MSBFS 2020:4

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Allmänna råd om omsorg för barn med

vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

beslutade den 26 mars 2020.

Dessa allmänna råd ansluter till MSB:s föreskrifter (2020:3) om omsorg för barn

med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet samt till 14 § första stycket,

15 § tredje stycket och 17 § förordningen (2020:115) om utbildning i vissa

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (nedan kallad

förordningen).

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte

tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning eller

myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras

tillämpning.

I dessa råd avses med huvudman, den kommun eller annan huvudman som ska

fortsätta bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet som

föreskrivs i förordningen.

Tillämpningen av reglerna

MSB:s föreskrifter om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig

verksamhet bör tillämpas på så vis att omsorg erbjuds när det behövs för

samhällets funktionalitet.

Bestämmelserna bör tillämpas på ett ansvars- och tillitsfullt sätt där bedömningen

av vilka vårdnadshavare som omfattas av omsorgen bör utgå från

verksamhetsutövarens behov av arbetskraft och vårdnadshavarens betydelse för

att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå.

Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig

verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Huvudmans beslut om rätt till omsorg enligt förordningen bör utgå från de

uppgifter som lämnas av vårdnadshavaren. Intyg enligt 15 § bör endast begäras

in om nödvändigt.

Intygets utformning och innehåll bör ställas i relation till rådande situation för att

inte medföra en alltför stor belastning på vårdnadshavaren och

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

Allmänna råd

MSBFS

2020:4

Utkom från trycket

den 26 mars 2020

Allmänna råd

MSBFS

2020:4

2

verksamhetsutövaren. Huvudmannen bör även beakta svårigheterna för

vårdnadshavaren att få en fysisk underskrift på intyget från verksamhetsutövaren.

Intyg bör inte innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller

kompetenser då detta kan utgöra en informationssäkerhetsrisk.

Ett intyg innebär inte per automatik att vårdnadshavaren har rätt till omsorg utan

är underlag för huvudmans beslut om sådan. Stor vikt bör dock läggas vid

verksamhetsutövarens intygande.

Bestämmelserna bör tillämpas med förtroende för varandras bedömningar och

ömsesidig respekt mellan berörda parter.

Vårdnadshavare som omfattas

Vid verksamhetsutövarens bedömning av hur nödvändig den enskilda

vårdnadshavaren är för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten på en

acceptabel nivå, bör hänsyn tas till hur personalberoende den berörda

verksamheten är. Hänsyn bör även tas till om personen har en nyckelroll eller

nyckelkompetens. Kan verksamheten under viss tid bedrivas med en mindre

personalstyrka, där vårdnadshavarens arbetsinsats inte är avgörande, bör omsorg

enligt förordningen inte erbjudas. Dessa bedömningar bör omprövas vid behov.

I bedömningen av vilka arbetsinsatser som är nödvändiga för en samhällsviktig

verksamhet bör även hänsyn tas till stödfunktioner som verksamheten är särskilt

beroende av för att kunna upprätthållas på en acceptabel nivå. Utövare av

samhällsviktig verksamhet bör föra dialog med verksamhetsutövare som

bedriver sådana stödfunktioner för att säkerställa att de kan fortsätta att bedriva

sin verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet som omfattas

Av 3 och 4 § MSB:s föreskrifter framgår vilka samhällssektorer som omfattas.

Av bilagan framgår det mer i detalj vilka typer av verksamheter som bör ses som

samhällsviktiga utifrån situationen med coronavirussjukdomen covid-19.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Camilla Asp

Alexandra Grundel

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

3

Bilaga

I tabellen nedan beskrivs de samhällsfunktioner som omfattas av

samhällssektorerna i 17 § förordningen och som anges närmare i 3 och 4 §§ i

MSB:s föreskrifter (2020:3) om omsorg för barn med vårdnadshavare i

samhällsviktig verksamhet. I tabellen ges också exempel på verksamheter som

upprätthåller dessa viktiga samhällsfunktioner. Tabellen ska vara vägledande i

huvudmans bedömning om vilka vårdnadshavare som är berättigade till

barnomsorg enligt förordningen.

Tabellen omfattar funktioner och exempel på verksamheter som bör anses som

särskilt viktiga i hanteringen av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19.

Den är inte uttömmande för vilken verksamhet som alltid måste skyddas eller

upprätthållas vid alla givna situationer.

De samhällsviktiga verksamheter som anges i tabellen utgör endast exempel på

verksamheter under varje funktion, och är alltså inte uttömmande. Huvudmannen

är fri att besluta om omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i

verksamheter som inte finns med i tabellen men som bedöms vara

samhällsviktiga utifrån förordningen och föreskriften.

Förändringar i tabellen kan komma att ske. Det kan bli aktuellt att ytterligare

begränsa eller utöka de exempel på samhällsviktiga verksamheter som anges i

denna bilaga.

