Ds 2012:48

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

De fördrag och andra instrument som anges i 4 § samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument.

De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument.

Förslag till lag om ändring i lagen ( 1994:1500 ) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Ds 2012:48

3 §1

Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 §.

De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska gemenskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 §.

Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.

De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska gemenskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.

5 § De fördrag och andra

instrument som avses i 2 och 3 §§ är även protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 2008:1095.

2. Ärendet

Den 20 juli 2011 lade den irländska regeringen fram ett förslag till ändring av fördragen i form av ett protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget, i det följande irländska protokollet. Europeiska rådet beslutade i enlighet med artikel 48.3 första stycket i fördraget om Europeiska unionen (EUfördraget) att höra Europaparlamentet och kommissionen om förslaget.

Den 18 april respektive den 4 maj 2012 lämnade Europaparlamentet respektive kommissionen positiva yttranden om förslaget. Europaparlamentet gav också sitt godkännande till att inte sammankalla ett konvent eftersom de föreslagna ändringarnas omfattning inte motiverade det.

I enlighet med det ordinarie fördragsändringsförfarandet i artikel 48.3 i EU-fördraget beslutade Europeiska rådet dels att en konferens mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar (regeringskonferens) skulle behandla de av den irländska regeringen föreslagna ändringarna vilka skulle utgöra mandatet för konferensen, dels att inte sammankalla ett konvent eftersom ändringarnas omfattning inte motiverade det.

Rådets ordförande sammankallade en regeringskonferens för att förverkliga förslaget om ändring av fördragen. Regeringskonferensen sammankallades formellt den 16 maj 2012 och avslutades samma dag. Den 13 juni 2012 hade samtliga medlemsstater undertecknat det irländska protokollet.

Protokollet ska fogas till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Ärendet Ds 2012:48

Protokollet träder enligt sin lydelse i kraft den 30 juni 2013, under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats, eller om så inte är fallet den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats.

Protokollet föranleder en ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Bakgrunden till protokollets upprättande

Under ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) genomfördes en folkomröstning om fördraget på Irland den 12 juni 2008 som fick negativt resultat. Fördragets innehåll har beskrivits i propositionen Lissabonfördraget (prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64). Lissabonfördragets ikraftträdande krävde att alla 27 medlemsstater ratificerade det och det kunde därför endast träda i kraft om man hittade en lösning på den situation som skapats genom det negativa resultatet i folkomröstningen. Europeiska rådet enades vid sitt möte den 11−12 december 2008 om att det genom rättsliga garantier skulle tas hänsyn till den oro som det irländska folket framfört genom sin premiärminister avseende att skattepolitik, rätt till liv, utbildning och familjen samt Irlands traditionella politik av militär neutralitet skulle komma att påverkas av Lissabonfördragets ikraftträdande. Mot den bakgrunden fattade stats- och regeringscheferna i Europeiska unionens 27 medlemsstater, församlade i Europeiska rådet 18−19 juni 2009 ett beslut om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (se Europeiska rådets slutsatser, bilaga I). Stats- och regeringscheferna uttalade att beslutet ger rättsliga garantier för att vissa frågor som oroar det irländska folket inte kommer att påverkas av Lissabonfördragets ikraftträdande. Dessutom uttalades att beslutets innehåll är fullt förenligt med Lissabonfördraget och inte kommer att kräva någon förnyad ratificering av det fördraget. Vidare

Bakgrunden till protokollets upprättande Ds 2012:48

uttalades att beslutet är rättsligt bindande. Det fick verkan samma dag som Lissabonfördraget trädde i kraft, det vill säga den 1 december 2009. Stats- och regeringscheferna uttalade även att de vid tidpunkten för ingåendet av nästa anslutningsfördrag, och i enlighet med deras respektive konstitutionella krav, skulle fastställa bestämmelserna i beslutet i ett protokoll som ska fogas till EUfördraget och EUF-fördraget. Slutligen uttalades att protokollet inte på något sätt kommer att ändra förhållandet mellan EU och dess medlemsstater. Protokollets enda syfte kommer att vara att ge fullständig fördragsstatus åt klargörandena i beslutet för att ta hänsyn till det irländska folkets oro. Dess status kommer inte att skilja sig från liknande klargöranden i protokoll som erhållits av andra medlemsstater. Protokollet kommer att klargöra, men inte ändra, innehållet i och tillämpningen av Lissabonfördraget.

Den 8 juli 2009 beslutades att en ny folkomröstning skulle hållas på Irland, med Europeiska rådets nya försäkringar i åtanke. Den 2 oktober 2009 röstade irländarna ja till fördraget. Därmed kunde Lissabonfördraget ratificeras av Irland.

Mot denna bakgrund görs nu en fördragsändring för att i enlighet med vad stats- och regeringscheferna enades om i samband med Europeiska rådets möte den 18−19 juni 2009 foga ett protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget till EU-fördraget och EUF-fördraget.

4. Det irländska protokollets innehåll

Av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget framgår följande.

Rätt till liv, familj och utbildning

Protokollet innebär att ingenting av det i Lissabonfördraget som ger rättslig status åt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och inga av bestämmelserna i det fördraget på området frihet, säkerhet och rättvisa ska på något sätt påverka omfattningen och tillämpligheten av skyddet för rätt till liv i artikel 40.3.1, 40.3.2 och 40.3.3, skyddet av familjen i artikel 41 och skyddet av rätten till utbildning i artiklarna 42, 44.2.4 och 44.2.5 i Irlands författning (artikel 1 i protokollet).

Skatter

I protokollet anges vidare att bestämmelserna i Lissabonfördraget inte, för någon av medlemsstaterna, innebär någon som helst förändring av omfattningen eller genomförandet av EU:s befogenheter när det gäller beskattning (artikel 2 i protokollet).

Det irländska protokollets innehåll Ds 2012:48

Säkerhet och försvar

Slutligen anges följande när det gäller säkerhet och försvar (artikel 3 i protokollet).

Unionens åtgärder i internationella sammanhang utgår från principerna om demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

Unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik utgör en integrerande del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken tillförsäkrar unionen en operativ kapacitet att genomföra uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga.

Den påverkar inte de enskilda medlemsstaternas säkerhets- och försvarspolitik, inklusive Irlands, och inte heller de enskilda medlemsstaternas förpliktelser.

Lissabonfördraget påverkar eller förändrar inte Irlands traditionella politik av militär neutralitet.

Det är medlemsstaterna själva – inklusive Irland, i en anda av solidaritet och utan att åsidosätta sin traditionella politik av militär neutralitet – som kommer fastställa vilken typ av stöd eller bistånd som ska ges en medlemsstat som utsätts för en terroristattack eller blivit utsatt för väpnat angrepp på sitt territorium.

Varje beslut om att övergå till ett gemensamt försvar kommer att kräva ett enhälligt beslut av Europeiska rådet. Det skulle bli en fråga för medlemsstaterna, inklusive Irland, att i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser och deras respektive konstitutionella krav besluta om ett gemensamt försvar ska antas eller inte.

Ds 2012:48 Det irländska protokollets innehåll

Ingenting i denna avdelning påverkar eller föregriper någon medlemsstats ståndpunkt eller politik i fråga om säkerhet och försvar.

Det är också en fråga för varje medlemsstat att, i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser och inhemska rättsliga krav, besluta om den ska delta i ett permanent strukturerat samarbete eller i Europeiska försvarsbyrån.

I Lissabonfördraget föreskrivs inte skapandet av en europeisk armé eller uttagning till någon form av militärtjänst.

Lissabonfördraget påverkar inte Irlands eller någon annan medlemsstats rätt att fastställa arten och omfattningen av sina försvars- och säkerhetsutgifter och arten av sin försvarskapacitet.

Det kommer att vara en fråga för Irland eller varje annan medlemsstat att, i enlighet med inhemska rättsliga krav, besluta om de ska delta i någon militär operation eller inte.

