LMFS 2017:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare Tomas Öhrn

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för

grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation

1

LMFS 2017:3

Utkom från trycket

den 30 oktober 2017

Beslutade den 16 oktober 2017

Med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister och 30 § förord-

ningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet meddelar Lantmäteriet följan-

de föreskrifter.

Innehållsförteckning

Kap.

Sid.

1 Inledande bestämmelser …….…………………………………………….. 2

2 Visningstjänster ……………….……………………………………………. 5

3 Nedladdningtjänster ……..…………………………………………………. 6

4 Direktåtkomsttjänster …………………………………………………...…. 7

5 Uttag av allmänna kartor och geografiska teman ……………………….. 9

6 Uttag av höjdinformation …………………………………………………... 16

7 Uttag av ortofoton (skalriktiga flygbilder) ………………………………….18

8 Uttag av flygbilder och bildgeometri ……………………………………… 22

9 Uttag av fastighetsinformation och fastighetsprisinformation …………. 25

10 Historiska kartor och förrättningsakter …………………………………... 30

11 Avgifter för vidareförädlade geodata ……………………………….…….. 31

12 Geodetisk information ……………………………………………………… 42

13 Pantbrevssystemet (PBS) ...…………………….…………..……………… 43

1 Senaste föreskriften i ämnet LMFS 2016:5

2

LMFS 2017:3

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas när Lantmäteriet ska ta ut avgifter för sådan

information som avses i 30 § första stycket 1 och 2 förordningen (2009:946)

med instruktion för Lantmäteriet.

Definitioner

2 § I denna författning har följande uttryck och begrepp nedan angiven

betydelse.

Grundläggande

fastighets-

information

Fastighetsanknuten information enligt lagen

(2000:224) om fastighetsregister samt information i

registren som förs enligt förordningen (1993:1270) om

förande av samfällighetsföreningsregister m.m. och

enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Grundläggande

geografisk

information

Information om företeelser eller fenomen som är

knutna till ett läge i förhållande till jordytan. Häri

inbegrips även geodetisk information.

Geodata

Samlingsbegrepp för grundläggande fastighets-

information och geografisk information.

Geodataprodukt

Produkt som innehåller geodata eller tjänst som

tillgängliggör och hanterar geodata.

Följdprodukt

Vidareförädlares produkt som innehåller eller vid

framställningen är beroende av Lantmäteriets

geodata.

Visningstjänst

Tjänst som gör det möjligt att hämta bakgrundsbilder

eller dokument för visning i kundens system eller

applikationer, t.ex. genom WMS-anrop.

Direktåtkomsttjänst

Tjänst som gör det möjligt att via direkt anrop läsa

eller hämta ett eller flera objekt.

Nedladdningstjänst

Tjänst som gör det möjligt att ladda ned och, när så

är möjligt, få direkt åtkomst till kopior av geodata-

produkter eller delar av dessa.

Kommersiell

slutanvändning

Verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte, på

affärsmässig grund eller enligt affärsmässiga

principer i varierande associationsformer.

Icke kommersiell

användning

Verksamhet som inte bedrivs yrkesmässigt eller med

kommersiellt syfte.

Offentlig

användning

Verksamhet som består i att utföra offentliga upp-

gifter, förutsatt att den inte kan beskrivas som

affärsverksamhet som sker på en konkurrensutsatt

marknad.

Bilaga

3

LMFS 2017:3

Forskning,

utbildning och

kulturverksamhet

Verksamhet som rör formell utbildning, icke kom-

mersiell forskning och allmännyttiga, permanenta,

offentligt tillgängliga kulturverksamheter. En när-

mare definition finns på www.geodata.se.

Kommersiell

vidareförädlare

Fysisk eller juridisk person som förvärvat en eller

flera rättigheter avseende bearbetning och distribu-

tion av geodata till slutkund.

Slutkund

Användare som genom licensavtal med kommersiell

vidareförädlare eller Lantmäteriet förvärvar rättighet

att använda obearbetade eller bearbetade geodata för

intern användning eller eget bruk.

Grundavgift

Avgift för geodataprodukt före eventuella rabatter

eller påslag. Grundavgiften ligger till grund för beräk-

ning av licensavgift.

Kustområde

Motsvarar GSD-Fastighetskartans region A.

DMC, UCE och

UCXp

Kameratyper som används för inhämtning av digitala

flygbildsdata. Mer information om kameratyperna

finns på www.lantmateriet.se.

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år

av samma produkt, samma område, samma format,

samma skiktindelning och i förekommande fall

samma transformation.

Om föreskrifternas innehåll

3 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om storleken på Lantmäteriets

avgifter för geodata. För mer detaljerad information om beräkningsgrunder

och andra villkor hänvisas till dokumentet ”Avgifter och leveransinformation

för Lantmäteriets geodata” och ”Avgifter Pantbrevssystemet ” samt till anvis-

ningarna och avtalsvillkoren för återförsäljare/vidareförädlare och slutkunder

på www.lantmateriet.se.

Samtliga avgifter redovisas exkl. moms, om inte annat anges i dessa före-

skrifter.

Licensavgifter

4 § Licensavgift är den avgift som licenstagare ska betala för rätten att an-

vända Lantmäteriets geodataprodukter.

Licensavgift tas ut som abonnemangsavgift, engångsavgift eller transaktions-

avgift. Abonnemangsavgift kan bestå av årlig avgift och/eller aviseringsavgift.

5 § Kommersiell vidareförädlare betalar 95 % av framräknad licensavgift, dvs.

efter eventuella andra rabatter enligt dessa föreskrifter. Eventuella avvikelser

redovisas i respektive kapitel nedan.

4

LMFS 2017:3

6 § I övrigt lämnas rabatt på licensavgift i enlighet med vad som föreskrivs

i 9-11 och 15-16 §§. Eventuella avvikelser redovisas i respektive kapitel nedan.

Leveransavgifter, timtaxor m.m.

7 § För vissa geodataprodukter tillkommer leveransavgift

i enlighet med vad

som föreskrivs i respektive kapitel nedan. Leveransavgift kan bestå av start-

avgift, bearbetningsavgift, avgift per levererad enhet eller anslutningsavgift.

Leveransavgifter och avgifter beräknade enligt timtaxa berörs inte av olika

rabatter eller användarfaktorer. Timtaxan är 800 kr.

Lägsta avgift

8 § Lägsta avgift är 300 kr.

Licensavgifter för användning inom användningskategorin forskning,

utbildning och kulturverksamhet

9 § För användning av geodataprodukter inom användningskategorin

forskning, utbildning och kulturverksamhet är licensavgiften noll kronor.

10 § För vissa geodataprodukter finns juridiska restriktioner och tekniska

begränsningar. I vissa fall kan leveransavgift, bearbetningsavgift eller start-

avgift tillkomma. En detaljerad beskrivning finns på www.geodata.se och på

www.lantmateriet.se.

Licensavgifter för icke kommersiell användning

11 § För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade

licensavgiften, såvida inget annat anges i dessa föreskrifter.

Avgift för nya eller förändrade geodataprodukter

12 § Avgift för nya eller förändrade geodataprodukter som ännu inte hunnit

regleras i föreskrift tas ut i enlighet med vad som fastställts i dokumentet

”Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se

.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte i fråga om avgifter som medför

en höjning eller en sänkning av det totala avgiftsuttaget för den produktgrupp

eller det resultatområde till vilken den nya eller förändrade produkten är eller

blir hänförlig.

Avgift för parter i Geodatasamverkan

13 § Lantmäteriet deltar i Geodatasamverkan som har en gemensam affärs-

modell som inkluderar avgifter och villkor. Avgifter inom ramen för Geodata-

samverkan beskrivs på

www.geodata.se

.

Licens- och leveransavgift för offentlig användning för ambulans- och

räddningstjänstverksamhet

14 § För användning av vissa geodataprodukter inom offentligt användning

för kommunala ambulans- och räddningstjänstverksamheter inom region eller

landsting är licensavgiften och leveransavgiften noll kronor. En detaljerad

Bilaga

5

LMFS 2017:3

beskrivning av vilka datamängder som ingår avgiftsfritt finns på

www.lantmateriet.se

.

Justering för användarfaktorer

15 § Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning och

offentlig användning av geografisk information ska, om inte annat anges i

dessa föreskrifter, hänsyn tas till antal användare enligt nedanstående tabell.

ANTAL ANVÄNDARE

Antal användare

Faktor

> 20

1,0

6 – 20

0,9

2 – 5

0,8

1

0,5

16 § Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning av geo-

grafisk information och fastighetsinformation ska, om inte annat anges i dessa

föreskrifter, hänsyn tas till antal bolag ingående i koncern enligt nedanstående

tabell, s.k. koncernrabatt.

ANTAL BOLAG INGÅENDE I KONCERN

Antal bolag

Koncernfaktor

> 20

1,8

6 – 20

1,5

2 – 5

1,2

1

1,0

2 kap. Visningstjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för visningstjänster tas ut i form av fast årlig avgift eller som

transaktionsavgifter i enlighet med avgiftstabellerna samt i övrigt i enlighet

med vad som föreskrivs nedan.

Avvikande bestämmelser om rabatter och användarfaktorer

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på transaktions-

baserade licensavgifter.

