FFFS 2015:13

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) och 15 § förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken samt lämnar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som

kompletterar försäkringsrörelselagen (2010:2043) och kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2015 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande

av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga försäkringsbolag,

3. försäkringsföreningar, och

4. specialföretag.

För specialföretag gäller endast 3 kap. 10 §.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även på gruppnivå för en sådan grupp som

avses i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043).

3 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35, om inte något annat anges.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT

L 335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138), Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG

och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med

avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings-

och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, Celex

32013L0036).

FFFS 2015:13

Utkom från trycket

den 4 december 2015

FFFS 2015:13

2

2 kap. Allmänt

1 § De upplysningar som ett försäkringsföretag lämnar i sin tillsynsrapportering

ska vara relevanta, tillförlitliga, begripliga och tillgängliga samt jämförbara och

konsekvent utformade över tid.

2 § Ett försäkringsföretag ska så snart som möjligt lämna korrigerade upplysningar

till Finansinspektionen om de upplysningar som företaget har lämnat i sin tillsyns-

rapportering innehåller väsentliga fel, eller om det vid en bolags- eller förenings-

stämma fattas beslut som innebär att de upplysningar som har lämnats i tillsyns-

rapporteringen är missvisande.

3 kap. Närmare bestämmelser om EU-gemensam tillsynsrapportering

1 § Bestämmelser om lämnande av upplysningar finns i 17 och 19 kap. försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) samt i avdelning 1 kapitel 13 och avdelning

2 kapitel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Allmänna råd

När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar bör bilaga 1 användas för att

dela upp försäkringsåtaganden enligt kommissionens delegerade förordning

(EU) nr 2015/35.

2 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för försäkringsföretag som av

Finansinspektionen fått undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

Tillsynsrapporter vid fastställda tidpunkter

3 § De upplysningar som ett försäkringsföretag varje kvartal ska lämna till

Finansinspektionen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

ska avse förhållanden per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30

september och den 31 december.

4 § De upplysningar som ett försäkringsföretag årligen ska lämna till

Finansinspektionen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

ska avse förhållanden per balansdagen den 31 december.

5 § Finansinspektionen får besluta om undantag för ett försäkringsföretag från att

lämna upplysningar varje kvartal enligt 1 §.

Rapportering för specialföretag

6 §

De upplysningar som ett specialföretag årligen ska lämna till

Finansinspektionen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

ska avse förhållanden per balansdagen den 31 december.

FFFS

2015:13

3

4 kap. Rapportering av väsentliga händelser

1 § Ett försäkringsföretag ska så snart som möjligt lämna upplysningar till

Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som medför, eller kan komma att

medföra, att

1. företagets stabilitet äventyras,

2. företagets förmåga att uppfylla sina åtaganden mot försäkringstagare och andra

ersättningsberättigade äventyras,

3. ett större antal försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade orsakas

betydande ekonomisk skada,

4. ett större antal försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade får felaktig

information av betydelse från företaget,

5. företaget utsätts för en väsentlig ryktesrisk, eller

6. företaget drabbas av allvarlig brottslighet.

2 § Ett försäkringsföretag ska så snart som möjligt lämna upplysningar till

Finansinspektionen om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap. 43 och 44 §§

aktiebolagslagen (2005:551).

3 § Ett försäkringsföretag ska så snart som möjligt lämna upplysningar till

Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som medför, eller kan komma att

medföra väsentliga förändringar i företagets

1. verksamhet och resultat,

2. riskprofil, eller

3. företagsstyrningssystem.

Allmänna råd

Företaget bör utvärdera om det finns behov att rapportera när sådana

händelser inträffar i samband med exempelvis

1. förändringar i företagets affärsstrategi,

2. förändringar i företagets organisation,

3. krav som riktas mot företaget till följd av rättsliga processer,

4. förändringar i företagets solvensbalansräkning,

5. fel eller brister i företagets styrning och kontroll av verksamheten,

6. fel eller brister i processer, rutiner eller tekniska system, och

7.

förändringar i företagets riskprofil, finansiering eller framtida

förvaltningsåtgärder eller om företaget genomfört en egen risk- och

FFFS 2015:13

4

solvensbedömning utöver den bedömning som ska göras enligt 10 kap. 11

och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

5 kap. Kompletterande tillsynsrapportering

Allmänt

1 § Ett försäkringsföretag ska lämna upplysningar enligt 6–13 och 15–25 §§.

2 § För ett försäkringsföretag som av Finansinspektionen fått undantag enligt

1 kap. 19 eller 19 b §§försäkringsrörelselagen (2010:2043), gäller endast följande i

detta kapitel

– det som anges om värdering i 3 §, och

– 4, 17, 21, 25 och 26 §§.

3 § De upplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna enligt 6–13 och 15–

25 §§, ska vara värderade enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

(1995:1560) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat anges i bilagorna

2–9.

4 § De upplysningar som ett försäkringsföretag lämnar enligt detta kapitel ska

anges i den redovisningsvaluta som företagets årsredovisning är upprättad i enligt

4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

5 § Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i 6–13 och 15–

25 §§, om det finns särskilda skäl.

Kvartalsupplysningar

6 §

Ett livförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger en miljard kronor,

ska varje kvartal lämna upplysningar på blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – livförsäkringsföretag, avsnitten A, C, F, och G i bilaga 2.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 3.

7 §

Ett livförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger en miljard kronor,

ska varje kvartal lämna upplysningar på blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – livförsäkringsföretag, avsnitt F i bilaga 2.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 3.

8 § Ett skadeförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger en miljard kronor,

ska varje kvartal lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – skadeförsäkringsföretag avsnitten A, C, F och G i bilaga 4.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 5.

9 § Ett skadeförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger en miljard kronor,

ska varje kvartal lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – skadeförsäkringsföretag avsnitt F i bilaga 4.

FFFS

2015:13

5

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 5.

10 § Ett försäkringsföretag med en balansomslutning som det närmast föregående

räkenskapsåret överstiger fyra miljarder kronor, ska varje kvartal även lämna

upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering – tilläggsupp-

gifter ECB avsnitten A, C, E i bilaga 6 och enligt blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – filialer avsnitt A i bilaga 8.

Anvisningar om hur blanketterna fylls i finns i bilagorna 7 och 9.

11 § De upplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna varje kvartal enligt 6–

10 §§, ska avse förhållandena per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30

september och den 31 december.

12 § De upplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna varje kvartal enligt 6–

9 §§, ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, den 10 augusti,

den 31 oktober och den 31 januari.

13 § De upplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna varje kvartal enligt

10 §, ska ha kommit in till Finansinspektionen senast fyra veckor efter de balans-

dagar som anges i 11 §.

Årsupplysningar

14 §

Ett livförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger en miljard kronor

ska årligen lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering

– livförsäkringsföretag, avsnitten D, E, H, I, J, K och L i bilaga 2.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 3.

15 §

Ett livförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger en miljard kronor,

ska årligen lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering

– livförsäkringsföretag, avsnitten B, D, H, I, J, K och L i bilaga 2.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 3.

16 § Ett livförsäkringsföretag som fått undantag från Finansinspektionen enligt

1 kap. 19 eller 19 b §§försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska årligen lämna

upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering – livförsäkrings-

företag, avsnitten B, D, och M i bilaga 2.

Om företagets rapporterade uppgifter förändrats väsentligt från balansdagen fram

till dagen då rapportering av avsnitt M lämnats, ska en skriftlig kommentar om

detta framgå i rapporteringen. Om det därefter inträffar förändringar som företaget

bedömer kan leda till att kapitalbasen under löpande räkenskapsår inte kommer att

överstiga kapitalkravet, ska företaget så snart som möjligt underrätta

Finansinspektionen.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 3.

17 §

Ett livförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger fyra miljarder

FFFS 2015:13

6

kronor, ska årligen lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – tilläggsuppgifter ECB , avsnitt G i bilaga 6.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 7.

18 § Ett skadeförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger en miljard kronor,

ska årligen lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering

– skadeförsäkringsföretag avsnitten D, E, H och I i bilaga 4.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 5.

19 § Ett skadeförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger en miljard kronor,

ska årligen lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering

– skadeförsäkringsföretag avsnitten B, D, H och I i bilaga 4.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 5.

20 § Ett skadeförsäkringsföretag som fått undantag från Finansinspektionen enligt

1 kap.19 eller 19 b §§försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska årligen lämna

upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering – skadeförsäk-

ringsföretag avsnitten B, D och J i bilaga 4.

Om företagets rapporterade uppgifter förändrats väsentligt från balansdagen fram

till dagen då rapportering av avsnitt J lämnats, ska en skriftlig kommentar om detta

framgå i rapporteringen. Om det därefter inträffar förändringar som företaget

bedömer kan leda till att kapitalbasen under löpande räkenskapsår inte kommer att

överstiga kapitalkravet, ska företaget så snart som möjligt underrätta

Finansinspektionen.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 5.

21 § Ett skadeförsäkringsföretag med en balansomslutning som enligt balans-

räkningen för det närmast föregående räkenskapsåret överstiger fyra miljarder

kronor ska årligen lämna upplysningar enligt blankett Kompletterande tillsyns-

rapportering – tilläggsuppgifter ECB, avsnitt H i bilaga 6.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 7.

22 § Ett försäkringsföretag med en balansomslutning som det närmast föregående

räkenskapsåret överstiger fyra miljarder kronor ska årligen lämna upplysningar

enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering – tilläggsuppgifter ECB avsnit-

ten B, D och F i bilaga 6.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 7.

23 § Ett försäkringsföretag med en balansomslutning som det närmast föregående

räkenskapsåret överstiger fyra miljarder kronor och som fått undantag enligt 3 kap.

8 § 1 att lämna upplysningar varje kvartal ska i stället årligen lämna upplysningar

enligt blankett Kompletterande tillsynsrapportering – tilläggsuppgifter ECB avsnitt

D bilaga 6.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 7.

24 § De upplysningar som ett försäkringsföretag årligen ska lämna enligt 14–

23 §§, ska avse förhållanden per balansdagen den 31 december, och ska ha kommit

FFFS

2015:13

7

in till Finansinspektionen senast 14 veckor året efter den 31 december det räken-

skapsår som avses.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2016 och

tillämpas första gången på uppgifter som avser räkenskapsår som inleds efter den

31 december 2015. Äldre föreskrifter gäller för uppgifter avseende tidigare

räkenskapsår.

2. Genom föreskrifterna upphävs

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkrings-

företags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsföretags

skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:18) om utländska försäkrings-

givares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:19) om mindre lokala svenska

skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkrings-

företags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:22) om svenska livförsäkrings-

företags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter,

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:10) om grupp-

baserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en

grupp,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:11) om rapportering av väsentliga

affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkrings-

företags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter.

3. Äldre föreskrifter gäller för återförsäkringsföretag som senast den 10 december

2007 har upphört att teckna nya återförsäkringsavtal och uteslutande förvaltar sitt

befintliga bestånd i syfte att avsluta verksamheten.

_______________

ERIK THEDÉEN

Sabina

Arama

Ström

FFFS 2015:13

8

Bilaga 1

Fördelning på affärsgrenar

I den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen bör följande preciseringar gälla vid

uppdelning av försäkringsåtaganden enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35, Bilaga I.

Sjukvårdsförsäkring som är ett eget avtal bör föras till affärsgren 1 ”Sjukvårds-

försäkring”. Sjukvårdsmomentet som finns i andra försäkringsavtal (t.ex. olycks-

fallsförsäkring) bör föras till affärsgrenen 1 ”Sjukvårdsförsäkring”.

Resesjukmoment som ingår i kombinationsavtal, t.ex. egendom, behöver inte föras

till affärsgren 1 ”Sjukvårdsförsäkring”.

Kombinationsavtal som omfattar mindre moment av sjukvård eller inkomst-

bortfallsförsäkring bör föras till sin huvudsakliga affärsgren.

Om en försäkring innehåller ett underordnat moment av ansvarsförsäkring får detta

moment föras till huvudriskens affärsgren. Ansvarsmoment i trafikförsäkring och i

sjö- och transportförsäkring bör föras till affärsgrenarna 4 respektive 6.

Separat assistansförsäkring bör föras till affärsgren 11 ”Assistansförsäkring”.

Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring bör föras till affärsgren 12

”Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag”.

Försäkring för avbrott och inkomstförlust till följd av sakskada bör föras till

underliggande riskslag.

Försäkringsersättning från sjukförsäkringsavtal vilken utgörs av livräntor, bör föras

till affärsgren 33 ”Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser

sjukförsäkringsförpliktelser”.

Försäkringsavsättning från övriga försäkringsavtal vilken utgörs av livräntor, bör

föras till affärsgren 34 ”Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som

avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser”.

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

VALUTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Nedanstånde avsnitt rapporteras

A.

Resultaträkning – kvartal

B.

Resultaträkning – år

C.

Balansuppgifter – kvartal

D.

Balansräkning – år

E.

Specifikation av resultauppgifter – år

F.

Nyteckning och premier – kvartal

G.

Kapitalplaceringar och skulder – kvartal

H.

Försäkringsbestånd – år

I.

Gränsöverskridande verksamhet – år

J.

Aktuariell resultatanalys – år

K.

Försäkringstekniska avsättningar – år

L.

Resultatanalys återbäringsberäkningar – år

M.

Uppgifter för livförsäkringsföretag med undantag – år

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

A.

RESULTATRÄKNING – kvartal

Teknisk redovisning

A1

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

A2

Intäkter från investeringsavtal

A3

Kapitalavkastning, intäkter

A4

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A5

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

A6

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

A7

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

A8

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

A9

Driftskostnader

A10

Kapitalavkastning, kostnader

A11

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A12

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

A13

Kapitalavkastning överförd från (till) finansrörelsen

A14

Försäkringsrörelsens tekniska resultat (A1 : A13)

=

Icke-teknisk redovisning

A15

Kapitalavkastning, intäkter

A16

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A17

Kapitalavkastning överförd från (till) försäkringsrörelsen

A18

Kapitalavkastning, kostnader

A19

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A20

Övriga intäkter

A21

Övriga kostnader

A22

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (A14 : A21)

=

A23

Bokslutsdispositioner

A24

Resultat före skatt (A22 : A23)

=

A25

Skatt på periodens resultat

A26

Övriga skatter

A27

Periodens resultat (A24 : A26)

=

varav:

Specifikationer kapitalavkastning

Totalt

Förmåns-

bestämd

traditionell

försäkring

Avgiftsbetämd

traditionell

försäkring

Individuell

traditionell

försäkring

A28

Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark

A29

Driftskostnader för byggnader och mark (-)

A30

Ränteintäkter m.m.

A31

varav ränteintäkter derivat

A32

Räntekostnader m.m. (-)

A33

varav räntekostnader derivat (-)

A34

Utdelning på aktier och andelar

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

A35

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

B.

RESULTATRÄKNING – år

Teknisk redovisning

B1

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

B2

Intäkter från investeringsavtal

B3

Kapitalavkastning, intäkter

B4

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

B5

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

B6

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

B7

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

B8

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

B9

Driftskostnader

B10

Kapitalavkastning, kostnader

B11

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

B12

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

B13

Kapitalavkastning överförd från (till) finansrörelsen

B14

Försäkringsrörelsens tekniska resultat (B1 : B13)

=

Icke-teknisk redovisning

B15

Kapitalavkastning, intäkter

B16

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

B17

Kapitalavkastning överförd från (till) försäkringsrörelsen

B18

Kapitalavkastning, kostnader

B19

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

B20

Övriga intäkter

B21

Övriga kostnader

B22

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (B14 : B21)

=

B23

Bokslutsdispositioner

B24

Resultat före skatt (B22 : B23)

=

B25

Skatt på årets resultat

B26

Övriga skatter

B27

Årets resultat (B24 : B26)

=

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

B28

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

C.

BALANSUPPGIFTER – kvartal

Tillgångar

Totalt

Förmåns-

bestämd

traditionell

försäkring

Avgifts-

bestämd

traditionell,

fond- & depå-

försäkring

C1

S:a tillgångar

C2

varav placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

C3

varav förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital, avsättningar och skulder

C4

S:a eget kapital, avsättningar och skulder

C5

varav försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

C6

varav försäkringsteknisk avsättning för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

C7

varav depåer från återförsäkrare

C8

varav upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

C9

varav tjänstepension

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

D.

BALANSRÄKNING – år

Tillgångar

Totalt

Förmåns-

bestämd

traditionell

försäkring

Avgifts-

bestämd

traditionell,

fond- & depå-

försäkring

D1

Tecknat ej inbetalt kapital

D2

Immateriella tillgångar

D3

Placeringstillgångar

D4

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

D5

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

D6

Fordringar

D7

Andra tillgångar

D8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

D9

S:a tillgångar (D1 : D8)

=

Eget kapital, avsättningar och skulder

D10 Aktiekapital eller Garantikapital

D11 Verksamhetskapital

D12 Förlagsinsatser

D13 Överkursfond

D14 Uppskrivningsfond

D15 Konsolideringsfond

D16 Reservfond

D17 Fond för verkligt värde

D18 Kapitalandelsfond

D19 Övriga fonder

D20 Kapitalandelslån och vinstandelslån

D21 Balanserad vinst eller förlust

D22 Årets resultat

D23 S:a eget kapital (D10 : D22)

=

D24 Säkerhetsreserv

D25 Periodiseringsfond

D26 Utjämningsfond

D27 Övriga obeskattade reserver

D28 S:a obeskattade reserver (D24 : D27)

=

D29 Eviga förlagslån

D30 Tidsbundna förlagslån

D31 Övriga efterställda skulder

D32 S:a efterställda skulder (D29 : D31)

=

D33 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

D34 varav livförsäkringsavsättningar

D35 varav oreglerade skador

D36 Villkorad återbäring

D37 Fondförsäkringsåtaganden

D38 Andra fondåtaganden för vilka livförsäkringstagare bär risk

D39 Försäkringsteknisk avsättning för vilka

livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D36 : D38)

=

D40 Andra avsättningar

D41 Depåer från återförsäkrare

D42 Skulder

D43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

D44 S:a eget kapital, avsättningar och skulder (D23+D28+D32+D33+D39:D43)

=

Specifikation av oreglerade skador - D35

D45 Icke fastställda försäkringsfall i livförsäkringsrörelsen

D46 För inträffade och rapporterade försäkringsfall i skadeförsäkringsrörelsen

D47 För inträffade men ej rapporterade försäkringsfall (IBNR)

D48 Avsättning för skaderegleringskostnader

D49 Avsättning för skadeliv- och sjukräntor

D50 Avsättning för fastställda skador (efter avgiven återförsäkring) i livförsäkringsrörelsen

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

D51

varav tjänstepension

KO

MP

L

E

T

T

E

R

A

N

D

E

T

IL

L

S

Y

N

S

R

A

P

P

O

RT

E

R

IN

G

– L

IV

F

Ö

R

S

ÄKRIN

G

S

F

Ö

R

E

T

A

G

IN

S

TITU

T

P

E

R

IO

D

IN

S

TITU

TN

U

M

M

E

R

HA

NDLÄ

G

G

A

RE

T

E

LE

F

O

NNUM

M

E

R

OR

G.N

U

M

M

E

R

B

e

lopp anges i heltal

E.

SPEC

IF

IK

A

T

IO

N

A

V

R

ESU

L

T

A

T

U

PPG

IF

T

E

R

– år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

11

21

31

41

5

1

6

T

o

ta

lt

S

v

enska U

tländska

ri

sker

risker

S

kadef

ör

säkr

ing

S

:a kol 2:4

S

:a kol 6:16

För

månsbestämd

A

v

g

iftsbestämd

F

ondför

-

S

juk-

Indiv

iduell Fondför

-

D

e

p

å-

G

ru

pp

liv

-

S

jukf

ö

rsäkr

in

g

S

juk- och

T

o

ta

lt

tr

adit

ionell

tr

adit

ionell

s

äkr

in

g

rsäkr

in

g

och

tr

a

dit

ionell

säkr

in

g

rs

äkr

in

g

och

o

ly

cksf

alls-

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

liv

rsäkr

in

g

tj

änst

e

g

ru

pp

-

för

säkr

in

g

liv

rsäkr

ing

m.m.

