FFFS 2019:22

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

0

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag;

beslutade den 10 december 2019.

Finansinspektionen föreskriver1följande med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ förordningen

(2019:809) om tjänstepensionsföretag och 15 § förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynsrapportering för tjänste-

pensionsföretag.

2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen

(2019:742) om tjänstepensionsföretag, om inte något annat anges.

2 kap. Inledande bestämmelser

1 § De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag lämnar till Finansinspektionen i sin

tillsynsrapportering ska vara relevanta, tillförlitliga, begripliga och tillgängliga samt

jämförbara och konsekvent utformade över tid.

2 § Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna korrigerade uppgifter

till Finansinspektionen om de uppgifter som företaget rapporterat i sin tillsyns-

rapportering innehåller väsentliga fel, eller om det vid en bolags- eller förenings-

stämma fattas beslut som innebär att de uppgifter som har lämnats i rapporteringen

är missvisande.

3 § De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt dessa föreskrifter

ska vara värderade enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om års-

redovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat anges.

4 § De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt dessa föreskrifter

ska anges i den redovisningsvaluta som företagets årsredovisning är upprättad i

enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

3 kap. Rapportering av väsentliga händelser

1 § Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna uppgifter till

Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som medför, eller kan komma

att medföra, att

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

FFFS 2019:22

Utkom från trycket

den 17 december 2019

FFFS 2019:22

2

1. företagets stabilitet äventyras,

2. företagets förmåga att uppfylla sina åtaganden mot försäkringstagare, försäkrade

och andra ersättningsberättigade äventyras,

3. ett större antal försäkringstagare, försäkrade eller andra ersättningsberättigade

orsakas betydande ekonomisk skada,

4. ett större antal försäkringstagare, försäkrade eller andra ersättningsberättigade

får felaktig information av betydelse från företaget,

5. företaget utsätts för en väsentlig ryktesrisk, eller

6. företaget drabbas av allvarlig brottslighet.

2 § Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna uppgifter till

Finansinspektionen om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap. 43 och 44 §§

aktiebolagslagen (2005:551).

3 § Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna uppgifter till

Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som medför, eller kan komma

att medföra, väsentliga förändringar i företagets

1. verksamhet och resultat,

2. riskprofil, eller

3. företagsstyrningssystem.

Allmänna råd

Företaget bör utvärdera om det finns behov att rapportera när sådana händelser

inträffar i samband med exempelvis

1. förändringar i företagets affärsstrategi,

2. förändringar i företagets organisation,

3. krav som riktas mot företaget till följd av rättsliga processer,

4. fel eller brister i företagets styrning och kontroll av verksamheten,

5. fel eller brister i processer, rutiner eller tekniska system, eller

6. förändringar i företagets riskprofil, finansiering eller framtida förvaltnings-

åtgärder.

4 kap. Rapportering av kvantitativa uppgifter

Kvartalsrapportering

1 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen

för det närmast föregående räkenskapsåret understiger en miljard kronor, ska varje

kvartal lämna Finansinspektionen de uppgifter som framgår av avsnitt C, E och F i

bilaga 1.

2 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen

för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst en miljard kronor, ska

varje kvartal lämna Finansinspektionen de uppgifter som framgår av avsnitt A–F i

bilaga 1.

3 § Uppgifterna som avses i 1 och 2 §§ ska lämnas via det rapporteringsverktyg för

periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 2.

FFFS 2019:22

3

4 § Kvartalsrapporteringen som avses i 1 och 2 §§, ska gälla förhållandena den sista

dagen i varje kalenderkvartal. Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen

senast den 30 april, den 10 augusti, den 31 oktober respektive den 31 januari.

Årsrapportering

5 § Ett tjänstepensionsföretag ska varje år lämna Finansinspektionen de uppgifter

som framgår av avsnitt A–K i bilaga 1.

6 § Uppgifterna som avses i 5 § ska lämnas via det rapporteringsverktyg för

periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 2.

7 § Årsrapporteringen som avses i 5 § ska gälla förhållandena per balansdagen den

31 december och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 veckor efter

denna dag.

Undantag

8 § Finansinspektionen kan efter ansökan från ett tjänstepensionsföretag besluta

om att helt eller delvis undanta företaget från kvartalsrapportering enligt 1 eller 2 §,

om det finns särskilda skäl.

5 kap. Rapportering av kvalitativ tillsynsrapport

1 § Ett tjänstepensionsföretag ska lämna en kvalitativ tillsynsrapport. I denna

rapport ska företaget lämna information enligt detta kapitel.

I stället för det som anges i första stycket, ska en sammanfattning som avses i 3 §

lämnas varje år i enlighet med 26 § andra stycket för ett tjänstepensionsföretag som

har

– mindre än fem miljarder kronor i tillgångar, eller

– mindre än 20 miljarder kronor i tillgångar och som driver tjänstepensionsverk-

samhet som huvudsakligen är avsedd för anställda i ett visst eller vissa företag, eller

för personer som tillhör en viss yrkesgrupp.

Ett företag som har lämnat en årlig sammanfattning enligt andra stycket ska övergå

till att lämna en kvalitativ tillsynsrapport enligt första stycket först när förutsätt-

ningarna som anges i andra stycket inte har varit uppfyllda under tre räkenskapsår i

följd.

2 § Uppgifter i den kvalitativa tillsynsrapporten ska avse räkenskapsåret per balans-

dagen den 31 december.

Innehåll i den kvalitativa tillsynsrapporten

Sammanfattning

3 § Ett tjänstepensionsföretag ska se till att den kvalitativa tillsynsrapporten har en

tydlig och kortfattad sammanfattning. Sammanfattningen ska belysa alla materiella

förändringar av tjänstepensionsföretagets verksamhet, system för företagsstyrning,

FFFS 2019:22

4

riskprofil och solvenssituation under räkenskapsåret. Den ska även innehålla en

beskrivning av betydande händelser som har inträffat i företaget efter räkenskaps-

årets slut.

Verksamhet

4 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av

1. företagets verksamhet samt dess verksamhetsmål och strategier om dessa har för-

ändrats i förhållande till föregående rapporteringsperiod,

2. eventuella betydande händelser som företaget har identifierat i sin verksamhet och

som kan komma att påverka företaget på längre sikt, och

3. andra försäkringar än sådana tjänstepensionsförsäkringar som avses i 1 kap. 4 §

lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, om företaget har sådan verksamhet och

en plan för avveckling av denna.

5 § Om tjänstepensionsföretaget har upplåning enligt 4 kap. 7 § lagen (2019:742)

om tjänstepensionsföretag, ska syftet med dessa lån beskrivas i den kvalitativa till-

synsrapporten.

6 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av

1. hur företaget under räkenskapsåret har uppfyllt sin skyldighet att investera sina

tillgångar i enlighet med aktsamhetsprincipen som anges i 6 kap. 1 § lagen

(2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

2. de viktigaste antaganden som företaget under räkenskapsåret har beaktat i sina

investeringsbeslut när det gäller förändringar av räntor, växelkurser och andra

marknadsparametrar.

Företagsstyrningssystem

7 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

1. en kort beskrivning av företagsstyrningssystemet och hur företaget under räken-

skapsåret har säkerställt att företaget har styrts på ett sunt och ansvarsfullt sätt, och

2. en beskrivning, inklusive ett organisationsschema, av den aktuella operativa

organisationsstrukturen och de centrala funktionerna där delegering av ansvar och

rapporteringsvägar framgår.

8 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av hur

tjänstepensionsföretaget under räkenskapsåret har säkerställt att lämplighetskraven i

9 kap. 3 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag har uppfyllts.

9 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av hur

företaget under räkenskapsåret har beaktat de försäkrades eller andra ersättnings-

berättigades perspektiv när de bär hela eller stora delar av investeringsrisken.

10 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av om och

i sådant fall hur tjänstepensionsföretaget under räkenskapsåret har gjort egna bedöm-

ningar av kreditvärderingar från externa kreditvärderingsinstitut.

11 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en övergripande beskrivning av

hur tjänstepensionsföretagets egen risk- och solvensbedömning under räkenskaps-

året har genomförts, dokumenterats och granskats internt.

FFFS 2019:22

5

12 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en övergripande beskrivning av

de huvudsakliga processerna i tjänstepensionsföretagets system för internkontroll.

13 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

1. en kort beskrivning av de granskningar som har genomförts av tjänstepensions-

företagets funktion för internrevision under räkenskapsåret,

2. en sammanfattning av de materiella iakttagelser och rekommendationer som funk-

tionen har rapporterat till företagets styrelse och de åtgärder som har vidtagits med

anledning av detta, och

3. i tillämpliga fall, en sammanfattning av företagets revisionsplan.

14 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

1. en kort beskrivning av de aktiviteter som har genomförts av tjänstepensions-

företagets funktion för regelefterlevnad under räkenskapsåret, och

2. en sammanfattning av de materiella iakttagelser som funktionen har gjort.

