PMFS 2017:2

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om auktorisation av delgivningsföretag

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Johan

Östensson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om auktorisation av delgivningsföretag;

beslutade den 19 maj 2017.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen ( 2011:155 ) om auktorisation av delgivningsföretag och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Författningsbestämmelser

1 § 1 § Grundläggande bestämmelser om auktorisation av delgivningsföretag finns i lagen ( 2010:1933 ) och förordningen ( 2011:155 ) om auktorisation av delgivningsföretag.

2 § 2 § Av 2 § förordningen ( 2011:155 ) om auktorisation av delgivningsföretag framgår vilka länsstyrelser som är tillsynsmyndigheter för auktoriserade delgivningsföretag.

3 § 3 § Enligt 40 § delgivningslagen (2010:1932) får stämningsmannadelgivning utföras av stämningsman eller av den som är anställd vid bland annat ett auktoriserat delgivningsföretag.

2 kap. Auktorisation

1 § 1 § Enligt 2 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag får auktorisation beviljas endast om det med hänsyn till organisation, ledning och ägande kan antas att företagets verksamhet kommer att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Allmänna råd

Vid prövningen av om verksamheten kan antas komma att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt bör hänsyn även tas till eventuell befintlig personal och huruvida denna är eller kommer att godkännas för anställning i företaget.

Bestämmelsen innebär vidare att företaget ska antas komma att efterleva de författningar som särskilt tar sikte på stämningsmannadelgivningar, men även andra författningar t.ex. sådana som föreskriver bokföringsskyldighet och inbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelsen innebär också att det ska kunna antas att företaget inte kommer att använda olämpliga arbetsmetoder.

PMFS 2017:2 FAP 579-3

Utkom från trycket den 14 juni 2017

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Johan

Östensson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om auktorisation av delgivningsföretag;

beslutade den 19 maj 2017.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen ( 2011:155 ) om auktorisation av delgivningsföretag och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Författningsbestämmelser

1 § 1 § Grundläggande bestämmelser om auktorisation av delgivningsföretag finns i lagen ( 2010:1933 ) och förordningen ( 2011:155 ) om auktorisation av delgivningsföretag.

2 § 2 § Av 2 § förordningen ( 2011:155 ) om auktorisation av delgivningsföretag framgår vilka länsstyrelser som är tillsynsmyndigheter för auktoriserade delgivningsföretag.

3 § 3 § Enligt 40 § delgivningslagen (2010:1932) får stämningsmannadelgivning utföras av stämningsman eller av den som är anställd vid bland annat ett auktoriserat delgivningsföretag.

2 kap. Auktorisation

1 § 1 § Enligt 2 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag får auktorisation beviljas endast om det med hänsyn till organisation, ledning och ägande kan antas att företagets verksamhet kommer att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Allmänna råd

Vid prövningen av om verksamheten kan antas komma att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt bör hänsyn även tas till eventuell befintlig personal och huruvida denna är eller kommer att godkännas för anställning i företaget.

Bestämmelsen innebär vidare att företaget ska antas komma att efterleva de författningar som särskilt tar sikte på stämningsmannadelgivningar, men även andra författningar t.ex. sådana som föreskriver bokföringsskyldighet och inbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelsen innebär också att det ska kunna antas att företaget inte kommer att använda olämpliga arbetsmetoder.

PMFS 2017:2 FAP 579-3

Utkom från trycket den 14 juni 2017

PMFS 2017:2

2

2 § 2 § För att auktorisation ska beviljas ska företaget ha –

en organisation som är utformad på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv intern kontroll av kvalitet och regelefterlevnad, –

en planläggning av verksamheten som bland annat säkerställer att de anställda får både teoretisk och praktisk utbildning för att kunna utföra stämningsmannadelgivningar på ett rättssäkert och i övrigt tillfredställande sätt och –

en fast besöks- och postadress samt vara tillgängligt via telefon.

