HSLF-FS 2016:34

Innehållsförteckning till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516034HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Innehållsförteckning till Läkemedelsverkets föreskrifter

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

sprit

1 kap. Tillämpningsområde, definitioner m.m. ....................................... 3

2 kap. Behörighet att förordna läkemedel och teknisk sprit .................. 5

Läkare...................................................................................................... 5

Veterinär.................................................................................................. 5

Tandläkare............................................................................................... 5

Tandhygienist.......................................................................................... 6

Barnmorska ............................................................................................. 6

Sjuksköterska .......................................................................................... 6

Vad som måste förordnas för att få lämnas ut från öppenvårdsapotek ... 6

3 kap. Utlämnande av läkemedel från förskrivare.................................. 7

Jourdos .................................................................................................... 7

Annat utlämnande av läkemedel ............................................................. 7

Information vid utlämnande av läkemedel.............................................. 7

4 kap. Former för recept............................................................................ 7

Överföring av receptuppgifter på annat sätt............................................ 8

Förskrivning via telefon..................................................................... 8

Förskrivning överförd via telefax ...................................................... 8

Recept som ska expedieras i annat EES-land ......................................... 9

5 kap. Utfärdande av recept ...................................................................... 9

Receptuppgifter ....................................................................................... 9

Uppgifter på recept som ska expedieras i annat EES-land ................ 9

Förskrivarkod och arbetsplatskod .................................................... 10

Förtryckta recept .............................................................................. 10

Särskilda receptuppgifter avseende djur .......................................... 10

Särskilda läkemedel ......................................................................... 10

Andra uppgifter................................................................................ 11

Spärrande av receptutrymme ........................................................... 11

Ändring på recept............................................................................. 11

Iterering och expeditionsintervall ......................................................... 11

Iterering av recept utfärdat av tandläkare ........................................ 11

Recept avseende vissa läkemedel till djur ....................................... 12

Recepts giltighetstid och begränsning avseende förskriven mängd...... 12

Utökad skyldighet att lämna information vid vissa förskrivningar....... 12

HSLF-FS

2016:34

Utkom från trycket

den 13 maj 2016

HSLF-FS

2016:34

2

6 kap. Rekvisition ..................................................................................... 12

Rekvisition via telefon .......................................................................... 12

Rekvistion överförd via telefax............................................................. 13

Utfärdande av rekvisition...................................................................... 13

Särskilda bestämmelser för rekvisition utfärdad av annan än

förskrivare ............................................................................................. 13

7 kap. Mottagande av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek ... 14

Recept via telefon och telefax............................................................... 14

Byte av receptformat............................................................................. 14

Rekvisition via telefon och telefax ....................................................... 15

8 kap. Expedition av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek ..... 15

Kontroll av förordnande........................................................................ 15

Ändring av förordnande ........................................................................ 16

Utbyte av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m. ...................................................................................................... 16

Beredning av läkemedel inför utlämnande ........................................... 16

Uppgifter som ska påföras läkemedelsförpackning.............................. 17

Färdigställande och utlämnande ........................................................... 18

Utlämnande mot recept.................................................................... 18

Utlämnande mot recept utfärdat i annat EES-land .......................... 19

Utlämnande mot rekvisition ............................................................ 20

Utlämnande mot rekvisition utfärdad av annan än behörig

förskrivare........................................................................................ 20

9 kap. Receptfria läkemedel som inte förordnats.................................. 20

10 kap. Arkivering m.m........................................................................... 21

Specifikationer för receptblanketter...................................................... 21

Dispens.................................................................................................. 21

Bilagor

Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt. ............................................... 23

Bilaga 2 Tandhygienisters förskrivningsrätt. ....................................... 26

Bilaga 3 Barnmorskors förskrivningsrätt. ............................................ 27

Bilaga 4 Receptblankett. ...................................................................... 28

Bilaga 5 Receptblankett för utskrift av elektroniskt recept. ................ 30

Bilaga 6 Receptblankett för telefonrecept. ........................................... 31

Bilaga 7 Receptblankett för särskilda läkemedel. ................................ 32

Bilaga 8 Förteckning över särskilda läkemedel. .................................. 34

Bilaga 9 Receptblankett för djur. ......................................................... 35

Bilaga 10 Specifikationer. .................................................................... 37

Bilaga 11 Förteckning över uppgifter som recept utfärdat i annat

EES-land ska innehålla. ....................................................................... 39

HSLF-FS

2016:34

3

Läkemedelsverkets föreskrifter

om förordnande och utlämnande av läkemedel och

teknisk sprit;

beslutade den 18 april 2016.

Läkemedelsverket föreskriver1 följande med stöd av 9 kap. 5 §, 9 § 2 och 3

samt 1012 §§läkemedelsförordningen (2015:458), 11 § förordningen

(1992:1554) om kontroll av narkotika och 12 § andra stycket förordningen

(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

1 kap. Tillämpningsområde, definitioner m.m.

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid förordnande och utlämnande från

förskrivare och vid utlämnande från öppenvårdsapotek av:

1. läkemedel som omfattas av 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med

läkemedel,

2. andra läkemedel när de förordnas samt

3. teknisk sprit när den förordnas.

Föreskrifterna ska inte tillämpas vid förordnande eller utlämnande av läke-

medel och teknisk sprit som ska användas på sjukhus.

2 §

Vad som föreskrivs om narkotiska läkemedel i följande bestämmelser i

dessa föreskrifter ska inte tillämpas för narkotiska läkemedel som omfattas av

bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av

narkotika:

– 4 kap. 5 §, om telefonförskrivning,

– 5 kap. 10 §, om notering på itererat recept,

– 6 kap. 2 §, om rekvisition via telefon,

– 6 kap. 5 § andra stycket, om rekvisition,

– 8 kap. 28 § andra stycket, om utlämnande av recept,

– 10 kap. 1 §, om arkivering.

3 §

Vad som föreskrivs om läkemedel gäller också varor och varugrupper

som avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315).

Vad som föreskrivs om särskilda läkemedel i dessa föreskrifter ska tilläm-

pas på läkemedel som omfattas av bilaga 8.

4 §

I förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. finns bestäm-

melser om bland annat förskrivning och utlämnande av läkemedel som ingår

i läkemedelsförmånerna.

5 §

I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till för-

säljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) finns ytterligare be-

stämmelser om förordnande och utlämnande av licensläkemedel.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-

lämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i sin

lydelse enligt rådets direktiv 2013/64/EU, samt Kommissionens genomförandedirektiv

2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av

recept som utfärdats i en annan medlemsstat.

HSLF-FS

2016:34

4

6 §

I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läke-

medelsförsörjning finns bestämmelser om hantering av läkemedel genom

sjukhusapotek.

7 §

De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (2015:315) och

lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa fö-

reskrifter.

I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med

nedan angiven betydelse.

Bruksfärdigt läkemedel: läkemedel som är färdigt för användning.

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Elektroniskt recept: ett recept i elektronisk form som tillkommit antingen

genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en receptblan-

kett har förts över till ett elektroniskt format.

Expedition: färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

som förordnats.

Farmaceut: den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller recepta-

rie enligt 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Färdigställande: författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll

av läkemedel och teknisk sprit inför utlämnande från öppenvårdsapotek.

Förordna: utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk

sprit.

Förordnande: recept eller rekvisition.

Förskrivning: utfärdande av recept.

Förskrivare: den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit,

med undantag för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 kap. 7 §.

Gängse benämning: det internationella generiska namnet på en aktiv sub-

stans som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte

finns, den vanligtvis använda benämningen.

Itererat recept: ett recept som är giltigt för flera expeditioner.

Jourdos: läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal

doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan ex-

pedieras från öppenvårdsapotek.

Narkotiskt läkemedel: läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkeme-

delsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Originalförpackning: den läkemedelsförpackning som förpackats av till-

verkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet.

Recept: underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit till en-

skild användare eller djur.

Rekvisition: beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårds-

apotek.

Signum: personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form.

Startförpackning: den minsta förpackning som godkänts för visst läkeme-

del och som avser högst en månads förbrukning. Med startförpackning avses

inte insättningsförpackning eller titreringsförpackning.

Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).

HSLF-FS

2016:34

5

2 kap. Behörighet att förordna läkemedel och teknisk sprit

Läkare

1 §

Läkare som har legitimation eller den som har särskilt förordnande att

utöva yrket

är behörig att förordna läkemedel för behandling av människa.

Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten

med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse människa.

För den som inte har legitimation gäller behörigheten endast läkemedel och

teknisk sprit som omfattas av det särskilda förordnandet.

2 §

Särskilda bestämmelser om behörighet för läkare att förordna vissa lä-

kemedel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förord-

nande av viss farmaceutisk specialitet, Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behand-

ling av ADHD hos barn och ungdom, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel

för behandling av opiatberoende samt i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller

isotretinoin.

Veterinär

3 §

Veterinär som har legitimation eller den som har annan behörighet att

utöva yrket

är behörig att förordna läkemedel för behandling av djur.

Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten

med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse djur.

För den som inte har legitimation gäller rätten att förordna endast läke-

medel och teknisk sprit som omfattas av den erhållna behörigheten att utöva

veterinäryrket.

Tandläkare

4 §

Tandläkare som har legitimation eller den som har särskilt förordnande

att utöva yrket är behörig att förordna läkemedel för behandling av människa

enligt vad som anges i 5–7 §§.

Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten

med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse människa.

För den som inte har legitimation gäller behörigheten endast läkemedel och

teknisk sprit som omfattas av det särskilda förordnandet.

5 §

Tandläkare får förskriva följande receptbelagda läkemedel till männi-

ska:

1. Läkemedel som ska appliceras lokalt i munhålan och på angränsande väv-

nader.

2. Läkemedel för behandling och förebyggande behandling av sjukdomar i

eller på tänderna eller på angränsande vävnader.

Förskrivningsrätten enligt första stycket omfattar de läkemedel som fram-

går av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Tandläkare får förskriva receptfria läkemedel till människa på odontologis-

ka indikationer.

HSLF-FS

2016:34

6

6 §

Utöver vad som anges i 5 § får tandläkare med specialistkompetens i

oral kirurgi (käkkirurgi) förskriva läkemedel till människa i den omfattning

som krävs för diagnostik och behandling av sjukdomar, skador och defekter i

käke och munhåla samt omgivande vävnader.

7 §

Tandläkare får till sin praktik rekvirera läkemedel i den omfattning som

behövs för den odontologiska yrkesutövningen med den begränsning för opi-

oidanalgetika som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Tandhygienist

8 §

Tandhygienist som har legitimation för att utöva yrket är behörig att

förordna läkemedel på odontologiska indikationer för behandling av männi-

ska enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Lokalanestetika och denaturerad teknisk sprit får endast rekvireras till egen

praktik. Denaturerad teknisk sprit kan rekvireras förutom för utvärtes bruk

även för desinfektion av instrument eller för laboratorieändamål i förskriva-

rens yrkesutövning.

Barnmorska

9 §

Barnmorska som uppfyller av Socialstyrelsen fastställda krav på utbild-

ning och övriga villkor är behörig att förordna vissa läkemedel till människa.

Behörigheten är begränsad till de läkemedel som framgår av bilaga 3 till

dessa föreskrifter.

Sjuksköterska

10 §

Bestämmelser om sjuksköterskas behörighet att förordna läkemedel

och teknisk sprit beslutas av Socialstyrelsen.

Vad som måste förordnas för att få lämnas ut från öppenvårdsapotek

11 §

Följande läkemedel måste förordnas för att få lämnas ut från öppen-

vårdsapotek:

1. Receptbelagt läkemedel.

2. Läkemedel som omfattas av en licens enligt Läkemedelsverkets föreskrif-

ter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel

(licensföreskrifter).

3. Extemporeläkemedel enligt LVFS 2008:1 med undantag för extempore-

läkemedel för utvärtes bruk som endast innehåller sådana aktiva bestånds-

delar som inte står i strid med artikel 14 och 15 samt bilagorna II–VI i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska

produkter.

4. Lagerberedning enligt LVFS 2008:1 som erhållit rikslicens som receptbe-

lagt läkemedel.

Enligt 13 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) får teknisk sprit lämnas ut,

förutom till annat apotek, endast mot förordnande.

HSLF-FS

2016:34

7

3 kap. Utlämnande av läkemedel från förskrivare

Jourdos

1 §

Förskrivare får endast lämna ut jourdos av sådana läkemedel som om-

fattas av rätten att förordna läkemedel.

Tandläkare och tandhygienist får även, som profylax mot karies, lämna ut

godkända läkemedel som innehåller natriumfluorid i läkemedelsformerna ta-

bletter, tuggummi eller sugtabletter.

Utlämnande av läkemedel enligt första och andra stycket får enbart ske i

samband med behandling. Enligt 7 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover och 15 § Läkemedelsverkets

föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel får läke-

medelsprov inte användas vid behandling av djur eller människa. Läkeme-

delsprov får därför inte lämnas ut.

2 §

Läkemedel till djur får vid ett behandlingstillfälle lämnas ut för en be-

gränsad behandlingsperiod om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet

med behandlingen samt till djurägarens möjlighet att erhålla läkemedlet från

öppenvårdsapotek.

Annat utlämnande av läkemedel

3 §

Vid behandling av sjukdom som anges i bilaga 1 till smittskyddslagen

(2004:168) får läkare lämna ut den mängd antibiotika som behövs för be-

handlingen. I inledningen av en sådan behandling får läkare även lämna ut an-

dra läkemedel än antibiotika i en mängd som behövs för att påbörja behand-

lingen.

Vid en pandemi får den mängd läkemedel som behövs för hela behandling-

en lämnas ut.

Information vid utlämnande av läkemedel

4 §

Förskrivaren ska vid utlämnande av läkemedel lämna de anvisningar

som är nödvändiga för att patienten respektive djurägaren ska kunna använda

läkemedlet på rätt sätt. För läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan

och därmed förmågan att uppträda som trafikant eller utföra riskfyllt eller

precisionskrävande arbete ska förskrivaren särskilt upplysa patienten om

detta.

4 kap. Former för recept

1 §

Vid elektronisk förskrivning ska de uppgifter som anges i tillämpligt re-

cept enligt 2 § överföras till E-hälsomyndigheten. Vid sådan överföring ska

det säkerställas att uppgifterna överförs på ett säkert och korrekt sätt och på

det sätt som E-hälsomyndigheten anvisar.

2 §

Vid förskrivning på papper ska följande blankett användas:

1. Recept enligt bilaga 4 används vid förskrivning av läkemedel och teknisk

sprit till människa med undantag för särskilda läkemedel.

HSLF-FS

2016:34

8

2. Recept för särskilda läkemedel enligt bilaga 7 används vid förskrivning av

särskilda läkemedel till människa.

3. Recept för djur enligt bilaga 9 används vid förskrivning av läkemedel, sär-

skilda läkemedel och teknisk sprit för behandling av djur.

3 §

Recept till patient med dosdispenserade läkemedel ska utfärdas i elek-

troniskt systemstöd avsett för detta. Om förskrivning i sådant särskilt system-

stöd inte är möjlig ska förskrivningen göras på annat tillämpligt sätt i enlighet

med vad som i övrigt anges i dessa föreskrifter. Det ska framgå av receptet

om läkemedlet ska dosdispenseras.

Överföring av receptuppgifter på annat sätt

Förskrivning via telefon

4 §

En förskrivning kan undantagsvis i brådskande fall göras via telefon.

De uppgifter som anges i tillämpligt recept enligt 2 § ska lämnas. Förskriva-

ren ska diktera receptet så klart och tydligt att den farmaceut som tar emot

förskrivningen på öppenvårdsapoteket utan svårighet kan motta uppgifterna

och anteckna dessa.

Enligt 7 kap. 1 § får telefonrecept endast expedieras av det öppenvårdsapo-

tek som mottagit receptet.

5 §

Vid förskrivning via telefon får vid varje tillfälle följande mängder nar-

kotiska läkemedel förskrivas:

1. Narkotika i förteckning II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2011:10) om förteckningar över narkotika; fem avdelade doser i form av

pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depåplåster eller suppositorier.

2. Narkotika i förteckning IV och V i LVFS 2011:10; minsta förpackning,

dock högst 30 avdelade doser.

Patientens eller djurägarens personnummer ska uppges och om möjligt

även adress. Om personnummer inte kan anges ska födelsedatum uppges

istället.

