FFFS 2015:8

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

INNEHÅLL

FFFS

2015:8

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1

2 kap. Tillstånd m.m.

2

Genomsnittlig begravningskostnad

2

Verksamhetsplan 2

Fördelning av risker på försäkringsklasser

4

3 kap. Verksamhet i ett annat land inom EES

8

4 kap. Försäkringstekniska avsättningar

8

Allmänt om beräkning av försäkringstekniska avsättningar

8

Beräkning av den bästa skattningen

9

Riskfria räntesatser för relevanta durationer

10

Beräkning av riskmarginal

14

5 kap. Investeringar

14

Riskspridning 14

Förmånsrättsregister 14

6 kap. Kapitalbas

16

Klassificering av kapitalbasposter

16

Krav för godkännande och grunder för värdering av

tilläggskapitalposter 16

7 kap. Solvenskapitalkrav

17

Allmänt om beräkning av det primära solvenskapitalkravet

17

Beräkning av det primära solvenskapitalkravet enligt

standardformeln 17

Kapitalkrav för operativ risk

22

Beräkning av justeringsbelopp

22

8 kap. Interna modeller

23

Ansökan om intern modell

23

Styrdokument för ändring av en intern modell

23

Ändring av en intern modell

23

Användning av en intern modell

23

Statistisk kvalitet

23

Kalibrering 24

Validering 24

Dokumentation 25

FFFS 2015:8

9 kap. Företagsstyrning

25

Riskhantering 25

Villkor för behörighet för att utföra uppgifter i eller ansvara för

aktuariefunktionen 27

Försäkringstekniska riktlinjer

28

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag

31

10 kap. Lämplighetsprövning

32

Lämplighetsprövning av ledning och ansvariga för centrala

funktioner 32

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

32

Undantag från informationskrav

33

11 kap. Offentliggörande

34

Solvens- och verksamhetsrapport

34

12 kap. Åtgärdsplan och finansiell saneringsplan

34

13 kap. Grupper

35

Proportionellt beaktande av andelar

35

Avdrag för dubbelräkning av poster i kapitalbasen m.m.

35

Eliminering av internt skapat kapital

37

Anknutna försäkringsföretag och EES-försäkringsgivare

37

Mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella

holdingföretag 38

Anknutna försäkringsgivare från tredje land

38

Anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 39

Moderföretag från tredje land när likvärdighet inte föreligger

39

Avdrag då tillgång till nödvändig information saknas

40

Beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat

solvenskapitalkrav enligt konsolideringsmetoden

40

Beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat

solvenskapitalkrav enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden 40

Egen risk- och solvensbedömning

41

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

41Bilaga 1 a Ansökan ägarprövning – fysisk person

43

Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning – juridisk person

54

Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag

till ett försäkringsföretag

64

Bilaga 2 a Ansökan/anmälan – lämplighetsprövning av

ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

70

Bilaga 2 b Ansökan/anmälan – styrelsens samlade kompetens

78

Bilaga 3 Fördelning på affärsgrenar

81

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om försäkringsrörelse;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 35 § femte stycket lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och 7 kap. 2 § försäkrings-

rörelseförordningen (2011:257) och lämnar allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som

kompletterar försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande

av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga försäkringsbolag,

3. försäkringsföreningar, och

4. pensionsstiftelser.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även på gruppnivå för en sådan grupp som

avses i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043).

3 § För en pensionsstiftelse gäller endast bestämmelserna om lämplighetsprövning

i 10 kap. 2 och 9 §§.

4 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35, om inte något annat anges.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT

L 335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138), Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG

och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med

avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings-

och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1, Celex

32014L0051).

FFFS 2015:8

Utkom från trycket

den 2 december 2015

FFFS 2015:8

2

2 kap. Tillstånd m.m.

1 § Bestämmelser om tillstånd att driva försäkringsrörelse finns i 2 kap. försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043).

Genomsnittlig begravningskostnad

2 § Den genomsnittliga begravningskostnad som avses i 1 kap. 20 § 1 försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), ska motsvara 60 procent av det prisbasbelopp som

fastställs enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Verksamhetsplan

3 § En sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 18 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043), ska innehålla

1. uppgifter om

a) den typ av risker eller åtaganden som försäkringsföretagets verksamhet ska

omfatta, med fördelning på försäkringsklasser,

b) uppskattat antal anställda och ett schema över företagets organisation,

c) företagets företagsstyrningssystem enligt 10 kap. 1 § försäkringsrörelselagen,

d) grundprinciper för avgiven och mottagen återförsäkring,

e) vilka poster i primärkapitalet som motsvarar minimikapitalkravet enligt 8 kap.

1321 §§försäkringsrörelselagen,

f)

uppskattade kostnader för att bygga upp en administration och övriga

nödvändiga företagsfunktioner samt för ändamålet avsatt kapital, och

g) det huvudsakliga innehållet i de styrdokument och riktlinjer som företaget ska ha

för verksamheten,

2. prognoser över

a) solvensbalansräkning enligt 5 kap. 1 § försäkringsrörelselagen, och

b) intäkter och kostnader för direkt försäkring samt för mottagen och avgiven

återförsäkring,

3. skattningar av

a) solvenskapitalkravet enligt 8 kap.111 §§försäkringsrörelselagen och uppgifter

om företaget använt

– den standardformel som avses i 8 kap. 5 § försäkringsrörelselagen,

– förenklade beräkningar enligt 8 kap. 11 § försäkringsrörelselagen, eller

– en intern modell enligt 9 kap.försäkringsrörelselagen,

FFFS 2015:8

3

b)

minimikapitalkravet enligt 8 kap.1315 §§försäkringsrörelselagen och

uppgifter om företaget har använt den justering som avses i

8 kap. 15 § första meningen försäkringsrörelselagen, eller

8 kap. 15 § andra meningen försäkringsrörelselagen, och

c) de medel som är avsedda att täcka de försäkringstekniska avsättningarna,

minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet.

4 § Ett försäkringsföretags skattningar enligt 3 § 3 ska grundas på den prognos

över solvensbalansräkningen som avses i 3 § 2 a.

5 § Ett försäkringsföretags prognoser enligt 3 § 2 ska avse det antal år som det

beräknas ta till dess att företaget redovisar en bestående vinst.

Prognoserna ska dock alltid avse minst tre räkenskapsår.

6 § En verksamhetsplan för ett försäkringsföretag som ska driva livförsäkrings-

rörelse ska, utöver vad som anges i 3 §, innehålla

1. en särskild redogörelse för innehållet i de interna regler om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism som företaget ska ha enligt

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. uppgifter om vem företaget avser att utse som centralt funktionsansvarig i frågor

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7 § En verksamhetsplan för ett försäkringsföretag som ska driva sådan verksamhet

med assistans som avses i 2 kap. 11 § första stycket 18 försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska, utöver vad som anges i 3 §, innehålla uppgifter om de resurser

som står till förfogande för en sådan assistans.

8 § En verksamhetsplan för ett försäkringsföretag som ingår i, eller kan antas

komma att ingå i, en sådan grupp som avses i 19 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043), ska innehålla en schematisk översikt över gruppens struktur,

uppgifter om de enskilda företag som ingår i gruppen samt deras eventuella ägande

i försäkringsföretaget. Uppgifter ska lämnas om samtliga led som ingår i ägar-

kedjan.

I verksamhetsplanen ska det även anges om företaget ingår i, eller kan antas

komma att ingå i, ett finansiellt konglomerat enligt lagen (2006:531) om särskild

tillsyn över finansiella konglomerat.

Ansökan om ändring av tillstånd

9 § Bestämmelserna i 3–8 §§ gäller i tillämpliga delar när ett försäkringsföretag

ansöker om ändring av ett tillstånd som Finansinspektionen meddelat.

FFFS 2015:8

4

Fördelning av risker på försäkringsklasser

Skadeförsäkringsklasser

10 § När det gäller tillstånd för direkt skadeförsäkringsrörelse ska försäkrings-

företaget hänföra följande risker till de skadeförsäkringsklasser som anges i 2 kap.

11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

1. Olycksfall (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar):

a) avtalade försäkringsbelopp,

b) skadeersättningar,

c) kombinationer av båda ovanstående,

d) passagerarskada.

2. Sjukdom:

a) avtalade försäkringsbelopp,

b) skadeersättningar,

c) kombinationer av båda ovanstående.

3. Landfordon (andra än spårfordon):

All skada på eller förlust av

a) motordrivna landfordon,

b) andra landfordon.

4. Spårfordon:

All skada på eller förlust av spårfordon.

5. Luftfartyg:

All skada på eller förlust av luftfartyg.

6. Fartyg:

All skada på eller förlust av

a) fritidsbåtar,

b) fiskefartyg,

c) flod- och kanalfartyg,

d) insjöfartyg,

e) kustfartyg,

FFFS 2015:8

5

f) högsjöfartyg.

7. Godstransport (varor, bagage och allt annat gods):

All skada på eller förlust av gods under transport oavsett transportmedel.

8. Brand och naturkrafter:

All skada på eller förlust av egendom (annan än egendom som omfattas av

klasserna 3–7), som orsakas av

a) brand,

b) explosion,

c) storm,

d) annan naturkraft än storm,

e) atomenergi,

f) jordskred.

9. Annan sakskada:

All skada på eller förlust av egendom (annan än egendom som omfattas av

klasserna 3–7), som orsakas av hagel, frost, eller av någon annan händelse, t.ex.

stöld, med undantag för de händelser som anges under klass 8.

10. Motorfordonsansvar:

All ansvarighet som uppkommer genom användning av motordrivna landfordon

(inklusive fraktförares ansvar).

11. Luftfartygsansvar:

All ansvarighet som uppkommer genom användning av luftfartyg (inklusive

fraktförares ansvar).

12. Fartygsansvar:

All ansvarighet som uppkommer genom användning av fartyg, såväl skepp som

båtar, i högsjöfart, i kustfart, på insjöar, floder eller kanaler (inklusive fraktförares

ansvar).

13. Allmän ansvarighet:

All annan ansvarighet än sådan som avses i klasserna 10–12.

14. Kredit:

a) allmän insolvens,

b) exportkredit,

c) avbetalningskredit,

FFFS 2015:8

6

d) hypotekskredit,

e) lantbrukskredit.

15. Borgen:

a) direkt borgen,

b) indirekt borgen.

16. Annan förmögenhetsskada:

a) anställnings- och arbetslöshetsrisker,

b) allmän inkomstförlust,

c) dåligt väder,

d) förlust av förmån,

e) fortlöpande allmänna omkostnader,

f) oförutsedda handelsomkostnader,

g) förlust till följd av nedgång i marknadsvärde,

h) hyres- eller intäktsförlust,

i) indirekt handelsförlust annan än vad som anges ovan,

j) ekonomisk förlust som inte är förenad med handel,

k) annan ekonomisk förlust.

17. Rättsskydd:

Rättegångskostnader och andra kostnader i rättsliga angelägenheter.

18. Assistans:

Räddningstjänster som tillhandahålls personer som råkat i svårigheter under resa

eller vid vistelse utanför hemorten eller den stadigvarande bostaden.

Gruppering av skadeförsäkringsklasser

11 § Om ett tillstånd omfattar två eller flera skadeförsäkringsklasser ska en sådan

grupp av klasser betecknas på följande sätt:

a) klasserna 1 och 2: ”Olycksfall- och sjukförsäkring”,

b) passagerarskada under klass 1 samt klasserna 3, 7 och 10: ”Motorfordons-

försäkring”,

c) passagerarskada under klass 1 samt klasserna 4, 6, 7 och 12 ”Sjö- och transport-

försäkring”,

FFFS 2015:8

7

d) passagerarskada under klass 1 samt klasserna 5, 7 och 11: ”Luftfartsförsäkring”,

e) klasserna 8 och 9: ”Försäkring mot brand och annan skada på egendom”,

f) klasserna 10–13: ”Ansvarsförsäkring”,

g) klasserna 14 och 15: ”Kredit- och borgensförsäkring”,

h) samtliga klasser: ”Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser”.

Livförsäkringsklasser

12 § När det gäller tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse ska följande risker

hänföras till de livförsäkringsklasser som anges i 2 kap. 12 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

I. Livförsäkring och tilläggsförsäkring:

a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska

utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv

– vid dödsfall,

– vid avtalad slutålder,

– vid dödsfall eller vid avtalad slutålder,

– i form av återbetalning av erlagda premier,

– i form av livräntor.

b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt a

– vid personskada, inklusive arbetsoförmåga,

– vid dödsfall till följd av olycksfall,

– vid invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom,

– i form av premiebefrielse.

II. Giftermåls- och födelseförsäkring:

a) försäkring som utfaller vid giftermål,

b) försäkring som utfaller vid födelse.

III. Försäkring i klasserna i I.a, II.a och II.b som är anknuten till fonder vilka

förvaltas av fondförvaltare som har rätt att utöva fondverksamhet enligt lagen

(2004:46) om värdepappersfonder eller AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder

enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

IV. Sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än fem år,

under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte

FFFS 2015:8

8

får sägas upp av försäkringsföretaget eller får sägas upp endast under särskilda

förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

13 § Bestämmelserna i 10–12 §§ gäller i tillämpliga delar även för mottagen

återförsäkring.

