FFFS 2013:10

Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4 och 5 §§ förordningen

(2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och 5 § förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken.

1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för AIF-förvaltare som ska tillämpa lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förvaringsinstitut ska i förekommande fall följa 12 kap. 10 §.

2 § För en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller endast 2 kap. och 4 kap. 5 §.

3 § För en AIF-förvaltare som till sådana icke-professionella investerare i Sverige

som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder marknadsför sådana alternativa investeringsfonder som avses i

4 kap. 5 § samma lag, gäller inte följande bestämmelser:

– 13 kap. Informationsbroschyr, 11–15 §§,

– 14 kap. Faktablad,

15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 2 §§, samt

– 16 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7 §.

4 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta en specialfond enligt

5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller

följande bestämmelser för den verksamheten:

– 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

– 12 kap. Specialfonder,

– 13 kap. Informationsbroschyr,

– 14 kap. Faktablad, samt

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av

alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och

förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1, Celex

32011L0061 ).

FFFS 2013:10

Utkom från trycket

den 5 juli 2013

FFFS 2013:10

2

– 16 kap. Informations- och rapporteringskrav, 4–6 och 10 §§.

5 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller

aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap.5 eller 7 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller bestämmelserna i 5 kap. för den

verksamheten.

6 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller ak-

tier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den

verksamheten:

– 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

– 14 kap. Faktablad, samt

15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 2 §§ såvitt avser faktablad.

7 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller ak-

tier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap.10 eller 12 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den

verksamheten:

– 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

– 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter, samt

– 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 §§.

8 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller ak-

tier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den

verksamheten:

– 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

– 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter,

– 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 samt 11–15 §§,

– 14 kap. Faktablad, samt

15 kap. Tillhandahållande av information, 1 §.

Definitioner

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder, om inte något annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda som, utöver den verk-

ställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i AIF-

förvaltaren, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, personal, admini-

stration eller marknadsföring.

FFFS

2013:10

3

2. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som en AIF-förvaltare på in-

dividuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta om-

fattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvalta-

rens pensionssystem.

3. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren samt alla belopp

som betalas direkt av fonden (inklusive särskild vinstandel) till en anställd. Med er-

sättningar och förmåner från AIF-förvaltaren avses t.ex. kontant lön och andra

kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar eller aktier i en alternativ

investeringsfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap

som andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, pensionsavsättningar,

avgångsvederlag eller bilförmåner.

4. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur en AIF-förvaltare definierar vilka anställda

som kan påverka förvaltarens och varje förvaltad alternativ investeringsfonds

riskprofil.

5. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument som fastställs av styrelsen eller motsvarande beslutande organ,

eller den verkställande direktören eller motsvarande ledande befattningshavare, och

genom vilka verksamheten styrs.

6. Kontrollfunktion: En AIF-förvaltares funktion eller funktioner för riskkontroll,

regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

7. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva

ett väsentligt inflytande över en AIF-förvaltares eller en förvaltad alternativ

investeringsfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta

positioner för AIF-förvaltarens eller för en förvaltad alternativ investeringsfonds

räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltade fondens risk.

8. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och anställda i följande

personalkategorier som AIF-förvaltaren har identifierat som särskilt reglerad per-

sonal enligt 9 kap. 5 §:

1. anställda i ledande strategiska befattningar,

2. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

3. risktagare, och

4. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersätt-

ningen till någon i den verkställande ledningen.

9. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan kopp-

ling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra en AIF-

förvaltares eller en alternativ investeringsfonds resultat- eller balansräkning.

10. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt

andra personer i en AIF-förvaltares ledningsgrupp eller liknande organ som är

direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. För en förvaltare

som inte är aktiebolag avses motsvarande ledande befattningshavare.

FFFS 2013:10

4

2 kap. Anmälan om registrering av verksamhet

1 § En AIF-förvaltares anmälan om registrering av verksamhet enligt 2 kap. 3 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver det

som anges i den paragrafen och i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning,

innehålla

1. uppgifter om investerarnas rätt till inlösen, och

2.

en redogörelse för hur marknadsföring till icke-professionella investerare

förhindras.

För en AIF-förvaltare som förvaltar sådana slutna fonder som avses i 4 kap. 5 §

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller inte första stycket 2 vid

marknadsföring till sådana icke-professionella investerare som avses i 4 kap. 5 §

andra stycket samma lag.

3 kap. Ansökan om tillstånd för verksamhet

Tillämpningsområde

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare som ansöker om

tillstånd att

1. förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

2. utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § första

stycket samma lag.

Ansökans utformning

2 § En AIF-förvaltare ska i sin ansökan ange vilket eller vilka tillstånd som den

ansöker om. Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för förvaltaren.

3 § En AIF-förvaltare ska, utöver vad som anges i 3 kap. 5 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, bifoga följande till sin ansökan:

1. styrelseprotokoll eller motsvarande handling som visar att ledningen har god-

känt ansökan,

2. ett registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande handling, som inte är

äldre än två månader och som visar att AIF-förvaltaren har ett startkapital som

motsvarar minst det startkapital som anges i 7 kap. 1 § lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

3. en kopia av bolagsordningen eller motsvarande regelverk där det framgår vilken

verksamhet som kommer att drivas,

4. protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande högsta beslutande organ

vid vilken bolagsordningen eller motsvarande regelverk har fastställts för AIF-

förvaltaren,

FFFS

2013:10

5

5. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 § första stycket 3 lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder, upprättad i enlighet med 10–36 §§,

6. ett styrelseprotokoll, eller motsvarande handling, eller skriftliga uppgifter som

anger att ledningen har fastställt fondbestämmelserna eller motsvarande regelverk,

samt

7. en kopia av försäkringsbrevet om AIF-förvaltaren har tecknat en ansvarsförsäk-

ring mot skadeståndsansvar enligt 7 kap. 5 § lagen om förvaltare av alternativa in-

vesteringsfonder.

4 § En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsin-

riktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa in-

vesteringsfonder ska ange detta i ansökan och, utöver vad som anges i 3 §, bifoga

de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om

värdepappersfonder.

Uppgifter om ägare

5 § I ansökan ska en fysisk person som innehar ett kvalificerat innehav av

ägarandelar eller aktier i AIF-förvaltaren, lämna de uppgifter som anges i avsnitt

1, bilaga 1. Om ägaren är en juridisk person ska de uppgifter bifogas som framgår

av avsnitt 1, bilaga 2.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i en juridisk person som äger ett kvalificerat innehav, ska de uppgifter

som framgår av bilaga 3 bifogas till ansökan. Om den juridiska person som

innehar ett kvalificerat innehav är en annan juridisk person än ett aktiebolag ska

bilaga 3 användas för uppgifter om motsvarande ledande befattningshavare.

6 § En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en

behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av

avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2, om inte Finansinspektionen i särskilda fall

begär detta.

7 § En juridisk eller fysisk person som innehar ett kvalificerat innehav eller ingår

i ett finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- eller

ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES,

behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i

bilaga

2 respektive avsnitten 1.2 och 1.11–1.13 i bilaga 1, om inte

Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska el-

ler fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

8 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna information enligt

bilagorna 1–3, om

– kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har

av den vid prövningen, eller

– det annars finns särskilda skäl.

FFFS 2013:10

6

Uppgifter om ledningspersoner

9 § I ansökan ska en AIF-förvaltare som är ett aktiebolag lämna de uppgifter som

framgår av bilaga 4 om

– styrelseordförande,

– styrelseledamot,

– styrelsesuppleant, och

– en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, dvs. den som ska tjänst-

göra i stället för den verkställande direktören.

Andra AIF-förvaltare än aktiebolag ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga

4 för motsvarande ledande befattningshavare.

Verksamhetsplanens innehåll

AIF-förvaltarens verksamhet

10 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en utförlig beskrivning av AIF-förvaltarens

verksamhet, och det ska anges om den avser att

1. förvalta alternativa investeringsfonder,

2. utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer, och

3. ta emot uppdrag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner för AIF-

förvaltare, fondbolag, förvaltningsbolag eller fondföretag.

Innehållet i verksamhetsplanen ska anpassas till den typ av verksamhet som AIF-

förvaltaren driver. Verksamhetsplanen ska även anpassas till eventuell verksamhet

från en filial och sådan förvaltning av alternativa investeringsfonder som avses i

6 kap.1 och 7 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ägarförteckning

11 § I verksamhetsplanen ska det finnas en ägarförteckning som anger en AIF-

förvaltares ägarförhållanden. Förteckningen ska innehålla uppgift om förvaltarens

direkta och indirekta ägare samt uppgift om kvalificerade innehav och de belopp

som varje innehav motsvarar.