Förskrivning överförd via telefax

6 §

Tillämpligt recept enligt 2 § ska användas vid telefaxöverföring och

märkas med ordet ”Telefax” eller ”Fax” och namnet på det mottagande

öppenvårdsapoteket. Originalhandlingen märkt ”Telefax” eller ”Fax” får inte

användas som recept.

7 §

Telefaxöverföring av recept får endast ske om det finns en skriftlig

överenskommelse mellan förskrivaren eller sjukvårdshuvudmannen och be-

rörda öppenvårdsapotek. Motsvarande bestämmelser gäller veterinärmedi-

cinsk verksamhet. Överenskommelsen ska omfatta krav på en säker och

korrekt överföring av uppgifter från förskrivaren till öppenvårdsapoteket.

Uppfylls inte dessa krav får receptet inte expedieras.

Undantagsvis i ett brådskande fall kan en muntlig överenskommelse mel-

lan en förskrivare och ett öppenvårdsapotek ersätta en skriftlig överenskom-

melse.

HSLF-FS

2016:34

9

Recept som ska expedieras i annat EES-land

8 §

Om ett läkemedel för behandling av människa är avsett att hämtas ut

från ett apotek eller motsvarande i ett annat EES-land ska läkemedlet förskri-

vas enligt bilaga 4. En sådan förskrivning får inte avse särskilda läkemedel.

Av ett sådant recept ska uppgifter enligt 5 kap. 2 § framgå.

5 kap. Utfärdande av recept

Receptuppgifter

1 §

Vid förskrivning ska samtliga receptuppgifter anges. Uppgifterna ska

anges så tydligt att risk för feltolkning undviks. Svenska uttryck för sjukdo-

mar och symptom ska användas där så är möjligt. Förkortningar ska undvi-

kas. Vid ifyllande för hand får inte blyerts eller annan lättutplånlig skrift an-

vändas. Stämpel eller motsvarande får inte användas för påförande av läke-

medelsuppgifter.

Anvisningar beträffande dosering, användning, ändamål och behandlings-

tid ska anges så att patienten respektive djurägaren kan använda läkemedlet

på rätt sätt.

Uppgift om mängd läkemedel (förpackningsstorlek) behöver inte lämnas

om fast dosering eller en klart definierad dosering och behandlingstid istället

anges. Maximal dygnsdos ska anges om doseringen är ”vid behov”.

Uppgifter på recept som ska expedieras i annat EES-land

2 §

Vid förskrivning av läkemedel enligt 4 kap. 8 § ska följande uppgifter

framgå av receptet:

1. istället för läkemedelsnamn, gängse benämning för läkemedlet som för-

skrivs,

2. adress till förskrivarens tjänsteställe inklusive land, kontaktuppgifter till

förskrivaren såsom e-postadress och telefon- eller faxnummer med ut-

landsprefix och landsnummer samt

3. övriga uppgifter enligt bilaga 4. Patientens namn ska anges med för- och

efternamn. Om personnummer saknas ska födelsedatum anges. Om för-

skrivningen görs elektroniskt ska en elektronisk signatur användas istället

för namnteckning.

Om förskrivaren av medicinska skäl gör bedömningen att det förskrivna

läkemedlet inte får bytas ut mot annat läkemedel ska läkemedelsnamn anges

istället för gängse benämning. Detta ska motiveras kortfattat på receptblan-

ketten. För biologiska läkemedel, såsom de definieras i punkt 3.2.1.1 b i bila-

ga I, del I, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6

november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel i

lydelsen enligt kommissionens direktiv 2003/63/EG, ska alltid läkemedels-

namn anges istället för gängse benämning. Någon motivering ska inte anges

i dessa fall.

HSLF-FS

2016:34

10

Förskrivarkod och arbetsplatskod

3 §

Förskrivare, med undantag för veterinär, ska ange förskrivarkod. Koden

ska anges med siffror eller bokstäver samt i en för öppenvårdsapoteket ma-

skinläsbar form. Förskrivarkoden får påföras eller påklistras på receptet.

4 §

När arbetsplatskod anges ska det göras med siffror eller bokstäver samt

i en för öppenvårdsapoteket maskinläsbar form. Koden får påföras eller på-

klistras på receptet.

5 §

Vid förskrivning via telefon kan förskrivarkod och arbetsplatskod anges

med enbart siffror eller bokstäver. Detta gäller även i undantagsfall vid för-

skrivning på annat sätt än via telefon om koderna omöjligen kan påföras i en

för öppenvårdsapoteken maskinläsbar form.

Förtryckta recept

6 §

Ett förtryckt recept får endast uppta godkänt läkemedel eller lagerbered-

ning för vilken rikslicens beviljats. Annat läkemedel utöver det förtryckta får

förskrivas om utrymme finns avsatt och under förutsättning att den förtryckta

delen inte har strukits över. Förtryckt fast dosering är tillåten.

Uppgifter om förskrivaren såsom förskrivarkod, arbetsplatskod, namn och

adress, får förtryckas. Förtrycks förskrivarkod och arbetsplatskod ska koderna

anges med siffror eller bokstäver samt i en för öppenvårdsapoteket maskinläs-

bar form.

Förtryckta alternativ vad gäller styrkor, läkemedelsformer och doseringar

får inte användas.

7 §

Recept för särskilda läkemedel får endast förtryckas med arbets-

platskod, förskrivarkod samt andra uppgifter om förskrivaren.

Särskilda receptuppgifter avseende djur

8 §

Vid förskrivning av läkemedel till djur ska djurslag och djurets identitet

anges.

Vid förskrivning till livsmedelsproducerande djur ska även uppgift om ka-

renstid för honung, mjölk, slakt och ägg lämnas. Även karenstid som är noll

dygn ska anges.

Särskilda läkemedel

9 §

Enligt 6 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika ska förordnande

av narkotiska läkemedel ske med största försiktighet. Detta gäller även vid

förskrivning av övriga särskilda läkemedel. Vid förskrivning ska följande sär-

skilt iakttas.

1. Förpackningsstorlek ska anges, utom i de fall läkemedlet ska dosdispense-

ras.

2. Den styrka och mängd som förskrivs ska anges med både siffror och bok-

stäver. På elektroniskt recept kan styrka och mängd anges med enbart siff-

ror.

HSLF-FS

2016:34

11

3. Patientens eller djurägarens namn, personnummer samt, om möjligt, adress

ska anges. Om personnummer inte kan uppges ska födelsedatum anges

istället.

Andra uppgifter

10 §

Om ett recept ska förvaras på öppenvårdsapotek ska detta anges. En

sådan notering behöver inte göras på itererat recept avseende narkotiska läke-

medel som innehåller narkotika i förteckning II eller III i Läkemedelsverkets

föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika eftersom ett så-

dant recept inte får lämnas ut enligt 8 kap. 28 §.

11 §

Om patienten inte får hämta ut läkemedlet från öppenvårdsapotek ska

förskrivaren ange vem läkemedlet istället får lämnas ut till.

12 §

Förskrivare ska med ordet ”obs” markera på receptet om förskriven

dosering av läkemedlet är högre än rekommenderad dos för aktuellt ändamål.

13 §

Vid förskrivning av läkemedel till människa, som inte är särskilda

läkemedel, kan förskrivaren ange att en startförpackning av läkemedlet ska

lämnas ut.

Spärrande av receptutrymme

14 §

Utrymme på recept för ytterligare förskrivning som inte används ska

spärras genom överstrykning eller motsvarande.

Ändring på recept

15 §

Om förskrivaren gör ändringar på ett recept ska ändringen bekräftas

med datum och förskrivarens signum.

Iterering och expeditionsintervall

16 §

Om inte annat anges i dessa föreskrifter kan en förskrivare ange på ett

recept att det får itereras för samtliga förskrivna läkemedel eller för ett visst

läkemedel. Förskrivare kan också ange hur lång tid som ska ha förflutit innan

receptet får expedieras på nytt.

Recept avseende teknisk sprit får inte itereras. Hur recept avseende särskil-

da läkemedel får itereras anges i bilaga 8.

Iterering av recept utfärdat av tandläkare

17 §

Tandläkare får endast iterera recept avseende receptbelagda läkemedel

som ska appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader samt re-

cept avseende receptfria läkemedel till människa på odontologiska indikatio-

ner. Denna begränsning gäller inte tandläkare med specialistkompetens i oral

kirurgi vid förskrivningar i enlighet med 2 kap. 6 §. Sådana recept får itereras.