Samhällssektor

Exempel på samhällsviktig verksamhet

1. Energiförsörjning:

a) produktion, lagring, distribution

av fasta och flytande bränslen och

drivmedel,

b) produktion och distribution av el,

c) produktion och distribution av

fjärrvärme och fjärrkyla, och

d) produktion, lagring och

distribution av energigas.

Exempelvis:

 styrning och övervakning

 drift och felavhjälpande underhåll

 lager och depåer

 drivmedelsförsäljning.

2. Finansiella tjänster:

a) den verksamhet som behövs för

att upprätthålla den finansiella

sektorns tjänster till allmänhet,

företag och offentlig sektor samt

för att bibehålla regelefterlevnad

och finansiell stabilitet.

Exempelvis:

 finansiell infrastruktur för betalningar

värdepappersmarknad samt central motpartsclearing.

 riksbanken system för stora betalningar.

 banker, betaltjänstleverantörer och

tredjepartsleverantörer.

 elektroniska betalningar

 banker och kreditmarknadsbolag

 fondbolag och allmänna pensionsfonder

 aktie- och penningmarknad, valuta, derivat.

Allmänna råd

MSBFS

2020:4

4

 Sak-, liv-, pension-, kredit-, åter- och

transportförsäkring, avseende skadereglering och

utbetalningar.

3. Handel och industri:

a) handel och industri av vikt för

tillverkning, grossistverksamhet,

distribution och försäljning av

livsmedel, läkemedel,

sjukvårdsmateriel och övrig

medicinsk och medicinteknisk

utrustning, och

b) handel och industri för

tillverkning, grossistverksamhet,

distribution och försäljning för

varor vilken är direkt nödvändig

för övrig samhällsviktig

verksamhet.

Exempelvis:

 konstruktion, tillverkning, montage som är nödvändig

för annan samhällsviktig verksamhet

 handel med varor vilka är direkt nödvändiga för annan

samhällsviktig verksamhet

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg:

a) all hälso- och sjukvård, omsorg,

socialtjänst samt tandvård som

behövs för att upprätthålla liv,

hälsa och rimligt goda livsvillkor,

b) hantering av avlidna och

begravningar, och

c) djurhälsovård för tjänstedjur

Exempelvis:

 offentligt finansierad hälso- och sjukvård

 kommunal hälso- och sjukvård

 verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade,

lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga och

lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall

 tandvård

 sjukvårdsupplysning (1177, giftinformationscentral

och läkemedelsupplysning)

 laboratorier (inkl. tillverkning av reagenser)

 smittskydd (för djur och människor (zoonoser),

epidemiologisk övervakning, smittspårning,

samordning, information och utbildning)

 läkemedelsförsörjning (tillverkning/beredning och

inspektion, import, grossistlager, leverans, apotek,

recepthantering, licensgivning, dosdispensering,

biverkningsrapportering, batchrelease – frisläppning

av läkemedel, leverantörer)

 blod och blodkomponenter

 sjukvårdsmateriel (tillverkning/import, leverans,

beredning, godkännande och inspektion av

medicinsktekniska produkter inklusive kontroll och

grossistlager)

 POSOM verksamhet

 bårhus, begravningslokaler, krematorier

5. information och kommunikation:

a) infrastruktur för elektroniska

kommunikationer, framtagande

och förmedling av nyheter och

samhällsinformation, och

b) posttjänster.

Exempelvis:

 transmissionsnät

1. nät och tjänsteövervakning/-styrning,

incidenthantering

2. felanmälan och felavhjälpning

3. skydd mot fysiska och logiska intrång

Allmänna råd

MSBFS

2020:4

5

4. förmedla lägesinformation

5. utföra uppgraderingar

 accessnät,

1. nät- och tjänsteövervakning/-styrning

2. upprätthållande av viss incidenthantering och

felavhjälpning

 DNS- och namnserver tjänster (styrning/övervakning)

 felanmälan och felavhjälpning

 GNSS, allmänt tillgänglig utrustning för tid och takt

 styrning/övervakning

 datacenter som innehåller grunddata, befolkningsdata

eller övriga data väsentliga för annan samhällsviktig

verksamhet

 journalistisk- och redaktionell verksamhet avseende

nyheter, granskande och samhällsinformation

inkluderat tekniskt stöd och drift av intern

infrastruktur

 insamling, sortering och utdelning av brev och paket

6. Kommunalteknisk försörjning:

a) produktion, lagring och

distributionsnät för dricksvatten,

b) avledning och rening av

avloppsvatten,

c) insamling och hantering av avfall,

och

d) väghållning.

Exempelvis:

 drift och underhåll

 styrning/övervakning

 provtagning

 insamling av avfall

 akut underhåll/ felavhjälpning

 snöröjning

7. Livsmedel:

a) primärproduktion av livsmedel

och foder,

b) berednings- och

förädlingsindustri,

c) kontroll av livsmedelsproduktion,

och

d) produktionskök kopplade till

annan samhällsviktig verksamhet.

