FFFS 2016:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag;

beslutade den 15 februari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag

dels att 5 kap. 10 §, avsnittet ”Poster inom linjen” i bilaga 1 och 60 § i bilaga 3 ska

upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 10 § och rubriken närmast före 60 § i bilaga 3

ska utgå,

dels att 2 kap. 1 §, 5 kap. 13 och 14 §§, 7 kap. 2 § samt de allmänna råden till första

rubriken i 2 kap. och rubriken till 5 kap. ska ha följande lydelse,

dels att C. och AA. i bilaga 1 samt III. i bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att 1, 4, 6, 7, 35 och 36 §§ samt de allmänna råden till 38, 40 och 45 §§ i

bilaga 3 ska ha följande lydelse,

dels att 12, 13, 20, 21, 27 och 28 §§ i bilaga 4 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 35 a § i bilaga 3 och 10 a § i bilaga 4, av

följande lydelse.

2 kap.

Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

Allmänna råd

1. Alla försäkringsföretag bör tillämpa godkända internationella redovis-

ningsstandarder om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning,

eller följer av dessa föreskrifter och allmänna råd.

För följande standard lämnas detta förtydligande:

IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av försäk-

ringsföretag som omfattas av standardens tillämpningsområde.

Internationella redovisningsstandarder som inte är godkända får tillämpas i

den utsträckning de inte strider mot godkända standarder, lag eller annan för-

fattning, eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

2. Alla försäkringsföretag bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om inte annat

följer av lag eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

FFFS 2016:13

Utkom från trycket

den 19 februari 2016

FFFS 2016:13

2

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 2, om inte annat följer av lag eller annan författning

eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

3. Utöver vad som följer av 2 tillämpas internationella redovisningsstan-

darder med följande begränsningar på grund av lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag:

a) Företag redovisas inte som moderföretag och dotterföretag om en ägaran-

del saknas, se 1 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Om ett företag saknar ägar-

andel, men ändå har ett bestämmande inflytande över ett annat företag, bör

det förstnämnda företaget lämna tilläggsupplysningar för att ge en rättvis-

ande bild, se 2 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och

2 kap. 3 § årsredovisningslagen. I så fall bör det andra företaget ange vilket

företag som har bestämmande inflytande utan ägarandel och hur inflytandet

kan utövas.

b) Redovisningen av ett instrument eller dess delar som en skuld eller eget

kapital i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren tillämpas

inte hos utgivaren till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras

som ett eget kapital enligt lag eller annan författning, se 3 kap. 4 § lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag och 3

kap. 10

a och 10

b

§§ års-

redovisningslagen.

Utgivaren bör i en not lämna upplysningar om klassifice-

ringen i enlighet med den ekonomiska innebörden.

c) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risk ska enligt lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag alltid värderas till verkligt värde, se

4 kap. 2 § samma lag.

d) Förutbetalda anskaffningskostnader för avtal om försäkring ska enligt

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag under vissa förutsättningar tas

upp som en tillgång, se 4 kap. 8 § samma lag.

e)

Nedskrivningar som gjorts innan lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag trädde i kraft får inte återföras. Se punkt 5 i övergångs-

bestämmelserna vid införande av årsredovisningslagen. Upplysningar om att

en nedskrivning inte har återförts av detta skäl och bedömningen av effekten

på företagets ställning och resultat bör lämnas i en not.

f) IFRS 8 Rörelsesegment, behöver inte tillämpas i årsredovisningen oavsett

om företaget upprättar en koncernredovisning eller inte. För försäkrings-

företag vars rörelse omfattar flera försäkringsgrenar finns i stället regler om

resultatanalys i 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 § lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag samt 6 kap. 3 § dessa föreskrifter och allmänna råd.

g) Upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget

står för ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 1 § lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag. Dessa upplysningar omfattar även de upp-

lysningar som bör lämnas enligt IFRS 4 om karaktären och omfattningen av

de risker som härrör från försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska dessa upplys-

ningar lämnas i en not. Upplysningarna får lämnas i förvaltningsberättelsen

om en notupplysning lämnas med en hänvisning till den plats där dessa

uppgifter lämnas.

