Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
SFS 2002:562 i lydelse enligt SFS 2022:1670
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-01
Övrigt
Rättelseblad 2011:767 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller informationssamhällets tjänster och påbörjande och utövande av verksamhet som rör sådana tjänster.

[S2]Lagen är inte tillämplig på frågor som rör

 1. beskattning,
 2. behandling av personuppgifter,
 3. konkurrensbegränsande samarbete mellan företag,
 4. notariatverksamhet eller liknande verksamhet i den mån den har direkt samband med myndighetsutövning,
 5. verksamhet som innebär att försvara eller som ombud företräda en klient inför domstol, eller
 6. hasardspel där penningvärden satsas.

Prop. 2001/02:150: Av paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, framgår lagens tillämpningsområde och innehåll, se avsnitt 7.2. Det för lagen centrala begreppet informationssamhällets tjänster definieras i 2 §.

Tillämpningsområdet är inte begränsat till öppna kommunikationsnät, såsom Internet, utan lagen är också tillämplig på slutna kommunikationsnät, när där tillhandahålls informationssamhällets ...

Definitioner

2 §  I lagen avses med

[S2]informationssamhällets tjänster: tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare,

[S3]tjänsteleverantör: fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster,

[S4]etableringsstat: stat där en tjänsteleverantör har sitt fasta driftställe,

[S5]tjänstemottagare: fysisk eller juridisk person som använder någon av informationssamhällets tjänster,

[S6]det samordnade regelområdet: rättsregler med krav på informationssamhällets tjänster och på tjänsteleverantörer i fråga om påbörjande och utövande av verksamhet som rör sådana tjänster,

[S7]reglerad yrkesverksamhet: yrkesverksamhet som enligt lag eller förordning kräver auktorisation, legitimation eller liknande,

[S8]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Prop. 2001/02:150: Paragrafen, som motsvaras av artikel 2 i direktivet, upptar definitioner av vissa begrepp som återkommer i lagtexten.

Begreppet informationssamhällets tjänster behandlas utförligt i avsnitt 7.3.

Som exempel på informationssamhällets tjänster kan nämnas marknadsföring och försäljning av varor och tjänster, nättidningar, finansiella tjänster och s.k. beställvideo, allt under ...

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Fri rörlighet och tillämpning av svensk rätt

3 §  En tjänsteleverantör med en annan etableringsstat än Sverige inom EES har rätt att, utan hinder av svenska regler inom det samordnade regelområdet, tillhandahålla tjänstemottagare i Sverige informationssamhällets tjänster.

[S2]En domstol eller annan myndighet får dock med stöd av lag vidta en åtgärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan tjänst, om det är nödvändigt för att skydda

 1. allmän ordning och säkerhet,
 2. folkhälsan, eller
 3. konsumenter.

[S3]En sådan åtgärd måste vara riktad mot en bestämd tjänst som skadar eller allvarligt riskerar att skada något av dessa skyddsintressen. Åtgärden måste stå i rimlig proportion till det intresse som skall skyddas.

Prop. 2001/02:150: Bestämmelsen i första stycket grundar sig på artikel 3.2. Den innebär att tjänster som har sitt ursprung i andra EES-stater fritt får tillhandahållas här i landet, utan hinder av svenska regler inom det samordnade regelområdet. Begreppet det samordnade regelområdet behandlas i avsnitt 7.4. Bestämmelsen bygger på principen om ömsesidigt erkännande och innebär att tillämpningen av svensk lagstiftning begränsas. Åtgärder ...

4 §  Innan en sådan åtgärd som avses i 3 § andra stycket får vidtas måste etableringsstaten uppmanas att ingripa. Etableringsstaten och Europeiska gemenskapernas kommission måste även underrättas om att åtgärden kommer att vidtas.

[S2]I brådskande fall får åtgärden i stället utan dröjsmål anmälas till etableringsstaten och kommissionen, med uppgift om varför saken anses brådskande.

[S3]Första och andra styckena gäller inte i samband med domstolsförfaranden och brottsutredningar.

Prop. 2001/02:150: Första stycket motsvarar artikel 3.4 b i direktivet och innehåller den särskilda procedur som måste följas för att vidta åtgärder enligt 3 § andra och tredje stycket. En svensk myndighet kan vidta åtgärder först om etableringsstaten inte inom rimlig tid ingriper alls eller om myndigheten bedömer att de av etableringsstaten vidtagna åtgärderna är otillräckliga.

De kontaktpunkter som skall etableras i varje land (se avsnitt ...

5 §  Inom det samordnade regelområdet skall svensk rätt gälla för de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer med Sverige som etableringsstat, även om tjänsterna helt eller delvis riktar sig mot tjänstemottagare i någon annan stat inom EES.