Exempelvis:

 animalieproduktion, inklusive primärproduktion

1. foderframställning

2. avelsverksamhet

3. insatsvaror, dricksvattenförsörjning

4. krisledningsfunktioner, operativa

ledningscentraler

5. teknisk service

6. avfallshantering

7. destruktionskapacitet

 växtodling, inklusive primärproduktion

1. krisledningsfunktion

2. teknisk service, avfallshantering, växtrådgivning

och laboratorier

3. diagnostik och analys av farliga ämnen och

destruktionsanläggningar

 slakterier, mejerier, kvarnar, bagerier m.m.

 import av livsmedel, råvaror, ingredienser, insatsvaror

etc.

 framställning av rå- och insatsvaror

 laborativ analysverksamhet

Allmänna råd

MSBFS

2020:4

6

 kontrollmyndigheter och offentlig livsmedels-

kontrollverksamhet i samband med slakt,

styckningsverksamhet och gränskontroll samt

kommunernas arbete med RASFF och

utbrottshantering

 storkök, som tillhandahåller mat till annan

samhällsviktig verksamhet

 grossistverksamhet, distributionscentraler för

livsmedel

 livsmedelshandel

8. Militärt försvar:

a) verksamhet som bedrivs i

Försvarsmakten och andra

myndigheter som hör till

Försvarsdepartementet eller i

Fortifikationsverket

9. Offentlig förvaltning:

a) riksdag och regering,

b) Regeringskansliet samt

myndigheterna under riksdagen,

c) bevakningsansvariga myndigheter

i de delar som rör krishantering,

krisberedskap och totalförsvar,

d) Myndigheter som är nödvändiga

för att upprätthålla funktionerna i

3 §,

e) regionernas förvaltning,

f) kommunernas förvaltning,

g) statlig ekonomihantering, och

h) barnomsorg och utbildning inom

skolväsendet

Exempelvis:

 Regeringskansliet och myndigheterna under riksdagen

 den verksamhet inklusive ledning och administrativt

stöd som krävs för att kunna fortsätta bedriva sin

samhällsviktiga verksamhet.

 hos bevakningsansvariga myndigheter:

1. intern styrning (kris- och krigslednings-

organisation),

2. aktörsgemensam samverkan, kommunikation,

operativ verksamhet och

3. andra specifika uppgifter som tilldelats

myndighet som är av betydelse för krisberedskap

och krishantering

 länsstyrelsernas förvaltning

1. intern styrning (kris- och

krigsledningsorganisation)

2. aktörsgemensam samverkan, kommunikation

3. uppgifter enligt förordningen (2017:870) om

länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter,

förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid

höjd beredskap samt förordningen (2015:1053)

om totalförsvar och höjd beredskap.

 kommunernas och regionernas förvaltning, den

verksamhet, inklusive ledning och administrativt stöd,

som krävs för att kommunen/regionen ska kunna

fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet

 statlig ekonomihantering, löneutbetalningar och

fakturahantering

 skola och annan pedagogisk verksamhet

10. Skydd och säkerhet:

a) rättsväsendet,

b) migrationsverkets förvar,

Exempelvis:

 polis

 åklagare

 domstolar

Allmänna råd

MSBFS

2020:4

7

c) statlig och kommunal

räddningstjänst,

d) bevakningstjänster,

e) värdetransporter,

f) tull och gränsbevakning, och

g) alarmeringscentraler som betjänar

räddningstjänst, polis samt hälso-

och sjukvård.

 kriminalvård

 kustbevakning

 offentliga försvarare, offentliga biträden och

målsägarbiträden i mål med tvingande tidsfrister

 alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst,

polis, omsorg och- eller hälso- och sjukvård

 bevakningstjänster avseende skyddsvakter, väktare,

ordningsvakter

 kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda

 sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig

räddningstjänst.

11. Socialförsäkringar:

a) den verksamhet som behövs för

att upprätthålla utbetalning av

pensioner,

arbetslöshetsförsäkringar,

socialförsäkringar och liknande

förmåner och ersättningar.

Exempelvis:

 administration och utbetalning av sjukförsäkring,

förälörsäkring, försörjningsstöd, lönegaranti,

studiemedel

12. Transporter:

a) person- och godstrafik med

samtliga transportslag (luft, sjö,

järnväg och väg) som behövs för

att upprätthålla övrig

samhällsviktig verksamhet.

Exempelvis:

 statlig och kommunal infrastruktur

 trafikledning, sjötrafikinformationstjänst, lotsning,

isbrytning, underhåll, farledsservice

 kollektivtrafikens fordon, förare, uppställning/

uppläggningsplats, trafikledning etc.

 särskilda persontransporter, färdtjänst, riksfärdtjänst,

sjukresor och skolskjuts

Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga

verksamheter.

relevanta stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är

särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på en

acceptabel nivå.

Exempelvis:

 ledningsfunktioner,

 IT-support,

 kommunikation,

 fastighets och lokalservice,

 lokalvård,

 varuförsörjning av kritiska varor och materiel,

 måltidstjänster,

 tvätt av skyddskläder,

 säkerhetsfunktioner,

 tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer