KVFS 2011:11

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse dels att nuvarande 14 kap. 1 § ska betecknas 15 kap. 4 §, dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 13 och 17 §§, 3 kap. 4, 10 och 12 §§, 5 kap. 7, 10 och 19 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 12, 28, 29 och 30 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. samt rubriken till 10 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 15 kap., tre nya paragrafer, 3 kap. 8 a §, närmast efter de allmänna råden till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), 5 kap. 14 a § och 8 kap. 11 a § samt nya rubriker närmast före det allmänna rådet till 15 kap. 3 § fängelselagen och närmast före 15 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 3 § fängelseförordningen, 1 kap. 13, 17 och 22 §§, 3 kap. 4 § fängelselagen och 7 kap. 28 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 5 § fängelseförordningen, 15 kap. 3 § fängelselagen, 5 kap. 10 § samt 15 kap. 2 §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2011:11

Utkom från trycket den

28 december 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) för fängelse

beslutade den 19 december 2011

Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§fängelseförordningen

(2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:1) för fängelse

dels att nuvarande 14 kap. 1 § ska betecknas 15 kap. 4 §,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 13 och 17 §§, 3 kap. 4, 10 och 12 §§,

5 kap. 7, 10 och 19 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 12, 28, 29 och 30 §§, 10 kap. 3 §,

13 kap. 6 §, 14 kap. samt rubriken till 10 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 15 kap., tre nya paragrafer, 3 kap. 8 a §, när-

mast efter de allmänna råden till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), 5 kap. 14 a §

och 8 kap. 11 a § samt nya rubriker närmast före det allmänna rådet till 15 kap. 3 §

fängelselagen och närmast före 15 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar

dels att de allmänna råden till 3 § fängelseförordningen, 1 kap. 13, 17 och 22 §§,

3 kap. 4 § fängelselagen och 7 kap. 28 § ska ha följande lydelse,

dels följande allmänna råd till 5 § fängelseförordningen, 15 kap. 3 § fängelselagen,

5 kap. 10 § samt 15 kap. 2 §.

KVFS

2011:11

2

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

1 kap. Inledande bestämmelser

2 § Bestämmelserna avser

definitioner, intagning i anstalt, allmänna rättigheter och skyldigheter,

verkställighetens utformning samt särskilda villkor för långtidsdömda

(1 kap.),

placering (2 kap.),

sysselsättning och ersättning (3 kap.),

fritid (4 kap.),

personliga tillhörigheter (5 kap.),

vistelse i gemensamhet och avskildhet (6 kap.),

besök och andra kontakter (7 kap.),

särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (8 kap.),

hälso- och sjukvård (9 kap.),

permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt (10 kap.),

särskilda utslussningsåtgärder (11 kap.),

varning och uppskjuten villkorlig frigivning (12 kap.),

bidrag av allmänna medel (13 kap.),

journal (14 kap.), samt

övriga bestämmelser (15 kap.).

Allmänna råd till 3 § fängelseförordningen (2010:2010)

Den intagnes rätt att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig i

anslutning till att han eller hon tas in i anstalt eller flyttas från en anstalt till en annan

bör normalt omfatta en person.

Hänsyn till brottsoffer eller ett kontaktförbud kan utgöra särskilda skäl mot att

medge en intagen rätt att meddela en viss närstående.

13 § En intagen ska förses med kläder, skor, sängkläder, handdukar och basartiklar

för personlig hygien. Utrustningen får dock begränsas om det är nödvändigt för att

förhindra att den intagne allvarligt skadar sig själv.

Allmänna råd

För att inte försvåra visitation, vålla sanitär olägenhet eller på annat sätt äventyra

ordningen eller säkerheten bör den intagne normalt inte få förvara fler kläder,

sängkläder och handdukar än vad som behövs mellan två tvättbyten. Om den in-

tagne har möjlighet att själv tvätta sina kläder och handdukar bör den tillåtna

mängden anpassas efter hur ofta den intagne har möjlighet att tvätta.

Med basartiklar för personlig hygien avses i första hand tandborste, tandkräm,

tvål, schampo, kam eller borste, deodorant, rakartiklar och menstruationsskydd.

Sådana artiklar bör tillhandahållas för normal konsumtion.

KVFS

2011:11

3

17 § En intagens bostadsrum ska vara utrustat med stol, bord, skåp eller hylla,

säng, bäddutrustning, spegel, anslagstavla, mugg, väckarklocka, radio samt

anordning som gör att den intagne själv kan reglera inflödet av dagsljus. I en

anstalt där de intagna låses in i bostadsrummet i anslutning till dygnsvilan ska

rummet också vara utrustat med TV. På övriga anstalter behöver rummet inte vara

utrustat med TV om sådan finns i gemensamt utrymme på avdelningen.