3 kap. Verksamhet i ett annat land inom EES

1 § Bestämmelser om verksamhet i ett annat land inom EES finns i 3 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2 § En sådan verksamhetsplan som avses i 3 kap. 1 § 1 försäkringsrörelselagen

(2010:2043), ska även innehålla uppgifter om

1. den typ av risker eller åtaganden som försäkringsföretagets verksamhet ska

omfatta, med fördelning på försäkringsklasser,

2. grundprinciper för avgiven och mottagen återförsäkring,

3. uppskattade kostnader för att bygga upp en administration och för ändamålet

avsatt kapital,

4. uppskattade driftskostnader, däribland allmänna omkostnader och provisioner,

utöver uppbyggnadskostnader, och

5. uppskattade premier eller bidrag samt försäkringsersättningar.

De uppgifter som avses i första stycket 4 och 5 ska avse de första tre räkenskaps-

åren för den verksamheten.

3 § En verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043)

för ett försäkringsföretag som avser att driva sådan verksamhet med assistans som

avses i 2 kap. 11 § 18 försäkringsrörelselagen ska, utöver vad som anges i 2 §, även

innehålla uppgifter om de resurser för assistans som står till förfogande för en

sådan assistans.

4 kap. Försäkringstekniska avsättningar

1 § Bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar finns i 5 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) och avdelning 1 kapitel 3 kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35.

Allmänna råd

Vid beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna bör bilaga 3

användas för att dela upp försäkringsåtaganden enligt 5 kap. 15 §

försäkringsrörelselagen och kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35.

Allmänt om beräkning av försäkringstekniska avsättningar

2 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar försäkringstekniska avsättningar

använda information från de finansiella marknaderna och allmänt tillgängliga

uppgifter om försäkringsrisker.

FFFS 2015:8

9

Beräkningen ska vara förenlig med informationen och uppgifterna.

3 § Ackumulerade vinster enligt 7 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

som uppfyller förutsättningarna för att klassificeras som nivå 1 i enlighet med

7 kap.7 och 8 §§försäkringsrörelselagen, ska inte beaktas vid beräkningen av de

försäkringstekniska avsättningarna.

Beräkning av den bästa skattningen

Allmänt om beräkning av den bästa skattningen

4 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar den bästa skattningen av framtida

kassaflöden enligt 5 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), beakta alla

inkommande och utgående kassaflöden som krävs för att slutligt reglera försäk-

ringsåtagandena. Alla ersättningar som företaget förväntar sig att betala ut, oavsett

om de är garanterade genom avtal eller inte, ska beaktas vid beräkningen.

5 § Den bästa skattningen kan beräknas antingen individuellt för varje försäkrings-

avtal eller kollektivt med en vedertagen försäkringsmatematisk metod.

6 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar den bästa skattningen utgå från

uppdaterad och trovärdig information och använda realistiska antaganden.

Företaget ska utföra beräkningen med lämpliga försäkringsmatematiska och

statistiska metoder. Företaget ska i beräkningen även ta hänsyn till nuvärden

genom att använda riskfria räntesatser för relevanta durationer.

Företaget ska vid beräkningen enligt första stycket ta hänsyn till samtliga framtida

kostnader som företaget kommer ha vid en reglering av ett försäkringsåtagande.

Hänsyn ska också tas till framtida kostnadsökningar, inklusive inflation när det

gäller driftskostnader och försäkringsersättningar.

7 § Ett försäkringsföretag får när det beräknar den bästa skattningen använda

approximationer, om

1. företaget inte har tillräcklig data av tillfredsställande kvalitet för att kunna

använda en tillförlitlig försäkringsmatematisk metod vid beräkningen, och

2. företaget kan visa att en sådan användning av approximationer är lämplig.

Finansiella garantier och optioner

8 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar den bästa skattningen bedöma

värdet av en option utifrån

1. kostnaden för företaget om optionen utnyttjas, och

2. sannolikheten för att optionen kommer att utnyttjas.

9 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar den bästa skattningen beakta hur

värdet av finansiella garantier och optioner påverkas av framtida förändringar i

finansiella och andra förhållanden.

FFFS 2015:8

10

Jämförelse med gjorda erfarenheter

10 § Ett försäkringsföretag ska upprätta processer och metoder för att säkerställa

att bästa skattningar och de antaganden som dessa bygger på regelbundet jämförs

med gjorda erfarenheter.

Om en sådan jämförelse visar på en systematisk avvikelse mellan erfarenheter och

företagets beräknade bästa skattningar, ska företaget göra lämpliga anpassningar av

de försäkringsmatematiska metoder som används och de antaganden som görs.

Avgiven återförsäkring

11 § Ett försäkringsföretag ska, när det beräknar belopp som kan återfås enligt

återförsäkringsavtal eller från specialföretag, beakta tidsdifferensen mellan åter-

kraven och betalningarna. I beräkningen ska företaget även beakta sannolikheten

för fallissemang hos motparten och den förlust som detta skulle orsaka.

Särskilt om beräkning av den bästa skattningen för skadeförsäkring

12 § Ett försäkringsföretag som driver direkt skadeförsäkringsrörelse ska när det

beräknar den bästa skattningen av kostnad för inträffade och rapporterade försäk-

ringsfall, utöver vad som anges i 2–11 §§, beakta skadetyp, förväntad försäkrings-

ersättning och förväntad regleringstid.

Allmänna råd

Om försäkringsföretaget driver direkt skadeförsäkringsrörelse bör det för

skador registrera skadetidpunkt, tidpunkt för när ärendet registreras, för-

väntad försäkringsersättning, tidpunkt för senaste värdering, vem som är

handläggare, gjorda betalningar, reservändringar och aktuell reserv.

Uppgifterna kan då det är lämpligt avse aggregerad nivå.

Särskilt om beräkning av bästa skattningen för livförsäkring m.m.

13 § Ett försäkringsföretag som driver direkt livförsäkringsrörelse ska när det

beräknar den bästa skattningen beakta vad som anges i 12 § i tillämpliga delar.

Riskfria räntesatser för relevanta durationer

Interpolering och extrapolering av riskfria räntesatser

14 § Ett försäkringsföretag ska då det fastställer riskfria räntesatser för relevanta

durationer använda information som är härledd från relevanta finansiella instru-

ment. För löptider där marknaderna för relevanta finansiella instrument eller för

obligationer inte är djupa, likvida och transparenta, ska företaget interpolera och

extrapolera riskfria räntesatser.

Företagets metoder för interpolering och extrapolering ska vara förenliga med de

metoder som används av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

FFFS 2015:8

11

Matchningsjustering av riskfria räntesatser för relevanta durationer

15 § Ett försäkringsföretag får efter medgivande från Finansinspektionen använda

matchningsjusterade riskfria räntesatser för relevanta durationer när det beräknar

den bästa skattningen av livförsäkringsåtaganden, inbegripet livräntor och sjuk-

räntor som härrör från skadeförsäkringskontrakt, förutsatt att följande krav är

uppfyllda:

1. En portfölj av tillgångar som svarar mot livförsäkringsåtagandena, består av

obligationer och andra tillgångar som har liknande kassaflödesegenskaper.

2. Tillgångsportföljen enligt 1 förändras inte under livförsäkringsåtagandenas livs-

längd. Om det sker materiella förändringar i kassaflödena får förändringar i

tillgångsportföljen dock göras för att bevara överensstämmelsen i kassaflödena

mellan tillgångsportföljen och åtagandena.

3. Tillgångsportföljen enligt 1 förvaltas separat och kan inte användas för att täcka

förluster som uppstår inom företagets övriga verksamheter.

4. Kassaflödena för tillgångsportföljen enligt 1 kan inte ändras av den som har

emitterat tillgångarna eller annan tredje part, såvida inte försäkringsföretaget

tillförsäkras tillräcklig kompensation för att kunna uppnå samma kassaflöden

genom att återinvestera i tillgångar med likvärdig eller bättre kreditkvalitet.

5.

Det förväntade kassaflödet från tillgångsportföljen enligt 1 återspeglar

fullständigt vart och ett av de förväntade kassaflödena för åtagandena, i samma

valuta. Risker till följd av bristande matchning mellan tillgångsportföljen och

livförsäkringsåtagandena är inte väsentliga i förhållande till de inneboende riskerna

i den verksamhet där matchningsjusteringen används.

6. De försäkringsavtal som svarar mot livförsäkringsåtagandena ger inte upphov till

framtida inbetalningar av premier.

7.

Livförsäkringsåtagandena innehåller endast försäkringsriskerna livsfallsrisk,

kostnadsrisk, omprövningsrisk, annullationsrisk och dödsfallsrisk. Om livförsäk-

ringsåtagandena innehåller dödsfallsrisk ökar inte värdet av den bästa skattningen

med mer än 5 procent i det stresstest för dödsfallsrisk som avses i artikel 52 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

8. Försäkringsavtalen som svarar mot livförsäkringsåtagandena innehåller inte

optioner för försäkringstagaren. Avtalen får dock innehålla en möjlighet att helt

eller delvis avsluta försäkringen i förtid, om värdet på tillgångarna med säkerhet

överstiger värdet av åtagandet vid den tidpunkt då valmöjligheten utnyttjas.

9. Livförsäkringsåtaganden som svarar mot ett försäkringskontrakt inte delas upp

då livförsäkringsåtagandena fastställs.

16 § Ett försäkringsföretag får inte använda matchningsjustering av de riskfria

räntesatserna för relevanta durationer i fråga om försäkringsåtaganden för vilka

dessa räntesatser justerats med användning av volatilitetsjusteringen enligt 22 §

eller justerats med användning av övergångsåtgärder för riskfria räntesatser enligt

punkt 9 i övergångsbestämmelserna till försäkringsrörelselagen (2010:2043).

FFFS 2015:8

12

Beräkning av matchningsjusteringen

17 § Den matchningsjustering som avses i 15 § ska motsvara skillnaden mellan de

båda årliga räntesatser, beräknade enligt punkterna 1 respektive 2 nedan som en

enda diskonteringsräntesats, som när de tillämpas på kassaflöden för livförsäk-

ringsåtagandena ger värden som är lika med

1.

värdet på tillgångsportföljen enligt 5 kap. 2 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043), och

2. bästa skattningen av försäkringsåtagandena beräknad i enlighet med 5 kap. 6 §

försäkringsrörelselagen.

Matchningsjusteringen ska beräknas separat för varje valuta.

Närmare bestämmelser om värderingen av tillgångsportföljen finns i artikel 53 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

18 § När ett försäkringsföretag beräknar matchningsjusteringen ska det inte in-

kludera den grundläggande räntedifferens som återspeglar de risker avseende

tillgångsportföljen som företaget fortsatt har kvar.

19 § Ett försäkringsföretag ska beräkna den grundläggande räntedifferensen som

avses i 18 § som summan av räntedifferenserna över de riskfria räntesatserna som

motsvarar:

1. sannolikheten för fallissemang bland tillgångarna, och

2. den förväntade förlust som följer av en nedgradering av tillgångarna i kredit-

kvalitet.

Närmare bestämmelser om beräkningen av den grundläggande räntedifferensen

finns i artikel 54 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

20 § Ett försäkringsföretag ska om det behövs öka den grundläggande ränte-

differensen för att matchningsjusteringen för tillgångar som inte har fullgod

kreditvärdighet (investment grade) inte ska överstiga matchningsjusteringen för

tillgångar med fullgod kreditvärdighet i samma tillgångsklass och med samma

löptid.

Den grundläggande räntedifferensen för exponeringar mot statsobligationer, som

har emitterats av ett land inom EES, ska inte vara lägre än 30 procent av det

långfristiga genomsnittet av räntedifferensen över de riskfria räntesatserna för

tillgångar i samma tillgångsklass med samma löptid och kreditkvalitet enligt den

information som finns tillgänglig på de finansiella marknaderna. För andra

tillgångar ska den grundläggande räntedifferensen inte vara lägre än 35 procent av

motsvarande långfristiga genomsnitt av räntedifferensen för dessa tillgångar.

Närmare bestämmelser om beräkningen av det långfristiga genomsnittet av

räntedifferensen finns i artikel 54 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35.

21 § Ett försäkringsföretag ska beräkna den sannolikhet för fallissemang som

avses i 19 § första stycket 1 genom att använda statistik över fallissemang för en

tillräckligt lång tidsperiod. Den statistik och tidsperiod som används vid

beräkningen ska vara relevant för tillgångarna med avseende på deras löptid,

kreditkvalitet och tillgångsklass.

FFFS 2015:8

13

Om företaget saknar sådan statistik som avses i första stycket ska den grund-

läggande räntedifferensen fastställas i enlighet med 20 § andra stycket.