E

1

S

:a pr

emieinkomst

(

e

ft

e

r av

giv

e

n åt

er

rsäkr

ing)

E2

var

a

v pr

emier

i for

m

av gottskr

iven åter

bär

in

g

E3

v

a

rav

prem

ier

för

avgiven åter

för

s

äkr

in

g

E

4

S

:a kapit

a

lav

k

ast

ning, int

äkt

e

r

Sp

ecif

ikat

io

n

av

o

realiserad

e v

in

s

te

r p

å

p

lacerin

g

s

tillg

ån

g

a

r

E5

V

ä

rd

eökning av

placer

ings

tillgångar

f

ö

r v

ilka

liv

rs

äkr

ings

tagar

en bär

placer

ings

ri

s

k

E6

V

ä

rd

eökning på öv

ri

ga placer

ings

tillgångar

Sp

ecif

ikat

io

n

av

f

ö

rsäkrin

g

s

ersät

tn

in

g

a

r (

e

ft

e

r av

g

iv

e

n

åt

erf

ö

rsäkrin

g

)

E7

U

tbetalda f

ö

rs

äkr

ings

er

s

ä

ttningar

E8

A

nnullationer

och åter

köp

E9

S

k

ader

egler

ings

kos

tnader

E1

0

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i utbetalda f

ö

rs

äkr

ings

er

s

ä

ttningar

E1

1

Å

rets

f

ö

ndr

ing i av

s

ä

ttning f

ö

r or

egler

ade s

k

ador

(

inkl. f

a

s

ts

tällda

rs

äkr

ings

fall i liv

rs

äkr

ings

re

ls

en)

E1

2

B

e

s

tånds

öv

er

låtels

er

E1

3

V

a

lutakur

s

för

ändr

ing

E1

4

Å

rets

f

ö

ndr

ing i åter

rs

äkr

a

re

s

andel i av

s

ä

ttning

r or

egler

ade s

k

ador

E

1

5

S

:a

f

ö

rs

äkr

ingser

s

ät

tn

ingar

(

e

ft

e

r av

giv

en åt

er

rsäkr

ing)

(

E

7 :

E

14)

=

Sp

ecif

ikat

io

n

av

f

ö

rän

d

rin

g

i an

d

ra f

ö

rsäkrin

g

st

ekn

iska av

sät

tn

in

g

a

r (

e

ft

e

r av

g

iv

e

n

åt

erf

ö

rsäkrin

g

)

E1

6

Ingående liv

rs

äkr

ings

av

s

ä

ttning

E1

7

B

e

s

tånds

ö

v

e

rlåtels

er

av

s

eende liv

rs

äkr

ing

E1

8

V

a

lutakur

s

för

ändr

ing av

s

e

ende liv

rs

äkr

ing

E1

9

U

tgående liv

rs

äkr

ings

a

v

s

ä

ttning

E2

0

Ingående gar

anter

ad åter

bär

ing

E2

1

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i ingående liv

rs

äkr

ings

av

s

ä

ttning

E2

2

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i utgående liv

rs

äkr

ings

a

v

s

ä

ttning

E2

3

Ingående f

ö

rs

äkr

ings

teknis

k av

s

ä

ttning f

ö

r liv

rs

äkr

ing f

ö

r

v

ilken f

ö

rs

äkr

ings

tagar

en bär

r

is

k

E2

4

B

e

s

tånds

ö

v

e

rlåtels

e

r av

s

eende f

ö

rs

äkr

ings

teknis

k av

s

ä

ttning f

ö

r

liv

rs

äkr

ing f

ö

r v

ilken f

ö

rs

äkr

ings

tagar

en bär

r

is

k

E2

5

V

a

lutakur

s

för

ändr

ing av

s

e

ende f

ö

rs

äkr

ings

teknis

k av

s

ä

ttning f

ö

r

liv

rs

äkr

ing f

ö

r v

ilken f

ö

rs

äkr

ings

tagar

en bär

r

is

k

E2

6

U

tgående f

ö

rs

äkr

ings

teknis

k

av

s

ä

ttning f

ö

r liv

rs

äkr

ing

r v

ilken f

ö

rs

äkr

ings

tagar

e

n bär

r

is

k

E2

7

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i ingående f

ö

rs

äkr

ings

teknis

k av

s

ä

ttning f

ö

r

liv

rs

äkr

ing f

ö

r v

ilken f

ö

rs

äkr

ings

tagar

en bär

r

is

k

E2

8

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i utgående f

ö

rs

äkr

ings

teknis

k av

s

ä

ttning f

ö

r

liv

rs

äkr

ing f

ö

r v

ilken f

ö

rs

äkr

ings

tagar

e

n bär

r

is

k

E2

9

Ö

v

ri

ga ingående av

s

ä

ttningar

E3

0

Ö

v

ri

ga bes

tånds

öv

er

låtels

er

E3

1

Ö

v

ri

ga v

a

lutakur

s

för

ändr

ingar

E3

2

Ö

v

ri

ga utgående av

s

ä

ttningar

E3

3

U

tgående gar

anter

ad åter

bär

ing

E3

4

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i öv

ri

g ingående av

s

ä

ttning

E3

5

Å

ter

rs

äkr

a

re

s

andel i öv

ri

g utgående av

s

ä

ttning

E

3

6

S

:a

f

ö

ndr

ing i andr

a f

ö

rs

äkr

ingst

e

kniska

av

sät

tn

ingar

(

e

ft

e

r av

giv

e

n åt

er

rs

äkr

ing)

(

E

16 :

E

3

5)

=

Mot

ta

gen åt

er

rsäkr

ing

S

v

enska r

isker

f

ö

rd

elade på r

espekt

iv

e f

ö

rsäkr

ingsgr

e

n

va

ra

v

ut

ländska

före

ta

g

T

jänst

epensionsf

ö

rsäkr

ing

Ö

v

ri

g liv

rsäkr

ing

De

p

å

-

rsäkr

ing

och

pr

emiebefr

ielse-

rs

äkr

ing

pr

emiebefr

ielse-

rsäkr

ing

E.

SPEC

IF

IK

A

T

IO

N

A

V

R

ESU

L

T

A

T

U

PPG

IF

T

E

R

– år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

11

21

31

41

5

1

6

T

o

ta

lt

S

v

enska U

tländska

ri

sker

risker

S

kadef

ör

säkr

ing

S

:a kol 2:4

S

:a kol 6:16

För

månsbestämd

A

v

g

iftsbestämd

F

ondför

-

S

juk-

Indiv

iduell Fondför

-

D

e

p

å-

G

ru

pp

liv

-

S

jukf

ö

rsäkr

in

g

S

juk- och

T

o

ta

lt

tr

adit

ionell

tr

adit

ionell

s

äkr

in

g

rsäkr

in

g

och

tr

a

dit

ionell

säkr

in

g

rs

äkr

in

g

och

o

ly

cksf

alls-

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

liv

rsäkr

in

g

tj

änst

e

g

ru

pp

-

för

säkr

in

g

liv

rsäkr

ing

m.m.

Mot

ta

gen åt

er

rsäkr

ing

S

v

enska r

isker

f

ö

rd

elade på r

espekt

iv

e f

ö

rs

äkr

ingsgr

en

va

ra

v

ut

ländska

före

ta

g

T

jänst

epensionsf

ör

säkr

ing

Ö

v

rig liv

rsäkr

ing

De

p

å

-

rsäkr

ing

och

pr

emiebefr

ielse-

rsäkr

ing

pr

emiebefr

ielse-

rs

äkr

ing

Sp

ecif

ikat

io

n

av

åt

erb

ärin

g

o

c

h

rab

at

te

r (

e

ft

e

r av

g

iv

e

n

åt

erf

ö

rsäkrin

g

)

E3

7

B

e

s

tånds

öv

er

låtels

er

E3

8

U

tbetald åter

bär

ing och r

a

batter

E3

9

Ingående av

s

ättning f

ö

r åter

bär

ing och r

abatter

E4

0

U

tgående av

s

ä

ttning f

ö

r åter

bär

ing och r

a

batter

E4

1

Ingående kons

olider

ings

fond

E4

2

U

tgående kons

olider

ings

fond

E

4

3

S

:a

åt

er

bär

ing och r

a

bat

te

r (

e

ft

e

r av

giv

en åt

er

rs

äkr

ing)

(

E

37:

E

42)

=

Sp

ecif

ikat

io

n

av

d

rif

tsko

st

n

a

d

e

r

E4

4

P

rov

is

ions

kos

tnader

E4

5

Ö

v

ri

ga ans

k

af

fn

ings

kos

tnader

E4

6

För

ä

ndr

ing i f

ö

ru

tbetalda ans

k

af

fnings

k

os

tnader

E4

7

A

d

minis

tr

ations

kos

tnader

E4

8

P

rov

is

ioner

och v

ins

tandelar

i av

giv

en åter

rs

äkr

ing

E4

9

S

:a

d

ri

fts

k

o

s

tn

a

d

e

r (E4

4

: E4

8

)

=

E5

0

var

a

v per

s

onalkostnade

r

E

5

1

S

:a

kapit

alav

kast

ning, kost

nader

Sp

ecif

ikat

io

n

av

o

realiserad

e f

ö

rlu

s

te

r p

å

p

lacerin

g

s

tillg

ån

g

a

r

E5

2

V

ä

rd

emins

kning av

placer

ings

tillgångar

f

ö

r

v

ilken liv

rs

äkr

ings

tagar

en bär

placer

ings

ris

k

E5

3

V

ä

rd

emins

kning på öv

ri

ga placer

ings

tillgångar

Sp

ecif

ikat

io

n

e

r kap

it

a

lav

k

ast

n

in

g

E5

4

U

tdelning av

aktier

och

andelar

f

rån koncer

nf

ör

etag

E5

5

U

tdelning av

aktier

och andelar

f

rån intr

es

s

e

re

tag

E5

6

R

änteintäkter

f

rån koncer

nf

ör

etag

E5

7

R

änteintäkter

f

rån intr

e

s

s

e

re

tag

E5

8

Å

ter

rd

a neds

kr

iv

ningar

E5

9

Valutak

u

rs

v

ins

t (netto)

E6

0

R

ealis

ations

v

ins

t (

netto)

E6

1

K

a

pitalf

ör

v

a

lnings

kos

tnader

E6

2

A

v

- och neds

k

ri

v

ningar

(

-)

E6

3

Va

lu

ta

k

u

rs

rl

u

s

t (n

e

tto

) (-)

E6

4

R

e

alis

ations

rl

us

t (

n

etto)

(

-)

För

ä

ndr

ings

pos

te

r i

e

g

e

t k

a

pi

ta

l

E65

Ö

v

er

rd

v

ins

t/f

ör

lus

t till f

ö

rs

äkr

ings

tagar

e (

+

/-

)

E66

Ö

v

er

rt

till aktieägar

e (

s

pecif

icer

a

i kommentar

s

rutan E

6

7)

(

-)

E67

T

ills

kott f

rån aktieägar

e

(

s

pecif

icer

a

i kommentar

s

rutan E

6

7)

(

+

)

U

ppgi

fte

r om för

e

ta

ge

t

E6

8

A

ntal ans

tällda i f

ö

retaget

K

O

M

M

E

NT

A

R

(

m

ax

8000 t

e

c

k

e

n

)

E6

9

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

F.

NYTECKNING OCH PREMIER – kvartal

1

2

3

4

5

Verksamhet

Nyteckning

Nyteckning

varav varav

Tjänstepensionsförsäkring

Engångspremie

Årlig premie

inflyttat

uppräknade

Förmånsbestämd traditionell försäkring

försäkrings-

kapital

fribrev

F1

Konkurrensutsatt

F2

Ej konkurrensutsatt

F3

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Avgiftsbestämd traditionell försäkring

F4

Via valcentral

F5

Övrigt konkurrensutsatt

F6

Ej konkurrensutsatt

F7

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Fondförsäkring

F8

Via valcentral

F9

Ej valcentral

F10

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Depåförsäkring

F11

Via valcentral

F12

Ej valcentral

F13

Kapitalförsäkring för tjänstepension

F14

Premiebefrielseförsäkring

F15

Sjukförsäkring

Övrig livförsäkring

Individuell traditionell försäkring

F16

Pensionsförsäkring, privat

F17

Kapitalförsäkring, privat

Fondförsäkring

F18

Pensionsförsäkring, privat

F19

Kapitalförsäkring, privat

Depåförsäkring

F20

Pensionsförsäkring, privat

F21

Kapitalförsäkring, privat

Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

F22

Grupplivförsäkring, tjänste

F23

Grupplivförsäkring, privat

F24

Premiebefrielseförsäkring

F25

Sjukförsäkring

Skadeförsäkring

F26

Olycksfallsförsäkring

F27

Sjukförsäkring

F28

Annan förmögenhetsskada

Specifikation av inbetalda premier och vissa utbetalningar

1

2

3

4

5

6

7

Tjänstepensions-

varav

Övrig

Skade-

försäkring,

depåförsäkring

livförsäkring

försäkring,

Verksamhet

totalt

totalt

F29

Inbetalda premier för totala beståndet

F30

Återköp

F31

Inflyttat försäkringskapital

F32

Avflyttat försäkringskapital

F33

varav utbetald återbäring p.g.a. flytt

F34

Utbetalda försäkringsersättningar

F35

Utbetald återbäring p.g.a. återköp

F36

Övrig utbetald återbäring

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

F37

Inbetalda

premier för

totala beståndet

under kvartalet

varav

förmånsbestäm

d traditionell

försäkring

varav

avgiftsbestämd

traditionell

försäkring

varav

fondförsäkring

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

G.

KAPITALPLACERINGAR OCH SKULDER – kvartal

Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter

SCB:S Sektorkoder

Netto

-

transaktioner

under

p

erioden

Marknadsvärde

Emittent

Penningmarknadsinstrumen

t

G1

Svenska låntagare i SEK

G2

Utländska låntagare i SEK

G3

Svenska låntagare i utländsk valuta

G4

Utländska låntagare i utländsk valuta

G5

S:a penningmarknadsinstrument (G1 : G4)

=

G6

varav tillgångar i depåförsäkring

Obligatione

r

G7

Svenska låntagare i SEK

G8

Utländska låntagare i SEK

G9

Svenska låntagare i utländsk valuta

G10

Utländska låntagare i utländsk valuta

G11

S:a obligationer (G7 : G10)

=

G12

varav aktieindexobligationer

G13

varav tillgångar i depåförsäkring

Förlagsbevis och konverteringslå

n

G14

Svenska MFI

121000, 122100, 122200, 122300, 122400, 122500, 122900, 123000

G15

Svenska finansiella företag, ej MFI

124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100, 126200, 127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200,129300, 129400

G16

Övriga svenska låntagare

131400, 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300, 151000, 152100, 152200

G17

Utländska låntagare

211100, 212100, 212100, 212200 och 220000

G18

S:a Förlagsbevis och konverteringslån (G14 : G17)

=

Aktier och andela

r

G19

S

venska aktier noterade (G20 : G212)

=

G20

Finansiella företag

G21

Icke-finansiella företag

G22

S

venska aktier ej noterade (G23 : G24)

=

G23

Finansiella företag

G24

Icke-finansiella företag

G25

Svenska övriga ägarandelar

G26

Utländska noterade aktier

1)

G27

Utländska ej noterade aktier

G28

Utländska övriga ägarandelar

G29

A

ndelar i penningmarknadsfonde

r

(G30 : G31)

=

123000

G30

Registrerade i Sverige

G31

Registrerade i utlandet

Andelar i värdepappersfonder och specialfonde

r

G32

u

tom penningmarknadsfonder (G33 : G34)

=

124000

G33

Registrerade i Sverige

G34

Registrerade i utlandet

G35

T

eckningsoptioner och andra ägarandelar (G36 : G37)

2)

=

G36

Sverige

G37

Utlandet

G38

S:a aktier och andelar (G19+G22+G25:G29+G32+G35)

=

G39

varav koncern eller intresseföretag

G40

varav aktier i helägda fastighetsbolag

G41

varav fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (fondförsäkring)

G42

varav placeringar i korta och långa räntefonder

G43

varav placeringar i riskkapitalfonder/private equity

G44

varav aktie- och fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (depåförsäkring)

1) Utländska bolag inefattar även depåbevis och utländska bolags parallellnotering på svensk marknadsplats

2) Andra ägarandelar exempelvis i riskkapitalfonder

Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter

Netto-

transaktioner

under perioden

Marknadsvärde

Lån

G45

Lån till svenska låntagare i SEK

G46

Lån till utländska låntagare i SEK

G47

Lån till svenska låntagare i utländsk valuta

G48

Lån till utländska låntagare i utländsk valuta

G49

S:a lån (G45 :G48)

3)

=

G50

varav livförsäkringslån

3) Lån inkluderar även livförsäkringslån

Direktägda byggnader och mark

G51

Svenska

G52

Utländska

G53

S:a direktägda byggnader och mark (G51 : G52)

=

G54

varav för egna verksamheten

Repotransaktioner

4)

G55

Omvända repor (tillgångar)

G56

Repor (skulder)

4) Erlagd köpeskilling från s.k äkta återköpsavtal. Ska ej nettoredovisas

Kassa, banktillgodohavanden

G57

Kassa, svenska banker

G58

Kassa, utländska banker

G59

S:a kassa, banktillgodohavanden (G57 : G58)

V

issa tillgångsposte

r

G60

Upplupna ränteintäkter

G61

Upplupna hyresintäkter

G62

Övriga finansiella placeringar

G63

Derivat med positiva marknadsvärden

[Länk till G106]

G64

S:a kapitalplaceringar

=

(G5+G11+G18+G38+G49+G53+G55+G59:G63)

G65

varav kapitalplaceringar som ägs via utländsk filial

G66

varav depåförsäkring

V

issa skuldposte

r

G67

Efterställda skulder

G68

Obligationslån

G69

Skulder till svenska MFI

121000, 122100, 122200, 122300, 122400, 122500, 122900, 123000

G70

Skulder till svenska finansiella företag, ej MFI

124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100, 126200, 127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200, 129300, 129400

G71

Skulder till övriga svenska långivare

G72

Skulder till utländska långivare

Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter

SPECIFIKATIONE

R

Svenska penningsmarknadsinstrument. Specifikation av G1 och G3

Emitten

t

Netto-

transaktioner

under perioden

Marknadsvärde

G73

Staten

131110, 131120, 131130

G74

Kommuner och landsting

131311, 131312, 131313, 131321, 131322, 131323

G75

Icke finansiella företag

111000, 112000, 113000, 114000

G76

Banker (MFI)

122100, 122200

G77

Bostadsinstitut (MFI)

122300

G78

Övriga MFI

121000, 122400, 122500, 122900, 123000

G79

Finansiella företag, ej MFI

124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100, 126200, 127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200, 129300, 12

9400

G80

Övriga svenska låntagare

131400, 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300, 151000, 152100, 152201

G81

S:a emittent, svenska penningsmarknadsinstrument (G73 : G80)

=

Svenska obligationer. Specifikation av G7 och G9

Emitten

t

Netto-

transaktioner

under perioden

Marknadsvärde

G82

Staten, realränteobligationer

131110, 131120, 131130

G83

Staten, övriga obligationer

131110, 131120, 131131

G84

Kommuner och landsting

131311, 131312, 131313, 131321, 131322, 131323

G85

Icke finansiella företag

111000, 112000, 113000, 114000

G86

Banker (MFI)

122100, 122200

G87

Bostadsinstitut (MFI)

122300

G88

Övriga MFI

121000, 122400, 122500, 122900, 123000

G89

Finansiella företag, ej MFI

124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100, 126200, 127000, 128100, 128200, 128300,129100, 129200, 129300, 129400

G90

Övriga svenska låntagare

131400, 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300, 151000, 152100, 152200

G91

S:a emittent, svenska obligationer (G82 : G90)

=

G92

varav aktieindexobligationer

Svenska lån. Specifikation av G45 och G47

Låntagare

Netto-

transaktioner

under perioden

Marknadsvärde

G93

Staten

131110, 131120, 131130

G94

Kommuner och landsting

131311, 131312, 131313 - 131321, 131322, 131323

G95

Icke finansiella företag

111000, 112000, 113000, 114000

G96

Banker (MFI)

122100, 122200

G97

Bostadsinstitut (MFI)

122300

G98

Övriga MFI

121000, 122400, 122500, 122900, 123000

G99

Finansiella företag, ej MFI

124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100, 126200, 127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200, 129300, 129400

G100

Övriga svenska låntagare

131400, 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300, 151000, 152100, 152200

G101

S:a svenska låntagare (G93 : G100)

=

Uppgifter om deriva

t

Derivat med positiva marknadsvärden

Netto-

transaktioner

under perioden

Marknadsvärde

G102

Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar

G103

Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper

G104

Derivat med underliggande tillgång valuta

G105

Derivat med underliggande tillgångar

G106

S:a derivat med positiva marknadsvärden

(G102 : G105)

5)

[Länk till G63

] =

G107

varav kontrakt med svenska motparter

6)

Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter

Derivat med ne

g

ativa marknadsvärden

Netto-

transaktioner

under perioden

Marknadsvärde

G108

Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar

G109

Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper

G110

Derivat med underliggande tillgång valuta

G111

Derivat med underliggande tillgångar

G112

S:a derivat med negativa marknadsvärden

(G108 : G111)

5)

=

G113

varav kontrakt med svenska motparter

6)

5) Omfattar de derivat som redovisas på balansräkningen. Uppgifterna avser värdet på själva derivatkontatet och ej värdet på un

derliggande tillgång

6) Derivatets motpart avser derivatavtalets motpart, inte handelsmotpart (köpare/säljare) eller utgivare av underliggande instr

ument

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

G114

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

H.