5. Godkännande av protokollet

Förslag: Riksdagen godkänner protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget.

Skälen för förslaget: En fördragsändring är nödvändig för att i enlighet med vad stats- och regeringscheferna enades om i samband med Europeiska rådets möte den 18−19 juni 2009 foga ett protokoll om det irländska folkets oro rörande

Lissabonfördraget till EU-fördraget och EUF-fördraget. Protokollet kommer därmed att bli en del av unionsrätten.

I enlighet med vad som uttalades i samband med Europeiska rådets möte den 18−19 juni 2009, kommer protokollet inte att ändra förhållandet mellan EU och dess medlemsstater. När det i artikel 1 i protokollet fastställs att ingenting i Lissabonfördraget påverkar omfattningen och tillämpligheten av skyddet för rätten till liv, skyddet av familjen och skyddet av rätten till utbildning i Irlands författning avses frågor som inte omfattas av unionens befogenhetsområde. I artikel 2 i protokollet som handlar om skatter slås det fast att bestämmelserna i Lissabonfördraget inte innebär någon förändring av omfattningen eller genomförandet av unionens befogenheter. I artikel 3 i protokollet förklaras Lissabonfördragets bestämmelser om säkerhet och försvar. Det klargörs att unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik inte påverkar enskilda medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik, inklusive Irlands. Protokollet kommer att klargöra, men inte ändra, innehållet i och tillämpningen av Lissabonfördraget. Dess status kommer inte att skilja sig från

Godkännande av protokollet Ds 2012:48

liknande klargöranden i protokoll som erhållits av andra medlemsstater.

Eftersom protokollet förutsätter ändringar i lag, ska riksdagen enligt 10 kap. 3 § regeringsformen godkänna protokollet. Det föreslås därför att riksdagen godkänner protokollet.

6. Ändring i anslutningslagen

Förslag: Anslutningslagen ändras genom att protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande

Lissabonfördraget förs in i en ny paragraf i lagen.

Skälen för förslaget: I Sverige tillämpas den principen att ett internationellt avtal som Sverige har tillträtt inte omedelbart blir en del av den svenska rätten, utan på ett eller annat sätt måste införlivas med svensk rätt för att bli gällande inför svenska domstolar och andra myndigheter (SOU 1974:100 s. 44). En sådan metod är inkorporering. Inkorporering innebär att det i lag eller en annan författning anges att det internationella avtalet eller delar av det ska gälla i Sverige. Detta innebär i sin tur att avtalsbestämmelserna, utan att omarbetas, överförs till svensk rätt och blir direkt tillämpliga som svensk författningstext. En annan metod är transformering. Denna metod innebär att det internationella avtalet eller delar av det omarbetas till svensk författningstext.

Mot bakgrund av detta dualistiska synsätt i Sverige på förhållandet mellan svensk rätt och traktaträtt ansågs det krävas någon form av nationell lagstiftning för att 1994 års anslutningsfördrag skulle kunna införlivas med svensk rätt (prop. 1994/95:19, del 1, s. 500). Övergripande bestämmelser om Sveriges anslutning till EU har därför tagits in i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, den så kallade anslutningslagen. I anslutningslagen föreskrivs att anslutningsfördraget och de grundläggande fördragen m.m. gäller här i landet med den verkan som följer av

Ändring i anslutningslagen Ds 2012:48

fördragen (2 §). Vidare föreskrivs i 3 § att unionens beslut gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av bland annat de fördrag som anges i 4 §. I 3 § kommer således överlåtelsen av beslutanderätt till unionen till uttryck. I 4 § räknas de fördrag och andra instrument upp som avses i 2 och 3 §§.

I tidigare fall har endast en fördragsändring i taget varit aktuell. Ett nytt fördrag eller annat instrument har då lagts till i förteckningen i 4 §. En sådan ändring i anslutningslagens 4 § föranleds av Sveriges godkännande av anslutningsfördraget mellan de nuvarande 27 medlemsstaterna i EU och Kroatien (jfr prop. 2012/13:6). Anslutningsfördraget ska enligt sin lydelse träda i kraft den 1 juli 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats.