Volatilitetsjustering av riskfria räntesatser för relevanta durationer

22 § När ett försäkringsföretag beräknar sådan volatilitetsjustering som avses i

5 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska justeringen, för varje relevant

valuta, baseras på räntedifferensen mellan den avkastning som kan uppnås på

tillgångar som ingår i den referensportfölj som avses i artikel 49 i kommissionens

delegerade förordning (EU) nr 2015/35, och de riskfria basräntesatserna för

relevanta durationer.

Närmare bestämmelser om beräkningen av räntedifferensen finns i artikel 50 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

23 § Ett försäkringsföretag ska beräkna volatilitetsjusteringen enligt följande.

VS = den riskkorrigerade räntedifferensen som avser valuta,

LS = den riskkorrigerade räntedifferensen som avser land,

ÖVS = den eventuellt enligt nedan ökade riskkorrigerade räntedifferensen som

avser valuta.

Här är ÖVS = VS + T, där

ܶ ൌ ቄܮܵ െ ʹ ή ܸܵܮܵ െ ʹ ή ܸܵ ൐ Ͳ ܮܵ ൐ ͳͲͲ¡

Ͳ

Därefter beräknas volatilitetsjusteringen VA genom

VA = 65% · ÖVS.

24 § Ett försäkringsföretag ska beräkna volatilitetsjusteringen enligt 23 § utifrån

1. den räntedifferens som anges i 22 §,

2. en riskkorrigerad räntedifferens som avser valuta (currency spread), och

3. en riskkorrigerad räntedifferens som avser land (country spread).

Den riskkorrigerade räntedifferens som avser valuta enligt första stycket 2 ska

beräknas som andelen av den räntedifferens enligt första stycket 1 som inte kan

hänföras till realistiska förväntningar avseende fallissemang, nedgradering av

kreditkvalitet eller andra risker som är hänförliga till tillgångar i den referen-

sportfölj som avses i artikel 41 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35. Närmare bestämmelser om beräkning av den riskkorrigerade ränte-

differensen som avser valuta enligt första stycket 2 finns i artikel 51 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Den riskkorrigerade räntedifferensen som avser länder enligt första stycket 3 ska,

för varje relevant land, beräknas på samma sätt som räntedifferensen enligt första

stycket 2, med undantag för att referensportföljen ska vara representativ för de

tillgångar i vilka försäkringsföretaget investerar för att täcka bästa skattningen för

åtaganden som följer av produkter som sålts på detta lands försäkringsmarknad och

som är uttryckta i det landets valuta.

FFFS 2015:8

14

25 § Ett försäkringsföretag ska tillämpa volatilitetsjusteringen på beräkningen av

den bästa skattningen för försäkringsåtaganden i fråga om produkter som sålts på

ett lands försäkringsmarknad.

26 § Ett försäkringsföretag får endast tillämpa volatilitetsjusteringen på de riskfria

basräntesatserna för relevanta durationer som inte härletts genom interpolering

eller extrapolering i enlighet med 14 §. Företagets interpolering och extrapolering

av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska baseras på de justerade

riskfria basräntesatserna.

27 § Ett försäkringsföretag får inte tillämpa volatilitetsjustering i fråga om

försäkringsåtaganden för vilka företaget samtidigt tillämpar matchningsjustering

enligt 15 §.

28 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar solvenskapitalkravet enligt 8 kap.

1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) inte beakta risker för förlust av primär-

kapital till följd av ändringar i volatilitetsjusteringen.

Beräkning av riskmarginal

29 § Ett försäkringsföretag ska beräkna riskmarginalen enligt 5 kap. 13 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043) som kostnaden för att hålla en så stor

kapitalbas som motsvarar solvenskapitalkraven för försäkringsåtagandena under

deras återstående ansvars- och avvecklingstid, beräknade enligt artiklarna 37–39 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/35.

5 kap. Investeringar

1 § Bestämmelser om investeringar finns i 6 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och avdelning 1 kapitel 8 kommissionens delegerade förordning (EU)

nr 2015/35.

Riskspridning

2 § Ett försäkringsföretag ska göra sina investeringar i finansiella instrument och

andra tillgångar på ett sådant sätt att det undviker överdrivet beroende av en viss

tillgång, emittent eller grupp av företag eller av ett geografiskt område samt alltför

stor riskackumulering i portföljen som helhet.

Företaget ska göra sina investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar

utgivna av en och samma emittent eller av en grupp emittenter eller låntagare med

inbördes anknytning på ett sådant sätt att det inte blir en överdriven risk-

koncentration för företaget.

Det som anges i första och andra styckena gäller inte för tillgångar som motsvarar

avsättningar för vilka försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär

placeringsrisken.

Förmånsrättsregister

Grundläggande krav på förande av förmånsrättsregister

3 § Ett försäkringsföretags förmånsrättsregister enligt 6 kap. 11 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) ska föras vid företagets huvudkontor.

FFFS 2015:8

15

4 § Ett försäkringsföretags förmånsrättsregister ska föras och förvaras på ett sådant

sätt att registret vid varje tidpunkt kan användas för att fastställa den särskilda

förmånsrätt som gäller enligt 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Allmänna råd

Försäkringsföretagets förmånsrättsregister bör föras i en läsbar och varaktig

form. Förmånsrättsregistret bör förvaras på ett sätt som uppfyller höga krav

på tillgänglighet och säkerhet mot skada till följd av brand eller andra

orsaker.

5 § Ett försäkringsföretags förmånsrättsregister ska föras och förvaras på ett sådant

sätt att företaget kan visa vad registret har innehållit vid varje tidpunkt under de

senaste tolv månaderna.

Innehåll i förmånsrättsregister

6 § Det ska av ett försäkringsföretags förmånsrättsregister framgå vilka tillgångar

som motsvarar följande slag av avsättningar:

1. garanterad återbäring och garanterade försäkringsåtaganden, och

2. villkorad återbäring och för försäkringsåtaganden där försäkringstagarna eller

andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken.

7 § Ett försäkringsföretags förmånsrättsregister ska innehålla uppgifter om

1. storleken på de försäkringstekniska avsättningarna,

2. var tillgångarna som används för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna

förvaras eller är lokaliserade, och

3. värdet på varje enskild tillgång.

Uppgifterna enligt första stycket 2 ska vara så detaljerade att tillgångarna entydigt

kan identifieras och spåras av en utomstående part.

Instruktion för förande av förmånsrättsregister

8 § Ett försäkringsföretag ska ha en instruktion om hur företaget ska föra ett

förmånsrättsregister.

Instruktionen ska innehålla uppgifter om hur företaget fördelar ansvar och

befogenheter när det gäller att föra, kontrollera och övervaka ett förmånsrätts-

register.

Brister i förmånsrättsregister

9 § Om ett försäkringsföretags förmånsrättsregister inte längre kan föras enligt de

författningar som reglerar detta, eller om ett register inte upptar tillgångar som

minst motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna, ska företaget omedelbart

anmäla detta till Finansinspektionen.

FFFS 2015:8

16

6 kap. Kapitalbas

1 § Bestämmelser om kapitalbas finns i 7 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och avdelning 1 kapitel 4 kommissionens delegerade förordning (EU)

nr 2015/35.

Klassificering av kapitalbasposter

2 § Ett försäkringsföretag ska klassificera en post som ingår i primärkapitalet, men

som inte är upptagen i avdelning 1 kapitel 4 avsnitt 2 i kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35, enligt 7 kap.7 och 8 §§försäkringsrörelselagen

(2010:2043). Denna klassificering måste vara godkänd av Finansinspektionen.

3 § Följande poster ska klassificeras som nivå 2 i kapitalbasen efter ett sådant

godkännande som anges i 5 §:

1. kreditutrymme hos bank samt garantier som förvaras som säkerhet för försäk-

ringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kredit-

institut som är auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit-

institut, och

2. framtida fordringar grundade på uttaxeringsrätt under de kommande tolv

månaderna som kan ställas på delägare i fartygsägares ömsesidiga försäkrings-

bolag vilka endast försäkrar risker inom försäkringsklasserna 6, 12 och 17 enligt

2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen och där verksamheten bygger på variabla bidrag.

I andra ömsesidiga försäkringsbolag än de som anges i första stycket 2 och i

försäkringsföreningar får framtida fordringar grundade på uttaxeringsrätt under de

kommande tolv månaderna som kan ställas på delägare eller medlemmar delas in i

nivå 2, om de i väsentlig grad har de egenskaper som anges i 7 kap. 7 och 8 §§

försäkringsrörelselagen och 4 §.

4 § Ett försäkringsföretag ska när det bedömer en posts förlusttäckningsförmåga

och efterställdhet enligt 7 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ta hänsyn

till både nuvarande och framtida förhållanden.

Krav för godkännande och grunder för värdering av tilläggskapitalposter

5 § Ett försäkringsföretag får, efter medgivande från Finansinspektionen, ta med

en post som tilläggskapital enligt 7 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

endast om beloppet återspeglar

1. de berörda motparternas förmåga och vilja att betala,

2. de rättsliga möjligheterna att kräva och få betalning, och

3. erfarenheter från resultat av tidigare framställda krav på betalning av tilläggs-

kapital.

6 § Finansinspektionen får godkänna framtida fordringar grundade på uttaxerings-

rätt enligt 7 kap. 5 § 4 försäkringsrörelselagen (2010:2043) som tilläggskapital

endast om försäkringsföretaget har fattat ett beslut om infordran av ytterligare

betalningar från delägare eller medlemmar under den kommande tolvmånaders-

perioden.

FFFS 2015:8

17

7 § Varje post i ett försäkringsföretags tilläggskapital ska värderas till ett belopp

som återspeglar postens förmåga att täcka förluster. Värderingen ska bygga på

aktsamma och realistiska antaganden.

När en post i tilläggskapitalet har ett bestämt nominellt värde ska det nominella

värdet användas, om detta motsvarar postens förlusttäckningsförmåga.

7 kap. Solvenskapitalkrav

1 § Bestämmelser om beräkning av solvenskapitalkrav finns i 8 och 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043), avdelning 1 kapitel 5 och 7 kommissionens

delegerade förordning (EU) nr 2015/35 samt i avdelning 2 kapitel 2 och 3

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Allmänna råd

Vid beräkning av solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav bör försäkringar

och risker fördelas på affärsgrenar enligt bilaga 3.

Allmänt om beräkning av det primära solvenskapitalkravet

2 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar det primära solvenskapitalkravet

enligt 8 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) beakta såväl pågående

verksamhet som sådana nya åtaganden som förväntas tecknas inom de följande tolv

månaderna. När det gäller den pågående verksamheten ska enbart ej förväntade

förluster beaktas.

Beräkning av det primära solvenskapitalkravet enligt standardformeln

3 §

Ett försäkringsföretag ska beräkna det primära solvenskapitalkravet på

följande sätt:

imm

SCR

j

i

j

SCR

i

SCR

j

i

Corr¦

,

,

italkrav

solvenskap

Primärt

Här är

j

i

Corr ,

den post som anges i rad i och kolumn j i följande korrelationsmatris:

i \ j

Mark-

nad

Motpart Liv Sjuk-

&

olycksfall

Skade

Marknad

1

0,25 0,25 0,25 0,25

Motpart 0,25

1 0,25

0,25 0,5

Liv 0,25

0,25

1 0,25 0

Sjuk- & olycksfall

0,25

0,25

0,25

1 0

Skade 0,25

0,5

0

0

1

SCR

i

betecknar kapitalkravet för riskkategori i och SCR

j

motsvarande för risk-

kategori j. Summan ska innehålla alla möjliga kombinationer av i och j.

I beräkningen ska SCR

i

och SCR

j

ersättas med följande:

SCR

marknad

är kapitalkravet för marknadsriskkategorin,

SCR

motpart

är kapitalkravet för motpartsriskkategorin,

SCR

liv

är kapitalkravet för riskkategorin för livförsäkring,

FFFS 2015:8

18

SCR

sjuk

är kapitalkravet för riskkategorin för sjuk- och olycksfallsförsäkring,

SCR

skade

är kapitalkravet för riskkategorin för skadeförsäkring.

SCR

imm

är kapitalkravet för risker i immateriella tillgångar.

4 § När ett försäkringsföretag tillämpar 3 § ska det fördela försäkringsverksam-

heten på de riskkategorier som bäst motsvarar de underliggande riskernas tekniska

karaktär.

Kapitalkrav för immateriella tillgångar

5 § Bestämmelser om att ett försäkringsföretag ska beräkna ett kapitalkrav för

immateriella tillgångar, SCR

imm

, som ska ingå i sammanläggningen för beräkningen

av det primära solvenskapitalkravet finns i artikel 87 i kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35.

6 § Bestämmelser om hur kapitalkravet för immateriella tillgångar ska beräknas

finns i artikel 203 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Justerad sammanläggning av kapitalkrav för undergrupper av risker

7 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar solvenskapitalkravet för marknads-

riskkategorin, motpartsriskkategorin, riskkategorin för livförsäkring, riskkategorin

för sjuk- och olycksfallsförsäkring och riskkategorin för skadeförsäkring använda

följande formel för sammanläggning av kapitalkraven för de undergrupper av

risker som ingår i respektive riskkategori.

¦

j

i

j

X

i

X

j

i

C

Z

,

,

I formeln är Z solvenskapitalkravet för den aktuella riskkategorin. De undergrupper

av risker som ingår i den aktuella riskkategorin är R

1

, R

2

,…,R

n

och kapitalkraven

för dessa undergrupper är X

1

, X

2

, …, X

n

. C

i,j

är korrelationskoefficienten för

beroendet mellan riskerna i den i:te respektive j:te undergruppen. Summan ska

innehålla alla möjliga kombinationer av i och j.

Kapitalkrav för marknadsrisk

8 § Kapitalkravet för marknadsrisk ska täcka följande undergrupper av risker:

1. känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för

ändringar i de durationsberoende räntesatsernas nivåer eller volatilitet (ränterisk),

2. känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för

ändringar av nivåerna eller volatiliteten för marknadspriserna för aktier (aktie-

kursrisk),

3. känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för

ändringar av nivåerna eller volatiliteten för marknadspriserna för fastigheter

(fastighetsprisrisk),

4. känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för

kreditspreadarna över den riskfria räntan (spreadrisk),

FFFS 2015:8

19

5. känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för

ändringar av nivåerna eller volatiliteten för valutakurserna (valutarisk), och

6. ytterligare risker som härrör från antingen bristande diversifiering av tillgångs-

portföljen eller stor exponering för fallissemang för en enda emittent eller en grupp

av emittenter med inbördes beroenden (marknadskoncentrationsrisk).

9 § Bestämmelser om beräkning av kapitalkravet för marknadsrisk finns i artikel

164–188 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Symmetrisk justering av kapitalkrav för aktiekursrisk

10 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar kapitalkravet för aktiekursrisk

göra en symmetrisk justering. Justeringen ska baseras på användning av aktieindex.

11 § Bestämmelser om krav på aktieindex och om beräkning av den symmetriska

justeringen finns i artikel 172 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35.

Särskild metod för att beräkna kapitalkrav för aktiekursrisk

12 § Ett försäkringsföretag får efter medgivande från Finansinspektionen använda

den särskilda metod som avses i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) för

att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk om

1. alla tillgångar och motsvarande skulder som hänför sig till den verksamhet som

avses i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen separeras samt förvaltas och organiseras

skilt från försäkringsföretagens övriga verksamheter, utan möjlighet till överföring,

2. den verksamhet som avses i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen endast bedrivs i

Sverige,

3. den genomsnittliga durationen för skulderna som är kopplade till försäkrings-

företagets verksamhet som avses i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen överstiger

12 år, och

4. användningen av den särskilda metod som anges i 8 kap. 8 § försäkrings-

rörelselagen uppfyller kraven i 13 §.

13 § Ett försäkringsföretag ska dessutom uppfylla följande krav när det använder

den särskilda metod som anges i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

1. vid beräkningen av solvenskapitalkravet ska tillgångarna och skulderna som

hänför sig till sådan verksamhet som avses i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen

beaktas fullt ut vid bedömningen av diversifieringseffekter, dock utan att detta

försämrar skyddet för försäkringstagare och förmånstagare utanför Sverige, och

2. företaget ska för att upprätthålla skyddsnivån enligt 8 kap. 1 § första stycket

försäkringsrörelselagen visa att det löpande kan inneha placeringar i aktier under

en tidsperiod som överensstämmer med den typiska innehavsperioden för före-

tagets placeringar i aktier, med hänsyn tagen till företagets solvens och likviditet

samt dess hantering av matchningsrisker mellan tillgångar och åtaganden.

14 § Ett försäkringsföretag med tillstånd att använda den särskilda metod för att

beräkning av kapitalkrav för aktiekursrisk som avses i 8 kap. 8 §

FFFS 2015:8

20

försäkringsrörelselagen (2010:2043), får inte använda en annan metod utan

Finansinspektionens godkännande.

15 § Bestämmelser om den särskilda metod för att beräkna kapitalkrav för

aktiekursrisk som avses i 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns i

artikel 170 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Kapitalkrav för motpartsrisk

16 § Kapitalkravet för motpartsrisk ska täcka de risker som försäkringsföretaget är

utsatt för till följd av oväntade brister i betalningsförmågan eller försämrad

kreditvärdighet hos företagets motparter och gäldenärer under en följande

tolvmånadersperiod.

17 § Kapitalkravet för motpartsrisk ska täcka riskreducerande avtal såsom åter-

försäkringsarrangemang, värdepapperiseringar och derivat samt fordringar på

förmedlare och varje annan kreditexponering som inte omfattas av undergruppen

för spreadrisk inom riskkategorin marknadsrisk.

18 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar kapitalkravet för motpartsrisk ta

vederbörlig hänsyn till panter eller övriga säkerheter som innehas av företaget eller

för dess räkning, och de risker som är förknippade därmed.

19 § Ett försäkringsföretag ska när det beräknar kapitalkravet för motpartsrisk för

varje motpart ta hänsyn till företagets samlade riskexponering mot motparten i

fråga, oberoende av den rättsliga formen av motpartens avtalsmässiga förpliktelser

gentemot företaget.

20 § Bestämmelser om beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk finns i artikel

189–202 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Kapitalkrav för livförsäkringsrisk

21 § Kapitalkravet för livförsäkringsrisk ska täcka följande undergrupper av

risker:

1. risken för förlust eller negativ förändring av försäkringsåtagandena till följd av

ändrade nivåer och trender eller ändrad volatilitet i fråga om dödlighet, om ökad

dödlighet leder till att värdet av försäkringsåtagandena ökar (dödsfallsrisk),

2. risken för förlust eller negativ förändring av försäkringsåtagandena till följd av

ändrade nivåer och trender eller ändrad volatilitet i fråga om dödlighet, om

minskad dödlighet leder till att värdet av försäkringsåtagandena ökar (livsfallsrisk),

3. risken för förlust eller negativ förändring av försäkringsåtagandena till följd av

ändrade nivåer och trender eller ändrad volatilitet för invaliditet, insjuknande och

tillfrisknande (invaliditets- och sjukrisk),

4. risken för förlust eller negativ förändring av försäkringsåtagandena till följd av

ändrade nivåer och trender eller ändrad volatilitet för driftskostnaderna för försäk-

ringsavtal (driftkostnadsrisk inom livförsäkring),

5. risken för förlust eller negativ förändring av försäkringsåtagandena till följd av

ändrade nivåer och trender för omprövningar av periodiska utbetalningar på grund

av ändrade författningar, ändrade rättsliga förhållanden eller ändad hälsostatus hos

de försäkrade (omprövningsrisk),

FFFS 2015:8

21

6. risken för förlust eller negativ förändring av försäkringsåtagandena till följd av

ändrade nivåer eller ändrad volatilitet i fråga om uppehåll, upphörande, förnyelse

och återköp (annullationsrisk inom livförsäkring), och

7. risken för förlust eller negativ förändring av värdet av försäkringsåtagandena till

följd av väsentlig osäkerhet i prissättnings- och avsättningsantagandena i fråga om

extrema eller onormala händelser (katastrofrisker inom livförsäkring).

22 § Bestämmelser om beräkning av kapitalkrav för livförsäkringsrisk finns i

artikel 136–143 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Kapitalkrav för sjuk- och olycksfallsförsäkringsrisk

23 § Kapitalkravet för sjuk- och olycksfallsrisk ska, oavsett om skadeförsäkrings-

teknik eller livförsäkringsteknik tillämpas, täcka följande undergrupper av risker:

1. risken för förlust eller för en negativ förändring av värdet av försäkrings-

åtaganden till följd av ändrade nivåer och trender eller ändrad volatilitetsgrad när

det gäller driftskostnader (driftskostnadsrisk),

2. risken för förlust eller för en negativ förändring av värdet av försäkrings-

åtaganden till följd av variationer såväl i tidpunkter, frekvens och svårighetsgrad

för de försäkrade händelserna som i tidpunkter och belopp vid fastställande av

skador och försäkringstekniska reserver (skaderisk), och

3. risken för förlust eller negativ förändring av värdet av försäkringsåtagandena till

följd av väsentlig osäkerhet i premiesättnings- och avsättningsantagandena i fråga

om utbrott av större epidemier, såväl som onormal ackumulering av risker under

sådana extrema förhållanden (katastrofrisk).

24 § Bestämmelser om beräkning av kapitalkravet för sjuk- och olycksfalls-

försäkringsrisk finns i artiklarna 144–163 i kommissionens delegerade förordning

(EU) nr 2015/35.

Kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk

25 § Kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk ska täcka följande undergrupper av

risker:

1. risken för förlust eller för en negativ förändring av värdet av försäkrings-

åtaganden till följd av variationer såväl i tidpunkter, frekvens och svårighetsgrad

för de försäkrade händelserna som i tidpunkter och belopp för skadeförsäkrings-

ersättningar (premie- och reservrisker inom skadeförsäkring), och

2. risken för förlust eller negativ förändring av värdet av försäkringsåtaganden till

följd av väsentlig osäkerhet i prissättnings- och avsättningsantaganden i fråga om

extrema eller exceptionella händelser (katastrofrisker inom skadeförsäkring).

Bestämmelser om kapitalkrav för annullationsrisk finns i artikel 114 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

26 § Bestämmelser om beräkning av kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk finns i

artiklarna 114–135 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

FFFS 2015:8

22

Geografiska specifikationer

27 § Ett försäkringsföretag får när det beräknar kapitalkravet för katastrofrisker

inom riskkategorierna skadeförsäkring, livförsäkring respektive sjuk- och olycks-

fallsförsäkring, använda geografiska specifikationer i tillämpliga fall.

28 § Bestämmelser om metoder för att beakta geografiska specifikationer finns i

artiklarna 116 och 147 samt i bilagorna 3, 9 och 10 i kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35.

Företagsspecifika parametrar

29 § En ansökan enligt 8 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd

att använda lämpliga parametrar som är specifika för företaget vid beräkning av

solvenskapitalkravet (företagsspecifika parametrar), får endast avse en eller flera

undergrupper av risker inom skadeförsäkringsrisk, livförsäkringsrisk eller sjuk- och

olycksfallsförsäkringsrisk.

30 § Bestämmelser om metoder för att beräkna företagsspecifika parametrar finns i

bilaga 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Bestämmelser om ansökningsprocessen för godkännande av företagsspecifika

parametrar finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/498 av den

24 mars 2015

om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende

tillsynsmyndigheternas godkännandeförfarande för att använda företagsspecifika

parametrar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

Kapitalkrav för operativ risk

31 § Kapitalkravet för operativ risk ska täcka risken för förlust orsakad av

1. att försäkringsföretagets interna rutiner visat sig otillräckliga eller fallerat,

2. personal eller system, eller

3. externa händelser.

Kapitalkravet för operativ risk ska täcka rättsliga risker, men inte risker till följd av

strategiska beslut eller ryktesrisker.

32 § Bestämmelser om beräkning av kapitalkrav för operativ risk finns i artikel

204 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Beräkning av justeringsbelopp

33 § Ett försäkringsföretag ska i fråga om justeringsbeloppet enligt 8 kap.10 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043) särskilt beakta

1. för livförsäkring; den förlustabsorberande effekten hos villkorad återbäring, och

2. för skadeförsäkring; hur säkerhetsreserven kan nedsättas vid en framtida förlust.

FFFS 2015:8

23

8 kap. Interna modeller

1 § Bestämmelser om interna modeller finns i 9 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och avdelning 1 kapitel 6 kommissionens delegerade förordning (EU)

nr 2015/35.

Ansökan om intern modell

2 § Ett försäkringsföretags styrelse ska godkänna en ansökan till

Finansinspektionen om att få tillstånd

1. att använda en intern modell, och

2. att göra en större ändring enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen

(2010:2043) av en intern modell.

Styrdokument för ändring av en intern modell

3 § Ett försäkringsföretag ska i sina styrdokument för ändring av en intern modell

ange de kvantitativa och kvalitativa grunder som företaget ska använda för att

fastställa om en ändring ska anses utgöra en större eller mindre ändring.

4 § Ett försäkringsföretag ska när det tillämpar 3 §, beakta att alla mindre

ändringar som har gjorts sedan den senast godkända interna modellen sammantaget

kan anses utgöra en större ändring.

Ändring av en intern modell

5 § Ett försäkringsföretag ska ha rutiner för hur det ska tillämpa 9 kap. 9 § första

stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) under den tid en ansökan om ändring

av modellen prövas av Finansinspektionens enligt 9 kap. 7 § andra stycket

försäkringsrörelselagen.

Användning av en intern modell

6 § Frekvensen av företagets beräkningar av solvenskapitalkravet med hjälp av en

intern modell ska stå i proportion till frekvensen av företagets användning av den

interna modellen för de syften som anges i 9 kap. 9 § första stycket

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Statistisk kvalitet

7 § Ett försäkringsföretag ska se till att den interna modellen på ett tillräckligt sätt

kan rangordna risker för att säkerställa att modellen används i stor utsträckning och

har en viktig funktion i företagsstyrningssystem, riskhanteringssystem och

beslutsprocesser.

8 § Ett försäkringsföretag ska se till att en intern modell omfattar alla betydande

risker som företaget är exponerat för, inklusive de risker som anges i 8 kap. 2 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

FFFS 2015:8

24

En partiell intern modell ska omfatta alla betydande risker som ingår i tillämp-

ningsområdet enligt 9 kap. 3 § försäkringsrörelselagen.

9 § Ett försäkringsföretag får i en intern modell beakta framtida förvaltnings-

åtgärder som företagsledningen kan förväntas vidta under specifika omständig-

heter.

Företaget ska när det beaktar sådana framtida åtgärder ta hänsyn till den tid som det

krävs för att genomföra åtgärderna.

Kalibrering

10 § Ett försäkringsföretag får i en intern modell använda en annan tidsperiod eller

ett annat riskmått än vad som anges i 8 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043), om det solvenskapitalkrav som härleds ur den interna modellen ger en

skyddsnivå som är likvärdig med den nivå som anges i 8 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen.

11 § Ett försäkringsföretag ska, om inte annat följer av andra stycket, i en intern

modell när det är möjligt härleda solvenskapitalkravet direkt från den

prognostiserade sannolikhetsfördelning som den interna modellen genererar.

Efter medgivande från Finansinspektionen, får ett försäkringsföretag använda

approximationer när det beräknar solvenskapitalkravet, om företaget kan styrka att

det solvenskapitalkrav som härleds ur den interna modellen ger en skyddsnivå som

är likvärdig med den nivå som anges i 8 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

Validering

12 § Ett försäkringsföretag ska ha en valideringsprocess som säkerställer att

1. det solvenskapitalkrav som härleds ur en intern modell ger en skyddsnivå som är

likvärdig med den nivå som anges i 8 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

och

2. den interna modellen kan användas för de syften som anges i 9 kap. 9 § första

stycket försäkringsrörelselagen.

I valideringsprocessen ska statistiska metoder användas.

13 § I valideringsprocessen ska ett försäkringsföretag testa

1. att modellspecifikationen är lämplig,

2. hur känslig den interna modellens resultat är för förändringar av väsentliga

antaganden, och

3. att de data som används för den interna modellen är korrekta, fullständiga och

lämpliga.

14 § Genom de statistiska metoder som ett försäkringsföretag använder ska det

även validera att sannolikhetsfördelningen är lämplig i förhållande till gjorda

erfarenheter och alla väsentliga nya uppgifter och information.

FFFS 2015:8

25

15 § Ett försäkringsföretag ska efter varje fullständig validering av den interna

modellen upprätta en rapport med resultaten av valideringen.

Dokumentation

16 § Ett försäkringsföretag ska när det dokumenterar den interna modellen enligt

9 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) beskriva den bakomliggande

teorin, de antaganden och den empiriska grund som lett fram till den interna

modellens utformning.

9 kap. Företagsstyrning

1 § Bestämmelser om företagsstyrning finns i 10 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och i avdelning 1 kapitel 9 kommissionens delegerade förordning

(EU) nr 2015/35.

Allmänna råd

Det styrdokument för riskhantering som ett försäkringsföretag ska ha enligt

10 kap. 2 § 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043) bör beskriva hur

1. företaget säkerställer att det vid tecknande av försäkring genom försäk-

ringsförmedlare gör en egen bedömning av försäkringsriskerna,

2. företaget vid tecknande av mottagen återförsäkring säkerställer att det gör

en egen bedömning av de försäkringstekniska uppgifterna från det avgivande

försäkringsföretaget, och

3. företaget säkerställer att det gör en särskild värdering av de försäkrings-

tekniska riskerna till följd av upprepad retrocession.

Riskhantering

Riskhanteringsfunktionens ansvar när en intern modell används

2 § I ett försäkringsföretag som har fått tillstånd att använda en partiell eller

fullständig intern modell, ska funktionen för riskhantering löpande svara för att

1. utforma och införa den interna modellen,

2. testa och validera den interna modellen och dess lämplighet samt ta fram och

sammanställa resultaten,

3. upprätta dokumentation om den interna modellen, inklusive senare ändringar av

den, och

4.

rapportera till försäkringsföretagets styrelse om den interna modellens

lämplighet, behov av förbättringar samt om insatserna för att avhjälpa tidigare

påvisade brister.

FFFS 2015:8

26

Riktlinjer för volatilitetsjustering

3 § Ett försäkringsföretags riktlinjer för volatilitetsjustering enligt 10 kap. 7 §

fjärde stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska innehålla de kriterier som

företaget använder för att tillämpa volatilitetsjusteringen.

Likviditetsplan

4 § Ett försäkringsföretags likviditetsplan enligt 10 kap. 8 § 1 försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) ska innehålla en prognos över ingående och utgående kassa-

flöden för de tillgångar och skulder som omfattas av matchningsjusteringen eller

volatilitetsjusteringen.

Utvärdering vid användning av matchningsjustering

5 § Ett försäkringsföretag ska när det regelbundet utvärderar användningen av

matchningsjustering enligt 10 kap 8 § 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043)

bedöma

1. känsligheten hos de försäkringstekniska avsättningarna och kapitalbasen för de

antaganden som ligger till grund för beräkningen av matchningsjusteringen,

inkluderande beräkningen av den grundläggande räntedifferensen och de möjliga

effekterna på kapitalbasen av en framtvingad försäljning av tillgångar,

2. känsligheten hos de försäkringstekniska avsättningarna och kapitalbasen för

ändringar i sammansättningen av portföljen med avsatta tillgångar, och

3. effekterna för företaget om det inte skulle använda matchningsjusteringen.

Utvärdering vid användning av volatilitetsjustering

6 § Ett försäkringsföretags regelbundna utvärdering av användningen av

volatilitetsjustering, enligt 10 kap. 8 § 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska

avse

1. känsligheten hos de försäkringstekniska avsättningarna och kapitalbasen för de

antaganden som ligger till grund för beräkningen av volatilitetsjusteringen och de

möjliga effekterna på kapitalbasen av en framtvingad försäljning av tillgångar, och

2. effekterna för företaget om företaget inte skulle använda volatilitetsjusteringen.

Utvärdering av företagets känslighet för vissa antaganden

7 § Ett försäkringsföretags regelbundna utvärdering av företagets känslighet för de

antaganden som ligger till grund för att fastställa de riskfria räntesatser som

används för att beräkna den bästa skattningen enligt 10 kap. 9 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043), ska minst omfatta en utvärdering av känsligheten för

förändringar i antagandena om

1. vilka finansiella instrument som använts som underlag för extrapoleringen,

2. nivåerna på den långsiktiga jämviktsräntan, och

FFFS 2015:8

27

3. hur snabbt räntesatserna vid långa löptider närmar sig den långsiktiga jämvikts-

räntan.

Villkor för behörighet för att utföra uppgifter i eller ansvara för

aktuariefunktionen

En person som utför uppgifter i aktuariefunktionen

8 § En person som utför uppgifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § andra

stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska ha kunskaper i försäkrings- och

finansmatematik på en nivå som är lämplig med hänsyn till personens uppgifter i

funktionen.

En person som ansvarar för aktuariefunktionen

9 § En person som ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § andra

stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska uppfylla de villkor som anges i

10–15 §§.

En person som ansvarar för aktuariefunktionen i ett försäkringsföretag vilket har

ingått ett uppdragsavtal avseende samtliga uppgifter som utförs i funktionen,

behöver dock inte uppfylla de villkor som anges i 10–15 §§ under förutsättning att

minst en person som utför uppgifter i funktionen enligt uppdragsavtalet istället

uppfyller villkoren.

Språkkunskaper

10 § En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska ha tillräckliga

språkkunskaper med hänsyn till funktionens uppgifter.

Allmänna råd

Personen bör ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att förstå de

delar av regelverket om försäkring som är av betydelse för funktionens

uppgifter.

Utbildning

11 § En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska vid ett svenskt universitet

eller en svensk högskola ha fullgjort en grundutbildning som omfattar minst 120

högskolepoäng i matematik och matematisk statistik, varav minst 45 högskole-

poäng i vardera ämnet.

12 § Grundutbildningen enligt 11 § ska omfatta eller vara kompletterad med

1. fullgjorda kurser i svensk försäkringsredovisning och svensk försäkringsjuridik,

och

2. fullgjorda kurser i livförsäkringsmatematik, skadeförsäkringsmatematik och

finansiell matematik av sådan omfattning som är lämplig med hänsyn till

funktionens uppgifter.

FFFS 2015:8

28

Allmänna råd

Grundutbildningen bör ha kompletterats med en masterexamen i försäkrings-

matematik.

Om företagets verksamhet omfattar livförsäkring med inslag av sparande bör

de fullgjorda kurserna omfatta kurser i livförsäkringsmatematik och finan-

siell matematik. Om företagets verksamhet omfattar riskförsäkring inom

livförsäkring, bör de fullgjorda kurserna omfatta skadeförsäkringsmatematik.

Om företagets verksamhet omfattar skadeförsäkring bör de fullgjorda

kurserna omfatta kurser i skadeförsäkringsmatematik. Om företagets verk-

samhet omfattar skadelivräntor bör de fullgjorda kurserna omfatta livförsäk-

ringsmatematik.

13 § En person som ansvarar för aktuariefunktionen kan i stället för att ha fullgjort

en grundutbildning som avses i 11 och 12 §§ uppnå motsvarande kunskaper genom

att ha fullgjort en annan likvärdig utbildning vid ett universitet eller en högskola i

Sverige eller utomlands. En sådan utbildning kan också ha anordnats av en

aktuarieförening eller en utbildningsorganisation.

Allmänna råd

En likvärdig utbildning kan exempelvis omfatta en äldre examen i

matematisk statistik eller en civilingenjörsexamen.

Utbildning under uppdragstiden

14 § En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska, om det behövs, vidare-

utbilda sig för att uppfylla de krav på tillräckliga kunskaper som anges i 10 kap.

18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Personens kunskaper ska i relevanta

delar hålla en god internationell standard.

Erfarenhet

15 § En person som ansvarar för aktuariefunktionen ska då han eller hon utses som

ansvarig, under minst tre av de senaste sju åren ha arbetat praktiskt med sådana

uppgifter som utförs i funktionen.

Undantag från krav på behörighet

16 § Finansinspektionen får, för ett försäkringsföretag som har fått undantag enligt

1 kap.19 eller 19 b §§försäkringsrörelselagen (2010:2043), efter ansökan besluta

om undantag från 8–15 §§, om det finns särskilda skäl.

Försäkringstekniska riktlinjer

17 § Ett försäkringsföretags försäkringstekniska riktlinjer som avses i 10 kap. 23 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska innehålla uppgifter om företagets

viktigaste verksamheter och produkter. Om företaget driver verksamhet som

tillämpar särskilda regler, ska detta särskilt beskrivas.

FFFS 2015:8

29

Allmänna råd

De försäkringstekniska riktlinjerna får innehålla hänvisningar till andra

dokument som ska upprättas enligt försäkringsrörelselagen eller kommis-

sionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Försäkringstekniska riktlinjer för livförsäkring

18 § Försäkringstekniska riktlinjer för livförsäkring ska innehålla försäkrings-

företagets principer för hur

1. premier och förmåner bestäms,

2. försäkringstekniska avsättningar beräknas för solvensändamål och för finansiell

redovisning,

3. försäkringar återköps och belånas,

4. försäkringars värde kan överföras till en annan försäkring,

5. återbäring och överskott till försäkringstagarna och ersättningsberättigade för-

delas,

6. belopp som ska utbetalas bestäms,

7. konsolideringsnivån styrs, och

8. underskott täcks.

Med konsolideringsnivå avses kvoten mellan tillgångarnas marknadsvärden och

fördelade förmånsvärden. Fördelade förmånsvärden utgör summan av garanterade

åtaganden och preliminärt fördelad (allokerad) återbäring.

19 § De principer som avses i 18 § 1–6 ska, i förekommande fall, inkludera hur

företaget väljer antaganden om

1. avkastning,

2. dödlighet och livslängder,

3. sjuklighet, insjuknande och sjuktid, även för premiebefrielseskydd,

4. andra riskaspekter, t.ex. förhöjd risk och optioner inklusive att försäkringen

avslutas i förtid, och

5. skatt och driftskostnader.

Av uppgifterna enligt första stycket 2 och 3 ska det framgå om antagandena enbart

baseras på observationer från det egna försäkringsbeståndet, eller om de även

baseras på allmänt tillgänglig information. Om antagandena, helt eller delvis, base-

ras på allmänt tillgänglig information ska skälet för detta anges. Av uppgifterna ska

även framgå om justeringar har skett med hänsyn till egenskaperna i företagets

egna försäkringsbestånd.

