KOVFS 2019:2

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryck), 2003-1068 (online)

Ansvarig utgivare: Elin Söderlind

KOVFS

2019:2

Utkom från trycket

16 december 2019

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring

av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till

konsumenter;

beslutade den 5 juni 2019.1

Konsumentverket beslutar följande allmänna råd. Dessa ansluter till

bestämmelserna om marknadsföring och sponsring av elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare i lag (2018:2088) om tobak och

liknande produkter och till marknadsföringslagen (2008:486).

Avsnitt 1. Inledande bestämmelser

1.1 Inledning

Allmänna råd är rekommendationer om tillämpningen av en författning

som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna

råd syftar till att främja en enhetlig tillämpning av en viss författning och

ska bidra till utveckling av en viss riktning av praxis, men binder formellt

inte den som råden är riktade till.

Efter de allmänna råden följer kommentarer som syftar till att underlätta

förståelsen av de allmänna råden och fungera som vägledning.

1.2 Tillämpning

Dessa allmänna råd gäller vid tillämpning av reglerna om marknadsföring

och sponsring i 4 kap.34 §§ och 8 § lag (2018:2088) om tobak och

liknande produkter.

Bestämmelserna tillämpas som huvudregel när marknadsföringen har

effekt på eller riktar sig till den svenska marknaden. En

helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet, där till exempel språk,

valuta och andra nationella kännetecken som används är av betydelse.

1

Anmälda enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Dessa allmänna råd omfattar inte tv-sändningar och webbplatser med

mera som enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) respektive lag (2002:562)

om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster inte

faller under svensk rätt.

1.2.1 Marknadsföring av produkter som regleras genom annan

lagstiftning

Dessa allmänna råd omfattar inte marknadsföring av produkter som enligt

annan lagstiftning är klassificerade som läkemedel, medicintekniska

produkter, narkotika eller hälsofarliga varor.

Dessa allmänna råd omfattar inte heller marknadsföring av produkter som

innehåller tobak.

Kommentar

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i mål nr. 1385–15 att de

elektroniska cigaretter som var föremål för prövning i målet, och som

innehöll den farmakologiskt aktiva substansen nikotin, vid en samlad

bedömning inte utgjorde läkemedel utifrån sin funktion.

Det kan inte uteslutas att en elektronisk cigarett under andra

förutsättningar än de som prövades i ovan nämnt mål kan anses utgöra

läkemedel utifrån sin funktion enligt andra strecksatsen i definitionen av

läkemedel i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315).

Elektroniska cigaretter som marknadsförs med medicinska påståenden

kan även utifrån sin presentation anses utgöra läkemedel enligt första

strecksatsen i definitionen av läkemedel i 2 kap. 1 § läkemedelslagen.

Medicinska påståenden omfattar påståenden som innebär att produkten

kan förebygga eller behandla sjukdom.

1.2.2 Marknadsföring av nikotinfria produkter

Dessa allmänna råd kan komma att tillämpas på marknadsföring av

produkter som inte omfattas av lagen men som på grund av sin

utformning och presentation är förväxlingsbar med marknadsföring av

produkter som omfattas av lagen.

Allmänt råd

Marknadsföring av nikotinfria produkter, till exempel nikotinfria e-

vätskor, bör inte anses förväxlingsbar med marknadsföring av

nikotinhaltiga produkter om det tydligt anges eller på annat sätt framgår

att produkten är nikotinfri. Det bör dock inte anses tillräckligt att endast

ange till exempel ”Shortfill” eller ”Shake & Vape”.

1.3 Definitioner

Enligt 1 kap. 3 § p. 1 lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

definieras en elektronisk cigarett som en produkt som kan användas för

konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den

produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron

eller tank.

En påfyllningsbehållare definieras enligt andra punkten som en behållare

som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för

att fylla på en elektronisk cigarett.

Allmänt råd

Begreppet beståndsdel bör omfatta delar som är avsedda att användas

som beståndsdelar av elektroniska cigaretter eller som rimligen kan

förväntas komma att användas som sådana, samt delar som marknadsförs

som beståndsdelar av en elektronisk cigarett.