Avgiftstabeller

V

ISNINGSTJÄNSTER FÖR

K

ARTOR OCH BILDER

Allmänna kartor Visning - tjänsten kommer att avvecklas 1 juli 2018

Innehåller Terräng-, Väg-, Fjäll- och Sverigekartan

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

ELF Basemap Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

6

LMFS 2017:3

Ortofoto Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 500 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Ortofoto Visning Årsvisa

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

1 570 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Historiska Ortofoto Visning - beräknas bli tillgänglig under 2019

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

Höjdmodell Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

53 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Fastighetsindelning Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

116 865 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning, cache

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

Tyngdkraft Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

Planer, Bestämmelser och Rättigheter Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

29 468 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Hydrografi Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

14 607 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

3 kap. Nedladdningstjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för nedladdningstjänster tas ut som fast årlig avgift eller

per fördefinierat dataset i enlighet med avgiftstabellen nedan.

Avgiftstabeller

Adress Nedladdning Inspire

Avgift per adress

0,42 kr

Bilaga

7

LMFS 2017:3

Byggnad Nedladdning Inspire

Avgift per byggnad

0,68 kr

Fastighetsområde Nedladdning

Fast årlig avgift

1 800 000 kr

Hydrografi Nedladdning

Fast årlig avgift

191 000 kr

Höjdmodell Nedladdning

Fast årlig avgift

390 000 kr

Tyngdkraft Nedladdning

Fast årlig avgift

0 kr

4 kap. Direktåtkomsttjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för direktåtkomsttjänster tas ut i form av årlig avgift, avgift

per höjdvärde eller som transaktionsavgifter i enlighet med avgiftstabellerna

nedan.

Avgiftstabeller

F

ASTIGHETSINFORMATION

D

IREKT

Fastighet Direkt

Totalfråga

11 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

8,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Gemensamhetsanläggning Direkt

Totalfråga

9,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

7,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Rättighet Direkt

Totalfråga

7,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri och Förmån-Last)

4 kr

Basinformation

3 kr

Historik

1 kr

Åtgärd

1 kr

8

LMFS 2017:3

Förmån-Last (Berörkrets)

1 kr

Geometri

2 kr

Inskrivning Direkt

Totalfråga

22 kr

Totalfråga (exkl. Historik ägande)

21 kr

Basinformation

11 kr

Historik ägande

2 kr

Avtalsrättighet

2 kr

Ägare

7,50 kr

Senaste fång

1 kr

Inteckning

7,50 kr

Anteckning

2 kr

Tomträttsupplåtelse

0,50 kr

Belägenhetsadress Direkt

Fastighets belägenhetsadress

3 kr

Byggnad Direkt

Totalfråga

6,50 kr

Berörkrets

0,50 kr

Basinformation

4 kr

Geometri

2 kr

Taxering Direkt

Totalfråga

13 kr

Basinformation

3 kr

Värderingsenhet

7,50 kr

Ägare

5,50 kr

Berör (ingår i samtaxering)

1 kr

Markreglering Direkt

Totalfråga

6,00 kr

Basinformation

3 kr

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

0 kr

Basinformation

0 kr

Styrelse

0 kr

Referens uppslag Organisation

Organisationens ägda fastigheter

32 kr

Organisationens taxerade fastigheter

16 kr

Registerbeteckning Direkt

Registerbeteckning inkl. koordinat och fastighetsreferens.

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

Referens uppslag Adress

Referenser till registerenhet på angiven adress

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

Bilaga

9

LMFS 2017:3

Ö

VRIGA

D

IREKTÅTKOMSTTJÄNSTER

(G

EOGRAFISK INFORMATION

)

Gränspunkt Direkt

Årlig avgift

226 840 kr

Höjd Direkt

Avgift per höjdvärde

0,05 kr

Avgiften gäller för respektive höjdvärde som erhålls i svaret på en ställd

fråga. Det kan vara en höjd för en enstaka punkt eller för brytpunkter på en

linje eller polygon.

Geografisk Indelning Direkt

Årlig avgift

0 kr

Detaljerade läns- och kommungeometrier, årlig avgift enligt GSD-Fastighets-

kartans fastighetsindelning, vektor (fördelningsgrund för avgift per informa-

tionsmängd).

5 kap. Uttag av allmänna kartor och geografiska teman

Licensavgifter och leveransavgifter

1 § Licensavgifter och leveransavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna

samt i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

2 § Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften

multiplicerat med faktor 5 och kan tillämpas upp till en engångsavgift på

5 250 kr.

Avgiftstabeller

Licensavgifter för digitala allmänna kartor i rasterform

Karta 1:10 000 raster - med fastighetsindelning

Årlig grundavgift per km²

0,92 kr

Maxavgift

144 100 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 51 876 kr

0 %

> 51 876 kr

60 %

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för vidare-

förädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

48 %

Topografi

52 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,18 kr

Maxavgift per leverans

40 000 kr

Karta 1:10 000 raster – utan fastighetsindelning (endast topografi)

Årlig grundavgift per km²

0,48 kr

Maxavgift

74 900 kr

10

LMFS 2017:3

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 26 964 kr

0 %

> 26 964 kr

60 %

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för vidare-

förädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

45 %

Kommunikation

15 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

20 %

Övrigt

5 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,18 kr

Maxavgift per leverans

40 000 kr

Karta 1:50 000 raster

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,03 kr

Maxavgift per leverans

8 000 kr

GSD–Fastighetskartan, sammanslagen raster – kommer att avvecklas under

2018

Årlig grundavgift per km²

0,90 kr

Maxavgift

125 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 %

> 45 529 kr

60 %

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för vidare-

förädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

55 %

Markytor

19 %

Kommunikation

7 %

Hydrografi

7 %

Bebyggelse

9 %

Administrativ indelning

utan fastighetsgränser

1 %

Övrigt

2 %

Bilaga

11

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,18 kr

Maxavgift per leverans

40 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 1,05 kr/km²

Maxavgift

40 000 kr

GSD–Fastighetskartan, skiktad raster – kommer att avvecklas under 2018

Årlig grundavgift per km²

1,37 kr

Maxavgift

189 704 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 68 293 kr

0 %

> 68 293 kr

60 %

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

55 %

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 %

Markytor

19 %

Kommunikation

7 %

Hydrografi

7 %

Bebyggelse

9 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,32 kr

Maxavgift per leverans

65 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 2,10 kr/km²

Maxavgift

60 000 kr

GSD–Terrängkartan, raster – kommer att avvecklas under 2018

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,03 kr

Maxavgift per leverans

8 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0,05 kr/km²

Maxavgift

8 000 kr

12

LMFS 2017:3

GSD–Vägkartan, raster - kommer att avvecklas under 2018

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,02 kr

Maxavgift per leverans

7 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0, 01 kr/km²

Maxavgift

6 000 kr

GSD–Fjällkartan, raster - kommer att avvecklas under 2018

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,03 kr

Maxavgift per leverans

2 500 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0,02 kr/km²

Maxavgift

3 000 kr

GSD–Sverigekartan 1:1 miljon, raster - kommer att avvecklas under 2018

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

0 kr/km²

Licensavgifter för digitala allmänna kartor i vektorform

GSD–Fastighetskartan topografi, vektor

Licensavgift tas ut i form av årlig avgift per km2, vilken varierar beroende på

kommun/geografiskt område (region) – se tabell.

Region

Årlig avgift

per km 2

A

0,17 kr

B

1,68 kr

C

3,31 kr

D

6,62 kr

E

9,92 kr

F

14,33 kr

G

22,05 kr

Bilaga

13

LMFS 2017:3

För detaljerad information om vilka kommuner/geografiska områden som

ingår i respektive region hänvisas till dokumentet ”Avgifter och leverans-

information för Lantmäteriets geodata” på www.lantmateriet.se.

För beräkning av avgifter vid upphandling, där områdena i förväg inte kan

preciseras, ska en årlig grundavgift på 7,88 kr/km2 användas.

Maxavgift

1 157 625 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 771 750 kr

0 %

> 771 750 kr

50 %

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

45 %

Kommunikation

15 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

20 %

Övrigt

5 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,36 kr

Maxavgift per leverans

80 000 kr

Kan kombineras med GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning. Vid

samtidig leverans tillkommer ingen ytterligare leveransavgift.

Rabatt på leveransavgift vid repetitionsleveranser:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor

Licensavgift tas ut i form av årlig avgift per km2, vilken varierar beroende på

kommun/geografiskt område (region) – se tabell.

Region

Årlig avgift

per km 2

A

0,11 kr

B

1,78 kr

C

4,12 kr

D

12,86 kr

E

22,21 kr

F

38,56 kr

G

87,65 kr

H

175,30 kr

14

LMFS 2017:3

För detaljerad information om vilka kommuner/geografiska områden som

ingår i respektive region hänvisas till dokumentet ”Avgifter och leverans-

information för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se

.

För beräkning av avgifter vid upphandling, där områdena i förväg inte kan

preciseras, ska en årlig grundavgift på 21,15 kr/km2 användas.

Maxavgift

1 636 110 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 116 865 kr

0 %

> 116 865 kr

70 %

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften för

fastighetsindelningen

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 %

Fördelningsgrund för tilläggsinformation (endast för vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften för

fastighetsindelningen

Planer och bestämmelser

13 %

Rättigheter

13 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,36 kr

Maxavgift per leverans

80 000 kr

Kan kombineras med GSD-Fastighetskartans topografi. Vid samtidig leverans

tillkommer ingen ytterligare leveransavgift.

