Prop. 1967:104

('angående anslag för budget\xad året 1967/68 till byggnadsarbeten samt inredning och ut\xad rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 104- är 1967

1

Nr 104

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag för budget­

året 1967/68 till byggnadsarbeten samt inredning och ut­ rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.; given Stockholms slott den 3 mars 1967.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att investeringsanslag av 95 milj. kr. för budgetåret 1967/68 till byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor. Medelsför­ brukningen för nästa budgetår beräknas till 130 milj. kr. dvs. samma belopp som för innevarande budgetår.

Fortsatt medelsförbrukning beräknas för nybyggnader på Artillerifältet i Upp­ sala för medicinskt teoretiska, farmaceutiska och naturvetenskapliga ämnen. Medel beräknas också för slutförande av nybyggnaderna i Lund för tekniska högskolan och för kemiskt centrum.

För den fortsatta utbyggnaden av universitetet i Göteborg och Chalmers tekniska högskola beräknas ca 55 milj. kr. för nästa budgetår. Bl. a. föreslås att nybyggnader för botaniska och zoologiska institutionerna, kostnadsberäknade till sammanlagt över 20 milj. kr., får påbörjas. I Stockholm avses förberedande arbeten för en nybyggnad för sektion A vid tekniska högskolan sättas igång. För slutfasen av utbyggnaden för universitetet i Umeå beräknas sammanlagt när­ mare 70 milj. kr. för innevarande och nästa budgetår.

För inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. före­ slås att 46,5 milj. kr. anvisas för nästa budgetår.

Vidare föreslås medelsanvisning nästa budgetår av 2,9 milj. kr. för slutförande av riksarkivets nybyggnad och för installation av scenhissar på Operan.

Slutligen föreslås en medelsanvisning av 3 milj. kr. till lånefonden för student­ kårlokaler. Därvid behandlas bl. a. frågan om formerna för driften av restau­ ranger vid universitet och högskolor.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 sand. Nr 101

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 är 1967

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet injör Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3

mars 1967.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, K

ling

, E

denman

, J

ohansson

, H

olmqvist

, A

spling

,

P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, G

ustafsson

, G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

.

Chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, anmäler efter

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter frågor angående anslag

för budgetåret 1967/68 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av

lokaler vid universitet, högskolor m. m. samt anför.

I årets statsverksproposition (bil. 10 s. 402, 404, 349 och 407) har Kungl. Maj:t

föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget­

året 1967/68 beräkna

till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål ett investeringsanslag av 6,3

milj. kr.;

till Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor ett investerings­

anslag av 115 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. ett

reservationsanslag av 51 milj. kr.;

till Lånefonden för studentkårlokaler ett investeringsanslag av 3 milj. kr.

Beredningen av dessa frågor är nu avslutad och jag anhåller att få redogöra

för dem närmare.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10b är 1967

3

Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål

Anslagsförslag m. m.

I sill anslagsframställning för nästa budgetår föreslår byggnadsstyrelsen att byggnadsobjekt för kulturändamål inom ecklesiastikdepartementets verksam­ hetsområde förs samman under ett gemensamt anslag, kallat Byggnadsarbe­ ten för vissa kulturändamål.

I det följande redogör jag kortfattat för byggnadsstyrelsens förslag. Därvid kommer jag att närmare beröra endast vissa frågor och tillåter mig att i övrigt hänvisa till handlingarna i ärendet. Kostnaderna redovisas i prisläget den 1 april 1966 där inte någon annan prisnivå anges.

Nybyggnad för riksarkivet. Redogörelse för denna nybyggnad lämnades i bl. a. prop. 1962: 91 (s. 44), 1963:1 (bil. 10 s. 651) och 1964: 1 (bil. 10 s. 631). Nybyggnaden, som uppförs inom Mariebergsområdet på Kungsholmens västra del avser dels en numera färdig bergrumsanläggning med arkivlokaler, dels en administrationsbyggnad. Av arbetsmarknadsskäl kunde arbetena med administrationsbyggnaden sättas igång först i november 1966. Byggnaden be­ räknas bli färdig under våren 1968. Kostnaden för hela objektet uppgår till 18 920 000 kr.

Utbyte av hissar inom Operan. Operahusets hissar för det tek­ niska scenarbetet befinner sig enligt byggnadsstyrelsen i ett synnerligen dåligt skick. Vissa provisoriska åtgärder har vidtagits för att de mest påtagliga bris­ terna skall kunna avhjälpas. Enligt yrkesinspektionen behöver fondhissen, ku­ lisshissen och dekorationshissen bytas ut.

Mot denna bakgrund har byggnadsstyrelsen föreslagit att dessa tre hissar ersätts. Kostnaderna härför och för ombyggnadsarbeten i samband därmed har uppskattats till sammanlagt 1,5 milj. kr., varav 550 000 kr. avser fondhissen, 650 000 kr. kulisshissen och 100 000 kr. dekorationshissen samt 200 000 kr. pro­ jektering och centraladministration.

Byggnadsstyrelsen fick den 18 augusti 1966 Kungl. Maj:ts uppdrag att pro­ jektera ifrågavarande arbeten. Enligt föreliggande tidsplan skall ombyggnaden av dekorationshissen utföras under sommaren 1967, medan de båda övriga his­ sarna skall installeras sommaren 1968. Arbetena för sistnämnda två hissar måste dock påbörjas redan under sommaren och hösten 1967. För att den till sommaren 1967 planerade installationen av dekorationshissen skall hinnas med, har Kungl. Maj:t den 17 februari 1967 uppdragit åt styrelsen att installera denna hiss och utföra därmed sammanhängande ombyggnadsarbeten samt för­ skottsvis anvisat ett belopp av 100 000 kr. för ändamålet.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 104- år 1967

Departementschefen

Såsom byggnadsstyrelsen föreslagit bör byggnadsobjekt för kulturändamål

inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde föras samman under ett

anslag, kallat Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål. Kvarstående behåll­

ning på det för budgetåret 1965/66 uppförda investeringsanslaget Nybyggnad

för riksarkivet bör vid utgången av innevarande budgetår tillgodoföras det nya

anslaget.

För nästa budgetår bör medel anvisas enligt följande investeringsplan och

anslagsberäkning. Kostnadsramen för utbyte av hissar inom Operan är prelimi­

när i avvaktan på byggnadsstyrelsens förnyade redovisning av ärendet.

Investeringsplan

(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

Bygg­

start

Färdig­

ställande

1.4.65

1.4.66

Fak­

tisk

t. o. m.

65/66

Beräknad för

66/67

67/68

Nybyggnad för riksarkivet ..

18 500

18 920

11 327

4 400

3 000

8.63

4.68

Utbyte av hissar inom

Operan ................................

1 500

200

864

6.67

9.68

Summa

18 500

20 420

11 327

4 600

3 864

Anslagsberäkning

Medelstillgång

(1

000-tal

kr.)

Beräknad medelsförbrukning

Medelsreservation 30.6.66 ...

5 564

1966/67 ..................................

4 600

Anslag för 1966/67 ...............

Anslag för 1967/68 (förslag) .

0

2 900

1967/68 ..................................

3 864

Summa

8 464

Summa

8 464

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål för budget­

året 1967/68 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett

investeringsanslag av 2 900 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10U år 1967

5

Byggnadsarbete!! vid universiteten och

vissa högskolor

Anslagsförslag m. m.

1965/66 Utgift ............. 115 085 014 Reservation..................... 60 012 058 1966/67 Anslag ........... 105 000 000 1967/68 Förslag ......... 95 000 000

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten vid universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna samt gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskom­ mitté föreligger framställningar om investeringsanslag för budgetåret 1967/68. Vidare har styrelsen och byggnadskommittén successivt redovisat projekterings- handlingar m. m. och redogjort för tidsplaner m. m. för vissa aktuella bygg- nadsobjekt.

Innan jag går in på de enskilda objekten, vill jag erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten vid uni­ versitet och högskolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkommitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustningsprogram för samtliga läroanstalter på orten. När ett lokalprogram färdigställts överläm­ nas det till byggnadsstyrelsen eller — vad beträffar tekniska högskolan i Stock­ holm — till högskolans byggnadskommitté, vilka myndigheter på grundval där­ av i samråd med berörd LUP-kommitté upprättar ett byggnadsprogram inne­ hållande bl. a. förslag beträffande byggnadsobjektets placering, allmänna utform­ ning m. m. samt en uppskattning av kostnad och tidsåtgång för objektet. Kungl. Maj:t prövar därefter byggnadsprogrammet och lämnar ett uppdrag att utar­ beta förslags- eller huvudhandlingar för objektet. Först när dessa handlingar färdigställts, begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsobjektets utfö­ rande. Samtidigt härmed fortsätter i regel projekteringen fram t. o. m. färdig­ ställande av bygghandlingar, dvs. handlingar på grundval av vilka entreprenad­ anbud kan infordras.

I min följande redogörelse beträffande de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår kommer jag inte att särskilt behandla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås an­ tingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller endast bli höjda med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1965—1 april 1966 beräknar byggnadsstyrelsen denna stegring till 5,5 %. Kost­ naderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1966 där inte någon annan prisnivå anges.

6

Uppsala

Byggnadsarbeten vid Klubbans biologiska station. På

grundval av förslag i prop. 1964:72 har en upprustning av stationen projekte­

rats. Sedan byggnadsstyrelsen överlämnat bygghandlingar för objektet, upp­

drog Kungl. Maj:t — efter det att utlåtande i ärendet avgetts av statskontoret

— den 9 december 1966 åt styrelsen att utföra de projekterade arbetena inom

en kostnadsram av 275 000 kr. Arbetena omfattar en ny förläggningsbyggnad

med en totalyta av ca 95 ma för omkring 10 studerande samt vissa förbättrings­

åtgärder i den befintliga laboratoriebyggnaden.

Nybyggnader för medicinska fakulteten m. m., etapp I.

I prop. 1966: 2 (bil. 5 s. 20) lämnade jag en utförlig redogörelse för de ifrågava­

rande nybyggnaderna på Artillerifältet i Uppsala. Nybyggnaderna avser de me­

dicinskt teoretiska ämnena, i vilka antalet nybörjarplatser skall ökas från 90

till 196 enligt riksdagens beslut i anledning av prop. 1965:141 (SU 173, rskr 411).

Vidare skall planeringen ske med hänsyn till att den farmaceutislca utbildnings-

och forskningsorganisationen enligt samma beslut skall flyttas över till Uppsala

och inordnas i universitetet, tills vidare inom ramen för en särskild fakultet.

Intagningskapaciteten vid denna fakultet skall därvid ökas från 80 till 120

platser per år.

Kungl. Maj:t uppdrog den 27 maj 1966 åt byggnadsstyrelsen att utföra vissa

förberedande arbeten för nybyggnaderna. Vidare gav Kungl. Maj:t den 11 no­

vember samma år styrelsen i uppdrag att utföra en första etapp av nybygg­

naderna inom en kostnadsram av 21 milj. kr. Etappen omfattar en rumsyta av

närmare 9 000 m2, varav lokaler för grundutbildning i anatomi, histologi, me­

dicinsk kemi, fysiologi, medicinsk fysik och farmakologi om ca 5 400 m2 samt

forskningslokaler för i första hand fysiologi och medicinsk fysik om ca 3 275 m2.

Vidare ingår i etappen två hörsalar om vardera ca 120 platser. Den i gällande

investeringsplan uppförda kostnadsramen, 29 250 000 kr. enligt prisläget den 1

april 1965, avsåg en etapp om ca 12 570 m2 rumsyta.

Enligt, beslut av Kungl. Maj:t den 9 december 1966 skall, som jag tidigare i

år anfört i prop. 1967:1 (bil. 10 s. 264), den fortsatta planeringen för utbygg­

naden av universitetet bedrivas med utgångspunkt i att lokaler för ämnena

biokemi och mikrobiologi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten skall

förläggas i direkt anslutning till de planerade lokalerna för samma ämnen vid

de medicinska och farmaceutiska fakulteterna. Planeringen skall enligt beslutet

vidare ta sikte på att särskilda lokaler för serviceverksamhet inom det separa-

tionstekniska området för hela landets behov skall kunna tillkomma inom

ramen för samma projekt. I nämnda proposition redogjorde jag också för bak­

grunden till beslutet.

Slutligen anbefallde Kungl. Maj:t genom nämnda beslut den 9 december 1966

vederbörande myndigheter att utreda de lokalbehov som planeras bli tillgodo­

sedda inom ifrågavarande nybyggnader och därmed sammanhängande frågor så

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 är 1967

skyndsamt att förslag till byggnadsprogram, eventuellt i form av s. k. ram­ program, och till tidsplan för utbyggnaden — innefattande en detaljerad plan för den farmaceutiska utbildnings- och forskningsorganisationens överflyttning till Uppsala — kan av byggnadsstyrelsen redovisas för Kungl. Maj:t senast den 15 maj 1967. Denna redovisning skall även innehålla förslag beträffande den framtida dispositionen i stort av de lokaler som nu utnyttjas av de ämnen som avses bli förlagda till Artillerifältet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 är 1967

7

Lund

Nybyggnad för växtfysiologi. Denna nybyggnad blev färdig re­ dan 1963 och togs helt i bruk till höstterminen samma år. Sedan dess har det enligt byggnadsstyrelsen visat sig nödvändigt att vissa glastak på en växthusan­ läggning ändras samt att kylanläggningarna i vissa klimatrum kompletteras (jfr prop. 1966:104 s. 5 och s. 24). Sedan styrelsen lämnat en närmare redogörelse för dessa kompletteringsarbeten uppdrog Kungl. Maj:t den 21 juli 1966 åt styrelsen att utföra arbetena, som kostnadsberäknats till 290 000 kr., inom en sammanlagd kostnadsram för nybyggnaden av 6 170 000 kr.

För sörj ningsåtgärder. Statens förhandlingsnämnd har på Kungl. Maj:ts uppdrag den 27 november 1964 i samråd med byggnadsstyrelsen och uni- versitetskanslersämbetet med anledning av ett av staden väckt förslag förhand­ lat med Malmöhus läns landstingskommun och Lunds stad om villkoren för en överlåtelse till staden av ångkraftverket vid lasarettet i Lund. Sedan förhand­ lingarna slutförts har nämnden till Kungl. Maj:ts prövning som ett samman­ hängande förhandlingsresultat överlämnat villkorligt slutna avtal om tillägg till 1951 års avtal angående överlåtelse av vissa fastigheter i Lund m. m., om viss samordning av energiförsörjningen i Lund m. m. samt om avvecklingen av 1961 års avtal mellan staten och landstingskommunen rörande leverans av värme från ångkraftverket vid lasarettet i Lund.

Avtalen innebär att ångkraftverket vid lasarettet överlåts till Lunds stad och att staden därefter svarar för leverans av värme och elektrisk kraft till staten och landstingskommunen. Staden har under utbyggnad ett fjärrvärme­ system inom Lund och avser att uppföra ett kraftvärmeverk. Beträffande av­ talens närmare utformning och de avgifter som skall utgå tillåter jag mig att hänvisa till handlingarna i ärendet. Jag vill dock nämna att vid avtalets ikraft­ trädande den 1 juli 1967 staten skall erlägga ett belopp av 300 000 kr. samt — räknat vid ett konsumentprisindex av 200 — 85 kr. per Mcal/h abonnerad effekt, som enligt avtalet skall vara lägst 11 000 Mcal/h. Vidare skall staten vid anslutning av kv. Paradis (det s. k. södra lasarettsområdet) och av universi­ tetshuset betala ytterligare — vid nämnda kosumentprisindex — 200 000 kr. resp. 85 000 kr.

Staten har — utöver bidrag enligt det i prop. 1962: 77 (s. 37) redovisade läkarutbildningsavtalet (jfr även prop. s. 46) — enligt 1951 års avtal om leve­ rans av värme från ångkraftverket (jfr prop. 1952:148 s. 14) bidragit till verkets

8

kapitalkostnader. I samband med nu ifrågavarande avtals ikraftträdande er­

lägger landstingskommunen till staten ett belopp av — räknat vid förutnämnda

konsumentprisindex — 425 000 kr.