Det irländska protokollet träder enligt sin lydelse i kraft den 30 juni 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats. Det kan inte nu förutses när samtliga förutsättningar för ikraftträdande av anslutningsfördraget för Kroatien och det irländska protokollet är uppfyllda och därmed i vilken ordning fördragsändringarna kommer att träda i kraft. Mot denna bakgrund bör protokollet införlivas med svensk rätt genom införandet av en ny paragraf i anslutningslagen som vid behov kan träda i kraft före den ändring i anslutningslagen som föranleds av anslutningsfördraget för Kroatien. Anslutningslagens 2 och 3 §§ bör ändras så att de förutom att hänvisa till 4 § även hänvisar till den nya paragrafen. Det bör framhållas att lagändringen närmast är av redaktionell karaktär och att protokollet inte förutsätter någon överlåtelse av beslutanderätt till EU.

7. Ikraftträdande

Förslag: Ändringen i anslutningslagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skälen för förslaget: Den lagändring som är föranledd av protokollet om det irländska folkets oro rörande

Lissabonfördraget ska träda i kraft vid protokollets ikraftträdande. Enligt protokollet ska det träda i kraft den 30 juni 2013, under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats, eller om så inte är fallet den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats.

Det kan inte nu förutses när samtliga förutsättningar för ikraftträdande av protokollet är uppfyllda. Regeringen bör därför bevaka detta och besluta när lagändringen ska träda i kraft.

8. Statsfinansiella och andra effekter

Bedömning: Förslaget kommer inte att innebära ökade kostnader för staten.

Skälen för bedömningen: Det bedöms att förslaget inte kommer att innebära ökade kostnader för staten, varken direkt eller indirekt genom en ökad EU-avgift.

9. Författningskommentar

9.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

2 § I paragrafen föreskrivs att anslutningsfördraget och de grundläggande fördragen m.m. i 4 § gäller här i landet med den verkan som följer av fördragen. I paragrafen görs en ändring så att det även hänvisas till den nya 5 § där protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget införs.

3 § I paragrafen anges att unionens beslut gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av bl.a. de fördrag som anges i 4 §. I paragrafen görs en ändring så att det även hänvisas till den nya 5 § där protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget införs.

5 §

I paragrafen införs protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget.

Bilaga - Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Ds 2012:48

PROTOKOLL

OM DET IRLÄNDSKA FOLKETS ORO RÖRANDE

LISSABONFÖRDRAGET

Ds 2012:48 Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Ds 2012:48

UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

Ds 2012:48 Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

SOM ERINRAR OM beslutet av stats- och regeringscheferna i Europeiska unionens

27 medlemsstater, församlade i Europeiska rådet den 18–19 juni 2009, om det irländska folkets oro

rörande Lissabonfördraget,

SOM ERINRAR OM uttalandet av stats- och regeringscheferna, församlade i Europeiska rådet

den 18–19 juni 2009, att de vid tidpunkten för ingående av nästa anslutningsfördrag skulle fastställa

bestämmelserna i det beslutet i ett protokoll som, i enlighet med deras respektive konstitutionella krav, ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt,

SOM NOTERAR de höga fördragsslutande parternas undertecknande av fördraget mellan de höga fördragsslutande parterna och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till

Europeiska unionen,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Ds 2012:48

AVDELNING I

RÄTT TILL LIV, FAMILJ OCH UTBILDNING

ARTIKEL 1

Ingenting av det i Lissabonfördraget som ger rättslig status åt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och inga av bestämmelserna i det fördraget på området frihet, säkerhet

och rättvisa påverkar på något sätt omfattningen och tillämpligheten av skyddet för rätt till liv

i artikel 40.3.1, 40.3.2 och 40.3.3, skyddet av familjen i artikel 41 och skyddet av rätten till utbildning i artiklarna 42, 44.2.4 och 44.2.5 i Irlands författning.