FFFS 2016:13

3

h) Upplysningar om eget kapital enligt 3 kap. 4 § lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag behöver inte lämnas i en not till den del informationen

ingår i en rapport över förändring i eget kapital eller i en rapport som

specificerar övrigt totalresultat, om en notupplysning lämnas med hänvisning

till rapporten.

4. Utöver vad som följer av 2 och 3 tillämpas internationella redovisnings-

standarder, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2

Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell

rapportering (UFR) med följande anpassningar.

a) Avistaköp och avistaförsäljningar bör redovisas per affärsdagen även om

det inte krävs enligt lag. När det gäller transaktioner på den svenska

marknaden innebär avistaköp och avistaförsäljning avtal med leverans inom

två bankdagar på penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden,

råvarumarknaden samt valutamarknaden.

b) Sådana Placeringstillgångar (C) som inte är finansiella instrument får ett

försäkringsföretag omvärdera till verkligt värde med stöd av särskilda

bestämmelser i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Byggnader och

Mark (C.1) kan därför värderas till verkligt värde, om samtliga tillgångar i

posten värderas på samma sätt, se 4 kap. 5 § samma lag. Rörelsefastigheter

får till skillnad från det som anges i internationella redovisningsstandarder

redovisas och värderas på samma sätt som förvaltningsfastigheter. Om

undantaget utnyttjas bör upplysningarna om en alternativ värdering med

utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 4 kap. 7 § samma lag lämnas

uppdelade på rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter.

c) Vad som anges om balanserade vinstmedel i internationella redovisnings-

standarder eller i rekommendationerna från Rådet för finansiell rapportering

bör i stället avse Konsolideringsfond i livförsäkringsföretag som inte får dela

ut vinst, se 3 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

d) Innehav för handel enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och

värdering, bör redovisas som Innehav för handelsändamål enligt årsredovis-

ningslagen.

e) Ett försäkringsföretag bör inte tillämpa punkt 3 avseende IAS 39 i RFR 2

Redovisning för juridiska personer.

f) Försäkringsföretag får tillämpa lättnadsreglerna i IFRS 1 Första gången

International Financial Reporting Standards tillämpas i den utsträckning det

är förenligt med punkt 1 avseende IFRS 1 i RFR 2 Redovisning för juridiska

personer.

g) Även försäkringsföretag som tillämpar undantaget från IAS 19 Ersättning

till anställda i RFR 2 Redovisning för juridiska personer och som redovisar

förmånsbestämda pensionsplaner enligt där angivna principer, får redovisa

räntedelen av årets pensionskostnad som driftskostnad enligt 3 kap. 5 §.

Oavsett vad som följer av godkända internationella redovisningsstandarder

eller RFR 2, behöver inte IAS 19 eller punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2

tillämpas på försäkringsföretags avtal om försäkring som avser ersättningar

efter avslutad anställning till egna anställda, jämför IFRS 4 punkt 4 b, IFRS

7 punkt 3 b, IAS 32 punkt 4 b och IAS 39 punkt 2 c. Om undantaget

FFFS 2016:13

4

utnyttjas redovisas avtalen i stället enligt reglerna om försäkringsavtal eller, i

förekommande fall, investerings- eller servicekontrakt.

h) Ett försäkringsföretag bör inte tillämpa punkt 1 avseende IAS 32 i RFR 2

Redovisning för juridiska personer om klassificering av ett finansiellt

instrument såsom skuld respektive eget kapital. I stället bör 3 b tillämpas.

5. För ett onoterat försäkringsföretag vars balansomslutning för de två se-

naste räkenskapsåren inte överstiger 1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 §

socialförsäkringsbalken (2010:110) gäller följande:

a) Företaget behöver inte upprätta en kassaflödesanalys, jämför IAS 1

Utformning av finansiella rapporter.

b) Företaget behöver enbart lämna upplysningar enligt följande godkända

internationella redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplys-

ningar om kapital.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt

3 avseende IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Reglerna i första stycket bör inte tillämpas om försäkringsföretaget

– upprättar en koncernredovisning eller omfattas av en sådan,

– har en internationell anknytning, eller

– är ett livförsäkringsföretag som driver verksamhet avseende tjänste-

pensionsförsäkring.

