FFFS 2015:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4 § 1–3 förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 5 kap. 22 § och de allmänna råden till 5 kap. 10 § samt 29–33 §§ och de

allmänna råden till 26 och 27 §§ i bilaga 1 ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 22 § samt rubriken närmast före 29 § i bilaga 1

ska utgå,

dels att 3 kap. 5 och 9 §§, 5 kap. 3, 5–8, 13, 14 och 23 §§, 7 kap. 2 §, rubriken

närmast före 5 kap. 8 §, de allmänna råden till 3 kap. 1 § samt 1, 7, 8, 10–14, 18

och 26 §§ i bilaga 1 och 5, 11, 13, 14 och 16 §§ i bilaga 2 och de allmänna råden i

bilaga 3 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 11 § och 5 kap. 8 a § samt 9 a § i

bilaga 1, och närmast före 3 kap. 11 § och 5 kap. 8 a § nya rubriker av följande

lydelse.

3 kap.

1 § Balansräkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 1. Resultat-

räkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 2.

Allmänna råd

Med undantag för materiella anläggningstillgångar och immateriella anlägg-

ningstillgångar (Tillgångar, post 10), behöver inte omsättnings- och anlägg-

ningstillgångar eller kort- och långfristiga skulder klassificeras separat i

balansräkningen, jfr IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ytterligare

tillägg till och undantag från IAS 1 följer av Rådet för finansiell

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

I resultaträkningen bör ett institut redovisa de delsummor som framgår av

bilaga 3.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om

årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv

78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19–76, Celex 32013L0034).

FFFS 2015:20

Utkom från trycket

den 7 december 2015

FFFS 2015:20

2

5 §

2

I de fall ett lån har lämnats av ett konsortium av institut, ska varje medverkan-

de institut ta upp endast sin del av lånet i sin balansräkning.

Ett institut som har ställt en garanti för ett högre belopp än vad som är institutets

del av ett konsortielån, ska upplysa om mellanskillnaden i noten om eventual-

förpliktelser, om inte garantin utgör ett åtagande som ska redovisas i balans-

räkningen.

9 § Avistaköp och avistaförsäljningar ska redovisas per affärsdagen. Med avista-

köp och avistaförsäljning avses, när det gäller transaktioner på den svenska

marknaden, avtal med leverans inom två bankdagar på penning- och obligations-

marknaden eller aktiemarknaden samt på råvarumarknaden eller valutamarknaden.

Eget kapital

11 § En indelning av eget kapital i bundet respektive fritt eget kapital behöver inte

framgå av balansräkningen eller i not om den i stället framgår av en rapport över

förändringen i eget kapital. Rapporten över förändringar i eget kapital ska utgöra

en del av årsredovisningen.

5 kap.

3 §

3

Var och en av posterna ”Obligationer och andra räntebärande värdepapper”

(Tillgångar, post 5), ”Aktier och andelar” (som inte ingår i post 7, 8 eller 9) (Till-

gångar, post 6), ”Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda

företag” (Tillgångar, post 7), ”Aktier och andelar i koncernföretag (Tillgångar,

post 8) samt ”Ägarintressen i övriga företag” (Tillgångar, post 9), ska i not delas

upp på noterade och onoterade värdepapper.

5 §

4

För var och en av posterna ”Aktier och andelar i intresseföretag och

gemensamt styrda företag” (Tillgångar, post 7), ”Aktier och andelar i koncern-

företag” (Tillgångar, post 8) samt ”Ägarintressen i övriga företag” (Tillgångar, post

9) ska i not anges det belopp som är innehav i kreditinstitut.

6 §

5

För var och en av posterna i balansräkningen ska i not lämnas uppgift om

värdet av leasingaffärer.

I not till ”Materiella tillgångar – Leasingobjekt” (Tillgångar, post 11.b) ska lämnas

upplysning om vilken avskrivningsmetod och vilka principer som tillämpas för att

fastställa restvärdet för olika slag av leasingobjekt samt vilka avskrivningstider

som gäller för olika slag av objekt och dessutom vilken metod som tillämpas för

intäktsperiodisering. Om ett leasingobjekts restvärde är garanterat av leverantören

eller någon annan och det garanterade beloppet är av väsentlig betydelse, bör även

detta anges.

