rätt att bo kvar i lägenheten.

- - -