Koncernbeskrivning m.m.

12 §

Om en AIF-förvaltare ingår i en koncern eller finansiell företagsgrupp enligt

9 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, ska verksam-

hetsplanen innehålla en schematisk översikt över koncernens eller företagsgrup-

pens struktur, uppgifter om de enskilda företag som ingår i denna samt deras ägar-

andel i den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd. Uppgifter ska lämnas om

samtliga led som ingår i ägarkedjan.

FFFS

2013:10

7

Det ska även anges i verksamhetsplanen om förvaltaren ingår i ett finansiellt kon-

glomerat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om förvaltaren har nära förbindelser med någon ju-

ridisk eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 11 § 18 lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ledningsförteckning

13 § En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska i verksamhetsplanen ange vilka

ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen, vem som är styrelsens

ordförande, vem som är verkställande direktör samt dennes ställföreträdare. Andra

förvaltare ska lämna uppgifter om vilka som ingår i ledningen. Här avses personer

med ansvar som kan anses motsvara det som en styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör har i

ett aktiebolag.

En AIF-förvaltare ska även lämna uppgifter om personer med ett särskilt funk-

tionsansvar, t.ex. ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering

samt den person som ansvarar för förvaltningen av fonden.

För samtliga personer som anges i ledningsförteckningen ska det finnas uppgifter

om utbildning samt tidigare och aktuell erfarenhet av relevant verksamhet. Det ska

även finnas uppgifter om eventuella uppdrag och ägarintressen i andra företag

inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag.

Ekonomiska förhållanden

14 § En AIF-förvaltare ska i verksamhetsplanen lämna en prognos för sina ekono-

miska förhållanden de tre närmaste verksamhetsåren. Förvaltaren ska i prognosen

redovisa vilka antaganden som den bygger på. Prognosen ska omfatta

1. en balans- och resultaträkning,

2. en analys av kapitalkraven enligt 7 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder, samt

3. en beskrivning av hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det

startkapital som förvaltaren ska ha enligt lagen om förvaltare av alternativa inve-

steringsfonder.

I verksamhetsplanen ska AIF-förvaltaren lämna uppgifter om beräknade fasta om-

kostnader för det första verksamhetsåret. Om verksamheten har drivits under en

period som är längre än ett år, ska verksamhetsplanen innehålla uppgifter om

föregående års fasta omkostnader.

En känslighetsanalys ska även lämnas som visar hur ändrade antaganden, exem-

pelvis för förvaltningsvolymer och avkastning i förvaltade alternativa investe-

ringsfonder, påverkar angivna prognoser och kapitalkrav enligt lagen om förval-

tare av alternativa investeringsfonder.

En AIF-förvaltare ska redogöra för hur den avser att finansiera verksamheten.

FFFS 2013:10

8

Organisation

15 §

I verksamhetsplanen ska det finnas en schematisk översikt av hur verksam-

heten är organiserad. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive om-

råde eller funktion samt hur många personer som är verksamma inom dessa områ-

den eller funktioner. Den ska även visa var i organisationen funktionerna för

regelefterlevnad och riskhantering ingår.

I verksamhetsplanen ska en AIF-förvaltare även beskriva de olika områdena eller

funktionerna samt övergripande redogöra för de åtgärder och funktioner som ut-

förs inom respektive del.

Det ska finnas uppgifter om antalet anställda i förvaltaren och om det bland dessa

finns personer som även har anställning i ett annat företag.

Uppdragsavtal (outsourcing)

16 §

Om en AIF-förvaltare enligt 8 kap.14 eller 16 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder uppdrar eller har uppdragit åt någon

annan att för förvaltarens räkning utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska

förvaltaren i verksamhetsplanen ange till vem den avser att ge eller har gett

uppdraget samt redogöra för uppdragets omfattning.

Förvaltaren ska i verksamhetsplanen även redogöra för

1. de objektiva grunder som motiverar delegeringen,

2. hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och

gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,

3. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse,

4. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstaga-

rens intressen och uppdragsgivarens eller investerarnas intressen,

5. hur förvaltaren säkerställer att de krav som framgår av artiklarna 75 och 79 i

kommissionens delegerade förordning uppfylls, samt

6. i tillämpliga fall, om vidaredelegering har skett och i så fall till vem.

Förvaltaren ska till verksamhetsplanen bifoga kopior av de uppdragsavtal som den

ingått eller avser att ingå.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

17 §

I verksamhetsplanen ska det finnas uppgifter om hur it-verksamheten ska

vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av vilka system som

finns samt av systemens funktioner och användningsområden.

Det ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller informationssä-

kerhet. I sammanhanget ska det redogöras för vilka funktioner för sekretesskydd

som används för att hindra obehöriga att ta del av sekretessbelagd information.

FFFS

2013:10

9

Bästa möjliga resultat

18 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för och en

hänvisning till de interna reglerna om hur AIF-förvaltaren avser att uppnå bästa

möjliga resultat enligt artiklarna 27 och 28 i kommissionens delegerade förord-

ning.

Fördelning av portföljtransaktioner och kunders order

19 §

I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler som

AIF-förvaltaren tillämpar för att fördela portföljtransaktioner och kunders order

enligt artikel 29 i kommissionens delegerade förordning.

Intressekonflikter

20 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för hur AIF-

förvaltaren arbetar med att identifiera, hantera samt övervaka intressekonflikter i

sin verksamhet och en hänvisning till de interna regler som förvaltaren ska ha en-

ligt artikel 31 i kommissionens delegerade förordning. En hänvisning ska även

finnas till de interna regler som anger förvaltarens strategier för att använda

rösträtter enligt artikel 37 i kommissionens delegerade förordning.

Incitament

21 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse enligt artikel

24 i kommissionens delegerade förordning för de typer av incitament som finns i

AIF-förvaltarens verksamhet och som uppfyller de kriterier som anges i den

artikeln. Det ska även finnas en redogörelse för hur förvaltaren avser att informera

investerarna enligt artikel 24 i kommissionens delegerade förordning.

Ersättningssystem

22 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av AIF-

förvaltares ersättningssystem. Till verksamhetsplanen ska bifogas den ersättnings-

policy som ska finnas för verksamheten enligt 9 kap. 3 §.

Administrativa processer

23 § Verksamhetsplanen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de admi-

nistrativa processer som finns i verksamheten. Beskrivningen ska redogöra för hur

en transaktion handläggs genom hela behandlingskedjan och hur AIF-förvaltaren

säkerställer att ingen ensam handlägger en transaktion genom denna behand-

lingskedja.

Regelefterlevnad (compliance)

24 §

Det ska framgå av verksamhetsplanen hur AIF-förvaltaren avser att säker-

ställa att den följer de regler som gäller för verksamheten. Verksamhetsplanen ska

vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för regelefterlevnad ska utfor-

mas och hur dess arbete drivs.

FFFS 2013:10

10

Riskhantering

25 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av AIF-

förvaltarens system för riskhantering. Verksamhetsplanen ska även innehålla en re-

dogörelse enligt artikel 39 i kommissionens delegerade förordning för hur

funktionen för riskhantering är utformad och hur funktionens arbete bedrivs. Det

ska vidare finnas en hänvisning till de interna reglerna om riskhantering.

Likviditetshantering

26 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av AIF-

förvaltarens system för likviditetshantering. Det ska även finnas en hänvisning till

de interna reglerna om likviditetshantering.

Första stycket gäller inte för en AIF-förvaltares förvaltning av sådana slutna fonder

som avses i 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Rutiner och metoder för värdering

27 §

Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av de rutiner

och metoder som AIF-förvaltaren ska ha när det gäller värdering av fondens

tillgångar. Det ska även framgå om värderingsfunktionen är internt eller externt

organiserad och det ska finnas en hänvisning till de interna reglerna om värdering.

Internrevision

28 §

Verksamhetsplanen för en AIF-förvaltare som har en funktion för internrevi-

sion ska innehålla en redogörelse för hur denna funktion är utformad och hur dess

arbete bedrivs.

Revisor

29 §

I verksamhetsplanen ska det anges vem som har utsetts till revisor.

Egna affärer

30 §

I verksamhetsplanen ska det finnas en övergripande redogörelse för de ruti-

ner som AIF-förvaltaren tillämpar för relevanta personers egna affärer enligt arti-

kel 63 i kommissionens delegerade förordning. Det ska även finnas en hänvisning

till förvaltarens interna regler om egna affärer.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

31 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som AIF-förvaltaren ska ha

enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgär-

der mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska även finnas en uppgift

om vem som är centralt funktionsansvarig i dessa frågor.