Utrustningen får begränsas om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne

allvarligt skadar sig själv eller annan eller gör sig skyldig till skadegörelse. För en

intagen som är placerad i avskildhet får begränsningar också göras om det är

nödvändigt på grund av lokalernas utformning eller om placeringen i avskildhet är

tillfällig. Om placeringen i avskildhet är tillfällig ska bostadsrummet, utifrån

förutsättningarna i det enskilda fallet, utrustas så att standarden för ett

normalutrustat bostadsrum uppnås i den utsträckning det är lämpligt.

Allmänna råd

Begränsningar på grund av lokalernas utformning kan göras t.ex. om det saknas

antennuttag för TV eller om fönstret saknar persienner.

22 § En intagen får inte

– utan medgivande bruka eller ta annan befattning med sådant som inte får tas

emot och innehas i anstalt,

– manipulera Kriminalvårdens egendom, eller

– hantera personliga tillhörigheter eller Kriminalvårdens egendom på ett sätt

som kan äventyra ordningen eller säkerheten.

Allmänna råd

Med att manipulera Kriminalvårdens egendom avses t.ex. att bryta en plombering

eller att göra ingrepp i eller påverka teknisk övervakningsutrustning, brandlarm

eller liknande. Med att äventyra ordningen eller säkerheten avses t.ex. att hantera

tillhörighet eller utrustning på ett brandfarligt sätt. Att det är förbjudet att upp-

såtligen förstöra eller skada egendom till men för annan följer av 12 kap. 1 och

2 §§ brottsbalken . Med annan avses t.ex. Kriminalvården.

3 kap. Sysselsättning och ersättning

4 § I sysselsättningstid räknas även tid för

1. planerade och personalledda samtal om verkställigheten och därmed jämför-

bara frågor,

2. närvaro vid kollegium,

3. deltagande i förtroenderåd eller förtroenderåds överläggning med ledningen

för anstalten, samt

4. annan angelägen aktivitet som inte kan utföras under permission.

Första stycket gäller endast om aktiviteten sker inom Kriminalvården och den

intagne annars skulle ha utfört eller deltagit i sysselsättning.

KVFS

2011:11

4

Allmänna råd till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610)

Permissions- och frigivningsändamål kan vara t.ex. resa, uppehälle, inköp av klä-

der och liknande i samband med permission, särskild permission, särskild utsluss-

ningsåtgärd eller frigivning.

En intagen kan få använda den innehållna ersättningen för andra angelägna

ändamål som kan underlätta anpassningen i samhället, om han eller hon inte kan

antas få permission eller särskild permission under avsevärd tid och det är

uppenbart att medlen inte behövs vid särskild utslussningsåtgärd, frigivning eller

för att betala hemresa enligt 19 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) . Sådana än-

damål kan vara t.ex. att betala telefonsamtal, tandvård, glasögon eller en närstå-

endes resa till anstalten, eller ekonomisanering.

Den intagne ska normalt få tillgång till de medel som hållits inne när han eller

hon friges eller överförs till ett annat land för fortsatt verkställighet av straffet där.

Om den intagne tas i förvar i omedelbar anslutning till villkorlig frigivning kan

medlen hållas inne även under den tid som den intagne är tagen i förvar.

8 a § När ersättning som hållits inne för permissions- och frigivningsändamål

används för betalning av en sådan resa som avses i 19 kap. 1 § utlänningslagen

(2005:716) ska åtgärden dokumenteras och den intagne underrättas.

10 § Utbetalning av ersättning för sysselsättning ska ske genom att det intjänade

beloppet varannan vecka, på veckodag som Kriminalvården bestämmer, sätts in på

ett kontantkort avsett för den intagne vilket är knutet till ett konto som

administreras av Kriminalvården.

12 § En intagen som saknar pengar när verkställigheten påbörjas kan få förskott av

ersättningen med högst 800 kronor. Återbetalning ska ske vid ett eller flera tillfäl-

len genom avräkning från ersättning för sysselsättning eller på annat sätt.

Allmänna råd

Förskottets storlek bör motsvara ersättning för det antal dagar som återstår till

nästkommande utbetalning av ersättning.

5 kap. Personliga tillhörigheter

7 § En intagen får inte ta emot och inneha

– pass,

– alkohol,

– rökverk och tillbehör, annat än i samband med tillåten rökning, eller

– utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

10 § Inför en transport ska de personliga tillhörigheter som ska följa med vid

transporten packas i emballage som tillhandahålls av Kriminalvården. Emballaget

ska plomberas. Plombering ska dock inte ske av emballage som innehåller

tillhörigheter som den intagne kan behöva under transporten.

