FFFS 2011:54

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd ( 2008:25 ) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

Beslutade den 9 november 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1, 2 och 3 förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 1 kap. 2 §, 5 kap. 20 §, 6 kap. 4 §, 8 kap. 1, 4 och 5 §§ samt 26 § i bilaga 1

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast 2 kap allmänna råd ska ha följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar dessutom nya allmänna råd för tillämpningen av

bestämmelserna om god redovisningssed, samt värdering av finansiella instrument

i 2 kap. 2 § och 4 kap.1 och 2 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag.

1 kap.

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. godkända internationella redovisningsstandarder: internationella redovisnings-

standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 3 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen),

2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag samt finansiella holdingföretag när

dessa tillämpar reglerna om koncernredovisning och filialer när dessa tillämpar

reglerna om årsredovisning eller årsbokslut, om inte något annat anges,

3. internationella redovisningsstandarder: International Accounting Standards

(IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), tolkningar från

Standing Interpretations Committee (SIC) och tolkningar från IFRS Interpretations

Committee (IFRIC),

4. noterade institut: institut som omfattas av artikel 4 i IAS-förordningen,

5. onoterade institut: institut som inte är noterade institut, och

6. övertagen egendom: egendom som ett institut förvärvat för att skydda en fordran

enligt 7 kap.3 och 5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller

7 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS 2011:54

Utkom från trycket

den 16 november 2011

FFFS 2011:54

2

Allmänna råd

De institut som omfattas av artikel 4 i IAS-förordningen är företag vars

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2 kap.

God redovisningssed

Allmänna råd 1

till 2 kap. 2 § lagen ( 1995:1559 ) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag avseende god redovisningssed.

1. Alla institut bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder,

om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning eller följer av

dessa föreskrifter och allmänna råd.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas av ett

institut som omfattas av standardens tillämpningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av ett

institut som omfattas av standardens tillämpningsområde.

Internationella redovisningsstandarder som inte är godkända får tillämpas i

den utsträckning de inte strider mot godkända internationella redovisnings-

standarder, lag eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna

råd.

2. Alla institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommen-

dation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om inte annat följer av lag

eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 2, om inte annat följer av lag eller annan författning

eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

3. Utöver vad som följer av 2, tillämpas internationella redovisningsstandar-

der med följande begränsningar på grund av lagen (1995:1559) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

a) Företag bör inte redovisas som moderföretag och dotterföretag om en

ägarandel saknas, se 1 kap. 4 § samma lag och 1 kap. 4 § årsredovisnings-

lagen (1995:1554). Om ett företag saknar ägarandel men ändå har ett be-

stämmande inflytande över ett annat företag, bör det förstnämnda företaget

lämna tilläggsupplysningar för att ge en rättvisande bild, se 2 kap. 2 § lagen

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 2 kap. 3 § års-

redovisningslagen. Det andra företaget bör ange vilket företag som har

bestämmande inflytande utan ägarandel och hur inflytandet kan utövas.

b) Nedskrivningar som gjorts före ikraftträdandet av lagen om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag, får inte återföras, se punkt 5 i

övergångsbestämmelserna vid införande av årsredovisningslagen. Upplys

1

3 b och 4 h i de tidigare allmänna råden har utgått.

FFFS 2011:54

3

ningar om att en nedskrivning inte har återförts av detta skäl och bedöm-

ningen av effekten på företagets ställning och resultat bör lämnas i en not.

c) Upplysningar om eget kapital enligt 5 kap. 1 och 4 §§ lagen om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte lämnas i en not

till den del informationen ingår i en rapport över förändring i eget kapital,

om en notupplysning lämnas med hänvisning till denna rapport.

4. Utöver vad som följer av 2 och 3 tillämpas internationella redovisnings-

standarder, RFR 2 Redovisning för juridiska personer, och uttalanden från

Rådet för finansiell rapportering (UFR) med följande anpassningar.

a) Avistaköp eller avistaförsäljningar bör redovisas per affärsdagen. Med

avistaköp och avistaförsäljning avses, när det gäller transaktioner på den

svenska marknaden, avtal med leverans inom; tre bankdagar på penning- och

obligationsmarknaden eller aktiemarknaden samt två bankdagar på råvaru-

marknaden eller valutamarknaden.

b) Vad som anges om balanserade vinstmedel i internationella redovisnings-

standarder eller Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer bör

istället avse Andra fonder post 12 i sparbanker, se 5 kap. 4 § lagen om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

c) Innehav för handel enligt IAS 39 Finansiella instrument; Redovisning och

värdering, bör redovisas som Innehav för handelsändamål enligt årsredovis-

ningslagen.

d) Ett institut bör inte tillämpa punkt 3 avseende IAS 39 i RFR 2

Redovisning för juridiska personer, avsnitt om undantag från IAS 39.

e) Ett institut får tillämpa lättnadsreglerna i IFRS 1 Första gången

International Financial Reporting Standards tillämpas, i den utsträckning det

är förenligt med punkt 1 avseende IFRS 1 i RFR 2 Redovisning för juridiska

personer.

Lättnadsreglerna i punkterna D10 och D11 i IFRS 1 får tillämpas även om

IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas första gången under senare

räkenskapsår än övriga standarder.

f) En leasegivare som med stöd av RFR 2 Redovisning för juridiska personer

redovisar ett finansiellt leasingavtal som ett operationellt leasingavtal

– får göra avskrivningar på den utleasade tillgången enligt annuitetsmetoden,

även om det inte skulle vara förenligt med IAS 17 Leasingavtal, jfr IAS 17

punkt 53, och

– bör tillämpa reglerna för finansiella leasingavtal när det gäller nedskriv-

ningar och återföringar av nedskrivningar avseende den utleasade tillgången,

jfr IAS 39 punkt 63–65.

g) Även institut som tillämpar undantaget från IAS 19 i RFR 2 Redovisning

för juridiska personer och redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt

dessa principer, får redovisa räntedelen av årets pensionskostnader i

post 9 Allmänna administrationskostnader.

5. Ett onoterat institut, som inte är en bank eller ett kreditmarknadsföretag,

vars balansomslutning för de två senaste räkenskapsåren inte överstiger

1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110),

FFFS 2011:54

4

behöver enbart lämna upplysningar enligt följande godkända internationella

redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplys-

ningar om kapital.

– IAS 7 Kassaflödesanalys.

– IAS 10 Händelser efter balansdagen.

– IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, med de tillägg som framgår av

punkt 4 avseende IAS 16 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 17 Leasingavtal, med de undantag och tillägg som framgår av punkt 1

avseende IAS 17 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 18 Intäkter.

– IAS 19 Ersättningar till anställda, med de undantag och tillägg som fram-

går av punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer,

om pensionsförpliktelserna är av väsentlig storlek.

– IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

– IAS 23 Lånekostnader.

– IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

– IAS 38 Immateriella tillgångar, med det tillägg som framgår av punkt 3

och 6 avseende IAS 38 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 3

avseende IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Första stycket bör inte tillämpas om institutet

– upprättar eller omfattas av en koncernredovisning, eller

– har en internationell anknytning.

Ett företag bör i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper ange om

lättnaden har tillämpats, jfr 5 kap. 20 §.

Med internationell anknytning i andra stycket menas att ett institut bedriver

gränsöverskridande verksamhet eller har en eller flera filialer utomlands eller

ingår i samma koncern som minst ett utländskt finansiellt företag. Med ett

utländskt finansiellt företag avses ett utländskt företag som motsvarar ett

kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsföretag.

Oavsett första–tredje styckena behöver inte filialer till ett utländskt företag

lämna några upplysningar enligt godkända internationella redovisnings-

standarder eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

4 kap.

Allmänna råd till 4 kap. 1 och 2 §§ lagen ( 1995:1559 ) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag avseende värdering av finansiella

instrument.

Finansiella instrument värderas till verkligt värde om det är förenligt med

4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) och IAS 39 Finansiella in-

strument; Redovisning och värdering. I annat fall värderas finansiella

instrument enligt ordinarie värderingsprincip, se 4 kap.

2

§

6 lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och

2 kap. allmänna råd. En klassificering av finansiella tillgångar som anlägg-

ningstillgångar och omsättningstillgångar kan alltså fortfarande få betydelse

för värderingen av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt

FFFS 2011:54

5

värde enligt 4 kap.1 och 2 §§ samma lag, se 4 kap. 14 b §§ årsredovisnings-

lagen.

Enligt 4 kap. 14 b § andra stycket årsredovisningslagen får en värdering av

finansiella instrument till verkligt värde inte ske om en sådan värdering inte

skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet. Eftersom detta

förutsätter att ett uppskattat marknadsvärde inte kan erhållas, kan något

försäljningsvärde för instrumentet inte heller erhållas inom ramen för lägsta

värdets princip. Instrumentet bör då värderas inom ramen för lägsta värdets

princip med utgångspunkt i anskaffningsvärdet med sådana erforderliga

värdejusteringar som kan följa av internationella redovisningsstandarder, jfr

IAS 39.

Ett institut bör inte skriva upp finansiella tillgångar enligt 4 kap.

6 § årsredovisningslagen eller tillämpa andra i lag medgivna optioner som

inte är förenliga med godkända internationella redovisningsstandarder, om

inte något annat följer av dessa föreskrifter och allmänna råd.