Leveransavgift för enbart administrativ indelning (utan fastighetsgränser):

Kommunytor med enklaver

2 000 kr

Kommunytor utan enklaver

2 000 kr

Kommunytor med och utan enklaver (två separata skikt)

4 000 kr

Kommunytor och länsytor (två separata skikt)

2 500 kr

Startavgift ingår

Rabatt på leveransavgift vid repetitionsleveranser:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Terrängkartan, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Bilaga

15

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,10 kr

Maxavgift per leverans

30 000 kr

Rabatt på leveransavgift vid repetitionsleveranser:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Vägkartan, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,04 kr

Maxavgift per leverans

17 000 kr

Rabatt på leveransavgift vid repetitionsleveranser:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Översiktskartan, vektor

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,01 kr

Maxavgift per leverans

2 700 kr

GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:5 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:10 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:20 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

Digitala geografiska teman

GSD–Fjällinformation, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

16

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,10 kr

Maxavgift per leverans

7 000 kr

GSD-Ortnamn

Årlig grundavgift per km²

0,027 kr

Maxavgift

8 820 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,01 kr

Maxavgift per leverans

4 000 kr

GSD-Distriktsindelning

Årlig grundavgift

0 kr

Leverans- och bearbetningsavgift enligt timtaxa.

6 kap. Uttag av höjdinformation

Licensavgifter och leveransavgifter

1 § Licensavgifter och leveransavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna

samt i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

2 § Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften

multiplicerat med faktor 5. Engångsavgift för Ytmodell från flygbilder och

Ytmodell från flygbilder IR beräknas dock på den framräknade årliga licens-

avgiften multiplicerat med faktor 4.

3 § Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av höjddata kan

omvandlas till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst

fem årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en

engångsavgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen. Vad gäller

Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder IRF krävs minst fyra

årliga avgifter efter senaste uppdatering samt ytterligare en årlig avgift vid

sådan omvandling.

Avgiftstabeller

GSD-Höjddata grid 2+

Grid med 2 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

2,00 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 %

> 200 000 kr

50 %

Bilaga

17

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,50 kr

Maxavgift per leverans

50 000 kr

GSD-Höjddata grid 50+ (från höjddatabanken 1980-tal)

Grid med 50 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

0 kr

GSD-Höjddata grid 50+ (från nationella höjdmodellen)

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Laserdata

Årlig grundavgift per km²

2,00 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 %

> 200 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,60 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Ytmodell från flygbilder

Höjdpunkter med 0,5 m punktavstånd eller glesare

Årlig grundavgift per km²

2,25 kr

Max årlig avgift

300 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 500 kr

0 %

3 501 – 150 000 kr

40 %

> 150 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,60 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Ytmodell från flygbilder IRF

Höjdpunkter med 0,5 m punktavstånd eller glesare färgsatta ur IRF-bilder

Årlig grundavgift per km²

6,75 kr

Max årlig avgift

900 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 501 – 450 000 kr

40 %

> 450 000 kr

70 %

18

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,60 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

7 kap. Uttag av ortofoton (skalriktiga flygbilder)

Licensavgifter och leveransavgifter

1 § Licensavgifter och leveransavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna

samt i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

2 §

För användning av Ortofoto IR och Ortofoto färg från samma foto-

graferingstillfälle och över samma område beräknas den årliga avgiften

multiplicerat med faktor 1,25.

3 § Rätten att använda någon typ av Ortofoto i en viss upplösning ger per

automatik rätt att använda samma typ av Ortofoto med lägre upplösning över

samma område, gäller vid årlig avgift. Det gäller även för produkterna

Ortofoto och Ortofoto25.

4 § Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften

multiplicerat med faktor 4.

5 § Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av ortofoton kan

omvandlas till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst

fyra årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en

engångsavgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen.

Avgiftstabeller

Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

8,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,85 kr

Max årlig avgift

1 105 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 250 kr

0 %

4 250 kr – 640 000 kr

50 %

> 640 000 kr

70 %

Vid kombination med Ortofoto25, svart/vit med 0,25 m upplösning:

Max årlig avgift

1 470 000 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,60 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Bilaga

19

LMFS 2017:3

Ortofoto, svart/vit med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,45 kr

Max årlig avgift

580 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 250 kr

0 %

2 250 kr – 340 000 kr

50 %

> 340 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,50 kr

Maxavgift per leverans

50 000 kr

Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

11,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,10 kr

Max årlig avgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 500 kr - 827 750 kr

50 %

> 827 750 kr

70 %

Vid kombination med Ortofoto25 i färg alternativt IR med 0,25 m upplösning:

Max årlig avgift

1 900 000 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,80 kr

Maxavgift per leverans

80 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg över samma område betalas avgiften per

km2 för respektive produktvariant, men bara en startavgift.

Ortofoto, färg alternativt IR med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,90 kr

Max årlig avgift

1 170 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 500 kr

0 %

4 500 kr -680 000 kr

50 %

> 680 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²

0,60 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg över samma område betalas avgiften per

km2 för respektive produktvariant, men bara en startavgift.

20

LMFS 2017:3

Ortofoto25 svart/vit med 0,25 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

34,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

3,40 kr

Max årlig avgift kr

1 000 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 17 000 kr

0 %

17 000 kr – 510 000 kr

50 %

> 510 000 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

2,50 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Ortofoto25, svart/vit med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

8,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,85 kr

Max årlig avgift

1 105 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 250 kr

0 %

4 250 kr -640 000 kr

50 %

>640 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

2,00 kr

Maxavgift per leverans

50 000 kr

Ortofoto25, svart/vit med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,45 kr

Max årlig avgift

580 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 2 250 kr

0 %

2 250 kr – 340 000 kr

50 %

> 340 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

2,00 kr

Maxavgift per leverans

50 000 kr

Ortofoto25 färg alternativt IR med 0,25 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

44,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

4,40 kr

Max årlig avgift kr

1 300 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 22 000 kr

0 %

22 000 kr – 660 000 kr

50 %

> 660 000 kr

80 %

Bilaga

21

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

3,20 kr

Maxavgift per leverans

80 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg över samma område betalas avgiften per

km2 för respektive produktvariant, men bara en startavgift.

Ortofoto25, färg alternativt IR med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

11,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,10 kr

Max årlig avgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 500 – 827 750 kr

50 %

> 827 750 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

2,50 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg över samma område betalas avgiften per

km2 för respektive produktvariant, men bara en startavgift.

Ortofoto25, färg alternativt IR med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,90 kr

Max årlig avgift

1 170 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 500 kr

0 %

4 500 kr – 680 000 kr

50 %

> 680 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²

2,50 kr

Maxavgift per leverans

60 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg över samma område betalas avgiften per

km2 för respektive produktvariant, men bara en startavgift.

Historiska ortofoton, svart/vit med 0,5 m upplösning

Ortofoton framställda ur äldre skannade analoga flygbilder (före år 1990) med

moderna metoder och som finns digitalt lagrade, se översikt i GeoLex på

www.lantmateriet.se.

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²

0,50 kr

Maxavgift per leverans

50 000 kr

22

LMFS 2017:3

8 kap. Uttag av flygbilder och bildgeometri

Licensavgifter och leveransavgifter

1 § Licensavgifter och leveransavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna

samt i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

2 § För flygbilder betalas normalt engångsavgift (licensavgift). Det finns

möjlighet med ett tidsbegränsat avtal med årlig avgift (licensavgift). För

närmare villkor hänvisas till dokumentet ”Avgifter och leveransinformation

för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se

.

Avvikande bestämmelser om rabatter och användarfaktorer

3 § Bestämmelserna i 1 kap. 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på uttag av

analoga flygbilder.

Avgiftstabeller

Digitala flygbildsdata – DMC, UCE och UCXp (kameratyper)

Digitala flygbildsdata – 8 bitar (RGB eller IR)

Engångsavgift per bild

DMC

160,00 kr

UCE

360,00 kr

UCXp

270,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 44 000 kr

0 %

44 000 - 1 800 000 kr

40 %

> 1 800 000 kr

75 %

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med 4.

Vid samtidig beställning av bilder i både IR och färg betalas 1,25 gånger den

framräknade avgiften.

Leveransavgifter Digital flygbild färg eller IR (8 bitar)

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad bild

15,00 kr

Maxavgift per leverans

65 000 kr*

*Begränsat till en årlig täckning om inte licensavgift betalas vid samma

tillfälle.

Digitala flygbildsdata – 16 bitar pan+lr4 eller hi-pan+lo-rgbi

Engångsavgift per bild

DMC (pan+lr4)

225,00 kr

UCE (hi-pan+lo-rgbi)

500,00 kr

UCXp (hi-pan+lo-rgbi)

375,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 56 000 kr

0 %

56 000– 2 250 000 kr

40 %

> 2 250 000 kr

75 %

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med 4.

Bilaga

23

LMFS 2017:3

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad bild

20,00 kr

Maxavgift per leverans

75 000 kr*

* Begränsat till en årlig täckning om inte licensavgift betalas vid samma

tillfälle. Leverans till vidareförädlare mot enbart leveransavgift kan tillämpas

om flygbilderna finns leveransklara i lager.

Bildgeometri för Digital flygbildsdata – orienteringsdata

Engångsavgift per bild

DMC

32,00 kr

UCE

48,00 kr

UCXp

40,00 kr

Orienteringsdata

Avgiftsnedsättning

Ori-fil (Match-AT)

1 – 8 800 kr

0 %

8 800 kr – 320 000 kr

40 %

> 320 000 kr

75 %

Tidsbegränsat avtal med årlig avgift kan tillämpas på samma sätt som för

flygbilderna.

