FFFS 2014:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade

innehav och ägarintressen;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § 35 försäkringsrörelseför-

ordningen (2011:257), 18 § 33 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder,

4 § 16 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument, 6 kap. 1 §

63 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, 6 § 6 förordningen

(2011:776) om elektroniska pengar, 5 kap. 2 § 11 förordningen (2004:329) om

bank- och finansieringsrörelse, 12 § 2 förordningen (2004:330) om inlåningsverk-

samhet, 12 § 2 förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finan-

siell verksamhet och 5 § 17 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder att bilagan och tabellen till Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och

ägarintressen ska ha följande lydelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:23

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:23

2

Bilaga

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och

ägarintressen

Allmän registerinformation

Kontaktuppgifter

Ange besöksadress, om annan än postadressen, och webbadress om sådan finns,

samt e-postadress.

Regelansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts

till regelansvariga.

Klagomålsansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts

till klagomålsansvariga.

Övriga kontakter

Ange namn, e-postadress, telefonnummer till de personer eller funktioner, som har

ett särskilt ansvar att hantera kontakter mellan Finansinspektionen och institutet.

Ägares kvalificerade innehav

För varje ägare med ett kvalificerat innehav i institutet ska följande uppgifter

lämnas:

– person- eller organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

– ägarens innehav uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,

både direkt och indirekt ägande ska inkluderas, och

– datum då ägaren får ett kvalificerat innehav i institutet.

Om ägaren inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

– namn eller firma,

– säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

– verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

– verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Om institutet lämnar dessa uppgifter genast efter att ha fått kännedom om dem, har

det uppfyllt plikten att anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i institutet.

Om institutet årligen bekräftar uppgifterna har det fullgjort skyldigheten att årligen

anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i företaget.

FFFS

2014:23

3

Dotterföretag och andra ägarintressen

Varje företag i vilket institutet har ett direkt eller indirekt innehav på 20 procent

eller mer av rösterna eller kapitalet, ska placeras på korrekt nivå i organisations-

strukturen. Institutet ska även lämna följande uppgifter för ett sådant företag:

– svenskt organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

– ägarandel uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,

– datum då institutet börjar att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer

avkapital eller röstetal i företaget,

– datum då institutet upphör att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av

kapital eller röstetal i företaget,

– konsolidering i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr

648/2012 eller försäkringsgrupp, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av grupp-

baserat kapital,

– datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

– datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

– konsolideringsmetod; vilken metod som används när företaget beaktas vid beräk-

ning av gruppbaserat kapital,

– konsolidering i koncern, dvs. om företaget ingår i koncernredovisningen,

– datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen, och

– datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen.

Om företaget inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter

lämnas:

– firma,

– säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

– verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

– verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

FFFS 2014:23

4

Tabell

Verksamhetskod och verksamhetsbeskrivning

Kod Verksamhetsbeskrivning

Finansföretag

Ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag,

institut för elektroniska pengar eller motsvarande

utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar, och

b) driva värdepappersrörelse utan att vara

tillståndspliktigt enligt 2 kap. 15 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Holdingföretag med

finansiell verksamhet

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (20)

i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag och som inte är ett

blandat finansiellt holdingföretag.

Holdingföretag

med blandad

verksamhet

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (22)

i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

Försäkringsholdingföretag

Ett företag som omfattas av definitionen i 1 kap. 12 §

3 försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Anknutet

företag

Ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att tillhandahålla datatjänster eller

driva annan liknande verksamhet som har samband med

den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera

kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska

pengar eller motsvarande utländska företag.

Fastighet

Ett svenskt eller utländskt anknutet företag som äger eller

förvaltar fast egendom.

Utländskt

institut

Ett utländskt institut motsvarande ett svenskt institut

enligt 1 §.

Övrigt