15 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

1. en kort beskrivning av de aktiviteter som har genomförts av tjänstepensions-

företagets aktuariefunktion under räkenskapsåret, och

2. en sammanfattning av de materiella iakttagelser som funktionen har gjort.

16 § Om tjänstepensionsföretaget har ingått uppdragsavtal av väsentlig betydelse

för företagets tjänstepensionsverksamhet under räkenskapsåret, ska den kvalitativa

tillsynsrapporten innehålla

1. en beskrivning av hur företaget säkerställer att verksamheten inte påverkas

negativt av att uppdragsavtal har ingåtts, och

2. en kort beskrivning av syftet med att företaget har ingått uppdragsavtal.

Riskprofil

17 § Om det finns exponeringar i tjänstepensionsföretaget som inte tas upp i balans-

räkningen ska det framgå av den kvalitativa tillsynsrapporten. Detsamma gäller om

det förekommer överföring av risk till specialföretag, eventuella garantitillägg eller

säkring av garantierna som inte tas upp i balansräkningen.

18 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av lik-

viditetsrisken i tjänstepensionsföretagets förväntade framtida kassaflöden.

19 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av de stress-

tester och scenarioanalyser som har utförts av tjänstepensionsföretaget.

Värdering

20 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla materiell information om

värderingen av tjänstepensionsföretagets försäkringstekniska avsättningar som inte

framgår av de försäkringstekniska riktlinjerna.

21 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en översikt av tjänstepensions-

företagets betydande materiella förändringar av försäkringstekniska avsättningar

under räkenskapsåret, inklusive orsak och eventuella materiella förändringar i

antaganden.

FFFS 2019:22

6

Solvenssituation

22 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

1. en kort beskrivning av materiella villkor för de viktigaste posterna i företagets

kapitalbas, och

2. den förväntade utvecklingen av företagets kapitalbas efter avdragsposter samt om

det finns en avsikt att återbetala eller inlösa någon post i kapitalbasen eller planer på

att förstärka kapitalbasen.

23 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla information om de eventuella

risker som tjänstepensionsföretaget har identifierat som kan påverka minimikapital-

kravet och det riskkänsliga kapitalkravet negativt.

Övrigt

24 § Om ett tjänstepensionsföretag gör hänvisningar i den kvalitativa tillsyns-

rapporten, ska dessa vara logiska och hänvisa direkt till de aktuella uppgifterna.

25 § Den kvalitativa tillsynsrapporten ska följa den struktur som beskrivs i bilaga 7.

Uppgifter till Finansinspektionen

26 § Ett tjänstepensionsföretag ska vart tredje år ge in en kvalitativ tillsynsrapport

som uppfyller kraven i 3–25 §§ till Finansinspektionen. För räkenskapsåren där-

emellan ska företaget lämna in en sådan sammanfattning som avses i 3 §, om inte

Finansinspektionen beslutar om annat.

Den kvalitativa tillsynsrapporten eller sammanfattningen som avses i första stycket,

ska lämnas till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för periodisk

rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats. Rapporten eller samman-

fattningen ska ha kommit in till myndigheten senast

– 21 veckor efter den 31 december 2020,

– 20 veckor efter den 31 december 2021,

– 19 veckor efter den 31 december 2022, och

– 18 veckor efter den 31 december från och med 2023.

6 kap. Rapportering av egen risk- och solvensbedömning

1 § I 9 kap. 22 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag finns bestämmelser

om att ett tjänstepensionsföretag ska rapportera resultatet av varje egen risk- och

solvensbedömning till Finansinspektionen.

Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för

periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats. Rapporten ska

ha kommit in till myndigheten inom två veckor efter det att styrelsen har fastställt

den egna risk- och solvensbedömningen.

FFFS 2019:22

7

7 kap. Rapportering av EU-gemensamma kvantitativa uppgifter

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om EU-gemensamma kvantitativa uppgifter

som ett tjänstepensionsföretag ska lämna.

2 § För de kvartalsuppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 4 och

5 §§ får företaget använda rimliga uppskattningar för att beräkna uppgifterna.

3 § När ett tjänstepensionsföretag omräknar ett belopp – som i detta kapitel anges i

euro – till svenska kronor, ska företaget använda den eurokurs som anges i

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkrings-

området.

Kvartalsuppgifter

4 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen

för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska

varje kvartal lämna de kvartalsuppgifter som framgår av avsnitt A, C och F i

bilaga 3.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 4.

5 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen

för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska

varje kvartal lämna de tilläggsuppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) efter-

frågar och som framgår av avsnitt A, C, F och K i bilaga 5.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 6.

6 § I stället för vad som anges i 4 och 5 §§ ska ett tjänstepensionsföretag som har

lämnat årsuppgifter enligt 10 och 11 §§ fortsätta att tillämpa endast de bestämmel-

serna till dess att balansomslutningen enligt balansräkningarna under de senaste tre

räkenskapsåren har uppgått till minst 25 miljoner euro.

Årsuppgifter för tjänstepensionsföretag med en balansomslutning på minst 25

miljoner euro

7 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen

för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska

varje år lämna de årsuppgifter som framgår av avsnitt B–K i bilaga 3.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 4.

8 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen

för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska

varje år lämna de tilläggsuppuppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) efter-

frågar och som framgår av avsnitt B, D, E och G–J i bilaga 5.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 6.

9 § I stället för vad som anges i 7 och 8 §§ ska ett tjänstepensionsföretag som har

lämnat årsuppgifter enligt 10 och 11 §§ fortsätta att tillämpa de bestämmelserna till

FFFS 2019:22

8

dess att balansomslutningen enligt balansräkningarna under de senaste tre räken-

skapsåren har uppgått till minst 25 miljoner euro.

Årsuppgifter för tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som

understiger 25 miljoner euro

10 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräk-

ningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger 25 miljoner euro, ska

varje år lämna de årsuppgifter som framgår av avsnitt L–O i bilaga 3.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 4.

11 § Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräk-

ningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger 25 miljoner euro, ska

varje år lämna de tilläggsuppuppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) efter-

frågar och som framgår av avsnitt K i bilaga 5.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 6.

12 § I stället för vad som anges i 10 och 11 §§ ska ett tjänstepensionsföretag som

har lämnat årsuppgifter enligt 7 och 8 §§ fortsätta att tillämpa de bestämmelserna till

dess att balansomslutningen enligt balansräkningarna under de senaste tre räken-

skapsåren har understigit 25 miljoner euro.

Undantag

13 § Finansinspektionen kan i ett enskilt fall besluta om undantag från 4, 5, 7, 8 eller

11 §§.

Uppgifter till Finansinspektionen

14 § De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna varje kvartal enligt 4

och 5 §§ ska avse förhållandena per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30

september respektive den 31 december. Uppgifterna ska ha kommit in till

Finansinspektionen senast

– nio veckor efter balansdagarna 2020,

– sju veckor efter balansdagarna 2021, och

– fem veckor efter balansdagarna från och med 2022.

15 § De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna varje år enligt 7 och

8 §§ eller 10 och 11 §§ ska avse förhållandena per balansdagen den 31 december.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast

– 22 veckor efter balansdagen 2020,

– 20 veckor efter balansdagen 2021,

– 18 veckor efter balansdagen 2022,

– 16 veckor efter balansdagen 2023, och

– 14 veckor efter balansdagen från och med 2024.

16 § Ett tjänstepensionsföretag ska lämna kvartalsuppgifter och årsuppgifter enligt

detta kapitel till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för periodisk

rapportering som finns på myndighetens webbplats.

FFFS 2019:22

9

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Joakim Ström

Bilaga 1

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

VALUTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING – KVARTALSUPPGIFTER

A.

Resultaträkning – kvartal

B.

Balansräkning – kvartal

C.

Nyteckning och premier – kvartal

D.

Kapitalplaceringar och skulder – kvartal

E.

Solvensuppgifter – kvartal

F.

Försäkringsersättningar viss tilläggsförsäkring - kvartal

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

A.

RESULTATRÄKNING – kvartal

Teknisk redovisning

A1

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

A2

Intäkter från investeringsavtal

A3

Kapitalavkastning, intäkter

A4

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A5

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

A6

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

A7

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

A8

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

A9

Driftskostnader

A10

Kapitalavkastning, kostnader

A11

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A12

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

A13

Kapitalavkastning överförd från (till) finansrörelsen

A14

Försäkringsrörelsens tekniska resultat (A1 : A13)

=

Icke-teknisk redovisning

A15

Kapitalavkastning, intäkter

A16

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A17

Kapitalavkastning överförd från (till) försäkringsrörelsen

A18

Kapitalavkastning, kostnader

A19

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A20

Övriga intäkter

A21

Övriga kostnader

A22

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (A14 : A21)

=

A23

Bokslutsdispositioner

A24

Resultat före skatt (A22 : A23)

=

A25

Skatt på periodens resultat

A26

Övriga skatter

A27

Periodens resultat (A24 : A26)

=

varav:

Specifikationer kapitalavkastning, ackumuleras över innevarande år

Totalt

Förmåns-

bestämd

traditionell

försäkring

Avgiftsbetämd

traditionell

försäkring

A28

Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark

A29

Driftskostnader för byggnader och mark (-)

A30

Ränteintäkter med mera

A31

varav ränteintäkter derivat

A32

Räntekostnader med mera (-)

A33

varav räntekostnader derivat (-)

A34

Utdelning på aktier och andelar

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

A35

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

B.