3 § 3 § För att auktorisation ska beviljas ska den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse vara godkända med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt enligt tredje kapitlet denna författning.

Allmänna råd

Ansökan om auktorisation bör avslås om den som leder verksamheten, eller en ledamot eller suppleant i delgivningsföretagets styrelse har näringsförbud, är försatt i konkurs eller är föremål för exekutiva åtgärder från Kronofogdemyndigheten.

4 § 4 § För att auktorisation ska beviljas ska den som leder verksamheten ha nödvändig kunskap om stämningsmannadelgivningar.

Den som leder verksamheten ska dessutom –

vara tillsvidareanställd i företaget, –

vara ägare av minst en tredjedel om det är fråga om ett handelsbolag, –

vara komplementär och ägare till minst en tredjedel om det är fråga om ett kommanditbolag eller –

driva stämningsmannadelgivning i egen registrerad firma.

Allmänna råd

Den som leder verksamheten kan ha erhållit sådan kunskap om stämningsmannadelgivningar som avses i 4 § genom teoretisk och praktisk utbildning eller genom egen erfarenhet.

3 kap. Godkännande av personal m.fl.

Allmänt

1 § 1 § Av 3 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag framgår att all personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt för en anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagens styrelse.

Allmänna råd

Vid godkännandeprövning bör högre krav på laglydnad och lämplighet ställas på den som leder verksamheten, ledamöter och suppleanter

PMFS 2017:2

2

2 § 2 § För att auktorisation ska beviljas ska företaget ha –

en organisation som är utformad på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv intern kontroll av kvalitet och regelefterlevnad, –

en planläggning av verksamheten som bland annat säkerställer att de anställda får både teoretisk och praktisk utbildning för att kunna utföra stämningsmannadelgivningar på ett rättssäkert och i övrigt tillfredställande sätt och –

en fast besöks- och postadress samt vara tillgängligt via telefon.

3 § 3 § För att auktorisation ska beviljas ska den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse vara godkända med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt enligt tredje kapitlet denna författning.

Allmänna råd

Ansökan om auktorisation bör avslås om den som leder verksamheten, eller en ledamot eller suppleant i delgivningsföretagets styrelse har näringsförbud, är försatt i konkurs eller är föremål för exekutiva åtgärder från Kronofogdemyndigheten.

4 § 4 § För att auktorisation ska beviljas ska den som leder verksamheten ha nödvändig kunskap om stämningsmannadelgivningar.

Den som leder verksamheten ska dessutom –

vara tillsvidareanställd i företaget, –

vara ägare av minst en tredjedel om det är fråga om ett handelsbolag, –

vara komplementär och ägare till minst en tredjedel om det är fråga om ett kommanditbolag eller –

driva stämningsmannadelgivning i egen registrerad firma.

Allmänna råd

Den som leder verksamheten kan ha erhållit sådan kunskap om stämningsmannadelgivningar som avses i 4 § genom teoretisk och praktisk utbildning eller genom egen erfarenhet.

3 kap. Godkännande av personal m.fl.

Allmänt

1 § 1 § Av 3 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag framgår att all personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt för en anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagens styrelse.

Allmänna råd

Vid godkännandeprövning bör högre krav på laglydnad och lämplighet ställas på den som leder verksamheten, ledamöter och suppleanter

PMFS 2017:2

3

i delgivningsföretagets styrelse samt den som ska utföra stämningsmannadelgivningar än på övrig personal.

Bestämmelsen i 3 § lagen om auktorisation av delgivningsföretag innebär att prövning ska ske av den som leder verksamheten, ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagens styrelse samt av personalen även när dessa byts ut.

2 § 2 § För att kontrollera laglydigheten och lämpligheten ska tillsynsmyndigheten inhämta uppgifter från register som förs med stöd av lagen ( 1998:620 ) om belastningsregister och lagen ( 1998:621 ) om misstankeregister. Vidare ska uppgifter även inhämtas från Kronofogdemyndigheten om en person är föremål för exekutiva åtgärder.