Prop. 2001/02:150: Bestämmelsen grundar sig på artikel 3.1 i direktivet och har ett nära samband med 3 och 4 §§ (se kommentaren till dessa bestämmelser). Bestämmelsen har behandlats utförligt i avsnitt 7.4.

Innebörden av bestämmelsen är att alla i Sverige etablerade tjänsteleverantörer skall ...

 • NJA 2008 s. 1135:Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar företagits utom riket. Läkemedelshandeln har ansetts utgöra brott enligt svensk lag trots att den har riktats mot enbart konsumenter utom Sverige.
 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

6 §  Bestämmelserna i 35 §§ är inte tillämpliga på

 1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,
 2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,
 3. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG, och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG,
 4. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG,
 5. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,
 6. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller
 7. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom. Lag (2011:1064).

Prop. 2010/11:135: Punkten 3 i paragrafen har utgått. Bakgrunden till detta är följande. Punkten infördes med anledning av att det i artikel 3.3 och i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden anges att artikel 3.1–2 inte är tillämplig på artikel 44.2 i 1985 års UCITS-direktiv (se prop. ...

Prop. 2001/02:150: De undantag från 3–5 §§ som anges i denna paragraf motsvarar de undantag från artikel 3 som anges i bilagan till direktivet, utom femte och delar av fjärde strecksatsen som i stället behandlas i 7 §.

Undantaget i första punkten för marknadsföring av icke begärd e-post innebär att den som sänder sådan marknadsföring till mottagare i någon annan EES-stat inte bara kan förlita sig på lagen i det egna landet utan ...

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

7 §  Bestämmelserna i 35 §§ påverkar inte parters frihet att välja tillämplig lag för sitt avtal eller frågor om tillämplig lag för försäkringsavtal av de slag som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). Lag (2014:1454).

Prop. 2013/14:243: Av paragrafen framgår att det finns vissa situationer när bestämmelserna om den s.k. ursprungslandsprincipen i 3–5 §§ inte tillämpas (se vidare prop. 2001/02:150 s. 115 f.). Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 2001/02:150: I bestämmelsen förtydligas att 3–5 §§ inte påverkar den rätt som avtalsparter har att välja tillämplig lag på sitt avtal. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.4.

I paragrafen återspeglas också ett undantag som grundar sig på fjärde strecksatsen i bilagan till e-handelsdirektivet. Där hänvisas bl.a. till artiklarna 7 och 8 i det andra skadeförsäkringsdirektivet6 samt artikel 4 i det andra ...

Allmänna informationskrav

8 §  När en tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhällets tjänster ska leverantören ge information om sitt namn, sin adress i etableringsstaten och sin e-postadress samt i förekommande fall

 1. organisationsnummer,
 2. registreringsnummer för mervärdesskatt, och
 3. behörig tillståndsmyndighet.

[S2]Om en tjänsteleverantör bedriver reglerad yrkesverksamhet ska informationen även omfatta uppgifter om

 1. yrkestitel och den stat där denna erhållits,
 2. den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registrerad, och
 3. de bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten och sättet att få tillgång till dem.

[S3]Informationen ska finnas tillgänglig för tjänstemottagare och myndigheter på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.

[S4]I fråga om leverantörer av beställ-tv och leverantörer av sådan beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst gäller även 2 kap. 1 § radio-_och_tv-lagen (2010:696). Lag (2022:1670).

Prop. 2021/22:262: Paragrafen innehåller bestämmelser som innebär att en tjänsteleverantör som tillhandahåller informationssamhällets tjänster ska se till att

tjänstemottagare och myndigheter har tillgång till viss information på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2001/02:150: I bestämmelsen, som grundar sig på artikel 5 i direktivet, anges i första stycket viss allmän information som tjänsteleverantören skall ange om sig själv och sin verksamhet. Kraven kompletterar krav som ställs på information enligt annan lagstiftning såsom marknadsföringslagen och distansavtalslagen.

Viss information som gör det möjligt för ...

9 §  Om en tjänsteleverantör vid tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster anger priser på varor eller tjänster skall dessa anges klart och otvetydigt. Om skatt och leveranskostnader tillkommer skall detta anges särskilt.

Prop. 2001/02:150: De krav som ställs i paragrafen (som motsvarar artikel 5.2 i direktivet) på hur priser skall anges innebär inte ett krav på att priser alltid måste anges. (I förhållande till konsumenter finns det dock, bl.a. i 4 § prisinformationslagen [1991:601], krav på att priser måste anges.) Bestämmelsen stadgar endast att de prisuppgifter som lämnas skall framställas på ett klart och otvetydigt sätt. Av prisangivelsen skall framgå om skatt ...