FFFS

2013:10

11

Diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

32 §

En AIF-förvaltare som utför eller som avser att ansöka om tillstånd att utföra

diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en

särskild redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

1. de olika kategorier av tillgångar som förvaltningen omfattar,

2. hur förvaltaren delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive

professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i

de olika kategorierna,

3.

hur förvaltaren underrättar kunderna enligt 13 kap. 2 och 3 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse,

4. om förvaltaren behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter,

5. hur förvaltaren avser att uppnå bästa utförande enligt bestämmelserna i 19 kap.

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, samt

6. en hänvisning till de interna regler som förvaltaren tillämpar för att fördela order

enligt 20 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse.

Förvaring och administration av andelar eller aktier i företag för kollektiva

investeringar

33 §

En AIF-förvaltare som i verksamheten förvarar och administrerar andelar

eller aktier i företag för kollektiva investeringar, ska i verksamhetsplanen redogöra

för de tekniska system som används samt för vilka rutiner som tillämpas för att re-

gistrera ägarnas innehav.

Ta emot medel med redovisningsskyldighet

34 §

En AIF-förvaltare som i verksamheten tar emot medel med redovisnings-

skyldighet, ska i verksamhetsplanen översiktligt beskriva hur den säkerställer att

dess medel avskiljs från förvaltarens egna tillgångar.

Mottagande och vidarebefordran av order

35 § En AIF-förvaltare som i verksamheten tar emot och vidarebefordrar order i

fråga om finansiella instrument ska i verksamhetsplanen översiktligt redogöra för

denna verksamhet.

Lämna investeringsråd

36 § En AIF-förvaltare som i verksamheten lämnar investeringsråd ska i verksam-

hetsplanen översiktligt redogöra för denna verksamhet.

FFFS 2013:10

12

Interna regler

37 § En AIF-förvaltare ska till verksamhetsplanen bifoga de interna regler som

ska finnas för verksamheten enligt 31 §, 12 kap. 11 och 12 §§ samt artiklarna 27–

29, 31, 37, 40, 61, 63 och 67 i kommissionens delegerade förordning.

Väsentliga ändringar

Ägarkretsen

38 § En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som gäller ändringar i

ägarkretsen, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 för en fysisk

person och bilaga 2 för en juridisk person. När förvärvaren är en juridisk person

ska bilaga 2 användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 3 för

uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställ-

företrädare för den verkställande direktören eller en annan motsvarande ledande

befattningshavare i AIF-förvaltaren i den förvärvande juridiska personen.

Vid tillämpningen av första stycket gäller även 6–8 §§.

Om anmälan gäller ändringar i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat

innehav i en AIF-förvaltare, ska anmälan innehålla de uppgifter som framgår av

bilaga 3. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 9 §.

Ledningen

39 § En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska, om ändringen

avser en styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör, ställföreträdare för den verkställande direktören eller en annan mot-

svarande ledande befattningshavare i förvaltaren, innehålla de uppgifter som

framgår av bilaga 4.

En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt första stycket ska även

innehålla uppgifter om, i förekommande fall, antalet styrelseledamöter eller andra

motsvarande ledande befattningshavare har minskat.

Övriga ändringar

40 § En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla

fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk för fonden

1. om ändringen innebär att ytterligare en alternativ investeringsfond ska förvaltas,

eller

2. om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en

alternativ investeringsfond ska ändras i väsentligt avseende.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs

Finansinspektionens tillstånd om ändringen innebär att ytterligare en specialfond

ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

FFFS

2013:10

13

Om AIF-förvaltaren gör någon annan väsentlig ändring än en sådan som avses i

första stycket, 38 eller 39 §, ska anmälan innehålla en verksamhetsplan som

uppdaterats i fråga om ändringen.

4 kap. Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltares marknadsföring av

andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i Sverige enligt 4 kap. lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella

investerare

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES

2 §

En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i

en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 2 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla föl-

jande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och

var den är etablerad,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

3. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

4. uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser

andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa in-

vesteringsfonder,

6. ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investerings-

fonder,

7. senaste årsberättelsen,

8. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in

andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,

9. information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är

skyldig att tillhandahålla, och

10. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden

tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 3,

lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap.

2 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

FFFS 2013:10

14

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade i ett land utanför EES

3 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i

en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 3 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla vad

som anges i 2 § första stycket.

Om kraven på förvaringsinstitut i 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller

flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§

samma lag, ska ansökan, i stället för vad som anges i 2 § första stycket 3, innehålla

följande:

1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet som avser

den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser

som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en reglerad marknad eller

motsvarande marknad utanför EES

4 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i

en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 4 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad

som anges i 2 § första stycket 1–7, även innehålla uppgifter som visar att fondens

andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en

motsvarande marknad utanför EES.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i 2 § första stycket 3,

lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser en sådan fond som anges i 4 kap. 4 § andra stycket lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

Alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till vissa icke-professionella

investerare

5 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i

en alternativ investeringsfond till sådana icke-professionella investerare i Sverige

som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder enligt 4 kap. 5 § samma lag, ska innehålla följande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som

ska marknadsföras och var denna är etablerad,

2.

den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller

motsvarande regelverk,

3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en

matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §,

FFFS

2013:10

15

6. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att

förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs

till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra

stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7. uppgifter om investerarnas rätt till inlösen,

8. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och

9. senaste årsberättelsen.

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska, i stället för den information som anges i första stycket 3,

lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap.

5 § tredje stycket samma lag, och

– kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

Första stycket 3, 5 och 9 gäller inte för en AIF-förvaltare som är registrerad enligt

2 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till

professionella investerare

6 § I 4 kap. 9 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om

marknadsföring till professionella investerare av andelar eller aktier i en alternativ

investeringsfond enligt 4 kap. 6 § första stycket samma lag.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder samt

vissa matarfonder till professionella investerare

7 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i

en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 4 kap. 8 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och

var den är etablerad,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

3. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad om det är fråga om att marknadsföra

en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa in-

vesteringsfonder, samt

6. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att

förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs

till icke-professionella investerare.

FFFS 2013:10

16

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller

flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§

samma lag, ska ansökan, i stället för vad som anges i första stycket 3, innehålla

1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet avseende den

som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser

som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Väsentliga ändringar

8 § En anmälan om väsentliga ändringar enligt 4 kap. 11 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en verksamhetsplan som

uppdaterats i fråga om ändringen. Om ändringen innebär att fondbestämmelserna,

bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond

ändras, ska AIF-förvaltaren även bifoga dessa uppdaterade handlingar till anmälan.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs

Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att fondbestämmelserna för

en specialfond ska ändras.

5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för utländska AIF-förvaltares verksamhet

i Sverige enligt 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder.

EES-baserade AIF-förvaltare

Förvaltning av en specialfond

2 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en

specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska innehålla följande:

1. ett styrelseprotokoll eller motsvarande handlingar eller skriftliga uppgifter som

anger när ledningen har fastställt fondbestämmelserna,

2. bolagsordning, bolagsavtal eller jämförbara stadgar som visar att förvaltaren har

sådan rättslig struktur som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

3. fondens fondbestämmelser,

4. uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta specialfonden

eller utföra visst arbete eller vissa funktioner,

5. en informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 § lagen om förvaltare av alternativa in-

vesteringsfonder,

FFFS

2013:10

17

6. ett faktablad enligt 12 kap. 8 § lagen om förvaltare av alternativa investerings-

fonder,

7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in

andelar och göra utbetalningar till andelsägarna i Sverige, och

8. information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är

skyldig att tillhandahålla.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder och vissa

matarfonder till professionella investerare i Sverige

3 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknads-

föra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella

investerare enligt 5 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska innehålla

1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i

sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG)

nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och

var den är etablerad,

3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att mark-

nadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

6. den information som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt

7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att

förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs

till icke-professionella investerare.

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller

flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§

samma lag, ska ansökan i stället för vad som anges i första stycket 4, innehålla

1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet som avser

den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser

som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än specialfonder till icke-

professionella investerare i Sverige

4 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknads-

föra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella

FFFS 2013:10

18

investerare enligt 5 kap. 6 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder ska innehålla

1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i

sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och

var den är etablerad,

3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att mark-

nadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

6. den information som anges i art 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7. ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investerings-

fonder,

8. senaste årsberättelsen,

9. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in

andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,

10. information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är

skyldig att tillhandahålla, och

11. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden

tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 4,

lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 5 kap.

6 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– kraven i 5 kap. 5 § tredje stycket samma lag är uppfyllda.

5 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknads-

föra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella

investerare enligt 5 kap. 6 § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 4 § första stycket 1–8

samt andra stycket, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande

marknad utanför EES.

6 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknads-

föra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella

investerare och sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap.

5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

enligt 5 kap. 7 § samma lag, ska innehålla följande:

1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i

sitt hemland har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning

FFFS

2013:10

19

som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare

av alternativa investeringsfonder,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som

ska marknadsföras och var den är etablerad,

3.

den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller

motsvarande regelverk,

4. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en

matarfond till en alternativ investeringsfond,

6. den information som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att

förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs

till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra

stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

8. uppgift om investerarnas rätt till inlösen,

9. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och

10. senaste årsberättelsen.

Första stycket 4, 6 och 10 gäller inte för en sådan AIF-förvaltare som är registrerad

i enlighet med nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets

direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Filial

7 § Om verksamheten i Sverige ska drivas från en filial enligt 5 kap. 8 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska en ansökan om

tillstånd enligt 5 kap.2 eller 57 §§ samma lag även innehålla uppgifter om

filialens organisation, adress och ansvariga ledning.

Väsentliga ändringar

8 § En utländsk AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 5 kap. 9 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en

verksamhetsplan som uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna,

bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska

ändras ska anmälan även innehålla dessa.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs

Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att ytterligare en specialfond

ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

FFFS 2013:10

20

Icke EES-baserade AIF-förvaltare

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder i Sverige till professionella

investerare

9 § En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra

andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare

enligt 5 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

ska innehålla följande:

1. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och

4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§ lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och

var den är etablerad,

3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att mark-

nadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa in-

vesteringsfonder,

6. senaste årsberättelsen, samt

7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att

förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs

till icke-professionella investerare.

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder i Sverige till icke-professionella

investerare

10 § En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra

andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella

investerare enligt 5 kap. 11 § 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska innehålla det som anges i 9 § 1–6 samt

1. en kopia av AIF-förvaltarens tillstånd att driva verksamhet,

2. ett intyg från tillsynsmyndigheten om att förvaltaren står under tillsyn i hemlan-

det och om vad denna tillsyn innebär,

3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

4. ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investerings-

fonder,

5. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in

andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,

6. information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är

skyldig att tillhandahålla, och

FFFS

2013:10

21

7. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden

tillämpar principen om riskspridning.

11 § En utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att

marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-

professionella investerare enligt 5 kap. 11 § 2 lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 9 § 1–6 och 10 § 4,

även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

12 § En utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att

marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella

investerare och sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap.

5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

enligt 5 kap. 12 § samma lag, ska, utöver vad som anges i 9 § 1–6, innehålla

följande:

1. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att

förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs

till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra

stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. uppgift om investerarnas rätt till inlösen, och

3. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy.

Filial

13 § Om verksamheten i Sverige ska drivas från en filial enligt 5 kap. 13 § första

stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska

ansökan även innehålla uppgifter om filialens organisation, adress och ansvariga

ledning.

Anmälan om väsentliga ändringar

14 § För en utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares anmälan om väsentliga

ändringar enligt 5 kap. 13 § tredje stycket lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder, ska 8 § första stycket gälla.

6 kap. Svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare med tillstånd enligt

3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som

avser att driva verksamhet utomlands enligt 6 kap. samma lag.

Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES

2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om

förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES.

FFFS 2013:10

22

Marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES

3 § I 6 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om

marknadsföring av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till

professionella investerare i ett annat land inom EES.

Språk

4 § En sådan underrättelse som avses i 2 eller 3 § ska upprättas på engelska.

Väsentliga ändringar

5 § En anmälan om väsentliga ändringar enligt 6 kap. 6 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en verksamhetsplan som

uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller

motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras ska anmälan

även innehålla dessa.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs

Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att fondbestämmelserna för

en specialfond ska ändras.

Verksamhet i ett land utanför EES

6 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investerings-

fond som är etablerad i ett land utanför EES enligt 6 kap. 7 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som

ska förvaltas och var den är etablerad, och

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

7 § För en AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 6 kap. 7 §

andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska

5 § första stycket gälla.

7 kap. Kapitalbas

1 § I en AIF-förvaltares kapitalbas enligt 7 kap.24 §§ lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder får de poster inräknas som ingår i

kapitalbasen enligt 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora

exponeringar samt 6–10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

8 kap. Uppdragsavtal

1 § En AIF-förvaltares underrättelse om delegering enligt 8 kap. 14 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ansökan om god-

kännande enligt 8 kap. 16 § andra stycket samma lag, ska innehålla uppgift om

FFFS

2013:10

23

vem förvaltaren avser att ge eller har gett uppdraget till samt redogöra för

uppdragets omfattning.

AIF-förvaltaren ska dessutom redogöra för

1. de objektiva grunder som motiverar delegeringen,

2. hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och

gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,

3. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse,

4. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstaga-

rens intressen och uppdragsgivarens eller investerarnas intressen, och

5.

hur AIF-förvaltaren säkerställer att kraven i artiklarna 75 och 79 i

kommissionens delegerade förordning uppfylls.

En kopia av det avtal som reglerar uppdraget ska bifogas till underrättelsen eller

ansökan.

2 § I artikel 81 i kommissionens delegerade förordning finns bestämmelser om vad

en underrättelse om vidaredelegering enligt 8 kap. 18 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla.

9 kap. Ersättningssystem

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en AIF-förvaltare med tillstånd

enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem för sär-

skilt reglerad personal kan medföra.

Annan lagstiftning

2 § Dessa föreskrifter påverkar inte en AIF-förvaltares skyldigheter enligt tillämp-

lig avtals- och arbetsrätt. Föreskrifterna har inte heller någon inverkan på de rättig-

heter som arbetsmarknadens parter har vid kollektivavtalsförhandlingar.

Ersättningspolicy

3 § En AIF-förvaltare ska ha en dokumenterad ersättningspolicy som är förenlig

med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolicyn ska mot-

verka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade alternativa investerings-

fondernas riskprofil, fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regel-

verk.

Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

4 § Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med

hänsyn till AIF-förvaltarens storlek och interna organisation samt verksamhetens

art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska överensstämma med af-

färsstrategi, mål, värderingar och intressen för förvaltaren och de förvaltade

alternativa investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa

FFFS 2013:10

24

investeringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas

för att undvika intressekonflikter.

5 § En AIF-förvaltare ska analysera vilka risker som är förenade med förvaltarens

ersättningspolicy och ersättningssystem. AIF-förvaltaren ska på grundval av

analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Förvaltaren ska

dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier

som anges i 1 kap. 9 § 8 1–4 inte väsentligen anses kunna påverka AIF-förvaltarens

eller de förvaltade alternativa investeringsfondernas riskprofil och därför inte ska

anses tillhöra AIF-förvaltarens särskilt reglerade personal.

Pensionspolicy

6 § En AIF-förvaltare som tillämpar rörlig ersättning som innehåller diskretionära

pensionsförmåner ska ha en pensionspolicy. Pensionspolicyn ska överensstämma

med förvaltarens och de förvaltade alternativa investeringsfondernas affärs-

strategier, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

AIF-förvaltaren ska överlåta eller betala ut diskretionära pensionsförmåner i form

av aktier eller andelar i den berörda alternativa investeringsfonden eller andra

sådana instrument som avses i 25 §.

7 § En AIF-förvaltare ska se till att diskretionära pensionsförmåner som överlåts

på en anställd när han eller hon går i pension, omfattas av en tidsperiod på minst

fem år inom vilken den anställde inte får förfoga över instrumenten.

Om AIF-förvaltaren överlåter diskretionära pensionsförmåner till en anställd innan

han eller hon går i pension, på grund av att anställningen upphör, ska de diskretio-

nära pensionsförmånerna skjutas upp i fem år.

Rörlig ersättning

Begränsning av garanterad rörlig ersättning

8 § En AIF-förvaltare får inte lämna garanterad rörlig ersättning annat än i sam-

band med nyanställning. Förvaltaren ska begränsa en sådan ersättning till det första

anställningsåret.

Risksäkringsstrategier

9 § En AIF-förvaltare ska säkerställa att dess anställda förbinder sig att inte an-

vända personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska

eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Ersättning i samband med att en anställning upphör

10 § En AIF-förvaltare ska säkerställa att ersättning som utgår till en anställd i

samband med att anställningen upphör står i relation till den anställdes prestationer

under anställningstiden och beräknas så att den inte belönar osunt risktagande.

