KVFS 2019:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653­6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2019:2

Utkom från trycket den 21

mars 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 11 mars 2019.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010)

i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om

fängel se1

dels att ett nytt kapitel, 12 a kap., ska införas och ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 2 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 9 § ska upphöra att gälla, samt beslutar

dels att allmänna råd till 2 kap. 4 a § fängelselagen (2010:610) ska införas och

ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 a

och 7 §§ brottsbalken samt allmänna råd till 1 kap. 19 § och 2 kap. 3 § ska ha

följande lydelse,

dels att allmänna råd till 1 kap. 9 § ska upphöra att gälla.

1 Senaste lydelse av

1 kap. 2 § (KVFS 2011:11)

allmänna råd till 1 kap. 19 § (KVFS 2018:5)

allmänna råd till 12 kap.fängelselagen (2010:610 och 26 kap. 6 a 7 §§ brottsbalken (KVFS

2015:1)

1

1 kap. Inledande bestämmelser

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna avser

definitioner, intagning i anstalt, allmänna rättigheter och skyldigheter,

verkställighetens utformning samt särskilda villkor för långtidsdömda (1

kap.),

placering (2 kap.),

sysselsättning och ersättning (3 kap.),

fritid (4 kap.),

personliga tillhörigheter (5 kap.),

vistelse i gemensamhet och avskildhet (6 kap.),

besök och andra kontakter (7 kap.),

särskilda kontroll­ och tvångsåtgärder (8 kap.),

hälso­ och sjukvård (9 kap.),

permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt (10 kap.),

särskilda utslussningsåtgärder (11 kap.),

varning och uppskjuten villkorlig frigivning (12 kap.),

avbrott i verkställigheten (12 a kap.),

bidrag av allmänna medel (13 kap.),

journal (14 kap.), samt

övriga bestämmelser (15 kap.).

Intagning i anstalt

8 § I Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:1) om inledande

av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning finns föreskrifter och

allmänna råd om bl.a. verkställbarhetskontroll och intagning i anstalt.

Allmänna rättigheter

19 § En intagen ska på avdelningen ges tillgång till de lagar, förordningar och

föreskrifter som gäller för verkställigheten.

En intagen som är avskild från andra intagna ska vid förfrågan ges tillgång till

det regelverk som avses i första stycket i sitt bostadsrum. (KVFS 2013:4)

Allmänna råd

Endast de författningar som gäller för verkställigheten behöver tillhandahållas på

avdelningen.

Följande författningar bör normalt hållas tillgängliga:

2

KVFS

2019:2

brottsbalken,

förvaltningslagen (2017:900),

lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövade med

tillhörande förordning,

fängelselagen (2010:610) med tillhörande förordning och föreskrifter,

häkteslagen (2010:611) med tillhörande förordning och föreskrifter,

strafftidslagen (2018:1251) med tillhörande förordning och föreskrifter samt

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och

grundläggande friheterna (Europakonventionen).

2 kap. Placering

Allmänna bestämmelser om placering i anstalt

Omplacering

3 § En intagen ska omplaceras till en annan anstalt eller avdelning om graden av

övervakning och kontroll där han eller hon är placerad inte motsvarar vad som är

nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

Omplacering ska även, i den utsträckning det är möjligt, ske om det behövs för

att tillgodose den intagnes behov enligt 2 kap. 1 § andra stycket fängelselagen

(2010:610) och 2 §.

Allmänna råd

Att graden av övervakning och kontroll inte motsvarar vad som är nödvändigt för

att upprätthålla ordningen eller säkerheten kan motivera omplacering till såväl

högre som lägre grad av övervakning och kontroll. Vid bedömningen av vad som

är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten ska beaktas vad som

anges i 10 § fängelseförordningen (2010:2010) .

Omplacering på grund av den intagnes behov bör normalt beviljas endast för

behov som har identifierats i verkställighetsplanen.

Allmänna råd till 2 kap. 4 a § fängelselagen (2010:610)

Att en placering i häkte får ske endast om det är nödvändigt med hänsyn till

ordningen eller säkerheten innebär att anstalten i första hand ska försöka hantera

frågan genom t.ex. omplacering inom anstalten, placering i annan anstalt eller

placering i avskildhet.

En placering i polisarrest bör övervägas endast om placering i häkte inte är

möjlig. Med att en sådan placering är tillfällig avses att den inte bör fortgå längre

än ett par dagar.

3

KVFS

2019:2

4

KVFS

2019:2

12 kap. Varning och uppskjuten villkorlig frigivning

Uppskjuten villkorlig frigivning

Allmänna råd till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 a och 7 §§

brottsbalken

Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska en

helhetsbedömning göras av allt som har inträffat under verkställigheten.

Beslut om varning utgör ett viktigt underlag vid den samlade bedömningen av

verkställigheten. Att en varning har meddelats är dock inte någon formell

förutsättning för att en händelse ska kunna läggas till grund för ett beslut om

uppskjuten villkorlig frigivning. Även misskötsamhet vid placering i häkte under

verkställighet av fängelsestraff samt under vistelse utanför anstalt enligt 9–11 kap.

fängelselagen bör vägas in vid helhetsbedömningen.

Om den villkorliga frigivningen skjuts upp kan de omständigheter, som ligger till

grund för det beslutet, inte läggas till grund för senare beslut om att ytterligare

skjuta upp den villkorliga frigivningen. Om den villkorliga frigivningen däremot

inte skjuts upp, kan redan inträffad misskötsamhet, tillsammans med ytterligare

misskötsamhet, senare medföra att den villkorliga frigivningen skjuts upp.

För att inte riskera dubbelbestraffning kan en händelse, som har polisanmälts,

läggas till grund för beslut om uppskjuten villkorlig frigivning endast om det står

klart att lagföring inte kommer att ske.

12 a kap. Avbrott i verkställigheten

1 § Vid förhör med den intagne ska, om möjligt, två tjänstemän medverka.

2 § Vid förhör får inte medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om

förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder användas. Den

som hörs får inte fråntas rätten till sedvanliga måltider eller vila.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl

5

KVFS

2019:2