Begreppet påfyllningsbehållare bör även omfatta behållare som innehåller

nikotinhaltig vätska som är avsedd att blandas med nikotinfri vätska och

därefter tillföras en elektronisk cigarett, till exempel s.k. ”nikotinshots”

eller ”nicshots”, eller nikotinhaltig vätska som marknadsförs som att vara

avsedd att tillföras en elektronisk cigarett.

Kommentar

En elektronisk cigarett kan vara avsedd att användas endast en gång eller

vara påfyllningsbar med hjälp av en påfyllningsbehållare och en tank,

eller laddningsbar med engångspatroner.

1.4 Vissa begrepp

Begreppet informationssamhällets tjänster har samma innebörd som i

lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra

informationssamhällets tjänster. Exempel på informationssamhällets

tjänster är marknadsföring och försäljning av varor och tjänster,

nättidningar och beställ-tv, allt under förutsättning att det sker online (det

vill säga på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran).

Begreppet marknadsföring definieras i 3 § marknadsföringslagen

(2008:486). Med marknadsföring förstås reklam och andra åtgärder i

näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och

tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande,

underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under

eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller

näringsidkare.

Begreppet kommersiell annons har en något smalare innebörd än

begreppet marknadsföring. Med begreppet avses en framställning som

kan sägas ingå i en annons (och inte i till exempel redaktionell text).

Vidare ska annonsen vara kommersiell. Det innebär dels att det av

innehållet framgår att meddelandet är avsett att främja avsättningen av

varan. Dels ska annonsmeddelandet ha rent kommersiella förhållanden till

föremål, det vill säga avse en näringsidkares näringsverksamhet och en

där tillhandahållen vara. Åsiktsannonsering, till exempel

opinionsbildande texter som syftar till att påverka allmänhetens

inställning, faller utanför.

Avsnitt 2. Marknadsföring av elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare inom informationssamhällets tjänster

(internet m.m.)

Enligt 4 kap. 4 § st. 1 p. 1 lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter får elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare inte

marknadsföras till konsumenter inom informationssamhällets tjänster.

Enligt st. 2 p. 1 gäller förbudet i första stycket inte marknadsföring som

endast består i att tillhandahålla elektroniska cigaretter eller

påfyllningsbehållare för försäljning.

2.1 Marknadsföring på webbplats som tillhandahåller elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning

2.1.1 Tillåten produktinformation

Allmänt råd

En näringsidkare får i samband med försäljning på internet lämna

information om och visa bilder på elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare på webbplats som saluför produkterna.

Tillåten information (”produktinformation”) inklusive bilder bör endast

lämnas i form av en neutral varu- och prislista. Varu- och prislistan bör

inte utformas på sätt som är ägnad att väcka särskild uppmärksamhet.

Bilder bör endast återge enstaka produkt och/eller dess förpackning.

Såsom produktinformation bör räknas sakliga och relevanta fakta om

varan och dess egenskaper som är nödvändiga för att en konsument ska

kunna värdera innehållet i en produkt eller dess egenskaper i övrigt. Det

bör primärt handla om uppgift om pris, tillverkare och dylikt eller

upplysningar av teknisk karaktär (till exempel information om tankens

storlek, batterityp, antal inhalationer på ett fullt uppladdat batteri) eller

smak på nikotinvätska.

Kommentar

Marknadsföring på en webbplats utgör en informationssamhällets tjänst.

Då marknadsföringsbegreppet omfattar även ett rent passivt

tillhandahållande av produkter har det, för att inte omöjliggöra försäljning

av produkter som omfattas av lagen på internet, varit nödvändigt att

införa ett undantag från marknadsföringsförbudet.

Undantaget i 4 kap. 4 § st. 2 p. 1 lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter är tillämpligt på webbplatser som tillhandahåller elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning och medför att en

näringsidkare kan lämna viss information om och visa bilder på sina

produkter i samband med försäljning på internet. Undantaget omfattar

inte kommersiella annonser som är förbjudna enligt första stycket.

2.1.2 Otillåtna åtgärder m.m.

Allmänt råd

Följande åtgärder bör anses otillåtna då de bedöms gå utöver ett passivt

tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för

försäljning. Uppräkningen är en exemplifiering, innebärande att andra

åtgärder som inte endast består i att tillhandahålla produkter för

försäljning som utgångspunkt bedöms som otillåtna.

2.1.2.1 Annonser och banners

Kommersiella annonser, inklusive s.k. banners, för elektroniska cigaretter

eller påfyllningsbehållare.

Begreppet kommersiell annons utvecklas under avsnitt 1.4. En banner är

en digital kommersiell annons, ofta klickbar samt förekommande längs

med webbplatsens ytterkanter.

2.1.2.2 Värdeomdömen

Påståenden som innehåller värdeomdömen.

Värdeomdömen är begrepp som innehåller en subjektiv värdering. Att

exempelvis skriva att en nikotinvätska smakar gott, fräscht eller friskt

eller att skriva att en viss produkt är den bästa på marknaden bör inte

anses tillåtet.

2.1.2.3 Andra påståenden

Påståenden som uppmuntrar till köp eller till konsumtion.

2.1.2.4 Säljfrämjande åtgärder

Säljfrämjande åtgärder såsom bonusprogram, extrapriser, tävlingar, gåvor

eller andra förmånliga erbjudanden, till exempel ”köp 2 betala för 1” eller

erbjudanden om fri frakt vid ett visst ordervärde.

2.1.2.5 Recensioner

Publicering av konsumenters recensioner för saluförda produkter eller

publicering av stjärnor eller andra grafiska symboler som syftar till att

recensera/betygsätta produkter som saluförs på webbplatsen,

när detta

görs som ett led i marknadsföringen.

Recensioner och betygsättning bör anses använt som ett led i

marknadsföringen om publiceringen av dem syftar till att främja

avsättningen av de produkter som saluförs på webbplatsen.

Recensioner och betygsättning som avser näringsidkarens verksamhet, till

exempel gällande kundbemötande, bör vara tillåtna att publicera. Dessa

bör publiceras frånskilt produktinformationen.

2.1.2.6 Annat material

Publicering av rapporter, artiklar och liknande material som avser

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och som innehåller annan

information än tillåten produktinformation (se avsnitt 2.1.1), när detta

görs som ett led i marknadsföringen. Detsamma gäller hänvisningar eller

länkning till sådant material.

Material bör anses använt som ett led i marknadsföringen om

publiceringen av materialet syftar till att främja avsättningen av de

produkter som saluförs på webbplatsen.

2.2 Marknadsföring på webbplatser som inte tillhandahåller

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning

Allmänt råd

Marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på

webbplatser som inte tillhandahåller elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare för försäljning är inte tillåten.

Information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som sker

på en webbplats för prisjämförelse och som anses utgöra marknadsföring

är som utgångspunkt otillåten.

Kommentar

Marknadsföring på en webbplats utgör en informationssamhällets tjänst

och omfattas av marknadsföringsförbudet i 4 kap. 4 § st. 1 p. 1 lag

(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på en

webbplats är som utgångspunkt otillåten. Undantaget för ett passivt

tillhandahållande i 4 kap. 4 § st. 2 p. 1 lag (2018:2088) om tobak och

liknande produkter, som möjliggör för en näringsidkare att lämna viss

produktinformation samt visa bild på saluförda produkter, är enligt

Konsumentverkets uppfattning enbart tillämpligt på plattformar där det

utan ytterligare steg går att köpa produkterna. Med ytterligare steg avses

inte en automatiserad omdirigering för att slutföra betalning, till exempel

via direktbetalning hos bank.

Jämför avsnitt 4 vad gäller marknadsföring i överföringar eller tekniska

upptagningar som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

2.3 Marknadsföring i sociala medier

Allmänt råd

Marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i

sociala medier är inte tillåten.

Marknadsföringsförbudet bör gälla oavsett om ett socialt mediakonto är

offentligt (”öppet”) eller inte. Marknadsföring bör inte heller förekomma

i s.k. grupper, även om gruppen är hemlig eller sluten.

Kommentar

Marknadsföring i sociala medier utgör en informationssamhällets tjänst.

Sådan marknadsföring omfattas av marknadsföringsförbudet i 4 kap. 4 §

st. 1 p. 1 lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Undantaget för ett passivt tillhandahållande 4 kap. 4 § st. 2 p. 1 lag

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, som möjliggör för en

näringsidkare att lämna viss produktinformation samt visa bild på

saluförda produkter, är enligt Konsumentverkets uppfattning enbart

tillämpligt på plattformar där det utan ytterligare steg går att köpa

produkterna. Med ytterligare steg avses inte en automatiserad

omdirigering för att slutföra betalning, till exempel via direktbetalning

hos bank.

Det bedöms för närvarande inte möjligt att utan ytterligare steg köpa

produkter i sociala medier. Att till exempel länka eller hänvisa till en

webbplats som saluför produkterna bör inte vara tillräckligt för att

produkterna ska anses tillhandahållna för försäljning. Marknadsföring i

sociala medier omfattas därmed av marknadsföringsförbudet enligt

huvudregeln i första stycket.

2.4 Marknadsföring via e-post

Allmänt råd

Marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare via e-

post är inte tillåten.

Marknadsföring per e-post anses otillåten även om mottagande

konsument lämnat sitt samtycke till att ta emot sådan e-post.

Kommentar

Marknadsföring per e-post utgör en informationssamhällets tjänst och

omfattas av marknadsföringsförbudet i 4 kap. 4 § st. 1 p. 1 lag

(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Undantaget för ett passivt tillhandahållande i 4 kap. 4 § st. 2 p. 1 lag

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, som möjliggör för en

näringsidkare att lämna viss produktinformation samt visa bild på

saluförda produkter, är enligt Konsumentverkets uppfattning enbart

tillämpligt på plattformar där det utan ytterligare steg går att köpa

produkterna. Med ytterligare steg avses inte en automatiserad

omdirigering för att slutföra betalning, till exempel via direktbetalning

hos bank.

Det bedöms för närvarande inte möjligt att utan ytterligare steg köpa

produkter via e-post. Att till exempel länka eller hänvisa till en webbplats

som saluför produkterna bör inte vara tillräckligt för att produkterna ska

anses tillhandahållna för försäljning. Marknadsföring per e-post omfattas

därmed av marknadsföringsförbudet enligt huvudregeln i första stycket.

Avsnitt 3. Marknadsföring i ljudradio- och tv-sändningar m.m.

Enligt 4 kap. 4 § st. 1 p. 2 lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter får en näringsidkare inte marknadsföra elektroniska cigaretter

eller påfyllningsbehållare till konsumenter i ljudradiosändningar, tv-

sändningar eller beställ-tv som omfattas av radio-_och_tv-lagen.

Enligt 4 kap. 4 § st. 2 p. 1 gäller marknadsföringsförbudet i första stycket

inte marknadsföring som endast består i att tillhandahålla elektroniska

cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning.

Allmänt råd

Utrymmet att marknadsföra elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv

som omfattas av radio-_och_tv-lagen genom undantaget för ett passivt

tillhandahållande bör vara ytterst begränsat, om ens något.

Kommentar

Av förarbetena till lagen framgår att undantaget i andra stycket är

nödvändigt bland annat för att en näringsidkare ska få visa information

och bilder på sina produkter i samband med försäljning på internet.

Undantaget för ett passivt tillhandahållande i 4 kap. 4 § st. 2 p. 1

lag

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, som möjliggör för en

näringsidkare att lämna viss produktinformation samt visa bild på

saluförda produkter, är enligt Konsumentverkets uppfattning enbart

tillämpligt på plattformar där det utan ytterligare steg går att köpa

produkterna.

Att till exempel hänvisa till en webbplats eller butik som saluför

produkterna bör inte vara tillräckligt för att produkterna ska anses

tillhandahållna för försäljning.

Jämför avsnitt 4 vad gäller marknadsföring i överföringar eller tekniska

upptagningar som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Avsnitt 4. Marknadsföring i överföringar eller tekniska

upptagningar som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen

Enligt 4 kap. 4 § st. 2 p. 2 lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter gäller förbudet enligt första stycket inte i överföringar eller

tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.

I sådana överföringar eller tekniska upptagningar gäller ett förbud mot

kommersiella annonser.

Allmänt råd

Utrymmet att marknadsföra elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare på annat sätt än genom kommersiella annonser i

överföringar eller tekniska upptagningar som omfattas av

yttrandefrihetsgrundlagen bör vara ytterst begränsat.

Kommentar

En väsentlig del av den reklam som förekommer i medier som omfattas

av yttrandefrihetsgrundlagen torde falla in under begreppet kommersiell

annons, som är förbjudna.

