Lag (1998:621) om misstankeregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:621 i lydelse enligt SFS 2019:432
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Misstankeregister

1 §  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:594).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att det får föras ett misstankeregister och vem som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen i registret. Ändringen, som har behandlats i avsnitt 8.2, innebär att det är Polismyndigheten som för misstankeregistret och är personuppgiftsansvarig för behandlingen i registret. ...

Prop. 1997/98:97: I paragrafen anges att Rikspolisstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling skall föra ett register med uppgifter om personer som är skäligen misstänkta för brott.

Begreppet skälig misstanke är avsett att ha samma innebörd som i rättegångsbalken. Det innebär att det skall finnas konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet (se bl.a. JO 1986/87 s 83). Bedömningen får ...

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

1 a §  Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2019:432).

Prop. 2018/19:65: Paragrafen innehåller en upplysning om att lagen gäller utöver brottsdatalagen, i stället för som tidigare utöver personuppgiftslagen (1998:204). Detta innebär att vid personuppgiftsbehandling enligt lagen om misstankeregister inom brottsdatalagens tillämpningsområde tillämpas <a href="https://lagen.nu/2018:1177" ...

1 b §  Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:432).

Ändamål

2 §  Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

 1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,
 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal, och
 3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

[S2]Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet. Lag (2019:432).

Prop. 2008/09:152: Ändringarna är av samma slag och har samma bakgrund som ändringarna i 2 § lagen om belastningsregister.

Prop. 2018/19:65: I första stycket har första och andra punkten ändrats. Ändringen i första punkten innebär att denna har anpassats till 1 kap. 2 § brottsdatalagen som beskriver de syften som avgränsar brottsdatalagens tillämpningsområde. Ändringen innebär inte någon egentlig förändring i sak. De uppräknade ändamålen ska förstås på samma sätt som i <a href="https://lagen.nu/2018:1177" ...

Prop. 1997/98:97: Paragrafen som beskriver ändamålet med registret behandlas i avsnitt 9.1.

Innehåll

3 §  Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för

 1. brott mot brottsbalken,
 2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
 3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

[S2]Registret skall även innehålla uppgifter om den mot vilken allmän åklagare har inlett utredning i mål om förvandling av böter och om den som har begärts överlämnad eller utlämnad för brott.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att registreringen skall begränsas på visst sätt. Lag (2003:1167).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som motiverats i avsnitt 9.2, reglerar vilka personen som skall registreras i misstankeregistret. Det grundläggande kravet är att det är fråga om en person som är skäligen misstänkt för brott och som har fyllt 15 år. Då det gäller brott begångna i Sverige skall i huvudsak samma personer registreras som enligt personbladsrutinen för närvarande antecknas i person- och bealstningsregistret.

...

4 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret skall innehålla om den som skall registreras enligt 3 §.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen innehåller ett bemyndigande till regeringen att utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som skall tillföras registret beträffande den som skall registreras. Sådana uppgifter kan t.ex. vara identifieringsuppgifter, de brott misstanken avser, beslut om anhållande häktning eller intagning i anstalt.

Sökbegrepp vid sökning i registret

Rätt att få uppgifter ur registret

Svenska myndigheter

5 §  Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket13,
 2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

[S2]Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

[S3]Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10 kap.offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:594).

Prop. 2008/09:152: Ändringarna är av samma slag och har samma bakgrund som ändringarna i 6 § lagen om belastningsregister.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.3, innehåller allmänna bestämmelser om vilka myndigheter som utan särskild sekretessprövning skall ha rätt att få ut uppgifter ur registret. Bestämmelserna om utlämnande skall ses mot bakgrund av de ändrade reglerna om sekretess för uppgifter i polisregister (se avsnitt 6.1).

6 §  En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret skall i varje särskilt fall noga pröva behovet av information. En begäran om att få ta del av uppgifter får göras endast om skälet till det uppväger den olägenhet det innebär för den som berörs.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som motsvarar 7 § lagen om belastningsregiser, ger uttryck för att behovs- och proportionalitetsprinciperna skall tillämpas då uppgifter begärs ur registret.

