FFFS 2018:5

Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens allmänna råd

om rapportering av händelser av väsentlig betydelse;

beslutade den 17 april 2018.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen verka för att företag som står

under myndighetens tillsyn rapporterar sådana händelser i verksamheten som kan

äventyra företagens stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar.

De allmänna råden gäller dock inte för

finansiella institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan

finansiell verksamhet,

– företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

– betaltjänstleverantörer i deras betaltjänstverksamhet enligt lagen (2010:751) om

betaltjänster, och

– försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Rapportering till Finansinspektionen

Ett företag bör genast rapportera till Finansinspektionen när sådana händelser

inträffar som anges nedan. Företagets regelansvariga funktion bör lämna rapporten

som bör innehålla de uppgifter som anges i bilagan.

Företaget bör rapportera sådana händelser som kan medföra att dess ekonomiska

förutsättningar ändras, så att det inte kan uppfylla sina åtaganden mot kunder.

Företaget bör rapportera

– händelser som kan medföra att ett större antal kunder orsakas betydande

ekonomisk skada, och

– händelser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för företaget.

De händelser som avses är till exempel

– att information som lämnas vid kundtransaktioner är felaktig eller bristfällig,

– att kundtransaktioner hanteras på ett felaktigt eller bristfälligt sätt,

FFFS 2018:5

Utkom från trycket

den 23 april 2018

FFFS 2018:5

2

– att fel uppstår i tekniska system, eller

– att interna eller externa regler överträds.

Om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap.43 och 44 §§aktiebolagslagen

(2005:551), bör företaget genast informera Finansinspektionen om detta.

Riktlinjer för hantering och rapportering

Företagets styrelse eller motsvarande beslutande organ bör skriftligen fastställa

riktlinjer för att hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse.

Anmälan till Polismyndigheten eller åklagare

Vid misstanke om brott bör företaget göra en anmälan till Polismyndigheten eller

till åklagare.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2018, då Finansinspektionens allmänna

råd (FFFS 2015:15) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse ska

upphöra att gälla.

ERIK THEDÉEN

David

Lothigius

FFFS 2018:5

3

Bilaga

1. Ange företagets namn och adress.

2. Ange företagets kontaktperson med namn och telefonnummer.

3. Beskriv händelsen och omständigheterna kring hur händelsen upptäcktes.

4. Beskriv vilka åtgärder som företaget vidtar med anledning av händelsen.

5. Om det är möjligt ange om rapporteringen avser en sådan händelse som

beskrivs i dessa allmänna råd och i så fall vilken.

6. Ange datum och underskrift.