HSLF-FS

2016:34

12

Recept avseende vissa läkemedel till djur

18 §

Recept för djur avseende läkemedel med östrogen, androgen eller

gestagen verkan och läkemedel för inblandning i foder får inte itereras.

Recepts giltighetstid och begränsning avseende förskriven mängd

19 §

Ett recept gäller under ett år från den dag det utfärdas om inte förskri-

varen anger kortare giltighetstid. Kortare giltighetstid kan anges för det första

utlämnandet. För övriga utlämnanden är giltighetstiden ett år.

Telefonrecept och telefaxrecept gäller för ett utlämnande inom en månad

från den dag det utfärdas om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid.

20 §

Recept för djur avseende läkemedel för inblandning i foder får inte ha

en giltighetstid som överstiger tre månader.

21 §

Förskrivning avseende läkemedel för inblandning i foder får avse

högst den mängd som ska förbrukas under tre månader.

Utökad skyldighet att lämna information vid vissa förskrivningar

22 §

Vid förskrivning av läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan

och därmed förmågan att uppträda som trafikant eller utföra riskfyllt eller

precisionskrävande arbete ska förskrivaren särskilt upplysa patienten om det.

Vid förskrivning av licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerbered-

ning ska förskrivaren särskilt beakta patientens behov av information.

6 kap. Rekvisition

1 §

En rekvisition till hälso- och sjukvården eller till veterinärmedicinsk

verksamhet ska utfärdas på papper eller elektroniskt om inte annat anges i

dessa föreskrifter. Den som är behörig förskrivare enligt 2 kap. får rekvirera

och motta sådant som omfattas av behörigheten. En rekvisition får även utfär-

das i enlighet med 7 och 8 §§.

Läkemedel och teknisk sprit får rekvireras elektroniskt om det finns ett

skriftligt avtal om överföring av elektroniska rekvisitioner mellan beställaren

och berörda öppenvårdsapotek.

Det ska säkerställas att samtliga uppgifter som behövs vid elektronisk

rekvisition överförs på ett säkert och korrekt sätt. Kan dessa krav inte uppfyl-

las får rekvisitionen inte expedieras.

Rekvisition via telefon

2 §

Läkemedel och teknisk sprit kan undantagsvis, i brådskande fall, rekvi-

reras via telefon.

Narkotiskt läkemedel får inte rekvireras via telefon.

HSLF-FS

2016:34

13

Rekvistion överförd via telefax

3 §

En överföring av rekvisition via telefax får endast ske om det finns en

skriftlig överenskommelse mellan beställaren och berörda öppenvårdsapotek.

Överenskommelsen ska omfatta krav på en säker och korrekt överföring av

uppgifter. Uppfylls inte dessa krav får rekvisitionen inte expedieras.

Muntlig överenskommelse mellan en förskrivare och ett öppenvårdsapotek

kan undantagsvis medges i ett brådskande fall.

4 §

Vid telefaxöverföring ska rekvisitionen märkas med ordet ”Telefax”

eller ”Fax” och namnet på det mottagande öppenvårdsapoteket. Original-

handlingen märkt ”Telefax” eller ”Fax” får inte användas som rekvisition.

Utfärdande av rekvisition

5 §

Av en rekvisition ska det tydligt framgå vad som beställs och vem som

ansvarar för rekvisitionen.

Rekvisition avseende narkotiskt läkemedel som innehåller narkotika i för-

teckning II eller III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika får inte uppta annat läkemedel. Denna begränsning

gäller inte för elektroniska rekvisitioner.

En rekvisition som avser läkemedel för namngiven patient ska innehålla de

uppgifter som anges i 8 kap. 14 §.

6 §

Om förskrivare gör en ändring på en rekvisition ska ändringen bekräftas

med datum och förskrivarens signum.

Särskilda bestämmelser för rekvisition utfärdad av annan än förskrivare

7 §

Läkemedel får rekvireras av annan än förskrivare enligt följande:

1. Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande vid universitet

eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinsti-

tut eller dylikt, som ägs eller åtnjuter understöd av staten eller kommun, om

läkemedlet ska användas för annat ändamål än sjukvård.

2. Sakkunnig person för verksamhet som har tillverknings- eller partihandels-

tillstånd för läkemedel.

3. Farmaceut som tjänstgör i försvarsmaktens förband.

4. Befälhavare på fartyg, fartygets redare eller annan som befälhavaren dele-

gerat uppgifterna till och som tjänstgör ombord på fartyget; enligt Sjöfarts-

verkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) om sjukvård och

apotek på fartyg och enligt särskilda beslut som Transportstyrelsen medde-

lar om detta.

5. Den som yrkesmässigt utför elektriskt svetsningsarbete får, för behandling

av ögonsmärtor som uppkommit i samband med svetsning, s.k. svetsblänk,

rekvirera ögondroppar innehållande 0.5–1 % tetrakainklorid, 0.4 % oxi-

buprokainklorid i avdelade doser eller ögonsalva innehållande 0.5 % cin-

kokain i minsta godkända förpackning.

I 6 § första stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika anges att nar-

kotiska läkemedel endast får lämnas ut efter förordnande av läkare, tandläkare

eller veterinär.

HSLF-FS

2016:34

14

8 §

En rekvisition enligt 7 § ska göras skriftligt. Rekvisitionen ska inne-

hålla uppgift om verksamhetens namn, vem som ansvarar för rekvisitionen

och beträffande 7 § 1 och 2 det ändamål som läkemedlet ska användas för.

7 kap. Mottagande av recept och rekvisition på

öppenvårdsapotek

Recept via telefon och telefax

1 §

När recept avseende läkemedel eller teknisk sprit rings in till öppen-

vårdsapotek ska följande iakttas:

1. Endast farmaceut får ta emot recept via telefon. Sådan förskrivning får en-

ligt 4 kap. 4 § göras undantagsvis i brådskande fall.

2. De uppgifter förskrivaren lämnar ska antecknas på receptblanketten för

telefonrecept enligt bilaga 6 eller läggas in i öppenvårdsapotekets datasys-

tem.

3. Farmaceuten ska uppge vad som antecknats och förskrivaren ska bekräfta

att uppgifterna är rätt uppfattade.

Farmaceuten ska säkerställa förskrivarens behörighet och bekräfta telefon-

receptets giltighet med sitt signum. Det ska även säkerställas att det är den be-

höriga förskrivaren som ringer in receptet.

Telefonrecept får endast expedieras av det öppenvårdsapotek som mottagit

receptet.

2 §

Vid överföring av recept avseende särskilda läkemedel via telefax ska

det mottagande öppenvårdsapoteket kontakta förskrivaren via telefon eller på

annat sätt bekräfta att receptet är utfärdat av en behörig förskrivare.

Byte av receptformat

3 §

Om en patient begär det ska ett öppenvårdsapotek genom utskrift föra

över receptuppgifterna från ett elektroniskt recept till en receptblankett, enligt

bilaga 5. Tidigare utlämnanden och vidtagna ändringar i förskrivningen ska

framgå av det utskrivna receptet.

Den som skriver ut receptet ska kontrollera att utskriften stämmer överens

med det elektroniska receptet. Det utskrivna receptet utgör härefter det recept

som kan expedieras på apotek. Det elektroniska receptet ska makuleras så att

ytterligare expeditioner inte kan genomföras. Om det utskrivna receptet läm-

nas till patienten eller djurägaren ska 8 kap. 28 § beaktas.

Det som anges i första och andra stycket gäller inte förskrivning till patient

med dosdispenserade läkemedel.

4 §

Om en patient begär det ska ett öppenvårdsapotek föra över receptupp-

gifterna från en receptblankett till elektronisk form. Tidigare utlämnanden

och vidtagna ändringar i förskrivningen ska framgå av det elektroniska recep-

tet. Överföringen ska göras med stor noggrannhet. Överförda uppgifter ska

kontrolleras av farmaceut. Uppgift om vem som har gjort överföringen, an-

svarig farmaceut, öppenvårdsapotekets namn och datum för överföringen ska

dokumenteras på receptblanketten och i det elektroniska receptet.

Det som anges i första stycket gäller inte för telefonrecept och telefaxre-

cept.

