MSBFS 2018:7

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:7

Utkom från trycket

den 30 oktober 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om anmälan och identifiering av

leverantörer av samhällsviktiga tjänster;

beslutade den 23 oktober 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 3, 4 och 16 §§ förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet

för samhällsviktiga och digitala tjänster.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan enligt 23 §

lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och

digitala tjänster samt bestämmelser om identifiering av leverantörer av

samhällsviktiga tjänster enligt 3 § 1 st. 1 p. samma lag.

2 § I 3-9 kap. finns en förteckning över samhällsviktiga tjänster där en

incident skulle medföra en betydande störning enligt 3 § 1 st. 1 p. lagen

(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala

tjänster.

Begreppsförklaring

3 § I denna författning avses med

inom 3 kap. energi

systemansvarstjänst

transmission (TSO) för gas

Systemansvarstjänst

transmission (TSO) enligt

definitionen i artikel 2.4 i

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för

den inre marknaden för naturgas.

MSBFS

2018:7

2

systemansvarstjänst

distributionssystem (DSO) för gas

Systemansvarstjänst

distributionssystem (DSO) enligt

definitionen i artikel 2.6 i

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för

den inre marknaden för naturgas

och om upphävande av direktiv

2003/55/EG.

handel och leverans av naturgas

Handel och leverans av naturgas

enligt definitionen i artikel 2.8 i

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för

den inre marknaden för naturgas

och om upphävande av direktiv

2003/55/EG.

inom 4 kap. transport

kringliggande installationer

Hjälpmedel som

 förser luftfartyg med

positionsbestämning och

tidsanpassad information vid in-

och utflygning till flygplatsen,

 används för att fastställa

luftfartygs position i syfte att

möjliggöra säker separering, eller

 möjliggöra kommunikation i

syfte att utöva flygkontrolltjänst.

infrastrukturförvaltning och

trafikledning järnväg

Infrastrukturförvaltning och

trafikledning järnväg enligt artikel

3.2 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2012/34/EU av den 21

november 2012 om inrättande av ett

gemensamt europeiskt

järnvägsområde.

sjötrafikinformationstjänst

Vessel Traffic Service (VTS), enligt

definitionen i artikel 3 o i

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/59/EG av den 27 juni

2002 om inrättande av ett

övervaknings- och informations-

system för sjötrafik i gemenskapen.

MSBFS

2018:7

3

vägmyndigheter

Vägmyndigheter enligt definitionen i

artikel 2.12 i kommissionens

delegerade förordning 2015/962/EU

av den 18 december 2014 om

komplettering av

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2010/40/EU vad gäller

tillhandahållande av EU-omfattande

realtidstrafikinformationstjänster.

Göteborgs storstadsområde

Ett geografiskt område som omfattar

följande kommuner: Ale, Alingsås,

Göteborg Härryda, Kungsbacka,

Kungälv, Lerum, Lilla Edet,

Mölndal, Partille, Stenungssund,

Tjörn och Öckerö.

Malmös storstadsområde

Ett geografiskt område som omfattar

följande kommuner: Burlöv, Eslöv,

Höör, Kävlinge, Lomma, Lund,

Malmö, Skurup, Staffanstorp,

Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Stockholms storstadsområde

Ett geografiskt område som omfattar

följande kommuner: Botkyrka,

Danderyd, Ekerö, Haninge,

Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka,

Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn,

Salem, Sigtuna, Solna, Sollentuna,

Stockholm, Sundbyberg, Södertälje,

Täby, Tyresö, Vallentuna, Vaxholm,

Värmdö, Upplands-Bro, Upplands

Väsby och Österåker.

intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem enligt

definitionen i artikel 4.1 i

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2010/40/EU av den 7 juli

2010 om ett ramverk för införande

av intelligenta transportsystem på

vägtransportområdet och för

gränssnitt mot andra transportslag.

MSBFS

2018:7

4

inom 5 kap. bankverksamhet

tillsynskategorisering

Finansinspektionens årliga

tillsynskategorisering som sker i

enlighet med Europeiska

bankmyndighetens riktlinjer om

gemensamma förfaranden och

metoder för översyns- och

undersökningsprocessen.

inom 6 kap. finansmarknadsinfrastruktur

centrala motparter

Enligt definitionen i artikel 2 punkt

1 i Europaparlamentets och rådets

förordning 648/2012/EU om OTC-

derivat, centrala motparter och

transaktionsregister.

inom 7 kap. hälso- och sjukvård

hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård enligt direktiv

2011/24/EU hälso- och

sjukvårdstjänster som hälso- och

sjukvårdspersonal tillhandahåller

patienter i syfte att bedöma,

bibehålla eller återställa deras

hälsotillstånd, inbegripet

förskrivning, utlämning och

tillhandahållande av läkemedel och

medicinska hjälpmedel.

vårdgivare

statlig myndighet, landsting och

kommun i fråga om sådan hälso-

och sjukvårdsverksamhet som

myndigheten, landstinget eller

kommunen har ansvar för (offentlig

vårdgivare) samt annan juridisk

person eller enskild näringsidkare

som bedriver hälso- och

sjukvårdsverksamhet (privat

vårdgivare)

MSBFS

2018:7

5

inom 8 kap. distribution och

leverans av dricksvatten

akutsjukhus

Vårdinrättning som är inrättad för

sluten vård och som har särskild

akutmottagning för den som

behöver omedelbar hälso- och

sjukvård.

inom 9 kap. digital infrastruktur

auktoritativ namnserver

Server som har den auktoritativa

informationen om kopplingen

mellan domännamn och ip-adress.

DNS-tjänst

Tjänst som levereras på internet

och som möjliggör att domännamn

översätts till ip-adresser.

rekursiv namnserver

Server som levererar ip-adresser

som är kopplade till domännamn,

antingen genom en tidigare

hämtning som tillfälligt har lagrats

(cache) eller genom att hämta ip-

adresser från den auktoritativa

namnservern för domännamnet.

toppdomänens namnservertjänst

Den tjänst som registreringsenheten

för toppdomänen har, och som

levererar information om

domännamn som är registrerade

under toppdomänen, inklusive den

tillhörande databasen med

registrerade domännamn och

tillhörande hänvisningar till

auktoritativa namnservrar och

DNSSEC-nycklar.

2 kap.

Anmälningsskyldighet

1 § En leverantör av samhällsviktig tjänst ska utan dröjsmål anmäla

följande till berörd tillsynsmyndighet.

1. Leverantör och berörd tjänst, inbegripet

a) Namn på leverantör

MSBFS

2018:7

6

b) Organisationsnummer

c) Kontaktuppgifter

d) Berörd samhällsviktig tjänst

e) Om den samhällsviktiga tjänsten tillhandahålls i två eller flera

medlemsstater inom Europeiska unionen, samt i så fall vilka.

2. Anmälan av kontaktperson och ansvarig för

incidentrapporteringskonton

a) För- och efternamn

b) E-postadress

c) Mobiltelefonnummer

2 § En leverantör som anmält sig som en leverantör av en samhällsviktig

tjänst enligt 2 kap 1 § ska utan dröjsmål informera berörd tillsynsmyndighet

om förändringar av kontaktpersoner eller om leverantören inte längre

uppfyller kriterierna för att utgöra en leverantör av samhällsviktig tjänst.

3 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom energi

1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande el där incidenter skulle medföra

en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten avses

1. elöverföring som tillhandahålls av certifierat transmissionsnätsföretag

enligt lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för

el,

2. elöverföring i regionnät enligt definitionen i 2 § 8 p.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS

2012:4) om redovisning av nätverksamhet,

3. eldistribution till elanvändare med styrel prioritetsklass 1–5 enligt 5 §

förordningen (2011:931) om planering för prioritering av

samhällsviktiga elanvändare,

4. elproduktion som är ansluten till stam- eller regionnät med undantag för

industrimottryck eller annan elproduktion direkt ansluten till industri,

eller

5. elhandel som bedrivs av den som åtagit sig balansansvar i enlighet med

ellagen (1997:857).

2 § Med samhällsviktiga tjänster rörande olja i form av flytande

petroleumbaserade och förnybara drivmedel och bränslen där incidenter

skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten

avses

MSBFS

2018:7

7

1. tjänsterna import, export, produktion, raffinering, bearbetning eller

försäljning som hanterar minst

a) 500 000 ton/år för petroleumbaserade drivmedel och bränslen eller

b) 50 000 ton/år för biodrivmedel och biobränslen,

2. tillhandahållande av drivmedelslager och depåer,

a) med sammanlagd kapacitet på minst 100 000 m3,

b) med sammanlagd kapacitet på minst 20 000 m3 och med avgörande

betydelse för regional försörjning, eller

c) med sammanlagd kapacitet på minst 10 000 m3 för jetbränsle, eller

3. överföringstjänst i ledningar, egen överföring eller logistik för flytande

drivmedel och bränslen med kapacitet för

a) 500 000 ton/år, eller

b) 250 000 ton/år för jetbränsle.

En tjänst enligt första stycket om den utförs för eget bruk inom ett

industriområde omfattas inte.

Depåområden där flera leverantörer har cisterner med gemensam lastnings-

eller lossningsutrustning ska betraktas som ett drivmedelslager vid

beräkning av volym.

