Ds 2013:14

Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

1. Sammanfattning

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Gävleborgs läns landsting har den 14 maj 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län överta det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015.

Örebro läns landsting har den 10 december 2012 hemställt till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län från och med 2015.

I denna promemoria föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även omfattar Örebro län och Gävleborgs län.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

2. Lagförslag

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering i Gotlands, Skåne, Hallands

och Västra Götalands län.

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering i Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro och

Gävleborgs län.

3 §

1

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1,

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns

landsting och Gävleborgs läns

1 Senaste lydelse 2011:1193

Lagförslag Ds 2013:14

för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

landsting. Lagen gäller också,

med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

2

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro

läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Vid val i

Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

2 Senaste lydelse 2011:1193

3. Ärendet

Gävleborgs läns landsting har den 14 maj 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att bilda en regionkommun i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län från och med den 1 januari 2015 (dnr S2012/3667/SFÖ).

Örebros läns landsting har den 10 december 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att få överta ansvaret för den regionala utvecklingen enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också få bilda en region med direktvalt regionfullmäktige 2014 (dnr S2012/8717/SFÖ).

Under 2008 hemställde landstingen i Skåne och Västra Götalands län att regeringen borde föreslå riksdagen om att permanenta försöksverksamheten i de båda länen (dnr Fi2008/3445). Hallands läns landsting och Gotlands kommun ansökte också om att få bilda regionkommun enligt de principer som föreslås i Ansvarskommitténs slutbetänkande (Fi2008/2986 och Fi2008/4055). Den 28 januari 2009 presenterade regeringspartierna en överenskommelse om den fortsatta hanteringen av bl.a. försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län. Enligt överenskommelsen var regeringspartierna ense om att försöksverksamheten i Skåne län och Västra Götaland skulle göras permanent. Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen skulle i princip följa den som gällde i försöksverksamheten i Skåne län och Västra Götalands län. Av överenskommelsen framgår även att ansökningar inkomna från Hallands läns landsting och Gotlands kommun om att få bilda regionkommuner borde beviljas.

Ärendet Ds 2013:14

I mars 2010 överlämnade regeringen till riksdagen propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156) med förslag om att försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län görs permanent. Verksamheten skulle regleras genom en ny lag som skulle omfatta Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län. Lagen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2011. Riksdagens beslut (bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324) överensstämde i huvudsak med regeringens förslag, med den skillnaden att även Gotlands kommun skulle ges möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I enlighet med propositionen Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun (prop. 2011/12:21) beslutade riksdagen om att Gotlands kommun ska få möjlighet att kalla sitt kommunfullmäktige och kommunstyrelse för regionfullmäktige och regionstyrelse (bet. 2011/12:KU7).

4. Nuvarande ordning

4.1. Det regionala utvecklingsansvaret

Ansvaret för regionala utvecklingsfrågor omfattar vissa uppgifter i det regionala tillväxtarbetet och beträffande länsplaner för regional infrastrukturplanering.

Det regionala utvecklingsansvaret är fördelat på olika sätt i länen. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län är det länsstyrelsen som ansvarar för regionala utvecklingsfrågor. I Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västerbottens län är det kommunala samverkansorgan som har det regionala utvecklingsansvaret. I Skåne, Hallands och Västra Götalands län är det landstinget som ansvarar för regionala utvecklingsfrågor. Gotlands kommun har det regionala utvecklingsansvaret i Gotlands län.

De kommunala samverkansorganen regleras i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Med kommunala samverkansorgan avses en kommunalt beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Sedan 2003 har kommuner och landsting i ett län möjlighet att bilda kommunala samverkansorgan. Samtliga kommuner i ett län måste ingå i samverkansorganet. Det regionala utvecklingsansvaret som ålagts samverkansorganen är detsamma som landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län har samt även Got-

Nuvarande ordning Ds 2013:14

lands kommun. Samverkansorganets medlemmar kan därutöver välja att ge organet kommunala uppgifter.

I varje län finns en länsstyrelse som enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter (1 § länsstyrelseinstruktionen). Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndigheternas ansvarsområden samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelserna ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet (2 §).

I samtliga län har länsstyrelserna enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ett ansvar att följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet (18 § 1). Länsstyrelsen ska vidare främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet (18 § 2), och i förekommande fall, löpande informera samverkansorganet eller berörda landsting samt Gotlands kommun om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet.

Regionalt tillväxtarbete

Regionalt tillväxtarbete avser insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Det regionala tillväxtarbetet syftar till att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning läggs fast i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och i den årliga budgetpropositionen (utgiftsområde 19 Regional tillväxt). Styrning av det regionala tillväxtarbetet sker också genom fördelningen av anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt,

Ds 2013:14 Nuvarande ordning

främst anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:4 Euro-

peiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013.