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med 4.

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad bild

10,00 kr

Maxavgift per leverans

10 000 kr

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För nyframställning/anpassning,

lämnas offert.

Standardiserad bearbetning – orienteringsdata

Avser transformation till andra koordinatsystem än SWEREF99. (TM och re-

gionala system).

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 (TM och regionala system)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr*

Transformation av bilden

10 kr/bild

* Ingen startavgift tillkommer vid transformationer till RT90.

Vid större beställning lämnas offert utifrån beräknad tidsåtgång.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

24

LMFS 2017:3

Analoga flygbilder

Skannade analoga flygbilder

Avgiften avser leveransavgift för analoga skannade flygbilder som är

fotograferade åren 2003 – 2006 och som finns i Lantmäteriets digitala

bildlager.

Antal bilder

Avgift/bild

Totalt

Skannade analoga

flygbilder

15 mikrometer

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Ori-fil (Mach-AT)

1 – 125

100 kr

12 500 kr

> 125

80 kr

12 500 + (*) x 80 kr

* antal bilder

Uttag ur analoga flygbildsarkivet

Avgiften/bild avser leveransavgift för skanning av analoga flygbilder som är

fotograferade åren 1929-2002

I avgiften ingår en inställning inför skanningen. För ytterligare inställningar

tillkommer 500 kr per inställning. Det krävs oftast olika inställning för bilder

från olika fotograferingstillfällen och stråk.

För bildorientering och ortokorrigering samt vid större volymer kan offert

lämnas.

Startavgift

500 kr

Antal bilder

Avgift/bild

Totalt

Skannade flygbilder för

fotogrammetrisk bear-

betning

15 mikrometer, 8 bitar

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Skalförändrad skannad

flygbild för bildbearbet-

ning

dpi sätts utifrån utsnitt,

vanligtvis 300dpi, 8 bitar

maxformat 30x45 cm

Hel bild

eller önskat

utsnitt

400 kr

* antal bilder

Enklare bildbearbetning såsom mindre justering av t.ex. färgbalans ingår.

Plottning av flygbild i anslutning till beställd skanning

Plottning av flygbild på halvmatt eller halvblankt standardpapper.

För mer omfattande bildbearbetning före plottning, debiteras avgift enligt

timtaxa.

Bilaga

25

LMFS 2017:3

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

Startavgift per beställning 500 kr

24 x 24

75 kr

55 kr

30 x 30, 20 x 40

110 kr

75 kr

60 x 60, 50 x 70

330 kr

230 kr

80 x 80, 70 x 100

580 kr

400 kr

100 x 100

800 kr

550 kr

Vid större format är avgiften 8,00 kr respektive 5,50 kr/löpcm (maxbredd 100

cm). Lägsta avgift är 500 kr.

Plottning av digitalt lagrade bilder

Plottning sker på halvblankt standardpapper. Enklare bildbearbetning såsom

mindre justering av t.ex. färgbalans ingår. För mer omfattande bildbearbet-

ning före plottning, debiteras avgift per timme enligt timtaxa.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

Startavgift per beställning 500 kr

24 x 24

380 kr

200 kr

30 x 30, 20 x 40

420 kr

250 kr

60 x 60, 50 x 70

620 kr

450 kr

80 x 80, 70 x 100

850 kr

650 kr

100 x 100

1 100 kr

850 kr

Vid större format är avgiften 11,00 kr respektive 8,00 kr/löpcm (maxbredd

100 cm).

9 kap. Uttag av fastighetsinformation och fastighetsprisinformation

Licensavgifter och leveransavgifter

1 § Licensavgifter och leveransavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna

samt i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

Särskild rabatt på licensavgift

2 § Rabatt på licensavgift för fastighetsuttag och fastighetsprisuttag lämnas

enligt tabellen nedan.

Rabatten gäller inte licensavgift för ändringsaviseringar.

Från kr

Till kr

Maximal rabatt i kr

inom intervall

0

120 000

0

120 000

190 000

17 500

190 000

240 000

15 000

240 000

320 000

28 000

320 000

480 000

64 000

480 000

640 000

72 000

640 000

1 000 000

180 000

1 000 000

2 000 000

550 000

2 000 000

10 000 000

4 800 000

Rabatt enligt denna paragraf gäller vid kommersiell slutanvändning inom ett

enda bolag (organisationsnummer). Vid kommersiell slutanvändning inom

26

LMFS 2017:3

flera bolag ingående i samma koncern tillämpas i stället reglerna om koncern-

rabatt i 1 kap. 15 §. Man kan inte tillämpa båda varianterna samtidigt.

Avgiftstabeller

Licensavgifter för nya produkter från projektet ”Framtida tillhandahållande

fastighetsinformation”

Nedladdning - uttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri.

Belägenhetsadress

Basinformation

0,10 kr

Berörkrets

0,00 kr

Kan endast beställas med

Basinformation

Byggnad

Basinformation

0,50 kr

Berörkrets

0,00 kr

Kan endast beställas med

Basinformation

Geometri

0,10 kr

Samfällighetsföreningsregisterinformation (SFR), fr.o.m. 21 mars 2018

Basinformation

0,00 kr

Styrelse

0,00 kr

Berörkrets

0,00 kr

Nedladdning - abonnemang

Avgiften för Nedladdning abonnemang är avgiften för Nedladdning uttag

med ett påslag på 40 %. Avgiften är årlig och ger rätt till fritt antal nedladd-

ningar.

Nedladdning abonnemang tillhandahåller inte Samfällighetsföreningsregister-

information.

Licensavgifter för fastighetsuttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa.

Avgift per tabell och registerenhet, allmänna delen, byggnads-, adress- och

taxeringsdelen

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

registerenhet

U1

01F, 01M, 01R, 02A, 09G, 09X, 17A, 20A-B,

60F, 60M, 74 K, 80-serien

0,00 kr

U2

09D-F, 13A-B

0,14 kr

Bilaga

27

LMFS 2017:3

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

registerenhet

U3

01A-C, 04A-B, 05A, 06A-B, 08A, 12A, 14AI,

15A, 16A, 41A, 42A

0,24 kr

U4

09A, 09C, 09M, 40A, 43A-Ö, 60-serien, 70-

serien

0,38 kr

U5

42P

0,48 kr

U6*

90A-95D

0,42 kr

U7

50-serien

0,68 kr

Anm. Avgiftsgruppen U3 för tabell 42P gäller endast om tabellen beställs till-

sammans med någon av tabellgrupperna Inskrivet ägande – där

personnummer inte ingår.

Avgift per tabellgrupp och registerenhet, inskrivningsdelen

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

registerenhet

U1

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H

Inskrivningsfastighet – 31R

0,00 kr

U2

Äldre förhållande: 39F

0,14 kr

U3

Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C, 35E-F,

35H-I, 35K, 35M, 35O-R

Inskrivet ägande - Aktuell ägarbild: 35A, 35C,

35F 35H, 35Q-R

Tomträttsupplåtelse: 36A-B

Anteckning: 33A-E

Person/organisation: 37A-B

0,24 kr

U5

Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35H-R

Inskrivet ägande – utan personnummer: 35C,

35H, 35S-T

Inskrivet ägande – fång, köpeskilling, utan

personnummer: 35C, 35E, 35H-I, 35K, 35M,

35O-P, 35S-T

0,48 kr

U7

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K

0,68 kr

Anm. Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd eller efter

särskild prövning.

Licensavgifter för avisering av förändringar i fastighetsregisterinformation

Bevakning och förändringsavisering sker utifrån ett geografiskt område, lägst

en kommun, eller utifrån en viss bestämd stock av fastigheter. Ett fastighets-

uttag måste ske innan aviseringen börjar. Om bevakning sker på en viss be-

stämd stock av fastigheter, måste ett eller flera fastighetsuttag ske per år.

Fullständig eller förenklad avisering kan väljas.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

Licensavgifter för fastighetsavisering, fullständig

Abonnemangsavgift tas ut per bevakad (levande) registerenhet och år.

28

LMFS 2017:3

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

10,98 kr

Slutkund som önskar ytterligare engångsuttag på någon av de tabeller/in-

formationsgrupper som ingår i abonnemanget får 80 % rabatt på avgiften för

fastighetsuttaget. Maxavgift 84 000 kr.

Allmänna delen, byggnads-, adress- och taxeringsdelen

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabeller/objekt.

Abonnemangsavgift, per tabell och år, se tabell nedan.

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

01F, 01M, 01R, 02A, 09X, 17A, 20A-B, 41A,

52B, 53A-B, 54A-B, 57A-D, 60F, 60M, 74K

0,00 kr

A2

04A-B, 05A, 06A, 06B, 09D-E, 13A-B,

14A-I, 16A, 55A

0,09 kr

A3

12A

0,21 kr

A4

08A, 15A, 40A, 60-serien, 70-serien

0,31 kr

A5

42A, 43A-Ö

0,41 kr

A6

01A-C, 09A, 09C, 09M

0,51 kr

A7*

90-serien

0,32 kr

A8

50A

0,71 kr

A9

42P

0,92 kr

Anm. Avgift per tabell om en eller flera tabeller väljs inom samma serie (A-B,

AC, A-D, A-Ä, 60-, 70- eller 90-serien).

Inskrivningsdelen

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabellgrupp.