Laglydnadsprövning

3 § 3 § Beslut om avslag på en ansökan om godkännande med anledning av bristande laglydnad ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse.

Allmänna råd

Vid bedömningen av laglydnaden bör tillsynsmyndigheten ta hänsyn till brottets straffvärde, omständigheterna vid brottet och den tid som har förflutit från det att brottet begicks.

Tillsynsmyndigheten bör som huvudregel ta hänsyn endast till brott som inträffat inom de senaste fem åren. Denna period bör kunna utsträckas med hänsyn till brottets svårighetsgrad och omständigheterna i det enskilda fallet.

Om den som ansökan avser begått brott med fängelse i straffskalan bör tillsynsmyndigheten, med hänsyn till brottets karaktär och omständigheterna vid brottet, överväga att avslå ansökan. Exempel på brott där huvudregeln är att ansökan avslås är uppsåtliga brott mot liv och hälsa, frihet och frid, tillgreppsbrott, vapen-, narkotika- och dopningsbrott, smuggling, brott mot tystnadsplikt, ekonomiska brott och mutbrott. En ansökan bör avslås även när det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser som inte medfört svårare påföljd än böter, men som sammantaget tyder på bristande respekt för gällande författningar, exempelvis hastighetsöverträdelser.

Lämplighetsprövning

4 § 4 § Vid lämplighetsprövningen ska en helhetsbedömning göras av lämpligheten. Omständigheter som kan ha betydelse är ålder, hälsotillstånd och ekonomiska förhållanden. Beslut om avslag på en ansökan med anledning av bristande lämplighet ska grunda sig på skälig misstanke om brott, omhändertagande enligt lag eller annan omständighet som indikerar att den som ansökan avser inte kommer att utföra sin uppgift i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

PMFS 2017:2

3

i delgivningsföretagets styrelse samt den som ska utföra stämningsmannadelgivningar än på övrig personal.

Bestämmelsen i 3 § lagen om auktorisation av delgivningsföretag innebär att prövning ska ske av den som leder verksamheten, ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagens styrelse samt av personalen även när dessa byts ut.

2 § 2 § För att kontrollera laglydigheten och lämpligheten ska tillsynsmyndigheten inhämta uppgifter från register som förs med stöd av lagen ( 1998:620 ) om belastningsregister och lagen ( 1998:621 ) om misstankeregister. Vidare ska uppgifter även inhämtas från Kronofogdemyndigheten om en person är föremål för exekutiva åtgärder.

Laglydnadsprövning

3 § 3 § Beslut om avslag på en ansökan om godkännande med anledning av bristande laglydnad ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse.

Allmänna råd

Vid bedömningen av laglydnaden bör tillsynsmyndigheten ta hänsyn till brottets straffvärde, omständigheterna vid brottet och den tid som har förflutit från det att brottet begicks.

Tillsynsmyndigheten bör som huvudregel ta hänsyn endast till brott som inträffat inom de senaste fem åren. Denna period bör kunna utsträckas med hänsyn till brottets svårighetsgrad och omständigheterna i det enskilda fallet.

Om den som ansökan avser begått brott med fängelse i straffskalan bör tillsynsmyndigheten, med hänsyn till brottets karaktär och omständigheterna vid brottet, överväga att avslå ansökan. Exempel på brott där huvudregeln är att ansökan avslås är uppsåtliga brott mot liv och hälsa, frihet och frid, tillgreppsbrott, vapen-, narkotika- och dopningsbrott, smuggling, brott mot tystnadsplikt, ekonomiska brott och mutbrott. En ansökan bör avslås även när det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser som inte medfört svårare påföljd än böter, men som sammantaget tyder på bristande respekt för gällande författningar, exempelvis hastighetsöverträdelser.

