HSLF-FS 2017:13

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

HSLF-FS

2017:13

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-13

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om

transfusion av blodkomponenter;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 och 4 § 2 för-

ordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen

att meddela föreskrifter m.m., 13 § första stycket 2 och andra stycket

tandvårdsförordningen (1998:1338), 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra

stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

samt 10 § första stycket förordningen (2006:497) om blodsäkerhet i

fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:29) om transfu-

sion av blodkomponenter

dels att 2 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, och närmast före

2 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på transfusion av blod och blod-

komponenter i sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), oberoende av om

blodet eller blodkomponenterna är avsedda att användas i öppen eller

sluten vård.

2 kap.

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att var-

je vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner

som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som

ställs i dessa föreskrifter.

HSLF-FS

2017:13

2

En vårdgivare som bedriver verksamhet där transfusioner ges ska

ansvara för att ledningssystemet

1. säkerställer att kraven i dessa föreskrifter på kvalitet och säkerhet

vid transfusion och annan hantering av blod och blodkomponenter

uppfylls, och

2. omfattar en informationssäkerhetspolicy som uppfyller kraven i

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40)

om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och

sjukvården.

Styrning av behörigheter

3 a § Bestämmelser om vårdgivarens ansvar för styrning av behö-

righeter för åtkomst till uppgifter om patienter finns i

4 kap. 2 § och 6 kap. 7 §patientdatalagen (2008:355), samt

– 4 kap. 1–3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av person-

uppgifter i hälso- och sjukvården.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017