I not ska anges det redovisade värdet av återtagen leasingegendom.

2 Artikel 9 i direktiv 86/635/EEG.

3 Artikel 41.2 a i direktiv 86/635/EEG.

4 Artikel 4 i direktiv 86/635/EEG.

5 Artikel 41.2 c i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2015:20

3

7 §

6

För posten ”Materiella tillgångar” (Tillgångar, post 11) ska upplysningar

lämnas om redovisat värde för rörelsefastigheter och deras andel av redovisat värde

för samtliga fastigheter.

Allmänna råd

Rörelsefastigheter definieras i IAS 40 Förvaltningsfastigheter.

Ställda säkerheter

8 §

7

Noten med upplysningar om ställda säkerheter ska ha minst följande två

underrubriker: 1. Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser och 2. Övriga ställda panter och

jämförliga säkerheter.

Under den första underrubriken anges de säkerheter som institutet ställt för egna

skulder och avsättningar.

Under den andra underrubriken anges de säkerheter som institutet ställt för annat

än egna skulder och avsättningar, exempelvis säkerheter som ställts för tredje man

eller för egna eventualförpliktelser.

För var och en av skuldposterna, avsättningarna och eventualförpliktelserna ska i

noten även anges de totala beloppen för tillgångar som ställts som säkerhet för

egna eller tredje mans förpliktelser.

Eventualförpliktelser

8 a §8 Noten med upplysningar om eventualförpliktelser ska ha minst följande två

underrubriker: 1. Ansvarsförbindelser och 2. Åtaganden.

Under den första underrubriken anges dels ”Accepterade och endosserade växlar”,

dels ”Garantier”. Garantierna omfattar alla ingångna garantiförpliktelser för tredje

mans förpliktelser, bland annat borgensförbindelser och oåterkalleliga remburser.

Under den andra underrubriken anges sådana oåterkalleliga åtaganden som innebär

risktaganden. De delas upp i ”Åtaganden till följd av återköpstransaktioner” och

”Övriga eventualförpliktelser”. Under ”Åtaganden till följd av återköpstransak-

tioner” anges sådana åtaganden som ingåtts i samband med oäkta återköpstransak-

tioner. Överförande part ska ta upp lösenpriset för den säljoption som ställts ut i

transaktionen. Under ”Övriga eventualförpliktelser” anges bland annat sådana

oåterkalleliga åtaganden som är en följd av vidareutlåning av inlånande

värdepapper.

13 §

9

I resultaträkningen eller i not ska posten ”Erhållna utdelningar” (post 4)

delas upp på

1. delpost 4.a: Utdelningar från aktier och andelar (Tillgångar, post 6),

6 Artikel 4 i direktiv 86/635/EEG.

7 Artikel 24, 25 och 40.3 d i direktiv 86/635/EEG.

8 Artikel 12.5, 24 och 25 i direktiv 86/635/EEG.

9 Artikel 27 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2015:20

4

2. delpost 4.b: Utdelningar från intresseföretag och gemensamt styrda företag

(Tillgångar, post 7),

3. delpost 4.c: Utdelningar från koncernföretag (Tillgångar, post 8), och

4. delpost 4.d: Utdelningar från ägarintressen i övriga företag (Tillgångar, post 9).

14 § För upplysningar om ersättningar och förmåner till personer i ledningen finns

bestämmelser i 5 kap.1 och 2 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag, jfr 5 kap.4044 §§årsredovisningslagen

(1995:1554).

Allmänna råd

Upplysningar om väsentliga villkor i avtal med nyckelpersoner i ledande

ställning om framtida pensioner och liknande förmåner efter avslutad anställ-

ning bör även omfatta följande uppgifter:

– om pensioner är avgiftsbestämda eller förmånsbestämda,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

avgiftsbestämda pensioner,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

förmånsbestämda pensioner, samt

– för förmånsbestämda pensioner: pensionsnivån uttryckt i förhållande till

pensionsgrundande ersättning eller, i förekommande fall, i kronor och om

pensionen är villkorad av framtida anställning.

Upplysningar om andra ersättningar enligt 5 kap. 40 § årsredovisningslagen

(1995:1554) omfattar även annat arbete än som styrelseledamot eller annan

ledande befattningshavare. Dessa ersättningar avser även arvoden för upp-

drag som tillhör styrelseledamotens normala yrkesverksamhet, exempelvis

som advokat eller konsult. Det saknar betydelse om ersättningen för arbetet

betalas direkt till personen, till ett bolag eller en annan tredje man.

Begreppet ”nyckelpersoner i ledande ställning definieras enligt IAS 24

Upplysningar om närstående. Nyckelpersoner i ledande ställning bör även

anses ingå i ledningen vid tillämpning av 5 kap. 40 § tredje stycket, 41 §

andra stycket och 44 § årsredovisningslagen.

23 § Ett onoterat värdepappersbolag vars balansomslutning för de två senaste

räkenskapsåren inte överstiger 1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäk-

ringsbalken (2010:110), behöver enbart lämna upplysningar enligt följande god-

kända internationella redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplysningar om

kapital.

– IAS 7 Rapport över kassaflöden.

– IAS 10 Händelser efter rapportperioden.

– IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, med de tillägg som framgår av punkt 4

avseende IAS 16 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 17 Leasingavtal, med de undantag och tillägg som framgår av punkt 1

avseende IAS 17 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 18 Intäkter.

FFFS 2015:20

5

– IAS 19 Ersättningar till anställda, med de undantag och tillägg som framgår av

punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om

pensionsförpliktelserna är av väsentlig storlek.

– IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

– IAS 23 Låneutgifter.

– IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

– IAS 38 Immateriella tillgångar, med det tillägg som framgår av punkterna 3 och

6 avseende IAS 38 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 3

avseende IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Första stycket ska inte tillämpas om institutet

– upprättar eller omfattas av en koncernredovisning, eller

– har en internationell anknytning.

Institutet ska i noten som redogör för tillämpade redovisningsprinciper ange om det

har tillämpat denna lättnad.

7 kap.

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder

(

IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om institutet är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 8 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska för koncernen lämna motsvarande upplysningar som krävs

enligt

a) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

b) 5 kap. 20 § om föreskriftsenlighet, och

c) 6 kap. 2–5 §§ om femårsöversikt och kapitaltäckningsanalys.

Upplysningar enligt c får lämnas på annan plats än i förvaltningsberättelsen. I

sådana fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där

uppgifterna lämnas.

Allmänna råd

Ett institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner i

koncernredovisningen. Denna rekommendation bör tillämpas med de

avvikelser och tillägg som följer av bestämmelser i lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, se 7 kap. 7 § samma

lag.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

FFFS 2015:20

6

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas på koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas på

koncernredovisningen av ett institut som omfattas av standardens

tillämpningsområde.

Kapitaltäckningsanalys i finansiella holdingföretag

En kapitaltäckningsanalys ska ingå i koncernredovisningen för ett finansiellt

holdingföretag enligt 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag. Analysen ska enligt hänvisningen till

6 kap. 3 § samma lag avse den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag i vilken holdingföretaget ingår som moderföretag.

Kapitaltäckningsanalysen ska även avse ett finansiellt konglomerat, om

holdingföretaget är skyldigt att rapportera kapitaltäckningen för konglo-

meratet till en tillsynsmyndighet.

Närmare regler om kapitaltäckningsanalysens innehåll finns i 6 kap. 4 §.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på årsbokslut,

årsredovisningar och koncernredovisningar som upprättas för räkenskapsår som

inleds närmast efter den 31 december 2015.

ERIK THEDÉEN

Ingela Redelius Günther

FFFS 2015:20

7

Bilaga 1

1 § Posterna i 2–28 §§ avser uppställningsformen för balansräkningen enligt bi-

laga 1 till lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag.

Om ett institut gör en avvikelse från balansräkningens uppställningsform i enlighet

med 3 kap. 2 §, får institutet göra motsvarande avvikelse från 2–28 §§.

Allmänna råd

När avvikelse görs och posterna delas upp efter deras karaktär och relativa

likviditet, är utgångspunkten att termer och definitioner som används har

samma innebörd som i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag och dessa föreskrifter och allmänna råd.

Ett institut som i sin årsredovisning ger termer eller definitioner en annan

innebörd än den i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag och dessa föreskrifter och allmänna råd, bör upplysa om detta samt

ange vilka skillnaderna är.

När det framgår att en post kan redovisas eller presenteras på mer än ett sätt

bör det anges vilket eller, när så är tillåtet, vilka alternativ som tillämpas.

7 §

10

Tillgångar: Post 6 — Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller

9). Här redovisas innehav av aktier och andelar samt teckningsrätter och delrätter

på aktier.

Det som anges i första stycket gäller inte för aktier och andelar i intresseföretag,

gemensamt styrda företag, koncernföretag och ägarintressen i övriga företag. Dessa

ska redovisas under tillgångspost 7, 8 eller 9.

Allmänna råd

Andel i en bostadsrättsförening (bostadsrätt) och andel i en värdepappers-

fond är exempel på andelar som bör redovisas under denna post.

För redovisning av andra aktieoptioner än teckningsrätter och delrätter gäller

vad som anges om derivat i de allmänna råden till 13 § om Övriga tillgångar

(Tillgångar, post 13).

8 §

11

Tillgångar: Post

7 — Aktier och andelar i intresseföretag och

gemensamt styrda företag. Här redovisas innehav av aktier och andelar i

intresseföretag och gemensamt styrda företag samt teckningsrätter, delrätter och

derivat på aktier i intresseföretag och gemensamt styrda företag, jfr 1 kap. 5 och

5 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

9 a § Tillgångar: Post 9 — Ägarintressen i övriga företag. Här redovisas

innehav av ägarintressen i övriga företag samt teckningsrätter, delrätter och derivat

på ägarintressen i övriga företag. Med ägarintressen i övriga företag avses

ägarintressen enligt 1 kap. 4 a § årsredovisningslagen (1995:1554) som inte utgörs

10 Artikel 4 i direktiv 86/635/EEG.

11 Artikel 8 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2015:20

8

av aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda

företag.

10 §

12

Tillgångar: Post 10 — Immateriella anläggningstillgångar. Denna post

omfattar

1. balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande,

2. koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och till-

gångar,

3. hyresrätter och liknande rättigheter,

4. goodwill, och

5. förskott avseende immateriella anläggningstillgångar.

Allmänna råd

Vad som får redovisas som immateriell anläggningstillgång och vad som är

goodwill anges i 4 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och vär-

depappersbolag, jfr 4 kap. 2 § årsredovisningslagen. Kompletterande regler

finns i godkända internationella redovisningsstandarder, jfr IAS 38 Immate-

riella tillgångar och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR

2 Redovisning för juridiska personer.

En avtalsenlig rätt att förvalta finansiella tillgångar för annans räkning är ett

exempel på en sådan liknande rättighet som avses i 2.

11 §

13

Tillgångar: Post 11 — Materiella tillgångar. Denna post omfattar

1. byggnader och mark,

2. maskiner och tekniska anläggningar,

3. inventarier, verktyg och installationer,

4. pågående nyanläggningar, och

5. förskott avseende materiella anläggningstillgångar.

Byggnader och mark omfattar

1. byggnader och mark,

2. byggnader under uppförande, och

3. erlagd handpenning avseende byggnader och mark.

Posten omfattar sådana fastigheter som institutet övertagit för att skydda en fordran

och fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

Vid redovisning av leasing enligt reglerna för operationell leasing ska leasegivaren

redovisa samtliga leasingobjekt som utgör anläggningstillgångar under denna post.

Av- och nedskrivning av leasingobjekt ska redovisas under posten ”Av- och ned-

skrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar” (Resultaträk-

ningen, post 10). Förskott till leverantörer för leasingobjekt ska redovisas i posten

Materiella tillgångar. Förskottsbeloppen ska anges i en not.

12 § Tillgångar: Post 12 — Tecknat ej inbetalt kapital. Här redovisas ford-

ringar avseende ännu inte fullgjorda betalningar för tecknade aktier eller andelar.

Innan ett nyemissionsbeslut har registrerats, ska motsvarande belopp på skuldsidan

redovisas under posten Övriga skulder (Skulder, avsättningar och eget kapital,

post 4). Efter registrering ska beloppet omföras till Aktiekapital/Grundfond/In-

satskapital (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 9).

12 Artikel 8 i direktiv 86/635/EEG.

13 Artikel 8 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2015:20

9

Allmänna råd

Denna post omfattar bland annat fordringar vid nyemission av aktier. När

nyemissionsbeslutet registreras, ska motsvarande belopp på skuldsidan

omföras till posten Aktiekapital, se 13 kap. 29 § första stycket aktiebolags-

lagen (2005:551).

Tecknat ej inbetalt kapital får redovisas här, även om inte alla förutsättningar

för att i balansräkningen ta upp en tillgång enligt godkända internationella

redovisningsstandarder är uppfyllda.

13 § Tillgångar: Post 13 — Övriga tillgångar. Om det inte är lämpligare att

redovisa en tillgång under någon annan post redovisas här

1. sådana derivat som har ett positivt värde,

2. fordringar som inte uppkommit genom banktransaktioner, exempelvis aviserade

men obetalda leasinghyror, fondlikvidfordringar och förfallna räntefordringar, och

3. andra tillgångar.

Allmänna råd

Aktierelaterade och ränterelaterade derivat behöver inte redovisas

tillsammans med motsvarande underliggande instrument, utan kan tas upp

under Övriga tillgångar (Tillgångar, post 13) eller Övriga skulder, (Skulder,

avsättningar och eget kapital, post 4). Teckningsrätter (teckningsoptioner)

och delrätter redovisas dock enligt 7–9 §§. Derivatinstrument kan även

redovisas under en egen post.

14 §

14

Tillgångar: Post 14 — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Här redovisas sådana utgifter som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör kostnader för perioder efter balansdagen samt sådana intäkter som bokförts

under räkenskapsperioden men som utgör inkomster efter balansdagen.

Allmänna råd

Här kan även redovisas upplupen ränta på utlåning och upplupen kupong-

ränta på räntebärande värdepapper.

18 § Skulder, avsättningar och eget kapital: Post 4 — Övriga skulder. Om det

inte är lämpligare att redovisa en skuld under någon annan post, redovisas här

1. sådana derivat som har ett negativt värde,

2. skulder som inte har uppkommit genom banktransaktioner, t.ex. egna skatte-

skulder, leverantörsskulder och fondlikvidskulder, och

3. andra skulder.

Allmänna råd

Aktierelaterade och ränterelaterade derivat behöver inte redovisas

tillsammans med motsvarande underliggande instrument, utan kan tas upp

under Övriga tillgångar (Tillgångar, post 13) eller Övriga skulder (Skulder,

avsättningar och eget kapital, post 4). Derivatinstrument kan även redovisas

under en egen post.

14 Artikel 1.1 i direktiv 86/635/EEG, jfr artikel 18 i rådets direktiv 78/660/EEG av den 28

juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s 11–31, Celex

31978L0660).

FFFS 2015:20

10

26 § Skulder, avsättningar och eget kapital: Post 12 — Andra fonder.

Ett institut ska vid redovisning av delpost 12.b Kapitalandelsfond göra avsättningar

till och nedsättningar av kapitalandelsfonden genom att flytta belopp inom eget

kapital som en justering av balanserade vinstmedel.

Avsättningar till en kapitalandelsfond ska redovisas efter skatt.

I delpost 12.c Fond för verkligt värde redovisas värdeförändringar enligt 4 kap. 1 §

lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, jfr 4 kap. 14 d §

årsredovisningslagen.

Delpost 12.d Garantifond avser en sådan fond som anges i 5 kap. 1 § sparbanks-

lagen (1987:619).

Delpost 12.e Fond för utvecklingsutgifter avser en sådan fond som anges i 4 kap.

2 § andra stycket årsredovisningslagen.

FFFS 2015:20

11

Bilaga 2

5 §

15

Post 4 — Erhållna utdelningar. Här redovisas all utdelning från aktier och

andelar, inklusive utdelning från intresseföretag, gemensamt styrda företag,

koncernföretag och ägarintressen i övriga företag. Här redovisas även erhållna

koncernbidrag från dotterföretag om institutet

inte har valt som princip att redovisa

dessa som bokslutsdisposition eller valt att redovisa erhållna koncernbidrag från

dotterföretag på en separat rad i resultaträkningen närmast efter posten Erhållna

utdelningar. För de innehav av aktier och andelar som redovisas med tillämpning

av kapitalandelsmetoden, får inte utdelningen redovisas här.

11 §

16

Post 10 — Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella an-

läggningstillgångar. Här redovisas avskrivningar och nedskrivningar av sådana

anläggningstillgångar som tas upp under posterna Immateriella anläggningstill-

gångar (Tillgångar, post 10) eller Materiella tillgångar (Tillgångar, post 11).

13 §

17

Post 12 — Kreditförluster, netto. Här redovisas

1. kostnader vid nedskrivningar av sådana fordringar som ska tas upp under poster-

na Utlåning till kreditinstitut (Tillgångar, post 3) eller Utlåning till allmänheten

(Tillgångar, post 4) samt kostnader vid nedskrivningar av räntor som balanserats i

tidigare årsbokslut,

2. avsättningar för sådana ansvarsförbindelser och åtaganden som annars skulle ha

tagits upp i noten om eventualförpliktelser,

3. intäkter av tidigare nedskrivna fordringar, och

4. belopp som återförts efter tidigare nedskrivningar eller avsättningar.

Allmänna råd

Här kan även redovisas kostnader, avsättningar, intäkter och återföringar

som avser finansiella garantier som inte är derivat.

Nettokostnaden för att infria ställda garantier bör bedömas med hänsyn till

värdet av eventuella regressrätter.

14 §

18

Post 13 — Nedskrivningar av finansiella tillgångar. Här redovisas kost-

nader för nedskrivning av sådana finansiella tillgångar som tas upp under

– Obligationer och andra räntebärande värdepapper (Tillgångar, post 5),

– Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9) (Tillgångar, post 6),

– Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag (Tillgångar,

post 7),

– Aktier och andelar i koncernföretag (Tillgångar, post 8), eller

– Ägarintressen i övriga företag (Tillgångar, post 9).

Allmänna råd

Nedskrivningar av finansiella tillgångar som kan säljas bör inte redovisas

här. Dessa bör redovisas under Nettoresultat av finansiella transaktioner

(post 7).

15 Artikel 30 i direktiv 86/635/EEG.

16 Artikel 27 i direktiv 86/635/EEG.

17 Artikel 33 i direktiv 86/635/EEG.

18 Artikel 34 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2015:20

12

16 § Post 14A — Andelar i ägarintressens resultat. Här redovisas andel i

resultatet för de innehav av aktier och andelar som redovisas med tillämpning av

kapitalandelsmetoden. Utdelning redovisas i post 4 – Erhållna utdelningar, om inte

kapitalandelsmetoden tillämpas.

FFFS 2015:20

13

Bilaga 3

Resultaträkningens uppställningsform

Allmänna råd

Resultaträkningen bör innehålla de summeringsrader som anges nedan.

1.

Ränteintäkter

2.

Leasingintäkter

3.

Räntekostnader

RÄNTENETTO

4.

Erhållna utdelningar

5.

Provisionsintäkter

6.

Provisionskostnader

7.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

8.

Övriga rörelseintäkter

SUMMA

RÖRELSEINTÄKTER

9.

Allmänna administrationskostnader

10.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

11. Övriga

rörelsekostnader

SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER

RESULTAT

FÖRE

KREDITFÖRLUSTER

12. Kreditförluster,

netto

13.

Nedskrivningar av finansiella tillgångar

14.

Återföringar av nedskrivningar av finansiella tillgångar

14A.

Andelar i ägarintressens resultat

RÖRELSERESULTAT

15.

Bokslutsdispositioner

16.

Skatt på årets resultat

17.

Övriga skatter

ÅRETS

RESULTAT

Värdepappersbolag får enligt 6 § i bilaga 2 redovisa Provisionsintäkter och

Provisionskostnader före ränteintäkter.

Enligt 5 kap. 11 § lämnas upplysningar om räntenetto. Endast sådana företag

som inte redovisar leasing enligt reglerna för operationell leasing kan redo-

visa räntenettot i resultaträkningen i delsummeringsraden

RÄNTENETTO

.

Enligt 16 § i bilaga 2 tas andel i resultatet för de ägarintressen som redovisas

enligt kapitalandelsmetoden upp i posten 14A – Andelar i ägarintressens

resultat.