Lämplighetsprövning

4 § 4 § Vid lämplighetsprövningen ska en helhetsbedömning göras av lämpligheten. Omständigheter som kan ha betydelse är ålder, hälsotillstånd och ekonomiska förhållanden. Beslut om avslag på en ansökan med anledning av bristande lämplighet ska grunda sig på skälig misstanke om brott, omhändertagande enligt lag eller annan omständighet som indikerar att den som ansökan avser inte kommer att utföra sin uppgift i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

PMFS 2017:2

4

Allmänna råd

Ansökan bör avslås med hänvisning till bristande lämplighet om en person är skäligen misstänkt för brott som normalt leder till att ansökan avslås på grund av bristande laglydnad enligt 3 §.

Andra omständigheter som bör leda till att ansökan avslås på grund av bristande lämplighet är om den som ansökan avser vid upprepade tillfällen har varit föremål för ingripande med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. eller enligt 13 § polislagen (1984:387) . Detsamma gäller om en person lider av psykisk störning, missbrukar narkotika eller andra droger. Vid tecken på alkohol- eller andra drogproblem hos den som prövningen avser bör, efter samråd med denne, yttrande inhämtas från socialnämnden.

Ansökan om godkännande bör vidare avslås då den som ansökan avser har näringsförbud, är försatt i konkurs eller är föremål för exekutiva åtgärder från Kronofogdemyndigheten.

Språkkunskaper

5 § 5 § För att bli godkänd att utföra stämningsmannadelgivningar ska personen ha så goda kunskaper i svenska språket att han eller hon kan utföra stämningsmannadelgivningar på ett rättssäkert och i övrigt tillfredställande sätt.

Allmänna råd

Med goda kunskaper i svenska språket avses bland annat att personen både i tal och skrift tydligt kan redogöra för hur ett delgivningsuppdrag har utförts.

4 kap. Återkallelse av auktorisation och godkännande

Allmänt

1 § 1 § Enligt 10 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag kan auktorisation och godkännande återkallas när det inte längre finns förutsättningar för auktorisation respektive godkännande eller det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

Återkallelse av auktorisation

2 § 2 § Återkallelse av auktorisation ska ske om det förekommit allvarlig eller upprepad misskötsamhet av verksamheten, om ett delgivningsföretag försätts i konkurs, om verksamheten av någon annan anledning upphör eller om företaget själv begär återkallelse.

Allmänna råd

Vid mindre brister i företagets verksamhet bör tillsynsmyndigheten påpeka bristerna för den som leder verksamheten. Om företaget inte

PMFS 2017:2

4

Allmänna råd

Ansökan bör avslås med hänvisning till bristande lämplighet om en person är skäligen misstänkt för brott som normalt leder till att ansökan avslås på grund av bristande laglydnad enligt 3 §.

Andra omständigheter som bör leda till att ansökan avslås på grund av bristande lämplighet är om den som ansökan avser vid upprepade tillfällen har varit föremål för ingripande med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. eller enligt 13 § polislagen (1984:387) . Detsamma gäller om en person lider av psykisk störning, missbrukar narkotika eller andra droger. Vid tecken på alkohol- eller andra drogproblem hos den som prövningen avser bör, efter samråd med denne, yttrande inhämtas från socialnämnden.

Ansökan om godkännande bör vidare avslås då den som ansökan avser har näringsförbud, är försatt i konkurs eller är föremål för exekutiva åtgärder från Kronofogdemyndigheten.

Språkkunskaper

5 § 5 § För att bli godkänd att utföra stämningsmannadelgivningar ska personen ha så goda kunskaper i svenska språket att han eller hon kan utföra stämningsmannadelgivningar på ett rättssäkert och i övrigt tillfredställande sätt.

Allmänna råd

Med goda kunskaper i svenska språket avses bland annat att personen både i tal och skrift tydligt kan redogöra för hur ett delgivningsuppdrag har utförts.