KVFS

2011:11

5

Den intagne får själv, om det lämpligen kan ske, packa tillhörigheter som inte

är omhändertagna och plombera emballaget. Utförs uppgifterna av Kriminalvården

ska, om möjligt, två tjänstemän medverka.

Antalet kollin ska förtecknas.

Allmänna råd

Tillhörigheter som den intagne kan behöva under transporten kan t.ex. vara läke-

medel.

14 a § När tillhörigheter sänds från anstalten enligt 14 § ska den intagne

underrättas.

19 § När en personlig tillhörighet lämnas ut ska mottagandet kvitteras. Om

mottagaren vägrar kvittera utlämnandet ska en tjänsteman, eller om möjligt två

tjänstemän, intyga att utlämnande har skett.

6 kap. Vistelse i gemensamhet och avskildhet

1 § I en anstalt av säkerhetsklass 1 och 2 får intagna vara inlåsta i sina bostadsrum

i anslutning till dygnsvilan under tiden klockan 19.00 - 08.00. Utöver tid för

inlåsning och upplåsning av en avdelning får en intagen inte vara inlåst mer än tolv

timmar per dygn enligt denna bestämmelse.

Inlåsning får påbörjas 15 minuter före den tid som vid anstalten gäller för inlås-

ning i bostadsrummet. Upplåsning ska avslutas senast 15 minuter efter den tid som

vid anstalten gäller för upplåsning av bostadsrummet.

2 § I en anstalt av säkerhetsklass 3 får intagna vara inlåsta på sina bostadsavdel-

ningar i anslutning till dygnsvilan under tiden klockan 21.00 - 08.00. Utöver tid för

inlåsning och upplåsning av en avdelning får en intagen inte vara inlåst mer än tio

timmar enligt denna bestämmelse.

Inlåsning får påbörjas 30 minuter före den tid som vid anstalten gäller för inlås-

ning på avdelningen. Upplåsning ska avslutas senast 30 minuter efter den tid som

vid anstalten gäller för upplåsning av avdelningen.

7 kap. Besök och andra kontakter

12 § En intagen i en anstalt av säkerhetsklass 1 får inte ringa till IP-telefoni inom

INTIK-systemet.

28 § Vad som anges i 26 och 27 §§ gäller inte

1. om den som kontakten ska äga rum med är advokat eller tjänsteman på eller

uppdragstagare till en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av

Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda, och kontakten sker i

anledning av den ställningen,

2. vid telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser

och samtalet sker utanför INTIK-systemet,

KVFS

2011:11

6

3. när en intagen underrättar en närstående om var han eller hon befinner sig

enligt bestämmelsen i 3 § fängelseförordningen (2010:2010),

4. om kontakten med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogad

och en tillfredsställande kontroll kan uppnås, eller

5. om det gäller tillstånd till elektronisk kommunikation, den som kontakten ska

äga rum med inte registreras i Kriminalvårdens datasystem och någon under-

sökning enligt 7 kap. 10 § fängelselagen (2010:610) inte görs. (KVFS 2011:7)

Allmänna råd

En uppdragstagare kan vara t.ex. en person som Kriminalvården har förordnat

som personutredare.

Telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser kan

vara t.ex. samtal till en utländsk ambassad eller en hyresvärd.

En situation där en kontakt kan vara uppenbart befogad trots att något samtycke

inte har lämnats kan vara t.ex. om det krävs brådskande åtgärder som rör ett

gemensamt barn. Det ska vara fråga om en objektivt sett klart befogad kontakt.

För att en tillfredsställande kontroll ska kunna uppnås kan kommunikationen be-

höva avlyssnas.

29 § Innan en intagen i en anstalt av säkerhetsklass 1 och 2 beviljas tillstånd att ta

emot besök eller kommunicera elektroniskt ska en sådan undersökning som avses i

7 kap. 10 § fängelselagen (2010:610) göras. Det gäller dock inte i de fall som avses

i 28 §.

30 § Ett tillstånd till besök eller elektronisk kommunikation inom INTIK-systemet

för en annan än en närstående upphör att gälla om den intagne omplaceras till en

annan anstalt. Detsamma gäller ett sådant tillstånd för en närstående, om den

intagne omplaceras till en anstalt i högre säkerhetsklass eller placeras i

säkerhetsavdelning.