Arbetet med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor regleras av bl.a. förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional infrastruktur. Därutöver finns ett antal förordningar om regionala företagsstöd.

Det regionala tillväxtarbetet omfattar ett flertal olika uppgifter för de länsstyrelser, samverkansorgan, landsting samt Gotlands kommun som ansvarar för regionala utvecklingsfrågor. En uppgift är att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna genomförandet av strategin. I utarbetandet och genomförandet av strategin ska samråd och samverkan ske med kommuner och landsting. Samråd och samverkan bör även ske med näringsliv och organisationer. Det regionala tillväxtarbetet består vidare, trots 2 kap. 8 § andra stycket i kommunallagen (1991:900), av att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. En ytterligare uppgift är att följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen rapportera resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

I samtliga län ansvarar länsstyrelsen för att följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet. Länsstyrelsen ska även främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet. I förekommande fall ska länsstyrelsen informera samverkansorganet eller landstinget om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Trafikverket ansvarar för att upprätta en nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning

Nuvarande ordning Ds 2013:14

för fördelning av statliga medel. Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Länsplanen upprättas och fastställs av de länsstyrelser, samverkansorgan och landsting samt Gotlands kommun som ansvarar för regionala utvecklingsfrågor.

I arbetet med planering av transportinfrastruktur har länsstyrelsen i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den fysiska planeringsprocessen. Till exempel ska länsstyrelserna godkänna upprättade miljökonsekvensbeskrivningar, avge yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva vissa tillstånd enligt miljöbalken.

Andra verksamheter och planeringsprocesser av betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling

Den regionala tillväxtpolitiken innebär att åtgärder inom flertalet utgifts- och politikområden behöver anpassas till lokala och regionala förutsättningar. Det regionala tillväxtarbetet bör utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå. I arbetet ska samordning särskilt eftersträvas med bl.a. regionala planer inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet, regional översiktsplanering, landsbygdsprogrammet, program för de areella näringarna samt lokala utvecklingsavtal. Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och planer.

4.2. Arbetet med regionala utvecklingsfrågor i Gävleborgs län

Det kommmnala samverkansorganet i Gävleborgs län har det regionala utvecklingsansvaret. Samverkansorganets medlemmar utgörs av landstinget och de tio kommunerna i Gävleborgs län.

Ds 2013:14 Nuvarande ordning

Det regionala utvecklingsprogrammet, Möjligheter nära dig, omfattar åren 2009-2013. Samverkansorganet har för avsikt att besluta om en ny strategi för regional utveckling maj 2013.

Samverkansorganet fastställde under 2010 en regional transportplan för Gävleborgs län för åren 2010-2021. Den 20 december 2012 gav regeringen beröda organ i uppdrag att ta fram nya länsplaner för perioden 2014-2025.

För regionala tillväxtåtgärder i Gävleborgs län disponerade under 2012 samverkansorganet 53,58 miljoner kronor och länsstyrelsen i Gävleborgs län 35,75 miljoner kronor från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19.

4.3. Arbetet med regionala utvecklingsfrågor i Örebro län

Det kommunala samverkansorganet i Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret. Samverkansorganets medlemmar utgörs av landstinget och de 12 kommunerna i Örebro län. Samverkansorganet har en utvecklingsstrategi för länets framtidsarbete.

Samverkansorganet fastställde 2009 en regional transportplan för Gävleborgs län för åren 2010-2021. Den 20 december 2012 gav regeringen beröda organ i uppdrag att ta fram nya länsplaner för perioden 2014-2025.

För regionala tillväxtåtgärder i Örebro län disponerade under 2012 samverkansorganet 25,02 miljoner kronor och länsstyrelsen i Örebro län 16,68 miljoner kronor från anslaget 1:1 Regionala

tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19.

5. Överväganden och förslag

Bedömning: Örebro läns landsting och Gävleborgs läns

landsting bör få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Förslag: Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län ska omfatta Örebro län och Gävleborgs län.

Skälen för bedömningen och förslaget: Målet för den regionala

tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Insatserna i den regionala tillväxtpolitiken måste utgå från de specifika regionala förutsättningarna. Den regionala tillväxtpolitiken ska stärkas genom ökat lokalt och regionalt inflytande över och ansvar för statliga tillväxtresurser. Detta ger bättre förutsättningar för sektorssamordning och ett effektivare genomförande av den regionala tillväxtpolitiken.