4 kap. Återkallelse av auktorisation och godkännande

Allmänt

1 § 1 § Enligt 10 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag kan auktorisation och godkännande återkallas när det inte längre finns förutsättningar för auktorisation respektive godkännande eller det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

Återkallelse av auktorisation

2 § 2 § Återkallelse av auktorisation ska ske om det förekommit allvarlig eller upprepad misskötsamhet av verksamheten, om ett delgivningsföretag försätts i konkurs, om verksamheten av någon annan anledning upphör eller om företaget själv begär återkallelse.

Allmänna råd

Vid mindre brister i företagets verksamhet bör tillsynsmyndigheten påpeka bristerna för den som leder verksamheten. Om företaget inte

PMFS 2017:2

5

åtgärdar bristerna bör tillsynsmyndigheten bedöma om auktorisationen bör återkallas eller om andra åtgärder bör vidtas.

Återkallelse av auktorisation bör ske om företaget hanterar fotografiska bilder eller andra uppgifter om enskilda som omfattas av sekretess, koder, nycklar eller andra liknande föremål som har samband med delgivningsuppdrag så att de är åtkomliga för obehöriga. Ett exempel på detta är att sådana handlingar eller föremål inte förvaras i låst förvaringsskåp när företagets lokaler är obemannade.

Återkallelse av auktorisation bör även ske om företaget hanterar eller förvarar fotografier eller andra handlingar som omfattas av sekretess som inte är relevanta för det yrkesmässiga utförandet av delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) .

3 § 3 § Återkallelse av auktorisation ska ske även vid underlåtenhet att fullgöra skyldigheter i förhållande till tillsynsmyndigheten.

Allmänna råd

Inkommer t.ex. inte en sådan redogörelse som avses i 7 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag efter att tre påminnelser sänts till företagets uppgivna postadress med tre veckor mellan varje påminnelse, bör auktorisationen återkallas.

Om delgivningsföretaget vidtar rättelse bör återkallelse i vissa fall kunna underlåtas.

4 § 4 § Återkallelse av auktorisation ska ske när ett bulvanförhållande föreligger, som innebär att någon annan än de för länsstyrelsen uppgivna personerna har ett avgörande inflytande över företagets verksamhet.

5 § 5 § Återkallelse av auktorisation ska också ske om personal vid företaget som fått sitt godkännande återkallat inte lämnar företaget.

Återkallelse av godkännande

Bristande laglydnad

6 § 6 § Återkallelse av ett godkännande av en person som avses i 3 kap. 1 § ska ske på grund av bristande laglydnad om han eller hon dömts för brott av sådant slag och omfattning att kravet på laglydnad inte längre är uppfyllt. Detsamma gäller om personen allvarligt eller vid upprepande tillfällen brutit mot de bestämmelser som gäller för stämningsmannadelgivning.

Bristande lämplighet

7 § 7 § Återkallelse av ett godkännande av en person som avses i 3 kap. 1 § ska ske på grund av bristande lämplighet om

1. omständigheter indikerar att han eller hon inte kommer att utföra sin uppgift i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt,

PMFS 2017:2

5

åtgärdar bristerna bör tillsynsmyndigheten bedöma om auktorisationen bör återkallas eller om andra åtgärder bör vidtas.

Återkallelse av auktorisation bör ske om företaget hanterar fotografiska bilder eller andra uppgifter om enskilda som omfattas av sekretess, koder, nycklar eller andra liknande föremål som har samband med delgivningsuppdrag så att de är åtkomliga för obehöriga. Ett exempel på detta är att sådana handlingar eller föremål inte förvaras i låst förvaringsskåp när företagets lokaler är obemannade.

Återkallelse av auktorisation bör även ske om företaget hanterar eller förvarar fotografier eller andra handlingar som omfattas av sekretess som inte är relevanta för det yrkesmässiga utförandet av delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) .

3 § 3 § Återkallelse av auktorisation ska ske även vid underlåtenhet att fullgöra skyldigheter i förhållande till tillsynsmyndigheten.