Enligt avtalet om tillägg till 1951 års avtal angående överlåtelse av vissa

fastigheter i Lund m. m. (jfr prop. 1948:107 s. 5) upplåter staten — utöver de

områden, som upptagits i § 1 mom. 2. andra stycket i det av Kungl. Maj:t den

9 mars 1951 godkända avtalet angående överlåtelse av vissa fastigheter i Lund

m. m. — under nyttjanderätt till landstingskommunen på de villkor, som angetts

i avtalet, ytterligare ett område om ca 22 150 m2 av stadsägan nr 1625 i Lunds

stad. Genom avtalet bekräftas den nyttjanderätt som landstingskommunen de

facto haft till den mark som ångkraftverket in. m. uppförts på. Det till

verket hörande området upplåts genom avtalet om viss samordning av energi­

försörjningen av landstingskommunen till staden för produktion eller distribu­

tion av värme eller elektrisk kraft till bl. a. staten och landstingskommunen.

Landstingskommunen äger på i avtalet närmare angivna villkor fr. o. m. den 1

juli 1977 återlösa ångkraftverket.

Nybyggnader för kemiskt centrum. Utförliga redogörelser för

dessa nybyggnader har lämnats i prop. 1964: 72 (s. 43 och 50), 1965:104 (s. 10

och 37) och 1966:104 (s. 6 och 24). Byggnadskomplexet, som är fördelat på fyra

byggnadsdelar, avses omfatta 28 180 m2 nettoyta och blir därigenom den största

anläggningen för kemisk utbildning och forskning i landet. Förutom lokalmässig

samordning av utbildningen och forskningen i naturvetenskaplig, teknisk och me­

dicinsk kemi planeras också organisatorisk samordning av kemiämnena i en

institution (jfr prop. 1967:1 bil. 10 s. 274).

Byggnadsdel I, som delvis kunde tas i bruk redan hösten 1965, innehåller i

huvudsak övningslaboratorier, apparathall och verkstäder samt omfattar en

sammanlagd nettoyta av ca 11 765 m2. Den tidigare angivna kostnaden för

byggnadsdelen av 28 290 000 kr. kan enligt byggnadsstyrelsen numera reduceras

med 1 milj. kr. till 27 290 000 kr.

Byggnadsdelarna II och III innehåller institutions- och forskningslokaler för

biokemi och medicinsk kemi resp. kemiämnena vid tekniska högskolan samt

omfattar 3 890 resp. 5 700 m2 nettoyta och en volym av 28 330 nr® resp. 43 000

ms. Den sammanlagda kostnaden för byggnadsdelarna II och III som tidigare

beräknats uppgå till 29 850 000 kr. torde enligt styrelsen kunna begränsas till

29 120 000 kr. Byggnadsarbetena påbörjades under december 1965 och lokalerna

beräknas delvis kunna bli tagna i bruk till höstterminen 1967.

Den 5 mars 1965 fick byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera byggnadsdel

IV fram till och med färdigställande av bygghandlingar. Enligt dessa numera

redovisade handlingar består byggnadsdelen, som i huvudsak skall användas för

de naturvetenskapliga kemiämnena, liksom byggnadsdel III av fem plan jämte

källar- och souterrainvåning. Byggnadsdelen omfattar en nettoyta av ca 6 830

in2 och en volym av 53 000 m3.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10\ år 1967

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 10h år 1967

9

Den av styrelsen tidigare uppskattade kostnaden för byggnadsdel IV — drygt 17 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1966 — grundade sig på den på huvud­ handlingar gjorda kostnadsberäkningen för delarna II och III som emellertid visade sig för låg (jfr prop. 1966: 104 s. 7). Styrelsen kostnadsberäknar numera byggnadsdel IV till 19 840 000 kr. Den totala kostnaden för byggnadskomplexet blir således enligt styrelsen (27 290 000 -{- 29 120 000 -f- 19 840 000 =) 76 250 000 kr. Kostnaderna för de försörj ningsåtgärder som hör till nybyggnaderna har beräknats till 3 050 000 kr. Kungl. Maj :t har tidigare denna dag uppdragit åt styrelsen att utföra byggnadsdel IV.

Fastighetsförvärv. Kungl. Maj it kan i undantagsfall — inom ramen för tillgängliga medel under ifrågavarande anslag — föranstalta om sådana fas­ tighetsförvärv som fordras för den av statsmakterna beslutade fortsatta utbygg­ naden av universitet och högskolor (jfr prop. 1965:104 s. 35, SU 67, rskr 193).

I gällande investeringsplan är för fastighetsförvärv i Lund uppförd en kost­ nadsram av 2 345 000 kr. Ramen avser förvärv av vissa fastigheter inom kv. Absalon och kv. Hyphoff samt stadsägan nr 1657 i Lund (jfr prop. 1966:104 s. 8).

Kungl. Maj:t uppdrog den 28 oktober 1966 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av högst 160 000 kr. förvärva fastigheten nr 2 inom kv. Absalon, vilken enligt styrelsen behövs för den fortsatta utbyggnaden av Lunds univer­ sitet. Kostnaden för hittills beslutade fastighetsförvärv uppgår således till (2 345 000 + 160 000 =) 2 505 000 kr.

Enligt byggnadsstyrelsen bör under nästa budgetår medel beräknas för vissa ytterligare fastighetsförvärv. Styrelsen föreslår att en kostnadsram av 5 milj. kr. förs upp i investeringsplanen.

Nybyggnad för radiofysik. Såsom redovisades i prop. 1965:104 (s. 13 och 39) uppdrog Kungl. Maj:t den 29 oktober 1964 åt byggnadsstyrelsen att på grundval av redovisade huvudhandlingar utföra projektering av ifråga­ varande nybyggnad fram till bygghandlingar. Kungl. Maj:t förutsatte därvid att särskilda ansträngningar gjordes för att kostnaderna skulle begränsas.

Sedan bygghandlingar redovisats uppdrog Kungl. Maj:t den 21 juli 1966 åt styrelsen att utföra nybyggnaden och till denna hörande försörjningsåtgärder. Som en följd av vissa ändringar i material och utföranden hade styrelsen vid projekteringen funnit det möjligt att något minska arbetena. Kostnaden för nybyggnaden, som omfattar en nettoyta av 650 m2 och en byggnadsvolym av 3 650 m3, beräknade styrelsen till 2 385 000 kr., varav för försörjningsåtgärder ca 150 000 kr. Detta innebär en kostnadsminskning med 200 000 kr. jämfört med den på grundval av huvudhandlingarna gjorda kostnadsberäkningen.

Nybyggnad för datamaskincentra 1. Byggnadsstyrelsen över­ lämnade den 6 februari 1967 byggnadsprogram för en nybyggnad för Lunds datamaskincentral. Nybyggnaden föreslogs bli placerad invid institutionsbyggna-

10

den för matematik. Datamaskincentralen, som skall betjäna såväl universitetet

som tekniska högskolan, skulle därvid bli centralt belägen inom området. Ny-

byggnden föreslogs omfatta en rumsyta av ca 1 000 m2 och en volym av 8 600

m3 samt avsågs bli uppförd i två våningsplan med det undre planet delvis under

markytan.

Styrelsen uppskattade kostnaden för nybyggnaden till 2,7 milj. kr. och kost­

naderna för tillhörande försörjningsåtgärder till 250 000 kr. Styrelsen räknade

med att nybyggnaden skulle kunna påbörjas hösten 1967 och vara färdig till juli

1968, vilket skulle medföra att installationen av den för centralen beställda data­

maskinen skulle kunna ske under tredje kvartalet 1968. Kungl. Maj:t har tidi­

gare denna dag uppdragit åt byggnadsstyrelsen att, inom en kostnadsram för

nybyggnaden jämte tillhörande försörjningsåtgärder av 2 250 000 kr., utarbeta

förslagshandlingar för nybyggnaden.

Fundament m. m. för konstverk. Byggnadsstyrelsen har anmält

att statens konstråd anslagit ett belopp av 660 000 kr. till inköp av ett konst­

verk för tekniska högskolan i Lund under förutsättning att de för konstverket

erforderliga byggnadsåtgärderna bekostas av byggnadsanslag. Konstverket, en

fontän, avses bli centralt placerat inom högskolans område och kräver vissa

byggnadsåtgärder vilka inte ryms inom nämnda belopp. Styrelsen beräknar

kostnaderna för byggnadsåtgärderna, bl. a. fundament och markarbeten samt

pumphus och ledningar, till 300 000 kr.

Styrelsen erinrar om vad som anförts i prop. 1962: 62 (s. 22) om anlitande

av investeringsanslag för kostnader för byggnadsåtgärder i samband med konst­

närlig utsmyckning av statliga byggnader. Styrelsen brukar för varje byggnads-

objekt schablonmässigt reservera en promille av byggkostnaden för sådana

ändamål. Mot bakgnmd av bl. a. att de enskilda byggnadsobjekten vid hög­

skolan inte kommer att belastas med kostnader av ifrågavarande slag föreslår

styrelsen, att i investeringsplanen förs upp en kostnadsram för ändamålet av

300 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

Göteborg

Försörjningsåtgärder inom universitetets områden.

Under denna rubrik är i gällande investeringsplan uppförd en kostnadsram av

4 677 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Byggnadsstyrelsen föreslår att

denna ram för nästa budgetår ersätts med två ramar, den ena kallad Försörj­

ningsåtgärder för humanistiska fakulteten m. m., den andra kallad Försörj­

ningsåtgärder inom medicinarområdet. Av det nämnda beloppet 4 677 000 kr.

avser 520 000 kr. åtgärder för humanistiska fakulteten m. in. och 4 157 000 kr.

åtgärder inom medicinarområdet.

Nybyggnad för odontologisk fakultet. Närmare redogörelse

för byggnadsobjektet lämnades i prop. 1966:104 (s. 9 och 26). Nybyggnaden pla­

11

neras för klinisk tandläkarutbildning i Göteborg med en årlig intagning av 100 studerande samt för en tandteknikerskola och en tandsköterskeskola. Nettoytan uppgår till ca 15 200 m2, varav ca 7 900 in2 avses för en tandsjukvårdscentral.

Den 13 maj 1966 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att utföra ny­ byggnaden inom en kostnadsram av 52,5 milj. kr. och de till nybyggnaden hö­ rande försörjningsåtgärderna inom en kostnadsram av 3,5 milj. kr., allt enligt prisläget den 1 april 1965. Kungl. Maj:t erinrade därvid om vad jag uttalat i den nämnda prop. 1966:104 (s. 26) och vad riksdagens statsutskott anfört i ut­ låtandet 1966: 91 angående dels den uppskattning av kostnaderna som redo­ visas i ett byggnadsprogram, dels den tilltänkta upphandlingsformen, dels be­ gränsning av kostnaderna för nybyggnaden. Byggnadsarbetena för nybyggnaden pågår och styrelsen räknar med att teknologidelen av nybyggnaden skall kunna tas i bruk till vårterminen 1968, vilket innebär att tandläkarutbildningen i Gö­ teborg påbörjas en termin senare än vad som ursprungligen planerats, dvs. först innevarande vårtermin. I enlighet med de nämnda uttalandena söker styrelsen vid det fortsatta arbetet så långt som möjligt begränsa kostnaderna för bygg- nadsobjektet.

Utökning av panncentralen m. m. vid Chalmers tek­ niska högskola. I prop. 1966:104 (s. 13) redogjorde jag bl. a. för huvud­ handlingarna för en tillbyggnad till den befintliga panncentralen vid Chalmers tekniska högskola, inrymmande ställverk, transformatorer, kontor, verkstad samt personal- och förrådslokaler.

Kungl. Maj:t uppdrog den 15 april 1966 åt byggnadsstyrelsen att utföra till­ byggnaden samt vidtaga erforderliga åtgärder för högskolans värmeförsörjning inom en sammanlagd kostnadsram för utökning av panncentralen av 3,8 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Vidare uppdrog Kungl. Maj:t åt styrelsen att utföra de till byggnadsobjektet hörande försörjningsåtgärderna inom en kost­ nadsram av 275 000 kr. och ombyggnad av ställverk m. m. för sektion E inom en kostnadsram av 250 000 kr., allt enligt prisläget den 1 april 1965.

I beloppet 3,8 milj. kr. ingick 60 000 kr. för förhyrning av en panna såsom pro­ visorisk åtgärd under värmesäsongen 1966/67. Styrelsen fann emellertid senare att den mest ekonomiska lösningen på sikt var att inköpa en ny panna, för vil­ ken styrelsen beräknat en kostnad av 160 000 kr.

I gällande investeringsplan har uppförts en kostnadsram för objektet av 5 540 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Byggnadsstyrelsen föreslår nu att i stället förs upp en kostnadsram av 4 060 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1966, vilket motsvarar den nämnda kostnadsramen av 3,8 milj. kr. efter höj­ ning med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen samt nyss­ nämnda kostnadsökning om (160 000 — 60 000 =) 100 000 kr. för inköp av en ny panna.

Försörj ningsåtgärder inom Chalmers tekniska hög­ skolas område. De i investeringsplanen uppförda ramarna för försörj-

Kungl. Maj ris proposition nr 104 är 1967

12

ningsåtgärder avser ett flertal delobjekt. Byggnadsstyrelsen föreslår att dessa

delobjekt slutredovisas var för sig på samma sätt som byggnadsföretagen. Av

de åtgärder som omfattas av den i gällande plan uppförda kostnadsramen För-

sörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område av 11 795 000 kr.

enligt prisläget den 1 april 1965 slutredovisar styrelsen delobjekt för 310 000 kr.

Dessa objekt ingår sålunda inte i den föreslagna kostnadsramen per den 1 april

1966.

Ny- och ombyggnad för sektion M. Av de redogörelser för

ifrågavarande objekt vid Chalmers tekniska högskola som lämnades i prop.

1965:104 (s. 26) och 1966: 104 (s. 15 och 28) framgår bl. a. att byggnadspro-

grammet upprättats med utgångspunkt i den ökning av den årliga intagningen

av studerande från 80 till 150 som genomförts enligt statsmakternas beslut i an­

ledning av prop. 1960: 119 (SäU 1, rskr 327).

Sedan byggnadsstyrelsen redovisat huvudhandlingar för objektet, uppdrog

Kungl. Maj:t den 21 juli 1966 åt styrelsen att utföra ny- och ombyggnaden med

tillhörande försörjningsåtgärder. Byggnadsobjektet omfattar enligt huvud­

handlingarna en sammanlagd nettoyta av närmare 14 900 m2, vilket något un­

derstiger den programmerade nettoytan. Totalyta och volym uppgår för ny-

byggnadsdelen till 19 560 m2 resp. 81 850 m3 och för ombyggnadsdelen till 8 725

m2 resp. 37 120 m3. Härtill kommer en yta av ca 200 m2 i den befintliga ritsals-

byggnadens källarvåning, som även i fortsättningen avses bli utnyttjad som

elevverkstad. Vidare avses en oinredd vind i samma byggnad, som f. n. utnytt­

jas för examensarbeten (ca 210 m2), efter vissa inredningsarbeten även fortsätt­

ningsvis komma till använding för samma ändamål.

På grundval av byggnadsprogrammet hade styrelsen uppskattat byggnads-

kostnaden till 32,4 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Den på huvud­

handlingarna grundade kostnadsberäkningen slutade på 27,8 milj. kr. enligt

samma prisläge, varav för nybyggnad 22,3 milj. kr. och för ombyggnad 5,5

milj. kr. I nämnda belopp ingår 1,5 milj. kr. för de förberedande arbeten som

Kungl. Maj :t den 29 oktober 1965 uppdrog åt styrelsen att utföra. Kostnaderna

för försörjningsåtgärderna i samband med byggnadsobjektet beräknade styrelsen

till 1 625 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Den sammanlagda kostnads­

ramen, exkl. försörjningsåtgärder, uppgår enligt byggnadsstyrelsen — i prisläget

den 1 april 1966 — till 29 300 000 kr.

Styrelsen räknar med att arbetena skall bli helt färdiga under hösten 1969.

Vissa delar avses emellertid bli färdigställda tidigare.