Abonnemangsavgift, per tabellgrupp och år, se tabell nedan

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H, 31R

0,00 kr

A3

Tomträttsupplåtelse: 36A-B

0,21 kr

A4

Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K

0,31 kr

A6

Anteckning: 33A-E

Person/organisation: 37A-B

0,51 kr

A10

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C,

35E-F, 35H-I, 35K, 35M, 35O-R

2,08 kr

A11

Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35,H-R

2,60 kr

Anm. Tabellgruppen Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd.

Bilaga

29

LMFS 2017:3

Licensavgifter för fastighetsavisering, förenklad

Kan endast beställas för adresstabellerna (01A-C, 90B).

Abonnemangsavgiften vid förenklad avisering baseras på abonnemangs-

avgiften för fullständig avisering. Rabatt beroende på aviseringsintervall, ges

på abonnemangsavgiften för fullständig avisering.

Antal aviseringar

Rabatt

12 ggr/år (månad)

50 %

4 ggr/år (kvartal)

60 %

2 ggr/år (halvår)

70 %

1 ggr/år (helår)

80 %

Leverans enligt kundens önskemål sker efter offert.

Treårsavtal

Slutanvändare med s.k. treårsavtal (minst ett uttag per år under tre års tid) ges

20 % extra rabatt på samtliga uttag. För närmare villkor hänvisas till doku-

mentet ”Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se.

Licensavgift för engångsuttag och avisering för kreditupplysningsändamål

Årlig licensavgift

2 083 000 kr

Uttag av fastighetsinformation för åtgärder som krävs enligt lagen

( 2013:488 ) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Offentliga och kommersiella organisationer får utan licensavgift beställa ett

urval av fastighetsinformation som stöd för genomförande av åtgärder som

krävs enligt lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighets-

registret. För mer detaljerad information om sådana uttag hänvisas till

www.lantmateriet.se

. Startavgift och bearbetningsavgift tillkommer.

F

ASTIGHETSPRISINFORMATION

Licensavgifter för fastighetsprisinformation för intern användning/eget bruk

Startavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa.

Avgift, per tabell och överlåtelse, se tabell nedan.

Maxavgift om alla tabeller beställs

2,44 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

överlåtelse

PU1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

1,72 kr

PU2

Köpare/Säljare (40-41)

0,24 kr

Fastighet (4, 5, 6)

0,24 kr

Taxering (9, 10, 12- 39)

0,24 kr

30

LMFS 2017:3

Fastighetspris, historiska data (avser överlåtelser som skett för mer än ett år

sedan)

År 1

Dagens datum och 12 månader tillbaka

ingen rabatt

År 2

Månad 13 till 24

60 % rabatt

År 3-

Månad 25 och bakåt

90 % rabatt

Licensavgifter för fastighetsprisinformation för extern användning

Se kapitel 11 Avgifter för vidareförädlade data.

Riktvärdeområden med riktvärdesangivelser, vektor

Avgift riket

18 900 kr

Licensavgifter för avisering av förändringar i fastighetsprisinformation

Abonnemangsavgift tas ut per överlåtelser och år.

Abonnemangsavgiften grundas på statistik, ett beräknat snitt på antal

överlåtelser som skett under tre år före innevarande år, för önskade

län/kommuner.

Abonnemangsavgift per tabell, överlåtelse och år, se tabell nedan.

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

4,17 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift överlå-

telse och år

PA1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

2,97 kr

PA2

Köpare/Säljare (40-41)

0,40 kr

Fastighet (4, 5, 6)

0,40 kr

Taxering (9, 10, 12-39)

0,40 kr

Abonnemangsavgiften avser daglig eller veckovis avisering. Om avisering

önskas en gång per månad eller färre antal aviseringstillfällen ges 20 % rabatt.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

10 kap. Historiska kartor och förrättningsakter

1 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för

historiska kartor och förrättningsakter.

2 § Avgift för historiska kartor och förrättningsakter tas i övrigt ut enligt

nedan. Avgifterna avser slutkund.

Analoga kopior från Lantmäteriets arkiv

3 § Avgift för kopior i A4 eller större format tas ut i enlighet med avgiftsför-

ordningen (1992:191). Avgift för kopior i större format än A4 tas ut enligt

följande:

Storlek

Avgift s/v

Avgift färg

A3

17 kr

80 kr

A2

120 kr

200 kr

A1

180 kr

300 kr

A0

300 kr

500 kr

Digitala uttag ur Lantmäteriets digitala arkiv

Bilaga

31

LMFS 2017:3

Leverans via E-handel Historiska kartor

DjVu-fil

0 kr

TIFF-fil

120 kr/st

Utskriven produkt

1 500 kr/m2

Övriga leveranser

Enligt offert

Arkivsök i Arken

4 § Avgift för sökning i Arken - Lantmäteriets digitala arkiv – tas ut i enlighet

med tabellen nedan:

Anslutning

Åtkomst

Avgift

ArkivSök och/eller

ArkenProxy

Till samtliga arkivakter

ur de arkiv som finns

lagrade i Arken enligt

ovan

5 000 kr/år

Avgift per arkivakt som

öppnas, oberoende av an-

slutningsform

40 kr

11 kap. Avgift er för vidareförädlade geodata

Avgifter för åtkomst till geodata för vidareförädling

1 § För åtkomst till geografisk information för framställning av följdprodukt

betalas endast leveransavgift.

För åtkomst till fastighetsinformation för framställning av följdprodukt be-

talas licensavgift och leveransavgift enligt ordinarie avgiftstabeller, om inte

annat anges i detta kapitel.

Licensavgift för spridning/visning

2 § Då vidareförädlade geodata sprids vidare till slutkund, eller visas för

tredje man ska avgift för spridning/visning betalas i enlighet med vad som

föreskrivs i avgiftstabellerna nedan.

För spridning av vidareförädlade geodata, där avgifter inte framgår av

avgiftstabellerna, tas avgift ut enligt offert.

Avgiftstabeller

A VGIFTER FÖR FÖLJDPRODUKT KOPPLAD MOT VISNINGSTJÄNST ELLER

DIREKTÅTKOMSTTJÄNST

Visningstjänster för Kartor och Bilder (avgift/km 2 )

Nedanstående avgifter gäller då kommersiell vidareförädlare använder Lant-

mäteriets visningstjänst i följdprodukter i form av applikationer, där åtkomst

till geografiskt område och skikt begränsas av applikationen.

ELF Basemap Visning

Årlig grundavgift per km²

0,71 kr

Maxavgift

125 000 kr

32

LMFS 2017:3

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 %

> 35 500 kr

50 %

Höjdmodell Visning

Årlig grundavgift per km²

0,27 kr

Maxavgift

53 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 000 kr

0 %

> 27 000 kr

50 %

Ortofoto färg eller IR 0,5 m Visning

Årlig grundavgift per km²

12,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,20 kr

Maxavgift

1 570 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 %

6 000 kr - 905 000 kr

50 %

> 905 000 kr

70 %

Vid användning av både IR och färg över samma område är licensavgiften

grundavgiften multiplicerat med faktor 1,25.

Ortofoto färg 0,25 m Visning

Årlig grundavgift per km²

48,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

4,80 kr

Maxavgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 24 200 kr

0 %

24 200 -726 000 kr

50 %

> 726 000 kr

80 %

Vid användning av både Ortofoto färg 0,25 m och 0,5 m över samma område,

betalas avgift endast för 0,25 m. Ortofoto med 0,5 m ingår då i samma avgift.

Topografisk webbkarta Visning

Årlig grundavgift per km²

0,47 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 %

> 23 500 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning, cache

Årlig grundavgift per km²

0,47 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 %

> 23 500 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Årlig grundavgift per km²

0,71 kr

Bilaga

33

LMFS 2017:3

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 %

> 35 500 kr

50 %

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Årlig grundavgift per km²

0,21 kr

Maxavgift

29 468 kr

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Planer, bestämmelser

50 %

Rättigheter

50 %

Fastighetsindelning Visning

Årlig grundavgift per km²

0,85 kr

Maxavgift

116 865 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 41 738 kr

0 %

> 41 738 kr

60 %

Hydrografi Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,01 kr

Maxavgift

14 607 kr

Nedladdningstjänster för kartor, höjddata och bilder

Fastighetsområde Nedladdning

Årlig grundavgift per km²

23,25 kr

Maxavgift

1 800 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 128 552 kr

0 %

> 128 552 kr

70 %

Höjdmodell Nedladdning

Årlig avgift, se GSD-höjddata, grid 2+

Hydrografi Nedladdning

Årlig grundavgift per km²

1,30 kr

Maxavgift

191 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 127 339 kr

0 %

> 127 339 kr

50 %

Geodata i vidareförädlares visningstjänst

Avgiften för geodata, ”låst” i vidareförädlares visningstjänst, är 80 % av

licensavgiften för motsvarande uttagsprodukt (raster). Detta förutsätter att

34

LMFS 2017:3

användaren av tjänsten inte får rätt att ladda ner geodata och lagra på egen

server.

Transaktionsavgift för kartor och bilder i visningstjänst

Transaktionsavgift för geodata i visningstjänst finns presenterat i kapitel 2

Visningstjänster. Av transaktionsavgiften utgör 73 % avgiften för data och

27 % avgift för själva tjänsten.