7 §  Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 8 § lagen om belastningsregister.

Enskilda

8 §  Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.

[S2]En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 10 § lagen om belastningsregister och reglerar enskilds möjlighet att, oavsett sekretess, få ut uppgifter ur registret om en annan enskild.

Lagrådsremissen innehöll dessutom en paragraf som angav att det av 14 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) framgår att sekretess till skydd för enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv.

8 a §  En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

[S3]En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig person. Lag (2019:432).

Prop. 2006/07:37: Paragrafen är ny. Överväganden finns i avsnitt 5.2.

Lagen om misstankeregister innehåller inte tidigare några bestämmelser om enskilds möjligheter att få tillgång till registeruppgifter om sig själv. Sådana uppgifter kan dock lämnas ut med stöd av 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

I det föreslagna första stycket ...

Utländska myndigheter

9 §  Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 11 § lagen om belastningsregister.

10 §  Uppgifter får på begäran lämnas till en polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol eller till denna organisation om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende.

[S2]Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:474).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 12 § andra stycket lagen om belastningsregister. Dessutom görs en hänvisning till 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen.

11 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att uppgifter får lämnas till en domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 9 §, om det behövs för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,
 2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i annat fall än som sägs i 9 eller 10 § och
 3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 9 och 10 §§ skall begränsas.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 13 § lagen om belastningsregister.

Utlämnande myndighet

12 §  En begäran om att lämna ut uppgifter prövas av Polismyndigheten. Lag (2014:594).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vem som prövar en begäran om utlämnande av uppgifter ur registret.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 15 § lagen om belastningsregister. Av paragrafen framgår att det som regel bör ankomma på Rikspolisstyrelsen att pröva frågor om utlämnande. I vissa fall bör det dock - efter bemyndigande från regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer - vara möjligt att låta en polismyndighet lämna ut uppgifter.

Gallring

13 §  En uppgift i registret skall gallras

 1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,
 2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
 3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller
 4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

[S2]Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla även uppgifter om talan om förvandling av böter. Lag (2003:1167).

Prop. 2003/04:7: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter i misstankeregistret. Ändringen föranleds av att uppgifter om utlämning inte längre skall finnas i belastningsregistret, se avsnitt 13.3.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen innehåller regler om gallring. Gallring innebär att uppgifterna skall förstöras. Uppgifterna i misstankeregistret skall inte bevaras för forskningsändamål. För sådant ändamål får i stället de statistikregister som förs hos Brottsförebyggande rådet användas (se avsnitt 8.3.5)

Tystnadsplikt

14 §  Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:474).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 19 § lagen om belastningsregister.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

15 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2019:432).

Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

16 §  En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelsen om gallring i 13 §, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

[S2]Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor. Lag (2019:432).

Prop. 2018/19:65: I första stycket anges att en sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av lagens bestämmelse om gallring. Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om det är påkallat att ta ut sanktionsavgift, vilket framgår av formuleringen att avgift får tas ut. Brottsdatalagens förfaranderegler när det gäller sanktionsavgifter tillämpas även vid överträdelser enligt denna lag.

Ändringar

Lag (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:92) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 5 §§

Ändring, SFS 1999:1133

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2003:1167) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 3, 13 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:173) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2006/07:129, Prop. 2006/07:37, Bet. 2006/07:SoU9
Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:474) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 5, 10, 14 §§
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:615) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:256, Prop. 2008/09:152, Bet. 2008/09:FöU9
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2013:332) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:594) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 12 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:988) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2018:1244) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:392, Prop. 2017/18:232, Bet. 2017/18:JuU37
Omfattning
upph. 1 b §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2019:432) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26
Omfattning
ändr. 1 a, 2, 8 a, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 b, 4 a, 16 §§, rubr. närmast före 4 a , 16 §§
Ikraftträder
2019-06-30