För den närmare innebörden av begreppet kommersiell annons, se avsnitt

1.4.

Avsnitt 5. Marknadsföring i periodiska skrifter m. m.

Enligt 4 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får en

näringsidkare som marknadsför elektroniska cigaretter eller

påfyllningsbehållare till konsumenter inte använda kommersiella

annonser i periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka

tryckfrihetsförordningen är tillämplig.

Allmänt råd

Utrymmet att marknadsföra elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare på annat sätt än genom kommersiella annonser i

periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka

tryckfrihetsförordningen är tillämplig bör anses ytterst begränsat.

Kommentar

En väsentlig del av den reklam som förekommer i medier som omfattas

av tryckfrihetsförordningen torde falla in under begreppet kommersiell

annons.

För den närmare innebörden av kommersiell annons, se avsnitt 1.4.

Förbudet mot kommersiella annonser gäller inte för publikationer som är

avsedda uteslutande för personer som är yrkesverksamma inom handeln

med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller för

publikationer som trycks och publiceras i tredjeländer och inte

huvudsakligen är avsedda för unionsmarknaden.

Förbudet mot kommersiella annonser omfattar inte heller affischer,

reklambroschyrer, folders, etiketter, förpacknings- och emballagetryck,

prislistor och liknande tryckalster.

Avsnitt 6. Sponsring

Enligt 8 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får

tillverkare, partihandlare och importörer av elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare inte sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit

allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt,

om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av produkterna

främjas.

Kommentar

Med evenemang avses en organiserad händelse, särskilt av kulturellt eller

idrottsligt slag, exempelvis konserter och idrottstävlingar. En verksamhet

innebär en fortlöpande aktivitet, exempelvis driften av

idrottsanläggningar, muséer och teatrar.

Tillverkare, partihandlare och importörer av elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare träffas av sponsringsförbudet. Detaljhandlare

omfattas däremot inte.

Förbudet mot sponsring omfattar sponsring som kan antas medföra att

avsättningen av en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare främjas.

Det finns inget krav på att det ska kunna visas att avsättningen av

produkterna har främjats genom sponsringen utan det räcker med att ett

sådant förhållande kan antas föreligga. Om ett företag som förknippas

med en eller flera elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare

bekostar ett evenemang eller en verksamhet får det anses medföra att

avsättningen av sådana produkter främjas.

Se även avsnitt 7.1 om sponsring i radio- och tv.

Avsnitt 7. Annan reglering

Utöver bestämmelser om marknadsföring och sponsring i 4 kap. 3–4 §§

och 8 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för, finns annan reglering som bör

beaktas vid marknadsföring och tillhandahållande av elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter.

Uppräkningen i avsnitt 7.1–7.3 görs i upplysningssyfte och är inte avsedd

att vara uttömmande.

7.1 Produktplacering och sponsring i radio och tv

Bestämmelser om förbud mot produktplacering och sponsring i

ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv finns i 6 kap. 2 §, 7

kap. 2 § respektive 15 kap. 9 § radio-_och_tv-lagen (2010:696).

Granskningsnämnden för radio och tv är tillsynsmyndighet för

bestämmelserna.

7.2 Produktpresentation, märkning och innehåll m.m.

Bestämmelser om bland annat produktpresentation finns i 3 kap. 2 och 4–

6 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Ytterligare

bestämmelser om produktinnehåll och utformning finns i förordning

(2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Folkhälsomyndigheten och/eller kommunen är tillsynsmyndigheter för

bestämmelserna.

7.3 Ålderskontroll

Produkter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt

att det går att kontrollera mottagarens ålder enligt 5 kap. 19 § lag

(2018:2088) om tobaksvaror och liknande produkter. Det gäller även när

försäljningen sker genom automat, via postorder, distansförsäljning eller

på liknande sätt. Kommunen och/eller Polismyndigheten samt

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndigheter för bestämmelsen.

7.4 Krav på uppgifter i märkningen av kemiska produkter samt

reklam

Bestämmelser om reklam för kemiska ämnen och blandningar finns i

artikel 48 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008

av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning

av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Kemikalieinspektionen

och/eller kommunen är tillsynsmyndigheter för bestämmelser i CLP-

förordningen.

__________________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020.

CECILIA TISELL