HSLF-FS 2017:16

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

HSLF-FS

2017:16

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-17

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om

bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

kan utföras som egenvård;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att medde-

la föreskrifter m.m. och 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1

och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåt-

gärd kan utföras som egenvård ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska gälla i sådan verksamhet som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

2 kap.

1 § I dessa föreskrifter avses med

egenvård

hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad

hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en

patient själv kan utföra

Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

hälso- och sjukvård

åtgärder för att medicinskt förebygga, utre-

da och behandla sjukdomar och skador1

1 Hälso- och sjukvård omfattar sådan verksamhet som bedöms kräva personal med ut-

bildning inom hälso- och sjukvård eller sådan personal i samarbete med annan personal.

Se vidare 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 1 kap. 4 § patientsäkerhets-

lagen (2010:659).

HSLF-FS

2017:16

2

socialtjänst

verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453)

och lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017