Lokalisera, ta ut och publicera

Avgiften gäller för en tidsbegränsad publicering av ett kart- eller bildutsnitt

som illustration till en text. Transaktionsavgiften ger möjlighet att upplåta rätt

till slutanvändare att zooma och panorera för att själv placera bilden rätt i för-

hållande till sitt objekt.

Avgift/transaktion:

Ortofoto Visning

0,15 kr

Topografisk webbkarta Visning

0,07 kr

Fastighetsindelning Visning

0,08 kr

Fast avgift för att lagra och publicera bild

2,00 kr/bild

Direktåtkomsttjänster för lokalisering

Avgiften avser endast användning för lokalisering i visningstjänst.

Ortnamn Direkt

Årlig avgift per km2

0,05 kr

Maxavgift

5 250 kr

Belägenhetsadress Direkt

Årlig avgift per km2

0,56 kr

Fast årlig avgift

55 650 kr

Registerbeteckning Direkt

Årlig avgift per km2

0,17 kr

Fast årlig avgift

16 695 kr

Övriga Direktåtkomsttjänster

Gränspunkt Direkt

Årlig avgift per km2

2,94 kr

Maxavgift

226 840 kr

Registerbeteckning Direkt, fristående användning

Avgift per transaktion

1,45 kr

Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan koppling till övriga

tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen sker tillsam-

mans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt är avgiften 0 kr per

transaktion.

A VGIFTER FÖR FÖLJDPRODUKT BASERAD PÅ UTTAG

Fastighetsinformation för kommersiell vidareförädling

Avgift för extern användning per användare eller försåld följdprodukt och år,

tas ut enligt offert.

Bilaga

35

LMFS 2017:3

Avgifter för vidareförädling av belägenhetsadresser i egen databas

Årlig avgift för uttag och avisering av belägenhetsadresser är 4 öre per adress

och år. Därutöver erläggs avgift för slutanvändning beroende på typ av

följdprodukt enligt nedan.

Publik tjänst

Avgift antal adresser som görs tillgängliga per år

0,21 kr

Ska tjänsten även omfatta API som ska ge tredje part tillgång till tjänstens

innehåll och funktion tillkommer 0,21 kr per adress och år för den rättigheten.

Uppdatering av kundregister

Avgift per transaktion

0,09 kr

Lokaliseringsanalys

Avgift per använd adress och analysresultat

0,015 kr

Enkel lokalisering med adress

Avgift per transaktion

0,06 kr

Semiadresserat utskick med belägenhetsadress

Avgift per adresserat utskick

2,00 kr

Områden skapade utifrån belägenhetsadress

Avgift per slutkund

1 050 kr

Fastighetsprisinformation för extern användning

Vidareförsäljning av produkter

Avser vidareförsäljning/spridning av produkter och tjänster

Avgift per överlåtelse och aktör/toppdomän

0,98 kr

Förutsätter eget abonnemang/avisering

Vidareförsäljning av överlåtelser för publicering

Publicering i tidskrift

Avgift per publicerad överlåtelse och tidning/tryckt tidskrift 2,44 kr

Avgift per publicerad överlåtelse per Internettidning

0,98 kr

Övrig användning

Avgift per överlåtelse

0 – 2,44 kr

Avgifter för vidareförädling av fastighetstaxeringsinformation gällande

småhus i egen databas

Årlig avgift för uttag av fastighetstaxeringsinformation gällande småhus är 4

öre per fastighetsobjekt och år. Därutöver erläggs avgift för slutanvändning

beroende på typ av följdprodukt enligt nedan.

Licensavgift för följdprodukten Publika tjänster

Avgift antal fastigheter som görs tillgängliga per år

0,19 kr

Ska tjänsten även omfatta API som ska ge tredje part tillgång till tjänstens

innehåll och funktion tillkommer 0,19 kr per fastighet och år för den rättig-

heten.

36

LMFS 2017:3

Konvertering av vektorinformation till raster

När konvertering sker av geodata, som endast finns prissatt i vektorform, ut-

gör den årliga grundavgiften för sammanslagen rasterdata 10 % och skiktad

raster 30 % av den årliga grundavgiften för vektorinformationen.

Konvertering av höjddata till bilder i rasterform

När konvertering sker av höjddata (Laserdata eller GSD-Höjddata, grid 2+) till

bilder i rasterform, t.ex. lutningsbilder, skuggbilder och när inte höjdvärden

medföljer produkten är avgiften 12,5 % av den årliga avgiften för höjddata.

Framställning av höjddata från flygbilder genom bildmatchning

När flygbilder används för framställning av punktmoln/ytmodeller gäller

samma avgifter som Lantmäteriet tar ut för geodataprodukten Ytmodell från

flygbilder

, se kapitel 6. För andra produktvarianter betalas avgifter enligt

nedan.

Höjdpunkter med 0,5 m punktavstånd eller glesare

Årlig grundavgift per km²

2,25 kr

Max årlig avgift

300 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 500 kr

0 %

3 501 – 150 000 kr

40 %

> 150 000 kr

70 %

Höjdpunkter 0,5 m eller glesare färgsatta från RGB eller IRF-bilder

Årlig grundavgift per km²

6,75 kr

Max årlig avgift

900 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 501 – 450 000 kr

40 %

> 450 000 kr

70 %

Höjdpunkter 0,5 m eller glesare färgsatta från RGB och IRF-bilder

Årlig grundavgift per km²

7,75 kr

Max årlig avgift

1 050 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 500 kr

0 %

6 501 – 525 000 kr

40 %

> 525 000 kr

70 %

Höjdpunkter med ~0,25 m punktavstånd (Avser användning av flygbilder

inom 2-årsomdrevet med 0,24 m upplösning)

Årlig grundavgift per km²

3,40 kr

Max årlig avgift

250 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 501 – 225 000 kr

40 %

> 225 000 kr

70 %

Bilaga

37

LMFS 2017:3

Höjdpunkter med ~0,25 m punktavstånd RGB eller IRF (Avser användning av

flygbilder inom 2-årsomdrevet med 0,24 m upplösning)

Årlig grundavgift per km²

16,60 kr

Max årlig avgift

850 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 16 500 kr

0 %

16 501 – 450 000 kr

40 %

> 450 000 kr

70 %

Höjdpunkter med ~0,25 m punktavstånd RGB och IRF (Avser användning av

flygbilder inom 2-årsomdrevet med 0,24 m upplösning)

Årlig grundavgift per km²

19,60 kr

Max årlig avgift

1 000 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 17 500 kr

0 %

17 501 – 510 000 kr

40 %

> 510 000 kr

70 %

Ortofoto och Ortofoto 25 med lägre upplösning än 1 meter

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning, se grundavgift vid respektive

ortofotoprodukt med upplösning 1 meter.

Portabel enhet

Med portabel enhet avses en teknisk lösning som bara medger möjlighet att

titta på data. Användningen av anpassade geodata/geodataprodukter i

portabel enhet är begränsad till bärbara handenheter, t.ex. GPS eller mobil-

telefon. Det är inte tillåtet att överföra data till annan enhet än den enhet

licensen är kopplad till.

Portabel enhet, engångsavgift

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar av geodata utan att ny

licensavgift betalas.

Geodata

Avgift per km 2

GSD-Fastighetskartan, all information

0,136 kr

GSD-Fastighetskartan,

fastighetsindelning

0,070 kr

GSD-Fastighetskartan, topografi

0,066 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 %

0,030 kr

Kommunikation – 15 %

0,010 kr

Hydrografi – 15 %

0,010 kr

Bebyggelse – 20 %

0,013 kr

Övrigt – 5 %

0,003 kr

Ortofoto sv/v 1 m

0,11 kr

Ortofoto färg/IR 0,5 m

0,16 kr

Ortofoto25

0,21 kr

38

LMFS 2017:3

Portabel enhet, abonnemang

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteriets

geodata (se nedan) via Internet.

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör.

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

GSD-Fastighetskartan, all information

8 178 kr

0,020 kr

GSD-Fastighetskartan, fastighetsindelning

4 208 kr

0,010 kr

GSD-Fastighetskartan, topografi

3 970 kr

0,009 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45%

1 785 kr

0,004 kr

Kommunikation – 15%

595 kr

0,001 kr

Hydrografi – 15%

595 kr

0,001 kr

Bebyggelse – 20%

795 kr

0,002 kr

Övrigt – 5%

200 kr

0,001 kr

Ortofoto sv/v 1 m

3 850 kr

0,015 kr

Ortofoto färg/IR 0,5 m

9 000 kr

0,022 kr

Ortofoto25

5 600 kr

0,030 kr

Karttjänst transaktion

Avgift/transaktion

0,34 kr

För följdprodukt med kartvisning betalas transaktionsavgift för varje kartvis-

ning (zoomning, panorering etc.).

För varje följdprodukt med sökning som görs på ev. vektorinformation betalas

också transaktionsavgift.

Kartlänkning integrerad

Modell A

Avgifter i modell A förutsätter att vidareförädlare betalar avgift för publik

visning av följdprodukt (tjänst).

Modellen tillåter även att tredje parts domänadresser/webbsidor länkas mot

denna tjänst, via en separat teknisk lösning, för att möjliggöra presentation av

tredje parts egen information med tjänstens rasterbilder som bakgrund. Vis-

ningen skall ske integrerat på tredje parts domänadress/webbsida.

Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig avgift för rätten att visa informa-

tion på nätet enligt Publik tjänst kartinformation, Publik tjänst bildinformation

och/eller Publik tjänst Vektorsök. Avgift skall betalas för de geodata som ingår

i tjänsten.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens domän-

adress/webbsida, betalar antingen per transaktion eller per unik besökare per

vecka.

Bilaga

39

LMFS 2017:3

Avgifter modell A

Alternativ 1

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Publik tjänst kartinforma-

tion, Publik tjänst bildinformation och/eller Publik tjänst Vektorsök samt

avgift enligt nedan.

• GSD-Fastighetskartans topografi, inom tätortsområde

• Ortofoto och Ortofoto25

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/transaktion

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning, i rasterformat

Avgift/transaktion

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Alternativ 2

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Publik tjänst kartinforma-

tion, Publik tjänst bildinformation och/eller Publik tjänst Vektorsök samt

avgift enligt nedan.

• GSD-Fastighetskartans topografi, inom tätortsområde

• Ortofoto och Ortofoto25

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning, i rasterformat

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

40

LMFS 2017:3

Modell B

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjänstens

rasterbilder som bakgrund.

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på nätet.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till kommersiell vidareförädla-

res tjänst betalar avgift antingen per transaktion eller per unik besökare/vecka.

Transaktionsavgiften inkluderar avgift för visning på Internet.

Tillåtna geodata:

• GSD-Fastighetskartans topografi, inom tätortsområde

• Ortofoto s/v 1 m upplösning eller lägre.

För att Ortofoto i färg och Ortofoto25 ska ingå, krävs att kommersiell

vidareförädlare betalar avgift för Publik tjänst bildinformation.

Avgifter modell B

Alternativ 1

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktionsav-

gift.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, betalar

transaktionsavgift enligt nedan.

Avgift/transaktion

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress/webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera en

kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik besö-

kare och vecka.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, betalar

avgift enligt nedan.

Avgift/unik besökare och vecka

0,022 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress/webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera en

kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Publicering/visning

Publicering kartbild på Internet

Startavgift

500 kr

Bilaga

41

LMFS 2017:3

Engångsavgift per kartbild

500 kr

Avgiften gäller inte vid visning av kartbild ur avgiftsfria geodata, eller om av-

gift erlagts för slutanvändning av motsvarande kartbild.

Publicering av illustration i papperstryck

Startavgift:

500 kr

Med illustration menas när en karta används för att illustrera en text.

Engångsavgift per tryckyta

0,008 kr/dm2

(Max A3-format)

Rabatt medges med 90 % för den summa som överstiger 1 654 kr.

För dagstidningar ges ytterligare 50 % avgiftsutjämning.

Publicering av illustration på Internet

Startavgift:

500 kr

Nedanstående avgifter gäller för varje enskild ansökan och får inte samman-

räknas med tidigare eller kommande publiceringar.

Antal publikationer

Engångsavgift/publikation

1 - 10 st

500 kr

11 - 100 st

11 kr

> 100 st

Offert

Publicering genom TV, film och teater

Startavgift

500 kr

Engångsavgift

1 103 kr

(per film/programserie/teateruppsättning)

Tryckt kartprodukt

Karta

Startavgift

500 kr

Engångsavgift per tryckyta

0,12 kr/dm2

> 1 000 000 exemplar

offert

Rabatt medges med 90 % för den summa som överstiger 52 500 kr.

Skylt

Startavgift:

500 kr

För framställd skylt av tryckt karta enligt ovan tillkommer en engångsavgift

på 273 kr upp till 12 dm2 och 1 103 kr över 12 dm2.

Publik tjänst bildinformation

Årlig avgift för publik visning av zoom- och panorerbar bildinformation.

Årlig avgift för respektive bildprodukt x 1,0

Publik tjänst kartinformation

Årlig avgift för publik visning av zoom- och panorerbar kartinformation i

rasterform.

Årlig avgift för respektive rasterprodukt x 10

42

LMFS 2017:3

Publik tjänst vektorsök

Årlig avgift för användning av vektorinformation för sökning (ej visning).

Årlig avgift för respektive vektorprodukt x 3

Transaktionsavgift för GSD–Fastighetskartans fastighetsindelning 1,45 kr

12 kap. Geodetisk information

1 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för

geodetisk information.

2 § Avgift för geodetisk information tas i övrigt ut enligt nedan.

SWEPOS

-

EFTERBERÄKNING

Årlig avgift för tillgång till efterberäkningsdata,

virtuell RINEX och beräkningstjänst

1 000

kr/registrerat

abonnemang

SWEPOS

-

REALTIDSTJÄNSTER

SWEPOS Nätverks-RTK (nationell täckning, årsabonnemang)

Antal anslutningar

Avgift

Obegränsad data

1 – 2

15 000 kr/år och anslutning

Obegränsad data

3 -

Offert

Pott

per anslutning 5 000 kr/år inkl.1000 minuter à 5 kr/min*

* Efter 1000 minuter eller efter 12 månader måste ny avgift betalas för fortsatt

användning.

SWEPOS Nätverks-RTK 90 dagar (nationell täckning, tidsbegränsat 90

dagarsabonnemang)

Avgift

Obegränsad data

5 000 kr per anslutning

SWEPOS Nätverks-RTK 30 dagar (nationell täckning, tidsbegränsat 30

dagarsabonnemang)

Avgift

Obegränsad data

2 000 kr per anslutning

SWEPOS DGNSS

Avgift för anslutning och data

0 kr

G

EODETISKA ARKIVET

Uttag ur Digitalt Geodetiskt Arkiv (DGA)

Årlig avgift/registrerat abonnemang

0 kr

Uttag ur det analoga geodetiska arkivet

Kopior i A4-format av triangel- och höjdpunktskort

Bilaga

43

LMFS 2017:3

Antal exemplar

Avgift per st

1

160 kr

2 -20

60 kr

För större antal debiteras avgift enligt timtaxa

lägst 1 300 kr

Transformationssamband mellan nationella och kommunala system kan

efterfrågas från geodesi@lm.se.

13 kap. Pantbrevssystemet (PBS)

1 § För vissa författningsreglerade registreringsärenden ska sökanden betala

avgift i enlighet med vad som föreskrivs i 15 § förordningen (1994:598) om

pantbrevsregister med beaktande av vad som anges i Lantmäteriets

föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret (LMVFS 2003:3).

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för

användning av pantbrevssystemet.

3 § Avgift för användning av pantbrevssystemet tas i övrigt ut enligt nedan.

Avgifter markerade med * är fria från moms.

P

ANTBREVSSYSTEMET

,

BASTJÄNSTER

PBS – med fast anslutning

Anslutning inkl. 10 arkiv ......................................................................... 4 000 kr

Ytterligare arkiv ............................................................................................ 200 kr

.................................................................................................... dock lägst 1 000 kr

Överlåtelse av arkiv ..................................................................... per arkiv 200 kr

.................................................................................................... dock lägst 1 000 kr

Huvudmeny ........................................................................................................... 0 kr

Visa pantbrev (PIPPF) .............................................................. per transaktion 6 kr

Utskrift av pantbrev

Utskrift av pantbrev (PBFAVR) ............................................. per pantbrev 20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev (PBFREK) ............. per försändelse 80 kr

Ej fullföljd transaktion (PBFVIS) ....................................... per transaktion 10 kr

Visa/annullera utskrift av pantbrev (PIPCA) ..................... per transaktion 10 kr

Registrera/ändra/ta bort referensnummer (PIPEA) ........... per transaktion 10 kr

Beställa arkivförteckning

Beställning upp till 3 000 pantbrev (PBFAFG) .......................................... 525 kr

Beställning fler än 3 000 pantbrev (PBFAFC) .................... per pantbrev 0,20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev (PBFREK) ............. per försändelse 80 kr

Visa/annullera beställningar av arkivförteckning (PIPDF) .. per transaktion 10

kr

System-/registervård ............................................................................................ 0 kr

44

LMFS 2017:3

Konvertera pantbrev

Undermeny ....................................................................................................... 0 kr

Registrera pantbrev .................................................................... per pantbrev 0 kr

Pantbrevskonvertering vid successiv konvertering (PBFSUC)

.................................................................................................... per pantbrev *0 kr

Makuleringsbeställt pantbrev i PBS (PBFMAK) ................ per pantbrev 175 kr

Separat makuleringsbeställt pantbrev ................................. per pantbrev 350 kr

Avvikelserapport (PBFAVV) .......................................................... per lista 44 kr

Säkerhetshandlingar som skickas tillbaka ..................... per försändelse 245 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev (PBFREK) ............. per försändelse 80 kr

Pantbrevskonvertering för lagfaren ägare/tomträttshavare till Ägararkivet

..................................................................................................... per pantbrev 0 kr

Underrättelse till ägare vid konvertering av pantbrev till Ägararkivet

(PBFPU1) ...................................................................... per underrättelse 12,50 kr

Visa registrerade pantbrev (PIPSA) ................................... per transaktion 10 kr

Beställa avstämningslista på lokal skrivare (PBFALL) ................ per lista 10 kr

Beställa avstämningslista från Lantmäteriet (PBFALC) .............. per lista 70 kr

Visa status (PBFVST) ........................................................... per transaktion 10 kr

Avstämningslista saknas ................................................... per transaktion 245 kr

Flytta pantbrev

Undermeny ........................................................................................................ 0 kr

Flytta pantbrev inom koncernen (PBFKON) ........................ per pantbrev 10 kr

Flytta pantbrev till Kronofogdemyndigheten, KFM (PBFPUM)

................................................................................................... per pantbrev *5 kr

Markera pantbrev för flytt till Ägararkivet (PBFPUM) ....... per pantbrev 10 kr

Flyttat pantbrev till Ägararkivet (PBFBYT) .......................... per pantbrev *5 kr

Underrättelse till ägare vid inlägg i Ägararkivet (PBFPU1)

............................................................................................ per underrättelse 13 kr

Ej fullföljd transaktion (PBSVIS) ........................................ per transaktion 10 kr

Dagens flyttade pantbrev (PIPACF) .................................. per transaktion 10 kr

Kvittera inkomna pantbrev/ändra referensnummer (PIPADA)

................................................................................................ per transaktion 10 kr

Flytta pantbrev från KFM (PBFBYT) ............................................................. *5 kr

Flytta pantbrev till Inskrivningsmyndighet, IM(PBFBYT) . per pantbrev *5 kr

Ej fullföljd transaktion (PBFVIS) ........................................ per transaktion 10 kr

Dagens till IM flyttade pantbrev (PIKGF) ............................. per pantbrev 10 kr

Returnerat pantbrev från IM (PBFBYT) ................................ per pantbrev *5 kr

Kvittera från IM returnerade pantbrev (PIKIA) ............... per transaktion 10 kr

Visa historisk arkivinformation (PIPDF) ...........................per transaktion 10 kr

Bilaga

45

LMFS 2017:3

Pantbrevsbegäran/erbjudan

Undermeny ......................................................................................................... 0 kr

Pantbrev begärda av annan ................................................. per transaktion 0 kr

Rekvirera pantbrev ............................................................... per transaktion 0 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet (konverteringskostnad erlagd tidigare)

(PBFBYT) .................................................................................... per pantbrev *5 kr

och underrättelse till ägare (PBFPU2) ............................ per underrättelse 20 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet, flyttkostnad ej erlagd tidigare

(PBFPKU) ................................................................................. per pantbrev *18 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet, konverteringskostnad ej erlagd

tidigare (PBFPLU) ................................................................... per pantbrev *18 kr

och underrättelse till ägare (PBFPU2) ............................ per underrättelse 20 kr

Rekvirera från Ägararkivet (nyuttag avgift ej erlagd tidigare) (PBFPNU)

.......................................................................................................................... *15 kr

Ej fullföljd transaktion (PIKZA) ......................................... per transaktion 10 kr

Mottaget avslag på rekvirerat pantbrev (PBFAVG) ........ per transaktion 10 kr

Mottaget pantbrev (PBFBYT) .................................................. per pantbrev *5 kr

Visa/annullera rekvirerade/avslagna pantbrev (PIPAGA)

................................................................................................ per transaktion 10 kr

Information om rekvirerat/avslaget pantbrev (PIPAHF) per transaktion 10 kr

Erbjudet pantbrev (PBFERB) ................................................. per pantbrev *10 kr

Ej fullföljd transaktion (PBFVIS) ............................................ per pantbrev 10 kr

Kvittera erbjudna pantbrev (PIKNA) ................................ per transaktion 10 kr

Förbindelse och sanering

Pantbrev som ingår i ärendet ........................................................................... 0 kr

Skapa saneringsärende och förbindelse (PBFÄRE) ................ per ärende 40 kr

Avbrutet ärende (PIFÄR) .................................................... per transaktion 10 kr

Genomförda transaktioner i förbindelseärendeärende ......................................

Avgift, se respektive funktion Visa pantbrev – Pantbrevsbegäran/erbjudan

Visa ärendehistorik (PIFIF) ................................................. per transaktion 10 kr

Visa förbindelsehistorik (PIFJF) ........................................ per transaktion 10 kr

Arkivkatalog

Sökbild (PIFJK) ..................................................................... per transaktion 10 kr

Svarsbild ............................................................................................................. 0 kr

Nyuttag av datapantbrev (PBFNYA) ........................................ per pantbrev *3 kr

Autorekvisition och autoflytt av datapantbrev (PBS2)

Autorekvisition (PB2REK) .......................................................... per post in 35 kr

Felsvar autorekvisition (PB2MRE) ............................................ per felsvar 35 kr

Utförda transaktioner enligt autorekvisition .......................................................

Avgift

, se funktion Pantbrevsbegäran/erbjudan

Autoflytt (PB2FLY) ...................................................................... per post in 35 kr

46

LMFS 2017:3

Felsvar autoflytt (PB2MFL) ......................................................... per felsvar 35 kr

Utförda transaktioner enligt autoflytt ........... Avgift, se funktion Flytta pantbrev

P

ANTBREVSSYSTEMET BASTJÄNSTER

,

FÖRENKLAD ANSLUTNING

PBS – utan fast anslutning

Anslutningsavgift ............................................................ per anslutning 1 300 kr

Avgift ............................................................................................... per år 1 300 kr

Transaktionsbevis......................................................................... per styck 350 kr

Konvertering av pantbrev ......................................................... per pantbrev 0 kr

Makuleringsbeställt pantbrev ............................................... per pantbrev 350 kr

Arkivförteckning .......................................................................... per styck 900 kr

P

ANTBREVSSYSTEMET TILLÄGGSTJÄNSTER

Arkivbyte

Per beställning ........................................................................................... 4 500 kr

Per flyttat pantbrev .......................................................................................... *9 kr

Vid volymer över 10 000 pantbrev ............................................................... Offert

Arkivbyte samt borttag av det gamla arkivet .............................. Avgift, se ovan

Arkivbyte samt styrning av det gamla arkivet till nytt ............... Avgift, se ovan

Arkivbyte via fastighetsbeteckning

Prenumeration 6 – 12 gånger/år ........................... per körningstillfälle 1 750 kr

Per pantbrev .................................................................................................... *10 kr

Engångsavgift per körningstillfälle ......................................................... 4 500 kr

Per pantbrev .................................................................................................... *10 kr

Avstämning

Per körningstillfälle ................................................................................... 4 500 kr

Avstämning av kunders säkerhetssystem mot PBS

Per post in ..................................................................................................... 0,35 kr

Prenumeration 2 gånger/år ...................................................... per post in 0,20 kr

Prenumeration 4 gånger/år (PBFAVI) ................................... per post in 0,10 kr

Över 200 000 pantbrev ................................................................................... Offert

Avisering

Händelserapportering (PBFHRA) ........................................... per händelse 2 kr

................... minst 200 händelser/dag och högst 1 000 händelser/dag debiteras

Retroaktiv händelserapportering, inkl 2 körningar ............................ 35 000 kr

Anteckningsavisering ........................ per bevakat pantbrev och månad 0,02 kr

FR-avisering ................... per bevakad fastighet och bevakningstillfälle 0,10 kr

..................................................................... dock lägst 350 kr/bevakningstillfälle

Lista över begärda datapantbrev av annan ......................................... 10 000 kr

Prenumeration 4 ggr .............................................................. per tillfälle 8 750 kr

Lista över inkomna datapantbrev för inkvittering ............................... 8 750 kr

Bilaga

47

LMFS 2017:3

Prenumeration 4 ggr............................................................... per tillfälle 7 000 kr

Kontroll av lagfaren ägare/tomträttshavare och pantbrev i eget arkiv

Engångsavgift oavsett om infil levererats, max 3 körningar/dag, (PBFKOK)

............................................................................................................ per dag 175 kr

Levererat svar

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOA) ................... per svar 28 kr

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOB) .................... per svar 10 kr

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOD) ................... per svar 37 kr

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOF) .................... per svar 37 kr

Ingen misstämning mot fastighetsregister (PBFKOO) ................ per svar 11 kr

Ingen misstämning mot pantbrevsregister (PBFKOP) ................ per svar 12 kr

Automatisk inkvittering

Via infil ........................................ beställningsavgift 100 000 kr samt 175 kr/dag

per inkvitterat pantbrev (PBFBYB) ............................................................... 10 kr

ingår i tilläggstjänster (PBFBYA) ................................................................... 18 kr

Öppning av arkiv utan inkvittering

Upp till 5 arkiv ........................................................................................... 8 750 kr

Ytterligare arkiv ............................................................................ per arkiv 350 kr

Referensnummerändring

Engångsavgift per körningstillfälle ......................................................... 4 375 kr

Per ändrat referensnummer .......................................................................... 10 kr

Över 10 000 pantbrev .................................................................................... Offert

Med eller utan infil ..................................................................................... se ovan

Programmering .............................................................................................. Offert

Registerutdrag

Enbart för lagfaren ägare eller tomträttshavare............................................. 0 kr

Övriga

Arkivförteckning på fil

Per körningstillfälle ................................................................................... 4 375 kr

Per pantbrev ..............................................................................................................

0,25 kr

Prenumeration 4 gånger/år .................................................. per pantbrev 0,10 kr

Arkivförteckning avseende fler än ett arkiv .............................................. Offert

Efterlysning av datapantbrev .............................................. per pantbrev 350 kr

Arkivkatalog på papper

Numerisk eller alfabetisk ............................................................................. 450 kr

Numerisk och alfabetisk .............................................................................. 600 kr

Extra öppethållande med bemanning ................................... per timme 2 500 kr

.................................................................................................. dock lägst 13 000 kr

48

LMFS 2017:3

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018. Vid ikraftträdandet upp-

hör LMFS 2016:5 och LMFS 2008:14 att gälla.

2. För ärenden som inkommit före dagen för ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

Olle Sundin

Anders Sandin