AVDELNING II

SKATTER

ARTIKEL 2

Bestämmelserna i Lissabonfördraget innebär inte, för någon av medlemsstaterna, någon som helst

förändring av omfattningen eller genomförandet av Europeiska unionens befogenheter när det

gäller beskattning.

Ds 2012:48 Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

AVDELNING III

SÄKERHET OCH FÖRSVAR

ARTIKEL 3

Unionens åtgärder i internationella sammanhang utgår från principerna om demokrati, rättsstaten,

de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för

människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas

stadga och i folkrätten.

Unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik utgör en integrerande del av den

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och tillförsäkrar unionen en operativ kapacitet att genomföra uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den

internationella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga.

Den påverkar inte de enskilda medlemsstaternas säkerhets- och försvarspolitik, inklusive Irlands,

och inte heller de enskilda medlemsstaternas förpliktelser.

Lissabonfördraget påverkar eller förändrar inte Irlands traditionella politik av militär neutralitet.

Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Ds 2012:48

Det kommer att ankomma på medlemsstaterna – inklusive Irland, i en anda av solidaritet och utan att åsidosätta sin traditionella politik av militär neutralitet – att fastställa vilken typ av stöd eller

bistånd som ska tillhandahållas en medlemsstat som utsätts för en terroristattack eller blivit utsatt

för väpnat angrepp på sitt territorium.

Varje beslut om att övergå till ett gemensamt försvar kommer att kräva ett enhälligt beslut av

Europeiska rådet. Det skulle bli en fråga för medlemsstaterna, inklusive Irland, att i enlighet med

Lissabonfördragets bestämmelser och deras respektive konstitutionella krav besluta om huruvida ett gemensamt försvar ska antas eller inte.

Ingenting i denna avdelning påverkar eller föregriper någon medlemsstats ståndpunkt eller politik i fråga om säkerhet och försvar.

Det är också en fråga för varje medlemsstat att, i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser och inhemska rättsliga krav, besluta om huruvida den ska delta i ett permanent strukturerat

samarbete eller i Europeiska försvarsbyrån.

I Lissabonfördraget föreskrivs inte skapandet av en europeisk armé eller uttagning till någon form

av militärtjänst.

Lissabonfördraget påverkar inte Irlands eller någon annan medlemsstats rätt att fastställa arten och omfattningen av sina försvars- och säkerhetsutgifter och arten av sin försvarskapacitet.

Ds 2012:48 Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

Det kommer att vara en fråga för Irland eller varje annan medlemsstat att, i enlighet med inhemska

rättsliga krav, besluta om huruvida de ska delta i någon militär operation eller inte.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 4

Detta protokoll ska förbli öppet för undertecknande av de höga fördragsslutande parterna till och med den 30 juni 2012.

Detta protokoll ska ratificeras av de höga fördragsslutande parterna, och av Republiken Kroatien om detta protokoll ännu inte har trätt i kraft den dag då Republiken Kroatien ansluter sig till

Europeiska unionen, i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten

ska deponeras hos Republiken Italiens regering.

Detta protokoll träder om möjligt i kraft den 30 juni 2013, förutsatt att samtliga

ratifikationsinstrument har deponerats eller, om så inte är fallet, den första dagen i den månad som

följer efter det att den sista medlemsstatens ratifikationsinstrument har deponerats.

Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Ds 2012:48

ARTIKEL 5

Detta protokoll, upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska,

franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska

språken, vilka alla texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering,

som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de övriga medlemsstaternas regeringar.

När Republiken Kroatien har blivit bunden av detta protokoll i enlighet med artikel 2 i akten om

villkoren för Republiken Kroatiens anslutning, ska den kroatiska versionen av detta protokoll, som

är lika giltig i förhållande till de texter som avses i första stycket, också deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering, som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de övriga

medlemsstaternas regeringar.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Ds 2012:48 Bilaga – Protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година. Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce. V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα. Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego. Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť. V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.