 • MD 2010:14:Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt begreppet "Fastpris" och påståenden som givit intryck av en obegränsad användning av abonnemanget till ett visst fastställt pris och att inga ytterligare kostnader kan tillkomma. Då tjänsten varit begränsad i sin omfattning ansågs marknadsföringen vilseledande om det faktiska innehållet och begrepp och påståenden sådana att de sannolikt har kunnat påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även fråga om utelämnande av information och om ansvarigt bolag för marknadsföringen (jfr MD 2005:11).

Krav i samband med beställning

10 §  En tjänsteleverantör skall tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till sina eventuella inmatningsfel innan denne gör en beställning.

Prop. 2001/02:150: Genom bestämmelsen genomförs artikel 11.2 i direktivet. Av bestämmelsen framgår att en tjänsteleverantör innan en beställning görs skall tillhandahålla sådana tekniska hjälpmedel som gör det möjligt att upptäcka och rätta till inmatningsfel som mottagaren kan tänkas göra. Tjänsteleverantören skall alltså använda ett sådant beställningssystem som ger beställaren möjlighet att kontrollera de uppgifter denne matat in, innan den slutliga beställningen sker. Bestämmelsen innebär dock inte någon allmän ...

 • MD 2004:18:Förbud har meddelats en teleoperatör att dels vid marknadsföring av Internettjänster tillställa konsumenter fakturor avseende utnyttjande av sådan tjänst som inte uttryckligen har beställts, dels medverka till marknadsföring i vilken tjänsteleverantören underlåter att tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till eventuella inmatningsfel innan en beställning görs.

11 §  En tjänsteleverantör skall på ett klart och otvetydigt sätt innan en tjänstemottagare gör en beställning informera denne om följande:

 1. hjälpmedlen enligt 10 § och de tekniska steg som måste vidtas för att ingå avtal,
 2. vilka språk avtal kan ingås på,
 3. om avtal arkiveras och om de hålls tillgängliga för tjänstemottagare, samt
 4. de yrkesetiska regler eller liknande som tjänsteleverantören har åtagit sig att följa och sättet att få tillgång till dem på elektronisk väg.

Prop. 2001/02:150: Bestämmelsen motsvaras av artikel 10.1 och 10.2 i direktivet och innehåller krav på att tjänsteleverantören skall lämna tjänstemottagaren viss information som kan ha betydelse för avtal som ingås dem emellan. Informationskraven tar främst sikte på sådana informationssamhällets tjänster som innebär försäljning av varor och tjänster. Rena informationstjänster eller andra tjänster där några beställningar över huvud taget inte görs berörs alltså inte av informationskraven.

Informationen ...

12 §  En tjänsteleverantör skall utan onödigt dröjsmål på elektronisk väg bekräfta mottagandet av en beställning som gjorts på elektronisk väg.

[S2]Beställningar och bekräftelser skall anses mottagna när adressaten har tillgång till dem.

Prop. 2001/02:150: Enligt första stycket, som motsvarar artikel 11.1 första strecksatsen, skall tjänsteleverantörer alltid lämna en bekräftelse på att en beställning har mottagits. Bekräftelsen skall lämnas på elektronisk väg och utan onödigt dröjsmål. Den elektroniska orderbekräftelsen är inte avgörande för när ett avtal skall anses vara ingånget (se 15 § och avsnitt 7.6). ...

13 §  Avtalsvillkor skall göras tillgängliga för tjänstemottagare på ett sätt som gör det möjligt att spara och återskapa dem.

Prop. 2001/02:150: Enligt bestämmelsen skall avtalsvillkor göras tillgängliga för tjänstemottagare på ett sätt som gör det möjligt att spara och återskapa dem. Bestämmelsen grundar sig på artikel 10.3 i direktivet. Där används termen ”återge”, men återskapa torde ge en bättre beskrivning av vad som avses (eng. ”reproduce”).

Avtalsvillkoren kan t.ex. sändas per e-post eller tillhandahållas på en webbsida, om de kan sparas eller skrivas ut av mottagaren. Bestämmelsen innebär att tjänsteleverantören ...

14 §  Bestämmelserna i 10 och 11 §§ samt 12 § första stycket gäller inte om avtal ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden.

[S2]Utanför konsumentförhållanden får parterna komma överens om något annat än vad som anges i 10-12 §§.