HSLF-FS

2016:34

15

Rekvisition via telefon och telefax

5 §

Endast farmaceut får ta emot rekvisition via telefon. De mottagna upp-

gifterna ska nedtecknas på lämpligt sätt och bekräftas med signum. Det ska

säkerställas att det är den behöriga förskrivaren som ringer in rekvisitionen.

6 §

Vid överföring av rekvisition avseende särskilda läkemedel via telefax

ska det mottagande öppenvårdsapoteket kontakta beställaren via telefon eller

på annat sätt bekräfta att rekvisitionen är utfärdad av en behörig förskrivare.

8 kap. Expedition av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek

Kontroll av förordnande

1 §

Vid expedition av läkemedel eller teknisk sprit ska personalen iaktta

största noggrannhet.

2 §

Ett förordnande får expedieras från öppenvårdsapotek endast om det ut-

färdats av en i Sverige behörig förskrivare. Därutöver får rekvisition utfärdad

enligt 6 kap. 7 § samt recept som utfärdats skriftligen av en behörig förskriva-

re inom EES expedieras. Det sistnämnda gäller dock inte recept avseende sär-

skilda läkemedel eller teknisk sprit samt recept för livsmedelsproducerande

djur.

3 §

Är ett förordnande otydligt, ofullständigt eller uppenbart oriktigt, får

expedition inte ske. Förskrivaren ska kontaktas för att om möjligt få förord-

nandet förtydligat eller rättat.

Om en förskrivare inte är anträffbar får, i fråga om recept, ett mindre antal

doser ändå lämnas ut. Finns inte jourdosförpackning eller endosförpackning

får en ordinarie förpackning brytas för detta ändamål.

Om apotekspersonal misstänker att ett förordnande är förfalskat, får expe-

dition inte ske förrän den som anges som förskrivare bekräftat förordnandets

riktighet.

4 §

Om expeditionsintervall har angetts på receptet ska den angivna tiden

ha förflutit innan receptet kan expedieras på nytt.

5 §

Det utgör expeditionshinder om patientens eller djurägarens person-

nummer eller födelsedatum inte har angivits vid förskrivning av särskilda

läkemedel.

Avsaknad av förskrivarkod på recept, med undantag för recept utfärdat av

veterinär, utgör expeditionshinder.

6 §

Förutsättningar för expedition av telefaxrecept anges i 4 kap. 7 §, för

expedition av elektronisk rekvisition i 6 kap. 1 § och för expedition av tele-

faxrekvisition i 6 kap. 3 §. Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda utgör

det expeditionshinder.

7 §

För patient med dosdispenserade läkemedel ska expedierande farma-

ceut kontrollera receptet mot patientens samtliga recept i elektronisk form.

Om receptet inte är ett elektroniskt recept ska farmaceuten föra över re-

HSLF-FS

2016:34

16

ceptuppgifterna från receptblanketten till elektronisk form på sätt som anges i

7 kap. 4 § första stycket innan expedition får ske.

Ändring av förordnande

8 §

Samtliga ändringar på förordnande som görs på öppenvårdsapotek ska

göras av farmaceut och antecknas på förordnandet eller dokumenteras på an-

nat lämpligt sätt. Det ska anges varför ändringen görs och farmaceuten ska

bekräfta ändringen med signum och datum.

9 §

Farmaceut får göra ändring i recept utan förskrivarens samtycke i nedan

angivna fall. Ändringen får dock inte medföra att verkan av läkemedlet blir

annan än den avsedda.

1. Ändring som är föranledd av tekniska skäl.

2. Om godkänt läkemedel förskrivits i en mängd eller dosering som inte stäm-

mer överens med befintlig förpackningsstorlek, får annan förpackning läm-

nas ut som nära överensstämmer med den förpackning som förskrivits.

I övriga fall ska förskrivarens samtycke inhämtas.

Utbyte av läkemedel enligt lagen ( 2002:160 ) om läkemedelsförmåner m.m.

10 §

Förskrivet läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna kan bytas ut i

enlighet med lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

11 §

Farmaceuten kan motsätta sig utbyte av läkemedel enligt 21 § tredje

stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om det vid expedi-

tionen, på grund av patientens särskilda förutsättningar eller medicinska be-

hov, kan antas att

1. utformningen eller handhavandet av läkemedlet leder till försämrad läke-

medelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa, eller

2. utbytet i sig leder till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för

patientens hälsa, genom sammanblandning av läkemedel eller annan om-

ständighet som påverkar patientens följsamhet till behandling.

Utöver vad som anges i första stycket kan farmaceuten motsätta sig utbyte

när patienten av medicinska skäl behöver omedelbar tillgång till läkemedel

och det inte genom kontakt med förskrivare eller annan åtgärd kan uteslutas

att utbytet, på grund av patientens särskilda förutsättningar eller medicinska

behov, kan leda till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för pa-

tientens hälsa.

Patientens särskilda förutsättningar eller medicinska behov ska urskilja pa-

tienten från det stora flertalet övriga patienter för vilka ett utbyte fungerar.

Av 18 § lagen (1996:1156) om receptregister följer att E-hälsomyndighe-

ten ska lämna uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte samt skälen

för det till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, varför dessa uppgifter

måste dokumenteras av farmaceuten.

Beredning av läkemedel inför utlämnande

12 §

Beredning av godkänt läkemedel som inför utlämnandet ska beredas

enligt tillverkarens anvisning ska ske i därför avsedd del av apotekslokalen

HSLF-FS

2016:34

17

samt med iakttagande av god handhygien. Beredningen ska göras under far-

maceuts ansvar och i enlighet med tillverkarens anvisning. Vatten som an-

vänds för sådan beredning ska lägst uppfylla kraven för renat vatten enligt

gällande europafarmakopé.

Det ska upprättas dokumentation över beredningen där det även ska framgå

vem som ansvarat för denna.

Uppgifter som ska påföras läkemedelsförpackning

13 §

Påförande av uppgift på en läkemedelsförpackning ska göras på ett sätt

som säkerställer att uppgiften är läsbar under hela användningstiden.

14 §

En läkemedelsförpackning som lämnas ut mot recept ska förses med

följande uppgifter:

1. Patientens namn och födelsedatum eller djurägarens namn.

2. Förskrivarens anvisningar om hur läkemedlet ska användas och doseras

samt ändamålet med behandlingen, alternativt annan instruktion från för-

skrivaren.

3. Förskrivarens namn.

4. Öppenvårdsapotekets namn.

5. Datum för färdigställandet och antal utlämnade förpackningar av läkemed-

let.

Om läkemedel förskrivs av veterinär ska även orden ”för djur” och uppgift

om det djurslag som läkemedlet är avsett för anges. För livsmedelsproduce-

rande djur ska även uppgift om karenstid för honung, mjölk, slakt och ägg

framgå.

15 §

När utbyte av förskrivet läkemedel har skett i enlighet med lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska uppgift om vilket läkemedel

som har förskrivits anges på läkemedelsförpackningen.

16 §

En läkemedelsförpackning som lämnas ut mot rekvisition för namngi-

ven patient ska påföras uppgifter i enlighet med vad som anges i 14 §. Läke-

medelsförpackning som lämnas ut mot rekvisition för annat ändamål än till

namngiven patient behöver endast förses med expeditionsdatum och öppen-

vårdsapotekets namn.

17 §

Läkemedel som inte är godkänt för försäljning ska utöver vad som

anges i 14 och 16 §§ förses med följande uppgifter:

1. Texten ”Förvaras utom syn- och räckhåll för barn” om läkemedlet inte är

avsett att hanteras under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal

eller veterinär.

2. Administreringssätt.

3. Annan teknisk anvisning som behövs.

18 §

Vid utlämnande av läkemedel mot svetsblänk enligt 6 kap. 7 § ska

läkemedelsförpackningen, utöver vad som anges i 14 §, även förses med upp-

maning att rådfråga läkare för det fall ögonsmärtor kvarstår efter tolv timmar.

HSLF-FS

2016:34

18

19 §

Läkemedel för utvärtes bruk, som innehåller sådant ämne att läkemed-

let är jämförligt med hälso- och miljöfarlig vara, ska förses med en kortfattad

varningstext om riskerna.

20 §

På en läkemedelsförpackning får inte påföras uppgifter som har ett re-

klammässigt innehåll.