FFFS

2013:10

25

Styrning

11 § En AIF-förvaltares ledning ska besluta om en ersättningspolicy. Beslutet ska

grundas på den analys som avses i 5 §. Ledningen ska se till att ersättningspolicyn

tillämpas och följs upp.

12 § En AIF-förvaltares ledning ska besluta om

1. ersättning till den verkställande ledningen,

2. ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av AIF-

förvaltarens kontrollfunktioner, och

3. åtgärder för att följa upp tillämpningen av AIF-förvaltarens ersättningspolicy.

Ledningens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämma eller motsvarande

högsta beslutande organ i AIF-förvaltaren beslutat i fråga om ersättning i AIF-

förvaltaren.

13 § Beslut om ersättning till AIF-förvaltarens ledning ska fattas av bolags-

stämman eller motsvarande högsta beslutande organ i förvaltaren.

Ersättningskommitté

14 § En betydande AIF-förvaltare ska ha en ersättningskommitté som ska utföra

en oberoende bedömning av förvaltarens ersättningspolicy och ersättningssystem.

Vid bedömningen av om en AIF-förvaltare är betydande ska beaktas hur stor

förvaltaren är, hur stora alternativa investeringsfonder som den förvaltar, vilken

intern organisation som förvaltaren har samt art, omfattning och komplexitet i

förvaltarens verksamhet.

Ordföranden och övriga medlemmar i ersättningskommittén ska ingå i AIF-

förvaltarens ledning, men får inte ingå i dess verkställande ledning. Medlemmarna

i ersättningskommittén ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om

riskhantering och kontrollfunktioner.

15 § Ersättningskommittén ska bereda sådana ledningsbeslut om ersättning och åt-

gärder som avses i 12 §.

Kontroll

16 § En AIF-förvaltare ska minst årligen låta en kontrollfunktion granska om

förvaltarens ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Kontroll-

funktionen ska rapportera resultatet av granskningen till ledningen.

17 § En AIF-förvaltare ska se till att lämpliga kontrollfunktioner deltar i den be-

dömningsprocess som ska göras enligt 14 §.

FFFS 2013:10

26

Ersättning till anställda i kontrollfunktioner

18 § Om anställda i kontrollfunktioner får rörlig ersättning, ska AIF-förvaltaren se

till att den bestäms utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende

av resultatet i de affärsområden de kontrollerar.

Balans mellan fast och rörlig ersättning

19 § En AIF-förvaltare vars ersättning innehåller rörliga delar, ska se till att det

finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar av ersättningen. De fasta de-

larna ska stå för en så stor del av den anställdes totala ersättning att det ska vara

möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

AIF-förvaltaren ska i sin ersättningspolicy ange hur stora de rörliga delarna högst

kan bli i förhållande till de fasta delarna för särskilt reglerad personal som kan få

rörlig ersättning. Undantag från dessa förhållanden ska i varje enskilt fall godkän-

nas av ledningen.

Resultatbedömning och riskjustering

20 § En AIF-förvaltares bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning

av rörlig ersättning, ska baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som

framtida risker ska beaktas.

Om en AIF-förvaltare använder sig av subjektiva bedömningar för justering av re-

sultat utifrån risk, ska de överväganden som ligger till grund för justeringen vara

väl avvägda och dokumenterade.

21 § En AIF-förvaltares resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv an-

passat till livscykeln för de alternativa investeringsfonder som förvaltas. Det ska

därigenom säkerställas dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara

resultat, dels att de förvaltade alternativa investeringsfondernas inlösenpolicy och

investeringsrisker beaktas när den rörliga ersättningen betalas ut.

22 § En AIF-förvaltare ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad per-

sonal på den anställdes resultat, på den berörda affärsenhetens eller den alternativa

investeringsfondens resultat och på förvaltarens totala resultat. Vid bedömningen

av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

De finansiella och icke-finansiella kriterier som AIF-förvaltaren lägger till grund

för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

Information till särskilt reglerad personal

23 § En AIF-förvaltare ska informera särskilt reglerad personal dels om vilka krite-

rier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningspro-

cessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda som utgör sär-

skilt reglerad personal.

FFFS

2013:10

27

Uppskjutande

24 § En AIF-förvaltare ska se till att minst 40 procent av den rörliga ersättningen

till särskilt reglerad personal, vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst

100 000 kronor, skjuts upp minst tre till fem år, innan den betalas ut eller

äganderätten går över på den anställde. När förvaltaren beslutar om hur stor del av

den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska den ta hänsyn till

dels livscykeln, inlösenpolicyn och investeringsriskerna i den alternativa

investeringsfond som ersättningen är hänförlig till, dels den anställdes ansvar och

arbetsuppgifter, dels storleken på den rörliga ersättningen.

AIF-förvaltaren ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen till sär-

skilt reglerad personal vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp.

En AIF-förvaltare får betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt förde-

lad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen

får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

Andelar eller aktier i fonden och andra instrument

25 § En AIF-förvaltare ska, om det är möjligt med hänsyn till den rättsliga struktu-

ren på den berörda alternativa investeringsfonden och till dess fondbestämmelser,

bolagsordning eller motsvarande regelverk, se till att minst 50 procent av den

rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal består av

1. andelar eller aktier i den berörda alternativa investeringsfonden, eller

2. instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar eller aktier

i den berörda alternativa investeringsfonden.

Första stycket ska endast tillämpas på en AIF-förvaltare vars förvaltning av

alternativa investeringsfonder står för minst 50 procent av den totala portfölj som

förvaltas av förvaltaren.

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och rörlig er-

sättning som inte skjuts upp.

26 § En AIF-förvaltare ska i ersättningspolicyn uppställa krav på att den anställde

inte inom viss tid förfogar över rörlig ersättning som lämnas i form av andelar eller

aktier i den berörda fonden och andra instrument som avses i 25 §.

Förvaltaren ska se till att de andelar eller aktier och andra instrument som avses i

25 § omfattas av restriktioner som innebär att den anställde inte får förfoga över in-

strumenten under minst ett år efter det att äganderätten till instrumenten har gått

över till den anställde eller längre om det är motiverat av förvaltarens, den berörda

alternativa investeringsfondens och investerarnas långsiktiga intressen. Detta gäller

oavsett om den rörliga ersättningen har skjutits upp eller inte.

Bortfall av ersättning

Justering av uppskjuten ersättning

27 § En AIF-förvaltare ska säkerställa att rörlig ersättning som skjutits upp endast

betalas ut eller övergår till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn

FFFS 2013:10

28

till AIF-förvaltarens finansiella situation och motiverat med hänsyn till den berörda

alternativa investeringsfondens, affärsenhetens och den anställdes resultat. Den

uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna falla bort helt av samma skäl.

10 kap. Särskilt om diskretionär portföljförvaltning av

investeringsportföljer

1 § En AIF-förvaltare som utför diskretionär portföljförvaltning av investerings-

portföljer ska i denna förvaltning och när den utför tjänster enligt 3 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpa bestäm-

melserna i 6–17 kap., 19 kap., 20 kap. 1–10 §§ samt 21 kap. 1 och 2 §§ i

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.

11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om innehållet i den underrättelse som en

AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen vid en förvaltad alternativ

investeringsfonds förvärv eller avyttring av aktier i ett onoterat företag, eller när en

sådan fond uppnått kontroll över ett onoterat företag eller en emittent enligt 11 kap.

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 § En AIF-förvaltares underrättelse om en förvaltad alternativ investeringsfonds

förvärv eller avyttring av aktier i ett onoterat företag enligt 11 kap. 4 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla uppgift

om

1. AIF-förvaltarens namn, organisationsnummer och adress,

2. den alternativa investeringsfondens namn och organisations- eller identitets-

nummer,

3. det onoterade företagets namn,

4. andel av samtliga aktier och av rösträtt efter transaktionen,

5. antal och slag av aktier efter transaktionen,

6. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka rösträtterna inne-

has,

7. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds, samt

8. i tillämpliga fall, andra fysiska eller juridiska personer som innehar aktierna i

eget namn men som agerar för den alternativa investeringsfonden eller för ett

företag som kontrolleras av fonden.

