HSLF-FS 2017:24

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2017:24

Utkom från trycket

den 28 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-11

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande

avfall från hälso- och sjukvården;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att med-

dela föreskrifter m.m., 13 § andra stycket tandvårdsförordningen

(1998:1338), 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra stycket

första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 73 §

avfallsförordningen (2011:927) att 1–3 och 27 §§ Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av

smittförande avfall från hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på hantering och märkning av

smittförande avfall som uppkommer i sådan verksamhet som omfattas

av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125)

eller i annan medicinsk verksamhet. Föreskrifterna ska även tillämpas

på undervisning och forskning som är förknippad med nämnda verk-

samheter.

Föreskrifterna ska inte tillämpas på foster eller abortmaterial som

omhändertagits efter abort.

2 § I dessa föreskrifter avses med

smittförande avfall

avfall som är eller bedöms kunna vara för-

orenat med

– organiskt material från vård eller under-

sökning av människor med känd eller kli-

niskt misstänkt sjukdom som är orsakad av

mikroorganismer som tillhör riskklass 3–4

HSLF-FS

2017:24

2

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all-

männa råd (AFS 2005:1)1 Mikrobiologiska

arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet och/eller

– artificiellt och till signifikanta mängder

förmerade mikroorganismer som tillhör risk-

klass 2–4 i AFS 2005:1

– avfall med skärande/stickande egenskaper

som varit i kontakt med kroppsvätskor

Kommentar: Exempel på avfall med skärande/stickande

egenskaper är använda kanyler, lancetter, knivblad och

skalpeller som inte behandlats så att de smittförande

egenskaperna upphört.

konvertering

process som ändrar det smittförande avfal-

lets egenskaper för att minska dess farlighet

Kommentar: Avfallet kan därefter hanteras som icke

smittförande avfall.

vårdgivare

fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt

bedriver hälso- och sjukvård

Kommentar: För hälso- och sjukvårdsverksamhet som be-

drivs av staten representerar den myndighet som har an-

svaret för verksamheten vårdgivaren. I landsting och

kommuner är den eller de nämnder som avses i 7 kap. 1 §

och 11 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

vårdgivarens representant. Enskild hälso- och sjukvård

kan antingen bedrivas av juridisk person (t.ex. bolag, för-

ening eller stiftelse) eller av en enskild näringsidkare.

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksam-

heten

Kommentar: Se 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) och 16 a § tandvårdslagen (1985:125).

hemsjukvård

hälso- och sjukvård när den ges i patients

bostad eller motsvarande och där ansvaret

för de medicinska åtgärderna är samman-

hängande över tiden

3 § Övriga termer och begrepp som används i dessa föreskrifter

och allmänna råd har samma betydelse som i 15 kap.miljöbalken

(1998:808) och avfallsförordningen (2011:927).

1 Jfr rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare

mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (EUT L 262, 17.10.2000, s. 21,

Celex 32000L0054).

HSLF-FS

2017:24

3

27 § De anteckningar som ska föras i enlighet med avfallsförord-

ningen (2011:927) ska föras fortlöpande och med kvartalsvisa sam-

manställningar.

De ska finnas tillgängliga så att de på anmodan kan uppvisas för

tillsynsmyndigheten.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:24

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017