Färdigställande och utlämnande

21 §

Farmaceut ska färdigställa förordnade läkemedel och teknisk sprit för

utlämnande.

22 §

Ett läkemedel som har synliga fel eller brister eller alltför kort hållbar-

het får inte lämnas ut. Med alltför kort hållbarhet avses att hållbarhetstiden

inte får passeras under den förväntade användningstiden.

23 §

Vid utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ska apotekspersonalen

se till att utlämnandet görs till rätt person.

Vid utlämnande av särskilda läkemedel mot recept ska apotekspersonalen

säkerställa patientens, djurägarens eller budets identitet och bekräfta detta

med signum på receptet. Om identitetskontroll inte kan göras utgör det ett ex-

peditionshinder.

24 §

Godkänt läkemedel ska lämnas ut i sin originalförpackning. Förpack-

ningen får, utan särskilt tillstånd, brytas endast för att i förekommande fall

färdigställa patients doser för kortare tid samt enligt vad som anges i 3 § an-

dra stycket.

25 §

Endast bruksfärdigt läkemedel får lämnas ut från öppenvårdsapotek

om det inte framgår av läkemedelsgodkännandet att patienten, djurägaren

eller den som beställt läkemedlet själv ska göra detta bruksfärdigt.

Utlämnande mot recept

26 §

Apotekspersonal ska, genom att ge individuellt anpassad information,

så långt det är möjligt förvissa sig om att patienten kan använda läkemedlet på

rätt sätt. Detta gäller även information till djurägare.

27 §

För varje utlämnat läkemedel eller utlämnad teknisk sprit ska receptet

förses med uppgifter om öppenvårdsapotekets namn, datum och utlämnat

läkemedel eller utlämnad teknisk sprit. Den som ansvarat för färdigställandet

ska bekräfta detta med sitt signum på läkemedelsförpackningen och receptet.

28 §

Ett recept ska återlämnas till patienten eller djurägaren eller behållas

på öppenvårdsapoteket.

För att ett recept avseende narkotiska läkemedel som innehåller narkotika

i förteckning II eller III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om

förteckningar över narkotika ska kunna itereras får receptet inte lämnas ut. Ett

recept får inte heller lämnas ut när förskrivaren enligt 5 kap. 10 § angett att

receptet ska förvaras på öppenvårdsapotek. Om recept enligt detta stycke åter-

HSLF-FS

2016:34

19

lämnas till patienten eller djurägaren ska receptet makuleras för fortsatta ut-

tag.

29 §

En verifikation ska upprättas över varje mot recept utlämnat läkemedel

eller utlämnad teknisk sprit. Verifikationen ska innehålla uppgifter enligt 1–3

när dessa framgår av receptet och uppgifter enligt 4–6 ska anges i förekom-

mande fall. Verifikationen ska innehålla uppgifter enligt 7 och 8.

1. Patientens namn och personnummer eller om personnummer saknas födel-

sedatum. Vid utlämnande mot recept för djur: djurägarens namn, djurets

identitet och djurslag.

2. Vad som förskrivits och de på receptet angivna anvisningarna om använd-

ning.

3. Uppgifter om förskrivaren.

4. Uppgift om att receptet avser upprepade utlämnanden.

5. I de fall annat läkemedel än det förskrivna lämnas ut; det utlämnade läke-

medlet samt anvisningar om dess användning.

6. Uppgift om vidtagen identitetskontroll.

7. Den farmaceut som ansvarat för färdigställandet och i förekommande fall

annan person som deltagit i expeditionen.

8. Datum för utlämnandet.

Om receptet behålls på öppenvårdsapoteket kan det utgöra en verifikation

över utlämnandet under förutsättning att receptet innehåller uppgifter enligt

första stycket.

Utlämnande mot recept utfärdat i annat EES-land

30 § När ett läkemedel lämnas ut enligt recept utfärdat av en behörig förskri-

vare i ett annat EES-land ska apotekspersonalen, utöver vad som i övrigt före-

skrivs, även iaktta följande:

1. Receptet är fullständigt om samtliga de uppgifter som anges i bilaga 11 har

angetts.

2. Anges förskrivningen med gängse benämning ska ett läkemedel som mot-

svarar denna lämnas ut. Avser receptet ett biologiskt läkemedel såsom det

definieras i punkt 3.2.1.1 b i bilaga I, del I, i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemen-

skapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt kommissionens direktiv

2003/63/EG, eller innehåller förskrivningen ett läkemedelsnamn och en

motivering att läkemedlet inte får bytas ut, får endast det angivna läkemed-

let lämnas ut. Om det angivna läkemedlet är godkänt i Sverige med ett

annat läkemedelsnamn får det i Sverige godkända läkemedlet lämnas ut.

3. Har läkemedlet förskrivits i en mängd som avviker från de förpackningar

som finns godkända i Sverige, får annan förpackning lämnas ut som nära

överensstämmer med den förpackning som förskrivits.

4. Särskilda läkemedel, teknisk sprit och läkemedel för livsmedelsproduce-

rande djur får inte lämnas ut enligt 2 §.

31 §

Är ett recept som utfärdats i annat EES-land otydligt, ofullständigt

eller uppenbart oriktigt eller föreligger tveksamhet rörande receptets betydel-

se eller kan receptet antas vara förfalskat ska kontakt tas med förskrivaren för

att receptet ska kunna expedieras. Det utgör inget expeditionshinder om upp-

HSLF-FS

2016:34

20

gift enligt bilaga 11 saknas om apotekspersonalen gör bedömningen att läke-

medlet ändå kan expedieras. Är språkskäl anledning till att anvisningarna för

ett läkemedels användning inte kan tolkas av apotekspersonal, får receptet

ändå expedieras, om patienten förklarar sig förstå anvisningarna. Läkeme-

delsförpackningen kan i sådant fall förses med texten ”Används enligt anvis-

ningarna på receptet”.

32 §

En verifikation enligt 29 § ska även upprättas över utlämnanden mot

recept utfärdade av behörig förskrivare i annat EES-land.

Utlämnande mot rekvisition

33 §

Den farmaceut som ansvarat för expeditionen ska bekräfta detta med

datum och signum på rekvisitionen.

34 §

En verifikation ska upprättas över varje mot rekvisition utlämnat läke-

medel eller utlämnad teknisk sprit. Verifikationen ska innehålla följande upp-

gifter.

1. Vad som rekvirerats.

2. I de fall annat läkemedel än det rekvirerade lämnas ut: det utlämnade läke-

medlet.

3. Den förskrivare som ansvarar för rekvisitionen.

4. I förekommande fall leveransadress.

5. Den farmaceut som ansvarat för färdigställandet och i förekommande fall

annan person som deltagit i expeditionen.

6. Datum för utlämnandet.

Om rekvisitionen behålls av öppenvårdsapoteket kan den utgöra en verifi-

kation över utlämnandet under förutsättning att rekvisitionen innehåller upp-

gifter enligt första stycket.

Utlämnande mot rekvisition utfärdad av annan än behörig förskrivare

35 §

Vad som anges i detta kapitel om hantering av en rekvisition från be-

hörig förskrivare ska även tillämpas på rekvisition utfärdad i enlighet med

6 kap. 7 §. I sådant fall ska vad som föreskrivs om förskrivare istället avse

den som utfärdat rekvisitionen.

9 kap. Receptfria läkemedel som inte förordnats

1 §

Ett receptfritt läkemedel som lämnas ut utan förordnande får endast till-

handahållas i sin originalförpackning.

2 §

En läkemedelsförpackning som brutits, har synliga fel eller brister eller

alltför kort hållbarhet får inte lämnas ut. Med alltför kort hållbarhet avses att

hållbarhetstiden inte får passeras under den förväntade användningstiden.

HSLF-FS

2016:34

21

10 kap. Arkivering m.m.

1 §

Dokumentation ska bevaras och hållas tillgänglig för tillsyn enligt föl-

jande.

1. Verifikation avseende försäljning och utlämnande av läkemedel eller tek-

nisk sprit i tre år, av narkotiska läkemedel i fem år. Sådan licensdokumen-

tation som ska upprättas enligt 10 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföre-

skrifter) ska bevaras i ett år.

2. Receptblankett vars uppgifter överförts till elektronisk form enligt 7 kap.

4 § i tre år, eller om förskrivningen avser narkotiskt läkemedel i fem år.