3 § En AIF-förvaltares underrättelse om att en förvaltad alternativ investerings-

fond uppnått kontroll över ett onoterat företag eller en emittent enligt 11 kap. 5 och

7 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver

vad som anges i de paragraferna, innehålla uppgift om

1. AIF-förvaltarens namn, organisationsnummer och adress,

2. den alternativa investeringsfondens namn och organisations- eller identitets-

nummer,

FFFS

2013:10

29

3. det onoterade företagets eller emittentens namn,

4. andel av samtliga aktier, samt

5. antal och slag av aktier efter transaktionen.

12 kap. Specialfonder

Fondbestämmelsernas innehåll

1 § För en specialfond ska bestämmelserna om fondbestämmelsernas innehåll i

23 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

gälla. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse specialfond och vad som

anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

2 § För en specialfond med sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § la-

gen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska fondbestämmel-

serna även innehålla

1. information om att fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i

12 kap. 14 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. en hänvisning till informationsbroschyren för sådana uppgifter som anges i

29 kap. 15 § 3–5, 9 och 10 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder, samt

3. en hänvisning till faktabladet för sådana uppgifter som anges i 29 kap. 15 § 3–5

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.

Beskrivningen av placeringsinriktningen för en specialfond som avses i första

stycket ska innehålla namnet på den värdepappersfond eller specialfond som fon-

dens medel ska placeras i.

3 § Fondbestämmelserna för en specialfond ska ange i vilka avseenden specialfon-

den avviker från vad som gäller för värdepappersfonder samt vilka begränsningar

som gäller för specialfonden. Det ska även framgå om specialfondens placerings-

inriktning innebär att sådana derivatinstrument som avses i 12 kap. 13 § andra

stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder kan

användas.

Fondbestämmelserna ska även innehålla uppgifter om vilken risknivå som

eftersträvas och vilket riskmått som används. Riskmåttet ska vara relevant för de

förvaltningsmetoder som AIF-förvaltaren använder sig av.

4 § Om en specialfonds tillgångar inte beräknas och publiceras minst en gång varje

månad ska ett indikativt fondandelsvärde beräknas och publiceras. I fondbestäm-

melserna ska det anges när det indikativa fondandelsvärdet kommer att publiceras.

Det indikativa fondandelsvärdet ska beräknas och publiceras mellan tidpunkterna

för beräkning och publicering av officiellt fondandelsvärde, dock senast en vecka

före den sista dag för anmälan av försäljning eller inlösen som fonden enligt sina

fondbestämmelser tillämpar.

FFFS 2013:10

30

Tillåtna tillgångar

5 § För specialfonder ska bestämmelserna om tillåtna tillgångar i 24 kap. 1–9 §

första stycket och 10–13 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder gälla. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse

specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och

instrument

6 § För specialfonder ska bestämmelserna om handel med derivatinstrument samt

användning av andra tekniker och instrument i 25 kap. 1–22 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder gälla om

inte Finansinspektionen har beslutat om undantag och detta anges i fondbestäm-

melserna.

7 § En specialfond, som enligt 12 kap. 13 § andra stycket lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder får ha derivatinstrument med andra

underliggande tillgångar än de som avses i 5 kap. 12 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder, ska när det gäller dessa derivatinstrument tillämpa 25 kap. 1–22 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder på mot-

svarande sätt, om inte Finansinspektionen har beslutat om undantag och detta anges

i fondbestämmelserna.

Information till investerare vid fusion

8 § Om en fusion genomförs enligt 12 kap. 16 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder ska bestämmelserna om information till fon-

dandelsägare vid fusion i 27 kap. 1–12 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:9) om värdepappersfonder gälla.

Metod för tillhandahållande av viss information

9 § Bestämmelserna om metod för tillhandahållande av viss information i

28 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

ska gälla för en AIF-förvaltare vid

1. fusion enligt 12 kap. 16 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder, och

2. en sådan underrättelse om ändringar i fondbestämmelser som avses i 12 kap. 3 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Vad som anges i 28 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappers-

fonder om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Särskilda bestämmelser för specialfonder med viss placeringsinriktning

10 § Vad som anges i 26 kap. 1–5 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:9) om värdepappersfonder om en matarfond och en mottagarfond samt ett

förvaringsinstitut för en mottagarfond, ska i tillämpliga delar också gälla för en

specialfond med sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen

FFFS

2013:10

31

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och den värdepappers-

fond eller specialfond som specialfondens medel placeras i samt förvarings-

institutet för den mottagande fonden.

Hantering av etiska frågor

11 § Vad som anges i 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder i fråga om hantering av etiska frågor, ska också gälla för en

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Vad som där anges om fondbolag ska

avse AIF-förvaltare.

Klagomålshantering

12 § Vad som anges i 12 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder i fråga om klagomålshantering, ska också gälla för en AIF-

förvaltare som förvaltar specialfonder. Vad som där anges om fondbolag ska avse

AIF-förvaltare.

Årsberättelse och halvårsredogörelse

13 § Som framgår av 12 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska en AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond upprätta en

årsberättelse och en halvårsredogörelse med visst innehåll. I artiklarna 103–107 i

kommissionens delegerade förordning finns ytterligare bestämmelser om innehållet

i en årsberättelse.

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska därutöver ha det innehåll som framgår

av 31 kap. 3 §, 4 § 3 och 4 samt 6–56 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:9) om värdepappersfonder. Vad som där anges om

– värdepappersfond ska avse specialfond,

– fondbolag ska avse AIF-förvaltare, samt

– förvaltningsberättelse ska avse verksamhetsberättelse enligt 10 kap. 5 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder.

14 § Årsberättelsen för en specialfond med sådan placeringsinriktning som avses i

12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska

innehålla uppgift om de sammanlagda kostnader som debiterats av de AIF-

förvaltare eller det fondbolag som förvaltar specialfonden och den fond som

specialfondens medel placeras i.

Av specialfondens årsberättelse ska det framgå var årsberättelse och, i tillämpliga

fall, halvårsredogörelse för den fond som specialfondens medel placeras i finns att

tillgå.

13 kap. Informationsbroschyr

Allmänt

1 § Bestämmelser om innehållet i en informationsbroschyr finns i 10 kap. 1 § och

12 kap. 7 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Informationsbroschyren ska därutöver ha det innehåll som framgår av 2–15 §§.

FFFS 2013:10

32

Finansiell hävstång

2 § Om en AIF-förvaltare förvaltar en alternativ investeringsfond som får använda

sig av finansiell hävstång, ska informationsbroschyren innehålla uppgifter om

1. under vilka förutsättningar fonden får använda finansiell hävstång,

2. tillåtna typer och källor av finansiell hävstång och därmed förenade risker,

3. eventuella restriktioner som gäller vid användningen av finansiell hävstång,

4. eventuella arrangemang om att förfoga över säkerheter eller tillgångar, samt

5. den högsta nivå av finansiell hävstång som en AIF-förvaltare har rätt att använda

för fondens räkning.

Delegering

3 § Om en AIF-förvaltare delegerar förvaltningsfunktioner eller om ett förvarings-

institut delegerar förvaringsfunktioner, ska informationsbroschyren innehålla

1. en beskrivning av de förvaltnings- eller förvaringsfunktioner som delegerats,

2. uppgifter om till vem förvaltnings- eller förvaringsfunktionerna har delegerats,

samt

3. en beskrivning av de intressekonflikter som kan uppstå vid delegeringen.

Primärmäklare

4 § Om en AIF-förvaltare förvaltar en alternativ investeringsfond som anlitar en

primärmäklare ska informationsbroschyren innehålla

1. en redogörelse för de intressekonflikter som kan uppstå mellan fonden och

primärmäklaren, och hur sådana intressekonflikter hanteras,

2. information om huruvida fondens tillgångar kan överföras till förvaringsinstitutet

och om förvaringsinstitutet i så fall kan förfoga över tillgångarna, samt

3. information om överföring av ansvar till primärmäklaren.

Förmånsbehandling

5 § Informationsbroschyren ska innehålla en beskrivning av hur AIF-förvaltaren

säkerställer att investerarna behandlas rättvist.

Om en investerare ges rätt till förmånsbehandling ska informationsbroschyren in-

nehålla

1. en beskrivning av förmånsbehandlingen,

2. uppgift om vilken typ av investerare som ges förmånsbehandling, samt

3. i tillämpliga fall, uppgift om en sådan investerares juridiska eller ekonomiska

koppling till den alternativa investeringsfonden eller AIF-förvaltaren.

FFFS

2013:10

33

Särskilt om informationsbroschyr för specialfonder och matarfondsliknande

specialfonder

6 § För en informationsbroschyr för en specialfond gäller även 29 kap. 1 § andra

stycket, 2, 6, 8, 10–14, 16–19 och 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:9) om värdepappersfonder. Vad som där anges om värdepappersfond ska

avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

7 § Om en utländsk AIF-förvaltare förvaltar en specialfond, ska informationsbro-

schyren innehålla en uppgift om att förvaltaren har ett annat hemland än fonden.