Prop. 2001/02:150: I paragrafens första stycke, som grundar sig på artikel 10.4 och 11.3, anges att kraven i 10 och 11 §§ samt 12 § första stycket inte behöver uppfyllas om avtal ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden. Med det avses att kommunikationen endast sker genom e-post, SMS eller liknande. Att tjänstemottagaren ensidigt använder sig av t.ex. e-post innebär inte att informationskraven inte blir tillämpliga. Undantaget omfattar således inte det fallet att ...

Påföljder

15 §  Om en tjänsteleverantör inte ger information i enlighet med 8 och 9 samt 11-13 §§ eller inte tillhandahåller tekniska hjälpmedel enligt 10 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:505).

Prop. 2007/08:115: Av paragrafen framgår att marknadsstörningsavgift inte ska påföras vid en överträdelse av denna lag. Detta tydliggörande innebär ingen ändring jämfört med nuvarande reglering och har gjorts med anledning av

Lagrådets påpekande.

Prop. 2001/02:150: Paragrafen, som vad gäller utebliven information utformats efter förebild av 12 § distansavtalslagen och 14 § prisinformationslagen (1991:601), hänvisar till påföljdssystemet i marknadsföringslagen. Hänvisningen ...

Ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer i vissa fall

16 §  En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät, eller som tillhandahåller tillgång till ett sådant nät, skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören inte

 1. initierar överföringen,
 2. väljer ut mottagaren av informationen, eller
 3. väljer ut eller ändrar informationen.

[S2]Överföringen och tillhandahållandet enligt första stycket omfattar även sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av information som sker endast för att utföra överföringen, under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligen krävs för överföringen.

Prop. 2001/02:150: Bestämmelsen motsvarar artikel 12 i direktivet. Av avsnitt 4.2.2 framgår att de mellanhänder som avses i första stycket är sådana som bara överför information som andra har lämnat eller som tillhandahåller själva nätet, ledningarna, servrarna e.d. som informationen överförs på.

De närmare förutsättningar för att ansvarsfrihetsregeln skall vara tillämplig som anges i bestämmelsen innebär för ...

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

17 §  En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät skall, för sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring som sker endast för att effektivisera vidare överföring till andra tjänstemottagare, inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören

 1. inte ändrar informationen,
 2. uppfyller gällande villkor för tillgång till informationen,
 3. följer inom branschen vedertagna regler för uppdatering av informationen,
 4. inte ingriper i sådan inom branschen vedertagen teknik som används för att få uppgifter om användningen av informationen, och
 5. utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen, så snart leverantören får kännedom om att den information som ursprungligen överfördes avlägsnats eller gjorts oåtkomlig, eller om att en domstol eller myndighet har beslutat att så skall ske.

Prop. 2001/02:150: Bestämmelsen motsvarar artikel 13 i direktivet. Den typ av lagring som avses i bestämmelsen skiljer sig från den som avses i 16 § andra stycket på det sättet att lagringen enligt 16 § sker automatiskt i samband med överföring, medan lagringen här görs i det särskilda syftet att effektivisera överföring av viss information, s.k. cachning. Såsom framgått i avsnitt 4.2.2 finns olika typer av cachning. Den typ av cachning ...

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

18 §  En tjänsteleverantör som lagrar information som lämnats av en tjänstemottagare skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören

 1. inte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är medveten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer, eller
 2. så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tjänstemottagare som lämnat informationen handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

Prop. 2001/02:150: Bestämmelsen, som motsvarar artikel 14 i direktivet, omfattar olika typer av värdtjänster, t.ex. webbhotell där innehavare av webbsidor hyr in sig. Som andra exempel på värdtjänster som omfattas kan nämnas chattjänster, elektroniska anslagstavlor (BBS:er) och liknande, där det pågår interaktivitet mellan parterna utan inblandning av värdtjänstleverantören (se vidare avsnitt 4.2.2).

Innebörden av ...

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

19 §  En tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen.

Prop. 2001/02:150: Av bestämmelsen följer att en tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen. Genom denna

bestämmelse utesluts således oaktsamhetsbrott från straffansvar i detta hänseende. Aktuella brott för vilka ansvar är föreskrivet även ...

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Ändringar

Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2001/02:306, Prop. 2001/02:150, Bet. 2001/02:LU29
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2008:505) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:359) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32008L0036
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:722) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2011:767) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32008L0036
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:881) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2010/11:315, Prop. 2010/11:135, Bet. 2010/11:FiU38
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32008L0036
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1064 ) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2011/12:1
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32008L0036
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2014:1454) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2014/15:21, Prop. 2013/14:243, Bet. 2014/15:CU5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-03-01

Lag (2022:1670) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Förarbeten
Rskr. 2022/23:26, Prop. 2021/22:262, Bet. 2022/23:KU13
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2023-03-01