BALANSRÄKNING – kvartal

Tillgångar

Totalt

Förmåns-

bestämd

traditionell

försäkring

Avgifts-

bestämd

traditionell,

fond- & depå-

försäkring

B1

Tecknat ej inbetalt kapital

B2

Immateriella tillgångar

B3

Placeringstillgångar

B4

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

B5

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

B6

Fordringar

B7

Andra tillgångar

B8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

B9

Summa tillgångar (B1 : B8)

Eget kapital, avsättningar och skulder

B10 Eget kapital

B11 Obeskattade reserver

B12 Efterställda skulder

B13 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

B14 Försäkringsteknisk avsättning för vilka livförsäkringstagaren bär

placeringsrisk (före avgiven återförsäkring)

B15 Andra avsättningar

B16 Depåer från återförsäkrare

B17 Skulder

B18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

B19 Summa eget kapital, avsättningar och skulder (B10 : B18)

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

B20

varav

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

C.

NYTECKNING OCH PREMIER – kvartal

Nyteckning

Nyteckning

varav

varav

Engångspremie

Årlig premie

inflyttat

uppräknade

Tjänstepensionsförsäkring

försäkrings-

kapital

fribrev

Förmånsbestämd traditionell försäkring

K1

K2

K3

K4

K5

C1

Konkurrensutsatt

C2

Ej konkurrensutsatt

C3

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Avgiftsbestämd traditionell försäkring

C4

Via valcentral

C5

Övrigt konkurrensutsatt

C6

Ej konkurrensutsatt

C7

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Fondförsäkring

C8

Via valcentral

C9

Ej valcentral

C10

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Depåförsäkring

C11

Via valcentral

C12

Ej valcentral

C13

Kapitalförsäkring för tjänstepension

C14

Sjukförsäkring

Tilläggsförsäkring

C15

Premiebefrielseförsäkring

C16

Tjänstegrupplivförsäkring

C17

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

C18

Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring

C19

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Övriga försäkringar

Individuell traditionell försäkring

C20

Pensionsförsäkring, privat

C21

Kapitalförsäkring, privat

Fondförsäkring

C22

Pensionsförsäkring, privat

C23

Kapitalförsäkring, privat

Depåförsäkring

C24

Pensionsförsäkring, privat

C25

Kapitalförsäkring, privat

Grupplivförsäkring

C26

Grupplivförsäkring, privat

C27

Premiebefrielseförsäkring

C28

Sjukförsäkring

Specifikation av inbetalda premier och vissa utbetalningar

Tjänstepensions-

varav

Övriga

försäkring,

depåförsäkring

försäkringar

Verksamhet

totalt

K1

K2

K3

K4

K5

K6

C29

Inbetalda premier för totala beståndet

C30

Återköp

C31

Inflyttat försäkringskapital

C32

Avflyttat försäkringskapital

C33

varav utbetald återbäring på grund av flytt

C34

Utbetalda försäkringsersättningar

C35

Utbetald återbäring på grund av återköp

C36

Övrig utbetald återbäring

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

C37

Inbetalda

premier för

totala beståndet

under kvartalet

varav

förmånsbestäm

d traditionell

försäkring

varav

avgiftsbestämd

traditionell

försäkring

varav

fondförsäkring

T

IL

L

SY

N

SR

A

PPO

R

T

ER

IN

G

T

J

Ä

N

ST

EPEN

SI

O

N

SF

Ö

R

ET

A

G

IN

S

T

IT

U

T

P

E

R

IOD

INS

T

IT

UT

NUM

M

E

R

HA

NDL

Ä

G

G

A

RE

T

E

L

E

F

O

NNUM

M

E

R

O

RG

.NUM

M

E

R

B

e

lopp a

nge

s

i

he

lt

a

l

D

.

KA

P

IT

A

L

P

L

A

CE

RI

NG

A

R O

CH S

KUL

DE

R –

k

v

a

rt

a

l

K

ap

it

al

p

lacer

in

g

ar

sam

t v

issa sku

ld

p

o

st

er

S

C

B

:S

S

ekt

o

rko

d

er

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

P

e

nni

ngm

a

rk

na

ds

ins

tr

um

e

nt

D1

S

v

ens

k

a l

ånt

agar

e i

S

E

K

D2

U

tl

änds

k

a l

ånt

agar

e i

S

E

K

D3

S

v

ens

k

a l

ånt

agar

e i

ut

länds

k

v

al

ut

a

D4

U

tl

änds

k

a l

ånt

agar

e i

ut

länds

k

v

al

ut

a

D5

S

:a

pe

nni

ngm

a

rk

na

ds

ins

tr

um

e

nt

(

D

1

:

D

4

)

=

D6

v

ar

av

t

ill

gångar

i

depåf

ör

s

äk

ri

ng

O

bl

iga

ti

one

r

D7

S

v

ens

k

a l

ånt

agar

e i

S

E

K

D8

U

tl

änds

k

a l

ånt

agar

e i

S

E

K

D9

S

v

ens

k

a l

ånt

agar

e i

ut

länds

k

v

al

ut

a

D1

0

U

tl

änds

k

a l

ånt

agar

e i

ut

länds

k

v

al

ut

a

D1

1

S

:a o

b

li

g

at

io

n

er

(

D

7 :

D

10)

=

D1

2

v

ar

av

ak

ti

ei

ndex

obl

igat

ioner

D1

3

v

ar

av

t

ill

gångar

i

depåf

ör

s

äk

ri

ng

För

la

gs

be

v

is

oc

h k

onv

e

rt

e

ri

ngs

n

D1

4

S

ve

n

ska

M

F

I

1

21

0

00

, 1

2

21

0

0,

12

2

20

0

, 1

22

3

00

, 1

2

24

0

0,

12

2

50

0,

1

22

9

00

, 1

2

30

00

D1

5

S

v

ens

k

a f

inans

iel

la f

ör

et

ag,

ej

M

F

I

1

24

0

00

, 1

2

51

0

0,

12

5

20

0

, 1

25

3

00

, 1

2

54

0

0,

12

5

90

0,

1

26

1

00

, 1

2

62

00

, 1

2

70

0

0,

12

8

10

0

, 1

28

2

00

, 1

2

83

0

0,

12

9

10

0,

1

29

20

0

,12

9

30

0

, 1

29

4

00

D1

6

Ö

v

ri

ga s

v

ens

k

a l

ånt

agar

e

1

31

4

00

, 1

4

10

0

0,

14

2

00

0

, 1

43

0

00

, 1

4

41

0

0,

14

4

20

0,

1

44

3

00

, 1

5

10

00

, 1

5

21

0

0,

15

2

20

0

D1

7

U

tl

änds

k

a l

ånt

agar

e

2

11

1

00

, 2

1

21

0

0,

21

2

10

0

, 2

12

2

00

o

c

h

22

0

00

0

D1

8

S

:a F

ö

rl

ag

s

b

ev

is

o

ch

ko

n

v

er

ter

in

g

s

lån

(

D

14 :

D

17)

=

A

kt

ier

o

ch

an

d

el

ar

D1

9

S

v

en

s

ka akt

ier

n

o

ter

ad

e (

D

20 :

D

21)

=

D2

0

F

inans

iel

la f

ör

et

ag

D2

1

Ic

k

e-

fi

nans

iel

la f

ör

et

ag

D2

2

S

v

en

s

ka akt

ier

ej

n

o

ter

ad

e (

D

23 :

D

24)

=

D2

3

F

inans

iel

la f

ör

et

ag

D2

4

Ic

k

e-

fi

nans

iel

la f

ör

et

ag

D2

5

S

v

ens

k

a öv

ri

ga ägar

andel

ar

D2

6

U

tl

änds

k

a not

er

ade ak

ti

er

D2

7

U

tl

änds

k

a ej

not

er

ade ak

ti

er

D2

8

U

tl

änds

k

a öv

ri

ga ägar

andel

ar

D2

9

A

nde

la

r i

pe

nni

ngm

a

rk

na

ds

fonde

r

(D

30 :

D

31)

=

1

23

0

00

D3

0

R

egi

s

tr

er

ade i

S

v

er

ige

D3

1

R

egi

s

tr

er

ade i

ut

landet

A

nde

la

r i

v

ä

rde

pa

ppe

rs

fonde

r oc

h s

pe

c

ia

lf

onde

r

D3

2

ut

om

pe

nni

ngm

a

rk

na

ds

fonde

r (

D

3

3

:

D

3

4

)

=

1

24

0

00

D3

3

R

egi

s

tr

er

ade i

S

v

er

ige

D3

4

R

egi

s

tr

er

ade i

ut

landet

D3

5

T

eckn

in

g

s

o

p

ti

o

n

er

o

ch

an

d

ra äg

ar

an

d

el

ar

(

G

36 :