Enligt propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156) är det regeringens bedömning att en förändrad ansvarsfördelning kan göras i de län som kan uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ att ta över vissa statliga uppgifter och där inga oklarheter finns kring den framtida landstingsindelningen. Regeringen ansåg därmed att förutsättningar för en ändrad ansvarsfördelning fanns i Skåne och Västra Götalands län samt i Hallands och Gotlands län. I ovannämnda proposition framhölls även att förslaget med att berörda landsting och Gotlands kommun får det regionala utvecklingsansvaret inte innebär att några nya organisationsformer skapas. Det lyftes även fram att det i sammanhanget bör beaktas att landstingen i huvudsak har hälso- och sjukvårdsuppgifter. De

Överväganden och förslag Ds 2013:14

uppgifter som ursprungligen utfördes av staten kommer således att utgöra en mindre del av landstingens verksamhet.

En förutsättning för ett landstingsansvar för regionala utvecklingsfrågor är att ansvaret vilar på ett regionalt och lokalt initiativ. Den aktuella ansökan från Gävleborgs läns landsting visar på ett sådant initiativ. Ansökan har ett brett stöd i landstingsfullmäktige. Det finns även en uppslutning bland länets kommuner om att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret.

Ansökan från Örebro läns landsting visar även den på ett lokalt och regionalt initiativ. Ansökan har ett brett stöd i landstingsfullmäktige och det finns en uppslutning bland länets kommuner om att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret.

Vid ett landstingsansvar för regionala utvecklingsfrågor bör det även råda klarhet om vilket geografiskt område som utvecklingsansvaret avser. Den aktuella ansökan från Örebro läns landsting gäller det nuvarande länet. Likaså avser ansökan från Gävleborgs läns landsting det nuvarande länet. Det kan även konstateras att ett landstingsansvar för regionala utvecklingsfrågor i Örebro län eller Gävleborgs län inte har någon formell inverkan i sig självt på en framtida ändrad landstingsindelning för berörda län och andra angränsande län.

Mot bakgrund av dessa omständigheter bör Gävleborgs läns landsting få det regionala utvecklingsansvaret. Det föreslås därför att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska omfatta även Gävleborgs län.

Vidare bör Örebro läns landsting få det regionala utvecklingsansvaret med hänsyn till de ovan nämnda omständigheterna. Det föreslås därför att lagen om regionalt utvecklingsansvar ska omfatta även Örebro län.

Det innebär att Gävleborgs läns landsting och Örebro läns landsting övertar de uppgifter som respektive läns kommunala samverkansorgan har enligt samverkansorganslagen. Det gäller bl.a. att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna genomförandet av strategin samt besluta om bidrag

Ds 2013:14 Överväganden och förslag

för regional projektverksamhet. En uppgift är även att upprätta en länsplan för regional trafikinfrastruktur. Ett landstingansvar för regionala utvecklingsfrågor i Gävleborgs län och Örebro län innebär även att landstinget fattar beslut om regionala företagsstöd.

På samma sätt som landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun får även Gävleborgs och Örebro läns landsting använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse, med undantag för i samband med val.

I ansökningarna från Gävleborgs läns landsting och Örebro läns landsting används regionkommun som en beteckning. Någon sådan beteckning finns inte i formell mening utan promemorians förslag avser landsting och att dessa bör få det regionala utvecklingsansvaret i länet.

6. Ikraftträdande, konsekvenser och följdändringar

6.1. Ikraftträdande m.m.

Förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.

Skälen för förslaget och bedömningen: Landstinget i Gävle-

borgs län vill enligt sin ansökan ansvara för regionala utvecklingsfrågor från och med den 1 januari 2015. Likaså önskar landstinget i Örebro län ansvara för regionala utvecklingsfrågor från och med den 1 januari 2015. Detta datum utgör inledningen på nästa mandatperiod (2015-2018) för landstingsfullmäktige och datumet föregås av val i september 2014 till landstingsfullmäktige. Den föreslagna lagändringen bör därför träda ikraft den 1 januari 2015.

Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas mot bakgrund av den föreslagna lagändringens ikraftträdande.

Ikraftträdande och konsekvenser Ds 2013:14

6.2. Konsekvenser

Bedömning: Promemorians lagförslag bedöms inte ge några

konsekvenser, vare sig ekonomiskt, socialt eller miljömässigt eller utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Eventuella kostnader för staten ryms inom befintliga ekonomiska ramar.

Skälen för bedömningen: Den föreslagna lagändringen innebär

att uppgifter i det regionala utvecklingsansvaret övergår från de kommunala samverkansorganen till Gävleborgs läns landsting och Örebro läns landsting. Lagförslaget innebär inte att nya uppgifter tillkommer i det regionala utvecklingsansvaret och det ryms därmed inom befintliga ekonomiska ramar. Vad gäller personella konsekvenser bedöms de uppstå vid verksamhetsövergången från samverkansorganet till landstinget.

7. Författningskommentar

7.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

1 §

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen ändras med innebörden att lagens bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering gäller även Örebro län och Gävleborgs län.

3 §

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att lagen gäller även Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

4 §

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid val även i Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.