8 § Vad som anges i 29 kap. 15 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder om en matarfond, ska i tillämpliga delar gälla på

motsvarande sätt för en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i

12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vad

som där anges om fondbolag eller förvaltningsbolag ska avse AIF-förvaltare och

vad som anges om mottagarfond eller mottagarfondföretag ska avse den

värdepappersfond eller specialfond som specialfondens medel placeras i.

9 § Informationsbroschyren för en specialfond ska innehålla uppgifter som är rele-

vanta för investerarna om de skatteregler som gäller för specialfonden.

Informationsbroschyren för en specialfond med en sådan placeringsinriktning som

avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder, ska innehålla en beskrivning av de skattemässiga konsekvenser som

uppstår för fonden när den placerar i den mottagande fonden.

10 § Informationsbroschyren för en specialfond ska innehålla uppgift om skade-

ståndsansvaret enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Särskilt om informationsbroschyr för andra alternativa investeringsfonder än

specialfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare

11 § För en informationsbroschyr som avser en annan alternativ investeringsfond

som marknadsförs till icke-professionella investerare än en sådan fond som avses i

6–10 §§ gäller även 29 kap. 1 § andra stycket, 2, 6, 8, 10, 14, 19 och 23

§§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i

tillämpliga delar. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse alternativ

investeringsfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

12 § Vad som anges i 29 kap. 15 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder om en matarfond, ska i tillämpliga delar gälla på

motsvarande sätt för en matarfond till en alternativ investeringsfond om

matarfonden är en sådan fond som avses i 11 §. Vad som där anges om fondbolag

eller förvaltningsbolag ska avse AIF-förvaltare och vad som anges om

mottagarfond eller mottagarfondföretag ska avse mottagarfonden.

13 § Om en AIF-förvaltare medger att andelar eller aktier i en sådan alternativ

investeringsfond som avses i 11 § utfärdas innan betalning tillförts den alternativa

investeringsfonden, ska informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om

detta liksom en beskrivning av de villkor som AIF-förvaltaren tillämpar.

FFFS 2013:10

34

14 § Informationsbroschyren för en sådan alternativ investeringsfond som avses i

11 § ska innehålla uppgifter som är relevanta för investerarna om de skatteregler

som gäller för den alternativa investeringsfonden.

Informationsbroschyren för en matarfond till en alternativ investeringsfond, ska,

om fonden är en sådan fond som avses i 11 §, innehålla en beskrivning av de

skattemässiga konsekvenser som uppstår när fonden placerar i en mottagarfond.

15 § Informationsbroschyren för en sådan alternativ investeringsfond som avses i

11 §, ska innehålla uppgift om skadeståndsansvaret enligt 8 kap. 28 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

14 kap. Faktablad

Allmänt

1 § Bestämmelser om när ett faktablad ska upprättas och vad det ska innehålla

finns i 10 kap. 2 § och 12 kap. 8 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder. Faktabladet ska därutöver ha det innehåll som framgår av 2–

5 §§.

Faktabladets innehåll

2 § Ett faktablad ska vara utformat och i tillämpliga delar ha det innehåll som an-

ges i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genom-

förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta

för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för inve-

sterare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på

en webbplats. Vad som där anges om fondföretag ska avse alternativa investerings-

fonder och vad som anges om förvaltningsbolag ska avse AIF-förvaltare. Vad som

anges om feederfondföretag ska avse en matarfond till en alternativ investerings-

fond och vad som anges om masterfondföretag ska avse mottagarfond.

Rättslig ställning

3 § Faktabladet ska innehålla en lättbegriplig beskrivning av den alternativa

investeringsfondens rättsliga ställning. Beskrivningen ska innehålla en redogörelse

för vilka risker som är förknippade med fondens rättsliga ställning.

Särskilt om faktablad för specialfonder

4 § Om fonden är en specialfond ska detta framgå av faktabladet. Det ska vidare

framgå om Finansinspektionen enligt 12 kap. 13 § lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder har tillåtit undantag från de placerings-

bestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Särskilt om faktablad för andra alternativa investeringsfonder än

specialfonder

5 § Av faktabladet för en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond

ska det tydligt framgå att fonden inte är en värdepappersfond och att den inte

omfattas av de krav på riskspridning som gäller för värdepappersfonder.

FFFS

2013:10

35

15 kap. Tillhandahållande av information

1 § En AIF-förvaltare som marknadsför alternativa investeringsfonder till icke-

professionella investerare, får tillhandahålla ett faktablad eller en informations-

broschyr för en fond via ett varaktigt medium eller på förvaltarens webbplats. En

investerare ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas en papperskopia av

faktabladet eller informationsbroschyren.

Faktabladet ska alltid finnas tillgängligt på AIF-förvaltarens webbplats.

Om ett faktablad eller en informationsbroschyr för en alternativ investeringsfond

som marknadsförs till icke-professionella investerare ska tillhandahållas på ett

annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats gäller det som anges i

artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

2 § Faktabladet och informationsbroschyren för en alternativ investeringsfond som

marknadsförs till icke-professionella investerare ska tillhandahållas på svenska.

3 § En utländsk AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 2

eller 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska

tillhandahålla investerare faktabladet på svenska. Informationsbroschyren samt

fondens årsberättelse och, i tillämpliga fall, halvårsredogörelse, ska tillhandahållas

investerare på engelska eller svenska.

16 kap. Informations- och rapporteringskrav

Information om verksamheten

1 § En AIF-förvaltare som har fått tillstånd att förvalta alternativa investerings-

fonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska

informera Finansinspektionen skriftligt när verksamheten har påbörjats.

Kvartalsrapportering för förvaltare av specialfonder

2 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska vid utgången av varje

kvartal lämna en kvartalsrapport för förvaltaren till Finansinspektionen. Kvartals-

rapporten ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning med specifika-

tioner samt uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav.

3 § Kvartalsrapporten ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare

anges på myndighetens webbplats.

Kvartalsrapporten ska gälla förhållanden den sista dagen i varje kalenderkvartal

(rapportdagen) och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 april,

21 juli, 21 oktober respektive 21 januari.

Vid årsbokslut ska kvartalsrapporten för AIF-förvaltaren ha kommit in till Finans-

inspektionen senast den femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen. Om

årsbokslutet inte sammanfaller med någon av rapportdagarna ska uppgifterna läm-

nas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Kvartalsrapportering för specialfonder

4 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska vid utgången av varje

kvartal lämna en kvartalsrapport till Finansinspektionen för respektive specialfond.

FFFS 2013:10

36

Kvartalsrapporten ska innehålla uppgifter om

1. fonden är en aktiefond, kort räntefond, lång räntefond, blandfond, fond-i-fond

eller annan typ av fond,

2. fondandelsvärdet och antalet utestående fondandelar i fonden,

3. lämnad utdelning och utdelningsdatum,

4. avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar i fonden,

5. fondens genomsnittliga likviditet,

6. fondens tillgångar och skulder,

7. fondens värde fördelat på kategori av investerare,

8. transaktioner under kvartalet som avser inbetalt sålda fondandelar och utbetalt

inlösta fondandelar fördelade på kategori av investerare,

9. innehav i fonden av belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer

och andra räntebärande värdepapper, aktier som är upptagna till eller föremål för

handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till

eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade aktier, övriga

aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och sådana ut-

ländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § första

stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga inne-

hav samt banktillgodohavanden som ingår i fondens placeringsinriktning,

10. kvartalets bokförda köp och försäljningar (netto) avseende innehav i fonden av

belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer, aktier som är upptag-

na till eller föremål för handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen

om värdepappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upp-

tagna till eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade ak-

tier, övriga aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och

sådana utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 §

första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga

innehav samt skulder och korta positioner,

11. kvartalets bokförda köp och försäljningar av finansiella derivatinstrument

(netto) uppdelat på tillgångar och skulder, samt

12. övriga specifikationer enligt en särskild instruktion som Finansinspektionen

meddelar.

5 § För kvartalsrapporten för en specialfond tillämpas 3 § första och andra

styckena på motsvarande sätt.

Innehavsrapportering för specialfonder

6 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska vid varje tidpunkt kunna

visa en sammanställning över respektive specialfonds innehav av sådana tillgångar

som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, fondförmögenheten, övriga

tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

FFFS

2013:10

37

Sammanställningen ska på begäran ges in till Finansinspektionen i den form och på

det sätt som anvisas på myndighetens webbplats.