3. Dokumentation enligt 8 kap. 12 § andra stycket i tre år.

4. När narkotiskt läkemedel lämnas ut mot recept i pappersformat: receptet

eller en kopia av receptet i fem år. Detta gäller även telefaxrecept och tele-

fonrecept avseende narkotiska läkemedel.

Specifikationer för receptblanketter

2 §

Vid tryckning av receptblanketter ska de specifikationer som anges i bi-

laga 10 följas.

Dispens

3 §

Läkemedelsverket kan i enskilda fall om det föreligger särskilda skäl

meddela undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2016.

2. Genom föreskrifterna upphävs Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

3. Receptblanketter som tryckts före ikraftträdandet äger fortsatt giltighet.

Används en receptblankett för särskilda läkemedel (bilaga 7) som tryckts

före den 1 oktober 2010 ska förskrivarkod anges för att receptet ska kunna

expedieras.

4. Förskrivning får göras på receptblankett för dosrecept enligt bilaga 9 i

LVFS 2009:13 fram till den 1 januari 2017. En sådan förskrivning är giltig

för expedition längst till den 1 januari 2018.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:34

22

Bilagor

Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt.

Bilaga 2 Tandhygienisters förskrivningsrätt.

Bilaga 3 Barnmorskors förskrivningsrätt.

Bilaga 4 Receptblankett.

Bilaga 5 Receptblankett för utskrift av elektroniskt recept.

Bilaga 6 Receptblankett för telefonrecept.

Bilaga 7 Receptblankett för särskilda läkemedel.

Bilaga 8 Förteckning över särskilda läkemedel.

Bilaga 9 Receptblankett för djur.

Bilaga 10 Specifikationer.

Bilaga 11 Förteckning över uppgifter som recept utfärdat i annat EES-land

ska innehålla.

HSLF-FS

2016:34

23

Bilaga 1

Tandläkares förskrivningsrätt

MUN OCH SVALG

NÄSA OCH HALS

INFEKTIONER

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid mun- och tandsjuk-

domar

A01

Antiemetika

A04

Antibiotika

A07A A

Medel vid sjukdomar i strupe och

svalg

Diklorbensylalkohol

R02A A03

Gramicidin

R02A B30

Lidokain

R02A D02

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid nässjukdomar

Glukokortikoider

R01A D

Avsvällande medel,

perorala

R01B

Hostmedel

R05

Antihistaminer för systemiskt

bruk

Prometazin

R06A D02

Piperazinderivat

R06A E

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Antibakteriella medel för

systemiskt bruk

J01

Antimykotika för systemiskt bruk,

exkl griseofulvin

Imidazolderivat

J02A B

Triazolderivat

J02A C

Virushämmande för systemiskt

bruk

Aciklovir

J05A B01

Famciklovir

J05A B09

Valaciklovir

J05A B11

Medel mot protozoer

Nitroimidazolderivat

P01A B

Hud

Utvärtes medel vid hud-

mykoser

D01A

Medel vid bakteriella

och virala infektioner

D06

Salvkompresser med

antiinfektiva medel

D09A A

HSLF-FS

2016:34

24

LUGNANDE

SMÄRTA OCH MUSKELAVSLAPPNANDE

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Lugnande medel, ataraktika

N05B

Sömnmedel och lugnande medel

Nitrazepam

N05C D02

Midazolam

N05C D08

Valeriana

N05C M09

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Icke-steroida antiinflam-

matoriska/antireumatiska

medel, NSAID

M01A

Utvärtes medel vid led- och

muskelsmärtor

M02A

Muskelavslappnande

medel, centralt verkande

Klorzoxazon M03B

B03

Orfenadrin, kombina-

tioner

M03B C51

Analgetika och anti-

pyretika

Kodein, kombinationer

N02A A59

Salicylsyraderivat, inkl

kombinationer

N02B A

Pyrazolonderivat

N02B B

Anilider, inkl kombina-

tioner

N02B E

Lokalanestetika

Lidokain

N01B B02

Kombinationer

N01B B20

Opioider

Morfin

N02A A01

Till patient får endast ett

av dessa opioidanalgetika

förskrivas vid samma till-

fälle i en mängd av högst

30 tabletter, kapslar eller

suppositorier. Till prakti-

ken får varje rekvisition

innefatta högst 30 tablet-

ter, kapslar, suppositorier

eller ampuller.

Ketobemidon

N02A B01

Ketobemidon och

spasmolytika

N02A G02

Tramadol

N02A X02

Ovan angiven begränsning

av förpackningsstorlek

gäller inte vid förskrivning

av produkter innehållande

tramadol.

HSLF-FS

2016:34

25

ÖVRIGT

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Glukokortikoider till utvärtes

bruk

Glukokortikoider till

utvärtes bruk

D07

Kortikosteroider för systemiskt

bruk

Glukokortikoider H02A

B

Medel vid nikotinberoende

Nikotin

N07B A01

Hemostatika

Fibrinolyshämmande

medel

B02A

Antihemofilifaktorer B02B

D

HSLF-FS

2016:34

26

Bilaga 2

Tandhygienisters förskrivningsrätt

Förskrivning till patient

Får rekvireras till praktik

Huvudgrupp

Godkända läkemedel/läke-

medel som beviljats rikslicens

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid mun-

och tandsjukdomar

Natriumfluorid A01A

A01

Exklusive

Duraphat lack

Natriumfluorid, kombinationer

A01A A30

Exklusive Bi-

fluorid 12 lack till

tänder

Klorhexidin

A01A B03

Exklusive Perio-

Chip dentalinlägg

Andra medel för lokal behand-

ling i munhålan

A01A D

Icke-steroida antiinflamma-

toriska/antireumatiska

medel, NSAID

Ibuprofen

M01A E01

Endast receptfria

Lätta analgetika och anti-

pyretika

Acetylsalicylsyra

N02B A01

Endast receptfria

Acetylsalicylsyra, kombina-

tioner

N02B A51

Endast receptfria

Anilider, inkl kombinationer

Paracetamol

N02B E01

Endast receptfria

Medel vid nikotinberoende

Nikotin

N07B A01

Huvudgrupp

Godkända läkemedel/läke-

medel som beviljats rikslicens

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid mun-

och tandsjukdomar

Natriumfluorid

A01A A

Klorhexidin

A01A B03

Lokalanestetika

N01B

Exklusive

N01B B09

N01B B10

N01B X04

HSLF-FS

2016:34

27

Bilaga 3

Barnmorskors förskrivningsrätt

Huvudgrupp

Godkända läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

Antikonceptionella medel

Gestagener och

östrogener

G03A A

Gestagener och östro-

gener, sekvenspreparat

G03A B

Gestagener

G03A C

Antikonceptionellt

postcoitalt medel

Ulipristal G03AD02

Antikonceptionella medel för

intravaginalt bruk

Gestagener och

östrogener

G02B B01

Antikonceptionella medel för

intrauterint bruk

Gestagener

G02B A03

Medel för behandling av

verifierad ano-genital

klamydiainfektion

Doxycyklin

J01 AA02

För behandling

efter åtgärder en-

ligt smittskydds-

lagen (2004:168)

Antikonceptionellt postcoitalt

medel

Levonorgestrel

G03AD01

Övrigt

Extemporeläkemedel som utgör spermiedödande läkemedel för utvärtes bruk.

HSLF-FS

2016:34

28

Bilaga 4

HSLF-FS

2016:34

29

HSLF-FS

2016:34

30

Bilaga 5

UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT

Dosering, användning, ändamål

Läkemedels-/Hjälpmedels-/Livsmedelsnamn, Läkemedelsform, Styrka

Behandlingstid eller mängd

Förmånstyp

Förskrivarens namn, yrke, adress, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod, arbetsplatskod

Person som skrivit ut det elektroniska receptet (datasignatur + namnteckning)

Datum

Namn på apoteket som skrivit ut det elektroniska receptet

Patientens personnummer och namn/Djurägare

Särskilda upplysningar

Giltighet

Apotekets noteringar

Gäller 1 år från utfär-

dandet om inte kortare

tid anges nedan.