Nybyggnad för sektion A m. m. Närmare redogörelse för denna

nybyggnad, som är under uppförande och beräknas kunna tas i bruk successivt

under hösten 1967 och våren 1968, lämnades i prop. 1965:104 (s. 28). I mitt för­

slag till investeringsplan för innevarande budgetår (prop. 1966:104 s. 22) förde

jag upp en kostnadsram för objektet av 11 040 000 kr. enligt prisläget den 1

april 1965.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10£ år 1967

13

Lokaler för en datamaskincentral för utbildningens och forskningens behov har planerats bli förlagda till institutionsbyggnaden för matematiskt centrum (jfr prop. 1965:104 s. 27). Sedan det visat sig att denna byggnad inte kunde bli färdig till våren 1967, då datamaskinen avsågs bli installerad, föreslog bygg­ nadsstyrelsen den 28 mars 1966, att lokaler om 520 m2 rumsyta skulle anordnas för datamaskincentralen genom underbyggnad av en gård vid nybyggnaden för sektion A. I överensstämmelse med förslaget uppdrog Kungl. Maj:t den 15 april 1966 åt styrelsen att utföra underbyggnaden inom en sammanlagd kostnadsram för nybyggnaden av 12 040 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. I enlighet med vad statsutskottet anfört i utlåtandet 1966: 91 (s. 7) har en kostnadsram av sistnämnda belopp också förts upp i den nu gällande investeringsplanen.

Kungl. Maj :t uppdrog vidare den 28 oktober 1966 åt byggnadsstyrelsen att inom en sammanlagd kostnadsram för nybyggnaden för sektion A av 16 445 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1966 i överensstämmelse med en inom styrelsen upprättad promemoria utöka nybyggnaden med en våning samt anordna loka­ ler i nybyggnadens vindsvåning.

Slutligen uppdrog Kungl. Maj:t den 17 februari 1967 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden på grundval av ett av styrelsen i samråd med LUP-kom- mittén för Göteborg uppgjort förslag till användning av lokalerna. Efter utök­ ningen omfattar nybyggnaden sammanlagt 8 240 m2 nettoyta. Utöver de ur­ sprungligen planerade lokalerna för sektion A om 4 970 m2 nettoyta har så­ lunda genom den ovannämnda underbyggnaden av gården och genom den sist beslutade utökningen tillkommit sammanlagt 3 270 m2.

Nybyggnad för botaniska institutionen. Till utbildningen i botanik vid universitetet i Göteborg intas f. n. 40 tvåbetygsstuderande per år. Utbildningen och forskningen i ämnet bedrivs i provisoriska lokaler.

Permanenta lokaler för botaniska institutionen projekteras f. n. av byggnads­ styrelsen med utgångspunkt i ett byggnadsprogram som möjliggör intagning av 108 tvåbetygsstuderande per år (jfr prop. 1965:141 s. 43 och 140) och 25 ett- betygsstuderande per termin i ämnet botanik samt 12 ettbetygsstuderande per termin i ämnet mikrobiologi. Kostnaden för byggnadsobjektet beräknades på grundval av byggnadsprogrammet till ca 8 750 000 kr.

Enligt av byggnadsstyrelsen redovisade huvudhandlingar omfattar nybyggna­ den en nettoyta av 4 120 m2 och en volym av ca 31 245 nr3. Byggnaden avses bli uppförd inom det markområde vid botaniska trädgården i Göteborg som Göte­ borgs stad enligt ett av Kungl. Maj:t den 28 juni 1962 godkänt avtal överlåtit till staten för ändamålet. Byggnadsobjektet kommer att bestå av ett samman­ hängande byggnadskomplex, omfattande en institutionsdel i två resp. tre vå­ ningar och en kurslaboratoriedel i ett våningsplan, som får direkt förbindelse med institutionsdelens bottenplan. I omedelbar anslutning till institutionsdelen kommer att förläggas två växthus. På grundval av huvudhandlingarna har sty­ relsen beräknat kostnaden för nybyggnaden till 10 580 000 kr. och kostnaderna för tillhörande försörjningsåtgärder till drygt 1 milj. kr.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 10^ år 1967

14

Kungl. Maj:ts 'proposition nr

104

år 1967

Kungl. Maj:t uppdrog den 4 november 1966 åt byggnadsstyrelsen att utföra

projektering av nybyggnaden med tillhörande försörjningsåtgärder fram t. o. m.

färdigställande av bygghandlingar, varvid Kungl. Maj:t föreskrev att det vid

den fortsatta projekteringen skulle särskilt iakttagas, att kostnaderna för objek­

tet skulle begränsas.

Styrelsen räknar med att byggnadsarbetena kan påbörjas under hösten 196?

och att nybyggnaden kan tas i bruk fr. o. m. höstterminen 1969.

Nybyggnad för zoologiska institutionen. På uppdrag av

Kungl. Maj:t har byggnadsstyrelsen upprättat huvudhandlingar för en nybygg­

nad för zoologiska institutionen vid universitetet i Göteborg. Institutionen är

f. n. förlagd till provisoriska lokaler. Nybyggnaden är dimensionerad för 100

tvåbetygsstuderande och 25 ettbetygsstuderande samt omfattar 4 865 m2 netto­

yta, 5 300 m2 rumsyta och en volym av ca 32 900 m3. Den nya byggnaden,

som planeras bli förlagd till norra delen av medicinarområdet, består av en

höghusdel och en låghusdel med gemensamma souterrain- och bottenvånings­

plan. Till souterrainvåningen kommer att förläggas vattenlaboratorium, djur­

avdelning, verkstäder m. m., medan bottenvåningen är avsedd för undervis­

ning. I höghusdelen inryms tjänsterum och laboratorier för forskning i zoologi

och zoofysiologi.

Kostnaden för objektet uppskattade byggnadsstyrelsen ursprungligen på

grundval av byggnadsprogram till 11 410 000 kr. Sedan huvudhandlingarna fär­

digställts beräknar styrelsen numera kostnaden till 13 190 000 kr. Härtill kom­

mer kostnaderna för försörjningsåtgärder, varav de för väg- och markarbeten

beräknats till 630 000 kr. Byggnadsarbetena kan enligt styrelsen påbörjas i de­

cember 1967 och torde komma att ta i anspråk ca 20 månader.

Kungl. Maj:t har tidigare denna dag uppdragit åt byggnadsstyrelsen att fort­

sätta projekteringen av nybyggnaden fram t. o. m. färdigställande av bygghand­

lingar. Vid projekteringen skall särskilt iakttagas att de angivna kostnaderna

skall nedbringas.

Stockholm

Ombyggnad för sektion B. Av min redogörelse i prop. 1966:104

(s. 17) framgår att lokaler om ca 3 000 m2 rumsyta i byggnad IV inom tekniska

högskolans område skall byggas om för institutionerna för anrikning och gruv­

brytning vid högskolans sektion B. Kungl. Maj:t uppdrog den 2 december 1966

åt högskolans byggnadskommitté att på grundval av redovisade bygghandlingar

utföra ifrågavarande ombyggnad inom en kostnadsram av 950 000 kr.

Om- och tillbyggnad för försvars medicinsk forskning

m. m. En närmare redogörelse för detta objekt lämnades i prop. 1967:2 (bil. 5

Kungl. Maj:ts proposition nr 10i år 1967

15

s. 16). Av redogörelsen framgår att byggnaden, som med tillbyggnaden kommer att omfatta sammanlagt 1 300 m2 rumsyta, i huvudsak är avsedd för den för- svarsmedicinska forskningsenheten vid institutionen för fysiologi och medicinsk fysik vid karolinska institutet. Genom beslut tidigare denna dag har Kungl. Maj:t uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra byggnadsobjektet, för vilket kostnaderna beräknats till 2 415 000 kr. samt — för en kostnad av 85 000 kr. — de tillhörande försörjningsåtgärderna.

Nybyggnad för sektion A. Intagningskapaeiteten i första årskursen vid sektion A vid tekniska högskolan i Stockholm skall läsåret 1967/68 ökas med 18 platser till 90. Vidare skall intagningsmöjligheterna vid sektion V läs­ året 1970/71 ökas med 90 platser till 180 (jfr prop. 1965:141 s. 137, SU 173, rskr 411).

I 1963 års universitets- och högskolekommittés (U 63) specialutredningsdel (SOU 1965:12 s. 294) förutsattes att sektion V vid högskolan skulle få nya lokaler inom det område som nu disponeras av statens provningsanstalt. Sek­ tionen skulle därutöver behålla vissa befintliga lokaler som utformats speciellt för dess behov. Sektion A skulle därefter kunna överta vissa efter sektion V lediga utrymmen. Sektion A:s återstående behov av ökade utrymmen med an­ ledning av intagningsökningen och tillkomsten av en studieinriktning för sam­ hällsbyggnad samt behovet av ersättning för de provisoriska lokalerna i f. d. seminariebyggnaden vid Riddargatan 5 förutsattes bli tillgodosett genom ny­ byggnad i anslutning till de befintliga lokalerna.

I sitt remissvar över U 63:s betänkande (jfr prop. 1965:141 s. 116) anmälde högkolans byggnadskommitté, att den funnit att provningsanstaltens område inte torde komma att friställas så snabbt som förutsatts. Kommittén hade därför undersökt andra alternativ att genomföra utbyggnaden. Enligt kommittén kun­ de sektion A relativt lätt frigöras från nuvarande lokaler. Vidare borde utbygg­ naden för sektion V ske i anslutning till dess nuvarande lokaler. Kommittén hade funnit att den högskolan mycket närbelägna tomten för det s. k. östermalms- fängelset (kv. Domherren) synnerligen lämplig för en nybyggnad för sektion A. Utbyggnaden av sektion V skulle därigenom kunna ske i sektion A:s nuvarande lokaler och genom nybyggnader norr om sektion V :s nuvarande byggnader.

LUP-kommittén för Stockholm har godtagit ett lokalprogram för sektion A omfattande ca 8 200 m2. Byggnadskommittén har i sitt förslag till byggnads- program för nybyggnaden i kv. Domherren tagit upp ca 7 150 m2. Det resteran­ de lokalbehovet är av sådan art att det lämpligen bör tillgodoses inom bygg­ nader för sektion V. Kostnaden för nybyggnaden för sektion A uppskattar bygg­ nadskommittén till 13 385 000 kr.

För att nyssnämnda intagningsökningar skall kunna genomföras planenligt bör nybyggnaden i kv. Domherren enligt byggnadskommittén vara färdigställd i september 1969. Rivnings-, schaktnings- och grundarbeten bör vara utförda till februari—mars 1968. Byggnadskommittén beräknar kostnaderna för dessa för­ beredande arbeten, inkl. projektering, till 1,8 milj. kr.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 10i år 1967

Umeå

Nybyggnad för administration, datamaskincentral

m. m. Av den redogörelse som jag lämnat i prop. 1967:2 (bil. 5, s. 16) framgår

att denna nybyggnad omfattar 2 115 m2 rumsyta och har kostnadsuppskattats

till 3 750 000 kr. Byggnaden innehåller förutom lokaler för universitetets förvalt­

ning m. m. även vissa lokaler för studentkårens funktionärer m. in. Vidare in­

ryms i byggnaden lokaler för Umeå datamaskincentral om 755 m2. Genom be­

slut tidigare denna dag har Kungl. Maj:t uppdragit åt byggnadsstyrelsen att

utföra byggnadsföretaget.

Departementschefen

Universitet och högskolor byggs ut i mycket snabb takt. På grundval av de

riktlinjer som dragits upp av statsmakterna (jfr senast prop. 1965:141, SU

173, rskr 411) bedriver LUP-kommittéerna och byggnadsstyrelsen ett omfattan­

de utrednings- och projekteringsarbete i nära anslutning till universitetskans-

lersämbetets och övriga berörda organs planeringsverksamhet rörande den hög­

re utbildningens och forskningens framtida omfattning och utformning.

I mitt förslag till investeringsplan för nästa budgetår har jag fört upp ett

antal nya byggnadsobjekt. För samtliga gäller att byggnadsarbetena beräknas

bli påbörjade under år 1967. Sedan erforderliga handlingar och kostnadsutred-

ningar prövats av Kungl. Maj:t, räknar jag med att det skall bli möjligt att i

höst föreslå att i investeringsplanen för nästa budgetår tas upp ytterligare ett

antal objekt, för vilka byggnadsarbetena kan sättas igång under våren 1968.

I följande förslag till investeringsplan för nästa budgetår tas för varje objekt

upp en kostnadsram och den medelsförbrukning som kan uppskattas med ut­

gångspunkt i beräknade tidpunkter för byggstart och färdigställande.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 104 är 1967

17

Investeringsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kostnadsram Medelsförbrukning

Byggnadsobjekt

Fak­

tisk t. o. m.

65/66

Beräknad för

Bygg­

start

Färdig­

ställande

1.4.65 1.4.66

66/67 67/68

1

2

3

4

5 6 7

8

Uppsala

Nybyggnad för övningslabo-

ratorium för fysik och

9 700 9 700 9 503 160 37

8.65

Nybyggnad för limnologi

3 210 3 210 3 130 80

6.65

Tillbyggnad för fysiologisk

1 470

1 470

1 370 100

6.64

5 6551

6 8013 2 801 2 500 1 500

successivt

Om- och tillbyggnad för uni-

11 395 11 850 4410 3 000 3 000

4.64

11.68

Tillbyggnad för växtbiologi . Ombyggnad av gamla insti-

1 195 1 200

1 131 50

19

7.65

tutionsbyggnaden för kemi 632 634

539 95

6.64

Ombyggnad av Gustavianum Byggnadsarbeten vid Klub-

855 855 530 275 50 11.64

12.66

bans biologiska station .. Nybyggnader på Artillerifäl-

210 275

11 214

50 4.67

9.67

29 250 21 000 1 124 6 000 10 000

6.66 4.68-

successivt

Lund

Nybyggnad för patologi ....

4 300 4 300

4 251 49

9.59 3.61

Nybyggnad för växtfysiologi

5 875 6 170

5 877 293

7.61 7.63

Tillbyggnader för fysik ....

9 390 8 995 8 278

400 300 6.63 10.64-10.65

14 5111 17 3162

8 316 5 000 4 000 successivt

Nybyggnad för observato-

rium på Romeleåsen .... Nybyggnad för anatomi och

765 750 600 no 40

1.65 9.65-8.66

1 875 1 810

1 582 150 70 11.64 11.65

Nybyggnader för kemiskt

72 250 76 250

27 639 20 000

15 000 10.64 9.65-4.69

2 345 2 505

1 555 950

Nybyggnad för bakteriologi

10 765

11 265 2 469 7 500 1 200 8 65 7.67

Nybyggnad för radiofysik .. Tillbyggnad för fysiologi och

2 450

2 385 96 1 000 1 000 11.66

11.67

2 390

2 325 469 1600 250 1.66

1.67

Nybyggnad för matematik

11 400 11 225 10 480 550 195

8 62 7 64

Nybyggnad för sektion E .. 17 675 17 610 16 523

900 180 5.63 7.64-7.65

Nybyggnad för sektion M .. 27 690 28 390 21 356

6 500 500 1.64 9.65-6.66

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

l

Nybyggnad för sektion A ..

Nybyggnad för sektion V ..

Nybyggnad för datamaskin-

central ................................

Fundament m. m. för konst­

verk ......................................

Göteborg

Nybyggnad för humanistiska

fakulteten, etapp I ..........

Försörjningsåtgärder för hu­

manistiska fakulteten m. m.

Byggnadsarbeten m. m. för

zoologisk station på Tjärnö

Nybyggnad för odontologisk

fakultet ..............................

Tillbyggnad för anatomi ....

Försörjningsåtgärder inom

medicinarområdet ............

Nybyggnad för sektion K ..

Nybyggnad för övningslabo-

ratorium för fysik ..........

Nybyggnad för sektion V ..

Tillbyggnad för sektion E

m. m.....................................

Utökning av panncentralen

m. m. vid Chalmers tek­

niska högskola ..................

Försörjningsåtgärder inom

Chalmers tekniska högsko­

las område..........................