Allmänna råd

Inkommer t.ex. inte en sådan redogörelse som avses i 7 § lagen ( 2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag efter att tre påminnelser sänts till företagets uppgivna postadress med tre veckor mellan varje påminnelse, bör auktorisationen återkallas.

Om delgivningsföretaget vidtar rättelse bör återkallelse i vissa fall kunna underlåtas.

4 § 4 § Återkallelse av auktorisation ska ske när ett bulvanförhållande föreligger, som innebär att någon annan än de för länsstyrelsen uppgivna personerna har ett avgörande inflytande över företagets verksamhet.

5 § 5 § Återkallelse av auktorisation ska också ske om personal vid företaget som fått sitt godkännande återkallat inte lämnar företaget.

Återkallelse av godkännande

Bristande laglydnad

6 § 6 § Återkallelse av ett godkännande av en person som avses i 3 kap. 1 § ska ske på grund av bristande laglydnad om han eller hon dömts för brott av sådant slag och omfattning att kravet på laglydnad inte längre är uppfyllt. Detsamma gäller om personen allvarligt eller vid upprepande tillfällen brutit mot de bestämmelser som gäller för stämningsmannadelgivning.

Bristande lämplighet

7 § 7 § Återkallelse av ett godkännande av en person som avses i 3 kap. 1 § ska ske på grund av bristande lämplighet om

1. omständigheter indikerar att han eller hon inte kommer att utföra sin uppgift i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt,

PMFS 2017:2

6

2. en person som utför stämningsmannadelgivning inte uppträder hänsynsfullt eller i övrigt uppträder på ett sätt som inte inger förtroende när han eller hon utför sitt uppdrag eller

3. personen saknar sådana teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som behövs för att kunna utföra sina uppgifter i enlighet med gällande författningar.

Allmänna råd

Återkommande klagomål kan användas som underlag för bedömningen av om återkallelse ska ske.

Vid bedömning av om återkallelse ska ske på grund av 7 § 3 bör hänsyn tas till om delgivningsföretaget givit personen en reell möjlighet att genomgå utbildning.

8 § 8 § Även om ett företag efter uppmaning från tillsynsmyndigheten rättar till påpekade brister och får behålla auktorisationen, ska tillsynsmyndigheten pröva om den som leder verksamheten har brustit i sina åligganden eller saknar nödvändig kunskap om stämningsmannadelgivningar i sådan utsträckning att hans eller hennes godkännande bör återkallas.

5 kap. Övrigt

1 § 1 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

2. Denna föreskrift ska inte tillämpas vid prövning av överklagade beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Thomas Eriksson (Rättsavdelningen)

PMFS 2017:2

6

2. en person som utför stämningsmannadelgivning inte uppträder hänsynsfullt eller i övrigt uppträder på ett sätt som inte inger förtroende när han eller hon utför sitt uppdrag eller

3. personen saknar sådana teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som behövs för att kunna utföra sina uppgifter i enlighet med gällande författningar.

Allmänna råd

Återkommande klagomål kan användas som underlag för bedömningen av om återkallelse ska ske.

Vid bedömning av om återkallelse ska ske på grund av 7 § 3 bör hänsyn tas till om delgivningsföretaget givit personen en reell möjlighet att genomgå utbildning.

8 § 8 § Även om ett företag efter uppmaning från tillsynsmyndigheten rättar till påpekade brister och får behålla auktorisationen, ska tillsynsmyndigheten pröva om den som leder verksamheten har brustit i sina åligganden eller saknar nödvändig kunskap om stämningsmannadelgivningar i sådan utsträckning att hans eller hennes godkännande bör återkallas.

5 kap. Övrigt

1 § 1 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

2. Denna föreskrift ska inte tillämpas vid prövning av överklagade beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Thomas Eriksson (Rättsavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2017

Elanders Sverige AB, 2017