G

37)

=

D3

6

S

v

er

ige

D3

7

U

tl

andet

D3

8

S

:a akt

ier

o

ch

an

d

el

ar

(

D

19+

D

22+

D

25:

D

29+

D

32+

D

35)

=

D3

9

v

ar

av

k

onc

er

n el

ler

i

nt

res

s

ef

ör

et

ag

D4

0

v

ar

av

ak

ti

er

i

hel

ägda f

as

ti

ghet

s

bol

ag

D4

1

v

ar

av

t

ot

al

a pl

ac

er

ingar

i

k

or

ta oc

h l

ånga r

änt

ef

onder

D4

2

v

ar

av

pl

ac

er

ingar

i

k

or

ta oc

h l

ånga r

änt

ef

onder

i

f

ondf

ör

s

äk

ri

ng

D4

3

v

ar

av

pl

ac

er

ingar

i

k

or

ta oc

h l

ånga r

änt

ef

onder

i

depåf

ör

s

äk

ri

ng

D4

4

v

ar

av

pl

ac

er

ingar

i

r

is

k

k

api

tal

fonder

D4

5

v

ar

av

t

ot

al

a f

ondt

ill

gångar

där

l

iv

för

s

äk

ri

ngs

tagar

en bär

pl

ac

er

ings

ri

s

k

en (

fondf

ör

s

äk

ri

ng)

D4

6

v

ar

av

t

ot

al

a ak

ti

e-

oc

h f

ondt

ill

gångar

där

l

iv

för

s

äk

ri

ngs

tagar

en bär

pl

ac

er

ings

ri

s

k

en (

depåf

ör

s

äk

ri

ng)

K

ap

it

al

p

lacer

in

g

ar

sam

t v

issa sku

ld

p

o

st

er

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

n

D4

7

Lån t

ill

s

v

ens

k

a l

ånt

agar

e i

S

E

K

D4

8

Lån t

ill

ut

länds

k

a l

ånt

agar

e i

S

E

K

D4

9

Lån t

ill

s

v

ens

k

a l

ånt

agar

e i

ut

länds

k

v

al

ut

a

D5

0

Lån t

ill

ut

länds

k

a l

ånt

agar

e i

ut

länds

k

v

al

ut

a

D5

1

S

:a l

ån

(

D

47 :

D

50)

=

D5

2

v

ar

av

l

iv

för

s

äk

ri

ngs

lån

D

ir

e

k

gda

by

ggna

de

r oc

h m

a

rk

D5

3

S

ve

n

ska

D5

4

U

tl

änds

k

a

D5

5

S

:a d

ir

ekt

äg

d

a b

y

g

g

n

ad

er

o

ch

m

ar

k (

D

53 :

D

54)

=

D5

6

v

ar

av

f

ör

egna v

er

k

s

am

het

en

R

e

pot

ra

ns

a

k

ti

one

r

D5

7

O

m

v

ända r

epor

(

ti

llgångar

)

D5

8

R

epor

(

s

k

ul

der

)

K

a

s

s

a

, ba

nk

ti

ll

godoha

v

a

nde

n

D5

9

K

as

s

a,

s

v

ens

k

a bank

er

D6

0

K

as

s

a,

ut

länds

k

a bank

er

D6

1

S

:a kas

s

a,

b

an

kt

il

lg

o

d

o

h

av

an

d

en

(

D

59 :

D

60)

V

is

s

a

t

il

lgå

ngs

pos

te

r

D6

2

U

ppl

upna r

änt

ei

nt

äk

ter

D6

3

U

ppl

upna hy

res

int

äk

ter

D6

4

Ö

v

ri

ga f

inans

iel

la pl

ac

er

ingar

D6

5

D

er

iv

at

m

ed pos

it

iv

a m

ar

k

nads

v

är

den

[Länk

f

rån D

108]

D6

6

S

:a kap

it

al

p

lacer

in

g

ar

=

(D

5+

D

11+

D

18+

D

38+

D

51+

D

55+

D

57+

D

61:

D

65)

D6

7

v

ar

av

k

api

tal

pl

ac

er

ingar

s

om

ägs

v

ia ut

länds

k

f

ili

al

D6

8

v

ar

av

depåf

ör

s

äk

ri

ng

V

issa

sk

u

ld

p

o

st

e

r

D6

9

E

ft

er

s

täl

lda s

k

ul

der

D7

0

O

bl

igat

ions

lån

D7

1

S

k

ul

der

t

ill

s

v

ens

k

a M

F

I

1

21

0

00

, 1

2

21

0

0,

12

2

20

0

, 1

22

3

00

, 1

2

24

0

0,

12

2

50

0,

1

22

9

00

, 1

2

30

00

D7

2

S

k

ul

der

t

ill

s

v

ens

k

a f

inans

iel

la f

ör

et

ag (

ej

M

F

I)

1

24

0

00

, 1

2

51

0

0,

12

5

20

0

, 1

25

3

00

, 1

2

54

0

0,

12

5

90

0,

1

26

1

00

, 1

2

62

00

, 1

2

70

0

0,

12

8

10

0

, 1

28

2

00

, 1

2

83

0

0,

12

9

10

0,

1

29

20

0

, 1

2

93

0

0,

12

94

0

0

D7

3

S

k

ul

der

t

ill

öv

ri

ga s

v

ens

k

a l

ångi

v

ar

e

D7

4

S

k

ul

der

t

ill

ut

länds

k

a l

ångi

v

ar

e

K

ap

it

al

p

lacer

in

g

ar

sam

t v

issa sku

ld

p

o

st

er

SPEC

IF

IK

A

T

IO

N

ER

S

v

en

ska p

en

n

in

g

sm

ar

kn

ad

si

n

st

ru

m

en

t.

S

p

eci

fi

kat

io

n

av

D

1 o

ch

D

3

E

m

itte

n

t

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

D7

5

S

ta

te

n

1

31

1

10

, 1

31

1

20

, 1

3

11

3

0

D7

6

K

om

m

uner

oc

h l

ands

ti

ng

1

31

3

11

, 1

3

13

1

2,

13

1

31

3

, 1

31

3

21

, 1

3

13

2

2,

13

1

32

3

D7

7

Ic

k

e f

inans

iel

la f

ör

et

ag

1

11

0

00

, 1

1

20

0

0,

11

3

00

0

, 1

14

0

00

D7

8

B

ank

er

(

M

F

I)

1

22

1

00

, 1

2

22

0

0

D7

9

B

os

tads

ins

ti

tut

(

M

F

I)

1

22

3

00

D8

0

Ö

v

ri

ga M

F

I

1

21

0

00

, 1

2

24

0

0,

12

2

50

0

, 1

22

9

00

, 1

2

30

0

0

D8

1

F

inans

iel

la f

ör

et

ag,

ej

M

F

I

1

24

0

00

, 1

2

51

0

0,

12

5

20

0

, 1

25

3

00

, 1

2

54

0

0,

12

5

90

0,

1

26

1

00

, 1

2

62

00

, 1

2

70

0

0,

12

8

10

0

, 1

28

2

00

, 1

2

83

0

0,

1

29

1

00

, 1

29

2

00

, 1

2

93

0

0

, 1

29

40

0

D8

2

Ö

v

ri

ga s

v

ens

k

a l

ånt

agar

e

1

31

4

00

, 1

4

10

0

0,

14

2

00

0

, 1

43

0

00

, 1

4

41

0

0,

14

4

20

0,

1

44

3

00

, 1

5

10

00

, 1

5

21

0

0,

15

2

20

1

D8

3

S

:a em

it

ten

t,

s

v

en

s

ka p

en

n

in

g

s

m

ar

kn

ad

s

in

s

tr

u

m

en

t (

D

75 :

D

82)

=

S

v

en

ska o

b

li

g

at

io

n

er

. S

p

eci

fi

kat

io

n

av

D

7 o

ch

D

9

E

m

itte

n

t

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

D8

4

S

tat

en,

r

eal

ränt

eobl

igat

ioner

1

31

1

10

, 1

31

1

20

, 1

3

11

3

0

D8

5

S

tat

en,

öv

ri

ga obl

igat

ioner

1

31

1

10

, 1

31

1

20

, 1

3

11

3

1

D8

6

K

om

m

uner

oc

h l

ands

ti

ng

1

31

3

11

, 1

3

13

1

2,

13

1

31

3

, 1

31

3

21

, 1

3

13

2

2,

13

1

32

3

D8

7

Ic

k

e f

inans

iel

la f

ör

et

ag

1

11

0

00

, 1

1

20

0

0,

11

3

00

0

, 1

14

0

00

D8

8

B

ank

er

(

M

F

I)

1

22

1

00

, 1

2

22

0

0

D8

9

B

os

tads

ins

ti

tut

(

M

F

I)

1

22

3

00

D9

0

Ö

v

ri

ga M

F

I

1

21

0

00

, 1

2

24

0

0,

12

2

50

0

, 1

22

9

00

, 1

2

30

0

0

D9

1

F

inans

iel

la f

ör

et

ag,

ej

M

F

I

1

24

0

00

, 1

2

51

0

0,

12

5

20

0

, 1

25

3

00

, 1

2

54

0

0,

12

5

90

0,

1

26

1

00

, 1

2

62

00

, 1

2

70

0

0,

12

8

10

0

, 1

28

2

00

, 1

2

83

0

0,

1

29

1

00

, 1

2

92

00

, 12

9

30

0

, 1

29

4

00

D9

2

Ö

v

ri

ga s

v

ens

k

a l

ånt

agar

e

1

31

4

00

, 1

4

10

0

0,

14

2

00

0

, 1

43

0

00

, 1

4

41

0

0,

14

4

20

0,

1

44

3

00

, 1

5

10

00

, 1

5

21

0

0,

15

2

20

0

D9

3

S

:a em

it

ten

t,

s

v

en

s

ka o

b

li

g

at

io

n

er

(

D

84 :

D

92)

=

D9

4

v

ar

av

ak

ti

ei

ndex

obl

igat

ioner

S

v

en

ska l

ån

. S

p

eci

fi

kat

io

n

av

D

47 o

ch

D

49

nt

a

ga

re

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

D9

5

S

ta

te

n

1

31

1

10

, 1

31

1

20

, 1

3

11

3

0

D9

6

K

om

m

uner

oc

h l

ands

ti

ng

1

31

3

11

, 1

3

13

1

2,

13

1

31

3

-

1

3

13

21

, 1

3

13

2

2,

13

1

32

3

D9

7

Ic

k

e f

inans

iel

la f

ör

et

ag

1

11

0

00

, 1

1

20

0

0,

11

3

00

0

, 1

14

0

00

D9

8

B

ank

er

(

M

F

I)

1

22

1

00

, 1

2

22

0

0

D9

9

B

os

tads

ins

ti

tut

(

M

F

I)

1

22

3

00

D

100

Ö

v

ri

ga M

F

I

1

21

0

00

, 1

2

24

0

0,

12

2

50

0

, 1

22

9

00

, 1

2

30

0

0

D

101

F

inans

iel

la f

ör

et

ag,

ej

M

F

I

1

24

0

00

, 1

2

51

0

0,

12

5

20

0

, 1

25

3

00

, 1

2

54

0

0,

12

5

90

0,

1

26

1

00

, 1

2

62

00

, 1

2

70

0

0,

12

8

10

0

, 1

28

2

00

, 1

2

83

0

0,

12

9

10

0,

12

9

20

0

, 1

29

30

0

, 1

29

4

00

D

102

Ö

v

ri

ga s

v

ens

k

a l

ånt

agar

e

1

31

4

00

, 1

4

10

0

0,

14

2

00

0

, 1

43

0

00

, 1

4

41

0

0,

14

4

20

0,

1

44

3

00

, 1

5

10

00

, 1

5

21

0

0,

15

2

20

0

D

103

S

:a s

v

en

s

ka l

ån

tag

ar

e (

D

95 :

D

102)

=

U

ppgi

ft

e

r om

de

ri

v

a

t

D

er

iv

at

m

ed

p

o

si

ti

va m

ar

k

n

ad

svär

d

en

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

D

104

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gång ak

ti

er

oc

h andel

ar

D

105

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gång r

änt

ebär

ande papper

D

106

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gång v

al

ut

a

D

107

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gångar

D

108

S

:a d

er

iv

at

m

ed

p

o

s

it

iv

a m

ar

kn

ad

s

v

är

d

en

(D

104 :

D

107)

[Länk

t

ill

D

65]

=

D

109

v

ar

av

k

ont

rak

t m

ed s

v

ens

k

a m

ot

par

ter

K

ap

it

al

p

lacer

in

g

ar

sam

t v

issa sku

ld

p

o

st

er

D

er

iv

at

m

ed

n

eg

at

iva m

ar

kn

ad

svär

d

en

N

e

tto

-

tr

an

s

akt

io

n

er

unde

r pe

ri

ode

n

M

ar

kn

ad

s

v

är

d

e

D

110

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gång ak

ti

er

oc

h andel

ar

D

111

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gång r

änt

ebär

ande papper

D

112

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gång v

al

ut

a

D

113

D

er

iv

at

m

ed under

liggande t

ill

gångar

D

114

S

:a d

er

iv

at

m

ed

n

eg

at

iv

a m

ar

kn

ad

s

v

är

d

en

(D

110 :

D

113)

=

D

115

v

ar

av

k

ont

rak

t m

ed s

v

ens

k

a m

ot

par

ter

K

O

M

M

E

N

T

A

R

(

m

a

x

8000 t

e

c

k

e

n)

D

116

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

E.

SOLVENSUPPGIFTER – kvartal

Solvens i sammandrag

KAPITALBASEN

Poster som inte kräver godkännande

E1

Inbetalat aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital

E2

Konsolideringsfond

E3

Överkursfond

E4

Övrigt eget kapital inklusive andra fonder

E5

Balanserat resultat

E6

Resultat under löpande räkenskapsår

E7

Obeskattade reserver

E8

Summa kapitalbas före avdragsposter (E1:E7)

=

Avdragsposter

E9

Immateriella tillgångar

E10

Utdelningar

E11

Övriga avdrag

E12

Varav skillnad i värdering av FTA (nytt)

E13

Summa Kapitalbas efter avdragsposter (E8-E9:E11)

Poster som kräver godkännande

E14

Förlagslån

E15

Öppet redovisade övervärden (netto) i tillgångar

E16

Ännu ej inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital

E17

Andra poster som godkänts av Finansinispektionen

E18

Summa kapitalbas (E13+E14+E15+E16+E17)

=

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

E.

SOLVENSUPPGIFTER – kvartal

KAPITALKRAV

Specifikation riskkänslig kapitalkrav

E19

Marknadsrisk - Kapitalkrav

[Länk till E33]

E20

Ränterisk - Kapitalkrav

E21

Aktiekursrisk - Kapitalkrav

E22

Fastighetsprisrisk - Kapitalkrav

E23

Spreadrisk - Kapitalkrav

E24

Valutakursrisk - Kapitalkrav

E25

Koncentrationsrisk - Kapitalkrav

E26

Försäkringsrisk - Kapitalkrav

[Länk till E34]

E27

Livrisk - Kapitalkrav

E28

Sjuklighetsrisk - Kapitalkrav

Inkomstskydd

Sjukvård

(RKK

Is

)

(RKK

Sv

)

K2

K4

E29

Tilläggsrisk - Kapitalkrav

Kapitalkrav

Fond- och depå

totalt

verksamhet (PK

F

)

K1

K3

E30

Annullationsrisk - kapitalkrav

Kapitalkrav

Fond- och depå

totalt

verksamhet

(Kostnad

F

)

K1

K3

E31

Kostnadsrisk - kapitalkrav

Sammanfattning riskkänsligt kapitalkrav

E32

Marknadsrisk

[Länk från E19]

E33

Försäkringsrisk

[Länk från E26]

E34

Primärt riskkänsligt kapitalkrav (E32+E33)

=

E35

Operativ risk (+)

E36

Justeringsbelopp, VÅB (-)

E37

Justeringsbelopp, Uppskjuten skatt (-)

E38

Beräknat riskkänsligt kapitalkrav (E34+E35-E36-E37)

[Länk till E40]

=

Krav på kapitalbasens storlek

E39

Minimikapitalkravet

E40

Riskkänsligt kapitalkrav

[Länk från E38]

=

E41

KOMMENTAR (max 2000 tecken)

verksamhet

(Avskost

T

)

K2

Traditionell

verksamhet (PK

T

)

K2

Kapitalkrav

totalt

K1

Traditionell

Ekonomisk

förlust (RKK

Ef

)

K3

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

F. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR VISS TILLÄGGSFÖRSÄKRING – kvartal

Utbetalda försäkringsersättningar, årets skador

Direktförsäkring, svenska risker

Brutto

F1

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

F2

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

F3

Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring

F4

Skadelivräntor

F5

S:a direkt försäkring,

svenska risker (F1 : F4)

=

F6

Direkt försäkring av utländska risker

F7

S:a (F5 : F6)

=

Utbetalda försäkringsersättningar, tidigare års skador

Direktförsäkring, svenska risker

Brutto

F8

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

F9

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

F10

Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring

F11

Skadelivräntor

F12

S:a direkt försäkring,

svenska risker (F8 : F11)

=

F13

Direkt försäkring av utländska risker

F14

S:a (F12 : F13)

=

Utgående avsättningar vid periodens slut

för redovisad tilläggsförsäkring , totalt

Brutto

F15

Ej intjänade premier

F16

Kvardröjande risker

F17

Oreglerade skador, årets skador

F18

Oreglerade skador, tidigare års skador

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

F19

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

VALUTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING – ÅRSUPPGIFTER

A.

Resultaträkning – år

B.

Balansräkning – år

C.