5 kap.

20 § Ett företag ska i sin årsredovisning ange författningsrubrik samt författnings-

nummer till de av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, som det

tillämpat. Företaget ska även ange om det upprättat sin årsredovisning och sin

koncernredovisning enligt dessa föreskrifter.

Allmänna råd 2

Företaget bör närmare ange vilken normgivning på redovisningsområdet

som det tillämpat utöver lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag och dessa föreskrifter och allmänna råd.

6 kap.

4 § I kapitaltäckningsanalysen ska för institutet, och i förekommande fall den

finansiella företagsgruppen, lämnas uppgifter enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap.

1 §, 2 § första, fjärde och femte styckena samt 3–10 §§ Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information

om kapitaltäckning och riskhantering. Det ska tydligt framgå vilken information

som avser institutet och vilken information som avser gruppen.

Övriga uppgifter som ska lämnas enligt samma föreskrifter, kan lämnas i årsredo-

visningen. Om uppgifterna lämnas i årsredovisningen bör de finnas i kapitaltäck-

ningsanalysen. Om uppgifterna lämnas på en annan plats i årsredovisningen, ska

kapitaltäckningsanalysen innehålla en hänvisning dit.

I kapitaltäckningsanalysen ska det för ett finansiellt konglomerat lämnas uppgifter

dels om kapitalbasen och kapitalkravet, dels vilken av de metoder som anges i

5 kap. 4 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat som

har använts för beräkningen.

2

Andra stycket i det tidigare allmänna rådet har utgått.

FFFS 2011:54

6

8 kap.

1 § Reglerna om årsredovisning i 2–4 kap. ska tillämpas när delårsrapporter upp-

rättas för en juridisk person.

Allmänna råd

En onoterad juridisk person behöver inte lämna uppgifter enligt IAS 34

Delårsrapportering, utöver de uppgifter som följer av 9 kap. lagen om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

4 § Uppgifter ska lämnas om väsentliga förändringar av kapitalbasen eller kapital-

kravet för kreditrisker, marknadsrisker eller operativa risker sedan föregående

räkenskapsår.

Ett institut ska i delårsrapporten även lämna uppgifter enligt 12 kap. 1 och 2 §§

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om

offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

I delårsrapporten får det även ingå andra uppgifter som enligt samma föreskrifter

ska eller får lämnas oftare än årligen. Om sådana uppgifter lämnas utanför delårs-

rapporten, ska delårsrapporten innehålla uppgift om var informationen finns.

Första–tredje styckena ska tillämpas på uppgifter dels för institutet, dels för en

finansiell företagsgrupp om institutet har skyldighet att lämna motsvarande uppgif-

ter för en finansiell företagsgrupp enligt 6 kap. 3 §.

5 § Ett institut som i koncernredovisningen tillämpar 7 kap. 7 och 8 §§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska i en

delårsrapport för koncernen enbart tillämpa 2–4 §§.

Allmänna råd

Alla institut bör tillämpa

a) IAS 34,

b) Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1,

Kompletterande redovisningsregler för koncerner, och

c) uttalanden från Rådet för finansiell rapportering, UFR, vid upprättande

av delårsrapport för koncernen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 31 december 2011 och

tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar som upprättas

för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2011 eller senare och på delårsrapporter

som upprättas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2012 eller senare.

MARTIN ANDERSSON

Marie

Larsson

FFFS 2011:54

7

Bilaga 1

26 §

Institutet ska vid redovisningen av delpost 12.b Kapitalandelsfond göra avsätt-

ningar till och nedsättningar av kapitalandelsfonden genom att flytta belopp inom

eget kapital som en justering av balanserade vinstmedel. Sådana av- och nedsätt-

ningar ska således inte gå över resultaträkningen.

Avsättningar till en kapitalandelsfond ska redovisas efter skatt.

I delpost 12.c Fond för verkligt värde redovisas värdeförändringar enligt 4 kap. 1 §

lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, jfr 4 kap. 14 d §

årsredovisningslagen.

Delpost 12.d Garantifond avser en sådan fond som anges i 5 kap. 1 § sparbanks-

lagen (1987:619).

Allmänna råd

Följande värdeförändringar bör redovisas i delpost 12.c Fond för verkligt

värde:

1.

Värdeförändringar som avser säkringsinstrumentet i en kassaflödes-

säkring.

2. Värdeförändringar orsakad av kursändring på en monetär post som utgör

en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

3. Värdeförändringar på finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde

enligt 4 kap. 2 § 6 och 7 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag, jfr 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen, och inte redovisas i

resultaträkningen.