FÖRSÄKRINGSBESTÅND – år

1

2

3

4

5

6

Verksamhet

Antal

Fördelade

Årligt

Försäkrings-

Antal

Fördelade

Tjänstepensionsförsäkring

försäkringar tillgångsvärden

belopp

belopp

försäkringar

tillgångsvärden

Förmånsbestämd traditionell försäkring

H1

Konkurrensutsatt

H2

Ej konkurrensutsatt

H3

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Avgiftsbestämd traditionell försäkring

H4

Via valcentral

H5

Övrigt konkurrensutsatt

H6

Ej konkurrensutsatt

H7

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Fondförsäkring

H8

Via valcentral

H9

Ej valcentral

H10

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Depåförsäkring

H11

Via valcentral

H12

Ej valcentral

H13

Kapitalförsäkring för tjänstepension

H14

Premiebefrielseförsäkring

H15

Sjukförsäkring, tjänste

Övrig livförsäkring

Individuell traditionell försäkring

H16

Pensionsförsäkring, privat

H17

Kapitalförsäkring, privat med fördelade tillgångsvärden

H18

Kapitalförsäkring, privat utan fördelade tillgångsvärden

H19

Kapitalpension

Fondförsäkring

H20

Pensionsförsäkring, privat

H21

Kapitalförsäkring, privat med fördelade tillgångsvärden

H22

Kapitalförsäkring, privat utan fördelade tillgångsvärden

H23

Kapitalpension

Depåförsäkring

H24

Pensionsförsäkring, privat

H25

Kapitalförsäkring, privat med fördelade tillgångsvärden

H26

Kapitalförsäkring, privat utan fördelade tillgångsvärden

H27

Kapitalpension

Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

H28

Grupplivförsäkring,tjänste

H29

Grupplivförsäkring, privat

H30

Förtids- och sjukkapitalförsäkring inom privat grupplivförsäkring

H31

Premiebefrielseförsäkring

H32

Sjukförsäkring,privat

H33

Olycksfallsförsäkring

H34

Sjukförsäkring

H35

Annan förmögenhetsskada

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

H36

Bestånd

varav under periodisk utbetalning

Skadeförsäkring

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

I.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET – år

1

2

3

4

5

6

7

Utländsk verksamhet - Redovisning av gränsöverskridande verksamhet EES

Totalt

Sjukförsäkring

Försäkring

Försäkring

Övriga liv-

Livräntor som

Livräntor som

(kol 2:7)

med rätt till

med index-

försäkringar

härrör från

härrör från

andel i

reglerade för-

skadeför-

skadeför-

överskott

måner och

säkringsavtal

säkringsavtal

fondförsäkring

och som avser

och som avser

sjukförsäkrings-

andra för-

förpliktelser

säkringsförplik-

telser än

sjukförsäkrings-

förpliktelser

Land/affärsgren

29

30

31

32

33

34

Försäkringsersättningar (brutto)

I1

Belgien

I2

Bulgarien

I3

Cypern

I4

Danmark

I5

Estland

I6

Finland

I7

Frankrike

I8

Grekland

I9

Irland

I10

Island

I11

Italien

I12

Kroatien

I13

Lettland

I14

Liechtenstein

I15

Litauen

I16

Luxemburg

I17

Malta

I18

Nederländerna

I19

Norge

I20

Polen

I21

Portugal

I22

Rumänien

I23

Slovakien

I24

Slovenien

I25

Spanien

I26

Storbritannien

I27

Tjeckien

I28

Tyskland

I29

Ungern

I30

Österrike

I31

Summa (I1 : I30)

1

2

3

4

5

6

7

Utländsk verksamhet - Redovisning av gränsöverskridande verksamhet EES

Totalt

Sjukförsäkring

Försäkring

Försäkring

Övriga liv-

Livräntor som

Livräntor som

(kol 2:7)

med rätt till

med index-

försäkringar

härrör från

härrör från

andel i

reglerade för-

skadeför-

skadeför-

överskott

måner och

säkringsavtal

säkringsavtal

fondförsäkring

och som avser

och som avser

sjukförsäkrings-

andra för-

förpliktelser

säkringsförplik-

telser än

sjukförsäkrings-

förpliktelser

Land/affärsgren

29

30

31

32

33

34

Provisionskostnader (brutto)

I32

Belgien

I33

Bulgarien

I34

Cypern

I35

Danmark

I36

Estland

I37

Finland

I38

Frankrike

I39

Grekland

I40

Irland

I41

Island

I42

Italien

I43

Kroatien

I44

Lettland

I45

Liechtenstein

I46

Litauen

I47

Luxemburg

I48

Malta

I49

Nederländerna

I50

Norge

I51

Polen

I52

Portugal

I53

Rumänien

I54

Slovakien

I55

Slovenien

I56

Spanien

I57

Storbritannien

I58

Tjeckien

I59

Tyskland

I60

Ungern

I61

Österrike

I62

Summa (I32 : I61)

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

I63

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

J.

AKTUARIELL RESULTATANALYS – å

r

RESULTATANALYS

1

2345

6

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

Förmåns-

Avgifts-

Fond-

S

jukförsäkring

bestämd

b

estämd

försäkring

och premie-

Kolumn 2:10

traditionell

traditionell

b

efrielse

Försäkringsrisker och driftskostnader

försäkring

försäkring

J1

Resultat, dödsfallsdödlighet (+/-)

[länk från J63]

J2

Resultat, livsfallsdödlighet (+/-)

[länk från J74]

J3

Resultat, sjuklighet (+/-)

[länk från J83]

J4

Resultat, driftskostnader (+/-)

[länk från J91]

J5

Resultat, flytt, återköp, annullationer (+/-)

[länk från J105]

J6

Resultat, garantier, optioner (+/-)

[länk från J109]

J7

Förändring i avsättning för okända skador (+/-)

J8

Omvärdering från premieantaganden till avsättningsantaganden (+/-)

J9

Återbäring och rabatter (-)

J10

Avgiven återförsäkring (+/-)

J11

Förändring i avsättningar p.g.a. ändrade

specifika antaganden (+/-) (specificera i kommentarsfältJ52)

J12

Övriga ej specificerade försäkringsrisker (+/-) (specificera i kommentarsfält J52)

J13

Övriga ej specificerade driftskostnader (+/-) (specificera i kommentarsfält J52)

J14

Resultat försäkringsrisker och driftskostnader (+/-) (J1 : J13)

=

Kapitalavkastning

J15

Kapitalavkastning, netto (+/-)

J16

Kapitalavkastning tillförd FTA (-)

J17

Förändring i avsättningar p.g.a. ändrat ränteantagande (+/-)

J18

Resultat kapitalavkastning (J15 : J17)

=

1

2345

6

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

Förmåns-

Avgifts-

F

ond-

Sjukförsäkring

bestämd

b

estämd

försäkring

och premie-

Kolumn 2:10

traditionell

traditionell

b

efrielse

Avkastningsskatt

försäkring

försäkring

J19

Skattekostnadsuttag, FTA (+)

J20

Avkastningsskatt (-)

J21

Resultat avkastningsskatt (J19 : J20)

=

Övrigt

J22

Övrigt per försäkringsgren (specificera i kommentarsfält J52) (+/-)

J23

Oanalyserat belopp (+/-)

J24

Delresultat per försäkringsgren (J14+J18+J21 : J23)

=

J25

Delresultat för gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

J26

Övrigt resultat, netto (+/-)

J27

Årets resultat enligt årsredovisningen (J24: J26)

[Kontroll mot B27]

=

Depåförsäkring

Depåförsäkring

7

891

0

Övrig livförsäkring

Individuell

Fond-

Sjukförsäkring

traditionell

försäkring

och premie-

Försäkringsrisker och driftskostnader

livförsäkring

befrielse

J28

Resultat, dödsfallsdödlighet (+/-)

[länk från J63]

J29

Resultat, livsfallsdödlighet (+/-)

[länk från J74]

J30

Resultat, sjuklighet (+/-)

[länk från J83]

J31

Resultat, driftskostnader (+/-)

[länk från J99]

J32

Resultat, flytt, återköp, annullationer (+/-)

[länk från J105]

J33

Resultat, garantier, optioner (+/-)

[länk från J113]

J34

Förändring i avsättning för okända skador (+/-)

J35

Omvärdering från premieantaganden till avsättningsantaganden (+/-)

J36

Återbäring och rabatter (-)

J37

Avgiven återförsäkring (+/-)

J38

Förändring i avsättningar p.g.a. ändrade

specifika antaganden (+/-) (specificera i kommentarsfält J52)

J39

Övriga ej specificerade försäkringsrisker (+/-) (specificera i kommentarsfält J52)

J40

Övriga ej specificerade driftskostnader (+/-) (specificera i kommentarsfält J52)

J41

Resultat försäkringsrisker och driftskostnader (+/-) (J28 : J40)

=

Kapitalavkastning

J42

Kapitalavkastning, netto (+/-)

J43

Kapitalavkastning tillförd FTA (-)

J44

Förändring i avsättningar p.g.a. ändrat ränteantagande (+/-)

J45

Resultat kapitalavkastning (J42 : J44)

=

78

9

1

0

Övrig livförsäkring

Individuell

Fond-

Sjukförsäkring

traditionell

försäkring

och premie-

Avkastningsskatt

livförsäkring

befrielse

J46

Skattekostnadsuttag, FTA (+)

J47

Avkastningsskatt (-)

J48

Resultat avkastningsskatt (J46 : J47)

=

Övrigt

J49

Övrigt per försäkringsgren (+/-) (specificera i kommentarsfält J52)

J50

Oanalyserat belopp (+/-)

J51

Delresultat per försäkringsgren (J41+J45+J48 : J50)

=

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

J52

Depåförsäkring

Depåförsäkring

ANALYS AV DÖDLIGHETSANTAGANDEN

1

2

3456

78

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

g

Övrig livförsäkring

Förmånsbestämd Avgiftsbestämd

Fond-

Individuell

Fond-

Kolumn 2:8

traditionell traditionell

försäkring

traditionell

försäkring

Män med positiv risksumma

försäkring

försäkring

livförsäkring

J53

Årsrisksumma (+)

J54

Riskpremie (+)

J55

Risksumma inträffade dödsfall (+)

J56

Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) (specificera i kommentarsfält J114)

J57

Resultat män (J54-J55+J56)

=

Kvinnor med positiv risksumma

J58

Årsrisksumma (+)

J59

Riskpremie (+)

J60

Risksumma inträffade dödsfall (+)

J61

Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) (specificera i kommentarsfält J114)

J62

Resultat kvinnor (J59-J60+J61)

=

J63

Resultat dödsfallsdödlighet (J57+J62)

[Länk till J1, J28] =

1

2

3456

7

8

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

g

Övrig livförsäkring

Förmånsbestämd Avgiftsbestämd

Fond-

Individuell

Fond-

Kolumn 2:8

traditionell traditionell

försäkring

traditionell

försäkring

Män med negativ risksumma

försäkring

försäkring

livförsäkring

J64

Årsrisksumma (-)

J65

Riskkompensation/arvsvinst (-)

J66

Risksumma inträffade dödsfall (-)

J67

Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) (specificera i kommentarsfält J114)

J68

Resultat män (J65 - J66 + J67)

=

Kvinnor med negativ risksumma

J69

Årsrisksumma (-)

J70

Riskkompensation/arvsvinst (-)

J71

Risksumma inträffade dödsfall (-)

J72

Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) (specificera i kommentarsfält J114)

J73

Resultat kvinnor (J70 - J71 + J72)

=

J74

Resultat livsfallsdödlighet (J68+J73)

[Länk till J2, J29] =

ANALYS AV SJUKLIGHETSANTAGANDEN

12

3

4

5

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

g Övrig livförsäkring

Sjukförsäkring

Premiebefrielse-

Sjukförsäkring

Premiebefrielse-

Kolumn 2:5

försäkring

försäkring

Insjuknande

J75

Riskpremie för insjuknande (+)

J76

Risksumma för nya skador under året (-)

J77

Förändring i avsättning för okända skador (+/-)

J78

S:a insjuknande (J75 : J77)

=

Sjukavveckling

J79

Beräknad frigjord avsättning p.g.s.avveckling (-)

J80

Verklig frigjord avsättning p.g.s.avveckling (+)

J81

Justeringspost p.g.a ändrade antaganden (+/-)

J82

S:a sjukavveckling (J79 : J81)

=

J83

R

esultat sjuklighet (J78+J82)

[Länk till J3, J30] =

Depåförsäkring

Depåförsäkring

Depåförsäkring

Depåförsäkring

ANALYS AV DRIFTSKOSTNADSANTAGANDEN

1

2

3456

Totalt

Förmånsbestämd Avgiftsbestämd

Fond-

Sjukförsäkring

Kolumn 2:10

traditionell traditionell

försäkring

och

premie-

försäkring

försäkring

befrielse

J84

Beräknade driftskostnader (+)

J85

Verkliga anskaffningskostnader (-)

J86

Verkliga administrations- och skaderegleringskostnader (-)

J87

Avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader (+)

J88

Av- och nedskrivningar av förutbetalda anskaffningskostnader (-)

J89

Återförd fondförvaltningsavgift (+)

J90

Justeringspost p.g.a ändrade antaganden (+/-)

J91

R

esultat driftskostnader (J84 : J90)

[Länk till J4] =

78

9

1

0

Individuell

F

ond-

Sjukförsäkring

traditionell

försäkring

och premie-

livförsäkring

befrielse

J92

Beräknade driftskostnader (+)

J93

Verkliga anskaffningskostnader (-)

J94

Verkliga administrations- och skaderegleringskostnader (-)

J95

Avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader (+)

J96

Av- och nedskrivningar av förutbetalda anskaffningskostnader (-)

J97

Återförd fondförvaltningsavgift (+)

J98

Justeringspost p.g.a ändrade antaganden (+/-)

J99

R

esultat driftskostnader (J92 : J98)

[Länk till J31] =

ANALYS AV ANTAGANDEN OM FLYTT, ÅTERKÖP

1

2

3456

78

OCH ANNULLATION

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

g

Övrig livförsäkring

Förmånsbestämd Avgiftsbestämd

Fond-

Individuell

Fond-

Kolumn 2:8

traditionell traditionell

försäkring

traditionell

försäkring

försäkring

försäkring

livförsäkring

J100

Beräknad avgift vid flytt, återköp och annullation (+)

J101

Verklig kostnad vid flytt, återköp och annullation (-)

J102

Beräknad mindskad avsättning (-)

J103

Verklig mindskad avsättning (+)

J104

Justeringspost p.g.a ändrade antaganden (+/-)

J105

Resultat flytt, återköp och annullation (J100 : J104)

[Länk till J5, J32] =

Depåförsäkring

Depåförsäkring

Depåförsäkring

Tjänstepensionsförsäkring

Depåförsäkring

Övrig livförsäkring

ANALYS AV ANTAGANDEN OM GARANTIER

1

2

3456

OCH OPTIONER

Totalt

Tjänstepensionsförsäkrin

g

Förmånsbestämd Avgiftsbestämd

Fond-

S

jukförsäkring

Kolumn 2:10

traditionell traditionell

försäkring

och

premie-

försäkring

försäkring

befrielse

J106

Beräknad förändring i avsättning (+/-)

J107

Verklig förändring i avsättning (+/-)

J108

Justeringspost p.g.a ändrade antaganden (+/-)

J109

Resultat garantier, optioner (J106 : J108)

[Länk till J6] =

78

9

1

0

Individuell

F

ond-

Sjukförsäkring

traditionell

försäkring

och premie-

livförsäkring

befrielse

J110

Beräknad förändring i avsättning (+/-)

J111

Verklig förändring i avsättning (+/-)

J112

Justeringspost p.g.a ändrade antaganden (+/-)

J113

Resultat garantier, optioner (J110 : J112)

[Länk till J33] =

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

J114

Depåförsäkring

Depåförsäkring

Övrig livförsäkring

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETA

G

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

K.

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR – å

r

ANALYS FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGA

R

123456

Totalt

Tjänstepensionsförsäkring

Förmåns-

Av

g

ifts

-

Fond

-

De

p

å-

S

jukförsäkrin

g

bestämd

bestämd

försäkrin

g

försäkrin

g

och

p

remie-

Kolumn 2:11

traditionell

traditionell

befrielse

försäkrin

g

försäkrin

g

K1

Ingående försäkringsteknisk avsättning

K2

Inbetalningar (+)

K3

Utbetalningar (-)

K4

Kostnadsuttag (+)

[Länk från avsnitt J]

-J84

-J84

-J84

-J84

-J84

K5

Kapitalavkastning tillförd FTA (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J16

-J16

-J16

-J16

-J16

K6

Förändring i avsättning p.g.a. ändrade antaganden (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-(J11+J17+J56+J61+J67+J72+J90)

-(J11+J17+J56+J61+J67

+J72+J90)

-(J11+J17+J56+J61+J67+J72+J90)

-(J11+J17+J56+J61+J67+J72+J90)

-(J81+J90)

K7

Förändring i avsättning okända skador (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J7

-J7

-J7

-J7

K8

Omvärdering från premieantaganden till avsättningsantaganden (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J8

-J8

-J8

-J8

K9

Riskresultat (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-(J54-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J71)

-(J54-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J71)

-(J54-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J71)

-(J5

4-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J71)

-(J78+J79+J80 (kolumner tjp))

K10

Resultat flytt, återköp och annullationer (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J105

-J105

-J105

-J105

K11

Resultat garantier, optioner (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J109

-J109

-J109

-J109

-J109

K12

Skattekostnadsuttag (-)

[Länk från avsnitt J]

-J19

-J19

-J19

-J19

K13

Förändring i ej intjänade premier för riskprodukter(+/-)

K14

Förändring av villkorad återbäring (+/-)

K15

Övriga förändringar per försäkringsgren (+/-)

K16

Oanalyserat belopp (+/-)

K17

Utgående försäkringsteknisk avsättning

[kontroll mot D33 och D39]

7891

0

1

1

Övrig livförsäkring

Individuell

Fond

-

De

p

å-

Gru

pp

livförsäkrin

g

S

jukförsäkrin

g

traditionell

försäkrin

g

försäkrin

g

och t

jänste

g

ru

pp

liv- och

p

remie-

livförsäkring

försäkrin

g

befrielse

K18

Ingående försäkringsteknisk avsättning

K19

Inbetalning (+)

K20

Utbetalning (-)

K21

Kostnadsuttag (+)

[Länk från avsnitt J, rapportera kolumn 10]

-J92

-J92

-J92

-J92

K22

Kapitalavkastning tillförd FTA (+/-)

[Länk från avsnitt J, rapportera kolumn 10]

-J43

-J43

-J43

-J43

K23

Förändring i avsättning p.g.a. ändrade antaganden (+/-)

[Länk från avsnitt J, rapportera kolumn 10]

-(J38+J44+J56+J61+J67+J72+J98

)

-(J38+J44+J56+J61+J67+J72+J98)

-(J38+J44+J56+J61+J67+J72+J98)

-(J81+J98)

K24

Förändring i avsättning okända skador (+/-)

[Länk från avsnitt J, rapportera kolumn 10]

-J34

-J34

-J34

K25

Omvärdering från premieantaganden till avsättningsantaganden (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J35

-J35

-J35

K26

Riskresultat (+/-)

[Länk från avsnitt J, rapportera kolumn 10]

-(J54-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J71)

-(J54-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J

71)

-(J54-J55+J59-J60+J65-J66+J70-J71)

-(J78+J79+J80 (kolumner övr))

K27

Resultat flytt, återköp och annullationer (+/-)

[Länk från avsnitt J]

-J105

-J105

-J105

K28

Resultat garantier, optioner (+/-)

[Länk från avsnitt J, rapportera kolumn 10]

-J113

-J113

-J113

-J113

K29

Skattekostnadsuttag (-)

[Länk från avsnitt J]

-J46

-J46

-J46

K30

Förändring i ej intjänade premier för riskprodukter(+/-)

K31

Förändring av villkorad återbäring (+/-)

K32

Övriga förändringar per försäkringsgren (+/-)

K33

Oanalyserat belopp (+/-)

K34

Utgående försäkringsteknisk avsättning

[kontroll mot D33 och D39] =

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

K35

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

L.