Specifikation av resultauppgifter – år

D.

Försäkringsbestånd – år

E.

Aktuariell resultatanalys – år

F.

Försäkringstekniska avsättningar – år

G.

Resultatanalys återbäringsberäkningar – år

H.

Solvensuppgifter – år

I.

Kassaflöden – år

J

Infrastrukturinvesteringar – år

K.

Gränsöverskridande verksamhet – år

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

A.

RESULTATRÄKNING – år

Teknisk redovisning

A1

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

A2

Intäkter från investeringsavtal

A3

Kapitalavkastning, intäkter

A4

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A5

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

A6

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

A7

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

A8

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

A9

Driftskostnader

A10

Kapitalavkastning, kostnader

A11

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A12

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

A13

Kapitalavkastning överförd från (till) finansrörelsen

A14

Försäkringsrörelsens tekniska resultat (A1 : A13)

=

Icke-teknisk redovisning

A15

Kapitalavkastning, intäkter

A16

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

A17

Kapitalavkastning överförd från (till) försäkringsrörelsen

A18

Kapitalavkastning, kostnader

A19

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

A20

Övriga intäkter

A21

Övriga kostnader

A22

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (A14 : A21)

=

A23

Bokslutsdispositioner

A24

Resultat före skatt (A22 : A23)

=

A25

Skatt på årets resultat

A26

Övriga skatter

A27

Årets resultat (A24 : A26)

=

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

A28

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

B.

BALANSRÄKNING – år

Tillgångar

Totalt

Förmåns-

bestämd

traditionell

försäkring

Avgifts-

bestämd

traditionell,

fond- & depå-

försäkring

B1

Tecknat ej inbetalt kapital

B2

Immateriella tillgångar

B3

Placeringstillgångar

B4

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

B5

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

B6

Fordringar

B7

Andra tillgångar

B8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

B9

S:a tillgångar (B1 : B8)

=

Eget kapital, avsättningar och skulder

B10 Aktiekapital eller Garantikapital

B11 Verksamhetskapital

B12 Förlagsinsatser

B13 Överkursfond

B14 Uppskrivningsfond

B15 Konsolideringsfond

B16 Reservfond

B17 Fond för verkligt värde

B18 Kapitalandelsfond

B19 Övriga fonder

B20 Kapitalandelslån och vinstandelslån

B21 Balanserad vinst eller förlust

B22 Årets resultat

B23 S:a eget kapital (B10 : B22)

=

B24 Säkerhetsreserv

B25 Periodiseringsfond

B26 Utjämningsfond

B27 Övriga obeskattade reserver

B28 S:a obeskattade reserver (B24 : B27)

=

B29 Eviga förlagslån

B30 Tidsbundna förlagslån

B31 Övriga efterställda skulder

B32 S:a efterställda skulder (B29 : B31)

=

B33 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

B34 varav livförsäkringsavsättningar

B35 varav oreglerade skador

B36 Villkorad återbäring

B37 Fondförsäkringsåtaganden

B38 Andra fondåtaganden för vilka livförsäkringstagare bär risk

B39 Försäkringsteknisk avsättning för vilka

livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (B36 : B38)

=

B40 Andra avsättningar

B41 Depåer från återförsäkrare

B42 Skulder

B43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

B44 S:a eget kapital, avsättningar och skulder (B23+B28+B32+B33+B39:B43)

=

Specifikation av oreglerade skador - B35

B45 Icke fastställda försäkringsfall i försäkringsrörelsen

B46 För inträffade och rapporterade försäkringsfall i försäkringsrörelsen

B47 För inträffade men ej rapporterade försäkringsfall (IBNR)

B48 Avsättning för skaderegleringskostnader

B49 Avsättning för skadeliv- och sjukräntor

B50 Avsättning för fastställda skador (efter avgiven återförsäkring) i försäkringsrörelsen

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

B51

varav

T

IL

L

SY

N

SR

A

PPO

R

T

ER

IN

G

T

J

Ä

N

ST

EPEN

SI

O

N

SF

Ö

R

ET

A

G

IN

S

TITU

T

PER

IO

D

INS

T

IT

UT

NUM

M

E

R

HA

NDLÄ

G

G

A

RE

T

E

LE

F

O

NNUM

M

E

R

O

RG

.NUM

M

E

R

B

el

o

p

p

an

g

es i

h

el

tal

C

.

S

P

E

C

IFIK

A

T

ION

A

V

R

E

S

U

LT

A

T

U

P

P

GIFT

E

R

å

r

Tot

a

lt

S

v

en

ska

U

tl

än

d

ska

rsäkr

in

g

ar

rsäkr

in

g

ar

F

ö

rm

ån

sb

est

äm

d

A

v

g

if

tsb

est

äm

d

Fon

df

ör

-

S

ju

kf

ö

rsäkr

in

g

P

rem

ie-

T

jän

st

e-

S

ju

k-

o

ch

In

ko

m

st

- o

ch

Tr

y

ggh

e

ts

-

Öv

rig

a

S

:a k

ol

2:

3

S

:a k

ol

4:

15

tr

a

d

it

io

n

e

ll

tr

a

d

it

io

n

e

ll

säkr

in

g

b

ef

ri

el

se-

gr

u

ppl

iv

-

o

lycksf

al

ls-

av

g

ån

g

s-

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

ar

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

bi

dr

a

gs

-

vi

d

to

ta

lt

rsäkr

in

g

ar

b

et

sskad

a

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K

10

K

11

K

13

K

14

K

15

C1

S

:a p

rem

iei

n

ko

m

st

(

ef

ter

av

g

iv

en

åt

er

rsäkr

in

g

)

C2

v

ar

av

pr

em

ier

i

f

or

m

av

got

ts

k

ri

v

en åt

er

bär

ing

C3

v

ar

av

pr

em

ier

f

ör

av

gi

v

en åt

er

för

s

äk

ri

ng

C4

S

:a kap

it

al

av

kast

n

in

g

, i

n

täkt

er

S

pe

c

if

ik

a

tion a

v

or

e

a

lis

e

ra

de

v

ins

te

r på

pla

c

e

rings

tillgå

nga

r

C5

V

är

deök

n

in

g av

pl

ac

er

in

gs

ti

llgån

gar

f

ör

v

ilk

a

liv

för

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

pl

ac

er

in

gs

ri

s

k

C6

V

är

deök

n

in

g på öv

ri

ga pl

ac

er

in

gs

ti

llgån

gar

S

p

eci

fi

kat

io

n

av f

ö

rsäkr

in

g

ser

sät

tn

in

g

ar

(

ef

ter

avg

iven

åt

er

rsäkr

in

g

)

C7

U

tbet

al

da f

ör

s

äk

ri

n

gs

er

s

ät

tn

in

gar

C8

A

n

n

u

llat

ion

er

oc

h

åt

er

k

öp

C9

S

k

ader

egl

er

in

gs

k

os

tn

ader

C

10

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

u

tbet

al

da f

ör

s

äk

ri

n

gs

er

s

ät

tn

in

gar

C

11

Å

ret

s

f

ör

än

dr

in

g i

av

s

ät

tn

in

g f

ör

or

egl

er

ade s

k

ador

(

in

k

l.

f

as

ts

täl

lda

för

s

äk

ri

n

gs

fal

l i

l

iv

för

s

äk

ri

n

gs

rör

el

s

en

)

C

12

B

es

tån

ds

öv

er

låt

el

s

er

C

13

V

al

u

tak

u

rs

för

än

dr

in

g

C

14

Å

ret

s

f

ör

än

dr

in

g i

åt

er

för

s

äk

rar

es

an

del

i

av

s

ät

tn

in

g

för

or

egl

er

ade s

k

ador

C

15

S

:a f

ö

rsäkr

in

g

ser

sät

tn

in

g

ar

(

ef

ter

av

g

iv

en

åt

er

rsäkr

in

g

) (

C

7:

C

14)

=

S

p

eci

fi

kat

io

n

av f

ö

rän

d

ri

n

g

i

f

ö

rsäkr

in

g

st

ekn

iska avs

ät

tn

in

g

ar

(

ef

ter

avg

iven

åt

er

rsäkr

in

g

)

C

16

In

gåen

de l

iv

för

s

äk

ri

n

gs

av

s

ät

tn

in

g

C

17

B

es

tån

ds

öv

er

låt

el

s

er

av

s

een

de l

iv

för

s

äk

ri

n

g

C

18

V

al

u

tak

u

rs

för

än

dr

in

g av

s

een

de l

iv

för

s

äk

ri

n

g

C

19

U

tgåen

de l

iv

för

s

äk

ri

n

gs

av

s

ät

tn

in

g

C

20

In

gåen

de ej

i

n

tj

än

ade pr

em

ier

oc

h

k

v

ar

dr

öj

an

de r

is

k

er

C

21

U

tgåen

de ej

i

n

tj

än

ade pr

em

ier

oc

h

k

v

ar

dr

öj

an

de r

is

k

er

C

22

In

gåen

de gar

an

ter

ad åt

er

bär

in

g

C

23

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

i

n

gåen

de l

iv

för

s

äk

ri

n

gs

av

s

ät

tn

in

g

C

24

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

u

tgåen

de l

iv

för

s

äk

ri

n

gs

av

s

ät

tn

in

g

C

25

In

gåen

de f

ör

s

äk

ri

n

gs

tek

n

is

k

av

s

ät

tn

in

g f

ör

l

iv

för

s

äk

ri

n

g f

ör

v

ilk

en

f

ör

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

r

is

k

C

26

B

es

tån

ds

öv

er

låt

el

s

er

av

s

een

de f

ör

s

äk

ri

n

gs

tek

n

is

k

av

s

ät

tn

in

g f

ör

liv

för

s

äk

ri

n

g f

ör

v

ilk

en

f

ör

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

r

is

k

C

27

V

al

u

tak

u

rs

för

än

dr

in

g av

s

een

de f

ör

s

äk

ri

n

gs

tek

n

is

k

av

s

ät

tn

in

g f

ör

liv

för

s

äk

ri

n

g f

ör

v

ilk

en

f

ör

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

r

is

k

C

28

U

tgåen

de f

ör

s

äk

ri

n

gs

tek

n

is

k

av

s

ät

tn

in

g f

ör

l

iv

för

s

äk

ri

n

g

för

v

ilk

en

f

ör

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

r

is

k

C

29

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

i

n

gåen

de f

ör

s

äk

ri

n

gs

tek

n

is

k

av

s

ät

tn

in

g f

ör

liv

för

s

äk

ri

n

g f

ör

v

ilk

en

f

ör

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

r

is

k

C

30

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

u

tgåen

de f

ör

s

äk

ri

n

gs

tek

n

is

k

av

s

ät

tn

in

g f

ör

liv

för

s

äk

ri

n

g f

ör

v

ilk

en

f

ör

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

r

is

k

C

31

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

i

n

gåen

de ej

i

n

tj

än

ade pr

em

ier

oc

h

k

v

ar

dr

öj

an

de r

is

k

er

C

32

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

u

tgåen

de ej

i

n

tj

än

ade pr

em

ier

oc

h

k

v

ar

dr

öj

an

de r

is

k

er

C

33

Ö

v

ri

ga i

n

gåen

de av

s

ät

tn

in

gar

C

34

Ö

v

ri

ga bes

tån

ds

öv

er

låt

el

s

er

C

35

Ö

v

ri

ga v

al

u

tak

u

rs

för

än

dr

in

gar

C

36

Ö

v

ri

ga u

tgåen

de av

s

ät

tn

in

gar

C

37

U

tgåen

de gar

an

ter

ad åt

er

bär

in

g

C

38

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

öv

ri

g i

n

gåen

de av

s

ät

tn

in

g

C

39

Å

ter

för

s

äk

rar

es

an

del

i

öv

ri

g u

tgåen

de av

s

ät

tn

in

g

C

40

S

:a f

ö

rän

d

ri

n

g

i

an

d

ra f

ö

rsäkr

in

g

st

ekn

iska

av

sät

tn

in

g

ar

(

ef

ter

av

g

iv

en

åt

er

rsäkr

in

g

) (

C

16 :

C

39)

=

D

ep

å-

rsäkr

in

g

S

v

en

ska f

ö

rsäkr

in

g

ar

f

ö

rd

el

ad

e p

å r

esp

ekt

iv

e f

ö

rsäkr

in

g

sg

ren

C

.

S

P

E

C

IFIK

A

T

ION

A

V

R

E

S

U

LT

A

T

U

P

P

GIFT

E

R

å

r

Tot

a

lt

S

v

en

ska

U

tl

än

d

ska

rsäkr

in

g

ar

rsäkr

in

g

ar

F

ö

rm

ån

sb

est

äm

d

A

v

g

if

tsb

est

äm

d

Fon

df

ör

-

S

ju

kf

ö

rsäkr

in

g

P

rem

ie-

T

jän

st

e-

S

ju

k-

o

ch

In

ko

m

st

- o

ch

Tr

y

ggh

e

ts

-

Öv

rig

a

S

:a k

ol

2:

3

S

:a k

ol

4:

15

tr

a

d

it

io

n

e

ll

tr

a

d

it

io

n

e

ll

säkr

in

g

b

ef

ri

el

se-

gr

u

ppl

iv

-

o

lycksf

al

ls-

av

g

ån

g

s-

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

ar

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

rsäkr

in

g

bi

dr

a

gs

-

vi

d

to

ta

lt

rsäkr

in

g

ar

b

et

sskad

a

D

ep

å-

rsäkr

in

g

S

v

en

ska f

ö

rsäkr

in

g

ar

f

ö

rd

el

ad

e p

å r

esp

ekt

iv

e f

ö

rsäkr

in

g

sg

ren

S

p

eci

fi

kat

io

n

av åt

er

b

är

in

g

o

ch

r

ab

a

tt

er

(

ef

ter

avg

iven

åt

er

rsä

kr

in

g

)

C

41

B

es

tån

ds

öv

er

låt

el

s

er

C

42

U

tbet

al

d åt

er

bär

in

g oc

h

r

abat

ter

C

43

In

gåen

de av

s

ät

tn

in

g f

ör

åt

er

bär

in

g oc

h

r

abat

ter

C

44

U

tgåen

de av

s

ät

tn

in

g f

ör

åt

er

bär

in

g oc

h

r

abat

ter

C

45

In

gåen

de k

on

s

ol

ider

in

gs

fon

d

C

46

U

tgåen

de k

on

s

ol

ider

in

gs

fon

d

C

47

S

:a åt

er

b

är

in

g

o

ch

r

ab

at

ter

(

ef

ter

av

g

iv

en

åt

er

rsäkr

in

g

) (

C

41:

C

46)

=

S

pe

c

if

ik

a

tion a

v

dr

if

ts

k

os

tna

de

r

C

48

P

rov

is

ion

s

k

os

tn

ader

C

49

Ö

v

ri

ga an

s

k

af

fn

in

gs

k

os

tn

ader

C

50

F

ör

än

dr

in

g i

f

ör

u

tbet

al

da an

s

k

af

fn

in

gs

k

os

tn

ader

C

51

A

dm

in

is

tr

at

ion

s

k

os

tn

ader

C

52

P

rov

is

ion

er

oc

h

v

in

s

tan

del

ar

i

av

gi

v

en

åt

er

för

s

äk

ri

n

g

C

53

S

:a d

ri

ft

sko

st

n

ad

er

(

C

48 :

C

52)

=

C

54

v

ar

av

per

s

onal

k

os

tnader

C

55

S

:a kap

it

al

av

kast

n

in

g

, ko

st

n

ad

er

S

pe

c

if

ik

a

tion a

v

or

e

a

lis

e

ra

de

f

ör

lus

te

r på

pla

c

e

rings

tillgå

nga

r

C

56

V

är

dem

in

s

k

n

in

g av

pl

ac

er

in

gs

ti

llgån

gar

f

ör

v

ilk

en

l

iv

för

s

äk

ri

n

gs

tagar

en

bär

pl

ac

er

in

gs

ri

s

k

C

57

V

är

dem

in

s

k

n

in

g på öv

ri

ga pl

ac

er

in

gs

ti

llgån

gar

S

p

eci

fi

kat

io

n

er

kap

it

al

avkast

n

in

g

C

58

U

tdel

n

in

g av

ak

ti

er

oc

h

an

del

ar

f

rån

k

on

c

er

n

för

et

ag

C

59

U

tdel

n

in

g av

ak

ti

er

oc

h

an

del

ar

f

rån

i

n

tr

es

s

ef

ör

et

ag

C

60

R

än

tei

n

täk

ter

f

rån

k

on

c

er

n

för

et

ag

C

61

R

än

tei

n

täk

ter

f

rån

i

n

tr

es

s

ef

ör

et

ag

C

62

Å

ter

för

da n

eds

k

ri

v

n

in

gar

C

63

V

a

lut

a

k

ur

s

v

ins

t (

ne

tt

o

)

C

64

R

eal

is

at

ion

s

v

in

s

t (

n

et

to)

C

65

K

api

tal

för

v

al

n

in

gs

k

os

tn

ader

C

66

A

v

- o

c

h

n

e

d

s

k

ri

v

n

in

g

a

r (-)

C

67

V

a

lu

ta

k

u

rs

rl

u

s

t (n

e

tt

o

) (-)

C

68

R

eal

is

at

ion

s

för

lu

s

t (

n

et

to)

(

-)

För

ä

ndr

ings

pos

te

r i e

ge

t k

a

pit

a

l

C

69

Ö

v

er

för

d v

in

s

t/

för

lu

s

t t

ill

f

ör

s

äk

rad (

+

/-

)

C

70

Ö

v

er

för

t t

ill

ak

ti

eägar

e (

s

pec

if

ic

er

a i

k

om

m

en

tar

s

ru

tan

C

73)

(

-)

C

71

T

ill

s

k

ot

t f

rån

ak

ti

eägar

e (

s

pec

if

ic

er

a i

k

om

m

en

tar

s

ru

tan

C

73)

(

+

)

U

ppgif

te

r om

f

ör

e

ta

ge

t

C

72

A

n

tal

an

s

täl

lda i

f

ör

et

aget

K

O

M

M

E

NT

A

R (

m

ax

8000 t

ec

k

en

)

C

73

TILLSYNSRAPPORTERING –TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i heltal

D.

FÖRSÄKRINGSBESTÅND – år

Antal

Fördelade

Årligt

Försäkrings-

Antal

Fördelade

försäkringar

tillgångsvärden

belopp

belopp

försäkringar

tillgångsvärden

Tjänstepensionsförsäkring

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Förmånsbestämd traditionell försäkring

D1

Konkurrensutsatt

D2

Ej konkurrensutsatt

D3

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Avgiftsbestämd traditionell försäkring

D4

Via valcentral

D5

Övrigt konkurrensutsatt

D6

Ej konkurrensutsatt

D7

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Fondförsäkring

D8

Via valcentral

D9

Ej valcentral

D10

Kapitalförsäkring för tjänstepension

Depåförsäkring

D11

Via valcentral

D12

Ej valcentral

D13

Kapitalförsäkring för tjänstepension

D14

Sjukförsäkring

D15

Premiebefrielseförsäkring

D16

Tjänstegrupplivförsäkring

D17

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

D18

Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring

D19

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Övriga försäkringar

Individuell traditionell försäkring

D20

Pensionsförsäkring, privat

D21

Kapitalförsäkring, privat med fördelade tillgångsvärden

D22

Kapitalförsäkring, privat utan fördelade tillgångsvärden

D23

Kapitalpension

Fondförsäkring

D24

Pensionsförsäkring, privat

D25

Kapitalförsäkring, privat med fördelade tillgångsvärden

D26

Kapitalförsäkring, privat utan fördelade tillgångsvärden

D27

Kapitalpension

Depåförsäkring

D28

Pensionsförsäkring, privat

D29

Kapitalförsäkring, privat med fördelade tillgångsvärden

D30

Kapitalförsäkring, privat utan fördelade tillgångsvärden

D31

Kapitalpension

Grupplivförsäkring

D32

Grupplivförsäkring, privat

D33

Förtids- och sjukkapitalförsäkring inom privat grupplivförsäkring

D34

Premiebefrielseförsäkring

D35

Sjukförsäkring,privat

KOMMENTAR (max 8000 tecken)

D36

Bestånd

varav under periodisk utbetalning

Tilläggsförsäkring

T

IL

L

SY

N

SR

A

PPO

R

T

ER

IN

G

T

J

Ä

N

ST

EPEN

SI

O

N

SF

Ö

R

ET

A

G

IN

S

T

IT

U

T

P

E

R

IOD

INS

T

IT

UT

NUM

M

E

R

HA

NDL

Ä

G

G

A

RE

T

E

L

E

F

O

NNUM

M

E

R

O

RG

.NUM

M

E

R

B

el

o

p

p

an

g

es i

h

el

tal

E.

A

KT

UA

RI

E

L

L

RE

S

UL

T

A

T

A

NA

L

Y

S

å

r

R

E

S

U

L

T

AT

AN

AL

Y

S

T

ot

a

lt

F

ö

rmån

s-

A

vg

if

ts-

Fond-

S

ju

kf

ö

rsäkri

n

g

Indiv

idue

ll

Fond-

S

ju

kf

ö

rsäkri

n

g

b

est

ämd

b

est

ämd

rsäkri

n

g

o

ch

p

remi

e-

tr

a

dit

ione

ll

rsäkri

n

g

o

ch

p

remi

e-

S

:a k

ol

2:

10

tr

a

dit

ione

ll

tr

a

dit

ione

ll

b

ef

ri

el

se

li

vf

ö

rsäkri

n

g

b

ef

ri

el

se

rsäkri

n

g

rsäkri

n

g

F

ö

rsäkri

n

g

sri

sker o

ch

d

ri

ft

sko

st

n

ad

er

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K

10

E1

Res

ul

tat

, döds

fal

ls

dödl

ighet

(

+

/-

)

[l

änk

f

rån E

39]

E2

Res

ul

tat

, l

iv

s

fal

ls

dödl

ighet

(

+

/-

)

[l

änk

f

rån E

50]

E3

Res

ul

tat

, s

juk

li

ghet

(

+

/-

)

[l

änk

f

rån E

59]

E4

Res

ul

tat

, dr

if

ts

k

os

tnader

(

+

/-

)

[l

änk

f

rån E

67]

E5

Res

ul

tat

, f

ly

tt

, åt

er

k

öp,

annul

lat

ioner

(

+

/-

)

[l

änk

f

rån E

73]

E6

Res

ul

tat

, gar

ant

ier

, opt

ioner

(

+

/-

)

[l

änk

f

rån E

77]

E7

F

ör

ändr

ing i

av

s

ät

tni

ng f

ör

ok

ända s

k

ador

(

+

/-

)

E8

O

m

v

är

der

ing f

rån pr

em

ieant

aganden t

il

l av

s

ät

tni

ngs

ant

aganden (

+

/-

)

E9

Å

ter

bär

ing oc

h r

abat

ter

(

-)

E

10

A

v

gi

v

en åt

er

för

s

äk

ri

ng (

+

/-

)

E

11

F

ör

ändr

ing i

av

s

ät

tni

ngar

på gr

und av

ändr

ade

s

pec

if

ik

a ant

aganden (

+

/-

) (

s

pec

if

ic

er

a i

k

om

m

ent

ar

s

fäl

t E

28)

E

12

Ö

v

ri

ga ej

s

pec

if

ic

er

ade f

ör

s

äk

ri

ngs

ri

s

k

er

(

+

/-

) (

s

pec

if

ic

er

a i

E

28)

E

13

Ö

v

ri

ga ej

s

pec

if

ic

er

ade dr

if

ts

k

os

tnader

(

+

/-

) (

s

pec

if

ic

er

a i

E

28)

E

14

Resu

lt

at

f

ö

rsäkri

n

g

sri

sker o

ch

d

ri

ft

sko

st

n

ad

er (

+

/-

) (

E

1 :

E

13)

=

Kap

it

al

avkast

n

in

g

E

15

K

api

tal

av

k

as

tni

ng,

net

to (

+

/-

)

E

16

K

api

tal

av

k

as

tni

ng t

il

lf

ör

d F

T

A

(

-)

E

17

F

ör

ändr

ing i

av

s

ät

tni

ngar

p.

g.

a.

ändr

at

r

änt

eant

agande (

+

/-

)

E

18

Resu

lt

at

kap

it

al

avkast

n

in

g

(

E

15 :

E

17)

=

T

ot

a

lt

F

ö

rmån

s-

A

vg

if

ts-

Fond-

S

ju

kf

ö

rsäkri

n

g

Indiv

idue

ll

Fond-

S

ju

kf

ö

rsäkri

n

g

b

est

ämd

b

est

ämd

rsäkri

n

g

o

ch

p

remi

e-

tr

a

dit

ione

ll

rsäkri

n

g

o

ch

p

remi

e-

K

ol

um

n 2:

10

tr

a

dit

ione

ll

tr

a

dit

ione

ll

b

ef

ri

el

se

li

vf

ö

rsäkri

n

g

b

ef

ri

el

se

rsäkri

n

g

rsäkri

n

g

A

vkast

n

in

g

sskat

t

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K

10

E

19

S

k

at

tek

os

tnads

ut

tag,

F

T

A

(

+

)

E

20

A

v

k

as

tni

ngs

s

k

at

t (

-)

E

21

Resu

lt

at

avkast

n

in

g

sskat

t (

E

19 :

E

20)

=

Öv

rigt

E

22

Ö

v

ri

gt

per

f

ör

s

äk

ri

ngs

gr

en (

+

/-

) (

s

pec

if

ic

er

a i

E

28)

E

23

O

anal

y

s

er

at

bel

opp (

+

/-

)

E

24

Del

resu

lt

at

p

er f

ö

rsäkri

n

g

sg

ren

(

E

14+

E

18+

E

21 :

E

23)

=

E

25

Del

res

ul

tat

f

ör

gr

uppl

iv

- oc

h t

jäns

tegr

uppl

iv

för

s

äk

ri

ng

E

26

Öv

ri

g

t r

e

s

u

lta

t, n

e

tto

(

+

/-

)

E

27

Å

ret

s resu

lt

at

en

li

g

t årsred

o

vi

sn

in

g

en

(

E

24:

E

26)

K

O

M

M

E

NT

A

R (

m

ax

8000 t

ec

k

en)

E

28

T

jän

st

ep

en

si

o

n

sf

ö

rsäkri

n

g

T

jän

st

ep

en

si

o

n

sf

ö

rsäkri

n

g

Ö

vri

g

a f

ö

rsäkri

n

g

ar

Dep

åf

ö

rsäkri

n