FFFS 1998:22

Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn beslutade den 17 september 1998 1§

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1998:22

Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor

hos institut som står under inspektionens tillsyn

beslutade den 17 september 1998

1 §

Inledning

De institut som står under Finansinspektionens tillsyn skall bedriva verksamheten

på sådant sätt att allmänhetens förtroende för företaget och den finansiella

marknaden upprätthålls och så att verksamheten kan anses sund. En sund

utveckling av verksamheten förutsätter bl.a. att instituten bedriver verksamheten

på ett etiskt tillfredsställande sätt. Detta förutsätter i sin tur att instituten upprättar

riktlinjer på detta område. Etiska frågor kan emellertid hanteras på olika sätt i

olika institut och i olika branscher. De allmänna råden är därför generellt

utformade och medger alternativa lösningar.

För försäkringsmäklare finns också Finansinspektionens allmänna råd

(FFFS 1995:52) angående god försäkringsmäklarsed.

För värdepappersinstitut finns också bestämmelser om etiska frågor i 1 kap 7 §

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och 1 kap i Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 1997:36) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden.

2 §

Riktlinjer för hantering av etiska frågor

Varje institut som står under Finansinspektionens tillsyn bör anta riktlinjer för

hantering av etiska frågor för verksamheten. Riktlinjerna bör omfatta de anställdas

handlande i situationer, där ett ur etisk synvinkel lämpligt agerande kan vara oklart

eller där rättsreglerna på området inte ger tillräcklig vägledning. Institutet kan anta

egna riktlinjer eller riktlinjer som utarbetats inom den koncern eller av den

branschorganisation som institutet tillhör. Om institutet antar riktlinjer som är

utarbetade inom en koncern eller branschorganisation, bör institutet förvissa sig

om att riktlinjerna är relevanta och i tillräcklig grad omfattar den verksamhet som

bedrivs inom det egna institutet.

Riktlinjerna för hanteringen av etiska frågor bör fastställas av styrelsen och

dokumenteras på lämpligt sätt.

Riktlinjerna bör fortlöpande ses över och vid behov revideras.

3 §

Riktlinjernas omfattning

Sedan år 1996 gäller för värdepappersinstitut i lag införda s.k. uppföranderegler

tillämpliga vid verksamhetens bedrivande. Enligt dessa regler skall instituten bl.a.

bedriva sin verksamhet på ett ärligt och rättvist sätt, handla med erforderlig

skicklighet, omsorg och skyndsamhet, undvika intressekonflikter och, om sådana

inträffar, se till att kunderna behandlas rättvist. Dessa lagbestämmelser bör vara

vägledande vid hantering av etiska frågor även för övriga institut som står under

Finansinspektionens tillsyn.

Sida 2

FFFS 1998:22

Riktlinjer för hantering av etiska frågor bör omfatta ett instituts alla rörelsegrenar

och övriga verksamheter. Riktlinjerna bör vara utformade med utgångspunkt från

att verksamheten skall präglas av god affärssed och konsekvent agerande, rättvis

behandling av kundintressen vid intressekonflikt, likabehandling med avseende på

t.ex. etnisk bakgrund, öppenhet och ärlighet.

4 §

Riktlinjernas innehåll

Riktlinjerna bör behandla väsentliga problemområden, där etiska frågor särskilt

kan uppstå såsom ekonomisk rådgivning, kreditgivning, förmedling av kredit,

skatterådgivning, marknadsföring m.m.

Riktlinjerna bör innehålla handlingsregler, t.ex. ifråga om kreditgivning och

tillhandahållande av produkter, som syftar till att säkerställa att verksamheten vid

varje tidpunkt bedrivs inom ramen för gällande regelverk och på ett etiskt

godtagbart sätt.

Av riktlinjerna bör framgå hur instituten undersöker att verksamheten bedrivs i

överensstämmelse med handlingsreglerna, särskilt i vad avser förfaranden som

skulle kunna ifrågasättas från moralisk, etisk eller juridisk synpunkt.

5 §

Riktlinjer för de anställdas agerande

Av riktlinjer för hantering av etiska frågor bör framgå

-praktiska anvisningar för hur de anställda skall agera i vissa situationer i etiska

frågor och till vem de skall vända sig i tveksamma situationer, närmaste chef eller

den person som har utsetts till rådgivare i etiska frågor inom institutet,

-hur hanteringen av egna eller närståendes värdepappers- och valutaaffärer, gåvor

och andra förmåner, uppdrag utom tjänsten m.m. skall skötas.

6 §

Uppföljning, kontroll och rapportering

Uppföljning av efterlevnaden av riktlinjer för hantering av etiska frågor bör ske

inom ramen för den interna granskning som sker av institutets interna kontroll i

enlighet med styrelsens anvisningar.

Det bör inom institutet upprättas rapporteringsrutiner som säkerställer att styrelsen

utan dröjsmål får information om principiella eller övriga viktiga etiska frågor som

rör verksamheten och de anställdas agerande.

7 §

Intern information och utbildning

Institutet bör säkerställa att de anställda fortlöpande får information och utbildning

rörande etiska frågor.

Sida 3

FFFS 1998:22

8 §

Laghänvisningar

Utgångspunkten för de allmänna råden är de krav på sundhet i verksamheten som

finns i följande lagrum: 7 kap. 3 § bankrörelselagen (1987:617), 19 kap. 1 §

försäkringsrörelselagen (1982:713), 1 kap. 4 § och 5 kap. 4 § lagen (1992:1610)

om kreditmarknadsbolag, 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och 11 kap. 3 § lagen

(1992:543) om börs- och clearingverksamhet, 40 § lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder, 1 kap. 7 § och 6 kap. 4 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse samt 4 § lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Dessa allmänna råd träder ikraft den 1 januari 1999, då Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 1995:40) om riktlinjer i etiska frågor hos företag under

inspektionens tillsyn skall upphöra att gälla.

Claes Norgren

Johan

Altersten