Baracker på Råö för sektion

E ..........................................

Ny- och ombyggnad för sek­

tion M ..............................

Hörsalsbyggnad vid Chalmers

tekniska högskola ..........

Nybyggnad för sektion A

m. m.....................................

Nybyggnad för botaniska in­

stitutionen ..........................

Nybyggnad för zoologiska in­

stitutionen ..........................

Stockholm

Nybyggnad för övningslabo-

ratorium för kemi m. m.

för universitetet ..............

2

3

4

9 325

20 300

8 340

21 100

7 687

11 075

2 250

300

3 500

3 500

3 072

5201

6602

432

650

670

279

52 500

1435

55 265

1 505

4 460

36

4 1571

24 000

4 238z

24 000

738

22 016

5 800

31 720

5 800

32 770

5 506

10150

5 600

5 600

4 816

5 540

4 060

981

11 7951

10 1942

6 694

195

195

168

32 400

29 300

1322

2 445

2 550

1 184

12 040

16 445

2 595

10 900

12 700

7 345

7 345

7 046

6

7

8

150

2.64 12.64-7.65

1 800

3.65

9.66-9.67

1 900

9.67

7.68

300

8.67

11.67

9.64

12.65

78

successivt

300

9.67

4.68

15 000

6.65 12.67-7.69

169

4.66

3.67

1 500

successivt

800

färdig

färdig

10 000

11.63 10.65-12.68

34

6.64

11.65

2 000

successivt

1 500

successivt

färdig

10 000

8.66 9.68-12.69

266

11.65

2.67

5 000

11.65

4.68

4 500

8.67

4.69

4 000

12.67

9.69

99

5.61

6.63

5

500

8 000

428

150

15 000

1300

2 000

1100

294

5 000

750

500

2 000

27

5 000

1 100

6 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

19

Nybyggnad för botanik .... Bostad åt trädgårdsmästare

vid botaniska institutionen Nybyggnad i kv. Mimer

(Mimer I) .......................... Förvärv av nybyggnad i kv.

Mimer (Mimer II) .......... Ersättning till Skogs- och

lantbruksakademien.......... Försörjningsåtgärder för

Frescatiområdet ................ Om- och tillbyggnad för far­

makologi .......................... Försörjningsåtgärder inom

karolinska institutets om­ råde .................................... Tillbyggnad vid institutionen

för fysiologi och medicinsk fysik .................................... Nybyggnad av kurslaborato­

rier för kemi vid tekniska högskolan .......................... Tillbyggnad för elektronik .. Nybyggnad för sektion M .. Försörjningsåtgärder inom

tekniska högskolans områ­ de ........................................ Nybyggnad för sektion B . . Ombyggnad för sektion K .. Ombyggnad för sektion B .. Inredning av vindsutrymme

vid tekniska högskolan .. Nybyggnad av simhallsan-

läggning vid gymnastik- och idrottshögskolan .... Om- och tillbyggnad för för-

svarsmedicinsk forskning m. m..................................... Nybyggnad för sektion A,

delram ................................

Umeå

Nybyggnad för anatomi och

histologi .............................. Nybyggnad för lu-block,

etapp I .............................. Nybyggnad för lu-block,

etapp II .............................. Nybyggnad för kemi-liufo ..

8 225 8 185 7 918

200

114 116

108 8

6 160 6 000

5 840 100

6 832 6 832

6 756 76

2 825

2 825 2 200

4 3381

4 8472 2 972 875

4 900

5 030 4 122 800

1 8361 2 2122 212 1 000

3 990 4 200 2 323

1 500

4 890

4 890 4 820 70

1 860

1860 1 850 10

20 040

20 515 15 844 4 000

5 913

6 030 3 838 1 300

13110

13 700 4 021 4 000

470

485

326

20

900 950

550

310

325

76 10

5 345

5 585 1 131 4 000

2 415

300

1 000

9 500

8 760 7 289 1 000

6 500 6 250 5 449 500

7 900 7 500

3 627 3 300

14 925 15 600

3 079 10 000

6 7

8

67

2.63 12.64

11.64

9.65

60

färdig

färdig

1 000

successivt

108 6.64 12.66

1 000

successivt

377 6.65

2.67

9.62 9.64 9.62

4.64

550

9.63

7.66

370

successivt

3 700

7.65

9.67

15

11.65 5.66

400

10.66

10.67

15

2.66 5.66

454

11.65 12.67

1 500

5.67 7.68

1 000

10.67

9.69

400 6.64

9.65

300

6.64

1.66

570

6.65

1.67

2 000

6.65

5.67

2* — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 10i

20

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 104 år 1967

1

2

3

4

5

6

7

8

Nybyggnad för zoologi, gene-

tik-hufo ..............................

4190

4 390

426

3 400

560

3.66

4.67

Nybyggnad för fysiologi, bo-

tanik m. m. -hufo ..........

16150

16 240

5 000

9 000

1.67

8.68

Nybyggnad för bibliotek,

samhällsvetenskap m.m. ..

25 520

26 800

1 128

11000

12 000

6.66

7.68

Paviljongbyggnader ..............

2 500

2 625

58

2 300

260

5.66

1.67

Försörjningsåtgärder ..........

5 9311

7 7712

3 771

2 000

2 000

successivt

Nybyggnad för administra*-

tion, datamaskincentral

m. m.....................................

3 750

700

2 000

4.67

7.68

Summa

663 694

705 666

313 481

164 844

136 493

Erfarenhetsgrundad reduce-

ring av medelsbehovet ..

34 844

6 481

Beräknat medelsbehov ........

130 000

130 012

1 Beräknad medelsförbrukning t. o. m. 1866/67.

2 Beräknad medelsförbrukning t. o.m. 1967/68.

För nästa budgetår har det, som framgår av förslaget till investeringsplan,

visat sig möjligt att sänka eller behålla oförändrade ett antal av de för inne­

varande budgetår uppförda kostnadsramarna, vilka i förevarande förslag tagits

upp enligt prisläget den 1 april 1965. De nu gällande ramarna har vidare i

ytterligare ett antal fall endast behövt liöjas för att anpassas till den allmänna

byggnadskostnadsstegringen fram till den 1 april 1966. För sådana objekt — i

fråga om vilka någon ytterligare höjning inte föreslagits — har jag i regel inte

lämnat någon redogörelse i det föregående. I min fortsatta framställning kom­

mer jag att behandla endast vissa objekt och hänvisar i övrigt till den lämnade

redovisningen.

Enligt statsmakternas beslut i anledning av prop. 1967: 2 (bil. 5 s. 15, SU 20,

rskr 63) har kostnadsramar förts upp i investeringsplanen för om- och tillbygg­

nad för försvarsmedicinsk forskning m. m. vid karolinska institutet samt för

nybyggnad för administration, datamaskincentral m. m. vid universitetet i Umeå.

Det av Kungl. Maj:t tidigare denna dag lämnade projekteringsuppdraget för

nybyggnaden för datamaskincentral i Lund innebär att kostnaderna för ny­

byggnaden jämte tillhörande försörjningsåtgärder skall begränsas till 2 250 000

kr., dvs. med 700 000 kr. jämfört med det redovisade förslaget till byggnads-

program. En följd härav torde bli att vissa utrymmen i den angränsande insti-

tutionsbyggnaden för matematik i Lund på sikt kan behöva disponeras för

datamaskincentralens behov.

I förslaget till investeringsplan har jag med anledning av vad byggnadssty­

relsen redovisat fört upp en särskild kostnadsram av 300 000 kr. för fundament

va. to. för ett konstverk i Lund.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10år 1967

21

Under rubriken Försörjningsåtgärder i Lund har jag i det föregående kort­ fattat redogjort för resultatet av förhandlingarna om samordning av energiför­ sörjningen i Lund. Det ekonomiska resultatet av förhandlingarna beror i stor utsträckning på den utveckling statens energiförbrukning kommer att få under avtalets giltighetstid, dvs. tjugufem år. Genom att en samordning av parternas energiförsörjning kommer till stånd och de ekonomiska fördelarna därav delas synes emellertid avtalskomplexet innebära vinster för alla tre parterna, dvs. staten, Malmöhus läns landstingskommun och Lunds stad. Jag finner sålunda att avtalen kan godtagas för statens del och avser därför att i annat samman­ hang föreslå Kungl. Maj:t att godkänna dem. Medel för de anslutningsavgifter m. m. som blir aktuella har jag beaktat vid min beräkning av kostnadsramen för försörjningsåtgärder i Lund.

Genom utökningarna av nybyggnaden för sektion A m. m. i Göteborg har snabbt och till en relativt låg kostnad per mI 2 rumsyta lokaler om sammanlagt ca 3 270 m2 tillkommit. Härav avses ca 740 m2 för datamaskincentralen i Gö­ teborg medan resterande 2 530 m2 planeras för matematiska institutionen och institutionen för informationsbehandling. Härutöver förutsätts att dessa insti­ tutioner även fortsättningsvis skall kunna disponera lokaler i f. d. Holtermanska sjukhusets byggnader om ca 2 650 m2.

Tjänsterummen och undervisningslokalerna i nybyggnaden betraktas som ge­ mensamma och fördelas mellan institutioner med hänsyn till befintliga och uppkommande behov. En fortlöpande avvägning kan sålunda göras mellan t. ex. sektion A:s och de två förenämnda institutionernas behov.

Då de berörda institutionerna genom tillkomsten av nyssnämnda utrymmen fått ett avsevärt lokaltillskott, har jag inte tagit upp institutionsbyggnaden för matematiskt centrum i förslaget till investeringsplan.

Vid den fortsatta projekteringen av nybyggnaderna för botaniska och zoolo­ giska institutionerna i Göteborg skall kostnaderna enligt vad Kungl. Maj:t före­ skrivit bringas ned. I förslaget till investeringsplan har jag fört upp preliminärt beräknade ramar i avvaktan på att kostnaderna för objekten kan beräknas på grundval av bygghandlingar. I den ram som jag fört upp för nybyggnaden för botaniska institutionen ingår också kostnaderna för de till nybyggnaden hö­ rande försörjningsåtgärderna.

Det av tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté framlagda för­ slaget till byggnadsprogram för nybyggnad för sektion A bereds f. n. Till frå­ gan om kostnadsram för nybyggnaden avser jag att komma tillbaka. I avvaktan härpå har jag i förslaget till investeringsplan fört upp en delram av 1 milj. kr. för de rivnings-, schaktnings- och grundarbeten som planeras bli utförda i höst.

I syfte att göra en så långt möjligt realistisk beräkning av medelsförbruk­ ningen under innevarande och nästa budgetår har jag — av skäl som jag närma­ re redogjorde för förra året i prop. 1966:104 (s. 29) — i mitt förslag till investe-

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

ringsplan reducerat de sammanlagda medelsförbrukningarna med belopp som

jag funnit rimliga med hänsyn till vunna erfarenheter. Jag har därvid utgått

från att erforderliga medel skall kunna anvisas på tilläggsstat till riksstaten om

detta visar sig nödvändigt för att den planerade byggnadsverksamheten skall

kunna genomföras.

På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande

anslagsberäkning.

Anslag sb eräkning

(1 000-tal kr.)

Medelstillgång

Medelsreservation 30.6.1966

60 012

Anslag för 1966/67 .............. 105 000

Anslag för 1967/68 (förslag) 95 000

Summa 260 012

Beräknad medelsförbrukning

1966/67 .............................. 130 000

1967/68 .............................. 130 012

Summa 260 012

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högsko­

lor för budgetåret 1967/68 under statens allmänna fastighets-

fond anvisa ett investeringsanslag av 95 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 101^ år 1967

23

Inredning och utrustning av lokaler vid

universitet, högskolor m. m.

Anslagsförslag m. m.

1965/66 Utgift ............... 30 067 515 Reservation ..................... 8 816 111 1966/67 Anslag ............. 45 500 000 1967/68 Förslag ............. 46 500 000

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom ecklesiastikdepartementets område samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under anslagsrubriken Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift bl. a. att utarbeta utrustningsprogram, innefattande förslag till kostnadsramar, för samtliga läroanstalter på resp. ort och successivt överlämna dessa till utrust- ningsnämnden för universitet och högskolor som i sin tur är anslagsbegärande myndighet i utrustningsfrågor och som sedan har att efter statsmakternas be­ stämmande vidtaga erforderliga åtgärder för programmens förverkligande.

Vad gäller universitetsfilialerna i Linköping, Örebro, Karlstad och Växjö har utrustningsförslag utarbetats av organisationskommittéerna för högre utbild­ ning på resp. ort.

Byggnadsstyrelsen resp. tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté har hand om den verksamhet som avser planering och upphandling av snickeri­ inredningar (laboratorie- och hörsalsinredningar) samt el-armatur och möbler m. m.

Förevarande reservationsanslag är genom beslut av Kungl. Maj:t innevarande budgetår fördelat på följande sätt.

1. Byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm bygg­ nadskommitté .................................................................................. 18 500 000

2. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor..................... 26 000 000

3. Till Kungl. Maj:ts disposition ....................................................... 1 000 000

Summa kr. 45 500 000

Medlen under p. 1 och 2 disponeras under innevarande budgetår enligt av Kungl. Maj:t fastställda inrednings- resp. utrustningsplaner.

Medlen under p. 3 är avsedda för sådana inrednings- och utrustningsobjekt som är av särskilt brådskande natur och som inte kunnat beaktas vid den ordi­ narie budgetbehandlingen.

Innan jag går in på de enskilda inrednings- och utrustningsobjekten, vill jag erinra om att jag vid min behandling förra året av detta anslag (jfr prop. 1966:

24

104 s. 61) — med anledning av framförda förslag om indexmässig anpassning

av kostnadsramarna i inrednings- och utrustningsplanerna till förändringar i

prisläget på samma sätt som gäller för byggnadsverksamheten — uttalade att

jag avsåg att föreslå Kungl. Maj:t att uppdraga åt riksrevisionsverket att utreda

hithörande spörsmål. Kungl. Maj:t lämnade den 13 maj 1966 ett sådant upp­

drag, varefter verket redovisat en utredning i ämnet.

Riksrevisionsverket framhåller att det i hög grad kan diskuteras om det går

att bortse från kvalitetsändringar hos sådana objekt som kommer i fråga under

detta anslag. Standardhöjningar äger ständigt rum, varför verket anser sig

starkt böra ifrågasätta möjligheterna att konstruera ett användbart index, som

enbart speglar priskomponenternas inverkan utan att påverkas av de kostnads-

förskjutningar som faller tillbaka på kvalitetsändringar. Vidare finner ämbets­

verket att starka principiella invändningar kan resas mot en indexreglering av

i synnerhet mindre poster under anslag på statsbudgeten.

Av de myndigheter, med vilka riksrevisionsverket samrått, ansluter sig stats­

kontoret till verkets synpunkter. Utrustning snämnden och tekniska högskolans

i Stockholm byggnadskommitté föreslår däremot att en indexreglering införs.

Nämnden anser därvid att en uppräkning bör göras med ledning av statistiska

centralbyråns partiprisindex, medan byggnadskommittén förordar att byggnads-

kostnadsindex följs. Byggnadsstyrelsen finner starka skäl tala för att det an-

slagssystem som tillämpas i fråga om byggnadsverksamheten även får giltighet

i inredningsfrågor.

Universitetskansler sämbetet delar riksrevisonsverkets uppfattning att det av

principiella skäl kan vara tveksamt att införa indexreglering av en inom stats­

budgeten så relativt obetydlig post, som det här är fråga om. Ämbetet framhål­

ler emellertid, att det är angeläget att köpvärdet för de av statsmakterna god­

tagna kostnadsramarna bevaras, och föreslår, att vederbörande myndigheter

tills vidare utnyttjar nuvarande möjligheter att för förnyad prövning under­

ställa Kungl. Maj:t sådana ramar, som på grund av prisstegringar inte är till­

räckliga för att kostnaderna skall kunna täckas i ett slutligt upphandlingsskede.

Anslagsframställningar avseende nästa budgetår föreligger från byggnads­

styrelsen, tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté samt utrustnings-

nämnden för universitet och högskolor.