8 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

11 a § När egendom omhändertas enligt 8 kap. 8 § fängelselagen (2010:610) ska

åtgärden dokumenteras. Om egendomen har en känd ägare ska han eller hon

underrättas om omhändertagandet.

10 kap. Permission och annan tillfällig vistelse utanför

anstalt

3 § En intagen får inom en period som omfattar tre månader (permissionsperiod)

beviljas en eller flera permissioner. Permission som sker under bevakning eller

åtföljande av personal får beviljas vid högst två tillfällen per permissionsperiod. En

intagen i anstalten Luleå får dock, inom ramen för ett lokalt förmånssystem för

KVFS

2011:11

7

yngre intagna, beviljas permission under bevakning eller åtföljande av personal vid

högst fyra tillfällen per permissionsperiod.

Permission får beviljas med det antal dygn per permissionsperiod som anges i

4–6 §§ (permissionstid). Förhållandena på permissionsperiodens första dag avgör

hur många dygns permission som kan beviljas. Nödvändig restid till och från den

intagnes permissionsadress räknas inte in i permissionstiden.

En intagen får inte påbörja permission oftare än varannan vecka, om det inte

finns särskilda skäl.

En permission får omfatta högst tre dygn. Den första permissionen på egen hand

får dock omfatta högst ett dygn. En permission som sker under bevakning eller

åtföljande av personal får omfatta högst sex timmar inklusive restid, om det inte

finns särskilda skäl.

13 kap. Bidrag av allmänna medel

6 §1 En intagen får beviljas bidrag för uppehälle och resor i samband med permis-

sion eller särskild permission.

Bidrag för uppehälle ska beräknas med utgångspunkt i den riksnorm som avses i

4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och Socialstyrelsens allmänna råd om eko-

nomiskt bistånd. Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 14 § andra och

tredje meningarna förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

14 kap. Journal

Allmänna råd till 5 § fängelseförordningen (2010:2010)

Begreppet journal omfattar både pappershandlingar och digitala handlingar.

1 §

I journalen ska dokumenteras alla beslut som har fattats, viktiga händelser

under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade

åtgärder om den intagne. Även uppgifter om omständigheter i övrigt som är av

betydelse för verkställigheten ska dokumenteras.

Dokumentationen ska ske så snart som möjligt.

2 §

Varje uppgift som förs in i en journal ska utformas så att den intagnes

integritet respekteras. Uppgifterna ska vara korrekta och sakliga.

3 §

Vid rättelse av en felaktighet i journalen ska det, utöver vad som framgår av

5 § andra stycket fängelseförordningen (2010:2010), anges vad rättelsen bestod i.

4 §

Endast den personal som behöver tillgång till journalen för att kunna utföra

sitt arbete har rätt att ta del av den.

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

KVFS

2011:11

8

15 kap. Övriga bestämmelser

Bevakningsföretag

Allmänna råd till 15 kap. 3 § fängelselagen (2010:610)

En väktare får förordnas för bevakningsuppdrag utanför en anstalt t.ex. när en

intagen vårdas på sjukhus, vid domstolsförhandlingar och vid transporter.

Särskilda skäl för att förordna en väktare för bevakningsuppdrag inom anstalten

kan finnas t.ex. när en intagen behöver stå under ständig uppsikt vid

kroppsbesiktning genom användning av tulltoalett eller på grund av risk för

självskadande handlingar. Särskilda skäl finns dock inte när det gäller mer

ordinära bevakningsuppgifter.

1 § En väktare får förordnas för bevakningsuppdrag endast när det är lämpligt av

säkerhetsskäl.

2 § Vid ett bevakningsuppdrag ska väktaren alltid stå under ledning av kriminal-

vårdspersonal. Ett bevakningsuppdrag utanför anstalten ska dessutom genomföras

tillsammans med kriminalvårdspersonal, om det inte är obehövligt av säkerhets-

skäl.

Allmänna råd

Att ett uppdrag genomförs under ledning av kriminalvårdspersonal innebär att

väktaren ska instrueras om hur uppdraget ska utföras och att det finns en utpekad

tjänsteman att kontakta vid frågor.

Vid bedömningen av om väktare kan utföra ett bevakningsuppdrag på egen hand

bör beaktas t.ex. vilken typ av uppdrag det gäller, vilket brott den intagne är dömd

för, hur lång strafftiden är, om det finns risk för fritagning samt hur rymnings- och

våldsbenägen den intagne är.

Övrigt

3 § Chefen för Kriminalvården får besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012 då Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd (KVFS 2008:11) om journal ska upphöra att gälla.

INGA MELLGREN

Ulf Jonson