FFFS 2015:8

30

20 § De principer som avses i 18 § 3 och 4 ska, i förekommande fall, inkludera hur

företaget

1. medger återköp, belåning och överföring av försäkrings värde,

2. medger ändring av försäkringsavtal,

3. bestämmer hur stor andel av värdet av en överförd försäkring (mottagen

försäkring) som ska utgöra garanterad förmån, villkorad återbäring respektive

allokeras som ej garanterad återbäring,

4. beräknar värden på en ändrad försäkring,

5. bestämmer återköpsvärde och lånevärde, och

6. bestämmer ränta vid belåning av försäkring.

Det ska även framgå vilken möjlighet företaget har att kräva återköp, ändra

försäkringsavtal och överföra en försäkrings värde.

21 § De principer som avses i 18 § 5 ska, i förekommande fall, inkludera

1. vilka försäkringar eller grupper av försäkringar som har rätt till återbäring enligt

försäkringsavtal eller annat avtal såsom avtal mellan arbetsmarknadens parter,

2. om det finns någon bestämmelse om fördelning av återbäring i försäkrings-

företagets bolagsordning eller stadgar,

3. om överskott fördelas som återbäring enligt skälighetsprincipen, kontributions-

principen eller annan princip,

4. vilken metod, exempelvis retrospektivreservmetoden, som används för att

fördela överskott och skälen för vald metod,

5. hur företaget återtar preliminärt fördelad (allokerad) återbäring och nedsätter

kollektiv villkorad återbäring,

6. hur skillnader mellan försäkringars bidrag till resultatet av kapitalavkastning,

försäkringsrisker och driftskostnader påverkar fördelningen av återbäring,

7. hur ej garanterad återbäring allokeras,

8. hur garanterad återbäring gottskrivs,

9. hur villkorad återbäring gottskrivs, och

10. eventuella skillnader i fördelning av återbäring mellan försäkringar med rätt till

överföring av försäkrings värde och försäkringar utan sådan rätt.

22 § De principer som avses i 18 § 7 ska om försäkringsföretaget har en

konsolideringsfond eller liknande, t.ex. kollektivt men ännu inte individuellt för-

delad villkorad återbäring, inkludera inom vilka gränser konsolideringsnivån

normalt tillåts variera (konsolideringsintervall).

Försäkringsföretaget ska även ange den tidsram inom vilken återgång till intervallet

bör ske i det fall avvikelse inträffar.

FFFS 2015:8

31

23 § De principer som avses i 18 § 8 ska inkludera hur underskott i en affärsgren

eller i olika försäkringar kan täckas med överskott från andra affärsgrenar eller från

andra försäkringar och hur sådan uppkommen skuld mellan grenar eller försäk-

ringar regleras.

Skadeförsäkringsliknande verksamhet

24 § Ett försäkringsföretag ska för livförsäkring i form av ren riskförsäkring,

såsom olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, grupplivförsäkring eller avgångs-

bidragsförsäkring, tillämpa det som anges i 25 och 26 §§.

Försäkringstekniska riktlinjer för skadeförsäkring

25 § Försäkringstekniska riktlinjer för skadeförsäkring ska innehålla försäkrings-

företagets principer för hur

1. premiesättningen följs upp,

2. försäkringstekniska avsättningar beräknas för solvensändamål och för finansiell

redovisning, och

3. återbäring till försäkringstagarna och ersättningsberättigade fördelas.

26 § De principer som avses i 25 §, 2 ska inkludera hur försäkringsföretaget be-

räknar försäkringstekniska avsättningar för

1. ej intjänade premier,

2. kvardröjande risker,

3. oreglerade skador, och

4. skaderegleringskostnader.

Livförsäkringsliknande verksamhet

27 § Ett försäkringsföretag ska för skadeförsäkring där avtalstiden är minst fem år

samt för livräntor och sjukräntor inom skadeförsäkring i tillämpliga delar beakta

vad som anges i 18–23 §§.

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag

28 § Ett försäkringsföretags försäkringstekniska beräkningsunderlag som avses i

10 kap. 23 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska innehålla den dokumentation

som, utöver den dokumentation som ska finnas enligt försäkringsrörelselagen,

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och 17–27 §§, behövs för

att en person som varken är anställd av eller har ett uppdragsförhållande med

företaget, men som har kunskaper och erfarenheter på minst den nivå som avses i

10 kap. 18 § andra stycket försäkringsrörelselagen och föreskrifter som meddelats

med stöd av 10 kap. 26 § 9 försäkringsrörelselagen, ska kunna förstå och re-

konstruera de försäkringstekniska beräkningarna.

FFFS 2015:8

32

29 § Det försäkringstekniska beräkningsunderlaget ska komplettera och närmare

precisera de principer som anges i försäkringsföretagets försäkringstekniska rikt-

linjer enligt 17–27 §§.

Beräkningsunderlaget ska åtminstone innehålla beskrivningar av

1. de beräkningsformler och metoder som används,

2. de beräkningsparametrar som ingår i beräkningsformlerna,

3. de statistiska och ekonomiska modeller som företaget använder vid skattning av

beräkningsparametrar, och

4. eventuellt tillämpade expertbedömningar.

Beräkningsunderlaget ska innehålla ändringshistorik.

Allmänna råd

Det försäkringstekniska beräkningsunderlaget får innehålla hänvisningar till

andra dokument som krävs enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

10 kap. Lämplighetsprövning

1 § Bestämmelser om lämplighetsprövning av ledning och ansvariga för centrala

funktioner samt kvalificerade ägare finns i 2, 10 och 15 kap. försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) och 9 kap. kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35.

Lämplighetsprövning av ledning och ansvariga för centrala funktioner

2 § Ett försäkringsföretag ska i samband med en ansökan om tillstånd enligt 2 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043) skriftligen lämna de uppgifter som anges i

bilagorna 2 a och 2 b.

Uppgifter enligt bilagorna 2 a och 2 b ska även lämnas i samband med en sådan

anmälan som avses i 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen.

En pensionsstiftelse ska underrätta Finansinspektionen i samband med att styrelse-

ordförande, styrelseledamot eller suppleant utses eller avses att bli utsedd i

stiftelsen samt skriftligen lämna de uppgifter som framgår av bilaga 2 a i tillämp-

liga delar.

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

3 § Ett försäkringsföretag och dess ägare ska lämna skriftlig information till

Finansinspektionen enligt 4–8 §§.

FFFS 2015:8

33

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett försäkringsföretag

ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person eller

bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den

juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande

juridiska personen.

Ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse

5 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som

har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget bifogas de uppgifter

som framgår av avsnitt 2 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter

bifogas som anges i avsnitt 2 bilaga 1 b.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i ett företag som har ett kvalificerat innehav, ska till en ansökan om

tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 § En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en

behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av

avsnitten 2.4.2 och 2.9 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall

begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller

ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

7 § En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller som ingår i

ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag och som tidigare har ägarprövats

eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES,

behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.4.2 och 2.9 i bilaga 1 b

respektive avsnitten 2.3, 2.11.1, 2.11.2 och 2.11.3 i bilaga 1 a, om inte

Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en prövning gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska

eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett

försäkringsföretag

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat

innehav i ett försäkringsföretag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga

1 c.

Undantag från informationskrav

9 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från kravet att lämna viss

information enligt bilagorna 1 a–1 c samt 2 a och 2 b.

FFFS 2015:8

34

11 kap. Offentliggörande

1 § Bestämmelser om offentliggörande finns i 16 och 19 kap. försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) samt avdelning 1 kapitel 12 och avdelning 2 kapitel 5 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Solvens- och verksamhetsrapport

Uppgifter i en solvens- och verksamhetsrapport

2 § Ett försäkringsföretag ska i sin, gruppens eller gruppens gemensamma solvens-

och verksamhetsrapport lämna uppgifter som är relevanta, tillförlitliga, begripliga

och tillgängliga samt jämförbara och konsekvent utformade över tid.

Allmänna råd

Vid offentliggörande av upplysningar bör bilaga 3 användas för att dela upp

försäkringsåtaganden enligt 5 kap. 15 § försäkringsrörelselagen och kommis-

sionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

3 § Om ett försäkringsföretag i sin, gruppens eller gruppens gemensamma solvens-

och verksamhetsrapport, hänvisar till andra offentliggjorda uppgifter, ska dessa

finnas tillgängliga under hela den tid som solvens- och verksamhetsrapporten är

allmänt tillgänglig. Hänvisningar ska leda direkt till de aktuella uppgifterna.

Uppgifternas aktualitet

4 § De uppgifter som ett försäkringsföretag ska offentliggöra, ska avse balans-

dagen den 31 december.

12 kap. Åtgärdsplan och finansiell saneringsplan

1 § Bestämmelser om åtgärdsplan och finansiell saneringsplan finns i 18 och

19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Innehåll i åtgärdsplan och finansiell saneringsplan

2 § Ett försäkringsföretags åtgärdsplan och finansiella saneringsplan ska innehålla

uppgifter om företagets ekonomiska situation vid tidpunkten för planens upprät-

tande och en beskrivning av de åtgärder som företaget avser att vidta i syfte att åter

uppfylla kapitalkraven.

En åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan ska även innehålla uppgifter och

prognoser om

1. driftskostnader, särskilt löpande kostnader och provisioner,

2. intäkter och kostnader för direkt försäkring samt för mottagen och avgiven

återförsäkring,

3. solvensbalansräkning, och

FFFS 2015:8

35

4. medel som innehas för att täcka försäkringstekniska avsättningar och för att

uppfylla kapitalkraven.

3 § Till åtgärdsplanen och den finansiella saneringsplanen ska ett försäkrings-

företag även bifoga sina styrdokument för riskhantering i de delar som avser

avgiven återförsäkring.

13 kap. Grupper

1 § Bestämmelser om grupptillsyn finns i 19 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och i avdelning 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35.

Med konsolideringsmetoden samt sammanläggnings- och avräkningsmetoden

avses de metoder som ska användas för beräkning av gruppbaserad kapitalbas och

gruppbaserat solvenskapitalkrav enligt 19 kap. 17 § försäkringsrörelselagen.

2 § När bestämmelserna i detta kapitel hänvisar till

1. ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2

försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

2. ett sådant försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som

avses i 19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen avses det företag som är

i toppen av en grupp som ska ha grupptillsyn enligt 19 kap. försäkringsrörelse-

lagen.

Proportionellt beaktande av andelar

3 § Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav

enligt konsolideringsmetoden, ska den proportionella andelen i anknutna företag

motsvara de procentandelar som används vid upprättande av en koncernredovis-

ning.

Vid beräkning enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden, ska den propor-

tionella andelen i anknutna företag motsvara direkta eller indirekta andelar av det

tecknade bolagskapitalet som innehas i det anknutna företaget.

Om det finns solvensunderskott i ett dotterföretag ska dotterföretagets hela solvens-

underskott beaktas, oavsett vilken beräkningsmetod som används. Om moder-

företaget kan visa att dess ansvar är strikt begränsat till den ägda kapitalandelen, får

moderföretaget efter medgivande från Finansinspektionen, när den är grupp-

tillsynsmyndighet, beakta solvensunderskottet till vad som motsvarar denna andel.

Avdrag för dubbelräkning av poster i kapitalbasen m.m.

4 § Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas ska avdrag göras för dubbelräkning

för följande poster om dessa inte redan har eliminerats på grund av andra

tillämpliga bestämmelser om beräkningsmetoderna:

1. Värdet av de tillgångar i ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 §

andra stycket 1 eller 2försäkringsrörelselagen (2010:2043) som motsvarar kapital-

basposter som får täcka solvenskapitalkravet i dess anknutna företag,

FFFS 2015:8

36

2. värdet av de tillgångar i ett företag som är anknutet till ett sådant försäkrings-

företag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen som

motsvarar kapitalbasposter som får täcka solvenskapitalkravet i ett sådant

försäkringsföretag, och

3. värdet av de tillgångar i ett företag som är anknutet till ett sådant försäkrings-

företag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen som

motsvarar kapitalbasposter som får täcka solvenskapitalkravet i något annat företag

som är anknutet till samma försäkringsföretag.

Det som anges i första stycket 1–3 om ett sådant försäkringsföretag som avses i

19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen, ska också gälla för ett

sådant försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses

i 19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen.

5 § Följande poster får ingå vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas om de får

användas för att täcka solvenskapitalkravet för det berörda enskilda anknutna

företaget:

1. sådana ackumulerade vinster som avses i 7 kap. 10 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) eller motsvarande vinster enligt annan nationell lagstiftning i ett

försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från tredje

land som är anknutet till ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra

stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen, och

2. tecknat men inte inbetalt aktiekapital eller motsvarande poster enligt annan

nationell lagstiftning i ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en

försäkringsgivare från tredje land som är anknutet till ett sådant försäkringsföretag

som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen.

Följande poster ska dock undantas helt vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas:

a) tecknat men inte inbetalt aktiekapital som medför en möjlig förpliktelse för ett

sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2

försäkringsrörelselagen,

b) tecknat men inte inbetalt aktiekapital i ett sådant försäkringsföretag som avses i

19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen som medför en möjlig

förpliktelse för ett försäkringsföretag, en anknuten EES-försäkringsgivare eller en

anknuten försäkringsgivare från tredje land som är anknuten till försäkrings-

företaget som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen,

och

c) tecknat men inte inbetalt aktiekapital eller motsvarande poster enligt annan

nationell lagstiftning i ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en

försäkringsgivare från tredje land och som medför en möjlig förpliktelse för ett

annat försäkringsföretag, EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredje

land, om båda dessa är anknutna till samma försäkringsföretag som är ett sådant

försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkrings-

rörelselagen.

Första stycket 1 och 2 ska också gälla för motsvarande poster i ett anknutet företag

till ett sådant försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som

avses i 19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen.

6 § Kapitalbasposter i ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en

försäkringsgivare från tredje land som är anknutet till ett sådant försäkringsföretag

FFFS 2015:8

37

som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043),

och som enligt Finansinspektionens eller en behörig myndighets bedömning inte

faktiskt kan göras tillgängliga för övriga företag i gruppen, får ingå i beräkningen

av gruppbaserad kapitalbas om de får användas för att täcka solvenskapitalkravet

för det berörda enskilda anknutna företaget.

Första stycket ska också gälla för motsvarande poster i ett anknutet företag till ett

sådant försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses

i 19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen.

7 § Summan av poster enligt 5–6 §§ får vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas

inte överstiga det berörda enskilda anknutna företagets andel av det gruppbaserade

solvenskapitalkravet.

Eliminering av internt skapat kapital

8 § Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas ska avdrag göras för poster som

härrör från internt skapat kapital om dessa inte redan har eliminerats på grund av

andra tillämpliga bestämmelser om beräkningsmetoderna. Sådant internt skapat

kapital ska anses föreligga vid ömsesidig finansiering mellan ett sådant försäk-

ringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och

1. ett företag som är anknutet till försäkringsföretaget,

2. ett moderföretag till försäkringsföretaget, ett företag som har ägarintresse i

försäkringsföretaget eller ett företag som har gemensam ledning eller i huvudsak

gemensam ledning med försäkringsföretaget, och

3. andra företag som är anknutna till företag som anges i andra punkten.

Avdrag ska också göras för poster som härrör från ömsesidig finansiering mellan

ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från

tredje land som är anknuten till ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap.

2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen och ett annat anknutet företag till

samma försäkringsföretag.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska också tillämpas för ett sådant

försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i

19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen, på samma sätt som anges för

ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2

försäkringsrörelselagen.

Ömsesidig finansiering ska åtminstone anses föreligga då ett försäkringsföretag, en

EES-försäkringsgivare, en försäkringsgivare från tredje land eller något av dess

anknutna företag har aktier i, eller ger lån till, ett annat företag som direkt eller

indirekt har kapitalbasposter som kan täcka solvenskapitalkravet för det

förstnämnda försäkringsföretaget, EES-försäkringsgivaren, försäkringsgivaren från

tredje land eller något av dess anknutna företag.

Anknutna försäkringsföretag och EES-försäkringsgivare

9 § Om det finns fler än ett försäkringsföretag eller EES-försäkringsgivare i

gruppen som är anknutna till ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 §

andra stycket 1 eller 2försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska varje anknutet

FFFS 2015:8

38

försäkringsföretag och anknuten EES-försäkringsgivare beaktas vid beräkning av

gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav.

Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav ska

en anknuten EES-försäkringsgivare enligt första stycket beaktas med hänsyn till det

solvenskapitalkrav och de kapitalbasposter som får täcka solvenskapitalkravet som

fastställts enligt bestämmelserna i den andra EES-staten.

Det som anges i första och andra styckena gäller också för anknutna företag till ett

sådant försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses

i 19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen.

Mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella

holdingföretag

10 § Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapital-

krav där ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller

2 försäkringsrörelselagen (2010:2043) har ägarintresse i anknutna försäkrings-

företag, EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredje land genom ett

försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det

mellanliggande holdingföretaget hanteras som ett försäkringsföretag på samma sätt

som anges för ett moderföretag enligt 19 kap. 36 § andra stycket försäkrings-

rörelselagen.

Om ett mellanliggande försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holding-

företag har poster där klassificeringen kräver Finansinspektionens godkännande

enligt 6 kap. 2 § om posterna finns i ett enskilt försäkringsföretag, kräver

klassificeringen av dessa poster ett godkännande av Finansinspektionen när den är

grupptillsynsmyndighet.

Om ett mellanliggande försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holding-

företag har ett förlagslån eller andra poster i kapitalbasen som är begränsade enligt

7 kap. 11 § försäkringsrörelselagen, ska dessa begränsningar gälla även vid beräk-

ning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav. Begräns-

ningarna ska räknas på samma sätt som gäller för enskilda företag men utifrån det

gruppbaserade solvenskapitalkravet.

Om ett mellanliggande försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holding-

företag har poster som skulle ha krävt Finansinspektionens godkännande enligt

7 kap. 2 § försäkringsrörelselagen om posterna hade funnits i ett enskilt för-

säkringsföretag, får dessa poster ingå vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och

gruppbaserat solvenskapitalkrav endast efter godkännande av Finansinspektionen,

när den är grupptillsynsmyndighet.

Det som anges i första till fjärde styckena ska också tillämpas på ett sådant

försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i

19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen som har ett ägarintresse genom

ett mellanliggande holdingföretag.

Anknutna försäkringsgivare från tredje land

11 § Om sammanläggnings- och avräkningsmetoden används vid beräkning av

gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav avseende försäk-

ringsgivare från tredje land som är anknutna till ett sådant försäkringsföretag som

avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska

dessa beaktas som anknutna försäkringsföretag.

FFFS 2015:8

39

Om ett tredje land där försäkringsgivaren har sitt huvudkontor har krav på

solvensordning, solvenskapitalkrav och kapitalbasposter, som enligt 19 kap. 30 §

försäkringsrörelselagen bedöms vara likvärdiga med kraven i försäkringsrörelse-

lagen, ska vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvens-

kapitalkrav enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden, hänsyn tas till de

kapitalbasposter och det solvenskapitalkrav som fastställts av det tredje landet.

Det som anges i första och andra styckena gäller också för försäkringsgivare från

tredje land som är anknutna företag till ett sådant försäkringsholdingföretag eller

blandat finansiellt holdingföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 3

försäkringsrörelselagen.

Anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut

12 § Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapital-

krav som omfattar kreditinstitut, värdepappersföretag eller finansiella institut som

är anknutna till ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket

1 eller 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043) får dessa anknutna företag beaktas

genom användning av sammanläggnings- och avräkningsmetoden enligt lagen

(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, i stället för genom

enbart användning av de metoder som anges i 19 kap. 17 § försäkringsrörelselagen.

Efter medgivande från Finansinspektionen, när den är grupptillsynsmyndighet, får

konsolideringsmetoden enligt lagen om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat användas, om den samordnade ledningen och den interna kontrollen

är tillräcklig i de företag som omfattas av beräkningen av gruppbaserad kapitalbas

och gruppbaserat solvenskapitalkrav.

De metoder som avses i första och andra styckena ska tillämpas konsekvent över

tiden.

Efter medgivande från Finansinspektionen, när den är grupptillsynsmyndighet, får

avdrag i stället göras för innehav i kreditinstitut, värdepappersföretag eller

finansiella institut vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas.

Det som anges i första till fjärde styckena gäller också för kreditinstitut,

värdepappersföretag och finansiella institut som är anknutna till ett sådant

försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i

19 kap. 2 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen.

Moderföretag från tredje land när likvärdighet inte föreligger

13 § Vid beräkning av gruppbaserat solvenskapitalkrav, i de fall som avses i

19 kap. 2 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) och där moder-

företaget är beläget i ett tredjeland som inte bedöms ha likvärdig tillsyn enligt

19 kap. 66 § försäkringsrörelselagen, ska moderföretaget hanteras som ett försäk-

ringsföretag med ett solvenskapitalkrav som motsvarar

1. ett solvenskapitalkrav beräknat enligt de principer som anges för mellanliggande

försäkringsholdingföretag och mellanliggande blandade finansiella holdingföretag i

10 §, då moderföretaget är ett försäkringsholdingföretag med huvudkontor utanför

EES eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor utanför EES, eller

FFFS 2015:8

40

2. ett solvenskapitalkrav beräknat enligt de principer som anges för anknutna

försäkringsgivare från tredje land i 11 § första stycket, då moderföretaget är en

försäkringsgivare från tredje land.

Avdrag då tillgång till nödvändig information saknas

14 § Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapital-

krav ska, efter beslut från Finansinspektionen när den är grupptillsynsmyndighet,

det bokförda värdet avseende en anknuten EES-försäkringsgivare eller försäkrings-

givare från tredje land dras av från de poster som får ingå i den gruppbaserade

kapitalbasen i de fall Finansinspektionen saknar tillgång till nödvändig

information.

I sådana fall får inte heller någon orealiserad vinst som har samband med den an-

knutna försäkringsgivaren beaktas vid beräkning av den gruppbaserade solvensen.

Beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav

enligt konsolideringsmetoden

15 § En beräkning enligt konsolideringsmetoden ska genomföras med utgångs-

punkt i en koncernredovisning eller motsvarande sammanställning upprättad enligt

metodiken för hur en koncernredovisning upprättas. Beräkningen ska baseras på

sammanställda data.

Bestämmelser om vad som avses med sammanställda data finns i artikel 335

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav

enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden

16 § En gruppbaserad kapitalbas enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden

ska utgöra summan av

1. kapitalbasen i ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket

1 eller 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043) som får täcka solvenskapitalkravet i

företaget, och

2. den proportionella andelen av kapitalbasen i anknutna försäkringsföretag, EES-

försäkringsgivare och försäkringsgivare från tredje land, som får täcka solvens-

kapitalkravet i det enskilda företaget.

Det som anges i första stycket 1 ska också tillämpas på ett sådant försäkrings-

holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i 19 kap. 2 §

andra stycket 3 försäkringsrörelselagen på samma sätt som för ett sådant försäk-

ringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen.

17 § Ett gruppbaserat solvenskapitalkrav enligt sammanläggnings- och avräk-

ningsmetoden ska utgöra summan av

1. solvenskapitalkravet för ett sådant försäkringsföretag som avses i 19 kap. 2 §

andra stycket 1 eller 2försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

2. den proportionella andelen av solvenskapitalkravet för anknutna försäkrings-

företag, EES-försäkringsgivare och försäkringsgivare från tredje land.

FFFS 2015:8

41

Det som anges i första stycket 1 ska också tillämpas på ett sådant försäkrings-

holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i 19 kap. 2 §

andra stycket 3 försäkringsrörelselagen på samma sätt som för ett sådant försäk-

ringsföretag som avses i 19 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 försäkringsrörelselagen.

Egen risk- och solvensbedömning

18 § Om gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat solvenskapitalkrav beräknas

enligt konsolideringsmetoden ska ett sådant företag som avses i 19 kap. 43 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043) i rapporteringen av resultatet av en egen risk-

och solvensbedömning som omfattar hela gruppen beskriva skillnaden mellan

summan av solvenskapitalkraven för alla enskilda anknutna företag inom gruppen

som är försäkringsföretag eller EES-försäkringsgivare och det gruppbaserade

solvenskapitalkravet för gruppen.

_______________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Genom föreskrifterna upphävs

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:9) om förhandsgranskning av

interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:5) om redogörelse för konsekven-

serna av försäkringstekniska riktlinjer,

– Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:6) om reservsättningsrisker i

försäkringsföretag,

– Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:7) om teckningsrisker och återför-

säkringsrisker i försäkringsföretag,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:8) om försäkringsklasser,

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:10) om grupp-

baserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en

grupp,

– Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:12) om försäkringstekniska rikt-

linjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag,

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:13) om finansiell

saneringsplan,

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:15) om verksamhetsplan vid

etablering av filial eller agentur i ett annat EES-land,

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:20) om skuld-

täckning i svenska försäkringsföretag,

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:21) om verksamhetsplan för

svenska försäkringsföretag,

FFFS 2015:8

42

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:23) om försäk-

ringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar, och

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:7) om villkor för

behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag.

3. En aktuarie som vid tidpunkten då dessa föreskrifter och allmänna råd träder i

kraft uppfyller kraven enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2014:7) om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett

försäkringsföretag, är behörig enligt 9 kap. 9–12 och 14 §§ på samma försäkrings-

företag.

ERIK THEDÉEN

Sabina

Arama

Ström

_______________

Bilaga 1 a. Ansökan ägarprövning – fysisk person

Bilaga 1 b. Ansökan ägarprövning – juridisk person

Bilaga

1

c.

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett

försäkringsföretag

Bilaga

2

a.

Ansökan/anmälan lämplighetsprövning av ledningspersoner och

ansvariga för centrala funktioner

Bilaga 2 b. Ansökan/anmälan - styrelsens samlade kompetens

Bilaga 3. Fördelning på affärsgrenar

FFFS 2015:8

43

Bilaga 1 a

Ansökan ägarprövning – fysisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med förvärv avses förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

eller ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen att driva försäkringsrörelse.

Med målbolag avses det företag som ansöker om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller det företag som förvärvet

avser.

Med förvärvare avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd

att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller som

ansöker om tillstånd enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen att förvärva ett

målbolag.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningentillstånd att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), ellertillstånd till förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

2. Ange förvärvarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande)

3. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

4. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av

förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

FFFS 2015:8

44

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företagets namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

2 Information om förvärvaren

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Hemadress:

Telefonnummer:

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Eventuell tidigare

nationalitet:

Eventuellt tidigare

namn:

2.2 Undantag från att lämna viss information

Ansöker du om undantag enligt 10 kap. 9 § från att lämna viss information?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

45

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

2.3 Cv

Bifoga ett cv där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfa-

renhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (t.ex.

högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tids-

period, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsupp-

gifter och tidsperiod.

2.4 Ekonomiska förhållanden

Redogör för

– dina inkomster för föregående och innevarande kalenderår (inklusive varifrån

inkomsterna kommer),

– dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier

och andra åtaganden, och

– om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

FFFS 2015:8

46

2.6 Uppdrag i styrelse och ledning

Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör

eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Företag

(inklusive

organisations-

nummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

2.7 Ägande som innebär kontroll

Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 3.

Företag

(inklusive

organisations-

nummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i

procent

2.8 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Har du en nära anhörig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag,

som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget?

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

47

2. Finns det andra finansiella relationer mellan dina nära anhöriga?

܆

Ja

܆

Nej

3.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för

omständigheterna:

2.9 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med någon eller några av personerna

nedan, som kan påverka inflytandet i målbolaget?

– Annan aktieägare,

– Annan röstberättigad,

– Annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– Verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för detta:

2.10 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet någon eller några eventuella intressekonflikter?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

48

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

2.11 Förvärvarens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

49

2. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i ett skiljenämndsförfarande eller

en civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller närings-

verksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständig-

heterna:

FFFS 2015:8

50

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska

anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar

före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antalet rösträtter avviker från

antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

3.3 Förvärvets syfte

Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem

de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

FFFS 2015:8

51

2. Ange om du har något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för omständigheterna:

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i årsredovisningslagen (1995:1554)

(4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoriteten av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse,

eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

FFFS 2015:8

52

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att skjuta till kapital till

målbolaget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvensberäkning.

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men inte innebär kontroll

Om förvärvet innebär att ägandet är kvalificerat, men inte innebär att kontroll

uppnås över målbolaget ska följande uppgifter bifogas

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2015:8

53

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 2.1

Cv, som anges i avsnitt

2.3

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

enligt avsnitt 2.5

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, enligt avsnitt

3.4

En affärsplan och

information, enligt avsnitt

4.1 och 4.2

Bilaga 1 b

Ansökan ägarprövning – juridisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med förvärv avses förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

eller ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen att driva försäkringsrörelse.

Med målbolag avses det företag som ansöker om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller det företag som förvärvet

avser.

Med förvärvare avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd

att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller som

ansöker om tillstånd enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen att förvärva ett mål-

bolag.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningentillstånd att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), ellertillstånd till förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

2. Ange förvärvarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande)

3. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

4. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av

förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

FFFS 2015:8

55

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företagets namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

2 Information om förvärvaren

2.1 Uppgifter om företaget

Företagets namn:

Organisationsnummer

eller motsvarande:

Adress:

Telefonnummer:

Företagets

verksamhet:

2.2 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

2.3 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena enligt något av följande tre

alternativ

a) bifoga den senast fastställda årsredovisningen om sådan finns,

b) om fastställd årsredovisning saknas, bifoga balans- och resultaträkning för det

senaste året, eller

c) om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en proforma

balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

FFFS 2015:8

56

2.4 Styrelse- och ledningspersoner

1. Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes

ställföreträdare.

Namn Personnummer

(alt. födelsedatum)

Position eller

befattning

2. Samtliga personer som anges ovan ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

2.6 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell grupp, enligt definitionen i 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043), efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över

målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2015:8

57

2.7 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med någon eller några av personerna

nedan, som kan påverka inflytandet i målbolaget?

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för detta:

2.8 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet någon eller några eventuella intressekonflikter?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

2.9 Förvärvarens anseende

1. Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

58

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företags-

rekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige

eller utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

2. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1, redogör för omständigheterna

kring detta:

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter

avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

FFFS 2015:8

59

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

3.3 Förvärvets syfte

Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår

av 4.1.1 a.

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde

och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som

styrker detta.

2. Finns det något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller

finansiering av förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

60

Om ja, redogör för omständigheterna:

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i årsredovisningslagen (1995:1554)

(4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets

förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En solvensberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före

förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med

förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

FFFS 2015:8

61

3. En specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar

som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt

företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt

definitionen i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska prognoser även

lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvensberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20

procent eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en solvensberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före

förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med

förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), och

4. en specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar

som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt

företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fort-

farande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

FFFS 2015:8

62

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2015:8

63

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader

gammalt, enligt avsnitt 2.2

Fastställd årsredovisning

eller motsvarande för det

senaste räkenskapsåret, som

anges i avsnitt 2.3

Kreditbetyg, som anges i

avsnitt 2.3

Bilaga 1 c för samtliga

personer, enligt avsnitt 2.4

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 2.5

En beskrivning av en

eventuell grupp, som anges

i avsnitt 2.6

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, enligt avsnitt 3.4

En affärsplan och

information, som anges i

avsnitt 4.1–4.3

Bilaga 1 c

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett

försäkringsföretag

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med målbolag avses det företag som ansöker om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller det företag som förvärvet

avser.

Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

2. Ange det ägarföretag i vilket du ska prövas som styrelsemedlem, verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)

3. Är ägarföretaget ägare till ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företagets namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

FFFS 2015:8

65

1.3 Position eller befattning

Vilken position eller befattning i ägarföretaget avser prövningen?styrelseordförandestyrelseledamotstyrelsesuppleantverkställande direktörverkställande direktörens ställföreträdare

Avser prövningen en arbetstagarrepresentant?

܆

Ja

܆

Nej

2 Information

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Hemadress:

Telefonnummer:

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare

nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

FFFS 2015:8

66

2.2 Cv

Bifoga ett cv där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivs-

erfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning

(t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys),

tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbets-

uppgifter och tidsperiod.

2.3 Ledningspersonens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1 a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

67

2. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för

omständigheterna kring detta.

FFFS 2015:8

68

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2015:8

69

Checklista – dokument som ska bifogas

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 2.1.

Cv, som anges i avsnitt

2.2.

Bilaga 2 a

Ansökan/anmälan – lämplighetsprövning av

ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från

t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

Ange det företag som prövningen avser (inklusive organisationsnummer)

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företag:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

1.3 Position eller befattning

Vilken position eller befattning i företaget avser prövningen?styrelseordförandestyrelseledamotStyrelsesuppleantverkställande direktörverkställande direktörens ställföreträdareansvarig för riskhanteringsfunktionenansvarig för funktionen för regelefterlevnadansvarig för internrevisionsfunktionenansvarig för aktuariefunktionen*

FFFS 2015:8

71

* Den person som ansvarar för aktuariefunktionen ska dessutom uppfylla de

särskilda villkor för behörighet som framgår av 9 kap. 9–15 §§.

Avser prövningen en arbetstagarrepresentant?

܆

Ja

܆

Nej

Ange om du redan har lämplighetsprövats av Finansinspektionen för en annan

position/befattning i det nu aktuella företaget.

܆

Ja

܆

Nej

Om du svarat ja, ange position/befattning.

2 Information om personen som lämplighetsprövas

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Hemadress:

Telefonnummer:

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare

nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

FFFS 2015:8

72

2.2 Anställning och uppdrag i ledning samt ansvarig för centrala

funktioner:

Ange om du är anställd eller har ett stadigvarande uppdrag, t.ex. om du är utsedd

till verkställande direktör, styrelsemedlem eller är ansvarig för en central funktion.

Ange även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org. nr)

Verksamhetens art

Företagets

säte

Position

2.3 Cv

Bifoga ett cv där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivs-

erfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning

(t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys),

tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbets-

uppgifter och tidsperiod.

2.4 Kvalificerat ägande

1. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

lämplighetsprövningen avser eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i

procent

FFFS 2015:8

73

2.5 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Finns det någon nära anhörig till dig som äger andelar i målbolaget, eller i ett

annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget?

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

܆

Ja

܆

Nej

2. Finns det andra finansiella relationer mellan ovanstående?

܆

Ja

܆

Nej

3.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för

omständigheterna:

2.6 Intressekonflikter

Uppstår det, i och med den position som prövningen avser samt dina övriga

engagemang, någon eller några eventuella intressekonflikter?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

2.7 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

74

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

܆

Ja

܆

Nej

2. Är du part i pågående brottmål?

܆

Ja

܆

Nej

3. Har, såvitt du känner till, du själv eller något företag där du är eller har varit

ledande befattningshavare, haft annan nyckelfunktioneller varit styrelsemedlem,

alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2015:8

75

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

f) under de senaste tio åren fått en sanktion från tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

4.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för

omständigheterna:

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

FFFS 2015:8

76

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Person som ansökan/anmälan avser

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget

Härmed intygas att företaget har gjort en bedömning av att den person som

anmälan/ansökan avser uppfyller de krav som ställs enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 samt att

företaget har följt sitt interna regelverk för lämplighetsprövning.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning (behörig firmatecknare)

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2015:8

77

Checklista – dokument som ska bifogas lämplighetsprövning

av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 2.1

Cv, som anges i

avsnitt 2.4

Bilaga 2 b

Ansökan/anmälan – styrelsens samlade kompetens

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att lämna svar på anvisad plats. Vissa

mer omfattande uppgifter lämnas dock i separata bilagor. Se Checklista för bilagor

på formulärets sista sida.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

Ange det företag som prövningen avser (inklusive organisationsnummer)

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företag:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

2 Information om styrelsen

2.1 Uppgifter om styrelsens sammansättning

Ange styrelsens sammansättning

Namn Personnr.

(alt.

föd.datum)

Position

Ordförande /

Ledamot

Tillträder /

Avgår /

Oförändrat

FFFS

2015:8

79

2.2 Styrelsens samlade kompetens

Bifoga en redogörelse av företagets bedömning av varje ledamots utbildning och

erfarenhet inom de kompetensområden som anges nedan, a–e. Redogörelsen ska

även innehålla företagets bedömning av styrelsens samlade kompetens.

a)

Försäkrings- och finansmarknaden

b)

Affärsstrategi och affärsmodeller

c) Företagsstyrning

d)

Finansiell och aktuariell analys

e)

Regler som gäller för den tillståndspliktiga

verksamheten

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget

Härmed intygas att företaget har gjort en bedömning av att styrelsen uppfyller de

krav på samlad kompetens som ställs enligt kommissionens delegerade förordning

(EU) nr 2015/35 samt att företaget har följt sitt interna regelverk för lämplighets-

prövning.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning (behörig firmatecknare)

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2015:8

80

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan om

styrelsens samlade kompetens

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Företagets redogörelse för

styrelsens samlade

kompetens som anges i

avsnitt 2.2

FFFS

2015:8

81

Bilaga 3

Fördelning på affärsgrenar

Vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar, solvenskapitalkrav och minimi-

kapitalkrav samt vid offentliggörande, bör följande preciseringar gälla vid

uppdelning av försäkringsåtaganden enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, Bilaga I.

Sjukvårdsförsäkring som är ett eget avtal bör föras till affärsgren 1 ”Sjukvårds-

försäkring”. Sjukvårdsmoment som finns i andra försäkringsavtal (t.ex. olycksfalls-

försäkring) bör föras till affärsgren 1 ”Sjukvårdsförsäkring”.

Resesjukmoment som ingår i kombinationsavtal, t.ex. egendom, behöver inte föras

till affärsgren 1 ”Sjukvårdsförsäkring”.

Kombinationsavtal som omfattar mindre moment av sjukvård eller inkomstbort-

fallsförsäkring bör föras till sin huvudsakliga affärsgren.

Om en försäkring innehåller ett underordnat moment av ansvarsförsäkring får detta

moment föras till huvudriskens affärsgren. Ansvarsmoment i trafikförsäkring och i

sjö- och transportförsäkring bör föras till affärsgrenarna 4 respektive 6.

Separat assistansförsäkring bör föras till affärsgren 11 ”Assistansförsäkring”.

Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring, bör föras till affärsgren 12

”Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag”.

Försäkring för avbrott och inkomstförlust till följd av sakskada, bör föras till

underliggande riskslag.

Försäkringsersättning från sjukförsäkringsavtal vilken utgörs av livräntor, bör föras

till affärsgren 33 ”Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser

sjukförsäkringsförpliktelser”.

Försäkringsersättning från övriga försäkringsavtal vilken utgörs av livräntor bör

föras till affärsgren 34 ”Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som

avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser”.