Byggnadsstyrelsen

För de flesta av de inredningsobjekt som tas upp av byggnadsstyrelsen i dess

förslag till inredningsplan för nästa budgetår, föreslår styrelsen i varje enskilt

fall en kostnadsram som skall täcka totalkostnaden för resp. objekt. I några fall

har styrelsen funnit det lämpligare att föreslå delramar.

Styrelsen föreslår att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyndigande att

besluta om höjning av ramar för inredningsobjekt enligt samma principer som

tillämpas i fråga om kostnadsramar för byggnadsobjekt (jfr prop. 1966:1 bil. 2

s. 31).

Kungl. Maj:ts proposition nr 10k är 1967

25

Vidare föreslår styrelsen, att för styrelsens inredningsverksamhet anvisas 17 milj. kr. för budgetåret 1967/68.

I följande sammanställning redovisas endast styrelsens förslag till nya och ändrade kostnadsramar. Beloppen har därvid förts upp i 1 000-tal kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

Inredningsobjekt

Begärd ram eller begärd

ändring av tidigare ram

Tidigare medgiven

ram

Art av nu begärd

ram

definitiv delram definitiv delram

i

2

3

4

5

G

Uppsala

Universitetsbiblioteket ......................

+ 1 700

1 200

X

Nybyggnader för medicinska fakulte-

ten m. m.............................................

+ 1 900

2 500

X

Universitetsfilialen i Örebro ..............

+

585

X

Lund

Radiofysik ............................................

+

70

280

X

Kemiskt centrum ................................

+ 2 300

6 000

X

Nybyggnad för sektion V ................

+

100

2 000

X

Numerisk analys och datamaskincen-

tral ...................................................

+

200

X

Universitetsfilialen i Växjö ..............

+

340

X

Göteborg

Tillbyggnader vid de medicinskt teo-

retiska institutionerna m. m..........

+

400

300 X

Nybyggnad för odontologisk fakultet

+ 3 500

2 000

X

Nybyggnad för sektion V ................

+ 1 600

2 000

X

Nybyggnad för sektion A m. m. ..

+

800

1 300

X

Ny- och ombyggnad för sektion M

+ 2 600

X

Nybyggnad för botaniska institutio-

nen ......................................................

+ 1 500

X

Nybyggnad för zoologiska institutio-

nen .....................................................

+ 1 600

X

Nybyggnad för institutionen för hy-

gien ....................................................

+

800

X

Universitetsfilialen i Karlstad ..........

+

360

X

Stockholm

Riksarkivet ..........................................

+

450

850

X

Universitetsfilialen i Linköping ....

+

745

X

Nybyggnad för riksinstitution i Sig-

tuna ....................................................

+

600

X

Om- och tillbyggnad för försvarsme-

dicinsk forskning m. m.....................

+

400

X

Dramatiska teatern ............................

+

300

X

Umeå

Nybyggnader för zoologi m. m. -hufo

+ 1 675

1 500

X

Universitetsbiblioteket ........................

+ 1 500

500

X

Nybyggnad för administration, data-

maskincentral m. m..........................

+

175

X

26

Kungl. Maj:ts ‘proposition nr 104 är 1967

Tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté

Vid beräkningen av de i byggnadskommitténs förslag till inredningsplan upp­

tagna kostnadsramarna har kommittén förutsatt att dessa kommer att anpas­

sas indexmässigt efter samma regler som tillämpas beträffande kostnadsramarna

för byggnadsobjekten. Ramarna i förslaget är enligt kommittén att betrakta som

totalramar.

I följande sammanställning av kommitténs förslag har beloppen uppförts i

1 000-tal kr.

Inredningsobjekt

Begärd ram

eller begärd

ändring av

tidigare ram

Tidigare medgiven

ram

Art av nu begärd

ram

definitiv

delram

definitiv

delram

1

2

3

4

5

6

Nybyggnad för sektion M ................

+

125

2 250

X

Ombyggnad för sektion K. ..............

+ io

180

X

Nybyggnad för sektion B ................

+

640

2 000

X

Ombyggnad för sektion B ................

+

360

X

Omändring för sektion F ................

+

140

X

Omdisposition för sektion F m. m. ..

+

235

X

Ombyggnad för institutionen för reg-

leringsteknik ......................................

+ 60

X

Ombyggnad för centralverkstad m. m.

+ 80

X

Utrustningsnämnden för universitetet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsområde av­

sedda anslagsposten för budgetåret 1967/68 beräknas till 37 milj. kr.

Med överlämnande av de skilda förslagen från LUP-kommittéema och — vad

gäller universitetsfilialerna — organisationskommittéerna för högre utbildning

på resp. ort hemställer nämnden vidare — med utgångspunkt i kommittéernas

förslag — om ändring av befintliga kostnadsramar eller införande av nya sådana

i utrustningsplanen för nästa budgetår. Nämnden föreslår därutöver, att ramar­

na för vissa utrustningsobjekt, som enligt nämnden kan beräknas bli slutförda

under budgetåret 1966/67, inte skall föras upp i planen för nästa budgetår.

I följande sammanställning redovisas nämndens förslag till nya och ändrade

kostnadsramar. Beloppen har därvid uppförts i 1 000-tal kr.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 104- år 1967

27

Begärd ram

Tidigare medgiven

Art av nu begärd

eller begärd

ram

ram

Utrustningsobjekt

ändring av

tidigare ram

definitiv

delram

definitiv

delram

1

2

3

4

5

6

TJ^psala

Universitetsbiblioteket ........................

Nybyggnader för medicinska fakulte-

+

500

400

X

ten m. m., etapp I:

Gemensam utrustning ..................

Apparatur m. m.................................

| + 5 035

1 500

X

X

Färgtelevisionsanläggning ..................

+ 800

X

Universitetsfilialen i Örebro ..............

+

460

X

Lund

Zoofysiologi .........................................

+

870

500

X

Bakteriologi m. in.................................

+

510

1 640

X

Mikrobiologi .........................................

+

250

X

Livsmedelsteknologi ............................

+ 200

X

Universitetsfilialen i Växjö ..............

Göteborg

Preklinisk odontologisk utbildning

+ 260

X

+

765

+ 6 000

610

Nybyggnad för odontologisk fakultet

4 000

X

Telefonväxlar vid universitetet ....

Medicinskt teoretiska institutionerna,

+

165

190

X

+

500

+

275

Bakteriologi och oral mikrobiologi ..

Nybyggnad för botaniska institutio-

+

400

X

+ 2 500

Nybyggnad för zoologiska institutio-

nen .....................................................

+ 1750

X

Institutionen för hygien ..................

+ 800

X

Universitetsförvaltningen ..................

+

25

X

Universitetsfilialen i Karlstad ..........

+

270

X

Matematiskt centrum ........................

+

530

X

Handelshögskolan, ombyggnad..........

+

69

X

Stockholm

Sektion L .............................................

+ 800

300

X

Riksarkivet ..........................................

+

250

4 250

X

Kungl. biblioteket ..............................

+

710

750

X

Universitetsfilialen i Linköping ....

Fysik (övningslaboratorier) och fasta

+

925

X

tillståndets fysik ..............................

+

375

X

Sektion F (byggnad III c) ..............

+ 180

X

Sektion A .............................................

+ 200

X

Umeå

Universitetsbiblioteket ......................

Administration m. m.............................

| +

420

500

X

X

Telefonväxel ..........................................

+

145

505

X

Samhällsvetenskap m. m......................

+ 1330

8601

X

Till Kungl. Maj:ts disposition..........

+ 3 000

1 000

X

Inkl. tidigare medgivna ramar för geografi (210 000 kr.) och psykologi (200 000 kr.).

28

I det följande kommer jag att lämna en kortfattad redogörelse för endast vissa

av de framlagda förslagen till nya och ändrade kostnadsramar. Såvitt gäller de

ramförslag som avser utrustningsplanen redovisas därvid de olika LUP-kommit-

téernas motiveringar. Jag tillåter mig att i övrigt hänvisa till handlingarna i

ärendet.

Kungl. Maj:ts proposition nr

104

år 1967

Uppsala

Universitetsbiblioteket. Den pågående om- och tillbyggnaden för

Uppsala universitetsbibliotek skall enligt planerna genomföras i tre sammanhäng­

ande etapper (jfr prop. 1962: 91 s. 56 och 1963: 89 s. 4). Första etappen är nu­

mera färdigställd och övriga etapper beräknas bli successivt färdiga under tiden

fram till november 1968. Byggnadskostnaderna för hela objektet har av bygg­

nadsstyrelsen angetts till 11 850 000 kr. Den i gällande utrustningsplan uppför­

da delramen av 400 000 kr. föreslås av LUP-kommittén för Uppsala bli höjd

till 900 000 kr. Av sistnämnda belopp beräknar kommittén bl. a. 225 000 kr.

för teletekniska anläggningar, 210 000 kr. för brand- och tjuvlarmsanläggning,

88 000 kr. för rörpostanläggning, 173 000 kr. för flyttnings- och rengöringskost-

nader, 46 000 kr. för läsapparater, 77 000 kr. för bokbinderiverkstaden och foto­

ateljén samt 50 000 kr. för kontorsutrustning. Med hänsyn till att kostnaderna för

brandlarmanläggning och flyttning är osäkra bör enligt kommittén kostnadsra­

men alltjämt betecknas som delram.

Byggnadsstyrelsen föreslår att den i inredningsplanen uppförda delramen av

1,2 milj. kr. för motsvarande inredningsobjekt ersätts med en totalram av

2,9 milj. kr. för samtliga byggnadsetapper.

Nybyggnad för medicinska fakulteten m. m., etapp I.

Den första etappen av nybyggnader för bl. a. medicinska fakulteten uppförs

f. n., som jag redogjort för i det föregående, på Artillerifältet i Uppsala. Etappen

omfattar närmare 9 000 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 21 milj. kr. I

gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 1,5 milj. kr. för nybyggna­

derna (jfr prop. 1966:104 s. 36).

LUP-kommittén föreslår att nämnda delram i utrustningsplanen för nästa

budgetår ersätts med en delram av 1,8 milj. kr. för gemensam utrustning och

en definitiv ram av 4 735 000 kr. för apparatur m. m. Av delramen för gemen­

sam utrustning avses för verkstäder och djurhus 680 000 kr. resp. 400 000 kr.

samt för teletekniska anläggningar 435 000 kr. Inom ramen för apparatur m. m.

upptas undervisningsutrustning för anatomi och histologi samt för medicinsk

kemi till ett belopp av 900 000 kr. resp. 335 000 kr. ävensom för såväl forsk­

nings- som undervisningsutrustning för fysiologi och medicinsk fysik samt för

farmakologi till ett belopp av 2,1 milj. kr. resp. 1,4 milj. kr.

Den i gällande inredningsplan uppförda delramen av 2,5 milj. kr. för inred­

ning av nybyggnaderna föreslås av byggnadsstyrelsen bli höjd till 4,4 milj. kr.

29

Universitetsfilialen i Örebro. Organisationskommittén föreslår

att en delram av 460 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

1 detta belopp ingår bl. a. 60 000 kr. för ett språklaboratorium, 50 000 kr. för

kalkylmaskiner, 55 000 kr. för teletekniska anläggningar och 50 000 kr. för audi-

visuell utrustning. Vidare tas upp ett belopp av 100 000 kr. för ämnet fysik —

som avses tillkomma hösten 1968 (jfr prop. 1967:1 bil. 10 s. 222) — för att

vissa beställningar skall kunna göras redan under nästa budgetår.

Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 585 000 kr. förs upp i inrednings-

planen.

Lund

Zoofysiologi. Kungl. Maj:t uppdrog den 25 november 1966 åt bygg­

nadsstyrelsen att utföra ombyggnad av det s. k. Lab. M för ämnet zoofysiologis

behov. Kostnaden för ombyggnaden, 680 000 kr., bestrids med anlitande av det i

staten för statens allmänna fastighetsfond, byggnadsstyrelsens delfond, beräk­

nade beloppet för anordnande av tjänstelokaler m. m. (jfr prop 1966:1 bil. 20

s. 42 och 47).

Lab. M har under en övergångstid använts för sektion M vid tekniska hög­

skolan. Byggnaden, som är uppförd i anslutning till den zoologiska institutions-

gruppens byggnad, planerades redan från början med tanke på att den senare

skulle användas för denna institutionsgrupps behov (jfr prop. 1962:1 bil. 10

s. 601). Genom ombyggnaden tillförs institutionsgruppen ca 1 835 m2 rumsyta.

LUP-kommittén för Lund föreslår att den i gällande utrustningsplan uppförda

delramen av 500 000 kr. (jfr prop. 1966:104 s. 38) höjs till 1 370 000 kr. och

därvid betecknas som definitiv. Vid sin beräkning av utrustningsbehovet har

kommittén jämfört med utrustningskostnaderna för samma ämne i Uppsala,

Göteborg och Umeå.

Bakteriologi m. m. I samband med att läkarutbildningskapacite-

ten i Lund fr. o. m. höstterminen 1967 ökas från 100 till 180 platser i de pro-

pedeutiska ämnena (jfr prop. 1963:142, SU 112, rskr 264) beräknas inflytt­

ning i en nybyggnad om ca 4 750 m2 nettoyta för bakteriologi m. m. kunna äga

rum. Redogörelse för objektet lämnades i prop. 1965:104 (s. 12 och 38) och

1966:104 (s. 38). Kostnaden för nybyggnaden uppgår till 11265 000 kr. Som

framgår av prop. 1965:104 (s. 12) skall denna och vissa andra kostnader i sam­

band med byggnadens uppförande enligt gällande avtal delas lika mellan staten

och Malmöhus läns landsting (jfr prop. 1957:1 bil. 29 s. 9).

Vidare skall erforderlig inredning och utrustning enligt nämnda avtal anskaf­

fas och bekostas av staten till den del som avser undervisning och forskning

och av landstinget till den del som avser sjukvårdens behov.

I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 1 640 000 kr. för Bakte­

riologi m. m. LUP-kommittén föreslår efter bl. a. en jämförelse med kostnader­

na för motsvarande ändamål vid universitetet i Göteborg, att ramen höjs till

2 150 000 kr. och därvid betecknas definitiv.

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 10i år 1967

Mikrobiologi. Den 1 juli 1966 inrättades en professur i ämnet mikro­

biologi vid universitetet i Lund. Ämnet är provisoriskt inrymt i nybyggnaden

för växtfysiologi. LUP-kommittén har preliminärt uppskattat lokalbehovet för

ämnet till ca 1 200 m2 programyta. Kommittén anser det nödvändigt att redan

nu vissa utrustningsresurser ställs till förfogande och föreslår att i utrustnings-

planen förs upp en delram för mikrobiologi av 250 000 kr.

Livsmedelsteknologi. Enligt beslut av 1964 års riksdag (prop. 123,

SU 111, rskr 244), skall en livsmedelsteknisk studieinriktning tillkomma inom sek­

tion K vid tekniska högskolan i Lund. Vidare kommer den 1 juli 1967 en professur

i livsmedelsteknologi att inrättas vid högskolan. Professuren avses bli knuten

till en gemensam institution i Lund för utbildning och forskning i naturveten­

skaplig, teknisk och medicinsk kemi. En närmare redogörelse för dessa frågor

har lämnats i prop. 1967:1 (bil. 10 s. 271 och 273). LUP-kommittén för jord­

brukets högskolor och LUP-kommittén för Lund har gemensamt föreslagit att i

utrustningsplanen förs upp en delram för i första hand undervisningsutrustning

av 200 000 kr.

Universitetsfilialen i Växjö. Organisationskommittén föreslår

att i utrustningsplanen för nästa budgetår förs upp en delram av 260 000 kr.

för filialen. I detta belopp ingår bl. a. 60 000 kr. för ett språklaboratorium,

50 000 kr. för kalkylmaskiner och 30 000 kr. för audivisuell utrustning.

Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 340 000 kr. förs upp i inrednings-

planen.