3 § Med samhällsviktiga tjänster rörande gasförsörjningen där incidenter

skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten

avses

1. systemansvarstjänst för transmission (TSO),

2. systemansvarstjänst för distributionssystem (DSO),

3. handel och leverans av naturgas, eller

4. kondensering av naturgas samt hantering av kondenserad naturgas som

omfattar minst 20 GWh per år.

4 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom transport

1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande lufttransport där incidenter

skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten

avses

1. tillhandahållande av flygplatser med en passagerarfrekvens överstigande

1 000 000 passagerare per/år och dess kringliggande installationer, eller

2. flygkontrolltjänster.

MSBFS

2018:7

8

2 § Med samhällsviktiga tjänster rörande järnvägstransport där incidenter

skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten

avses

1. infrastrukturförvaltning eller trafikledning av järnväg, med huvudspår

överstigande 200 spårkilometer,

2. persontrafik som trafikerar huvudspår där trafikarbetet årligen

överstiger 1 500 000 framförda tågkilometer, eller

3. godstrafik som trafikerar huvudspår där trafikarbetet årligen överstiger

1 500 000 framförda tågkilometer.

3 § Med samhällsviktiga tjänster rörande sjöfart där incidenter skulle

medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten avses

1. tillhandahållande av hamnar

a) som hanterar en godsmängd överstigande 100 000 ton per år,

b) som hanterar minst 200 000 passagerare per år över en

femårsperiod, eller

c) som ingår i TEN-T nätverket, eller

2. sjötrafikinformationstjänst.

4 § Med samhällsviktiga tjänster rörande vägtransport där incidenter

skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten

avses

1. trafikstyrning och trafikledning av vägmyndigheter avseende

a) TEN-T vägnät, eller

b) vägnät ingående i Stockholms, Göteborgs eller Malmös

storstadsområden, eller

2. intelligenta transportsystem, för tjänsterna

a) larmcentraler för eCall, eller

b) rikstäckande statliga databaser som innehåller uppgifter om

hastighetsgräns, vägbredd, bärighet, samt rekommenderad väg för

farligt gods.

5 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom bankverksamhet

1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande bankverksamhet där incidenter

skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten

avses betaltjänster enligt 1 kap. 2 § 1–6 p. lagen (2010:751) om betaltjänster

som tillhandahålls av

1. kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 p. lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse som enligt Finansinspektionens årliga

tillsynskategorisering tillhör kategori 1 eller 2, eller

MSBFS

2018:7

9

2. utländska kreditinstitut som driver finansieringsrörelse i Sverige genom

en filial med en balansomslutning om minst 500 miljarder kronor.

6 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom finansmarknadsinfrastruktur

1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande finansmarknadsinfrastruktur där

incidenter skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av

tjänsten avses

1. tillhandahållande av handelsplatser med en sammanlagd

handelsomsättning om minst 1 miljard kr/dag, eller

2. tjänster som utförs av centrala motparter.

7 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom hälso- och sjukvård

1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande hälso- och sjukvård där

incidenter skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av

tjänsten avses

1. hälso- och sjukvård som bedrivs av en vårdgivare och som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) eller

detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med

läkemedel,

a) där antalet anställd legitimerad vårdpersonal eller på annat sätt

anlitad legitimerad vårdpersonal överstiger 50 årsarbetskrafter, eller

b) där minst 20 000 expedieringar av receptbelagda läkemedel utförs

per år.

8 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom leverans och distribution av

dricksvatten

1 § Med samhällsviktiga tjänster avseende leverans och distribution av

dricksvatten där incidenter skulle medföra en betydande störning vid

tillhandahållandet av tjänsten avses

1. leveranser av dricksvatten som en huvudman enligt 2 § lagen

(2006:412) om allmänna vattentjänster tillhandahåller

a) minst 20 000 personer, eller

b)

akutsjukhus.

MSBFS

2018:7

10

9 kap.

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga

tjänster inom digital infrastruktur

1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande digital infrastruktur där

incidenter skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av

tjänsten avses

1. administration och förvaltning av domännamn på internet som utförs av

registreringsenheter för toppdomäner med fler än 250 000 aktiva

domäner, eller

2. DNS-tjänster i form av

a) en auktoritativ namnservertjänst som har fler än 25 000 aktiva

domännamn anslutna, eller

b) en rekursiv namnservertjänst som används av fler än 100 000

användare.

______________

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2018.

2. I 3 kap. 1 § 1 p. ska stamnätsföretag enligt lagen (2011:710) om

certifiering av stamnätsföretag för el fram till 1 januari 2019 likställas

med transmissionsnätsföretag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Jan-Olof Olsson

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:7

11

MSBFS

2018:7

12

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer