KVFS 2018:5

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2018:5

Utkom från trycket den

28 november 2018

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse;

beslutade den 19 november 2018.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om

fängelse1

dels att 1 kap. 10 §, 7 kap. 30 §, 8 kap. 11 §, 11 kap. 13 och 19 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att 4 kap. 3 § och 8 kap. 2 § i stället ska benämnas 1 kap. 25 a § respektive 7

kap. 9 a § samt beslutar

dels att allmänna råd till 1 kap. 19 § ska införas och ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till 7 kap.1 och 4 §§fängelselagen (2010:610) ska ha

följande lydelse,

dels att allmänna råd till 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till 8 kap. 2 § istället ska benämnas allmänna råd till 7 kap.

9 a §.

1 Senaste lydelse av

1 kap. 10 § och 7 kap. 30 § KVFS 2013:4

11 kap. 13 och 19 §§ KVFS 2012:1

allmänna råd till 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) KVFS 2013:4

KVFS

2018:5

2

1 kap. Inledande bestämmelser

Intagning i anstalt

10 § En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt, informeras

om rätten att underrätta närstående enligt 3 § fängelseförordningen (2010:2010) och

anstaltens eller avdelningens

 lokaler,

 signalanordningar,

 brandskydd,

 lokala rutiner,

 användning av allmän kameraövervakning,

 sjukvårdsverksamhet,

 verksamhet för andlig vård (NAV), samt

 kontroll av intagna med elektroniska hjälpmedel, om sådan förekommer.

En intagen ska också informeras om de rättigheter och skyldigheter som en in-

tagen har och det regelverk som i övrigt gäller för verkställigheten samt om Krimi-

nalvårdens registrering av personuppgifter, om sådan information inte redan läm-

nats vid annan anstalt. Informationen ska särskilt avse

 verkställighetsplanering,

 ersättning för sysselsättning och vilka tider som gäller för sysselsättning i

anstalten,

 särskilda utslussningsåtgärder,

 Kriminalvårdens rätt att omhänderta och i övrigt hantera personliga tillhö-

righeter,

 sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet, och

 den intagnes skyldighet att medverka vid drogkontroll.

Allmänna rättigheter

19 § En intagen ska på avdelningen ges tillgång till de lagar, förordningar och

föreskrifter som gäller för verkställigheten.

En intagen som är avskild från andra intagna ska vid förfrågan ges tillgång till det

regelverk som avses i första stycket i sitt bostadsrum. (KVFS 2013:4)

Allmänna råd

Endast de författningar som gäller för verkställigheten behöver tillhandahållas på

avdelningen.

Följande författningar bör normalt hållas tillgängliga:

brottsbalken,

förvaltningslagen (2017:900),

lag (1974:202) om beräkning av strafftid med tillhörande förordning och före

KVFS

2018:5

3

skrifter,

fängelselagen (2010:610) med tillhörande förordning och föreskrifter,

häkteslagen (2010:611) med tillhörande förordning och föreskrifter, samt

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grund

läggande friheterna (Europakonventionen).

Allmänna skyldigheter

25 a § En intagen får inte spela med andra intagna om pengar, om andra föremål

eller med pengars värde som insats.

7 kap. Besök och andra kontakter

Besök

Allmänna råd till 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för besök, t.ex. vad

som är möjligt med hänsyn till anstaltens rutiner samt tillgången till personal och

besöksrum.

Vid bedömningen om besök kan beviljas bör såväl riskerna kring den intagne som

besökaren beaktas.

Besök av en person som avtjänar ett fängelsestraff eller är

föremål för kriminalvård i frihet bör normalt inte beviljas. Detsamma gäller besök

av en person som är misstänkt för brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller

har annan koppling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet. Om

personen är närstående till den intagne kan dock kontrollerade besök medges, om

riskerna kan hanteras genom kontrollen.

Vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas om barnet

är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder

samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör nor-malt

följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan

vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet har

förtroende för.

Kontroll

9 a § Kroppsvisitation genom undersökning av föremål som en besökare vill ta

med till den lokal där besöket ska äga rum ska genomföras i besökarens närvaro.

Föremål som besökaren inte vill ta med till den lokal där besöket ska äga rum får

bara undersökas om det finns särskilda skäl och ska förvaras så att ingen obehörig

kan komma åt dem. Besökaren ska genom skyltning eller på annat sätt informeras

om att sådan undersökning kan ske.

Allmänna råd

Särskilda skäl att undersöka ett föremål som en besökare inte tar med till den lokal

där besöket ska äga rum kan finnas t.ex. om det finns misstankar om att föremålet

kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten trots att det inte tas med till

KVFS

2018:5

4

besöksrummet, t.ex. utrustning som kan möjliggöra otillåten elektronisk

kommunikation eller explosiva föremål.

Elektronisk kommunikation

Allmänna råd till 7 kap. 4 § fängelselagen (2010:610)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för elektronisk

kommunikation, t.ex. vad som är möjligt med hänsyn till anstaltens rutiner samt

tillgången till personal och utrustning för sådan kommunikation.

Vid bedömningen om elektronisk kommunikation kan beviljas bör såväl riskerna

kring den intagne som den, som den intagne ska kommunicera elektroniskt med,

beaktas.

Tillstånd till elektronisk kommunikation med en person som avtjänar ett

fängelsestraff eller är föremål för kriminalvård i frihet bör normalt inte beviljas.

Detsamma gäller elektronisk kommunikation med en person som är misstänkt för

brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller har annan koppling till ett

kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet. Om personen är närstående

till den intagne kan dock tillstånd till avlyssnad kommunikation medges, om riskerna

kan hanteras genom avlyssningen.

Gemensamma bestämmelser

Giltighet för tillstånd till besök och elektronisk kommunikation

30 § Ett tillstånd till besök eller elektronisk kommunikation inom INTIK-systemet

för en annan än en närstående upphör att gälla om den intagne omplaceras till en

annan anstalt eller inom samma anstalt placeras i högre säkerhetsklass eller på

säkerhetsavdelning. Detsamma gäller ett sådant tillstånd för en närstående, om den

intagne placeras i högre säkerhetsklass eller på säkerhetsavdelning.

Tillstånd till elektronisk kommunikation inom INTIK-systemet med villkor om

avlyssning gäller endast under placering på säkerhetsavdelning.

8 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Omhändertagande av otillåtna föremål

11 § Sådana medel, varor och föremål som avses i 8 kap. 8 § fängelselagen

(2010:610) och som medförs, påträffas eller sänds på ett sätt som avses i samma

bestämmelse ska omhändertas.

Finns det inte någon känd ägare till egendomen ska den förstöras. Finns det en

känd ägare ska egendomen förstöras, om det inte finns synnerliga skäl mot det. Egen-

domen ska inte heller förstöras om den ska överlämnas till polis.

Omhändertagna medel, varor och föremål som inte ska förstöras, och som inte

ska överlämnas till polis, ska hanteras enligt bestämmelserna i 5 kap.fängelselagen.

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder

KVFS

2018:5

5

Förutsättningar

Riskbedömning

2 § Vid bedömningen av de risker som anges i 11 kap.2-5 §§fängelselagen

(2010:610), ska särskilt beaktas

1. karaktären och omfattningen av den intagnes tidigare och aktuella brottslighet,

med särskild hänsyn tagen till eventuella brottsoffer,

2. utfallet av tidigare och pågående verkställighet, såsom utfallet av genomförda

utevistelser på egen hand och deltagande i brotts- och missbruksrelaterad program-

verksamhet,

3. strafftidens längd och återstående verkställighetstid,

4. om den intagne ska utvisas eller avvisas efter frigivning eller saknar anknytning

till riket,

5. om den intagne är medlem i eller har annan koppling till ett kriminellt nätverk

eller grov organiserad brottslighet, och

6. den intagnes personliga förhållanden, såsom missbruk eller psykisk ohälsa.

Allmänna råd

Riskbedömningen ligger till grund för ställningstagande till om en utslussningsåt-

gärd kan beviljas och vilka villkor som ska gälla. Innan en utslussningsåtgärd be-

viljas bör den intagne ha genomfört permission utan anmärkning. Innan frigång

eller vistelse i halvvägshus beviljas bör den intagne ha genomfört permission på

egen hand utan anmärkning. Innan utökad frigång beviljas bör den intagne ha

genomfört permission på egen hand med övernattning utan anmärkning.

Kontroll

Särskilt om halvvägshus

13 § En intagen får tillfälligt vistas utanför halvvägshuset om den intagne har kal-

lats att inställa sig vid domstol, övervakningsnämnd eller myndighet.

KVFS

2018:5

6

Särskilt om utökad frigång

19 § En intagen får tillfälligt vistas utanför bostaden om den intagne har kallats att

inställa sig vid domstol, övervakningsnämnd eller myndighet.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

ELISABET ÅBJÖRNSSON HOLLMARK

Hanna Jarl