Företaget bör i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper ange om

det har tillämpat dessa regler.

I andra stycket betyder en internationell anknytning att företaget

– driver gränsöverskridande verksamhet eller har filial utomlands,

– ingår i samma koncern som minst ett utländskt finansiellt företag (ett

försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersbolag), eller

– har en sådan verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av

skadeförsäkring och som drivs från ett fast driftställe av generalagenter eller

generalrepresentationer enligt 14 b § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m.

Oavsett första stycket behöver inte filialer till ett utländskt företag lämna

några upplysningar enligt godkända internationella redovisningsstandarder

eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

FFFS 2016:13

5

Undantaget i femte stycket får även tillämpas för sådan verksamhet som

avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som drivs

från ett fast driftställe av generalagenter eller generalrepresentationer enligt

14 b § lagen om utländska filialer m.m.

1 § Med en återköpstransaktion avses ett avtal genom vilket parter kommit öve-

rens om dels försäljning av tillgångar (exempelvis växlar, fordringar eller överlåt-

bara värdepapper), dels ett efterföljande återköp av motsvarande tillgångar till ett

bestämt pris. Med överförande part avses den part som säljer i avistaledet av en

återköpstransaktion. Med mottagande part avses den part som köper i avistaledet

av en återköpstransaktion.

Om den mottagande parten förbinder sig att sälja tillbaka tillgångarna på en dag

som har bestämts eller ska bestämmas av den överförande parten, är transaktionen

en äkta återköpstransaktion. Tillgångarna ska i så fall också fortsättningsvis redo-

visas i den överförande partens balansräkning och den mottagna köpeskillingen ska

redovisas som skuld. Den mottagande parten ska inte ta upp tillgångarna i sin

balansräkning utan redovisa den erlagda köpeskillingen som en fordran på den

överförande parten.

Om den mottagande parten har rätt, men inte skyldighet, att återlämna tillgångarna

till ett i förväg fastställt pris, är transaktionen en försäljning med option att sälja

tillbaka tillgångarna (oäkta återköpstransaktion). I så fall ska inte den överförande

parten utan den mottagande parten redovisa tillgångarna i sin balansräkning.

En oäkta återköpstransaktion ska ändå redovisas som en äkta återköpstransaktion,

om det är uppenbart att optionen att återlämna tillgångarna kommer att utnyttjas.

Följande transaktioner ska inte anses som återköpstransaktioner:

1. Valutaterminstransaktioner.

2. Optionsinstrument.

3. Transaktioner som omfattar emission av skuldebrev med förbindelse att före

förfallodagen återköpa hela emissionen eller delar av denna.

4. Andra liknande transaktioner.

Vid en äkta återköpstransaktion ska den överförande parten lämna upplysningar om

överförda tillgångar i en not. Vid en oäkta återköpstransaktion ska den överförande

parten lämna upplysningar om det lösenpris som överenskommits för ett eventuellt

återköp. Upplysningarna ska lämnas i samband med övriga upplysningar som ska

anges enligt 5 kap. 2 § 3 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

om återköpstransaktioner.

Allmänna råd

En avgränsning görs i femte stycket för att skilja återköpstransaktioner från

vissa andra slag av finansiella avtal. Om däremot de angivna tillgångarna

själva omfattas av återköpsavtal, gäller reglerna också för ett sådant åter-

köpsavtal.

FFFS 2016:13

6

5 kap. Noter m.m.

13 § För upplysningar om ersättningar och förmåner till personer i ledningen finns

bestämmelser i 5 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag, jämför 5 kap.4044 §§årsredovisningslagen (1995:1554).

Allmänna råd

Upplysningar om ersättningar och förmåner till nyckelpersoner i ledande

ställning bör också lämnas enligt IAS 24 Upplysningar om närstående som

gäller enligt de allmänna råden till första rubriken i 2 kap.

Upplysningar om väsentliga villkor i avtal med nyckelpersoner i ledande

ställning om framtida pensioner och liknande förmåner efter avslutad

anställning bör även omfatta följande upplysningar:

– huruvida pensioner är avgiftsbestämda eller förmånsbestämda,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

avgiftsbestämda pensioner,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

förmånsbestämda pensioner, samt

– för förmånsbestämda pensioner, pensionsnivån uttryckt i förhållande till

pensionsgrundande ersättning eller, i förekommande fall, i kronor och om

pensionen är villkorad av framtida anställning.

Upplysningar om andra ersättningar enligt 5 kap. 40 § årsredovisningslagen

omfattar även annat arbete än som styrelseledamot eller annan ledande

befattningshavare. Dessa ersättningar avser även arvoden för uppdrag som

tillhör styrelseledamotens normala yrkesverksamhet, exempelvis som

advokat eller konsult. Det saknar betydelse om ersättningen för arbetet

betalas direkt till personen, till ett bolag eller till annan tredje man.

Begreppet nyckelpersoner i ledande ställning bör definieras enligt god-

kända internationella redovisningsstandarder, jämför IAS 24. Dessa personer

bör även anses ingå i ledningen vid tillämpning av 5 kap. 40 § tredje stycket,

41 § andra stycket och 44 §årsredovisningslagen.

14 § Bestämmelser om upplysningar om transaktioner med närstående finns i

5 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och 5 kap.

23 § första stycket samt 5 kap. 24 §årsredovisningslagen (1995:1554). Liv-

försäkringsföretag som inte får dela ut vinst och som har närstående ska lämna

följande tilläggsupplysningar:

För väsentliga avtal med närstående och, i förekommande fall, andra företag i en

företagsgrupp av motsvarande slag som en koncern (ett så kallat närståendeavtal),

ska upplysningar alltid lämnas om avtalets

1. karaktär och ekonomiska innebörd,

2. värde i relation till balansräkningen och resultaträkningen,

3. motpart eller, i förekommande fall, motparter,

FFFS 2016:13

7

4. väsentliga villkor, särskilt sådana som är ovanliga med hänsyn till liknande avtal

på marknaden,

5. vederlag, metod för att bestämma vederlaget, tillämpningen av metoden samt

närmare upplysningar om

a) hur jämförelsen gjorts när vederlaget bestämts genom en hänvisning till jämför-

bara varor eller tjänster på marknaden, eller

b) skälen för vald metod när vederlaget inte bestämts med hänsyn till vederlaget för

jämförbara varor eller tjänster på marknaden.

När upplysningar lämnas om närståendeavtal får likartade avtal redovisas tillsam-

mans.

Upplysningar ska också lämnas om de instruktioner och rutiner som tillämpas för

att ingå och följa upp närståendeavtal.

Allmänna råd

Kretsen ”företag av motsvarande slag som en koncern” sammanfaller med

sådana koncernliknande strukturer som ett företag har att beakta enligt

11 kap. 7 § och 12 kap. 25 §försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Upplysningarna om närståendeavtal bör lämnas genom en översiktlig upp-

ställning som grupperar avtalen i väsentlighetsordning. Avtalsförhållandena

bör också anges schematiskt i en koncernöversikt eller, i förekommande fall,

i en motsvarande gruppöversikt.

7 kap.

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder (IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om ett försäkringsföretag är noterat eller onoterat, jämför 7 kap. 6 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Ett försäkringsföretag ska i koncernredovisningen tillämpa reglerna i

a) 5 kap. 2 och 3 §§ om placeringstillgångar för villkorad återbäring,

b) 5 kap. 5 och 6 §§ om eget kapital och villkorad återbäring,

c) 5 kap. 13 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

d) 6 kap. 1 § om förvaltningsberättelse, varvid första stycket ska tillämpas i den del

stycket hänvisar till följande föreskrifter och allmänna råd i bilaga 5:

– 1 § om upplysningar om verksamheten,

– 2 § om nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning av rörelse-

regler, och

FFFS 2016:13

8

– de allmänna råden under 3 § om upplysningar om konsekvenser av nya före-

skrifter eller principer om diskonteringsränta och om upplysningar om övervärden i

fondförsäkringsverksamhet, samt

e) 6 kap. 2 § om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Allmänna råd

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande

redovisningsregler för koncerner, och specificering av bundet och fritt eget

kapital enligt 3 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, bör

tillämpas av alla försäkringsföretag som upprättar en koncernredovisning

enligt IAS-förordningen. Rådets rekommendation RFR 1 tillämpas med de

avvikelser och tillägg som följer av paragrafen och bestämmelserna i lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag, se 7 kap. 5 § samma lag.

De uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som anges i de allmänna

råden till första rubriken i 2 kap., punkt 2 bör tillämpas på samma sätt som

RFR 1.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av försäkringsföretag som omfattas av standardens tillämp-

ningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av försäkringsföretag som omfattas av standardens tillämp-

ningsområde.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015 samt i

delårsrapporter som upprättas för del av sådant räkenskapsår.

ERIK THEDÉEN

Greta

Wennerberg

FFFS 2016:13

9

Bilaga 1

C. Placeringstillgångar

I.

Byggnader och mark

II.

Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag

och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1. Aktier och andelar i koncernföretag

2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncern-

företag

3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresse-

företag och gemensamt styrda företag

5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga

företag som det finns ett ägarintresse i

III.

Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar

2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3. Andelar i investeringspooler

4. Lån med säkerhet i fast egendom

5. Övriga lån

6. Utlåning till kreditinstitut

7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV.

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

AA. Eget

kapital

I.

Aktiekapital eller Garantikapital

I.a.

Verksamhetskapital

I.b.

Förlagsinsatser

II.

Överkursfond

III.

Uppskrivningsfond

IV.

Konsolideringsfond

V.

Andra fonder

1. Reservfond

2. Kapitalandelsfond

3. Fond för verkligt värde

4. Fond för utvecklingsutgifter

5. Övriga fonder

V.a.

Kapitalandelslån och vinstandelslån

VI.

Balanserad vinst eller förlust

VII.

Årets resultat

FFFS 2016:13

10

Bilaga 2

III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING

1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)

3a. Kapitalavkastning, intäkter

3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar

4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)

5a. Kapitalavkastning, kostnader

5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar

6. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)

7. Övriga intäkter

8. Övriga kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

9. Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

10. Skatt på årets resultat

11. Övriga skatter

12. Årets resultat

FFFS 2016:13

11

Bilaga 3

1 § Posterna i 2–59 §§ avser uppställningsformen för balansräkningen, enligt bi-

laga 1 till lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, med de tillägg

som följer av 3 kap. 1 §.

4 § Post B.II – Andra immateriella tillgångar. Posten omfattar

1. balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande,

2. koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och till-

gångar,

3. hyresrätter och liknande rättigheter, samt

4. förskott avseende immateriella tillgångar.

Allmänna råd

Vad som får redovisas som immateriell anläggningstillgång och vad som är

goodwill anges i 4

kap. 1

§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, jämför 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Kompletterande regler finns i godkända internationella redovisnings-

standarder, jämför IAS 38 Immateriella tillgångar och Rådet för finansiell

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

En avtalsenlig rätt att förvalta finansiella tillgångar för annans räkning är ett

exempel på en sådan liknande rättighet som avses i 2. Dessa kan även

redovisas när företag delar upp försäkringskontrakt i en försäkringsdel och

en depositionsandel, jämför IFRS 4 Försäkringsavtal.

Immateriella tillgångar som uppstår när försäkringsavtal förvärvats via ett

företagsförvärv eller i en portföljöverlåtelse kan även redovisas här, jämför

IFRS 4 Försäkringsavtal.

6 § Posterna C.II.1, C.II.3 och C.II.5 – Aktier och andelar i koncernföretag

och Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag samt

Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Här

redovisas innehav av aktier och andelar samt teckningsrätter och delrätter på aktier

i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag samt övriga företag

som det finns ett ägarintresse i, jämför 1 kap.45 a §§årsredovisningslagen

(1995:1554).

Allmänna råd

Under posten C.II.1 bör även derivatinstrument på aktier och andelar i

koncernföretag redovisas.

Under posten C.II.3 bör även derivatinstrument på aktier i intresseföretag

och gemensamt styrda företag redovisas.

Under posten C.II.5 bör även derivatinstrument på aktier och andelar i övriga

företag som det finns ett ägarintresse i redovisas. Ägarintressen definieras i

4 kap. 4 a § årsredovisningslagen.

7 § Posterna C.II.2, C.II.4 och C.II.6 – Räntebärande värdepapper emitterade

av, och lån till, koncernföretag och Räntebärande värdepapper emitterade av,

och lån till, intresseföretag och gemensamt styrda företag samt Räntebärande

FFFS 2016:13

12

värdepapper emitterade av, och lån till, övriga företag som det finns ett

ägarintresse i. Dessa poster omfattar obligationer och andra räntebärande

värdepapper (inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument) emitterade av

koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som

det finns ett ägarintresse i samt lån till sådana företag.

35 §1 Post AA.V.3 – Fond för verkligt värde. I denna post redovisas värdeförän-

dringar på vissa finansiella instrument enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag, jämför 4 kap. 14 d § årsredovisningslagen

(1995:1554).

35 a § Post AA.V.4 – Fond för utvecklingsutgifter. Posten omfattar belopp som

satts av till en fond för utvecklingsutgifter enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och

2 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, jämför 4 kap. 2, 7

och 8 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

36 § Post AA.V.5 – Övriga fonder. Här redovisar försäkringsföretag som får dela

ut vinst sådana fonder som inte omfattas av 30–35 a §§.

38 § Post AA.VI – Balanserad vinst eller förlust. Här redovisar försäkringsföre-

tag som får dela ut vinstbalanserade vinstmedel eller förluster från tidigare räken-

skapsår.

Allmänna råd

Om ett försäkringsaktiebolag, som får dela ut vinst, förvärvar egna aktier ska

fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna

aktier ska fritt eget kapital ökas med inkomsten av överlåtelsen, se 4 kap. 1 §

lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och 4 kap. 14 §

andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

40 § Post BB – Obeskattade reserver.

Allmänna råd

Posten omfattar ackumulerade överavskrivningar, ersättningsfonder, periodi-

seringsfonder, uppskovsbelopp, säkerhetsreserv och andra obeskattade

reserver.

Varje obeskattad reserv bör redovisas separat i balansräkningen eller i not.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp i en uppskjuten

skatteskuld, som redovisas under Avsättningar för skatter (Post FF.2) och i

en bunden kapitaldel. Den bundna kapitaldelen bör redovisas under Övriga

fonder Post AA.V.5 i försäkringsföretag som får dela ut vinst och under

Konsolideringsfond (post AA.IV) i försäkringsföretag som inte får dela ut

vinst.

45 § Post DD.4 – Återbäring och rabatter. Här redovisas avsättningar för ej

förfallen återbäring samt rabatter till försäkringstagare eller andra förmånstagare i

skadeförsäkringsrörelse.

1 Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden tas bort.

FFFS 2016:13

13

Allmänna råd

Ett försäkringsavtal kan innehålla både en diskretionär del och en garantidel,

jämför IFRS 4. När den diskretionära delen redovisas separat från garanti-

delen bör den tas upp här som en särskild delpost, om den inte får redovisas

under posten Konsolideringsfond (post AA.IV.) eller Övriga fonder (post

AA.V.5).

FFFS 2016:13

14

Bilaga 4

10 a § Post I.8 – Övriga tekniska kostnader. Här redovisas bland annat

obligatoriska finansieringsbidrag till Trafikförsäkringsföreningen (TFF).

12 § Post II.2 respektive III.3a – Kapitalavkastning, intäkter. Posten avser

avkastning på placeringstillgångar och omfattar

a) hyresintäkter från byggnader och mark,

b) utdelning på aktier och andelar,

c) ränteintäkter m.m.,

d) valutakursvinster, netto,

e) återförda nedskrivningar, och

f) realisationsvinster, netto.

Med hyresintäkter från byggnader och mark menas intäkter av fastigheter upptagna

under posten C.I Byggnader och mark.

Räntebidrag ska inte räknas in i hyresintäkterna utan ses som en räntesubvention.

Med utdelning på aktier och andelar menas utdelning på aktier och andelar som

redovisas under posterna C.II.1, C.II.3 och C.II.5 (koncernföretag, intresseföretag,

gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i) samt

C.III.1.

Med ränteintäkter m.m. menas ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar

som tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna

under Kassa och bank (G.II).

Den mottagande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade

mellanskillnaden mellan köpeskilling i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursvinster, netto, menas såväl realiserade som orealiserade värde-

förändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Allmänna råd

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta delas upp i en

del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan hän-

föras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också valutakursförändringar som förklaras av att balans-

posters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Återförda nedskrivningar omfattar belopp som återförts efter tidigare ned-

skrivningar, om nedskrivningen tidigare kostnadsförts under någon av pos-

terna II.9 och III.5a Kapitalavkastning, kostnader.

Realisationsvinster, netto, avser vinster vid avyttring av placeringstillgångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsvinsten vara den positiva

skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.

FFFS 2016:13

15

För räntebärande värdepapper bör anskaffningsvärdet vara det upplupna

anskaffningsvärdet och för övriga tillgångar det historiska

anskaffningsvärdet.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsvinsten inkludera tidigare

redovisad orealiserad värdeförändring. Dessa värdeförändringar kan ha

redovisats i resultaträkningen eller i fond för verkligt värde (se 35 § i bilaga

3). De orealiserade värdeförändringar som tidigare har redovisats i resultat-

räkningen förs som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på

placeringstillgångar (II.3 och III.3b), respektive Orealiserade förluster på

placeringstillgångar (II.10 och III.5b). Orealiserade värdeförändringar som

har redovisats i fond för verkligt värde återförs.

Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas

under posten III.7 Övriga intäkter.

Valutakursvinster som uppkommer på grund av att garantikapital,

verksamhetskapital och förlagsinsatser är i annan valuta än redovisnings-

valutan redovisas inte här. Ömsesidiga livförsäkringsbolag och försäkrings-

föreningar som inte får dela ut vinst redovisar valutakursvinsten under post

AA.V.5 Övriga fonder. Ömsesidiga liv- och skadeförsäkringsbolag samt

försäkringsföreningar som får dela ut vinst redovisar valutakursvinsten under

post AA.VI

Balanserad vinst eller förlust. Jämför 5

kap. 4

§

7 lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

13 § Post III.3b – Orealiserade vinster på placeringstillgångar. Vid värdering

av placeringstillgångar till verkligt värde, då värdeförändringen ska redovisas i

resultaträkningen, ska försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse

under denna post redovisa positiva värdeförändringar under året. Vid avyttring av

sådana placeringstillgångar redovisas här återläggning av tidigare redovisade men

orealiserade värdeförändringar, jämför 12 §.

Orealiserade vinster redovisas netto per tillgångsslag. Förändringar som förklaras

av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust un-

der posten Kapitalavkastning.

20 § Post II.9/III.5a – Kapitalavkastning, kostnader. Posten avser kostnader för

placeringstillgångar och omfattar

– driftskostnader för byggnader och mark,

– kapitalförvaltningskostnader,

– räntekostnader m.m.,

– valutakursförluster, netto,

– av- och nedskrivningar, och

– realisationsförluster, netto.

Med driftskostnader för byggnader och mark menas kostnader för fastigheter upp-

tagna under Byggnader och mark (C.1) avseende fastighetsförvaltningen, inklusive

underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Däremot in-

går inte räntekostnader och andra finansiella kostnader, avskrivningar eller central

administration.

Med kapitalförvaltningskostnader menas driftskostnader som kan hänföras till fi-

nansförvaltningen.