Göteborg

Preklinisk odontologisk utbildning m. m. I gällande utrust-

ningsplan är för preklinisk odontologisk utbildning m. m. uppförd en delram

av 610 000 kr., varav 560 000 kr. avser undervisningsutrustning för ämnena

anatomi, histologi, fysiologi och medicinsk kemi samt 50 000 kr. grundut­

rustning för forskning för ämnet anatomi (jfr prop. 1966:104 s. 60). LUP-

kommittén för Göteborg föreslår att delramen höjs till 1 375 000 kr. och där­

vid betecknas som definitiv. Kommittén upptar därvid för undervisnings­

utrustning — utöver nämnda belopp av 560 000 kr. — 150 000 kr. för far­

makologi och 65 000 kr. för patologi. Vidare beräknar kommittén sammanlagt

600 000 kr. för grundutrustning för forskning för de nämnda sex ämnena.

I inredningsplanen för innevarande budgetår finns upptagen en delram av

300 000 kr. för tillbyggnader vid de medicinskt teoretiska institutionerna m. m.

Byggnadsstyrelsen uppskattar de sammanlagda inredningskostnaderna för till­

byggnaderna, vilka motiverats med den prekliniska odontologiska utbildningens

tillkomst, till 700 000 kr.

31

Nybyggnad för odontologisk fakultet. Redogörelse för ifrå­

gavarande byggnads- och utrustningsobjekt lämnades i prop. 1966:104 (s. 9

och 44). Nybyggnaden, som planeras för klinisk tandläkarutbildning med en

årlig intagning av 100 studerande, omfattar ca 15 200 m2 nettoyta, varav ca

7 900 m2 avser en tandsjukvårdscentral. Vidare inryms lokaler för en tandtek­

nikerskola och en tandsköterskeskola. Byggnadskostnadema beräknas uppgå

till 55 265 000 kr.

I gällande utrustningsplan finns uppförd en delram av 4 milj. kr. för objektet.

LUP-kommittén, som ännu inte funnit det möjligt att föreslå definitiv kost­

nadsram, föreslår att delramen höjs till 10 milj. kr. för att nödvändiga beställ­

ningar skall kunna göras under budgetåret 1967/68.

Byggnadsstyrelsen föreslår en höjning av den i inredningsplanen uppförda

ramen av 2 milj. kr. för nybyggnaden till 5,5 milj. kr. Därmed kan enligt sty­

relsen den totala inredningskostnaden täckas.

Telefonväxlar vid universitetet. F. n. finns inom medicinska

fakulteten vid universitetet i Göteborg en automatisk abonnentväxel av typ

OS 400, som är utbyggd för 200 anknytningar. Med hänsyn till pågående ut­

byggnad inom medicinarområdet har LUP-kommittén bedömt en utökning av

växelns kapacitet med 300 anknytningar erforderlig. En ytterligare utbyggnad

av växeln till 800 anknytningar är möjlig och torde enligt kommittén kunna

bli aktuell då expansionen inom området ytterligare fortskridit. Kostnaderna

för en utökning av den befintliga växeln med 300 anknytningar har kommittén

beräknat till 162 000 kr.

I gällande utrustningsplan finns redan uppförd en delram av 190 000 kr. för

en telefonväxel för humanistiska fakulteten m. m. vid universitetet. Utrustnings-

nämnden föreslår — efter samråd med kommittén — att en delram av 355 000

kr. med benämningen Telefonväxlar vid universitetet förs upp i utrustnings-

planen för nästa budgetår.

Farmakologi. För kompletteringsanskaffning av sådan utrustning som

föranleds av att antalet medicine studerande i ämnet farmakologi fr. o. m. läs­

året 1967/68 ökas från 115 till 160 (prop. 1965:140, SU 164, rskr 399), före­

slår LUP-kommittén att en definitiv kostnadsram för farmakologi förs upp i

utrustningsplanen med 275 000 kr. Av detta belopp avser 175 000 kr. undervis-

ningsutrustning och 100 000 kr. grundutrustning för forskning.

Bakteriologi och oral mikrobiologi. Som jag nyss nämnt

skall antalet nybörjarplatser för propedeutisk medicinsk utbildning i Göteborg

ökas med 45 till 160 fr. o. m. läsåret 1967/68. Höstterminen 1967 kommer där­

jämte den i tandläkarutbildningen ingående kursen i allmän bakteriologi att ta

sin början. Slutligen skall utbildning i oral mikrobiologi för odontologer på­

börjas höstterminen 1969. Kommittén föreslår att i utrustningsplanen för nästa

Kungl. Maj:ts •proposition nr 104 år 1967

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 10b är 1967

budgetår förs upp en definitiv kostnadsram av 400 000 kr. Av detta belopp be­

räknar kommittén för utrustning för allmän bakteriologi — till följd av det

ökade antalet medicine studerande och kursen i ämnet för odontologer samt

därmed sammanhängande ökning av lärarpersonalen — 225 000 kr., varav för

undervisningsutrustning 125 000 kr. och för grundutrustning för forskning

100 000 kr. För oral mikrobiologi beräknar kommittén utrustning — i huvudsak

för undervisningen — för sammanlagt 175 000 kr.

Nybyggnad för botaniska institutionen. I det föregående har

jag redogjort för ifrågavarande byggnadsobjekt. Av min redogörelse framgår att

nybyggnaden, som omfattar en nettoyta av 4 120 m2, planerats för en intagning

av 108 tvåbetygsstuderande per år samt 25 ettbetygsstuderande i botanik och

12 i mikrobiologi per termin.

LUP-kommittén föreslår att i utrustningsplanen förs upp en definitiv kost­

nadsram av 2,5 milj. kr. för institutionen. Av nämnda belopp beräknar kommit­

tén 770 000 kr. för allmän gemensam utrustning, varav 550 000 kr. för åtta kli­

matkammare. Vad beträffar övrig grundutrustning för utbildningen och forsk­

ningen har kommittén efter jämförelse med motsvarande ämnen vid universi­

teten i Stockholm och Umeå och med beaktande av att botaniska institutionen

i Göteborg under den senaste femårsperioden tillförts utrustning för samman­

lagt 490 000 kr. beräknat sammanlagt 1 730 000 kr.

Byggnadsstyrelsen föreslår en definitiv inredningsram för objektet av 1,5 milj.

kr.

Nybyggnad för zoologiska institutionen. I det föregående

har jag redogjort för denna nybyggnad, som dimensionerats för 100 tvåbetygs­

studerande och 25 ettbetygsstuderande. Byggnadsobjektet omfattar en rumsyta

av 5 300 m2 och har av byggnadsstyrelsen kostnadsberäknats till 13 190 000 kr.

LUP-kommittén har vid sin bedömning av utrustningsbehovet för ifrågavaran­

de objekt gjort en jämförelse med förhållandena vid motsvarande institutioner

i Uppsala, Lund och Umeå. Kommittén föreslår att i utrustningsplanen för nästa

budgetår förs upp en som definitiv betecknad kostnadsram för objektet av

1 750 000 kr., varvid kommittén har beaktat att institutionen sedan budgetåret

1961/62 tillförts inredning och utrustning för sammanlagt 1 276 000 kr.

En definitiv inredningsram av 1,6 milj. kr. för detta objekt bör enligt bygg­

nadsstyrelsen föras upp i inredningsplanen.

Universitetsfilialen i Karlstad. För budgetåret 1967/68 före­

slår organisationskommittén att en delram av 270 000 kr. förs upp i utrustnings­

planen. Av detta belopp beräknar kommittén bl. a. 60 000 kr. för ett språklabo­

ratorium, 50 000 kr. för kalkylmaskiner, 25 000 kr. för teletekniska anläggningar

och 30 000 kr. för audivisuell utrustning.

Byggnadsstyrelsen föreslår att i inredningsplanen för nästa budgetår förs upp

en delram av 360 000 kr.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr

104

- år 1967

33

Matematiskt centrum. Beträffande byggnadsfrågan och frågan om

lokaler för matematiska institutionen och institutionen för informationsbehand­

ling vill jag hänvisa till den redogörelse som lämnats i det föregående för nybygg­

naden för sektion A m. m.

LUP-kommittén, vars förslag avser institutionsbyggnaden för matematiskt

centrum, föreslår att i utrustningsplanen för nästa budgetår förs upp en definitiv

kostnadsram av 530 000 kr. för byggnaden.

Nybyggnad för sektion A m. in. I det föregående har jag redo­

gjort för detta byggnadsobjekt vid Chalmers tekniska högskola, som enligt nu

föreliggande planer skall innehålla lokaler för sektion A, matematiska institu­

tionen, institutionen för informationsbehandling och Göteborgs datamaskincen-

tral. I gällande utrustningsplan är uppförd en definitiv kostnadsram för sek­

tion A av 1 milj. kr. Vidare är i gällande inredningsplan uppförd en delram för

sektion A av 800 000 kr. och en delram för institutionsbyggnaden för matema­

tiskt centrum av 500 000 kr.

Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaden för inredning av sektion A:s lokaler

till 1 375 000 kr. samt kostnaden för inredning av lokalerna för matematiska in­

stitutionen och institutionen för informationsbehandling till sammanlagt 725 000

kr. Kostnaden för inredning av datamaskincentralens lokaler skall inte bestridas

från förevarande anslag. För LUP-kommittéens utrustningsförslag avseende

matematiskt centrum har jag nyss redogjort.

Stockholm

Riksarkivet. Nybyggnaden för riksarkivet på Mariebergsonirådet i

Stockholm består av dels en numera färdigställd bergrumsanläggning, dels en

administrationsbyggnad, som är under utförande.

I gällande utrustningsplan är uppförd en definitiv kostnadsram av 4 250 000

kr., för vilken redogörelse lämnades i prop. 1965:1 (bil. 10 s. 613). Av ramen

avser 3,4 milj. kr. inredning och utrustning av bergrumsanläggningen, 350 000 kr.

utrustning av administrationsbyggnaden och 500 000 kr. flyttningskostnader.

Utrustningsnämnden föreslår nu att ramen höjs med 250 000 kr. till 4,5 milj. kr.

Av höjningen avser 50 000 kr. administrationsbyggnadens utrustning och 200 000

kr. flyttningskostnaderna. Då flyttningskostnaderna inte kunnat beräknas slut­

giltigt föreslår nämnden att ramen betecknas som delram.

Nybyggnad för riksinstitution i Sigtuna. Redogörelse för

den gemensamma riksinstitutionen för normalbegåvade barn med grava talska­

dor samt för döva barn med beteendestörningar och vissa andra komplikationer,

vilken planeras bli förlagd till Sigtuna, lämnades i prop. 1966:104 (s. 63) och

1967: 1 (bil. 10 s. 402). Nybyggnaden har kostnadsberäknats till 5 620 000 kr.

Byggnadsstyrelsen, som räknar med att nybyggnaden skall vara inflyttnings­

klar till hösten 1968, beräknar att de totala inredningskostnaderna för objektet

uppgår till 600 000 kr.

34

Universitetsfilialen i Linköping. Organisationskommittén fö­

reslår att en delram av 925 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa bud­

getår. I beloppen ingår bl. a. 60 000 kr. för ett språklaboratorium och 100 000 kr.

för kalkylmaskiner. För vart och ett av ämnena fysik och kemi tar kommittén

upp 250 000 kr. för att vissa beställningar skall kunna göras under nästa bud­

getår.

Byggnadsstyrelsen föreslår att i inredningsplanen förs upp en delram av

745 000 kr., varav 75 000 kr. avser den tekniska högskolan.

Umeå

Universitetsbiblioteket. Av mina redogörelser för nybyggnaden

för bibliotek, samhällsvetenskap m. m. i prop. 1966:2 (bil. 5 s. 22) och 1966:104

(s. 18) framgår bl. a. att biblioteksdelen omfattar något över 6 500 m2 rumsyta.

Byggnadsarbetena pågår och byggnadsstyrelsen räknar med att nybyggnaden

i sin helhet skall kunna tas i bruk hösten 1968.

I gällande utrustningsplan finns uppförd en delram av 500 000 kr. för biblio­

tek och administration (jfr prop. 1963:1 bil. 10 s. 567). Från denna ram har

kostnaderna för såväl inredning som utrustning av hyrda lokaler för universi­

tetets förvaltning och biblioteket bestridits. Till bibliotekets hyrda lokaler har

anskaffats inredning för 80 000 kr. och utrustning för 110 000 kr. Enligt LUP-

kommittén för Umeå bör utrustning för ytterligare 425 000 kr. anskaffas. Kom­

mittén föreslår att en definitiv kostnadsram av (80 000 + 110 000 + 425 000 =)

615 000 kr. för universitetsbiblioteket förs upp i utrustningsplanen.

För biblioteket finns i gällande inredningsplan uppförd en delram av 500 000

kr. Byggnadsstyrelsen föreslår en höjning av ramen till 2 milj. kr., som avses

täcka det totala inredningsbehovet.

Administration m. m. I prop. 1967:2 (bil. 5 s. 16) har jag redogjort

för en nybyggnad för administration, datamaskincentral m. m. Enligt byggnads­

styrelsen beräknas byggnadsarbetena kunna påbörjas under våren 1967 och

avslutas under hösten 1968.

Till hyrda lokaler för universitetsförvaltningen har av den i det föregående

nämnda delramen av 500 000 kr. för bibliotek och administration anskaffats in­

redning för 53 000 kr. och utrustning för 157 000 kr. I samband med inflyttning­

en i nybyggnaden bör enligt LUP-kommittén ytterligare 95 000 kr. ställas till

förfogande för utrustning. Den sammanlagda kostnaden för administration m. m.

blir enligt kommittén således (53 000 + 157 000 + 95 000 =) 305 000 kr.

Byggnadsstyrelsen föreslår att i inredningsplanen för nästa budgetår förs upp

en delram av 175 000 kr. för ifrågavarande objekt.

Telefonväxel. I gällande utrustningsplan är för detta objekt uppförd

en delram av 505 000 kr. Av ramen avser 140 000 kr. en telefonväxel som över­

gångsvis installeras i nybyggnaden för anatomi och histologi samt 365 000 kr.

den preliminärt beräknade kostnaden för utbyte av denna växel mot en större

Kungl. Maj:ts proposition nr 104- år 1967

35

(jfr prop. 1966:104 s. 52). Växeln avses i ett första utbyggnadsskede få 500

anknytningar. Lokaler för växeln är projekterade i nybyggnaden för administra­

tion, datamaskincentral m. m. Kostnaden för utbytet beräknas numera — inkl.

yttre och inre ledningar m. in. — bli 510 000 kr., varför LUP-kommittén före­

slår att delramen höjs med (510 000 — 365 000 —) 145 000 kr. till 650 000 kr.

Samhällsvetenskap m. m. I gällande utrustningsplan är uppförd en

delram av 450 000 kr. för Samhällsvetenskap m. m., en av 210 000 kr. för Geo­

grafi och en av 200 000 för Psykologi (jfr prop. 1966:104 s. 52). LUP-kommittén

föreslår att dessa delramar av sammanlagt 860 000 kr. ersätts med en definitiv

ram av 2 190 000 kr. Ramen skulle därmed avse utrustningsbehoven för institu­

tions- och undervisningslokalerna i nybyggnaden för bibliotek, samhällsveten­

skap m. m. och i de nytillkommande paviljongerna. Redogörelse för dessa bygg-

nadsobjekt lämnades i prop. 1966: 2 (bil. 5 s. 22) och 1966:104 (s. 18).

De kostnader som ingår i den föreslagna ramen är

Gemensam utrustning

Samhällsvetarhuset ...

Nya paviljongerna ....

Övrig utrustning

Statistik m. m..............

Socialhögskolan ..........

Psykologi ...................

Geografi.......................

Informationsbehandling

Humaniora .................

Kr. 2 190 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 10b år 1967

625 000

210 000

835 000

...........

305 000

............. 100 000

...........

500 000

............

320 000

............

90 000

........... 40 000

Den gemensamma utrustningen utgörs främst av audivisuell utrustning och

teletekniska anläggningar. Övrig utrustning består av kontors- och undervis-

ningsutrustning samt grundutrustning för forskning. I beloppen för psykologi

och geografi har räknats med viss verkstads- och fotoutrustning som avses ut­

nyttjas gemensamt för ämnena.

Departementschefen

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrust­

ning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag

till inrednings- och utrustningsplaner för nästa budgetår. Jag vill härvid erinra

om att kostnadsramarna för fem av de i gällande inredningsplan upptagna

objekten höjts enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 december 1966 (jfr prop.

1966:150 bil. 4, SU 160, rskr 385).

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 104- år 1967

Inredningsplan

(1 OOO-tal kr.)

Inredningsobjekt

Förordad

ram eller

förordad

ändring

av

tidigare

ram

Kostnadsram

Medelsförbrukning

defini­

tiv ram

delram

t. o. m.

30/6

1968

art1

t. o. m.

30/6

1966

beräkn.

1966/67

beräkn.

1967/68

1

2

3

4

5

6

7

8

Uppsala

Universitetsbiblioteket ........

+ 1700

2 900

2b

224

Nybyggnader på Artillerifäl-

tet, etapp I ......................

2 500

1

900

2100

Universitetsfilialen i Örebro

m. m.......................................

+

350

350

3

Lund

Radiofysik ..............................

280

2b

Fysiologi och medicinsk fysik

325

1

Bakteriologi m. m..................

900

1

Kemiskt centrum..................

+ 1 500

7 500

2b

565

Nybyggnad för sektion M ..

2 225

1

559

Nybyggnad för sektion A ..

1 200

1

707

Nybyggnad för sektion V ..

+ 100

2 100

2b

22

Universitetsfilialen i Växjö ..

+ 200

200

3

Göteborg

Medicinskt teoretiska institu •

tionerna ..............................

+

50

350

2b

4

Nybyggnad för odontologisk

fakultet ..............................

+ 2 500

4 500

2b

Nybyggnad för sektion V ..

+ 1600

3 600

2b

659

Nybyggnad för sektion A

m. m.....................................

+

500

1800

2b

Seminariet för huslig utbild-

ning......................................

1 075

1

97

2 459

2 000

Ny- och ombyggnad för sek-

tion M ................................

-f 2 600

2 600

3

Nybyggnad för botaniska in-

stitutionen ..........................

+ 1400

1 400

3

Nybyggnad för zoologiska

institutionen ......................

+ 1500

1 500

3

Universitetsfilialen i Karlstad

+ 200

200

3

Stockholm

Om- och tillbyggnad för far-

makologi ............................

700

1

108

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 är 1967

37

1

2

3

4

5

6

7

8

Tillbyggnad vid institutionen

för fysiologi och medicinsk

fysik ....................................

550

1

22

Nybyggnad för sektion M ..

2 250

1

69

Ombyggnad för sektion K ..

180

1

11

Nybyggnad för sektion B . .

500

2 500

2b

Nybyggnad av simhallsan-

läggning vid gymnastik-

och idrottshögskolan ....

195

1

Riksarkivet ..........................

+

250

1 100

2b

32

3 500

3 900

Om- och tillbyggnad för för-

svarsmedicinsk forskning

m. m.....................................

+

300

300

3

Nybyggnad för riksinstitution

i Sigtuna ............................

+

600

600

3

Universitetsfilialen i Linkö-

ping ....................................

+

300

300

3

Ombyggnad för sektion B ..

+

360

360

3

Umeå

Nybyggnad för anatomi och

histologi ..............................

1 450

1

1 133

Lu-blocket ..............................

2 325

1

843

Nybyggnad för kemi-hufo ..

2100

1

68

Nybyggnader för zoologi

m. m.-hufo ......................

+ 1 000

2 500

2b

Samhällsvetenskap m. m. ...

2 600

1

14

Universitetsbiblioteket ........

+ 1 000

1 500

2b

5 000

7 000

Administration m. m.............

+

50

50

3

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1966/67) ....

2 000

2b

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1967/88) ___

+ 2 000

2 000

3

Summa

+20 580

39 115

23 950

5 137

17 559

18 000

63 065

40 696

1 Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.

2 a. Förslag till förändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram).

2 b. Förslag till förändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag beträffande tidigare ej behandlad kostnadsram (ny kostnadsram).

3 •— Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 saml. Nr 10k

38

U trustningsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 10k år 1967

Utrustningsobjekt

För ord ad

ram eller

förordad

ändring

av

tidigare

ram

Kostnadsram

Medelsförbrukning

defini­

tiv ram

delram

t. o. m.

30/6

1968

art1

t. o. m.

30/6

1966

beräkn.

1966/67

beräkn.

1967/68

1

2

3

4

5

6

7

8

Uppsala

1

Limnologi ..............................

1 400

1

1 160

Universitetsbiblioteket ........

+

450

850

2b

98

Nvbvggnader på Artillerifäl-

tet, etapp I ......................

+ 2 500

4 000

2b

34

2 300

2 500

Tandem van de Graaff-acce-

lerator ..................................

8 000

1

3 415

Universitetsfilialen i Örebro

m. ..........................................

+

460

460

3

Lund

Zoofysiologi ..........................

+

300

800

2b

1

Systematisk botanik ..........

500

1

325

Bakteriologi m. m..................

+

510

2 150

2b

84

Ombyggnad av gamla tvätte-

ribyggnaden och gamla

köksbyggnaden vid Lunds

lasarett ..............................

800

1

321

Radiofysik ..............................

1 000

1

Fysiologi och medicinsk fysik

550

1

Kemiskt centrum ..................

23 000

1

2 618

11 500

11 700

Telefonväxel ..........................

875

1

39

Viss allmän utrustning ....

850

1

830

Sektion F ..............................

6 800

1

3 832

Sektion E ..............................

7 000

1

3 782

Sektion M ..............................

9 000

1

2 288

Sektion A ..............................

1 350

1

356

Sektion V ..............................

6 000

1

131

Mikrobiologi ..........................

+ 100

100

3

Livsmedelsteknologi ............

+

50

50

3

Universitetsfilialen i Växjö ..

+ 280

280

3

Göteborg

Tjärnö marinzoologiska fält-

station m. m.......................

150

1

26

Preklinisk utbildning m. m

+ 1090

1 700

2b

22

Nybyggnad för odontologisk

fakultet ................ ...........

+ 6 000

10 000

2b

6

Telefonväxel för humanistis-

ka fakulteten m. m...........

190

1

108

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 10\ år 1967

39

1

2

3

4

5

6

7

8

Hörsalsbyggnader vid Chal-

mers tekniska högskola . .

620

1

303

Telekommunikation ..............

1 100

1

796

Fysik (undervisningslokaler)

2 850

1

2 225

Fysik, viss apparatutrustning

m. in.....................................

1 200

1

673

Atomenergi ..........................

750

1

648

Fysikalisk kemi (undervis-

ningsutrustning) ..............

710

1

381

Kemi (forskning m. m.) ....

6 500

1

4 493

Teknisk kemi ......................

1 690

1

1 335

Kemisk apparatteknik ....

2 210

1

Värmeteknik och maskinlära

1 280

1

Ny- och ombyggnad för sek-

3 600

6 000

tion M ..............................

7 000

1

81

Sektion V ..............................

7 500

1

601

Sektion A ..............................

1 000

1

4

Telefonväxel vid Chalmers

tekniska högskola..............

520

1

Seminariet för huslig utbild-

ning ..................................

1 015

1

182

Botaniska institutionen ....

+ 2 500

2 500

3

Zoologiska institutionen ....

+ 1750

1 750

3

Telefonväxel för medicinar-

området ..............................

-f 165

165

3

Universitetsfilialen i Karlstad

+ 280

280

3

Matematik och informations-

behandling ..........................

+

150

150

3

Stockholm

Vissa lokaler i kv. Kungste-

nen:

Allmän utrustning ....

300

1

156

Kvartärgeologi ......................

300

1

179

Analytisk kemi ......................

400

1

358

Telefonväxel för Frescatiom-

rådet .................................

800

1

76

Farmakologi ..........................

1 400

1

13

Tillbyggnad vid institutionen

för fysiologi och medicinsk

fysik m. m..........................

1 000

1

86

Regleringsteknik ..................

395

1

178

Fysik (ombyggnad) vid tek-

niska högskolan ..............

240

1

122

Sektion M ..............................

7 500

1

701

Mikrovågsteknik ..................

150

1

47

Ombyggnad för sektion K . .

380

1

60

Vidareutbildning av universi-

tetskemister ......................

150

1

68

6 300

7 500

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 10J/- år 1967

1

2

3

4

5

6

7

8

Reaktorfysik ..........................

375

1

185

Kärnkemi ..............................

500

1

346

Matematisk fysik II ..........

30

1

Nybyggnad för sektion B ..

8 000

1

281

Ombyggnad för sektion B ..

800

1

Sektion L ..............................

300

1

15

Telefonväxel vid tekniska

högskolan ..........................

50

1

Farmaceutiska institutet

925

1

842

Riksarkivet ..........................

+

250

4 500

2a

2 989

Kungl. biblioteket ..............

750

1

502

Sektion A ..............................

4- 100

100

3

Universitetsfilialen i Linkö-

ping ..................................

+

515

515

3

Umeå

Mikrobiologi och klinisk bak-

teriologi ..............................

1800

1

1 450

Farmakologi ..........................

1 830

1

1 166

Hygien ....................................

300

1

174

Djurlaboratorier:

Övrig utrustning (grundut-

rustning) ......................

400

1

24

Universitetsbiblioteket ........ I

615

2b 1

Administration in. m.............

| -f-

420

305

2b

Vissa kliniker in. m. och spe-

ciell forskningsutrustning .

1 538

1

1 274

Anatomi och histologi..........

3 800

1

1 496

Odontologisk utbildning m.m.

4 350

1

3 865

Undervisningspaviljonger:

Allmän utrustning ............

640

1

610

Undervisningsutrustning

(fysikämnena) ..............

1

no

1

990

6 300

6 300

Fysik (forskning m. m.) ..

180

1

Lu-blocket ..............................

5 250

1

1 712

Kemi-hufo ..............................

5 800

1

1 030

Zoologi m. m. -hufo..............

5 450

1

31

Radiofysik ..............................

250

1

234

Pedagogik ..............................

35

1

34

Geografi ..................................

+

65

275

2b

107

Telefonväxel ..........................

+

145

650

2b

129

Samhällsvetenskap m. m. . .

+

520

1 000

2b

137

Psykologi ..............................

+

150

350

2b

133

Vissa utredning skostnader . .

,250

1

Till Kungl. Maj:ts disposi-

tion (budgetåret 1966/67)

1 000

2b

Till Kungl. Majits disposi-

tion (budgetåret 1967/68)

+ 1 000

1 000

3

Summa

19 750

161 443

35 240

55 905

30 000

34 000

196 683

119 905

41

Vid beräkningen av de kostnadsramar för universitetsfilialen i Örebro m. m.

som jag fört upp i förslagen till inrednings- och utrustningsplaner har jag också

beaktat socialhögskolans behov.

Utrustningsramen för preklinisk utbildning in. m. i Göteborg har jag beräknat

med beaktande av LUP-kommitténs förslag till kostnadsramar för farmakologi

samt för bakteriologi och oral mikrobiologi.

I det föregående har jag redogjort för en av riksrevisionsverket gjord utred­

ning om indexmässiga uppräkningar av kostnadsramar. Även i anslagsframställ­

ningarna för nästa budgetår har förslag framlagts om sådan uppräkning. Med

hänsyn till bl. a. vad verket anfört har jag inte funnit mig böra biträda de

framförda förslagen.

Genom beslut av Kungl. Maj:t har för budgetåret 1966/67 förts upp en

särskild anslagspost under förevarande anslag av 1 milj. kr. till Kungl. Majrts

disposition. Vidare har i de för innevarande budgetår gällande inrednings- och

utrustningsplanerna tagits upp särskilda kostnadsramar, kallade Till Kungl.

Maj:ts disposition, av 2 milj. resp. 1 milj. kr. I mina förslag till planer har jag

fört upp samma belopp för nästa budgetår. Vidare räknar jag med att ytterligare

100 000 kr. nästa budgetår behövs till Kungl. Majrts disposition utöver de

nämnda beloppen.

Som jag framhöll förra året i prop. 1966:104 (s. 61) äger byggnadsstyrelsen

och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté samt utrustnings-

nämnden för i princip varje objekt som tagits upp i inrednings- resp. utrust-

ningsplanen — enligt de närmare föreskrifter Kungl. Maj.-t meddelar — i mån

av behov utlägga beställningar intill högst det belopp som angetts som kost­

nadsram för objektet. De ifrågavarande myndigheterna kan vidare inom ramen

för resp. anslagsposter — oavsett vid anslagsberäkningen förutsedd medelsför­

brukning för de olika objekten — göra erforderliga utbetalningar. För nästa bud­

getår innebär det anförda bl. a. att byggnadsstyrelsen och byggnadskommittén

samt utnistningsnämnden skall med utgångspunkt i de nu föreslagna planerna

äga beställa inredning resp. utrustning för lokaler vid universitet, högskolor

in. in. till ett sammanlagt belopp av (63 065 000 — 40 696 000 =) 22 369 000 kr.

resp. (196 683 000 — 119 905 000 =) 76 778 000 kr., att gäldas tidigast under bud­

getåret 1968/69.

I inredningsplanen har jag räknat med en förbrukning av 17 559 000 kr. för

innevarande budgetår och 18 milj. kr. för nästa budgetår. Vid ingången av bud­

getåret 1966/67 uppgick behållningen av de av byggnadsstyrelsen och byggnads­

kommittén disponerade medlen till 2 059 000 kr. För innevarande budgetår har * 1 * 3

Kungl. Maj:ts proposition nr 104. år 1967

1 Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.

2 a. Förslag till förändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram).

2 b.Förslag till förändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag beträffande tidigare ej behandlad kostnadsram (ny kostnadsram).

42

ytterligare 18,5 milj. kr. ställts till förfogande, varför styrelsen och kommittén

disponerat 20 559 000 kr. För nästa budgetår bör (17 559 000 + 18 000 000 —

— 2 059 000 — 18 500 000 =) 15 milj. kr. anvisas.

I mitt förslag till utrustningsplan har jag för innevarande och nästa budgetår

räknat med en medelsförbrukning av 30 resp. 34 milj. kr. Vid ingången av bud­

getåret 1966/67 uppgick behållningen av de av utrustningsnämnden disponerade

medlen till 6,6 milj. kr. Ytterligare 26 milj. kr. har för innevarande budgetår

ställts till nämndens förfogande. För nästa budgetår bör (30 +34 — 6,6 — 26 —)

31,4 milj. kr. anvisas.

Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget för nästa budgetår till

(0,1 + 15 + 31,4 =) 46,5 milj. kr., vilket innebär en ökning av medelstilldel­

ningen med 1 milj. kr. i förhållande till anslaget för innevarande budgetår.

Vid min beräkning i inrednings- och utrustningsplanerna av medelsförbruk­

ningen under innevarande och nästa budgetår har jag strävat efter att nå en så god

överensstämmelse som möjligt mellan medelsanvisning och medelsåtgång. Om

verksamheten emellertid skulle få en större omfattning än som f. n. kan beräknas

torde erforderliga medel kunna i annat sammanhang begäras på tilläggsstat till

riksstaten.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Inredning och utrustning av lokaler vid universitet,

högskolor m. m. för budgetåret 1967/68 under åttonde huvud­

titeln anvisa ett reservationsanslag av 46 500 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10U är 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr 10

/

år 1967

43

Lånefonden för studentkåriokaler

Anslagsförslag

m.

m.

Denna fond tillkom genom beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963:172, SU

212, rskr 405). Enligt kungörelsen den 23 april 1964 (nr 398) om lån för anskaff­

ning av studentkårlokaler (ändrad 1966:185) kan lån från fonden utgå till stu­

dentsammanslutning vid universiteten och vissa högre läroanstalter för anord­

nande av studentkårlokaler samt — i vissa fall — bespisningslokaler för an­

ställda och studerande. Beredande organ för frågor rörande lån från fonden är

statens nämnd för samlingslokaler.

För innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av 5 milj. kr.

Vidare får lån beviljas från fonden intill ett sammanlagt belopp av 8 milj. kr.

Statens nämnd för samlingslokaler föreslår att ett investeringsanslag av 5

milj. kr. anvisas för budgetåret 1967/68 samt att lån under nämnda budgetår

skall få beviljas intill ett belopp av 10 milj. kr.

Nämnden anmäler vidare, att reservationen vid ingången av budgetåret

1966/67 var omkring 3 milj. kr. För utbetalning av lån under innevarande bud­

getår står således sammanlagt 8 milj. kr. till förfogande. Nämnden räknar med

att detta belopp endast delvis kommer att tas i anspråk under innevarande bud­

getår. Däremot förutser nämnden att utbetalningstakten kommer att öka under

budgetåret 1967/68.

Tekniska högskolans i Stockholm studentkår har anhållit att hela kostnaden

för anordnande av lokaler för självstudier samt kårens kompendieverksamhet

i samband med en tillbyggnad av det befintliga kårhuset skall bestridas av stats­

medel. Vid högskolan står f. n. till de studerandes förfogande 15 s. k. studie­

celler (sammanlagt omkring 50 m2) i kårhuset. Det är enligt studentkårens

mening önskvärt att ytterligare studieceller samt några större läsrum om sam­

manlagt ca 600 m2 tillkommer. Lokalerna för kompendieverksamhet föreslås

omfatta ca 200 m2.

Högskolans byggnadskommitté framhåller i ett yttrande, till vilket LUP-kom-

mittén för Stockholm anslutit sig, att de ifrågavarande studieutrymmena inte

kan förläggas till högskolans lokaler utan att redan planerade lokalutökningar re­

duceras. Byggnadskommittén förordar därför att studielokalerna inryms i den

planerade tillbyggnaden av kårhuset. Samarbetsnämnden för LTJP-kommittéerna

utgår för sin del från att studieutrymmen principiellt bör programmeras i sam­

band med att program görs upp för biblioteken och att en förläggning av ifråga­

44

varande utrymmen till studentkårlokaler inte bör ske annat än i undantagsfall.

Då högskolans generalplan inte medger någon ny- eller ombyggnad av bibliote­

ket och då inte heller andra läsutrymmen kan disponeras vid högskolan, torde

den föreslagna lösningen enligt nämnden bäst tillgodose det aktuella behovet.

Även byggnadsstyrelsen, statens nämnd för samlingslokaler och högskolans rek­

torsämbete tillstyrker studentkårens ansökan.

B esp i sningslok al er

Enligt statsmakternas förutnämnda beslut år 1963 ankommer det på staten

att svara för att bespisningslokaler för anställda och studerande vid universitet

och högskolor kommer till stånd med anlitande av endast statliga medel. Som

huvudprincip gäller, att ifrågavarande lokaler skall uppföras av den statliga

myndighet som svarar för byggenskapen vid resp. läroanstalt. I vissa fall,

bl. a. då sådana befintliga bespisningslokaler som ägs av en studentorganisation

behöver byggas ut, skall ränte- och amorteringsfria lån kunna utgå för ända­

målet.

Som jag redovisade i prop. 1966: 1 (bil. 10 s. 649) har ett till LUP-kommittéer-

na numera knutet arbetsutskott för bespisningslokaler haft till uppgift att i

samråd med byggnadsstyrelsen, vederbörande universitets- och högskolemyn­

digheter och studentkårer samt representanter för den vid läroanstalterna an­

ställda personalen upprätta förslag till lokalprogram för matsalar jämte därtill

hörande erforderliga utrymmen för resp. universitetsorter (jfr även prop.

1963: 172 s. 277).

I oktober 1966 överlämnade samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna en

av arbetsutskottet utarbetad promemoria, »Universitetsrestaurang­

er i funktion V», som bl. a behandlar frågorna rörande huvudmannaskap

för och drift av restaurangerna.

Arbetsutskottet anknyter i fråga om de ekonomiska villkoren för

restaurangdriften till förslag till bestämmelser för den statliga personalförpläg-

naden som lagts fram av riksrevisionsverket. Enligt detta förslag skall staten

bekosta bl. a. lokaler, viss inredning och utrustning, värme, vatten, lyse samt el­

kraft eller annan driftenergi.

Hu v u d m a n för restaurangverksamheten vid universitet och högskolor är i

regel vederbörande studentkår. Kåren har därvid valt vitt skilda organisatoriska

former. Erfarenheterna av verksamheten är — enligt vad arbetsutskottet kunnat

bedöma — goda. Det statliga engagemanget i verksamheten har emellertid en­

ligt arbetsutskottet väsentligt ändrat de förutsättningar som verksamheten

byggt på. Nya intressenter har tillkommit. Staten är sålunda intressent både i

egenskap av arbetsgivare för universitetspersonalen och i egenskap av bidrags­

givare. Vidare kan personalen ställa berättigade krav på verksamheten. Dessa

förändringar är emellertid enligt arbetsutskottet inte av den arten att de be­

prövade organisationsformerna måste helt överges. En anpassning till det för­

ändrade läget måste dock ske. Detta bör enligt arbetsutskottet ske så att

Kungl. Maj:ts proposition nr 104 år 1967

45

former för statligt inflytande och kontroll skapas medan den direkta ledningen

av verksamheten anförtros åt avnämarna, dvs. de studerande och universitets­

personalen. Några skiljaktigheter i administrativt hänseende mellan verksamhe­

ten vid de olika universitetsrestaurangerna bör i princip inte förekomma.

Uppenbart är emellertid enligt arbetsutskottet att omfattningen och vidden av

det statliga inflytandet och kontrollen kan göras beroende av arten och stor­

leken av den statliga insatsen.

Enligt arbetsutskottet måste en efter förhållandena anpassad förvaltnings­

form skapas. Utskottet har — förutom entreprenadavtal — prövat olika associa­

tionsformer, såsom stiftelse, ekonomisk förening och aktiebolag, varvid aktiebo­

laget befunnits vara den lämpligaste organisationsformen. Stiftelsen kan dock

enligt utskottet genom stiftelsestadgar byggas upp på ett för ändamålet till­

fredsställande sätt.

Arbetsutskottet, som utgått från att huvudansvaret för de restauranger som

anordnas av staten inte lämpligen kan överlämnas till annan än vederbörande

studentkår, har utarbetat ett förslag till upplåtelseavtal för en planerad res­

taurang i Umeå. I avtalsförslaget har bl. a. tagits in de krav på uppbygg­

nad av ett aktiebolag som utskottet ansett nödvändiga. Enligt förslaget skall

studentkåren åtaga sig att överlämna ansvaret för restaurangverksamheten till

ett av kåren ägt aktiebolag med ett aktiekapital av lägst 250 000 kr. Bolagets

styrelse skall bestå av sju ledamöter jämte suppleanter för dessa. Av ledamö­

terna skall enligt förslaget en utses i den ordning Kungl. Maj:t bestämmer och

två av företagsnämnden vid universitetet efter samråd med företagsnämnden

vid socialhögskolan. De övriga fyra ledamöterna, av vilka en skall vara sak­

kunnig i restaurangfrågor och en ha allmän affärsekonomisk erfarenhet, föreslås

bli utsedda av studentkåren.

Såvitt gäller de restaurangenheter som anordnas av studentorganisationerna

föreslår arbetsutskottet att ränte- och amorteringsfria lån i princip endast skall

beviljas av staten på villkor att organisationen förbinder sig att anförtro res­

taurangdriften åt ett särskilt bolag av angett slag.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av statskontoret, riks­

revisionsverket, försvarets intendenturverk, byggnadsstyrelsen, universitetskans-

lersämbetet, som överlämnat yttranden från berörda universitets- och högskole­

myndigheter, skolöverstyrelsen, centrala studiehjälpsnämnden, samarbetsnämn-

den för socialhögskolorna, styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna, sam-

arbetsnämnden för LUP-kommittéerna, samarbetsnämnden för jordbrukets hög­

skolor, som överlämnat yttranden från berörda högskolemyndigheter, statens

nämnd för samligslokaler samt Sveriges förenade studentkårer (SFS).

De flesta remissinstanserna tillstyrker arbetsutskottets förslag rörande sub-

ventioneringen av universitetsrestaurangerna.

Universitetskanslersämbetet finner det angeläget att universitetspersonalen

tillförsäkras möjligheter att intaga måltider på samma villkor som övrig stats­

anställd personal och att de studerande likaså till lägsta möjliga kostnad får

tillgång till lagad mat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10J/. år 1967

46

Statskontoret avstyrker däremot ytterligare subventionering av universitets-

restaurangerna, medan riksrevisionsverket inte motsätter sig att förstagångs-

anskaffningen av inventarier, porslin, lös köksutrustning m. m. bekostas av

staten. Ersättningsanskaffning bör däremot enligt verket ankomma på restau­

rangbolagen.

Arbetsutskottets förslag i frågan om huvudmannaskapet för verksamheten har

i stort tillstyrkts av remissinstanserna. SFS stryker särskilt under att de stu­

derandes organisationer också i fortsättningen bör vara huvudmän för verksam­

heten.

Flera remissinstanser tar upp frågan om valet mellan aktiebolags- och stiftel­

seformen för restaurangdriften. Bl. a. rektorsämbetet vid Stockholms univer­

sitet förordar stiftelsen som en lämpligare associationsform än aktiebolaget.

Samarbetsnämnden för jordbrukets högskolor, som ifrågasätter om inte verk­

samheten bör tillåtas fortsätta i oförändrade förvaltnings- och organisationsfor­

mer vid de högskolor där de hittills visat sig lämpliga, tar avstånd från arbets­

utskottets reservationslösa förordande av bolagsformen.

Rektorsämbetet vid JJmeå universitet tillstyrker arbetsutskottets förslag en­

dast under förutsättning att studerande och anställda vid universitetet får

lika stor representation i det föreslagna bolagets styrelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 10

J

år 1967

Departementschefen

Lån från lånefonden för studentkårlokaler utgår f. n. till studentorga­

nisation vid läroanstalt som avses i de numera upphävda bestämmelserna för

naturastipendium och s. k. garantilån. Statens nämnd för samlingslokaler och

SFS har lagt fram förslag av innebörd att — i likhet med vad som numera

gäller beträffande studentbostadsstödet (jfr prop. 1965: 141 s. 147, SU 173, rskr

411) — lån skall kunna utgå för anordnande av lokaler för jämväl andra stude­

randegrupper som omfattas av studiemedelsförordningen. Jag ansluter mig till

detta förslag. Kungl. Maj:t bör äga att meddela erforderliga bestämmelser i äm­

net.

Med hänsyn till de speciella omständigheter som anförts för att statligt stöd

skall utgå för anordnande av studieutrymmen i en planerad tillbyggnad till

kårhuset vid tekniska högskolan i Stockholm bör från förevarande lånefond —

efter prövning av Kungl. Maj:t — kunna utgå ett räntefritt och stående lån

motsvarande byggnadskostnaden för utrymmen av ifrågavarande slag om högst

600 m2. Jag vill framhålla att jag i denna fråga utgått från den av samarbets­

nämnden för LUP-kommittéerna redovisade principiella ståndpunkten, men att

jag — liksom nämnden — med hänsyn till lokalförhållandena i detta speciella fall

funnit det av studentkåren framlagda förslaget innebära att behovet av studie­

utrymmen tillgodoses på ett godtagbart sätt. Det ankommer på Kungl. Maj:t

att pröva frågan om lokalernas fördelning på studieceller och större läsesalar i

Kungl. Maj:ts proposition nr lOk- år 1967

47

samband med att byggnadsprogram för tillbyggnaden underställs Kungl. Maj:ts

prövning.

Enligt statsmakterna beslut (prop. 1963:172, SU 212, rskr 405) svarar staten

för kostnaderna för anordnande av sådana bespisningslokaler som behövs för

personalen och de studerande vid universitet och högskolor. Jag har nyss redo­

gjort för ett förslag om en utvidgning av statens åtagande på detta område,

som lagts fram av ett till LUP-kommittéerna knutet arbetsutskott. Förslaget

bygger i huvudsak på en av riksrevisionsverket till Kungl. Maj:t överlämnad

utredning som f. n. bereds inom civildepartementet. Jag vill därför endast gå

in på arbetsutskottets förslag i fråga om kostnaderna för den inredning och ut­

rustning som anskaffas i samband med att de olika restaurangerna blir färdiga.

Av samma skäl som jag i prop. 1963:172 (s. 267) anförde för att staten skall

stå för kostnaderna för bespisningslokalerna bör staten också betala inrednings-

och utrustningskostnadema. Jag vill erinra om att staten svarat för dessa kost­

nader i fråga bl. a. om den nyligen uppförda personalrestaurangen vid tekniska

högskolan i Stockholm och den matsal som inrymts i nybyggnaden i Frescati

för kemiskt övningslaboratorium vid universitetet i Stockholm (jfr prop. 1962:91

s. 27 och 36 resp. s. 20 och 39).

De betydande kostnaderna för bespisningslokalerna medför givetvis att sta­

ten måste kräva att verksamheten bedrivs rationellt. En splittring på de olika

kårerna bör därför undvikas. I stället bör enligt min mening målet vara att de

olika restaurangenheterna förs samman i en enda organisation på varje universi­

tetsort. Självfallet bör också tillvaratagas alla möjligheter att bringa ned drifts­

kostnaderna och därmed portionspriserna genom samverkan med annan bespis-

ningsverksamhet.

I enlighet med vad arbetsutskottet anfört bör på grund av de ändrade förut­

sättningarna för verksamheten former skapas för statlig kontroll och statligt

inflytande. Jag delar denna uppfattning men anser att såväl statens ansvar för

att de anställdas berättigade intressen tillvaratas som de betydande kostnaderna

för lokaler samt inredning och utrustning motiverar att staten får ett större in­

flytande i de organ som skall handha restaurangverksamheten än vad arbets­

utskottet föreslagit. En överarbetning av arbetsutskottets förslag bör göras

med hänsyn såväl härtill som till vad jag nyss anfört om en samordning orts vis

av verksamheten. Vidare bör närmare utredas under vilka former staten skall be­

tala inrednings- och utrustningskostnadema.

Resultatet av denna överarbetning bör ligga till grund för de villkor, som

Kungl. Maj:t bör fastställa i samband med att lån beviljas för bespisnings­

lokaler. Jag vill vidare framhålla att jag räknar med att staten bör kunna svara

för en del av det rörelsekapital som behövs för verksamheten. Detta kapital är

dock relativt obetydligt i förhållande till kostnaderna för lokaler samt inredning

och utrustning. Till frågan om eventuell medelsanvisning för rörelsekapital torde

jag få återkomma i annat sammanhang.

För innevarande budgetår äger Kungl. Maj:t bevilja lån för kår- och bespis-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 10J/. år 1967

ningslokaler intill ett sammanlagt belopp av 8 milj. kr. För nästa budgetår

räknar jag med att byggnadsverksamheten för ifrågavarande ändamål kommer

att minskas. För att planeringen skall kunna bedrivas utan försening bör emel­

lertid beslut om lån kunna fattas intill ett sammanlagt belopp av 10 milj. kr.

Vid beräkningen av detta belopp har jag beaktat att lån för anordnande av de

förutnämnda studieutrymmena vid tekniska högskolan i Stockholm samt för in­

redning och utrustning av bespisningslokaler bör få utgå från ifrågavarande

lånefond. Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 3 milj. kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

a) medge att under budgetåret 1967/68 får beviljas lån från

lånefonden för studentkårlokaler intill ett sammanlagt belopp

av 10 000 000 kr.

b) till Lånefonden för studentkårlokaler för budgetåret

1967/68 under statens utlåningsfonder anvisa ett investerings-

anslag av 3 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­

nar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas

proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­

visar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 10 It år 1967

49

INNEHÅLL

Sid.

Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål....................................................... 3

Anslagsförslag m. m......................................................................................... 3

Departementschefen ....................................................................................... 4

Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor .............................. 5

Anslagsförslag m. in......................................................................................... 5

Departementschefen ....................................................................................... 16

Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m...........

23

Anslagsförslag m. m.......................................................................................... 23

Departementschefen ...................................................................................... 35

Lånefonden för studentkårlokaler...................................................................... 43

Anslagsförslag m. m.......................................................................................... 43

Departementschefen ...................................................................................... 46