RESULTATANALYS ÅTERBÄRINGSBERÄKNINGAR – år

RESULTATANALYS VID TILLÄMPNING AV ÅTERBÄRINGSREGLER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalt

Kolumn 2:9

Delbestånd

A

Delbestånd

B

Delbestånd

C

Delbestånd

D (med VÅB) Delbestånd A Delbestånd B Delbestånd C

Delbestånd D

(med VÅB)

L1

Beskrivning av delbestånd, max x tecken

Kapitalavkastning

L2

Kapitalavkastning, netto (-/+)

L3

Kapitalavkastning tillförd V' (+/-)

L4

Differens kapitalavkastning (L2 : L3)

Avkastningsskatt

L5

Avdrag för avkastningsskatt på V' (-)

L6

Avkastningsskatt, inbetald (+)

L7

Differens avkastningsskatt (L5 : L6)

Dödsfallsdödlighet

Män med positiv risksumma

L8

Riskpremie på V' (-)

L9

Risksumma inträffade dödsfall (andra ordn. plan) (+)

L10

Vinst på avsaknad av fmt vid dödsfall (-)

L11

Differens män (L8 : L10)

Kvinnor med positiv risksumma

L12

Riskpremie på V' (-)

L13

Risksumma inträffade dödsfall (andra ordn. plan) (+)

L14

Vinst på avsaknad av fmt vid dödsfall (-)

L15

Differens kvinnor (L12:L14)

L16

Differens dödsfallsdödlighet (L11+L15)

Livsfallsdödlighet

Män med negativ risksumma

L17

Riskkompensation/arvsvinst på V' (+)

L18

Risksumma inträffade dödsfall (andra ordn. plan) (-)

L19

Differens män (L17:L18)

Kvinnor med negativ risksumma

L20

Riskkompensation/arvsvinst på V' (+)

L21

Risksumma inträffade dödsfall (andra ordn. plan) (-)

L22

Differens kvinnor (L20 : L21)

L23

Differens livsfallsdödlighet (L19+L22)

Driftskostnader

L24

Uttagna avgifter för driftskostnader på V' (-)

L25

varav för återköp/utflytt (-)

L26

Verkliga anskaffningskostnader (+)

L27

Verkliga administrations- och skaderegleringskostn (+)

L28

Avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader (-)

L29

Av- och nedskrivningar av förutbet anskaffningskostn (+)

L30

Återförd fondförvaltningsavgift (-)

L31

Differens driftskostnader (L24+L26 : L30)

Vissa övriga uppgifter

L32

Engångsallokering /-reallokering (+/-)

L33

Förändring av värdet max(TÅKV-V´;0) under året (+/-)

L34

Förändring av värdet max(VP-V´;0) under året (+/-)

Försäkringar under uppskovstid

L35

Utgående underskott, max(TÅKV-V';0)

L36

Utgående TÅKV

L37

Utgående V'

Försäkringar under utbetalningstid

L38

Utgående underskott, max(TÅKV-V';0)

L39

Utgående underskott, max(VP-V';0)

L40

Utgående TÅKV

L41

Utgående VP

L42

Utgående V'

TOTALT (Uppskovstid och utbetalningstid)

L43

Utgående TÅKV

[Länk från L36+L40]

L44

Utgående V'

[Länk från L37+L42]

Kollektiv konsolidering - ömsesidigt bedriven veksamhet

L45

Utgående fördelningsbara tillgångsvärden

L46

Utgående fördelade tillgångsvärden max (V',TÅKV, VP,0)

L47

Kollektiv konsolideringsnivå (L45 / L46 * 100, %)

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

L48

Tjänstepensionsförsäkring

Övrig livförsäkring

Avgiftsbestämd traditionell livförsäkring

Individuell traditionell livförsäkring

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

M. Uppgifter för livförsäkringsföretag med undantag – år

KAPITALBAS

M1

Inbetalat aktiekapital eller garantikapital

M2

Övrigt eget kapital och obeskattade reserver

M3

Balanserat resultat

M4

Årets resultat

M5

Förlagslån, upp till maximalt 25 procent (fast löptid) eller 50 procent av

kapitalkravet

M6

Öppet redovisade övervärden (netto) i tillgångar

M7

S:a kapitalbas före avdragsposter (M1:M6)

=

Avdragsposter

M8

Immateriella poster i balansräkningen

M9

Avdrag för stämmodispositioner

M10

Kassaflödessäkringsjustering

M11

Poster som har omklassificerats

M12

Förvaltningstillgångar och oredovisade pensionsförpliktelser

M13

Övriga avdrag

M14

S:a kapitalbas (M7-M8:M13)

=

KAPITALKRAV

1

2

M15

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

*5% =

M16

Summan av alla positiva risksummor, (efter avgiven återförsäkring)

*0,3% =

M17

Fastigheter, tomträtter och byggnader

M18

Andelar eller aktier i företag som äger byggnader och mark

M19

S:a byggnader och mark (M17:M18)

=

*20% =

M20

Övriga innehav i aktier och andelar

*40% =

M21

Andelar i värdepappersfonder m.m.

*40% =

M22

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

*20% =

Riskreducerande instrument

M23

Byggnader och mark

=

M24

Övriga innehav i aktier och andelar

=

M25

Andelar i värdepappersfonder m.m.

=

M26

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

=

M27

Kapitalkrav om riskreducerade instrument ej använts(M15+M16 +M19:M22)

=

M28

Kapitalkrav om riskreducerade instrument använts (M15+M16+M19:M26)

=

M29

Garantibelopp

M30

Vid räkenskapsårets slut uppgick kapitalbasen till (=M14)

M31

Kapitalkrav, utan riskreducerande instrument, uppgår till det största av (M27 och M29)

M32

Kapitalkrav, med riskreducerande instrument, uppgår till det största av (M28 och M29)

M33

Över-/underskott (M30-M31)

=

M34

Över-/underskott (M30-M32)

=

M35

Solvenskvoten, med ett kapitalkrav om riskreducerande instrument ej använts, uppgår till (M30/M31)

=

M36

Solvenskvoten med ett kapitalkrav om riskreducerande instrument använts (M30/M32)

=

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

M37

FFFS 2015:13

Bilaga 3

Anvisningar till blankett Kompletterande

tillsynsrapportering – livförsäkringsföretag

Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som

i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om

årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat anges.

Rapportering av års- och kvartalsupplysningar

Upplysningar lämnas enligt avsnitt A–M i blanketten:

A.

Resultaträkning

kvartal

B.

Resultaträkning

år

C. Balansuppgifter

kvartal

D.

Balansräkning

år

E. Specifikation av resultatuppgifter

år

F. Nyteckning och premier

kvartal

G. Kapitalplaceringar och skulder

kvartal

H. Försäkringsbestånd

år

I. Gränsöverskridande verksamhet

år

J. Aktuariell resultatanalys

år

K. Försäkringstekniska avsättningar

år

L. Resultatanalys återbäringsberäkningar

år

M. Uppgifter för livförsäkringsföretag

med undantag

år

De avsnitt som rapporteras för aktuell period markeras med kryss i rutan i

blankettens innehållsförteckning.

Det går att förtydliga lämnade upplysningar under kommentarsfältet i varje avsnitt.

Inrapportering och rapporteringsformat

De kompletterande upplysningarna i blanketten ingår inte i den datapunktsmodell

och taxonomi som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

(Eiopa) utarbetat för kompletterande upplysningar till den EU-gemensamma

tillsynsrapporteringen, utan lämnas till Finansinspektionen i anvisat format.

Belopp

Samtliga belopp anges i heltal utan decimaler. Beloppen får avrundas till närmaste

tusental.

I blanketten anges kostnader som negativa värden med minustecken (även vid

specifikation av rena kostnadsposter), om inget annat anges.

FFFS 2015:13

Valuta

Den valuta som upplysningarna rapporteras ianges i rutan valuta.. Valutan anges

enligt den internationella standarden ISO 4217.

Försäkringsgrenar

Fördelningen på försäkringsgrenar följer den indelning som beskrivs i 2 § bilaga 6

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i

försäkringsföretag, om inget annat anges.

A. Resultaträkning, kvartal

Resultaträkning lämnas för kvartal 1–4. Redovisningen görs utan uppdelning på

försäkringsgrenar. Värden i resultaträkningen anges ackumulerade från årets

början.

Intäkter från investeringsavtal särredovisas, oavsett under vilken post de redovisats

i årsredovisningen.

I fondförsäkringsrörelse redovisas kapitalavkastning som går att hänföra till till-

gångar för egen räkning i den icke-tekniska redovisningen. I traditionell livförsäk-

ringsrörelse redovisas däremot kapitalavkastningen i den tekniska redovisningen.

Om företaget driver såväl traditionell livförsäkringsrörelse som skadeförsäkrings-

rörelse redovisas kapitalavkastning i skadeförsäkringsrörelsen under den icke-

tekniska redovisningen.

Specifikationer kapitalavkastning

Specifikationer av kapitalavkastningen avser den totala kapitalavkastningen, dvs.

summan av kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen och i finansrörelsen.

A28 Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark

Med hyresintäkter från byggnader och mark avses intäkter från fastigheter

upptagna på G53 Direktägda byggnader och mark. Räntebidrag räknas inte in i

hyresintäkter, utan ses som en räntesubvention.

A29 Driftskostnader för byggnader och mark

Med driftskostnader för byggnader och mark avses kostnader från fastigheter

upptagna på G53 S:a direktägda byggnader och mark avseende fastighets-

förvaltning, inklusive underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och

fastighetsskatt. Däremot ingår inte räntekostnader och andra finansiella kostnader,

avskrivningar eller central administration.

A30 Ränteintäkter m.m.

Med ränteintäkter m.m. avses ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar

som tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna

under G59 Kassa, banktillgodohavanden. Ränteintäkter från derivat specificeras

under A31.

FFFS 2015:13

A32 Räntekostnader m.m.

Med räntekostnader m.m. avses bland annat räntekostnader för fastighetslån,

reducerade med eventuella räntebidrag. Räntekostnader från derivat specificeras

under A33.

A34 Utdelning på aktier och andelar

Med utdelning på aktier och andelar avses utdelning på aktier och andelar inklusive

aktier i koncern- och intresseföretag. Utdelning på aktier och andelar för vilka

livförsäkringstagaren bär placeringsrisken ingår dock inte.

B. Resultaträkning, år

Resultaträkning lämnas årsvis. Redovisningen görs utan uppdelning på försäkrings-

grenar. Specifikation till resultatuppgifter lämnas under avsnitt E. Specifikation av

resultatuppgifter.

Intäkter från investeringsavtal särredovisas, oavsett under vilken post de redovisats

i årsredovisningen.

I fondförsäkringsrörelse redovisas kapitalavkastning som går att hänföra till till-

gångar för egen räkning i den icke-tekniska redovisningen. I traditionell livförsäk-

ringsrörelse redovisas däremot kapitalavkastning i den tekniska redovisningen.

Specifikationer av kapitalavkastningen avser den totala kapitalavkastningen, dvs.

summan av kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen och i finansrörelsen.

Om företaget driver såväl traditionell livförsäkringsrörelse som skadeförsäkrings-

rörelse redovisas kapitalavkastning i skadeförsäkringsrörelsen under den icke-

tekniska redovisningen.

C. Balansuppgifter, kvartal

I detta avsnitt specificeras vissa uppgifter i balansräkningen. Summa tillgångar och

summa eget kapital, avsättningar och skulder redovisas. Dessutom redovisas

periodiserade intäkter och kostnader, placeringstillgångar för vilka livförsäkrings-

tagaren bär placeringsrisk samt försäkringstekniska avsättningar (före avgiven

återförsäkring) här.

Vissa poster specificeras även för tjänstepension (delas upp i förmånsbestämd

traditionell försäkring respektive avgiftsbestämd traditionell fond- och depå-

försäkring).

D. Balansräkning, år

I detta avsnitt redovisas balansräkningens poster. Bland annat redovisas tillgångar,

eget kapital, obeskattade reserver, efterställda skulder och försäkringstekniska

avsättningar. En uppdelning av D35 varav oreglerade skador görs under

Specifikation av oreglerade skador (D45–D50).

Vissa poster specificeras för tjänstepension (delas upp i förmånsbestämd

traditionell försäkring respektive avgiftsbestämd traditionell fond- och depå-

försäkring).

FFFS 2015:13

E. Specifikation av resultatuppgifter, år

I detta avsnitt specificeras vissa uppgifter i resultaträkningen. Specifikationerna är i

vissa fall mer detaljerade än årsredovisningens specifikationer.

Specifikation av driftskostnader

Vid uppdelning av anskaffningskostnaderna i provisionskostnader och övriga

anskaffningskostnader inkluderas i provisionskostnader, provisioner till egen

personal. Med personalkostnader avses löner, sociala avgifter, pensioner och

arvoden m.m.

Förändringsposter i eget kapital

E65 Överförd vinst/förlust till försäkringstagare

Denna post avser garantier exempelvis vid uppnådd pensionsålder eller dödsfall.

Garantierna kan avse både avkastningsgarantier för traditionella försäkringar samt

premiegarantier för fond- och depåförsäkring. Här ingår också kostnader/vinster för

dödlighetsantaganden, sjukantaganden och driftskostnadsantaganden för vinst-

utdelande företag.

E66 Överfört till aktieägare

Denna post avser eventuell utdelning till aktieägare. Förklaring till posten ges i

kommentarsfältet.

E67 Tillskott från aktieägare

Denna post avser eventuellt aktieägartillskott och kapitaltillskott vid försäljningar

m.m. Förklaring till posten ges i kommentarsfältet.

Uppgift om antal anställda

Antal anställda motsvarar den uppgift som lämnas i årsredovisningen.

F. Nyteckning och premier, kvartal

Direkt försäkring av svenska risker, nyteckning och premier

Uppgifterna i F1–F25 avser verksamhet som klassats som livförsäkring och om-

fattar inte skadeförsäkring. Skadeförsäkring redovisas under F26–F28 samt under

Specifikation av inbetalda premier och vissa utbetalningar.

Uppgifterna som redovisas avser endast det kvartal som redovisas och inte

ackumulerade värden. Samtliga värden redovisas som positiva värden även om

dessa klassas som kostnader i resultaträkningen.

Redovisningen avser:

x nyteckning, engångspremie

x nyteckning, årlig premie

x inbetalda premier för totala beståndet

o

varav inflyttat kapital

o

varav uppräknade fribrev.

Redovisning av premier och utbetalningar görs för samtliga avtal om försäkring,

dvs. även för avtal som klassificeras som investeringsavtal.

FFFS 2015:13

Uppgifter om premier och utbetalningar anges brutto, dvs. effekter av åter-

försäkring beaktas inte.

Även beståndsöverlåtelser och mottaget försäkringskapital p.g.a. utnyttjad flytträtt

redovisas som nyteckning av det mottagande företaget. I dessa fall är det dock

endast framtida avtalad premie som betraktas som nyteckning. Överföring av

kapital vid beståndsöverlåtelse och vid flyttning betraktas inte som nyteckning.

Motsvarande gäller även flyttning inom företaget mellan olika försäkringsgrenar

(t.ex. mellan traditionell livförsäkring och fondförsäkring).

Utökning av befintlig försäkring redovisas inte som nyteckningspremie.

Definitioner av verksamhet

F1F15 Tjänstepensionsförsäkring

Med tjänstepensionsförsäkring avses en försäkring enligt definitionen i 1 kap. 2 §

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i

försäkringsföretag. En konkurrensutsatt försäkring är en sådan försäkring där det

finns möjlighet att välja mellan flera försäkringsgivare. Med

tjänstepensionsförsäkring via valcentral avses en tjänstepensionsförsäkring där den

anställde själv har valt försäkringsgivare och där en valcentral förmedlar premien

från arbetsgivaren till försäkringsgivaren.

F3, F7, F10 och F13 Kapitalförsäkring för tjänstepension

Kapitalförsäkringar som har sitt upphov i tjänstepensionsutfästelser (exempelvis

direktpension) redovisas under dessa poster. Kapitalförsäkringar i form av

tjänstegruppliv (TGL) anges endast under F22.

F1F3 och F4F7 Förmånsbestämd respektive avgiftsbestämd

Med förmånsbestämd och avgiftsbestämd traditionell försäkring avses en

försäkring enligt definitionen i 3 § bilaga 6 Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag.

F11F13 och F20F21 Depåförsäkring

Med depåförsäkring avses en livförsäkring, vars premier placeras i värdepapper

eller i fondandelar. Försäkringstagaren kan själv välja vilka värdepapper eller

fondandelar som premierna placeras i. Dessa placeras i en depå. Om premier enbart

får placeras i fondandelar, anses en sådan försäkring vara en fondförsäkring

.

F16, F18 och F20 Pensionsförsäkring, privat

Här redovisas privat pensionsförsäkring av sparandetyp som är annan

pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. För denna sparandetyp är

försäkringstagaren också den försäkrade. Försäkringen tillhör skattekategori P.

F17, F19 och F21 Kapitalförsäkring, privat

Här redovisas privata kapitalförsäkringar enligt skattekategori K, som är av

sparandetyp. Privat grupplivförsäkring redovisas endast under F23. Om inbetalda

premier kan hänföras till s.k. privat kapitalpension (för definition, se under avsnitt

H. Försäkringsbestånd), får sådana premier inkluderas under motsvarande poster

för kapitalförsäkring.

F14 och F24 Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring särskiljs med avseende på om den tecknats av

arbetsgivare i anslutning till anställning som ”tjänste” eller om den har tecknats av

försäkringstagaren som ”privat”. Särredovisning av försäkringens innehåll görs

FFFS 2015:13

oavsett om den utgör tilläggsförsäkring till en försäkring inom företaget eller om

den tecknats separat (med huvudförsäkring i annat företag).

F15 och F25 Sjukförsäkring

Här redovisas sjukförsäkring som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och

därför har klassats inom livförsäkringsrörelse. Sjukförsäkring särskiljs med

avseende på om den tecknats av en arbetsgivare i anslutning till anställning som

”tjänste” eller om den tecknats av en försäkringstagare som ”privat”. Sjuk-

försäkring som erbjuds inom ramen för tjänstepension redovisas under F15, oavsett

om försäkringen anses vara konkurrensutsatt eller inte.

F22 och F23 Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

Grupplivförsäkring särskiljs med avseende på om den tecknats av arbetsgivare i

anslutning till anställning som ”tjänste” eller om den tecknats av en försäkrings-

tagare som ”privat”.

Med privat grupplivförsäkring (F23) avses en sådan försäkring där gruppavtal har

tecknats och där gruppföreträdare vanligtvis finns. Här redovisas också redan

etablerade grupper som saknar en naturlig gruppföreträdare, men som använder

gruppbildningen som en möjlighet att utjämna eller reducera premien.

Nyteckning Engångspremie

En engångspremie räknas som nytecknad om försäkringen är såväl beviljad som

betald.

Nyteckning Årlig premie

Nytecknad årlig premie redovisas som summan av de avtalade premierna under de

tolv första månaderna. Detta gäller även om varje premie försäkringstekniskt

behandlas som en engångspremie. Den årliga premie som redovisas måste vara en

framtida stabilt löpande premie.

En årlig premie räknas som nytecknad om försäkringen är såväl beviljad som

betald.

Inbetalda premier för totala beståndet

Premierna avser summan av premier för nytecknat och gammalt bestånd. I premier

inkluderas även omföringar från överskottsmedel.

varav inflyttat försäkringskapital

Med inflyttat försäkringskapital avses hela det försäkringskapital (inkl. återbärings-

kapital) som överförs genom inflyttning från annat företag för enskilda försäkrings-

tagare. Även flyttning inom företaget mellan olika försäkringsgrenar (t.ex. mellan

traditionell livförsäkring och fondförsäkring) beaktas. I uppgiften ingår också in-

komna premier (kapital) som avser beståndsöverlåtelser till företaget, även i fall

sådana belopp redovisas över balansräkningen.

varav uppräknade fribrev

Med uppräknade fribrev avses värdet av de tekniska premier som avser beslutade

höjningar av fribrevsförmåner inom förmånsbestämd – och i vissa fall – avgifts-

bestämd tjänstepensionsförsäkring.

I posten inkluderas även omföringar från överskottsmedel. Fribrevsuppräknings-

belopp får dock inte räknas som nytecknad premie.

F26F28 Skadeförsäkring

Här redovisas skadeförsäkringsrörelse som bedrivs inom ett livförsäkringsföretag.

FFFS 2015:13

Med olycksfallsförsäkring avses sådan försäkring som tillhör försäkringsklass 1

inom skadeförsäkring enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Med sjukförsäkring avses sådan försäkring som tillhör försäkringsklass 2 inom

skadeförsäkring enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen.

Med annan förmögenhetsskada avses sådan försäkring som tillhör försäkringsklass

16 inom skadeförsäkring enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen.

Specifikation av inbetalda premier och vissa utbetalningar

Uppgifterna i F29–F36 avser all svensk direktförsäkringsverksamhet.

F29 Inbetalda premier för totala beståndet

Här redovisas summerade premieuppgifter enligt samma anvisningar som anges

under Inbetalda premier för totala beståndet.

Tjänstepensionsförsäkring, totalt

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F1–F15.

varav förmånsbestämd försäkring

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F1–F3.

varav avgiftsbestämd traditionell försäkring

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F4–F7.

varav fondförsäkring

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F8–F10.

varav depåförsäkring

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F11–F13.

Övrig livförsäkring

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F16–F25.

Skadeförsäkring, totalt

Uppgiften i F29 motsvarar summan av F26–F28.

F31 Inflyttat försäkringskapital

Här redovisas summerade uppgifter enligt samma anvisningar som anges under

varav inflyttat försäkringskapital.

F32 Avflyttat försäkringskapital

Med avflyttat försäkringsavtal avses hela det försäkringskapital (tekniskt återköps-

värde samt återbäringskapital) som överförs genom avflyttning till annat företag för

enskilda försäkringstagare. I uppgiften ingår även det belopp som avser bestånds-

överlåtelser till mottagande företag, även om sådana belopp redovisas över balans-

räkningen.

G. Kapitalplaceringar och skulder, kvartal

Klassificering

Klassificeringen av emittenter baseras på Statistiska centralbyråns (SCB) register

för klassificering av institutionella enheter i Sverige.

FFFS 2015:13

Affärsdagsredovisning

I avsnittet tillämpas genomgående affärsdagsredovisning enligt 2 kap.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkrings-

företag.

Marknadsvärde (verkligt värde)

Med marknadsvärde avses i detta avsnitt den värdering som tillämpas enligt

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i

försäkringsföretag, om inte annat följer av dessa anvisningar.

Redovisning av obligationer, certifikat, lån, derivat och andra instrument görs till

marknadsvärde exklusive upplupna räntor. Upplupna räntor redovisas under G60

Upplupna ränteintäkter i vissa tillgångsposter.

Nettotransaktioner under perioden

Med nettotransaktioner avses förändringar i tillgångar och skulder som inte beror

på värdeförändringar eller omklassificeringar. Transaktioner uppkommer när till-

gångar eller skulder upprättas, avvecklas, bytes eller överlåts. Transaktionsvärdet

omfattar inte avgifter, arvoden, provisioner, courtage och liknande tjänster.

Upplupna räntor redovisas under G60 Upplupna ränteintäkter och G61 Upplupna

hyresintäkter. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas inte här då de räknas som

avkastning.

Med period avses det senaste kvartalet.

Transaktioner redovisas netto där en ökning av en tillgång/skuld anges med ett

positivt värde. En minskning av en tillgång/skuld anges med ett negativt värde.

Observera att affärsdagsredovisning gäller vid bestämning av transaktioner.

Exempel på vad som är en transaktion:

x Köp eller försäljning av aktier, certifikat och obligationer.

x Uttag/insättning i bank.

x Upptagning och amortering av lån.

x Värdepapper som förfallit under kvartalet.

x Utdelningar på aktier och andelar: Om utdelningen görs i form av aktier eller

återinvesterade fondandelar är det en positiv transaktion på aktier och andelar.

En kontantutdelning redovisas däremot inte som en transaktion på aktier och

andelar.

x Transaktioner i derivat: Premiebetalningar räknas som en transaktion. När

kontraktet avslutas eller utnyttjas ger den realiserade vinsten eller förlusten

upphov till en transaktion. En realiserad vinst för derivat med positiva

marknadsvärden ger upphov till motsvarande negativa transaktion på tillgångs-

sidan. En realiserad förlust för derivat med negativa marknadsvärden ger en

motsvarande negativ transaktion på skuldsidan. Vid handel på andrahands-

marknaden redovisas ett köp som en positiv transaktion och en försäljning som

en negativ transaktion för derivat på både tillgångs- och skuldsidan.

FFFS 2015:13

Där posterna är överstrukna redovisas inte nettotransaktioner.

Utländsk valuta

Placeringar i utländsk valuta räknas om till företagets redovisningsvaluta enligt

årsredovisningen. Vid värdering av en placering används de noterade stängnings-

kurserna på rapportdagen som balansvärde.

Transaktioner i annan valuta än företagets redovisningsvaluta räknas om till

företagets redovisningsvaluta enligt årsredovisningen. Vid omräkningen används

affärsdagens stängningskurs.

Utländska motparter

Med utländsk motpart avses en motpart som har utländsk hemvist. Det innebär att

ett svenskt dotterföretag eller en svensk filial i utlandet räknas som en utländsk

motpart. En utländsk filial i Sverige klassificeras på motsvarande sätt som en

svensk motpart. Se även avsnittet under rubriken Sektorklassificering.

Kapitalplaceringar med vissa skuldposter

G1–G6 Penningmarknadsinstrument

Med penningmarknadsinstrument avses överlåtbara värdepapper som certifikat och

statsskuldväxlar med en ursprunglig löptid (ej räntebindningstid) upp till ett år.

Specifikationen är uppdelad i två delar. Den ena delen visar penningmarknads-

instrument utgivna i svenska kronor och utländsk valuta av svenska respektive

utländska låntagare. Den andra delen är en sektorindelning av penningmarknads-

instrument utgivna av svenska låntagare.

G6 och G13 varav tillgångar i depåförsäkring

I denna post särredovisas hur stor del som tillhör depåförsäkring.

Med depåförsäkring avses en livförsäkring vars premier placeras i värdepapper

eller fondandelar. Försäkringstagaren kan själv välja vilka värdepapper eller fond-

andelar som premierna placeras i. Dessa placeras i en depå. Om premier enbart får

placeras i fondandelar, anses försäkringen vara en fondförsäkring.

G7–G13 Obligationer

Med obligation avses överlåtbara värdepapper med en ursprunglig löptid (ej

räntebindningstid) över ett år. Även nollkupongsinstrument med ursprunglig löptid

över ett år klassificeras här som obligation.

Specifikationen är uppdelad i två delar. Den ena delen visar obligationer utgivna i

svenska kronor och utländsk valuta av svenska respektive utländska låntagare. Den

andra delen är en sektorindelning av obligationer utgivna av svenska låntagare.

G12 varav aktieindexobligationer

Med aktieindexobligation avses en finansiell produkt som består av en obligation

(en skuldförbindelse) och en option. Optionen är ofta kopplad till utvecklingen av

ett index eller ett urval av aktier.

FFFS 2015:13

Aktieindexobligationer redovisas med hela marknadsvärdet, dvs. utan uppdelning

på obligations- eller optionsdel. Aktieindexobligationer omfattar även produkter

med en likartad konstruktion där värdet är kopplat till annan tillgång än aktier.

G14G18 Förlagsbevis och konverteringslån

Under denna rubrik redovisas långa upplåningsinstrument som är åtskilda från

obligationer t.ex. partial- och lånebevis, förlagsbevis inklusive förlagsbevis med

optionsrätt samt garantifondbevis. Här redovisas även alla konvertibla värdepapper,

inklusive konvertibla vinstadelsbevis.

Förlagsbeviset skiljer sig från obligationer på så sätt att långivaren tar en större risk

och därför kan få en högre ränta. Risken består i att långivaren har lägre prioritet än

övriga borgenärer vid en eventuell konkurs.

Med konverteringslån avses ett obligations- eller förlagslån, löpande på en viss tid,

utan amortering och med en fast kupong.

G19–G44 Aktier och andelar

G19 Svenska aktier noterade

Här redovisas aktier i svenska företag upptagna till handel på reglerad marknad

eller annan marknad som är föremål för regelbunden handel och öppen för

allmänheten enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Till denna

kategori räknas även OMX Nordiska Börs Stockholm och NGM Equity.

Även aktier i svenska företag med kontinuerlig notering vid marknadsmässig,

allmänt tillgänglig handelsplats redovisas här. Till denna kategori räknas även First

North Stockholm och Nordic MTF.

Ett företag anses som ett svenskt eller utländskt företag beroende på dess hemvist.

Även svenska företags aktier som handlas på motsvarande utländsk handelsplats

ingår här.

G22 Svenska aktier ej noterade

Här redovisas svenska företags aktier som inte är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller på marknadsmässig och allmänt tillgänglig handelsplats.

G26 Utländska noterade aktier

Här redovisas innehav av aktier i utländska företag upptagna till handel på utländsk

handelsplats som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ och

som även i övrigt vad gäller reglering och funktion väsentligen motsvarar vad som

gäller anvisningen till G19 Svenska aktier noterade ovan.

Utländska företag noterade på svensk marknad, exempelvis via depåbevis eller

parallellnotering, ingår i utländska noterade aktier.

G27 Utländska ej noterade aktier

Här redovisas utländska företags aktier som inte är upptagna till handel på reglerad

marknad eller på marknadsmässig, allmänt tillgänglig handelsplats.

G29 Andelar i penningmarknadsfonder

Som andelar i penningmarknadsfonder tas andelar i Sverigeregistrerade värde-

pappersfonder och specialfonder upp. Som andelar i utländska värdepappersfonder

och specialfonder tas andelar i utlandsregistrerade fonder upp. Dessa specificeras

enligt SCB:s sektorkod.

FFFS 2015:13

Med Sverigeregistrerade värdepappersfonder avses värdepappersfonder enligt 1

kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Med Sverigeregistrerade special-

fonder avses specialfonder enligt 1 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

Fondplaceringar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken ingår i värde-

pappersfonder och specialfonder, och särredovisas även på G41 varav fond-

tillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (fondförsäkring).

G32

Andelar i värdepappersfonder och specialfonder utom penning-

marknadsfonder

Som andelar i svenska värdepappersfonder och specialfonder tas andelar i

svenskregistrerade värdepappersfonder och specialfonder, som inte är penning-

marknadsfonder, upp. Som andelar i utländska värdepappersfonder och special-

fonder tas andelar i utlandsregistrerade motsvarigheter till dessa upp.

Med Sverigeregistrerade värdepappersfonder avses värdepappersfonder enligt

1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Med Sverigeregistrerade

specialfonder avses specialfonder enligt 1 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder.

Fondplaceringar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken ingår i värde-

pappersfonder och specialfonder och särredovisas även på G41 varav fond-

tillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (fondförsäkring).

G35 Teckningsoptioner och andra ägarandelar

Här redovisas även teckningsrättsbevis och andelar i riskkapitalfonder, andelar i

handelsbolag och ekonomiska föreningar. Uppdelningen på Sverige och utlandet

baseras på var företaget som gett ut andelarna har sin hemvist.

Observera att förlagsbevis med optionsrätt redovisas under Förlagsbevis och

konverteringslån.

G41 varav fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken

(fondförsäkring)

Med fondförsäkring avses en livförsäkring, vars premier enbart får placeras i

fondandelar. Försäkringstagaren anvisar själv hur premier och avkastning placeras i

en eller flera fonder. Fondandelarna ägs av försäkringsföretaget för försäkrings-

tagarens räkning. Fondtillgångar som innehas för egen räkning redovisas inte under

denna post.

G42 varav placeringar i korta och långa räntefonder

Här redovisas räntefonder vars placeringar till 100 procent utgörs av räntebärande

värdepapper. Denna post avser både räntefonder registrerade i Sverige och i

utlandet.

G43 varav placeringar i riskkapitalfonder/private equity

Här redovisas placeringar i riskkapitalfonder/private equity som investerar i företag

för att utöka eller utveckla verksamheten i dessa företag. Posten avser både

riskkapitalfonder registrerade i Sverige och i utlandet.

G44 varav aktie- och fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär

placeringsrisken (depåförsäkring)

I denna post särredovisas hur mycket av totala aktier och andelar som tillhör

depåförsäkring.

FFFS 2015:13

G45–G50 Lån

Med lån avses i huvudsak reverser. Här redovisas bl. a. lån med bankgaranti, statlig

garanti, byggnadskreditiv, självrisklån, kapitalmarknadsreverser och skuldförbin-

delser med säkerhet i fast egendom och tomträtt samt företags- och fartygsin-

teckningar. Även livförsäkringslån och utlåning i form av dagslån ingår i lån.

Vidare redovisas även utlåning till kreditinstitut, där insatta medel är disponibla

först efter viss uppsägningstid eller andra uttagsrestriktioner här.

Specifikationen är uppdelad i två delar. Den ena delen visar utlåning i svenska

kronor och utländsk valuta till svenska respektive utländska låntagare. Den andra

delen är en sektorindelning av lån till svenska låntagare.

G51G54 Direktägda byggnader och mark

Här avses endast direktägda byggnader och mark.

Observera att ägande av fastigheter via dotterföretag redovisas med en varav-post,

G40 varav aktier i helägda fastighetsbolag.

Marknadsvärdet avser den senast gjorda värderingen. Med svenska respektive

utländska byggnader och mark avses byggnader och mark belägna i Sverige

respektive i utlandet.

G54 varav för egna verksamheten

För ägande av byggnader och mark som används för den egna verksamheten

redovisas inga transaktioner.

G55 och G56 Repotransaktioner

G55 Omvända repor

Under posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta

återköpsavtal. Transaktionen är en äkta återköpstransaktion om den mottagande

parten förbinder sig att sälja tillbaka tillgångarna vid en tidpunkt som har bestämts

eller kommer att bestämmas av den överförande parten.

Omvända repor och repor redovisas separat på G55 och G56, dvs. ingen

nettoredovisning.

Med omvända repor avses marknadstransaktioner där en aktör köper ett

värdepapper avista och samtidigt ingår avtal om återförsäljning av samma slags

värdepapper på termin.

Vid en äkta återköpstransaktion redovisar säljaren tillgångarna i sin balansräkning

(omvänd repa) och den mottagna köpeskillingen redovisas som skuld (repa).

Mottagaren redovisar i stället den erlagda köpeskillingen som en fordran på

säljaren.

En oäkta återköpstransaktion (den mottagande parten har rätt, men inte skyldighet

att återlämna tillgångarna till ett i förväg fastställt pris) redovisas ändå som en äkta

återköpstransaktion om det är uppenbart att optionen, dvs. att återlämna

tillgångarna, kommer att utnyttjas.

Följande transaktioner anses inte vara återköpstransaktioner:

1. Valutaterminstransaktioner.

2. Optionsinstrument.

FFFS 2015:13

3.

Transaktioner som omfattar emission av skuldebrev med förbindelse att

före förfallodagen återköpa hela emissionen eller delar av denna.

4. Andra liknande transaktioner.

En oäkta återköpstransaktion (rätt men inte skyldighet att återlämna tillgångarna)

ska ändå redovisas som en äkta återköpstransaktion om det är uppenbart att

optionen att återlämna tillgångarna kommer att utnyttjas.

G56 Repor

Under posten repor redovisas den erhållna köpeskillingen vid äkta återköpsavtal.

Repor och omvända repor redovisas separat, dvs. ingen nettoredovisning.

En äkta återköpstransaktion, s.k. repa, är ett avtal där parter kommit överens om att

först sälja av tillgångar (exempelvis växlar, fordringar eller överlåtbara värde-

papper) och sedan återköpa motsvarande tillgångar till ett bestämt pris. I övrigt

gäller samma anvisningar som för G55 Omvända repor.

G57G59 Kassa, banktillgodohavanden

Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan

disponeras fritt.

Som svenska banker räknas även utländska bankers filialer i Sverige.

Transaktioner avseende kassa och banktillgodohavanden redovisas inte.

G60–G63 Vissa tillgångsposter

G60 Upplupna ränteintäkter

Här redovisas ränta som på rapportdagen är intjänad men ännu inte inbetald. Inga

nettotransaktioner redovisas i denna post.

G61 Upplupna hyresintäkter

Här redovisas hyresintäkter som på rapportdagen är intjänade men ännu inte

inbetalda. Inga nettotransaktioner redovisas i denna post.

G62 Övriga finansiella placeringar

Här redovisas sådana finansiella placeringar som inte omfattas av G1–G61. Här

ingår t.ex. fordringar avseende ej likviderade affärer. Andelar i riskkapitalfonder

redovisas under aktier och andelar, G35 Teckningsoptioner och andra ägarandelar.

G64–G66 Summa kapitalplaceringar

G65 varav kapitalplaceringar som ägs via utländsk filial

Utländska filialers sammanlagda ställning av G64 Summa Kapitalplaceringar.

Mellanhavanden mellan olika filialer exkluderas.

G66 varav depåförsäkring

I denna post särredovisas hur stor del av de totala kapitalplaceringarna som tillhör

depåförsäkring.

Med depåförsäkring avses en livförsäkring, vars premier placeras i värdepapper

eller fondandelar. Försäkringstagaren kan själv välja vilka värdepapper eller

fondandelar som premierna placeras i. Om premier enbart får placeras i fond-

andelar, anses försäkringen vara en fondförsäkring.

FFFS 2015:13

G67G72 Vissa skuldposter

G67 Efterställda skulder

Med efterställda skulder avses skulder som i händelse av likvidation eller konkurs

enligt avtal återbetalas först efter det att övriga borgenärer har tillgodosetts.

G68 Obligationslån

Här redovisas obligationslån och konvertibla lån som försäkringsföretaget har

utelöpande.

G69 Skulder till svenska MFI

Här redovisas in- och upplåning från svenska MFI. Se avsnitt under rubriken

Sektorklassificering. Här ingår även dagslån.

G70 Skulder till svenska finansiella företag, ej MFI

Här redovisas in- och upplåning från svenska finansiella företag som inte klassas

som MFI. Se avsnitt under rubriken Sektorklassificering.

G71 Skulder till övriga svenska långivare

Här redovisas in- och upplåning från svenska långivare som inte är finansiella

företag. Se avsnitt under rubriken Sektorklassificering.

G72 Skulder till utländska långivare

Här redovisas in- och upplåning från utländska långivare. Med utländska långivare

menas motparter med säte utomlands. Se avsnitt under rubriken Sektorklassifi-

cering.

Information om derivat

G102G107 Derivat med positiva marknadsvärden

Här redovisas finansiella derivat som redovisas på balansräkningen med positiva

marknadsvärden. Uppgifterna avser värdet på själva derivatkontraktet och inte

värdet på den underliggande tillgången. Observera att teckningsoptioner redovisas

under aktier och andelar, G35 Teckningsoptioner och andra ägarandelar, samt att

hela värdet på aktieindexobligationer redovisas under obligationer.

Marknadsvärdet för derivat delas upp på de underliggande tillgångarna aktier och

andelar, räntebärande papper, valuta samt övriga underliggande tillgångar. Övriga

underliggande tillgångar kan vara råvaruderivat där derivatets värde baseras på

priset på exempelvis olja eller guld. Övriga underliggande tillgångar kan också

vara fall där den underliggande tillgången inte kan klassificeras enligt någon av de

andra kategorierna, exempelvis sammansatta index. För transaktioner redovisas

ingen uppdelning på underliggande tillgång.

När kontraktet avslutas eller utnyttjas ger den realiserade vinsten eller förlusten

upphov till en transaktion. En realiserad vinst för derivat med positiva

marknadsvärden ger upphov till motsvarande negativ transaktion på tillgångssidan

medan en realiserad förlust för derivat med negativa marknadsvärden ger en

motsvarande negativ transaktion på skuldsidan. Att transaktionerna i båda fallen är

negativa beror på att derivat med negativa marknadsvärden redovisas med positivt

värde på skuldsidan.

Vid handel på andrahandsmarknad är köp en positiv transaktion och försäljning en

negativ transaktion oavsett om derivaten har positiva eller negativa marknads-

värden. Även premiebetalningar räknas som transaktion.

FFFS 2015:13

Transaktioner under perioden, avseende derivat som inte längre finns i balans-

räkningen på rapporteringsdagen, förs till den sida de befann sig den senaste

transaktionsdagen.

G107 varav kontrakt med svenska motparter

Avser motparter belägna i Sverige. Derivatets motpart avser derivatavtalets

motpart, inte handelsmotpart (köpare/säljare) eller utgivare av underliggande

instrument. För standardiserade kontrakt är det vanligtvis ett clearinginstitut som är

motpart.

G108G113 Derivat med negativa marknadsvärden

Här redovisas finansiella derivat som i balansräkningen redovisas med negativa

marknadsvärden. Uppgifterna avser värdet på själva derivatkontraktet och inte

värdet på underliggande tillgång.

Marknadsvärdet för derivat med negativa marknadsvärden redovisas som ett

positivt värde. Transaktioner redovisas positivt eller negativt beroende på typ av

transaktion.

För derivat med negativa marknadsvärden gäller i övrigt samma anvisningar som

för derivat med positiva marknadsvärden.

Sektorklassificering

Sektorklassificeringen följer standard för institutionell sektorindelning, INSEKT

2014. Standarden finns publicerad på SCB:s hemsida och uppgiftslämnare kan

även få tillgång till information från SCB:s företagsregister som stöd vid

klassificering av svenska motparter. Nedan följer en sammanställning över vilka

grupperingar av sektorer som efterfrågas i detta avsnitt.

Penningmarknadsinstrument, Obligationer och Lån

1. Staten

Hit hänförs enheter som kontrolleras av staten och som inte är marknads-

producenter samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och

förmögenhet. Även Riksgäldskontoret och de allmänna försäkringskassorna ingår

här.

[SCB sektorkod 131110, 131120, 131130]

2. Kommuner och landsting

Hit hänförs enheter som kontrolleras av kommun, kommunalförbund eller

landsting och som inte är marknadsproducenter samt enheter som främst ägnar sig

åt omfördelning av inkomst och förmögenhet.

[SCB sektorkod 131311, 131312, 131313, 131321, 131322, 131323]

3. Icke-finansiella företag

Hit hänförs företag och företagsliknande enheter som är marknadsproducenter och

vars huvudsakliga aktivitet är produktion av varor eller icke-finansiella tjänster.

Här ingår bl.a. bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, bostadsstiftelser,

holdingbolag som kontrollerar icke-finansiella företag, s.k. internbanker som

kontrolleras av icke-finansiella företag, marknadsproducerande företag som

kontrolleras av den offentliga sektorn samt statliga affärsverk.

Till denna sektor räknas juridiska personer vars styrelse har sitt säte i Sverige eller

vars huvudkontor finns i Sverige samt utländska icke-finansiella företags filialer

FFFS 2015:13

med fast verksamhetsställe i Sverige. Här ingår även icke-finansiella företags icke-

vinstdrivande organisationer (t.ex. bransch- och arbetsgivarorganisationer).

[SCB sektorkod 111000, 112000, 113000, 114000]

4. Banker (MFI)

Hit hänförs finansiella företag vars verksamhet kännetecknas av att ta emot

inlåning på räkning från allmänheten. Här ingår bl.a. bankaktiebolag, sparbanker,

medlemsbanker samt utländska bankers filialer i Sverige.

[SCB sektorkod 122100, 122200]

5. Bostadsinstitut (MFI)

Hit hänförs kreditinstitut som enligt bolagsordningen har till huvuduppgift att ge

krediter för bostadsändamål.

[SCB sektorkod 122300]

6. Övriga MFI

Hit hänförs övriga svenska företag som räknas som monetära finansinstitut enligt

av Sveriges Riksbank tillhandahållen förteckning. Det innefattar monetära kredit-

marknadsföretag, monetära värdepappersfonder och monetära värdepappersbolag

och fondkommissionärer. Även Sveriges Riksbank ingår under denna post.

[SCB sektorkod 121000, 122400, 122500, 122900, 123000]

7. Finansiella företag, ej MFI

Hit hänförs institut som ägnar sig åt finansförmedling genom att anskaffa medel på

annat sätt än genom inlåning. Det innefattar kreditmarknadsföretag, värdepap-

persfonder, värdepappersbolag och fondkommissionärer som inte klassas som

monetära finansinstitut enligt Sveriges Riksbanks förteckning.

Även riskkapitalbolag, private equity-fonder, investmentbolag, försäkringsföretag,

pensionsinstitut, finansiella serviceföretag och finansiella företags icke-vinst-

drivande organisationer ingår i denna kategori. Det som avser premiepensionen

ingår här i sektorn Försäkringsföretag och pensionsinstitut.

[SCB sektorkod 124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100,

126200, 127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200, 129300, 129400]

8. Övriga svenska låntagare

Hit hänförs socialförsäkringsfonder, hushåll och hushållens icke-vinstdrivande

organisationer (exempelvis ideella föreningar, fackföreningar och trossamfund).

[SCB sektorkod 131400, 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300,

151000, 152100, 152200]

Förlagsbevis och konverteringslån samt Vissa skulder

1. Svenska MFI

Se punkterna 4–6 under Penningmarknadsinstrument, obligationer och lån.

[SCB sektorkod 121000, 122100, 122200, 122300, 122400, 122500, 122900,

123000]

2. Svenska finansiella företag, ej MFI

Se punkt 7 under Penningmarknadsinstrument, obligationer och lån.

[SCB sektorkod 124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100,

126200, 127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200, 129300, 129400]

3. Övriga svenska låntagare/långivare

Se punkt 8 under Penningmarknadsinstrument, obligationer och lån.

FFFS 2015:13

[SCB sektorkod 131400, 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300,

151000, 152100, 152200]

4. Utländska låntagare/långivare

Hit hänförs privatpersoner med hemvist i utlandet och företag belägna i utlandet

som har ekonomiska relationer med Sverige. Även utländska ambassader och

konsulat i Sverige räknas hit.

[SCB sektorkod 211100, 212100, 212100, 212200 och 220000]

Aktier och andelar

1. Finansiella företag

Se punkterna 4–7 ovan under Penningmarknadsinstrument, obligationer och lån.

[SCB sektorkod 122100, 122200, 122300, 121000, 122400, 122500, 122900,

123000, 124000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125900, 126100, 126200,

127000, 128100, 128200, 128300, 129100, 129200, 129300, 129400]

2. Icke-finansiella företag

Se punkt 3 ovan under Penningmarknadsinstrument, obligationer och lån.

[SCB sektorkod 111000, 112000, 113000, 114000]

H. Försäkringsbestånd, år

Redovisning av utgående bestånd

Avsnittet avser både livförsäkrings- och skadeförsäkringsrörelse som drivs i

livförsäkringsföretag.

Avsnittet avser utgående bestånd under räkenskapsåret för direkt försäkring av

svenska risker.

Fördelning på verksamhet

Antal försäkringar, fördelade tillgångsvärden och belopp fördelas per verksamhet

totalt, därutöver specificeras försäkringar under periodisk utbetalning.

Definitioner av verksamhet

För definitioner av vilken verksamhet som avses, hänvisas till motsvarande och

relevanta delar under avsnitt F. Nyteckning och premier, med nedanstående

kompletteringar.

H19, H23 och H27 Kapitalpension

Kapitalpension är en privat försäkring som i skattehänseende innehåller regler som

kan hänföras både till kapitalförsäkring och till pensionsförsäkring. Denna

verksamhet särredovisas endast i detta avsnitt, då nyteckning av denna försäkrings-

produkt inte längre förekommer.

H30 Förtids- och sjukkapitalförsäkring inom privat grupplivförsäkring

Förtids- och sjukkapitalförsäkring inom privat grupplivförsäkring redovisas separat

från huvudförsäkringen.

FFFS 2015:13

H35 Annan förmögenhetsskada

Beroende på försäkringsförmånens karaktär redovisas antingen årligt belopp eller

försäkringsbelopp.

Kolumnredovisning

I redovisningen anges följande:

Antal försäkringar

Om det förekommer att ett försäkringsavtal avser fler än en försäkrad, redovisas

antal försäkrade och medförsäkrade i stället för antal försäkringar.

Om ett försäkringsavtal omfattar flera verksamheter, redovisas antal försäkringar

för respektive verksamhet.

Fördelade tillgångsvärden

Fördelade tillgångsvärden är tillgångsvärden som har fördelats på försäkringstagare

eller försäkringsavtal. Fördelade tillgångsvärden anges för samtliga relevanta

poster.

Årligt belopp

Årligt belopp redovisas endast för de verksamheter som saknar fördelade

tillgångsvärden och där begreppet är relevant.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp avseende posterna H18, H22 samt H26 redovisas endast för de

kapitalförsäkringar för vilka företaget inte beräknat fördelade tillgångsvärden. Ett

exempel är en ren individuell riskförsäkring utan återköpsvärde.

För olycksfallsförsäkring under H33 redovisas försäkringsbeloppet vid 100 procent

invaliditet. Om olycksfallsförsäkringen saknar invaliditetsskydd, redovisas i stället

den högsta möjliga ersättningen.

Redovisning av bestånd under periodisk utbetalning

För varje relevant verksamhet görs dessutom en särredovisning av den andel av

samtliga gällande försäkringar som är under periodisk utbetalning vid kalenderårets

slut. Antal försäkringar och aktuella fördelade tillgångsvärden redovisas. En

försäkring vars första utbetalning görs efter årsskiftet medräknas normalt inte.

I. Gränsöverskridande verksamhet, år

Avsnittet syftar till att möjliggöra uppföljning av svenska livförsäkringsföretags

gränsöverskridande verksamhet, dvs. en svensk försäkringsgivare som meddelar

försäkring inom EES utan fast driftställe i det landet, fördelat på EES-land och

affärsgren.

Uppgifter för sekundäretablering (filial, agentur eller liknande driftställe i annat

EES-land) liksom premier för en svensk försäkringsgivare som meddelar

försäkring inom EES utan fast driftställe i det landet redovisas för respektive

etablering i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

FFFS 2015:13

J. Aktuariell resultatanalys, år

Den aktuariella resultatanalysen redovisas för livförsäkringsrörelsen för direkt

försäkring av svenska risker. Resultatanalysen omfattar även de försäkringar där

inbetalning av premier och utbetalning av ersättningar görs över balansräkningen.

Observera att försäkringsgrenen gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring endast

redovisas under J25. I avsnitt K. Försäkringstekniska avsättningar lämnas en mer

utförlig analys av försäkringsgrenen gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring.

J1–J6 och J28–J33 Försäkringsrisker och driftskostnader

Resultat avseende dödsfallsdödlighet, livsfallsdödlighet, sjuklighet, driftskostnader,

flytt, återköp, annullationer, garantier och optioner specificeras i avsnittet för

respektive delområde och redovisas under relevanta poster.

J7 och J34 Förändring i avsättning för okända skador

Posten redovisas före avgiven återförsäkring. Okända skador inom sjuk- och

premiebefrielseförsäkring redovisas inte här, utan under Analys av sjuklighets-

antaganden.

J8 och J35 Omvärdering från premieantaganden till avsättningsantaganden

Posten avser vinst eller förlust vid omvärdering av framtida betalningar,

exempelvis försäkringsersättningar och driftskostnader från premieantaganden till

avsättningsantaganden.

J9 och J36 Återbäring och rabatter

Posten redovisas före avgiven återförsäkring.

J10 och J37 Avgiven återförsäkring

Här redovisas resultatet av avgiven återförsäkring inklusive depåräntor och

återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar. I posten ingår också

provisioner och vinstandelar.

J11 och J38 Förändring i avsättningar p.g.a. ändrade specifika antaganden

Här redovisas effekter av konvertering till nya beräkningsantaganden som är av

den karaktären att de inte kan hänföras till dödsfallsdödlighet, livsfallsdödlighet,

sjuklighet, driftskostnader, annullationer, återköp, flytt, optioner, garantier eller

kapitalavkastning. Om företaget har förbättrat sin beräkningsmodell och gör

bedömningen att den del av resultatet som beror på modellbytet skulle ge en

snedvriden bild om den togs med under respektive antaganden, kan denna

resultatdel i stället redovisas här. Frigjorda belastningar för säkerhetsantaganden

redovisas här. Om posten används ges förklaring i kommentarsfältet.

J12 och J39 Övriga ej specificerade försäkringsrisker

Här redovisas poster som i övrigt påverkar resultat för försäkringsrisker. Om

posten används ges förklaring i kommentarsfältet.

J13 och J40 Övriga ej specificerade driftskostnader

Här redovisas poster som i övrigt påverkar resultat för driftskostnader. Om posten

används ges förklaring i kommentarsfältet.

Kapitalavkastning

J15 och J42 Kapitalavkastning, netto

Här redovisas orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar samt

värdeökningar och värdeminskningar på placeringstillgångar för vilka

FFFS 2015:13

livförsäkringstagaren bär placeringsrisk. Posten redovisas efter avdrag för drifts-

kostnader för kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning.

Avkastning på kapital som tillhör ägarna och förräntningsrörelseränta redovisas på

motsvarande plats som i företagets årsredovisning.

Depåräntor för avgiven återförsäkring redovisas under posten J10 och J37 Avgiven

återförsäkring.

J16 och J43 Kapitalavkastning tillförd FTA

Här redovisas den kapitalavkastning som enligt beräkningsunderlaget, före antagna

belastningar, påförs företagets olika former av försäkringstekniska avsättningar

(FTA). I de fall avsättningarna beräknats med realränteantagande, grundas

kapitalavkastningen på realräntan med tillägg av tillämpad uppräkning för värde-

säkring under året.

Tillämpningen av realistiska (marknadsmässiga) ränteantaganden inom såväl

tjänstepensionsförsäkring som övrig livförsäkring försvårar beräkningen av denna

post. Ett lämpligt tillvägagångssätt kan vara att skatta posten under förutsättning att

tillämpade marknadsräntor vid ingången av året förblir oförändrade. Den

förändring i avsättningarna som uppstår på grund av räntornas nivåer vid årets slut,

redovisas under J17 och J44.

J17 och J44 Förändring i avsättningar p.g.a. ändrat ränteantagande

Det nettoresultat som uppstår som effekt av skillnader i ränteantagande vid

premieberäkningar samt vid omedelbar livförsäkringsavsättning redovisas under J8

och J35. Se även anvisningar till J16 och J43.

Avkastningsskatt

J19 och J46 Skattekostnadsuttag, FTA

Här redovisas det uttag eller den uttryckliga belastning på den kapitalavkastning

enligt J16 och J43 och eventuellt J17 och J44 som gjorts för att täcka den

avkastningsskatt som företaget måste betala. Notera att både avkastningsskatt på

kapital och eventuell avkastningsskatt på premie redovisas här.

J20 och J47 Avkastningsskatt

Här redovisas den faktiska avkastningsskatt som hör till direkt försäkring av

svenska risker. Notera att både avkastningsskatt på kapital och eventuell

avkastningsskatt på premie redovisas här.

J22 och J49 Övrigt per försäkringsgren

Om posten används ges förklaring i kommentarsfältet.

J23 och J50 Oanalyserat belopp

Ett oanalyserat belopp beräknas för varje försäkringsgren på så sätt att summan av

delresultaten motsvarar posten J24 och J51. Posten redovisas för försäkringsgrenar

med verksamhet.

J24 och J51 Delresultat per försäkringsgren

Delresultat per försäkringsgren beräknas som summan av:

x tekniskt resultat enligt årsredovisningens resultatanalys, och

x avkastningsskatt som hör till årsredovisningens post direkt försäkring av

svenska risker, minskat med,

x den del av årsredovisningens post kapitalavkastning överförd till finans-

rörelsen som hör till direkt försäkring av svenska risker.

FFFS 2015:13

J25 Delresultat för gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

Här redovisas resultatet för försäkringsgrenen utan närmare specifikation och

analys.

J26 Övrigt resultat, netto

Övrigt resultat är en summering av följande resultatposter:

x tekniskt resultat för skadeförsäkringsrörelsen samt övriga försäkringsgrenar

inom livförsäkringsrörelsen,

x kapitalavkastning – skadeförsäkringsrörelsen,

x kapitalavkastning överförd från/till övriga försäkringsgrenar (t.ex. mottagen

återförsäkring) inom livförsäkringsrörelsen,

x övriga och extraordinära intäkter/kostnader,

x bokslutsdispositioner,

x företagsskatt, samt

x avkastningsskatt för övriga grenar inom livförsäkringsrörelsen.

J27 Årets resultat enligt årsredovisningen

Uppgiften motsvarar årets resultat i resultaträkningen.

Analys av dödlighetsantaganden

Här redovisas en jämförelse mellan de försäkringstekniska avsättningarnas

dödlighetsantaganden och verkligt utfall.

Redovisningen avser summerade uppgifter för respektive försäkringsgren med

undantag för gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring.

J53, J58, J64 och J69 Årsrisksumma

Med årsrisksumma avses de försäkrades genomsnittliga risksumma under

räkenskapsåret. Årsrisksumma redovisas med minustecken vid negativt värde.

J54 och J59 Riskpremie

Med riskpremie avses de försäkrades riskpremier under räkenskapsåret.

J65 och J70 Riskkompensation/Arvsvinst

Med riskkompensation/arvsvinst avses de försäkrades riskkompensation/arvsvinst

under räkenskapsåret. Posten redovisas med minustecken vid negativt värde.

J55, J60, J66 och J71 Risksumma inträffade dödsfall

Här redovisas frigjorda/avsatta risksummor i de fall den försäkrade avlidit.

Risksummorna redovisas med minustecken vid negativt värde.

J56, J61, J67 och J72 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden

Om en reservförändring har skett p.g.a. förändrade beräkningsantaganden,

avspeglas denna förändring i resultatet. De företag som har svårigheter att beräkna

riskpremier och risksummor, baserat på nya antaganden, får använda posten för att

korrigera resultatet. Posten redovisas med minustecken vid negativt värde. Om

posten används redovisas förklaring i kommentarsfältet.

J63 Resultat dödsfallsdödlighet

Varje försäkringsgrens resultat motsvarar relevant post J1 respektive J28 under

Resultatanalys.

FFFS 2015:13

J74 Resultat livsfallsdödlighet

Varje försäkringsgrens resultat motsvarar relevant post J2 respektive J29 under

Resultatanalys.

Analys av sjuklighetsantaganden

Här redovisas en jämförelse mellan de försäkringstekniska avsättningarnas

sjuklighetsantaganden och verkligt utfall.

Denna del i avsnittet fylls i för den sjukförsäkring som tillhör

livförsäkringsverksamheten exklusive den som tillhör gruppliv- och tjänste-

grupplivförsäkring. Posterna redovisas med minustecken vid negativt värde.

Insjuknande

J75 Riskpremie för insjuknande

Riskpremien beräknas utan några explicita driftskostnadsbelastningar.

J76 Risksumma för nya skador under året

Med nya skador avses sådana sjukförsäkringar där utbetalning har påbörjats under

året. Här inkluderas även beräknad avsättning för sjukfall som ligger inom karens-

perioden och som företaget har fått vetskap om. Sådana beräkningar baseras på

regler i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget.

J77 Förändring i avsättning för okända skador

I de fall företaget inte känner till eller inte har registrerat sjukfall som ligger inom

karensperioden kan dessa inkluderas i avsättningen för okända skador.

Beräkningarna baseras på regler i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget och

görs utan att beakta explicita driftskostnadsbelastningar.

Sjukavveckling

J79 Beräknad frigjord avsättning p.g.a. avveckling

Beräkningen kvantifierar den avveckling av avsättningar för sjukförsäkringar som

skulle inträffat om beståndet följde företagets avvecklingsantaganden. Beräkning

görs utan beaktande av explicita driftskostnadsbelastningar.

För varje sjukfall görs beräkningen bäst genom numerisk kalkylering av integralen:

där x

= insjuknandeålder,

(t1,t2) = redovisningens början respektive sluttidpunkt (kalenderår) uttryckt som

sjukperiodens duration i år,

a(x,t)

= avvecklingsintensiteten beaktat insjuknandeålder och duration,

V(t)

= sjukförsäkringsavsättningen vid tidpunkt t.

Andra approximativa metoder som ger ett likartat resultat kan accepteras.

J80 Verklig frigjord avsättning p.g.a. avveckling

Här redovisas den avsättning som gällde vid tidpunkten för avveckling.

FFFS 2015:13

J81 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden

Om en reservförändring har skett p.g.a. förändrade beräkningsantaganden av-

speglas denna förändring i resultatet. De företag som har svårigheter att utföra

beräkningar baserade på det nya antagandet, får använda posten för att korrigera

resultatet. Posten redovisas med minustecken vid negativt värde. Om posten

används ges förklaring i kommentarsfältet.

J83 Resultat sjuklighet

Resultatet motsvarar relevant post J3 respektive J30 under Resultatanalys.

Analys av driftskostnadsantaganden

Här redovisas en jämförelse mellan de försäkringstekniska avsättningarnas drifts-

kostnadsantaganden och verkligt utfall.

Driftskostnader

J84 och J92 Beräknade driftskostnader

Här redovisas förväntade frigjorda driftskostnadsbelastningar.

Observera att provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring inte tas upp här,

utan under J10 eller J37. Flytt, återköp och annullation redovisas separat.

J85, J86, J93 och J94 Verkliga anskaffningskostnader respektive Verkliga

administrations- och skaderegleringskostnader

Här redovisas verkliga driftskostnader exklusive kostnader för flytt, återköp och

annullationer som redovisas separat.

J87 och J95 Avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader

Här redovisas endast årets avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader.

J89 och J97 Återförd fondförvaltningsavgift

Här redovisas ersättning i form av så kallad kick-back eftersom den får anses som

en intäkt i driftskostnadssammanhang.

J90 och J98 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden

Om en reservförändring har gjorts p.g.a. förändrade beräkningsantaganden

avspeglas denna förändring i resultatet. De företag som har svårigheter att utföra

beräkningar baserade på det nya antagandet, får använda posten för att korrigera

resultatet. Posten redovisas med minustecken vid negativt värde. Om posten

används ges förklaring i kommentarsfältet.

J91 och J99 Resultat driftskostnader

Varje försäkringsgrens resultat motsvarar relevant post J4 respektive J31 under

Resultatanalys.

Analys av antaganden om flytt, återköp och annullation

J100 Beräknad avgift vid flytt, återköp och annullation

Här redovisas förväntade avgifter vid flytt, återköp och annullation.

J101 Verklig kostnad vid flytt, återköp och annullation

Här redovisas verkliga kostnader vid flytt återköp och annullation.

J102 Beräknad minskad avsättning

Här redovisas frigjorda avsättningar vid flytt, återköp och annullation.

FFFS 2015:13

J103 Verkligt minskad avsättning

Här redovisas företagets realiserade frigjorda avsättningar vid flytt, återköp och

annullation.

J104 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden

Om en reservförändring har gjorts p.g.a. förändrade beräkningsantaganden

avspeglas denna förändring i resultatet. De företag som har svårigheter att utföra

beräkningar baserade på det nya antagandet, får använda posten för att korrigera

resultatet. Posten redovisas med minustecken vid negativt värde. Om posten

används ges förklaring i kommentarsfältet.

J105 Resultat flytt, återköp och annullationer

Varje försäkringsgrens resultat motsvarar relevant post J5 respektive J32 under

Resultatanalys.

Analys av antaganden om garantier och optioner

Exempel på garantier är fall när kostnader realiseras vid årets slut eller vid

pensionsåldern för traditionella försäkringar samt när kostnader realiseras vid

pensionsåldern p.g.a. premiegarantier för exempelvis fondförsäkringar.

Exempel på optioner är tillägg av återbetalningsskydd vid familjehändelse samt

optioner att teckna försäkring för nyanställda utan hälsoprövning.

J106 och J110 Beräknad förändring i avsättning

Här redovisas den förväntade förändringen i avsättningen p.g.a. garantier och

optioner.

J107 och J111 Verklig förändring i avsättning

Här redovisas den verkliga förändringen i avsättningen p.g.a. garantier och

optioner.

J108 och J112 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden

Om en reservförändring har skett p.g.a. förändrade beräkningsantaganden

avspeglas denna förändring i resultatet. De företag som har svårigheter att utföra

beräkningar baserade på det nya antagandet får använda posten för att korrigera

resultatet. Posten avser nuvärdet av garantier och optioner och redovisas med

minustecken vid negativt värde. Om posten används ges en förklaring i

kommentarsfältet.

J109 och J113 Resultat garantier, optioner

Varje försäkringsgrens resultat motsvarar relevant post J6 respektive J33 under

Resultatanalys.

K. Försäkringstekniska avsättningar, år

I detta avsnitt analyseras förändringar i försäkringstekniska avsättningar (FTA)

under året uppdelat i olika poster. Posterna redovisas före återförsäkring. Utgående

FTA motsvarar summan av posterna D33 och D39 enligt avsnitt D. Balansräkning i

blanketten, exklusive skadeförsäkring. Flertalet av posterna i detta avsnitt

motsvarar värdena i avsnitt J. Aktuariell resultatanalys, men med omvänt tecken.

För försäkringsgrenen Grupplivförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring saknas

analys i avsnitt J. Aktuariell resultatanalys, varför relevanta uppgifter redovisas

här. Redovisningen avser livförsäkringsrörelsen.

FFFS 2015:13

K1 och K18 Ingående försäkringsteknisk avsättning

Posten motsvarar föregående års utgående FTA.

K2 och K19 Inbetalning

Här redovisas alla inbetalningar och insättningar, exempelvis premier till fond- och

depåförsäkringar, traditionella försäkringar och riskförsäkringar, inflyttat kapital,

utdelningar och allokerad återbäring som överförs till FTA.

K3 och K20 Utbetalning

Här redovisas alla utbetalningar, exempelvis utbetalningar från fond- och

depåförsäkringar, traditionella försäkringar och riskförsäkringar, utflyttat kapital

och villkorad eller allokerad återbäring som minskar FTA.

K4 och K21 Kostnadsuttag

Här redovisas avgifter uttagna från försäkringen. Även premieavgift, och

administrativ avgift för riskförsäkringar redovisas här. Flytt, återköp och

annullation redovisas separat.

K5 och K22 Kapitalavkastning tillförd FTA

Här redovisas kapitalavkastning under året. Posten redovisas med minustecken vid

negativt värde. Posten omfattar bl.a. värdeförändring på fond- och depåförsäkringar

och framräkning av diskonterade värden.

K6 och K23 Förändring i avsättning p.g.a. ändrade antaganden

Här redovisas förändringen i avsättningen p.g.a. förändrad diskonteringsränta,

förändring i livslängdsantaganden (exempelvis beroende på observerade skillnader

i livslängd för företagets försäkringsbestånd), förändring i antaganden om

sjukavveckling samt förändring i driftskostnadsantaganden (exempelvis förändrad

provisionsmodell eller observerade skillnader hos försäkringsbeståndet).

K7 och K24 Förändring i avsättning okända skador

Okända skador förekommer för exempelvis grupplivförsäkring, tjänstegruppliv-

försäkring, livförsäkring och sjukförsäkring. För försäkringsgrenen Gruppliv-

försäkring och tjänstegrupplivförsäkring redovisas vilka antaganden som förändrats

i kommentarsfältet.

K8 och K25 Omvärdering från premieantaganden till avsättningsantaganden

Här redovisas vinst eller förlust vid omvärdering av framtida betalningar,

exempelvis försäkringsersättningar, driftskostnader och premier, från premie-

antaganden till avsättningsantaganden.

K9 och K26 Riskresultat

Här redovisas livsfallsresultat, dödsfallsresultat, resultat sjuklighet, dock inte poster

som avser justering för förändrade antaganden. I riskresultatet ingår även förändrad

avsättning som beror på frigjord reserv.

K10 och K27 Resultat flytt, återköp och annullationer

Här redovisas resultat av flytt, återköp och annullationer. Med annullation avses

även premieannullation.

K11 och K28 Resultat garantier, optioner

Här redovisas förändringen i avsättningen p.g.a. garantier och optioner. Exempel

på garanti är garanti för traditionella försäkringar, när kostnaden realiseras vid årets

slut eller vid pensionsålder samt premiegarantier för fondförsäkringar när

kostnaden realiseras vid pensionsålder. Exempel på option är option att

komplettera med återbetalningsskydd vid familjehändelse samt option att teckna

försäkring för nyanställda utan hälsoprövning.

FFFS 2015:13

K12 och K29 Skattekostnadsuttag

Här redovisas de kostnadsuttag för avkastningsskatt som belastat försäkringarna.

K13 och K30 Förändring i ej intjänade premier för riskprodukter

Här redovisas förändringen i avsättningen för ej intjänad premie för riskprodukter,

ännu ej kostnadsförd.

K14 och K31 Förändring av villkorad återbäring

Här redovisas förändring av avsättning avseende villkorad återbäring för

traditionella försäkringar.

K15 och K32 Övriga förändringar per försäkringsgren

Om posten är av väsentlig storlek ges en förklaring i kommentarsfältet.

K16 och K33 Oanalyserat belopp

Om posten är av väsentlig storlek ges en förklaring i kommentarsfältet.

K17 och K34 Utgående försäkringsteknisk avsättning

Utgående FTA motsvarar balansräkningens poster D33 och D39 enligt avsnitt D.

Balansräkning i blanketten.

L. Resultatanalys återbäringsberäkningar, år

Inledning

Avsnittet avser att ge en analys av tillämpade parametrar på återbäringsplanet

(andra ordningens plan) under räkenskapsåret för berörd verksamhet. Hanteringen

av framskrivning av retrospektivreserverna är centralt. Resultatet kan variera

mellan olika år, det är nödvändigt att titta på flera år för att avgöra om antagandena

är rimliga.

Det är enbart försäkringsgrenarna ”avgiftsbestämd traditionell tjänstepensions-

försäkring” samt ”individuell traditionell livförsäkring” som redovisas och där

eventuella överskott (även underskott) beräknas och fördelas för enskilda

försäkringar i form av framskrivning av retrospektivreserver V’. Avsnittet fylls i

för såväl ömsesidigt bedriven som vinstutdelande verksamhet.

L1 Uppdelning i delbestånd

I de fall företagen tillämpar olika regler och förutsättningar för att hantera t.ex.

sammansättning av investeringar (mot bakgrund av t.ex. olika garantiräntor) eller

andra delar av verksamheten (t.ex. olika dödlighetsantaganden) som påverkar

resultat och överskott, delas redovisningen upp på delbestånd A, B, C och D.

Ömsesidigt bedriven verksamhet där vissa bestånd har rätt till villkorad återbäring

(VÅB), redovisas specifikt i kolumnen som markerats med delbestånd D. För

vinstutdelande företag finns därmed möjlighet till uppdelning i fyra delbestånd

medan i ömsesidigt bedriven verksamhet endast tre delbestånd med allokerad

återbäring kan redovisas samt eventuellt delbestånd med rätt till VÅB. I den mån

det finns fler än fyra delbestånd i dessa avseenden, får lämplig sammanläggning

göras. Om förutsättningar för att göra uppdelning i delbestånd inom en

försäkringsgren saknas, redovisas endast delbestånd A. Delbestånden redovisas i

fallande ordning efter storlek på retrospektivreserv V’.

Företaget får avgöra hur delbestånden utifrån verksamhetens inriktning lämpligen

avgränsas, men måste förklara kortfattat hur avgränsningen gjorts och vad som

FFFS 2015:13

utmärker de olika bestånden på rad L1. Vald avgränsning behålls i redovisningen

under flera år framåt.

Övrigt om rapporteringen

För såväl vinstutdelande som ömsesidigt bedriven verksamhet med villkorad

återbäring görs analysen för tekniska återköpsvärden och villkorad återbäring

sammantaget.

Notera att avsnittet inte har någon direkt koppling till formell och offentlig

redovisning, till skillnad från annan redovisning i denna blankett inklusive

redogörelsen enligt avsnitt J. Aktuariell resultatanalys, även om vissa verkliga

värden kan hämtas från detta avsnitt (se mer nedan).

I avsnittet ställs tillämpade antaganden vid framskrivning av retrospektivreserverna

för långsiktig försäkringsverksamhet mot företagets verkliga utfall för kapital-

avkastning, avkastningsskatt, dödsfalls- och livsfallsdödlighet samt driftskostnader.

Därefter beräknas differenser. En positiv differens innebär att företaget (av olika

skäl) kompenserat, alternativt täckt upp, för utfallet mer än erforderligt, medan en

negativ differens innebär att V’ inte korrigerats tillräckligt mycket. Eftersom

avsnittet fokuserar på förändringarna av retrospektivreserven V’, medför det att

tecknen på värdena blir omvända jämfört med avsnitt J. Aktuariella resultatanalys.

Utgångspunkten i redovisningen är försäkringstagarnas perspektiv, inte det

rapporterande företagets.

Dessa jämförelser avser enbart direkt försäkring av svenska risker inom de angivna

försäkringsgrenarna.

Varje negativt värde som företaget redovisar i avsnittet, anges med minustecken.

Vid redovisning av positiva värden anges inget tecken.

Alla avvikelser från anvisningarna till avsnittet förklaras i kommentarsfältet.

I den mån det är svårt att ta fram exakta aggregerade uppgifter kan det vara

tillräckligt med medelvärdesberäkningar under året på lämpligt sätt. Även andra

former av skattningar kan ibland bli nödvändiga.

Differenser: Jämförelser mellan påverkan på V’ (andra ordningens plan) och

verkliga värden

Under posterna L2–L34 redovisas uppgifter som påverkat V’ och beräknade

differenser avser all påverkan under året, även för de försäkringar som tillkommit

eller upphört under året.

Kapitalavkastning

I denna redovisning utgör faktisk kapitalavkastning ett negativt värde, medan

förändringen av V’ utgör ett positivt värde. Även vid negativ faktisk kapital-

avkastning och vid negativ förändring av V’ beaktas detta när värdet redovisas.

L2 Kapitalavkastning, netto

Posten inkluderar orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar samt

värdeökningar och värdeminskningar på placeringstillgångar för vilka livförsäk-

ringstagaren bär placeringsrisk. Posten redovisas efter avdrag för driftskostnader

avseende kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning.

FFFS 2015:13

Avkastning på kapital som tillhör ägarna exkluderas om företaget är vinst-

utdelande. Förräntningsrörelseränta exkluderas också.

L3 Kapitalavkastning tillförd V’

Posten avser bruttoavkastning, dvs. kapitalavkastning före avdrag för avkastnings-

skatt och driftskostnadsavgifter och redovisas som ett positivt värde under

förutsättning att avkastningen är positiv. Om ett vinstutdelande företag utifrån

försäkringsvillkorens regler tvingats tillskjuta egna medel till V’ på grund av låg

faktisk kapitalavkastning inkluderas sådana värden i det redovisade beloppet som

ett positivt värde.

L4 Differens kapitalavkastning

För ett vinstutdelande företag utgörs denna post normalt av det belopp (redovisas

med minustecken) som företaget enligt försäkringsvillkorens regler om

avkastningsdelning har rätt till, under förutsättning att sådan delning kunnat göras,

dock med beaktande av vad som sagts under posten L3.

Avkastningsskatt

Här redovisas det faktiska avkastningsskattebeloppet som ett positivt värde medan

påförd belastning på V’ för avkastningsskatt redovisas som ett negativt värde.

L5 Avdrag för avkastningsskatt på V’

Beloppet redovisas som negativt värde.

L6 Avkastningsskatt, inbetald

Här redovisas endast den avkastningsskatt som hör till direkt försäkring av svenska

risker. Avkastningsskatt avseende tillgångar som tillhör ägarna i ett vinstutdelande

företag exkluderas. Beloppet redovisas som ett positivt värde.

L7 Differens avkastningsskatt

För ett vinstutdelande företag utgörs normalt denna differens av den skatt som

hänförs till de tillgångar som motsvarar den avkastningsdelning som företaget

enligt försäkringsvillkoren har rätt till.

Dödsfallsdödlighet

Här redovisas de faktiska uttagen ur V’ för riskpremie som ett negativt värde

medan tillförd risksumma på V’-värdet redovisas som ett positivt värde.

L8 och L12 Riskpremie på V’

Beloppet redovisas som ett negativt värde. Ren riskförsäkring utan återköpsvärde

exkluderas ur denna redovisning.

L9 och L13 Risksumma inträffade dödsfall (andra ordningens plan)

Beloppet redovisas som ett positivt värde. Ren riskförsäkring utan återköpsvärde

exkluderas ur denna redovisning.

L10 och L14 Vinst på avsaknad av förmånstagare (fmt) vid dödsfall

Här redovisas en kvantifiering av den vinst som uppstår på försäkringar (eller

försäkringsdelar) som ett positivt värde eller som noll i teknisk risksumma, där det

vid dödsfall under året visat sig att förmånstagare som kan uppbära förmån saknas

och att utbetalning därför inte kan ske. Risksumman redovisas som ett negativt

värde.

FFFS 2015:13

Livsfallsdödlighet

Här redovisas de faktiskt tillförda arvsvinsterna på V’ som ett ett positivt värde

medan de risksummor som frigörs ur V’-värdena redovisas som ett negativt värde.

L17 och L20 Riskkompensation/arvsvinst på V’

Beloppet redovisas som ett positivt värde.

L18 och L21 Risksumma inträffade dödsfall (andra ordningens plan)

Beloppet redovisas som ett negativt värde.

Driftskostnader

Här redovisas de faktiska avgiftsuttagen ur V’ som ett negativt värde, medan de

verkliga driftskostnaderna i respektive verksamhet normalt redovisas som ett

positivt värde. Avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader redovisas som

ett negativt värde. Uppgifterna hämtas från avsnittet J. Aktuariell resultatanalys,

men redovisas här med omvänt tecken.

L26–L27 Verkliga anskaffningskostnader respektive verkliga administrations-

och skaderegleringskostnader

Här redovisas de verkliga driftskostnaderna enligt årsredovisningen. Posten

redovisas som ett positivt värde.

L28 Avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader

Här redovisas endast årets avsättningar till förutbetalda anskaffningskostnader.

Posten redovisas som ett negativt värde.

L30 Återförd fondförvaltningsavgift

Här redovisas ersättning i form av så kallad kick-back eftersom den får anses som

en intäkt för företaget i driftskostnadssammanhang och posten redovisas som ett

negativt värde.

L31 Differens driftskostnader

Här jämförs de uttagna avgifterna med de verkliga nettodriftskostnader som

företaget haft. En positiv differens betyder att uttagna avgifter inte täcker de

faktiska driftskostnaderna.

Vissa övriga uppgifter

L32 Engångsallokering/-reallokering

Här redovisas det belopp som momentant förändrat V’ positivt eller negativt under

året beroende på ekonomiskt utfall i verksamheten och som baserats på ett specifikt

företagsbeslut utifrån styrdokument avseende företagets kollektiva konsolidering.

L33 och L34 Förändringar av underskott under året med avseende på TÅKV

respektive VP

Med TÅKV avses tekniska återköpsvärden och med VP utbetalningsreserver för

gällande periodiska belopp inklusive tilläggsbelopp p.g.a. återbäring.

En ökning av underskottet redovisas som ett positivt värde, medan en reduktion

redovisas som ett negativt värde. Om underskott saknas redovisas värdet som noll.

FFFS 2015:13

Sammanställning av underskott, tekniska återköpsvärden,

utbetalningsreserver och retrospektivreserver

Med TÅKV avses tekniska återköpsvärden och med VP utbetalningsreserver för

gällande periodiska belopp inkl. tilläggsbelopp p.g.a. återbäring.

Uppdelning av försäkringsbestånden görs för bestånd som är under uppskovstid

och bestånd som är under periodisk utbetalning. En försäkring, vars periodiska

utbetalningar påbörjas vid årsskiftet ingår normalt i gruppen ”under uppskovstid”.

L35, L38 och L39 Utgående underskott i V’ med avseende på TÅKV samt VP

Här specificeras belopp under uppskovstid respektive utbetalningstid. Det högsta

av två angivna variabler (max-funktioner) indikerar ett positivt värde för

underskott, annars anges värdet som noll.

L36 och L37 Utgående TÅKV och utgående V’

Här redovisas en summering av beståndets tekniska återköpsvärden respektive

retrospektivreserver under uppskovstid vid årets slut.

L40-L42 Utgående TÅKV, utgående VP och utgående V’

Här redovisas en summering av beståndets tekniska återköpsvärden dvs.

utbetalningsreserver baserat på gällande utbetalt belopp inkl. tilläggsbelopp p.g.a.

återbäring samt retrospektivreserver under utbetalningstiden vid årets slut.

L43 och L44 Utgående TÅKV och V’

Här redovisas den slutliga summeringen av TÅKV och V’ under såväl uppskovstid

som utbetalningstid.

Kollektiv konsolidering – ömsesidigt bedriven verksamhet

Här redovisas kollektiv konsolidering för all ömsesidigt bedriven verksamhet,

inklusive sådan som innehåller belopp kallade ”kollektivt men ännu inte

individuellt fördelad återbäring” för angivna försäkringsgrenar. Observera att även

ömsesidigt bedriven verksamhet med villkorad återbäring särredovisas (som

Delbestånd D).

Vid denna redovisning bör vägledning om kollektiv konsolidering publicerad på

Finansinspektionens webbplats (fi.se) tillämpas. Vägledningen anger metoder för

hur kollektiv konsolidering bör beräknas. Avvikelser från angivna metoder

förklaras i kommentarsfältet.

M. Uppgifter för livförsäkringsföretag med undantag, år

Redovisningen omfattar uppgifter om kapitalbas, kapitalkrav och garantibelopp

enligt 3 kap. 1–11 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2015:9) om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek.

Kapitalbas

Uppgifter hämtas från balansräkningen i den senaste årsredovisningen samt när det

gäller ömsesidiga försäkringbolag från bolagsordningen.

FFFS 2015:13

M1 Inbetalat aktiekapital eller garantikapital

Här redovisas enbart inbetalat startkapital och eventuella kapitaltillskott.

Finansinspektionen kan efter ansökan medge att hälften av ännu ej inbetalat aktie-

eller garantikapital får medräknas i kapitalbasen.

M2 Övrigt eget kapital och obeskattade reserver

Här redovisas överkursfond, uppskrivningsfond och reservfond, dvs. summan av

posterna AA.II, AA.III, AA IV och AA.V(1) på balansräkningens skuldsida.

Livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst.

I posten ingår:

x överkursfond (AA.II),

x konsolideringsfond (AA.IV),

x eventuell kapitalandelsfond (AA.V2a), och

x obeskattade reserver (BB).

Livförsäkringsföretag som får dela ut vinst.

I posten ingår:

x överkursfond (AA.II),

x reservfond (AA.V1),

x kapitalandelsfond (AA.V2),

x övriga fonder (AA.V4), och

x obeskattade reserver (BB).

Fond för verkligt värde jämställs i detta sammanhang med övervärden och

redovisas under M6.

M3 Balanserat resultat

Här redovisas summan av posterna övriga fonder och balanserad vinst eller förlust.

Här inkluderas den justering som gjorts av årsredovisningens post balanserad vinst

eller förlust till följd av att verkligt värde tillämpas som värderingsprincip.

M4 Årets resultat

Här redovisas årets resultat, inklusive orealiserad vinst eller förlust, (AA.VII på

balansräkningens skuldsida).

M5 Förlagslån upp till maximalt 25 procent (fast löptid) eller 50 procent av

kapitalkravet

Här redovisas endast förlagslån som Finansinspektionen medgivit efter ansökan.

Lånen är förenade med vissa villkor. Förlagslån får utgöra högst 50 procent av det

lägsta av kapitalbas och kapitalkrav, dock högst 25 procent om det är förlagslån

med fast löptid. I normala fall är kapitalkravet lägre än kapitalbasen. Kapitalkravet

beräknas först, för att fylla i det belopp som får räknas in i kapitalbasen.

Kapitalkravet utgörs av det högsta av kapitalkrav och garantibelopp enligt M24.

M6 Öppet redovisade övervärden (netto) i tillgångar

Här redovisas övervärden i redovisade tillgångar. Finansinspektionen får enligt 3

kap. 2 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om

försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek, medge att

poster utöver de som anges i den ovan angivna bestämmelsens första stycke får

ingå i ett försäkringsföretags kapitalbas.

Företag får medräkna tillgångar i sin kapitalbas genom att redovisa dessa i

avsnittet. Övervärden (netto) i tillgångar får medräknas under förutsättning att

dessa övervärden finns upptagna i företagets årsredovisning. Med övervärden

FFFS 2015:13

jämställs i detta sammanhang sådana övervärden i fond för verkligt värde

hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas samt materiella tillgångar.

Andra övervärden än de som redovisas i fond för verkligt värde måste framgå av

tilläggsupplysningarna eller förvaltningsberättelsen för att få medräknas i kapital-

basen.

Nettot av övervärden och undervärden i tillgångar får i förekommande fall tas upp

som öppet redovisade övervärden. Övervärden eller undervärden i posten fond för

verkligt värde beaktas före eventuell uppskjuten skatt. Även uppskjuten skatt på

orealiserade vinster som tidigare bokförts mot fond för orealiserade vinster får tas

upp under M6. Om ett sådant beräknat värde netto utvisar ett undervärde görs ett

avdrag från kapitalbasen under avdragspost M13.

M8 Immateriella poster i balansräkningen

Här redovisas, oavsett vilka redovisningsregler som tillämpas, avdrag för sådana

immateriella tillgångar som hänförs till posten B. Immateriella tillgångar i

balansräkningen enligt bilaga 1 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag.

M9 Avdrag för stämmodispositioner

Här redovisas avdrag för stämmodispositioner, så som utdelning till aktieägare.

M10 Kassaflödessäkringsjustering

Kapitalbasen justeras för redovisade värdeförändringar i det egna kapitalet om

dessa hänför sig till derivatinstrument som ingår i kassaflödessäkringar för

tillgångar och skulder.

M11 Poster som har omklassificerats

Enligt äldre redovisningsregler får det i kapitalbasen ingå vad som skulle ha

klassificerats som eget kapital, men som enligt redovisningsregler anpassade till

IFRS klassificeras som skuld.

Enligt äldre redovisningsregler får det i kapitalbasen ingå vad som skulle ha

klassificerats som skuld, men som enligt redovisningsregler anpassade till IFRS

klassificeras som eget kapital.

Med redovisningsregler anpassade till IFRS avses:

1. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i

försäkringsföretag eller redovisningsföreskrifter som ersätter dessa

föreskrifter, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19

juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Med äldre redovisningsregler avses Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2003:13) om årsredovisning i försäkringsföretag med begränsningar och

tillägg enligt föreskrifter och allmänna råd i punkterna 4 och 5 i övergångsreglerna

till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:34) om

årsredovisning i försäkringsföretag.

Exempel på post som kan omklassificeras är inbäddade derivat som enligt äldre

redovisningsregler redovisats som en del av ett instrument vilket klassificerats som

skuld, men som enligt redovisningsregler anpassade till IFRS kan klassificeras som

eget kapital.

FFFS 2015:13

M12 Förvaltningstillgångar och oredovisade pensionsförpliktelser

Om förvaltningstillgångar, eller motsvarande rättigheter till ersättning, värderas i

balansräkningen till ett belopp som överstiger därtill relaterade förpliktelser för

pensioner eller andra ersättningar till anställda, dras mellanskillnaden av från

kapitalbasen, efter att uppskjuten skatt har beaktats. Detta gäller dock inte sådant

överskott i pensionsstiftelse som kan tas i anspråk genom gottgörelse enligt lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Kapitalbasen reduceras även med ett enligt tillämpade redovisningsprinciper

beräknat negativt netto av aktuariella vinster och förluster samt andra beräknade

ökningar av förpliktelser för ersättningar till anställda, som inte redovisas direkt i

balansräkningen och inte heller täcks av därtill relaterade förvaltningstillgångar

eller motsvarande ersättningar enligt försäkringsbrev. Detta gäller dock inte om

förpliktelser för pensioner eller andra ersättningar till anställda redovisas i

balansräkningen med minst ett belopp motsvarande det som skulle ha redovisats

om företaget tillämpat beräkningsmetoder enligt lagen om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. eller motsvarande utländska regler om tryggande av

pensionsutfästelser. Undantaget gäller under förutsättning att företagets externa

revisorer verifierat beloppen.

M13 Övriga avdrag

Här redovisas t.ex. avdrag för bokförda värdet av aktier och tillskott i vissa företag

enligt 3 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkrings-

företag som har beviljats undantag beroende på storlek.

Kapitalkrav

I kolumn 1 redovisas de totala värdena för respektive post och i kolumn 2 beräknad

kapitalkravsdel för respektive post.

M15 Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

Här redovisas försäkringstekniska avsättningar med avdrag för återförsäkrares

andel av försäkringstekniska avsättningar enligt definitionerna i lagen (1995:1560)

om årsredovisning i försäkringsföretag. Villkorad återbäring läggs till vid

beräkning av kapitalkravet. Avsättning för fondförsärkingsåtagande samt

återförsäkrares andel av fondförsäkringsåtaganden beaktas inte vid kapitalkravs-

beräkningen. Uppgiften motsvarar posterna D5, D33 och D36 enligt avsnitt D.

Balansräkning i blanketten och beräknas D33 plus D36 minus D5.

M16 Summan av alla positiva risksummor (efter avgiven återförsäkring)

Här redovisas företagets summa av alla positiva risksummor (efter avgiven

återförsäkring) i verkligt värde.

M17 Fastigheter, tomträtter och byggnader

Här redovisas företagets innehav av fastigheter, tomträtter och byggnader i verkligt

värde.

M18 Andelar eller aktier i företag som äger byggnader och mark

Här redovisas företagets innehav av andelar eller aktier i anknutna företag som äger

byggnader och mark i verkligt värde.

M20 Övriga innehav i aktier och andelar

Här redovisas företagets övriga innehav av aktier och andelar som inte ingår i M17

i verkligt värde.

FFFS 2015:13

M21 Andelar i värdepappersfonder m. m.

Här redovisas företagets innehav av andelar i värdepappersfonder och i sådana

fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt i

sådana specialfonder som avses i 1 kap. 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder, om de förvaltade tillgångarna huvudsakligen består

av tillgångar som får användas som förmånsrättstillgångar i verkligt värde. Vid

tillämpningen av denna punkt krävs inte en sådan anmälan från fondförvaltaren

som avses i 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

M22 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Här redovisas företagets övriga innehav i obligationer och andra skuldförbindelser

som ett publikt aktiebolag eller motsvarande utländskt företag svarar för i verkligt

värde.

Värden av riskreducerande instrument

Om försäkringsföretaget använt sig av riskreducerande instrument ska försäkrings-

företaget även fylla i värdena av dessa samt hur kapitalkravet påverkas samt i

kommentarsfältet M37 fylla i vilken typ av riskreducerande instrument som

använts.

M23 Byggnader och mark

Om försäkringsföretaget använder sig av riskreducerande instrument beräknas

kapitalkravet som den beräknade minskningen av kapitalbasen då värdet av

företagets innehav i fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar eller aktier i

företag som äger sådan egendom minskar med 20 procent.

M24 Övriga innehav i aktier och andelar

Om försäkringsföretaget använder sig av riskreducerande instrument beräknas

kapitalkravet som den beräknade minskningen av kapitalbasen då värdet av

företagets innehav av aktier som inte ingår i M23 minskar med 40 procent.

M25 Andelar i värdepappersfonder m. m.

Om försäkringsföretaget använder sig av riskreducerande instrument beräknas

kapitalkravet som den beräknade minskningen av kapitalbasen då värdet av

företagets innehav av tillgångar som avses i 2 kap. 3 § 19 minskar med 40 procent.

M26 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Om försäkringsföretaget använder sig av riskreducerande instrument beräknas

kapitalkravet som den beräknade minskningen av kapitalbasen då värdet av

företagets innehav i obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt

aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för minskar med 20 procent.

M27 Kapitalkrav om riskreducerade instrument ej använts

Här redovisas kapitalkravet beräknat som summan av de andelar som anges i

kolumn 2.

M28 Kapitalkrav om riskreducerade instrument använts

Här redovisas kapitalkravet beräknat som summan av de andelar som anges när

kapitalkravet beräknas med riskreducerande instrument samt M15

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) och M22 Summan

av alla positiva risksummor (efter avgiven återförsäkring).

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

VALUTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Nedanstånde avsnitt rapporteras

A.

Resultaträkning – kvartal

B.

Resultaträkning – år

C.

Balansuppgifter – kvartal

D.

Balansräkning – år

E.

Specifikation av resultatuppgifter – år

F.

Uppgift om premier och försäkringsersättningar – kvartal

G.

Kapitalplaceringar och skulder – kvartal

H.

Trafik – år

I.

Gränsöverskridande verksamhet per land – år

J.

Uppgifter för skadeförsäkringsföretag med undantag – år

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

A. RESULTATRÄKNING – kvartal

Teknisk redovisning

A1

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

A2

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

A3

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

A4

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

A5

Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

A6

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

A7

Driftskostnader

A8

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

A9

Förändring i utjämningsavsättning

A10

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (A1 : A9)

=

Icke-teknisk redovisning

A11

Kapitalavkastning, intäkter

A12

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A13

Kapitalavkastning, kostnader

A14

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A15

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen

A16

Övriga intäkter

A17

Övriga kostnader

A18

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (A10 : A17)

=

A19

Bokslutsdispositioner

A20

Resultat före skatt (A18 : A19)

=

A21

Skatt på periodens resultat

A22

Övriga skatter

A23

Periodens resultat (A20 : A22)

=

Specifikationer kapitalavkastning

A24

Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark

A25

Driftskostnader för byggnader och mark (-)

A26

Ränteintäkter m.m.

A27

varav ränteintäkter derivat

A28

Räntekostnader m.m. (-)

A29

varav räntekostnader derivat (-)

A30

Utdelning på aktier och andelar

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

A31

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

B.

RESULTATRÄKNING – år

Teknisk redovisning

B1

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

B2

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

B3

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

B4

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

B5

Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

B6

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

B7

Driftskostnader

B8

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

B9

Förändring i utjämningsavsättning

B10

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (B1 : B9)

=

Icke-teknisk redovisning

B11

Kapitalavkastning, intäkter

B12

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

B13

Kapitalavkastning, kostnader

B14

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

B15

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen

B16

Övriga intäkter

B17

Övriga kostnader

B18

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (B10 : B17)

=

B19

Bokslutsdispositioner

B20

Resultat före skatt (B18 : B19)

=

B21

Skatt på årets resultat

B22

Övriga skatter

B23

Årets resultat (B20 : B22)

=

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

B24

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

C.

BALANSUPPGIFTER – kvartal

Tillgångar

C1

S:a tillgångar

C2

varav förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital, avsättningar och skulder

C3

S:a eget kapital, avsättningar och skulder

C4

varav försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

C5

varav upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

C6

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING – SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

D.

BALANSRÄKNING – år

Tillgångar

D1

Tecknat ej inbetalt kapital

D2

Immateriella tillgångar

D3

Placeringstillgångar

D4

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

D5

Fordringar

D6

Andra tillgångar

D7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

D8

S:a tillgångar (D1 : D7)

=

Eget kapital, avsättningar och skulder

D9

Aktiekapital eller Garantikapital

D10

Verksamhetskapital

D11

Förlagsinsatser

D12

Överkursfond

D13

Uppskrivningsfond

D14

Reservfond

D15

Fond för verkligt värde

D16

Övriga fonder

D17

Kapitalandelslån och vinstandelslån

D18

Balanserad vinst eller förlust

D19

Årets resultat

D20

S:a eget kapital (D9 : D19)

=

D21

Säkerhetsreserv

D22

Periodiseringsfond

D23

Utjämningsfond

D24

Övriga obeskattade reserver

D25

S:a obeskattade reserver (D21 : D24)

=

D26

Eviga förlagslån

D27

Tidsbundna förlagslån

D28

Övriga efterställda skulder

D29

S:a efterställda skulder (D26 : D28)

=

D30

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

D31

Andra avsättningar

D32

Depåer från återförsäkrare

D33

Skulder

D34

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

D35

S:a eget kapital, avsättningar och skulder (D20+D25+D29 : D34)

=

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

D36

KO

M

P

L

E

T

T

E

RANDE T

IL

L

SYNSRAPPO

RT

ERI

N

G

SKADEF

Ö

RSÄKRI

NG

SF

Ö

R

ET

AG

IN

S

T

IT

U

T

PERI

O

D

HA

ND

L

Ä

G

G

A

R

E

T

E

L

E

F

O

NNUM

M

E

R

B

e

lo

pp a

n

ge

s

i

he

lt

a

l

E.

SPECI

F

IKATI

O

N AV RESULTATUPPG

IF

TER –

å

r

1234567891

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

T

o

tal

t

D

ir

e

kt fö

rs

äkr

in

g

M

o

ttag

e

n

åter

rsäkr

in

g

S

p

eci

fi

kati

o

n

av

d

ir

ekt fö

rs

äkr

in

g

av

sv

en

ska r

isker

a

v

sv

e

n

ska

ri

ske

r

a

v

utl

ä

nd

ska

ri

s

k

e

r

To

ta

lt

va

ra

v fr

å

n

utl

ä

nds

k

a

re

tag

Sj

u

k

v

å

rd

s

-

rs

ä

k

ri

ng

S

juk

- o

c

h

o

ly

cksf

a

lls-

rs

ä

k

ri

ng

T

ry

g

gh

et

s

-

rs

ä

k

ri

ng

v

id

ar

bet

s

s

k

ada

Mo

to

rf

o

rd

o

ns

-

rs

ä

k

ri

ng

T

ra

fi

k

rs

ä

k

ri

ng

S

jöf

ar

ts

-,

lu

ft

fa

rt

s-

oc

h

t

ran

s

p

or

t-

rs

ä

k

ri

ng

Eg

e

n

d

o

m

s

-

rs

ä

k

ri

ng

,

re

tag oc

h

fa

s

ti

g

h

e

t

Eg

e

n

d

o

m

s

-

rs

ä

k

ri

ng

,

he

m o

c

h v

ill

a

E

gen

dom

s

-

rs

ä

k

ri

ng

,

öv

ri

g egen

d

om

A

n

sv

a

rs-

rs

ä

k

ri

ng

K

redi

t-

oc

h

bor

gen

s

-

rs

ä

k

ri

ng

ttssky

d

d

s-

rs

ä

k

ri

ng

A

ssista

n

s-

rs

ä

k

ri

ng

-

Inko

m

s

t-

rs

ä

k

ri

ng

o

c

h

av

gån

g

s

b

id

ra

gs

rs

äk

ri

n

g

S

k

adel

iv

rän

to

r

Pr

em

ie

in

kt

er

(

e

ft

e

r avgi

v

en åt

er

rsäkr

ing)

(k

o

l 2+3+4)

(k

o

l 6 : 20)

E1

In

bet

a

lda el

le

r t

ill

godof

ör

da pr

em

ie

r

E2

P

o

rt

ljp

re

mi

e

r

E3

P

rem

ie

r f

ö

r av

gi

v

e

n

åt

er

rs

äk

ri

n

g

E4

In

gåen

de av

s

ä

tt

n

in

g f

ö

r ej

i

n

tj

än

ade pr

em

ie

r

oc

h

k

v

ar

dr

öj

an

de r

is

k

e

r

E5

B

e

s

tån

ds

öv

er

te

ls

er

E6

V

a

lu

ta

k

u

rs

nd

ri

ng

E7

U

tgåen

de av

s

ä

tt

n

in

g f

ö

r ej

i

n

tj

än

ade pr

em

ie

r

E8

U

tgåen

de av

s

ä

tt

n

in

g f