Kvartalsrapportering för förvaltare av andra alternativa investeringsfonder

än specialfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare

7 § För en AIF-förvaltare som till icke-professionella investerare marknadsför en

alternativ investeringsfond som inte är en specialfond gäller 2, 3 och 10 §§. Vad

som där anges om specialfond ska avse alternativ investeringsfond.

Övrig rapportering för AIF-förvaltare

8 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller en annan alternativ

investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska varje

halvår lämna Finansinspektionen den information som anges i artikel 110.1 och

110.2 i kommissionens delegerade förordning om den sammanlagda förvaltade

portföljförmögenheten underskrider de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationen ska

omfatta samtliga alternativa investeringsfonder som förvaltaren förvaltar.

En sådan AIF-förvaltare som avses i första stycket och som förvaltar en alternativ

investeringsfond som i betydande grad använder finansiell hävstång enligt artikel

111 i kommissionens delegerade förordning ska, utöver den information som anges

i första stycket, samtidigt lämna den information som anges i artikel 110.5 i

kommissionens delegerade förordning.

Informationen enligt första och andra styckena ska lämnas enligt mallen i bilaga 4

till kommissionens delegerade förordning. Informationen ska lämnas senast en

månad efter utgången av rapporteringsperioden. Om fonden är en fond-i-fond får

förvaltaren förlänga denna period med 15 dagar.

9 § Den information som avses i 8 § ska varje år lämnas av en AIF-förvaltare

som

1. förvaltar andra alternativa investeringsfonder än de som anges i 8 § första

stycket,

2. förvaltar en sammanlagd portföljförmögenhet som underskrider de tröskelvärden

som anges i 2 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder, och

3. frivilligt ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

I artiklarna 110.3 a–d och 110.5 i kommissionens delegerade förordning finns

bestämmelser om den information som en AIF-förvaltare som förvaltar alternativa

investeringsfonder vars sammanlagda förvaltade portföljförmögenhet överstiger de

tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder ska lämna till Finansinspektionen.

Undantag

10 § Finansinspektionen kan om det finns särskilda skäl besluta om undantag från

bestämmelserna i 3–6 §§.

FFFS 2013:10

38

_______________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

2. För en AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvaltar

slutna alternativa investeringsfonder där teckningstiden för investerarna löpte ut

före den 22 juli 2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut senast

tre år efter den 22 juli 2013, gäller bara bestämmelserna i 11 kap.

PER HÅKANSSON

Lovisa

Hedberg

FFFS

2013:10

39

Bilaga 1

Ägarprövning – fysisk person

En fysisk person som innehar ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som söker

tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga.

Med målbolag avses i denna punkt den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att

driva verksamhet. Med förvärvare avses den fysiska ägaren till den AIF-förvaltare

som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: _________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 3 kap. 7 eller 8 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från

att lämna vissa uppgifter?

Ja Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2013:10

40

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1 Information om förvärvaren

1.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

1.2 Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS

2013:10

41

Ekonomiska förhållanden

1.3 Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur

stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar

och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge

även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

Beskriv ägarkedjan

1.4 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell finansiell företagsgrupp efter

förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i pro-

cent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbola-

get. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsva-

rande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6 Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör,

verkställande direktörens ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befatt-

ningshavare.

FFFS 2013:10

42

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i sty-

relsen och be-

fattning

Ägande som innebär kontroll

1.7 Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i pro-

cent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8 Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat fö-

retag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

Gemensamma intressen

1.9 Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer,

som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

FFFS

2013:10

43

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem eller annan

motsvarande ledande befattningshavare.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal el-

ler andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för eko-

nomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk dom-

stol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande di-

rektör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt fö-

retag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som sty-

relsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

FFFS 2013:10

44

1.12. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit le-

dande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll

över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller ut-

omlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för om-

ständigheterna:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägaran-

delar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från

antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträt-

ter.

FFFS

2013:10

45

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och

vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll2 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1.

2 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2013:10

46

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbo-

laget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

FFFS

2013:10

47

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2013:10

48

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för

fysisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbok-

förd i Sverige: en vidi-

merad kopia av identi-

tetshandling enligt av-

snitt 1.1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 1.2.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägar-

kedjan, före och efter

förvärvet, enligt avsnitt

1.4.

En beskrivning av den

eventuella grupp, som

anges i avsnitt 1.5.

En dokumentation som

styrker finansieringen

av förvärvet, enligt av-

snitt 3.1.

En affärsplan och in-

formation, som anges i

avsnitten 4.1 och 4.2.

FFFS

2013:10

49

Bilaga 2

Ägarprövning – juridisk person

En juridisk person som innehar ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som

söker tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga.

Med målbolag avses den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet. Med förvärvaren avses den juridiska ägaren till den AIF-förvaltare

som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: __________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar företaget 3 kap. 6, 7 eller 8 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas

från att lämna vissa uppgifter?

Ja Nej

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2013:10

50

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett an-

nat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter som

avses.

1 Information om förvärvaren

Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga namn:________________________________________

Organisationsnummer./ registreringsnummer:

_________________________________________________

Adress till huvudkontoret: ___________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________

1.2 Ange förvärvarens verksamhet:

1.3 Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4 Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

1.5 Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

FFFS

2013:10

51

Styrelse- och ledningspersoner

1.6 Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, dennes

ställföreträdare eller andra motsvarande ledande befattningshavare.

Namn Personnummer

alternativt

födelsedatum

Position i styrelse och

befattning

1.7 Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3.

Beskriv ägarkedjan

1.8 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell finansiell företagsgrupp efter

förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i pro-

cent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbola-

get. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsva-

rande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2013:10

52

Gemensamma intressen

1.10 Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande

personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem eller annan

motsvarande ledande befattningshavare.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal el-

ler andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.12 Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller närings-

verksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruk-

tion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige

eller utomlands?

Ja

Nej

FFFS

2013:10

53

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständighet-

erna kring detta:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägaran-

delar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avvi-

ker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

FFFS 2013:10

54

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras

värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation

som styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll3 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller föl-

jande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

3 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS

2013:10

55

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbo-

laget om det behövs.

2. En kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företagsgrupp.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företags-

grupp ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företagsgrupp, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

FFFS 2013:10

56

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men

fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS

2013:10

57

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för juridisk

person

Följande dokument ska bi-

fogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader gam-

malt, enligt avsnitt 1.3.

Fastställd årsredovisning

för det senaste räkenskaps-

året, som anges i avsnitt

1.4.

Bilaga 3 för samtliga per-

soner, enligt avsnitt 1.6.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 1.8.

En beskrivning av eventuell

grupp enligt avsnitt 1.9.

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, som anges i av-

snitt 3.1.

En affärsplan och informa-

tion enligt avsnitten 4.1–

4.3.

FFFS 2013:10

58

Bilaga 3

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till

en AIF-förvaltare

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befatt-

ningshavare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt

denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska per-

sonen enligt bilaga 2. En prövning ska ske om den juridiska personen har ett

kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Uppgifter enligt denna bilaga ska även lämnas till Finansinspektionen

1. vid en anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

2. vid en anmälan om förändringar i ledningen i ägarföretaget enligt 3 kap. 10 §

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn:

_________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________

FFFS

2013:10

59

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör,

dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare (inklu-

sive organisationsnummer)?

_____________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

___

annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du av-

ser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

FFFS 2013:10

60

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för eko-

nomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk dom-

stol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande di-

rektör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt fö-

retag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som sty-

relsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS

2013:10

61

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller ut-

omlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständighet-

erna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2013:10

62

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska bi-

fogas ansökan/anmälan

Finns

bifogad

Om ej bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS

2013:10

63

Bilaga 4

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträ-

dare eller annan motsvarande ledande befattningshavare i en AIF-förvaltare ska

lämna uppgifter enligt denna bilaga när AIF-förvaltaren ansöker om

Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en

tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid en anmälan

om ändringar i ledningen enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnum-

mer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

FFFS 2013:10

64

___

annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du av-

ser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS

2013:10

65

Anställning och uppdrag i styrelse eller ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag, är utsedd till

styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare. Uppge även

om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org.

nr)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som ledningspröv-

ningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företa-

get.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2013:10

66

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina öv-

riga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för

hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för eko-

nomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk dom-

stol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande di-

rektör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt fö-

retag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som sty-

relsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS

2013:10

67

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller ut-

omlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständighet-

erna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2013:10

68

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska bi-

fogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.