FFFS 2016:13

16

Med räntekostnader m.m. menas bland annat räntekostnader för fastighetslån, redu-

cerade med eventuella räntebidrag.

Den överförande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade

mellanskillnaden mellan köpeskillingen i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursförluster, netto, menas såväl realiserade som orealiserade värdeför-

ändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Allmänna råd

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta delas upp i en

del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan hän-

föras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också sådana valutakursförändringar som förklaras av att

balansposters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Med av- och nedskrivningar menas värdejusteringar enligt 4 kap. 1 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Realisationsförluster, netto, avser förluster vid avyttring av placeringstill-

gångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsförlusten vara den nega-

tiva skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet.

För räntebärande värdepapper bör anskaffningsvärdet vara det upplupna

anskaffningsvärdet och för övriga tillgångar det historiska anskaffnings-

värdet.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsförlusten inkludera tidigare

redovisad orealiserad värdeförändring. Dessa värdeförändringar kan ha

redovisats i resultaträkningen eller i fond för verkligt värde (se 35 § i bilaga

3). De orealiserade värdeförändringar som tidigare har redovisats i resultat-

räkningen förs som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på

placeringstillgångar, respektive Orealiserade förluster på placeringstill-

gångar.

Orealiserade värdeförändringar som har redovisats i fond för verkligt

värde återförs.

Placeringstillgångar som värderats till verkligt värde där värdeförändring-

arna redovisats i fond för verkligt värde, kan ha skrivits ned. Dessa nedskriv-

ningar bör inte återföras vid beräkning av realisationsförlusten.

Realisationsförluster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas

under post III.8 Övriga kostnader.

Valutakursförluster som uppkommer på grund av att garantikapital, verk-

samhetskapital och förlagsinsatser är i annan valuta än redovisningsvalutan

redovisas inte här. Ömsesidiga livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar

som inte får dela ut vinst redovisar valutakursförlusten under post

AA.V.5 Övriga fonder. Ömsesidiga liv- och skadeförsäkringsbolag samt

försäkringsföreningar som får dela ut vinst redovisar valutakursförlusten

under post AA.VI Balanserad vinst eller förlust. Jämför 5 kap. 4 § 7 lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag.

FFFS 2016:13

17

21 § Post III.5b – Orealiserade förluster på placeringstillgångar. Vid värdering

av placeringstillgångar till verkligt värde, då värdeförändringen ska redovisas i

resultaträkningen, ska försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse

under denna post redovisa negativa värdeförändringar under året. Vid avyttring av

sådana placeringstillgångar redovisas här återläggning av tidigare redovisade men

orealiserade värdeförändringar, jämför 20 §.

Orealiserade förluster redovisas netto per tillgångsslag. Sådana förändringar som

förklaras av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakurs-

förlust under posten Kapitalavkastning.

27 § Post III.9 – Bokslutsdispositioner. Här ska avsättning till och upplösning av

säkerhetsreserv redovisas. När en koncern tillämpar alternativregeln i 1 kap. 6 §

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan

för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv, ska varje företag

redovisa sin del av den upplösta säkerhetsreserven.

28 § Post III.10 – Skatt på årets resultat. Här redovisas skatt på årets resultat

och uppskjuten skatt.

Med skatt på årets resultat menas i försäkringsföretag som bedriver skadeförsäk-

ringsrörelse inkomstskatt. Med skatt på årets resultat menas i försäkringsföretag

som bedriver livförsäkringsrörelse inkomstskatt och avkastningsskatt i den mån de

inte redovisar avkastningsskatt som driftskostnad.

Allmänna råd

Livförsäkringsföretag bör i denna post redovisa sådan avkastningsskatt som

beräknats på kapitalunderlaget vid räkenskapsårets ingång enligt lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Avkastningsskatt på pensionsavsättningar för anställda som tagits upp under

posten FF.1 samt särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löne-

skatt på vissa förvärvsinkomster, bör i den tekniska redovisningen redovisas

fördelade på samma sätt som personalkostnaderna fördelas på försäkrings-

ersättningar, driftskostnader och kapitalförvaltningskostnader.