HSLF-FS

2016:34

31

Bilaga 6

TELEFONRECEPT

Patientens/Djurägarens namn

Patientens personnummer

Adress

Läkemedel/Livsmedel/Förbrukningsartikel

Läkemedelsform

│Styrka

│Mängd eller behandlingstid

Dosering, användning, ändamål

Med förmån

Utan förmån

Får inte bytas ut

Läkemedel/Livsmedel/Förbrukningsartikel

Läkemedelsform

│Styrka

│Mängd eller behandlingstid

Dosering, användning, ändamål

Med förmån

Utan förmån

Får inte bytas ut

Förskrivare

Förskrivarkod, arbetsplatskod

Tjänsteställe

Telefonnummer

Datum och mottagande farmaceuts namnteckning

..............................

..............................

..............................

..............................

rskrivare

n i

ntyg

ar om

vil

lkore

n enli

gt

la

ge

n (20

02:1

60) o

m

läke

m

ed

elsf

örm

åner m

.m

. är up

pfyl

lda

, F

arm

ac

eu

te

n m

arkera

r detta m

ed

ett

kryss

i

av

sed

d ruta.

O

m

en

das

t ett

läke

m

ed

el

förs

kri

vs sn

edm

arke

ras ruta

2

.

HSLF-FS

2016:34

32

Bilaga 7

RECEPT FÖR SÄRSKILDA LÄKEMEDEL

Gäller 1 år från

utfärdandet om inte

kortare tid anges här:

Första uttag måste göras

inom ........... månad(er).

Patientens namn, personnummer och adress

Särskilda upplysningar..........................................................................

Läkemedelsnamn

styrka (siffror)

läkemedelsform

Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod, arbetsplatskod (obligatorisk för förmån)

Får inte bytas ut, sign.

Med förmån, sign.

Exp. intervall (bokst.)

................................... gånger

Utfärdandedatum och förskrivarens namnteckning

Förskrivaren intygar genom signum att villkoren enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda.

styrka (bokstäver)

mängd (siffror)

mängd (bokstäver)

................................................

Utan förmån, sign.

Får expedieras (bokst.)

Apotekets ID kontroll

Pat. ID

Budets ID

Sign.

Sign.

Känd/leg

Känd/leg

personnummer

Dosering, användning, ändamål

(För ytterligare tillfällen använd baksidan)

(För ytterligare tillfällen använd baksidan)

Förskrivarens sign.

ID Känd/leg

HSLF-FS

2016:34

33

Patientens ID/Budets ID

Apotekets noteringar

HSLF-FS

2016:34

34

Bilaga 8

Med särskilda läkemedel avses

Iterering vid förskrivning av särskilda

läkemedel

1. Läkemedel som innehåller narkotika (narko-

tiska läkemedel), med undantag för de bered-

ningar som anges i bilagan till Läkemedels-

verkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll

av narkotika

a) Recept avseende läkemedel som innehåller

narkotika enligt förteckning II-III i Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om

förteckningar över narkotika får itereras endast

om receptet är elektroniskt eller i pappers-

format och förvaras på öppenvårdsapotek.

b) Recept avseende läkemedel som innehåller

narkotika enligt förteckning IV-V i LVFS

2011:10 får itereras.

2. Läkemedel som innehåller kodein eller

tramadol i enlighet med bilagan till LVFS

2011:9

Recept får itereras.

3. Läkemedel inom följande ATC-grupper:

A14A Anabola steroider

G03B Androgener

H01AC Somatropin, GH

B03XA01 Erytropoietin

B03XA02 Darbopoetin

Recept får itereras med undantag av förskriv-

ningar enligt 5 kap. 18 §.

4. Läkemedel som får lämnas ut enligt en be-

viljad licens enligt Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försälj-

ning av icke godkänt läkemedel (licensföre-

skrifter) om licensen avser ett läkemedel enligt

1–3 ovan

Recept får itereras enligt 1–3 ovan.

HSLF-FS

2016:34

35

Bilaga 9

RECEPT

FÖR DJUR

Gäller 1 år från utfärdandet

om inte kortare tid anges här:

Särskilda upplysningar ...........................................................................................................................

Djurägarens namn och adress

1. Läkemedelsnamn

Djurslag

2. Läkemedelsnamn

Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, adress

läkemedelsform

styrka

mängd/behandlingstid

Dosering, användning, ändamål

Djurets identitet

Får expedieras (bokst.)

Exp. intervall (bokst.)

.............................. ggr

Karenstid i dygn efter sista behandling för

honung

mjölk

slakt

ägg

Djurslag

läkemedelsform

styrka

mängd/behandlingstid

Dosering, användning, ändamål

Djurets identitet

Får expedieras (bokst.)

Exp. intervall (bokst.)

............................. ggr

Karenstid i dygn efter sista behandling för

honung

mjölk

slakt

ägg

Utfärdandedatum och förskrivarens namnteckning

Om endast ett läkemedel förskrivs snedstreckas tom ruta.

HSLF-FS

2016:34

36

1

2

HSLF-FS

2016:34

37

Bilaga 10

Specifikationer

1. Receptblankett (bilaga 4)

Format: A5

Papper: Finmatt, postpapper, cremegult 80g/m²

Tryck: Tvåsidstryck – likvänt

Tryckfärg: Grönt motsvarande PMS 340, en färg på båda sidor. Fält med ton-

tryck 6 %

Hålning: Ingen hålning

Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1)

2. Receptblankett för utskrift av elektroniskt recept (bilaga 5)

Format: A5

Papper: Kaskad gul 80 g

Tryck: Ensidestryck

Tryckfärg: 2+0 färger. PMS 340 samt PMS 331

Teckensnitt: Arial, Arial Bold MT 13p, Arial Bold MT 9p, Arial 8p, Arial

Bold 8p

Säkerhetsdetaljer: Den som fått i uppdrag att trycka dessa blanketter ska kon-

takta Läkemedelsverket för att erhålla information om säkerhetsdetaljer.

3. Receptblankett för telefonrecept (bilaga 6)

Format: A5

Papper: Finmatt, postpapper, vitt, 70 g/ m²

Tryck: Ensidestryck

Tryckfärg: Grön motsvarande PMS 340

Hålning: Triohålning i vänsterkant

Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1)

4. Receptblankett för särskilda läkemedel (bilaga 7)

Format: A5

Papper: Finmatt, postpapper, cremegult, 80g/m²

Tryck: Tvåsidestryck - likvänt

Tryckfärg: Grön motsvarande PMS 340, en färg på båda sidor, fält med ton-

tryck 6 %

Hålning: Ingen hålning

Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1)

Säkerhetsdetaljer: Den som fått i uppdrag att trycka dessa blanketter ska kon-

takta Läkemedelsverket för att erhålla information om säkerhetsdetaljer.

Blanketterna ska tryckas i en särskilt angiven nummerserie där varje blankett

ska ha ett unikt serienummer.

HSLF-FS

2016:34

38

5. Receptblankett för djur (bilaga 9)

Format: A5

Papper: Finmatt, postpapper, cremegult, 80 g/ m²

Tryck: Tvåsidestryck - likvänt

Tryckfärg: Grön motsvarande PMS 340, en färg på båda sidor, fält

med tontryck 6 %

Hålning: Ingen hålning

Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1)

HSLF-FS

2016:34

39

Bilaga 11

Förteckning över uppgifter som recept utfärdat i annat EES-

land ska innehålla

Identifiering av patienten

– för- och efternamn (namnet ska vara utskrivet, inte initialer)

– födelsedatum

Kontroll av receptets giltighet

– datum för utfärdande

Identifiering av förskrivaren

– för- och efternamn (namnet ska vara utskrivet, inte initialer)

– yrkeskvalifikationer

– direkta kontaktuppgifter; e-postadress, telefon- eller faxnummer med ut-

landsprefix och landsnummer

– arbetsadress, även land ska anges

– namnteckning; handskriven eller elektronisk beroende på vilket medium

som valts för att utfärda receptet

Identifiering av det förskrivna läkemedlet

– gängse benämning eller

– läkemedlets namn om

a) den förskrivna produkten är ett biologiskt läkemedel enligt definitionen

i punkt 3.2.1.1 b bilaga I, del I, till Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler

för humanläkemedel i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2003/63/EG

eller

b) förskrivaren ansett att det är nödvändigt av medicinska skäl; receptet ska

då även innehålla en kortfattad motivering till varför det angivna läkemed-

let måste expedieras samt

– läkemedelsform

– mängd

– styrka

– dosering

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer