Prop. 1975/76:117

om anslag för budgetåret 1976/77 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Prop. 1975/76: 117

Regeringens proposition 1975 / 76: 117

om anslag för budgetåret 1976/77 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

beslutad den 26 februari 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME BERTlL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 140 milj. kr. för byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Medelsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 365 milj. kr.

Medel beräknas bl. a. för fortsatt utbyggnad för högskolan i Luleå, för fortsatt upprustning av Operan samt för ombyggnad av lantmäteristy- relsens hus i Stockholm för Operans kansli. Vidare redovisas om- och tillbyggnad för forskningsinstitutet för atomfysik i Frescati samt en andra etapp av nybyggnad av museilokaler på Julita gård för Nordiska museet m. m.

För inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. fö— reslås en medelsanvisning av 84 milj. kr. I förslaget till ny utrustnings- plan har bl.a. förts upp en kostnadsram för ombyggnad av synkro- cyklotronen vid Gustaf Werners institut i Uppsala.

1. Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 117

Prop._1975/76: 117 2

. Utdrag . UTBILDNINGSDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1976-02-26 '

Närvarande: Statsråden Sträng, ordförande, Andersson,. Johansson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Bengtsson, Norling, Carlsson, _Feldt, Sigurd- sen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Peterson.

Föredragande: Statsrådet Zachrisson

Proposition om anslag för budgetåret 1976/77 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

1 Inledning

I prop. 1975/76: 100 (bil. 10 s. 528 och 442) har regeringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads- arbeten inom utbildningsdepartcmentets verksamhetsområde för bud- getåret 1976/77 beräkna ett investeringsanslag av-168 milj. kr. samt till . Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. för budget— året 1976/77 beräkna ett reservationsanslag av 84 milj. kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor. Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med statsrådet Hjelm-Wallén i de frågor för vilka hon svarar enligt gällande ärendefördelning. '

2. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets- område

1974/75 Utgift 183 948 311 Behållning 57 418 106 1975776 Anslag 140 000 000 1976/77 Förslag 140 000 000

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sektorerna utbildning, forskning och kultur med undantag för verk- samheten vid Sveriges Radio som finansieras inom åttonde huvudti- teln och där byggnadsstyrelsen har ansvar för lokalförsörjningen.

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för

Prop. 1975/76: 117 3

utbildning och forskning samt en för kulturändamål m.m. Den först- nämnda investeringsplanen avser byggnadsarbeten för universiteten, högskolorna och specialskolan. Investeringsplanen för kulturändamål m.m. avser främst byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan och Dramatiska teatern.-Regeringen har i särskilda budgetdirek- tiv till byggnadsstyrelsen föreskrivit vissa planeringsramar som för budgetåret 1976/77 bör gälla dessa investeringsplaner m.m. För sektorn utbildning och forskning har i direktiven angivits en lägsta och en högs- ta medelsförbrukning av 160 milj. kr. resp. 200 milj. kr. För sektorn kulturändamål m.m. har motsvarande nivåer angivits till 30 milj. kr. resp. 50 milj. kr. I dessa planeringsramar ingår även kostnader för vissa ombyggnader m.m. som utförs med särskilda medel inom staten för statens allmänna fastighetsfond.

2.1 Anslagsförslag m. 111.

Från byggnadsstyrelsen föreligger framställning om investeringsanslag för budgetåret 1976/77. Vidare har styrelsen successivt redovisat projek- teringshandlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten under detta anslag.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkom- mitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustnings- program för flertalet högskolor på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar'motsvarande program-även för de tre be- rörda filialorterna, dvs. Örebro, Växjö resp. Karlstad. Organisations- kommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland har motsvarande uppgifter för utbildning och forskning i Luleå. För lokal- och utrustningsplanering för statliga museer samt för Operan och Dramatiska teatern (jfr prop. 1974: 34 5. 1.8) svarar statens kultur- råds delegation för lokal- och utrustningsfrågor (LUP-delegationen), medan program för bl. a. lärarhögskolorna och specialskolan utarbetas av skolöverstyrelsen. Den är 1969 tillkallade universitetsrestaurang- kommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för sådana restauranglo- kaler, i anslutning till universitet och högskolor m.m., som skall upp- föras av staten. För huvuddelen av de myndigheter och institutioner som inte omfattas av verksamheten hos de nämnda kommittéerna ut- arbetar byggnadsstyrelsen lokalprogram.

Som jag redovisat i prop. 1975: 9 (s. 543) föreslog 1968 års utbild- ningsutredning (U 68) att LUP-kommittéerna skulle inordnas i den av utredningen förordade lokala högskoleorganisationen. Vidare skulle det av U 68 föreslagna universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) överta de centrala samordningsuppgifter som f.n. ankommer på LUP-nämnden.

21' Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 117

Prop. 1975/76: 117 4

I yttranden över U 68:s förslag från statskontoret, riksrevisionsverket och byggnadsstyrelsen förordades ytterligare överväganden .i dessa frå- . gor. Mot bakgrund av nämnda remissyttranden-anförde jag i propositio- nen att LUP-organisationen borde utvärderas, innan ställning tas till den framtida organisationen för- högskolans planering i denna del. Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 maj 1975 har jag tillkal- lat en sakkunnig för att göra en översyn av organisationen för lokal- och utrustningsplanering för högskolan. Mot bakgrund av den tidsplan som gjorts upp för den sakkunniges arbete räknar jag med att kunna fram- lägga förslag i frågan under våren 1978. I avvaktan härpå kan vissa justeringar av den nuvarande arbetsfördelningen mellan bl.-a. LUP- kommittéerna och skolöverstyrelsen komma att genomföras provisoriskt i samband med reformeringen av högskoleorganisationen.

När ett lokalprogram har färdigställts överlämnas det till byggnads- styrelsen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myn- dighet som utarbetat det upprättar ett byggnadsprogram. Detta innehål- ler bl.a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna utform- ning samt en uppskattning av kostnaderna och en beräknad tidsplan , för objektet. '

Regeringen lämnar efter prövning av. byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller systemhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk- ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsobjek- tet. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd Handläggning av statliga byggnads- ärenden (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t.v. bedriva försöksverksamhet med totalentreprenad. Inom ramen för denna försöksverksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprena- den.

Byggnadsstyrelsen beräknar att medelsförbrukningen under anslaget för nästa budgetår kommer att uppgå till ca 185 milj. kr. Till grund för denna beräkning ligger dels de kostnadsramar och tidsplaner som gäller för sådana objekt som tidigare redovisats för riksdagen, dels be- räkning av medelsbehovet för tillkommande byggnadsobjekt under in- nevarande och nästa budgetår. För de senare objekten beräknar bygg— nadsstyrelsen en medelsförbrukning av sammanlagt ca 58,7 milj. kr. Härav utgör 40 milj. kr. ett av byggnadsstyrelsen uppskattat medelsbe-l hov för objekt som först i anslutning till propositionen om tilläggsbudget I för budgetåret 1976/77 kan redovisas med förslag till kostnadsramar.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då enligt tidigare nämnda handläggnings-

Prop. 1975/76: 117 .. s

ordning -— redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller. . att särskilt behandla sådana objekt som tidigare har redovisats för riks- dagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den _ allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. För tiden den 1 april 1974— den 1 april 1975 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 7,7 %. Kostnaderna redovisas ildet följande i prisläget den 1 april 1975 om inte annan prisnivå anges.

Utbildning och forskning Stockholm

Om- och tillbyggnad för forskningsinstitutet för atomfysik. _1 beslut den 29 december 1975 angående vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder- uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 6,4 milj. kr. utföra om- och tillbyggnad för forskningsinstitutet för atomfysik i Frescati.

Byggnadsarbetena omfattar i första hand en om- och tillbyggnad av experimentutrymmena i anslutning till institutets stora accelerator. Här- igenom skapas bättre utrymmen för den acceleratorbaserade forsk- ningen samtidigt som arbetsmiljön och arbetarskyddet förbättras. En upprustning av acceleratorn har tidigare genomförts med medel som statens råd för atomforskning ställt till förfogande.

Byggnadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbetena skall påbörjas under maj 1976 och vara avslutade i augusti 1977.

Lund/Malmö

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslutnings- avgifter får 1,1 milj. kr. resp. 3,2 milj. kr. tas i anspråk.

I gällande investeringsplan för utbildning och forskning är för övriga åtgärder uppförd en kostnadsram av 19 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 (prop. 1975 : 33 s. 5 och 10). Av nämnda belopp avser 1,5 milj. kr. åtgärder i samband med nybyggnaden för filial till universitetsbibliote- ket. Byggnadsstyrelsen har sedermera beräknat kostnaderna för dessa åt- gärder till 1 milj. kr. Regeringen uppdrog den 26 juni 1975 åt styrelsen att utföra åtgärder inom sistnämnda belopp.

Byggnadsstyrelsen har slutredovisat sex delobjekt till en kostnad av sammanlagt ca 5,5 milj. kr. Styrelsen föreslår att en kostnadsram av (19,0—0,5—5,5 =) 13 milj. kr. för övriga åtgärder förs upp i investe- ringsplanen för nästa budgetår.

Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan. I gällande investeringsplan är för detta byggnadsobjekt uppförd en preliminärt beräknad kostnadsram

Prop. 1975/76: 117 . 6

av 36,4 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 (prop. 1974: 170 bil. 6 s. 39). ' '

Genom beslut den 20 december 1974 fick byggnadsstyrelsen i upp- drag att utföra vissa ombyggnadsarbeten för lärarhögskolan m.m. i Malmö. Enligt beslutet Skulle styrelsen redovisa en närmare beräkning av kostnaderna för dessa arbeten. Styrelsen har nu redovisat att kostna- derna kommer att inrymmas inom nämnda kostnadsram, vilken motsva- ras av 37 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975.

Umeå

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslutnings- avgifter får 1,5 milj. kr. resp. 1 milj. kr. tas i anspråk.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är för övriga åtgär- der uppförd en kostnadsram av 16 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. Byggnadsstyrelsen har nu slutredovisat ett delobjekt till en kostnad av 4 135 000 kr. Av nämnda ram återstår således (16 000 000— 4 135 000 =) 11 865 000 kr. Styrelsen föreslår att en kostnadsram av 12 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975 förs upp i investeringsplanen för nästa budgetår. .

Nybyggnad för fastighetstjänsten. Regeringen uppdrog den 26 juni 1975 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 2,1 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 utföra nybyggnad för fastighetstjänsten vid universite- tet i Umeå. Kostnadsramen baserades på en kostnadskalkyl med bygg- nadsprogrammet som underlag och motsvarar 2 260 000 kr. i prisläget den 1 april 1975.

Byggnadsstyrelsen föreslår nu att ramen höjs till. 2,6 milj. kr. Orsa- kerna till kostnadsökningen är enligt styrelsen dels att objektet vid pro- jekteringen visat sig vara mer komplicerat än tidigare utredning visat-, dels att omfattningen av försörjningsåtgärdcrna tidigare underskattats.

Kulturändamål m. m.

Om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hägernals. I investerings- planen för kulturändamål m.m. finns uppförd en kostnadsram av 10,3 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 för om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hägernäs. Genom beslut den 27 februari 1975 uppdrog re- geringen åt byggnadsstyrelsen att påbörja ifrågavarande byggnadsarbe- ten. Redogörelse för Objektet har tidigare lämnats i prop. 1975 : 33 (s. 8 och 13).

Byggnadsstyrelsen redovisade i skrivelse den 23 juni 1975 att objektet kostnadsberäknats till 12,3 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. Kost-

Prop. 1975/76: 117 7

nadsökningen hänför sig bl. a. till energibesparande åtgärder samt åtgär- der som påfordrats av- brandmyndighetema. På gnmd av de särskilda omständigheterna medgav regeringen i beslut den 26 juni 1975 att objektet utförs inom den av byggnadsstyrelsen angivna kostnadsramen i prisläget den 1 april 1974.

Upprustning av Operan, etapp III samt Ombyggnad av Iantmäteristyrel- sens hus för Operan. Byggnadsstyrelsen redovisade den 20 december 1971 ett byggnadsprogram för en långsiktig upprustning av Operan. To- talkostnaden härför beräknades till drygt 70 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971. Upprustningsplanen är uppdelad i nio etapper.

Genom tidigare beslut har de två första upprustningsetappema i hu- vudsak slutförts under innevarande budgetår. Kostnaderna härför beräk- nas av byggnadsstyrelsen nu till 40 milj. kr. Etappema I och II har bl. a. omfattat installation av nytt scenmaskineri, installation av hissar, om- läggning av ventilationssystem samt värme- och strömförsörjning. '

I beslut den 25 september 197 5 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrel- sen att projektera dels fortsatt upprustning av Operan, etapp IlI, dels ombyggnad av lantmäteristyrelsens hus i Stockholm för Operans kansli.

Byggnadsstyrelsen har den 12 januari 1976 redovisat bygghandlingar för etappen III och hemställt om uppdrag att utföra de projekterade ar-" betena inom en kostnadsram av 13 milj. kr. Upprustningsarbetena om- fattar förbättringar av vissa personalutrymmen m.m. och beräknas vid ' byggstart under maj 1976 vara avslutade inom ett år.

Byggnadsstyrelsen föreslår att en kostnadsram av 2,4 milj. kr. förs upp för ombyggnad av lantmäteristyrelsens hus i Stockholm. De om- byggda lokalerna skall enligt förslaget disponeras för Operans kansli.

Nybyggnad av museilokaler på Julita gård för Nordiska museet m. m., etapp 11. Nordiska museet äger och förvaltar godset Julita gård i Söder- . manlands län. Byggnadsstyrelsen redovisade den 28 maj 1973 system- handlingar för nybyggnad av lokaler för centralmagasin och lantbruks- museum på Julita gård. Förslaget omfattar även nya lokaler för admini— - stration och verkstäder. De föreslagna magasinslokalema för Nordiska museet omfattar två byggnadsetapper med en rumsyta av sammanlagt ca 11 000 m2. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1973 åt byggnadssty-.' relsen att utföra en första etapp av nybyggnaden för centralmagasin.

Regeringen har den 29 december 1975 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 6 milj. kr. utföra en andra etapp av maga- sinslokalema för Nordiska museet på Julita gård. Byggnadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbetena skall vara aVslutade i juli 1977.

Genom beslutet att även utföra den andra etappen av magasinslokaler på Julita gård kommer en betydande del av Nordiska museets magasine-

PrOp.1975/76: 117 s ' '

rade samlingar att kunna sammanföras till ändamålsenliga lokaler. Säm- tidigt skapas ökat utrymme för -.bl 'a. utställningsverksamheten i musei- byggnaden på Djurgården 1 Stockholm.

2.2 Föredraganden För att öka möjligheterna för staten att utnyttja detta investerings-. anslag i konjunkturreglerande syfte har regeringen föreskrivit att bl. a.'. byggnadsstyrelsen bör.. redovisa förslag som bidrar till att-skapa viss beredskap för dels senareläggning, dels tidigareläggning av härför lämp- liga byggnadsarbeten. Regeringen har' 1 beslut den 29 december 1975 uppdragit åt byggnads- styrelsen att i sysselsättningsfrämjande syfte utföra bl.a. tre objekt som finansieras under anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdeparte- mentets verksamhetsområde. De objekt som härigenom har tid'igarelagts' är ombyggnad av Kronobageriet 1 Stockholm för bl. a. Musikhistoriska museet, nybyggnad av en. andra etapp av magasinslokaler på Julita gård för Nordiska museet samt om- och tillbyggnad för forskningsinstitutet för atomfysik i Frescati. Redogörelse för de två sistnämnda objekten har lämnats i det föregående. I prop. 1975 : 33 (s. 8) har redogörelse lämnats . ' för ombyggnaden av Kronobageriet. . ' Kostnaderna för de tre objekten har beräknats till sammanlagt 27,2 milj. kr. Jag avser att vid min anmälan av tilläggsbudget III för inne- varande budgetår föreslå att det beräknade beloppet skall anvisas under förevarande investeringsanslag för 1975/76. Till följd härav har jag i' det följande minskat det av byggnadsstyrelsen beräknade anslagsbeho- vet för 1976/77 med motsvarande belopp. Beslutet att innevarande budgetår tidigarelägga vissa byggnadsobjekt aktualiserar behovet av en ökad beredskap för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Jag finner det därför angeläget att byggnadsstyrelsens s.k. projektreserv tillförs för ändamålet lämpliga objekt under detta anslag.

Byggnadsstyrelsen beräknar att medelsförbrukningen under in'nevaran- _ - de budgetår kommer att uppgå till ca 175 milj. kr. En stor del av detta belopp avser kostnader för objekt. som nu färdigställs. 1" t. ex. Uppsala och Växjö har nybyggnaderna för icke-laborativa institutioner nyligen tagits i bruk. I Malmö pågår avslutande arbeten för en omfattande om- och tillbyggnad för lärarhögskolan m.m. Nybyggnader för kemi och för restaurang på Chalmersområdet i Göteborg beräknas bli klara under våren 1976. I Uppsala och Luleå färdigställs successivt stora ny- byggnader för laborativ utbildning och forskning. -

Även inom kultursektorn avslutas innevarande budgetår omfattande byggnadsarbeten. I första hand vill- jag nämna de två-första etapperna

Prop. 1975/76: 117 " 9

av upprustningen av Operahuset Kostnaderna för dessa" uppgår till' ca 40 milj. kr. Vidare flyttas statens scenateljéer' från 'Råsunda till om- och tillbyggda lokaler i Hägernäs. Tidigare detta budgetår har moderna ' museet i Stockholm återinvigts'efter en omfattande om- och tillbyggnad.

Bland de byggnadsobjekt som påbörjas innevarande budgetår märks främst nybyggnaden för etnografiska museet i Stockholm. Den nya mu- ' seibyggnaden skall omfatta drygt 8 000 m2 utställnings- och magasins- lokaler och uppförs på det gamla museets plats på Djurgården. Jag har tidigare nämnt att även ombyggnaden av Kronobageriet, nybyggnad av ytterligare magasinslokaler på Julita gård och om- och tillbyggnad för forskningsinstitutet för atomfysik i Frescati nu påbörjas.

Tidigare detta budgetår har regeringen vidare beslutat om utförande av bl. a. nybyggnad för fas'tighetstjänsten vid universitetet i Umeå och nybyggnad av elevbostäder vid Tomtebodaskolan i Solna. Byggnads- arbetena för filial till universitetsbiblioteket i Lund påbörjades hösten ' 1975 och beräknas vara avslutade 1 mars 1977.

Medelsförbrukningen under anslaget för nästa b'udge't'år beräknas av byggnadsstyrelsen till sammanlagt ca 185 milj. kr. Styrelsen anmäler vidare att medelsförbrukningen för vart och ett av de följande tre bud- getåren kan uppskattas till 220 milj. kr. Medelsbehovet avser dels så- dana objekt för vilka byggnads- eller projekteringsuppdrag har'lämnats, dels objekt som aktualiserats till följd av de lokalbeh'ov som anmälts av bl. a. LUP-kommittéerna och'statens kulturråds LUP- delegation. '

Inom sektorn utbildning och forskning har en betydande del av byggnadsinvesteringama hittills under 1970- talet avsett 'utbyggnadsbe- hoven bl. a. på filialortema samt i Linköping och Luleå. Investerings-' behoven för den kommande planeringsperioden föranleds inte i samma ' omfattning av krav på utökade lokaler. Flera av de nybyggnader som ' nu planeras skall i första hand ersätta temporära förhyrningar eller andra provisorier. Vidare'föreligger behov av "att rusta upp äldre lo- kaler för bl.a. laborativ utbildning och forskning. En stor del av det medelsbehov som byggnadsstyrelsen preliminärt 'har'anmält för perioden 1977/78—1979/80 avser planerade byggnadsarbeten för universitets-' bibliotek, utbildning och forskning i biologi m.m. inom Frescatiområ- det 1 Stockholm.

Fr.o.m. den 1 juli 1974 har byggnadsstyrelsen och statens kultur- råds LUP-delegation ett gemensamt ansvar för' den övergripande _lokal- planeringen för stora delar av kultursektorn. Delegationen upprättar lo-" ' " kalprogram och överlämnar dessa jämte prioritering 'av aktuella lokal- behov till byggnadsstyrelsen. Byggnadsinvestering'arna för berörda 'mu-l ' ' seer och teatrar m. m. beräknas öka till drygt 40 milj. kr innevarande ' budgetår. I det följande framläggs' förslag som medför en hög investe- ringsnivå för motsvarande ändamål även 1976/77. Jag räknar med att

Prop. 1975/76: 117 10

delegationen och byggnadsstyrelsen under de närmast följande åren kommer att lämna erforderligt underlag för åtgärder som syftar till en fortsatt förbättring av lokalresurserna för bl. a. museerna.

Innan jag redovisar mitt förslag till investeringsplaner för nästa bud- getår vill jag lämna en kort redogörelse för planeringsläget för de två större biblioteksobjekt som är aktuella.

I beslut den 29 juni 1973 uppdrog Kungl. Maj:' t åt byggnadsstyrelsen att projektera lokaler' 1 Frescati för bl. a. universitetsbiblioteket" 1 Stock- holm. Projekteringen för en ny biblioteksbyggnad pågår f.n. och be- räknas vara avslutad inom två år. Byggnadstiden beräknas uppgå till omkring 24 månader. Jag finner det angeläget att redovisad tidsplan i huvudsak kan följas och avser att återkomma. med förslag till kostnads- ram för objektet så snart en tillförlitlig kostnadsberäkning föreligger.

I anslutning till riksdagens behandling av prop. 1975: 33 om anslag för budgetåret 1975/76 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildnings- departementets verksamhetsområde hemställdes i motionen 1975:1971 att riksdagen skulle uttala sig för skyndsamma åtgärder för att lösa lokalsituationen för universitetsbiblioteket i Göteborg. Utbildningsut- skottet fann det angeläget att bibliotekets byggnadsfråga får en snar lösning och uttalade att en redogörelse för detta byggnadsärende borde lämnas till 1975/76 års riksmöte. Med det anförda avstyrkte utskottet motionen 1975: 1971 (UbU 1975: 15, rskr 1975: 164).

Med anledning av vad utbildningsutskottet har uttalat vill jag lämna följande redogörelse för byggnadsärendet. _

En utbyggnad av lokalerna för universitetsbiblioteket' 1 Göteborg har länge behövts. Byggnadsstyrelsen har senast aktualiserat frågan i bygg- nadsprogram den 12 februari 1974 angående fortsatt utbyggnad i Ren- strömsparken för universitetet i Göteborg. Det primära nybyggnadsbe— hovet för universitetsbiblioteket anges i programmet till 5 370 rn2 exkl. kapprum etc. I byggnadsprogrammet redovisas vidare förslag till yt- ramar samt nybyggnadsbehov för icke-laborativa institutioner och uni- versitetets centrala förvaltning m.m. Det totala byggnadsbehovct för de i byggnadsprogrammet angivna ändamålen beräknas till 14 500 m2. '

Från såväl brukare som från kommunala och statliga organ har ut- tryckts önskemål som medför att planeringen för de angivna nybygg- nadsbehoven bör hållas samman samt att största möjliga hänsyn bör tas till miljön i Renströmsparken. Dimensioneringen av vissa biblio— _tekslokaler är beroende av i vilken omfattning lokaler för icke-laborati- va institutioner kommer att anordnas i anslutning till biblioteket. Bygg- nadsfrågan för i första hand universitetsbiblioteket och de icke-laborai tiva institutionerna bör därför prövas i ett sammanhang.

På grund av den i Kungl. Maj:tslbcslut den 26 juli 1974 minskade

Prop. 1975/76: 117 11 ytramen för lärarhögskolan i Mölndal har betydande lokalutrymmen frigjorts i nybyggnaden för lärarhögskolan m.m. Enligt nämnda beslut ankommer det på byggnadsstyrelsen att redovisa ett förslag till använd- ning av dessa lokaler' för i första hand högre utbildning och forskning i göteborgsområdet. Före redovisningen av detta förslag —- som bl.a. blir beroende av de beslut som kommer att fattas med anledning av prop. 1975/76: 89 om lärarutbildningens dimensionering och lokalise- ring m.m. går det inte att avgöra omfattningen av de lokaler för bl. a. icke-laborativa institutioner i Renströmsparken som erfordras. Jag har erfarit att byggnadsstyrelsen i samråd med LUP-kommittén för Göteborg nu har utarbetat preliminära förslag till användning av de disponibla Iokalema i Mölndal samt att byggnadsstyrelsen räknar med att kunna fullgöra-uppdraget under våren 1976. Jag utgår från att förut- sättningarna för dimensioneringen av de planerade nybyggnaderna i Renströmsparken därmed kommer att klarläggas och att ett förslag till beslut om ytramar för universitetsbiblioteket och de icke-laborativa in- stitutionerna m.m. därefter kan föreläggas regeringen. Normalt be- räknas tiden för projektering och utförande av ett objekt av ifråga- varande omfattning till ungefär fem år. Jag övergår nu till att redovisa mitt förslag till investeringsplaner för nästa budgetår (1 OOO-tal kr.). Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- t. o. m. __ start ställande 74-04—01 75-04-01 75—06-30 75/76 76/77 ' år-mån. år-mån. Utbildning och forsk- ning Ejjslutredovisade . objekt, färdigställda ' före 1974-07-01 510 009 510 389 496 302 12 614 1 473 Stockholm Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet: Översiktlig plan— läggning 1 500 1 500 1 199 100 100 Anslutningsavgifter 1 300 ] 300 1 184 100 16 Övriga åtgärder 25 835 26 000 23 906 500 500 68-09 successivt Försörjningsåtgärder inom karolinska insti- tutets område: Oversiktlig plan- läggning 690 690 667 23 Anslutningsavgifter 700 700 651 ' 49 Övriga åtgärder 6 500 6 500 5 902 300 293 68-04 successivt Nybyggnad för tand— ' läkarutbildning 79 500 79 500 68 001 10 000 1 499 68-09' 75-06 Utbyggnad av statens . biblioteksdepå i Bålsta 2 750 2 950 2 740 200 10 73-10 74-09

31; Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 117

Prop. 1975/76: 117

Byggnadsobjekt

74-04-01

Markförvärv m. rn. för nybyggnad för tandlä- karutbildning 8 300 Nybyggnad för elev-

bostäder vid Tomte- bodaskolan 2 750 Förvärv av lokaler

för högre musikutbild- . ning m. m. 7 000 Om- och tillbyggnad

för forskningsinstitutet för atomfysik

Uppsala Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning 850 Anslutningsavgifter 6 250 Övriga åtgärder 5 500 Nybyggnader på Artil- lerifältet 140 300 Nybyggnad för icke- laborativa institu- tioner 44 000

Linköping Försörjni ngsåtgärder: Översiktlig plan-

läggning 700 Anslutningsavgifter 2 000 Övriga åtgärder 11 390 Nynggnader på Valla- området för högskolan 94 850

Växjö Försörjningsåtgärder 2 850 Nybyggnad för högre utbildning 14 360 Lund/Malmö Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning 1 100 énslutningsavgifter 3 200 Ovriga åtgärder 19 000 Nybyggnad för hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi 13 000 Ny- och ombyggnad för icke-laborativa in-

stitutioner 2 400 Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan 36 400 Nybyggnad för filial till universitets- biblioteket 10 000

Kostnadsram

75-04-01

8 300

2 850

7000

6 400

850 6 500 5 500

143 000

46 000

700 2 000 11 390

95 160

2 850 14 360

1 100 3 200 13 000

13 760

2 425 37 000

10 800

Medelsförbrukning

Beräknad för

Faktisk t. o. rn. .

' 75-06-30 75/76 7 000 1 300 1 '000 500 840 10 5 143 500 2 550 1 000 118 696 10 000 29 126 10 000 623 77 1 946 . 54 9 165 1.000 92 042 2 000 338 1 500 6 121 7 000 951 149 2 562 400 8 288 500 9 026 4 000 2 152 273 30 943 4 000 5 "000

76/77

1500

2000

4 500

500 1 000 14 304

6 874

1000 1118

1 000 1 '239

200 1 000

734

2000

3500

Bygg- start år-mån.

75-11

76-05

successivt

66-06

74-01

69-06 69-06

successivt

74-09

successivt 73-1 1

72-12 72-02

75-09

Färdig- ställande år-mån.

76-09

77-08

77-05

76-01

successivt

73-01

76-01

75-10

75-10 75-12

77-03

Prop. 1975/76: 117

Byggnadsobjekt

74-04-01

Göteborg Försörjningsåtgärder för humanistiska fakul- teten m. m.: ' Översiktlig plan— läggning 350 Anslutningsavgifter 150 Försörjningsåtgärder ' inom medieinarområdet: Översiktlig plan- läggning 660 Ans utningsavgifter Övriga åtgärder ] 9 280 Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område: Översiktlig plan— läggning 1 300 Anslutningsavgifter 2 000 Övriga åtgärder 10 200 Nybyggnad för lärar- högskolan m. m. 68 000 Nybyggnad för matsal m. 111. inom medicinar- området 11 400 Nybyggnad för kemi, etapp 11 17 200 Nybyggnad för restau- rang inom Chalmers- . området 7 245

Karlstad Försörjningsåtgärder 3 000

Örebro Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning 600 Anslutningsavgifter 1 300 Övriga åtgärder 10 000 Nybyggnad för högre utbildning, etapp II 29 000 Östersund Nybyggnad för social-5 högskolan 9 000

Umeå Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning 1 500 Anslutningsavgifter 1 000 Övriga åtgärder 16 000 Nybyggnad för fastig- hetstjänsten 2 100

Luleå ;

Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning 400

Kostnadsram

75-04-01

350 150

660 9 280

1 300 2 000 10 500

68 000

11400 18100

7 800

3 000

600 1 300 8 200

30 000

9 050

1 500 1 000 12 000

2600

400

Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för t. o. m. _— 75-06—30 75/76 76/77 327 23 83 67 648 12 800 5 115 1 000 1 000 1 237 40 23 1 411 400 189 6 466 1 000 2 000 62 061 3 000 2 000 10 453 800 146 7 560 7 000 3 000 217 5 500 1 500 2 442 400 100 568 32 814 450 36 5 573 2 000 500 19 164 5 000 4 000 8 157 800 93 1 482 18 575 200 225 5 964 1 500 2 000 800 1 000 310 90

Bygg- start år-mån.

successivt

successivt

72-03

72-1 1 74—01

75-02

successivt

69-1 0 74-03

73-10

successivt

76-03

Färdig—

ställande år-mån.

- 74-12

74-07 .

. 76-04

76-03

75-09 75-06

74-12

77-04

Prop. 1975/76: 117 14 Byggnadsobjekt Kostnadsram . Medelsförbrukning -. Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- '— t. o. m. start ställande 74-04-01 75—04-01 75-06-30 75/76 76/77 ' år-mån. år-mån. ggålgnålgggäfååfm 14 200 14 850 i 28? 2 000 1 000 successivt Nybyggnad för hög- - skolan 110 400 114 500 68 864 20_000 20 000 72-08 77-08 Tillkommande byggnads- . objekt 40 000 1 381 269 1 392 214] 1 146 622 126 281 125 172 Kulturändamål m. 111. Ej slutredovisade objekt, färdigställda . före 74-07-01 4 650 4 650 4 307 335 Upprustning av Operan, ' etapp 1 och II 42 000 40 000 20 076 12 000 5 000 72-06 76—06 Utbyggnad av svensk- hemmet Voksenåsen 6 100 6 670 3 005 3 000 550 74-01 75-06 Nybyggnad av musei- ' lokaler på Julita gård för Nordiska museet - _ ' m. m., etapp I 5 900 6 160 4 289 1 700 110 73-12 ' 75-04 Om- och tillbyggnad - " av moderna museet 12 300 13 000 7 599 5 000 400 74—04. ' 75-08- Ombyggnad för 1i.v- _ . ' ' rustkammaren 10 200 11 000 1 459 4 500 4 500 75-02 77-01 ' Nybyggnad för etno- . " ' grafiska museet 23 600 25 400 6 500 12 000 76—01 77-05 Ombyggnad av Krono- bageriet 13 800 14 800 2 800 6 500 76-03 ' 77-12] Om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hagernäs . 10 300 13 250 . 820 8 000 4 000 75-03 76-04 Upprustning av Operan, ' ' etapp III 13 000 1 500 9 000 76-05 77-05 . Ombyggnad av lant— . . mäteristyrelsens hus för Operan 2 400 1 700 76-08 -77-04 Nybyggnad av musei- 1okaler på Julita gård för Nordiska museet m. m., etapp 11 6 000 700 3 500 76-04 77-07 128 850 156 330 41 555 46 035 47 260 Övrigt Diverse objekt . (budgetåret 1976/77) 15 000 10 000 Diverse objekt (budgetåret 3197 5/76) 10'_000 10 000 3 000 4 000 Diverse objekt 1111 att; (tidigare budgetår) 19 385 10 966 5 793 3 173 2 000 Projekteringskostnader . ' . , , 8.000 1 539 504 1 584 510 1 193 970 178 489 196 432 Erfarenhetsgrundad reducering av medels-' behovet 10 303

Beräknat medelsbehov 178 489 186 129

Prop. 1975/76: 117 15

I mitt förslag till investeringsplan för utbildning och forskning har jag tagit upp den av byggnadsstyrelsen beräknade medelsförbrukningen av 40 milj. kr. för tillkommande byggnadsobjekt. Som jag redovisat i det föregående har projekteringen av dessa objekt bl. a. nybyggnad av vårdskola och restaurang inom karolinska institutets område samt' ny- byggnad för icke-laborativa institutioner m.m. i Linköping —- ännu inte nått det stadium då en redovisning för riksdagen bör ske. Jag avser där- för att senare återkomma med bl. a. förslag till kostnadsramar för de byggnadsobjekt för vilka medelsförbrukningen preliminärt beräknats.

Den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen Diverse objekt används fr.o.m. innevarande budgetår efter beslut av regeringen för sådana objekt för vilka kostnaderna i varje enskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då arbetena påbörjas. Kost- nadsramen kan användas även för andra planerade byggnadsobjekt då det av särskilda skäl är önskvärt'att arbetena kan' sättas igång snabbt' (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 9 s. 147 och 148). I dessa senare fall redo- visas förslag till kostnadsram i efterhand för riksdagen (prop. 1975: 1 bil. 9 s. 143, FiU 1975: 12, rskr 1975: 64). Som chefen för finansde-" partementet redovisat i prop. 1975/765.100 bil. 9 (s. 147) skall enligt de riktlinjer för beräkningen av medel till reparations- och underhålls- arbeten inom bl. a. byggnadsstyrelsens delfond av statens allmänna fas- tighetsfond som har godkänts av riksdagen (prop. 1972: 1 bil. 21, FiU 1.972: 8, rskr 1972: 51) sådana ombyggnadsarbeten som medför att fas- tighetens värde påtagligt ökar bekostas med investeringsmedel. Bygg- nadsstyrelsen har påpekat att de antagna beräkningsprincipema hittills inte har slagit igenom fullt ut. Även för värdehöjande arbeten har me- del i viss omfattning hittills beräknats inom staten för fastighetsfonden. För nästa budgetår har jag beräknat medel för sådana ombyggnader inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde i första hand inom kostnadsramen till diverse objekt.

Kostnaderna för sådana projekteringsarbeten som föregår den slut- ' liga prövningen av byggnadsobjekt bestrids f. 11. från det under fonden . .

för förlag till sta-tsverket uppförda anslaget Vissa projekteringskostna- der. Projekteringskostnadema täcks sedermera av de byggnadsanslag som begärs då byggnadsobjekten redovisas för riksdagen. Det belopp som motsvarar projekteringskostnaderna förs tillbaka till fonden för förlag till statsverket när byggnadsanslag beviljats och redovisas som Övriga kapitalmedel. Fr. o. m.; nästa budgetår räknar jag med att ut- . gifterna i samband med de projekteringsuppdrag som lämnas bygg- nadsstyrelsen bestrids direkt från förevarande anslag. Jag har därför i mitt förslag till investeringsplaner fört upp en medelsförbrukning av 8 milj. kr. för projekteringskostnader. .

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplaner gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av

Prop. 1975/76: 117 16

de beräknade medelsförbrukningarna för. de enskilda objekten. På grundval av mina förslag till investeringsplaner har jag gjort upp föl- jande anslagsberäkning. '

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning Behållning 1975-07-01 57 418 1975/76 ' 178 489 Anslag för 1975/76 . 1976/77 186 129 statsbudget 140 000 tilläggsbudget (förslag) 27 200 Anslag för 1976/77 (förslag) 140 000 364 618 - 364 618

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom utbildninngepartementets verksamhetsområde inom de kost- nadsramar som-jag har förordat i det föregående, ' 2. till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksam- hetsområde för budgetåret 1976/77 under statens allmänna fas- tighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 140 000 000 kr._

3 Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten ln. m.

1974/75 Utgift 86 901 499 Reservation . 568 608 1975/76 Anslag 81 000 000 ' 1976/77 Förslag 84 000 000

Från detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och- ut- rustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildnings— ' departementets område samt vid vissa statliga institutiöner inom bl. a. skol- och kulturområdena.

De i det föregående vid min anmälan av" anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP- och organisationskommittéerna samt statens kulturråds LUP-delegation har till uppgift att bl.a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter m.m. och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. ' Nämnden begär anslag i utrust'ningsfrågor och svarar "för "upphand- lingen. ' '

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. Av anslaget disponeras innevarande budgetår 28 milj. kr._av bygg-' nadsstyrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrust- ningsnämnden disponerar 52,4 milj. kr. enligt 'en av regeringen fastställd

Prop. 1975/76: 117 17

utrustningsplan. Till regeringens disposition står en anslagspost av 600 000 kr. benämnd Diverse objekt.

3.1 Anslagsförslag m. m.

Byggnadsstyrelsen hemställer att 27 milj. kr. anvisas för styrelsens in- redningsverksamhet budgetåret 1976/77. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter rn. fl. att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1976/77 beräknas till 58 milj. kr.

Kostnadsramar för inredning och utrustning enligt den ordning som tillämpas anpassas inte fortlöpande till förändringar i prisläget genom uppräkning med index (jfr prop. 1967: 104 s. 41). Skälet till detta är svårigheterna att konstruera 'en index som inte samtidigt påverkas av sådana kostnadsändringar som hänför sig till kvalitetsändringar. I stäl- let har myndigheterna hänvisats till möjligheten att på nytt underställa regeringen de ramar som inför upphandlingen visat sig inte rymma kost- naderna för i huvudsak den inredning eller utrustning söm tidigare godtagits.

Med hänsyn till prisutvecklingen föreslår byggnadsstyrelsen en juste- ring av de i inredningsplanen uppförda kostnads'ramarna till ombyggnad för psykologiska institutionen och universitetshuset i Uppsala samt uni- versitetsfilialen rn. m. iörebro.

I det. följande lämnar jag en ortsvis uppställd redogörelse för före- ' slagna nya och ändrade kostnadsramar i inrednings- och utrustningspla-' nerna.

Stockholm

Nordiska museet. I det föregående har jag redogjort för den beslutade andra utbyggnadsetappen av magasinslokaler på Julita gård för Nor- diska museet. För den första magasinsetappen finns i inredningsplanen uppförd en delram av 1,6 milj. kr. ( prop. 1975/76: 25 s. 31 och 32 ). Byggnadsstyrelsen uppskattar inredningskostnaderna för den andra etappen till 1,5 milj. kr. och föreslår att ifrågavarande kostnadsram höjs med 1,2 milj. kr. till 2,8 milj. kr.

Nybyggnad för etnografiska museet. 1 beslut den 27 november 1975 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad för etno- grafiska museet i Stockholm inom en kostnadsram av 25,4 milj. kr. Redogörelse för byggnadsobjektet har tidigare lämnats i prop. 1975 : 33 (s. 7, 8 och 12). Byggnadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbetena kommer att avslutas under andra kvartalet 1977.

I inredningsplanen är uppförd en delram för etnografiska museet av 1 milj. kr. (prop. 1975: 33 s. 15 och 23). Byggnadsstyrelsen uppskattar de totala inredningskostnadema för nybyggnaden till ca 9 milj. kr. I avvak-

Prop. 1975/76: 117 . 18

tan på närmare kostnadsberäkning föreslår styrelsen att delramen höjs med 6 milj. kr. till 7 milj. kr.

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 250 000 kr. för etnogra- fiska museet (prop. 1975: 33 s. 15, 16 och 26). Beloppet avser kostnader för packning och flyttning av museisamlingarna till provisoriska maga- sin i avvaktan på nybyggnaden. Kulturrådets LUP-delegation har an- mält att ifrågavarande flyttningskostnader av statens transportkontor kostnadsberäknats till 750 OOO—kr. LUP-delegationen föreslår att delra- men höjs med 1 milj. kr. till ] 250 000 kr. vilket motsvarar de beräkna- de flyttningskostnaderna samt ett ramutryrnme av 500 000 kr. för bygg- nadsanknuten utrustning och utrustning med lång leveranstid.

Ombyggnad av byggnad XX VI. Regeringen uppdrog den 26 juni 1975 åt byggnadsstyrelsen attinom en kostnadsram av 3,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 utföra ombyggnad av byggnad XXVI vid tekniska hög- skolan i Stockholm. Lokalerna skall användas för bl. a. fastighetstjäns- ten och för vissa tillfälliga behov vid högskolan. Byggnadsstyrelsen före- slår att en definitiv ram av 600 000 kr. för objektet förs upp i inred- ningsplanen. ' _

T omtebodaskolan. I beslut den 20 november 1975 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen att uppföra nya elevbostäder vid Tomtebodaskolan i Solna. Byggnadsobjektet skall lutföras inom en kostnadsram av 2 850 000 kr. och omfattar 8 marklägenheter för vardera 5 elever (jfr prop. 1974: 34 s. 12 och 23 samt prop. 1975: 33 s. 9). De nya elevbostä— dema beräknas bli färdigställda till hösten 1976. '.

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen och utrustningsnämn- den att planera inredning resp. utrustning för nybyggnaden.

Byggnadsstyrelsen beräknar inredningskostnaderna till 400 000 kr. och föreslår att en definitiv kostnadsram av nämnda belopp förs upp i inredningsplanen.

Utrustningsnämnden har redovisat utrustningsprogram och föreslår att en definitiv kostnadsram av 140 000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Tekniska institutionen. F. n. pågår lokalplanering för tekniska institu- tionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Bygg- nadsstyrelsen räknar med att sektionen för textilkonservering redan un-- der nästa budgetår skall kunna flytta till utökade och ombyggda lokaler. Tekniska institutionen har bl. a. med anledning härav redovisat omfat- tande behov av ny inredning och utrustning.

Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. De nya lokalerna i Hud- dinge omfattar 18 460 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 79,5 milj. kr. Nybyggnaden inrymmer även lokaler för kommunal tandvård.

I inrednings- och utrustningsplanema är uppförda definitiva kost- nadsramar för nybyggnaden av 11 milj. kr. resp. 24 150 000 kr. (prop. 1.975: 33 s. 15 och 28). Med anledning -av prisutvecklingen under 1974 och 1975 har LUP-kommittén funnit det nödvändigt att föreslå en höj-

Prop. 1975/76: 117 19

ning av utrustningsramen med 2,1 milj. kr. till 26 250 000 kr. De priser från vilka utrustningsnämnden haft att utgå vid sina prisförhandlingar har sålunda legat väsentligt högre än de som var aktuella, då kommittén lade fram sitt utrustningsprogram. Höjningen avser resursförstärkningar till tandsjukvårdscentralen. _

Télefonväxel i Huddinge. I utrustningsplanen är uppförd en definitiv kostnadsram av 445 000 kr. för en telefonväxel i nybyggnaden för tand- läkarutbildning m.m. i Huddinge (prop. 1973: 170 bil. 6 s. 29). Växeln med tillhörande Iinjetagarsystem har nu anskaffats. Till följd av höjda- priser hos televerket behöver enligt LUP-kommittén kostnadsramen räk- nas upp med 60 000 kr. till 505 000 kr.

Biologi m. m. Regeringen uppdrog den-26 juni 1975 åt byggnadsSty- relsen att projektera lokaler för biologi och lägre undervisning i kemi

vid universitetet i Stockholm. Lokalbehoven för de biologiska och ke- ' '

miska övningslaboratorierna samt den högre utbildningen och forsk— ningen inom de genetiska, strålningsbiologiska och mikrobiologiska in- stitutionerna samt den zoologiska institutionsgruppen exkl. biofysik skall enligt beslutet tillgodoses inom en programyta —— exkl. kapprum etc. av 15 000 m2, varav högst 10 000 m2 i nybyggnad.

En professur i mikrobiologi har tillkommit vid universitetet i Stock- holm fr. o. m. den 1 juli 1975. I avvaktan på att institutionen kan flytta in i den planerade nybyggnaden har förhyrda lokaler vid Lindhagensga- tan 124 ställts till förfogande.

LUP-kommittén föreslår att utrustning till en kostnad av 500 000 kr. anskaffas redan nu för den mikrobiologiska institutionen. Kommittén förutsätter att utrustningen senare kommer att flyttas till nybyggnaden; Kommittén föreslår att en delram av nämnda belopp förs upp i utrust-- ningsplanen. '

Fysiologi vid gymnastik- och idrottshögskolan. Behovet av basresur- ser för forskning med neurofysiologisk inriktning har aktualiserats sedan ordinarie innehavare av den biträdande professuren i kroppsövningarnas fysiologi utnämnts fr. o. m. den 1 juli 1975.

LUP-kommittén beräknar utrustningskostnaden till 675000 kr. och föreslår att en delram av nämnda belopp för ändamålet förs upp i ut- rustningsplanen. Av det beräknade beloppet avser 375 000 kr. datorut- rustning för institutionens gemensamma behov. .

Sratens scenskola m. m. Statens scenskola disponerar f. n. förhyrda lo- kaler i Råsunda. Enligt hyreskontraktet skall lokalerna lämnas senast ' den 1 juli 1976. Regeringen uppdrog den 26 juni 1975 åt byggnadssty- relsen att inom en kostnadsram av 1,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 — utföra ombyggnad av Katarina realskolas lokaler i Stockholm för bl. a. statens scenskola. ' '

Utrustningsnämnden föreslår att en definitiv ram av 250 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för statens scenskola.

Prop. 1975/76: 117 20

Sigtuna

Hällsboskolan. 1 beslut den 10 september 1975 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen att utföra en mindre tillbyggnad för Hällsboskolan i Sigtuna. Erforderliga medel för byggnadsåtgärderna har anvisats från kostnadsramen Diverse objekt under anslaget Byggnadsarbeten inom ut- bildningsdepartcmcntets verksamhetsområde. För inredning av de till- kommande lokalerna har regeringen anvisat 150 000 kr. från den under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. uppförda anslagsposten Diverse objekt.

Utrustningsnämnden föreslår i skrivelse den 23 januari 1976 att en definitiv kostnadsram för objektet av 150 000 kr. förs upp i utrustnings- planen. Det beräknade beloppet avser främst AV-utrustning för de lek- tionsrum som skall inrymmas i tillbyggnaden.

Uppsala

Laboratorium för elektronspektroskopi vid fysiska institutionen. I be- slut den 16 oktober 1975 bemyndigade regeringen konsistoriet vid uni- versitetet i Uppsala att ta emot gåvomedel för en om- och tillbyggnad av laboratoriet för elektronspektroskopi vid fysiska institutionen samt upp- drog åt byggnadsstyrelsen att utföra de föreslagna byggnadsåtgärderna.

Byggnadsstyrelsen beräknar inredningskostnaderna för objektet till 150 000 kr. och föreslår att nämnda belopp förs upp som definitiv kost- nadsram i inredningsplanen.

Ombyggnad av synkrocyklotranen vid Gustaf Werners institut. Gus- taf Werners institut i Uppsala tillkom i slutet av 1940-talet då dona- tionsmedel ställdes till förfogande för att uppföra en acceleratoranlägg- ning. Kompletterande laboratorielokaler och serviceutrymmcn uppför- des under 1950-talet då institutet förstatligades. .

Cyklotronanläggningen har nu varit i drift i över 20 års tid och är starkt nedsliten och delvis otidsenlig. Planer på en ombyggnad av syn- krocyklotronen samt en utbyggnad av experimentlokalema har aktuali- serats vid upprepade tillfällen sedan början av 1960-talet. Ombyggnads- frågan har under denna tid varit föremål för flera ingående utred- ningar.

Behovet av en omfattande upprustning har tidigare anmälts för. riks- dagen i prop. 1972: 1 . Dåvarande föredraganden uttalade därvid att det med hänsyn till inriktningen av verksamheten vid Gustaf Werners institut syntes rimligt att också andra-forskningsråd (motsv.) än statens råd för atomforskning (AFR) bidrar till kostnaderna för en upprustning av synkrocyklotronen ( prop. 1972:1 bil. 10 s. 385). Mot bakgrund av detta uttalande tillsatte de berörda forskningsråden m.fl. en arbets- grupp för beredning av frågan. Arbetsgruppen har i sin rapport konsta-

Prop. 1975/76: 117 ' 21

tcrat att de vetenskapliga motiveringarna för en ombyggnad av synkro- cyklotronen är starka och att den ombyggda synkrocyklotronen skulle ge mycket goda forskningsvillkor för elementarpartikelfysik, kärnkemi, strålningskemi, kämspektroskopi, strålningsbiologi och strålningsterapi. Arbetsgruppens medlemmar har därför förklarat sig villiga att hos de olika anslagsgivande organen föreslå bidrag för ombyggnaden av syn- krocyklotronen som skulle täcka större delen av de beräknade utrust- ningskostnadema. Det har senare visat sig att bidrag endast'kunnat er- hållas från AFR med ett belopp som motsvarar ungefär halva den be- räknade kostnaden.

Det förslag som nu föreligger omfattar dels en genomgripande om- byggnad av synkrocyklotronen, dels tillbyggnad av experimentlokalema i anslutning till cyklotronen samt en upprustning av de befintliga expe- riment- och laboratorielokalerna. Kostnaderna för projektet kan upp- skattas till ca 15 milj. kr. Härav utgör utrustningskostnadema för om- byggnad av cyklotronen ca 8,6 milj. kr. i prisläget maj 1975. AFR har beslutat ställa medel till förfogande för halva denna ombyggnadskost- nad, dock högst 4 milj. kr. i löpande priser (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 10 s. 426). "

Institutet räknar med-att projektet tar ca fem år att genomföra och att den ombyggda cyklotronen kommer att erbjuda konkurrenskraftiga villkor för forskning och utbildning inom i första hand områdena cle- mentarpartikelfysik, strålningsbiologi och kärnkemi.

LUP-kommittén för Uppsala föreslår att en delram av 4 590 000 kr. för ombyggnad av synkrocyklotronen förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. Beloppet utgör den del av den beräknade utrustnings- kostnaden som inte täcks med de medel AFR beviljat. Byggnadssty- relsen har redovisat byggnadsprogram för om- och tillbyggnad av loka- lerna samt hemställt om projekteringsuppdrag.

Linköping Teknisk och filosofisk utbildning m.m. I gällande utrustningsplan är ' uppförd en delram av 27 750 000 kr. för teknisk och filosofisk utbild- ning m.m. i Linköping. LUP-kommittén föreslår en höjning av delra- men med 2,5 milj. kr. till 30 250 000 kr. Av det höjda beloppet avser 600 000 kr. konstruktions- och produktionsteknik, 400 000 kr. system- teknik, 400 000 kr. fysik och mätteknik, 1 050 000 kr. matematik, varav . 1 milj. kr. för professuren i informationsbehandling, särskilt datalogi, och 50 000 kr. ekonomi. I I I Den nu uppförda delramen av 27 750 000 kr. får tas i anspråk med sikte på att sammanlagt 32 milj. kr. kan komma att ställas till förfo- gande för utrustning av de verksamheter-som permanent kommer att förläggas till de nybyggnader som nu färdigställs på Vallaområdet.s'amt

Prop. 1975/76: 117 22

för inredning och utrustning av de hittills färdigställda lokalerna för medicinsk teknik (jfr prop. 1971: 35 s. 30 och 1975 : 33 s. 29).

Ramen har emellertid enligt LUP-kommittén tagits i anspråk även för verksamheter som inte permanent kommer att förläggas till nämnda ny- byggnader. Sålunda har sammanlagt 1,9 milj. kr. av ramen tagits i an- språk för universitetets huvudbibliotek, administration, vissa icke-labo- rativa ämnen, biologi och. kemi samt för den med de omlokaliserade myndigheterna gemensamma städtjänsten.

LUP-kommittén förutsätter att de utrustningsresurser som ställs till förfogande för datalogin inte slutligt kommer att belasta planeringsra- men av 32 milj. kr., även om undervisning och forskning i ämnet kom- mer att permanent förläggas till ifrågavarande nybyggnader.

Telefonväxel. I utrustningsplanen är uppförden delram av 760000 kr. för telefonväxel vid universitetet i Linköping (prop. 1973:61' s. 24 och 35). För att täcka behovet av ytterligare anknytningar inom befint- ' liga byggnader samt inom en planerad nybyggnad för bibliotek och icke- laborativa institutioner måste enligt LUP-kommittén nuvarande växel ' av typ A 344 utökas med utrustning för 300 anknytningar m. m. och ca 350 telefonapparater. Kostnaderna för utbyggnaden beräknas till 650 000 kr. LUP-kommittén föreslår att nämnda delram höjs .till (760 000+650 000 =) 1 410 000 kr.

Lund

Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket. Nybyggnaden omfat- tar 3700 m2 programyta, exkl. kapprum etc. Byggnadsstyrelsen upp- ' skattar inredningskostnaderna till 3 milj. kr. och-föreslår att en delram av nämnda belopp förs upp i inredningsplanen. Lokalerna kommer en- ligt styrelsen inte att inrymma någon kompaktinredning.

LUP-kommittén föreslår att en delram av 665 000 kr. förs upp i ut- rustningsplanen för nybyggnaden. Kommittén beräknar bl. a. 87 000 kr. för kontorsmaskiner, 180 000 kr. för AV-utrustning, 164 000 kr. för öv- rig apparatur för forskning, 75 000 kr. för teletekniska anläggningar och 100000 kr. för flyttningskostnader. Vidare har kommittén'heräknat medel för en bil för transporter mellan filialen och huvudbiblioteket samt till universitetsbibliotekets depåer. .

Matsalar m.m. Kostnaden för utrustning för kafé inom filialen till universitetsbiblioteket beräknas av' universitetsrestaurangkommittén till 16 000 kr. Utrustningsnämnden föreslår att delramen för matsalar m.m. höjs med detta belopp till 381 000 kr.

Göteborg

Lärarhögskolan m.m. I'utrustningsplanen är uppförd en delram av " 2,1 milj. kr. för lärarhögskolan m.m. (prop. 1975: 33 s. 19, 20 och 26). Skolöverstyrelsen har på grundval av tidigare redovisat utrustningspro-

Prop. 1975/76: 117 23

gram i samråd med utrustningsnämnden föreslagit 'att ram'en höjs-med - 680 000 kr. till 2 780 000 kr. och därvid betecknas som definitiv. Utrust- ' ningsförslaget avser de nybyggda lokalerna i Mölndal för lärarhögsko- lan, pedagogiska institutionen vid universitetet i Göteborg, förskolesemi- nariet och statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor. 'Pro- grammet har i de delar som 'avser lärarhögskolan —— exkl. fritidspedagog- ' utbildningen —— upprättats med utgångspunkt i det elevantal som före- slagits av regeringen i prop. 1975/76: 89 om lärarutbildningens dimensio- nering och lokalisering m. m.

Ombyggnad för kemi, etapp I. Under våren 1976 kommer inflyttning att ske i den nybyggnad, etapp II, för kemi på Chalmersområdet som påbörjades 1974. Byggnadsstyrelsen planerar f.n. ombyggnad av de be- fintliga lokaler inom etappen I som lämnas i" satnband härmed. Åtgär- derna avser viss upprus'tning och omdispositioner inom en lokalyta av ca 2 000 m'l. I samband med de planerade ombyggnadsåtgärderna er— fordras enligt byggnadsstyrelsen utbyte av bl. a. dragskåp och diskbän- kar. Med hänsyn till tidsplanen för ombyggnadsarbetena räknar bygg- nadsstyrelsen med att viss inredning av byggnadsanknuten karaktär . måste beställas under 1976. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att en delram av 500 000 kr. för etappen I förs upp i inredningsplanen.

Örebro

Telefonväxel. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 220000 kr. för en telefonväxel för lokalerna inom området för högre utbildning m.m. i Örebro (prop.. 1973: 61 s. 29 och 36). Med anlitande av kost-' nadsramen har Utrustningsnämnden anskaffat en växel av typ A 333 med 160 anknytningar. Efter televerkets senaste prishöjning erfordras ytterligare 30 000 kr., varför LUP-kommittén föreslår att delramen höjs till 250 000 kr.

Umeå

Fastighetstjänst. I det föregående har jag redogjort för en nybyggnad för fastighetstjänsten vid universitetet i Umeå. Nybyggnaden, som be- räknas bli färdigställd våren 1977, omfattar 735 rn2 programyta —— exkl. kapprum etc. Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram för fastig- hetstjänsten av 250 000 kr. förs upp i inredningsplanen.

Hälsovårdsinspektör'sutbildning. I prop. 1975/76:100 (bil. 10 s. 374) har föreslagits att utbildning av hälsövårdsinspektörer skall påbörjas i Umeå vårterminen 1977. Antalet nybörjarplatser kommer att vara 60 per år med en antagning av 30 per termin. Utbildningen skall inrymmas i befintliga lokaler.

Utrustningsnämnden beräknar utrustningskostnaderna till 220 000 kr. och föreslår att en definitiv ram av nämnda belopp förs upp i' utrust- ningsplanen.

Prop. 1975/76: 117 24

Tandhygienistutbildning. Regeringen har föreslagit en kraftig ut- ökning av den ettåriga tandhygienistutbildningen i Umeå under läsåret 1976/77 ( prop. 1975/76: 100 s. 258 ). Utrustningsbehovet för ett årligt intag av 40 elever till denna utbildning har av utrustningsnämnden i skrivelse den 23 januari 1976 beräknats motsvara en kostnad av totalt 2 075 000 kr. varav 1 613 000 kr. svarar mot den kliniska utbildningens behov.

T eckningslärarutbildning. Utbildningen av teckningslärare behandla- des av riksdagen vid 1975/76 års riksmöte med anledning av regeringens proposition om viss försöksverksamhet inom lärarutbildningen (prop.- 1975: 24, UbU 1975214, rskr 1975: 159). Riksdagen beslöt att en ny utbildning av teckningslärare läsåret 1976/77 skulle starta i Umeå. I prop. 1975/76: 89 om lärarutbildningens dimensionering och lokalise- ring m.m. har beräknats medel för en intagning av 24 studerande läs- året 1976/77. .

De lokaler som byggnadsstyrelsen avser att förhyra från hösten 1976 omfattar en lägenhetsyta av ca 1 000 m2, varav ca 500 1112 avser under- visningslokaler och ca 500 m2 verkstäder och ateljéer. Styrelsen föreslår att en delram av 300 000 kr. förs upp i inredningsplanen.

Skolöverstyrelsen beräknar utrustningskostnadema för ett intag av 24 studerande till 450 000 kr.

Luleå

Högskolan. I inredningsplanen är uppförd en definitiv kostnadsram av 12 150 000 kr. för nybyggnaderna t. o. rn. etapp IX för högskolan. Byggnadsstyrelsen föreslår nu en höjning av ramen med 650 000 kr..till 12,8 milj. kr. Höjningen föranleds enligt styrelsen dels av inrednings- komplettering på grund av de omdispositioner som är nödvändiga inom etapperna, dels av prisstegringar.

Arbetsvetenskap. Utbildningen i arbetsvetenskap vid högskolan i Lu- leå påbörjas läsåret 1976/77 för upp till 80 teknologer årligen ( prop. 1974: 23 ). Fyra professurer tillförs nu successivt ämnesområdet ( prop. 1975: 1 bil. 10 s. 307).

Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland hemställer att 1 milj. kr. i detta skede ställs till förfogan- de för utrustning avseende utbildning och forskning inom ämnesom- rådet arbetsvetenskap. Utrustningsnämnden föreslår i skrivelse den 23 januari 1976 att en delram motsvarande detta belopp förs upp i utrust— ningsplanen.

Piteå

Musikutbildning. Organisationskommittén för högre musikutbildning föreslår en ökning av utbildning i musik och ett annat ämne genom att

Prop. 1975/76: 117 25

särskild ämnesutbildning bl. a. införs i anslutning till Framnäs folkhög- skola i Piteå med en antagningskapacitet av 24 platser i en första etapp. Regeringen tillstyrker kommitténs förslag att denna utbildning skall komma igång fr.o.m. nästa läsår (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 10 s. 146).

Byggnadsstyrelsen avser att provisoriskt lösa lokalbehovet genom för-' hyrning. Kostnaderna för inredning uppskattar styrelsen till ca 400 000 kr. En delram av 350 000 kr. föreslås tills vidare bli uppförd i inred- ningsplanen.

Utrustningsnämnden föreslår i samråd med organisationskommittén för högre musikutbildning att 505 000 kr. anvisas för utrustning.

Övrigt

Matsalar m.m. Universitetsrestaurangkommittén beräknar kostnaden för utrustning till kafé IV vid högskolan i Luleå till 40 000 kr. Utrust- ningsnämnden föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen för matsalar m. m. höjs med nämnda belopp till 260 000 kr.

Utredningskostnader. I gällande utrustningsplan är uppförd en kost- nadsram av 250 000 kr. benämnd Vissa utredningskostnader. Ramen är avsedd för kostnader som uppstår i samband med utrustningsplanering för objekt, innan någon kostnadsram ännu uppförts. Sådana kostnader belastar i regel inte ramen slutligt utan förs över så snart särskild kost- nadsram för objektet förts upp i utrustningsplanen. Sedan budgetåret 1973/74 belastas ramen även med kostnader för utrustningsnämndens utvärderings- och utvecklingsarbete. Nämnda kostnader förs inte över till andra kostnadsramar utan belastar ramen slutligt.

Utrustningsnämnden föreslår nu att nämnda ram slutredovisas och att en ny kostnadsram av 250 000 kr. benämnd Utredningskostnader förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. Nämnden föreslår vidare att 70 000 kr. av ramen får tas i anspråk under budgetåret 1976/77 för. tek- nisk utvärdering och utvecklingsarbete.

Ramar för ersättningsanska'ffning m. in.

Till byggnadsstyrelsens disposition. I inredningsplanen är för budget- året 1975/76 uppförd en kostnadsram av 6 milj. kr. till byggnadsstyrel- sens disposition. Kostnadsramen får utnyttjas för nyinredning och åter- anskaffning av inredning främst i samband med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrelsen själv beslutar om och förvil— ka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan regeringens medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyrningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35 ).

Prop. 1975/76: 117 26

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för . nästa budgetår förs upp med 6 milj. kr.

Diverse objekt. Investeringsobjekt för vilka kostnaderna-i varje sär- - skilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge-som gäller då arbe- tena påbörjas bestrids numera generellt från den i'investeringsplanen uppförda ramen Diverse objekt (prop. 1975: 33 s. 13).- För finansiering - av inredning till bl.a. sådana objekt föreslår byggnadsstyrelsen att en särskild kostnadsram av 2 milj. kr. benämnd Diverse objekt förs upp i inredningsplanen för nästa budgetår. Ramen skall stå till regeringens disposition.

Vissa högskolor. I utrustningsplanen är för innevarande budgetår uppförd en kostnadsram av 1,4 milj. kr. benämnd Vissa högskolor. Ra- men, som står till regeringens disposition, är avsedd för bl. a. planmässig ersättningsanskaffning m.m. av inredning och utrustning av lokaler för bl. a. konsthögskolan, konstfackskolan, musikhögskolorna, statens scenskolor, statens dansskola, journalisthögskolorna, socialhögskolorna samt gymnastik- och idrottshögskoloma. .

Utrustningsnämnden föreslår att motsvarande ram för nästa budgetår förs upp med 2 milj. kr.

Till universitetskanslersämbetets disposition. I utrustningsplanen är för budgetåret 1975/76 uppförd en kostnadsram av 27 milj. kr. till uni— versitetskanslersämbetets disposition (prop. 1975": 33 s. 21, 27 och 29). Ramen utnyttjas för behov inom ämbetets förvaltningsområde vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar,' bl.a. för" planmässig upp- rustning av föråldrad eller försliten inredning och utrustning och för kostnader som föranleds av ändrade studieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförutsedda anskaff- ningsbehov. Ramen får" även tas i anspråk för kostnader för underhåll och reparationer av mer dyrbar utrustning.

Universitetskanslersämbetet föreslår i samråd med samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna och utrustningsnämnden att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 32 milj.-kr.

Till skolöverstyrelsens disposition. I utrustningsplanen är för budget- året 1975/76 uppförd en kostnadsram av 2,9 milj. kr. till skolöverstyrel- sens disposition ( prop. 1975/76: 25 s. 32 ). Kostnadsramen får användas för behov vid läroanstalterna inom skolöverstyrelsens förvaltningsom- råde med undantag av konstfackskolan — vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar, bl. a. för planmässig ersättningsanskaffning av inredning och utrustning.

Skolöverstyrelsen föreslår i samråd med utrustningsnämnden att mot- svarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med -6 350 000 kr. Av nämnda belopp avser 3 057 000 kr. utrustning för sjö- befälsskolorna, därav ca 2 milj. kr. för återanskaffning av radarsimula- tor till sjöbefälsskolan i Stockholm. Skolöverstyrelsen har vidare beräk-

Prop. 1975/76: 117

nat 1,4 milj. kr. för planmässig upprustning för lärarutbildningsanstal- terna, 1,6 milj. kr. för komplettering och nyanskaffning av utrustning för ökad utbildning av vissa lärarkategorier samt 290 000 kr. för flytt- ning m.m. av utbildningen av lärare inom industri och hantverk från tidigare yrkespedagogiska institutets lokaler i Solna till lärarhögskolan i Stookholm.

3.2 Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för 1 det föregående har jag gjort upp föl- jande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan (1 OOO-tal kr.)

Inredningsobjekt

Stockholm Teoretiskt medicinska institutionerna Riksarkivet Om- och tillbyggnad för försvars- medicinsk forskning m. m. Nybyggnad av bokmagasin för kung]. biblioteket Icke-laborativa institutioner m. m. vid universitetet Matsal inom Frescatiområdet Statens biblioteksdepå' 1 Bålsta Omb yggnadlför odontologiska fakulteten Nybyggnad för kemi m. m. Nybyggnad för tandläkarutbildning m. m. Djurlokaler vid karolinska institutet Operan Nordiska museet Moderna museet Museilokaler i kv. Garnisonen Ombyggnad av Fredrik Bloms hus Ombyggnad för livrustkammaren Nybyggnad för etnografiska museet Ombyggnad av Kronobageriet Om- och tillbyggnad för statens scen- ateljéer i Hägernäs Ombyggnad av byggnad XXVI Nybyggnad för elevbostäder vid Tomtebodaskolan Tekniska institutionen

Sigtuna Hällsbos kol an

Uppsala Universitetsbiblioteket Nybyggnader på Artillerifältet Icke—laborativa institutioner

Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram

+] 200

+3000

+600

+4oo +3oo

Kostnadsram

definitiv delram ram

4 750 1 375

300 1 000

10 400 325 2 400 550 6 900 11 000 140 1 090 2 800 1 6852 500 6002 2 6002 4 000 1 000

700'

300

3 000 - 24 850 7 3252

artl

I—Nb—th-Ai—Ah—NI—lb—lp—lp—nl—lv—lv—lp—k U'

wu.) DJ—

_n—n—n

Medels- förbruk- ning

t. o. m. 75-06-30

4 638 1 370

289 793

10105 228 1 311 522 .6 211 8 714 124 208 72 ' 59 105

36 63

Prop. 1975/76: 117

Inredningsobjekt . . . _ ' Förordad . . Kostnadsram . , . ram eller ' .lA—l.- - :.. förordad ' definitiv delram. '

ändring] i” ram av tidigare

ram

Ombyggnad för psykologiska institutionen + 75 1 375 Upprustning av universitetshuset + 300 2 200 Laboratorium för elektronspektroskopi

vid fysiska institutionen . + 125 _ 125 . Linköping ' . . . _ ' Teknisk och filosofisk utbildning m.m. .. . 12 925 , Jönköping

Lärarhögskolan m. m. 310

Växjö. __... __. _

Universitetslilialen ' " _ ' 2 150” LumWAlahnö _ _ Bakteriologi m. m. ' 750 Nybyggnad för sektion A ' 1 200 Farmakologiska institutionen . . . . . 600 Landsarkivet 1 150 Icke-laborativa institutioner m. m. 2 100 Ombyggnad av universitetsbiblioteket 1 7252 Ombyggnad för biologi m.m. 300

Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi 2 3601 ' Lärarhögskolan m.m. 4500 Musikutbildning 120 ' Nybyggnad för filial till universitets- biblioteket +2 500 2 500

Göteborg Nybyggnad för odontologiska fakulteten 6 000 Nybyggnad för zoologiska institutionen 1 500 Nybyggnad för institutionen för hygien . ' m.m. ' . . 560 . ' Forskningslaboratorium inom

medicinarområdet ' 400 Fysiska institutionen m. m; . 2 400 Ombyggnad för sektion M m.m. 1 350 Ombyggnad för sektion E m.m. 650 lcke-laborativa institutioner m. m. 4 450 Musikutbildning _ . 645 Ombyggnad av Origo "_ 950 ' Lärarhögskolan rn. m. ' 7 250 Matsal inom medicinarområdet 625 Tillbyggnad av landsarkivet 1 500 Nybyggnad för kemi, etapp 11 3 115: Ombyggnad för reaktorfysik 300I Restaurang inom Chalmersområdet 550= Ombyggnad för kemi, etapp 1 + 500 500 Borås -. .

Bibliotekshögskolan 600 Karlstad "

Universitetsfilialen och lärarhögskolan . ..

m.m. ' ' 3 800

. artl

___—HH—p—u—np—

J.»

3 089

"1115

Medels— förbruk- ning '

t. 0. m. 75-06-30 .

346 48

11642 303 734

652 1 116 525 1 049 1 736 728 268 ' 80

' 5311 113911

' 559 400 . 2304

958 597 3 918

' '474 837

.6316

'38-

5671'.

"'3 582"

Prop. 1975/76: 117

Inredningsobjekt . .. . . _ _ Förordad Kostnadsram ' ' ' '. . 'Med'els- . . ram-eller —————————... .. förbruk- .- . . . . förordad definitiv delram art1 ning ' ' , . - ändring ram t.o.m. ' av tidig'ar'e' 75-06-30 ra'm Örebro ' ' " ' " '" Universitetsfilialen m.m. + 150 4 000 2a 639 Nybyggnader för gymnastik- och . - . - - - idrottshögskolan - 775 . 1 - . 764 Östersund ' _ Socialhögskolan 1 100 1 . - 807 . . Umed ' .. Lu—bl'ocket 4 250 1 4 013 " Nybyggnader för zoologi m. rn. hufo 2 900 l ' 2 798 " Samhällsvetenskap 111. m. 2 690 '1 ' - 2 613 Universitetsbiblioteket 1 800 1 - 1'773' - Icke-laborativa institutioner 2 100 1 1 829 Fastighetstjånst + 250 250 . 3 . - ' Teckningslärarutbildning + 300 300 -' - '3 -' Piteå - - _ ' Musikutbildning . .. + 300 300 " 3 Luleå . ' Lärarhögskolan m. m. - 520 . ._ . . ' . .1 , 490 Högskolan . . + 650 12 800 2a 7 533 .. Övrigt . ' ' .' _. ' . Svenskhemmet Voksenåsen . i 000 1 - . 228 Till Kungl. Maj:ts disposition . - - . (budgetåret 1966/67) ' 1 243 ' 1 1 170 (budgetåret 1967/68) 886 1 829 (budgetåret 1968/69) 300 1 246 (budgetåret 1969/70) -' 445 1 429 (budgetåret 1970/71) 2 315 1 2 259 (budgetåret 1971/72) 3 000 1 2 305 Till byggnadsstyrelsens disposition '- . (budgetåret 1972/73) 4 000 - 1 2 986 (budgetåret 1973/74) ' 5 000 1 507 (budgetåret 1974/75) - ' 6 000 1 (budgetåret 1975/76) 6 000 ' -1 (budgetåret 1976/77) ' + 6 000 6 000 3 Diverse objekt + 2 000 . 2 000. 3 - . +18 650 186899 ' 49900 " . '. i 142 644 236 799

1 Art' av kostnadsram för resp. objekt 1. Av staten redan godtagen kostnadsram. 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som dednitiv). 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram. " Jfr prop. 1975/76: 25. .

Prop. 1975/76: 117

Utrustningsplan (1 OOO-tal kr.)

Utrustningsobjekt

Stockholm Telefonväxel för Frescatiområdet Sektionerna A, L och V Telefonväxel vid tekniska högskolan Matsalar m. m. Nybyggnad för tandläkarutbildning m. m. Telefonväxel i Huddinge

Kemi-hufo m. m. Moderna museet Nordiska museet Statens bibliotek.sdepå i Bålsta Kulissmagasin m. m. för Operan och Dramaten

Immunologi

Ombyggnad av Kronobageriet Svenskt visarkiv Etnografiska museet Flyttningskostnader för etnografiska museet Statens scenateljéer i Hägernäs Livrustkammaren Flyttningskostnader för livrustkammaren Biologi m. m. Fysiologi vid gymnastik- och idrottshögskolan Tomtebodaskolan

Statens scenskola m. m. Tekniska institutionen

Sigtuna Hällsboskolan

Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet Telefonväxel på Artillerifältet Hygien

Telefonväxel Icke-laborativa institutioner Psykologi Matsalar m. m. Ombyggnad av synkrocyklotron vid Gustaf Werners institut

Linköping Teknisk och filosofisk utbildning m. m.

Matsal m. m. Telefonväxel

Växjö Universi tetsfilialen

Telefonväxel Matsalar m. m.

Lund/Malmö Telefonväxel Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi

Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram

+2100 + 60

+ 500 500 +

275 140 200 100

++++ +

150

+

+4 300

+2 500 +6w

Kostnadsram definitiv delram ram 1 715 7 000 155 950 26 250 505 8 750 1 000 1 400 125 1 140 500 1 125 150 500 750 2 6002 850I 250" 400 275 140 200 100 150 29 900 845 450 1 300 3 500 450 380 4 300 30 250 300 1 410 . 1 050 60 115 1 125 2 000

whose—ao.) un—u—n—AN mhn—_u—

artl

»

___—__|!—

b.)

Medels- förbruk— ning

t. o. m. 75-06-30

imo 4938 lm. m7 13221 sm 7646 m m m

18 712 715

. 77 294

20 508 129 673

M6

1 005 939

Prop. 1975/76: 117

Utrustningsobjekt Förordad ' ram. eller

förordad ändring av tidigare ram

Zoologi m. m. Universitetsbiblioteket Matsalar m. m. + 16 Telefonväxel för lärarhögskolan

Lärarhögskolan Musikutbildning Nybyggnad för filial till universitets-

biblioteket + 600

Göteborg

Telefonväxel för humanistiska fakulteten m. m.

Fysiska institutionen rn. m. Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola

Forskningslaboratorium inom medi- cinarområdet Musikutbildning Telefonväxel för lärarhögskolan m. m. Matsalar m. m. Lärarhögskolan m. m. + 400 Kemi, etapp 11 Reaktorfysik

Borås Bibliotekshögskolan

Karlstad Universitetsfilialen och lärarhögskolan m. m. Telefonväxel

Örebro

Icke-laborativa ämnen m. m. . Telefonväxel + 30 Matsal m. m.

Umeå

Hygien Fysik (forskning m. m.)

Matsal m. In. ' Hälsovårdsinspektörsutbildning + 220 Tandhygienistutbildning +2 075 Teckningslärarutbildning + 400

Luleå

Högskolan Telefonväxel Arbetsvetenskap + 600

Östersund Socialhögskolan

Piteå Musikutbildning + 400

Kostnadsram definitiv delram ram 1 700 265 381 420 1 720 600 600 190 6 900 520 495 1 200 600 1 525 2 500 3 500 150 340 1 950 350 2 200 250 225 600 1 160 45 220 2 075 400 25 000 697 600 460 400

ml

n—nl—n—Nu—u—n U'

U)

www—_.—

OJ!—u—

31-

Medels- förbruk- ning

t. o. m. 75-06-30

1 212 2 206 380 1 154 561

190 5 584

341 1 182 503 974 1 519 306

1 514 204

687'

345 983 30

11 632 271

Prop. 1975/76: 117

Utrustningsobjekt . . Förordad Kostnadsram - - - - ram eller förordad definitiv delram ändring av ram

tidigare

ram Övrigt _ : .- Matsalar m. m. + 40 260 Vissa utredningskostnader 250 Utredningskostnader - . + 250 250 Ramar för ersättningsanskafning m. m. ' Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1974/75) - - 1 050 Vissa högskolor (budgetåret 1975/76) 1 400 (budgetåret 1976/77) + 1 400 1 400 Till universitetskanslersämbetets disposition . (budgetåret 1974/75) 23 000 (budgetåret 1975/76) 27 000 (budgetåret 1976/77) +32 000 32 000 Till skolöverstyrelsens disposition (budgetåret 1974/75) 1 400 (budgetåret 1975/76). 2 900- (budgetåret 1976/77) + 4 750 4 750 Operan ' (budgetåret 1975/76) 300 (budgetåret 1976/77) + 200 200 Dramaten (budgetåret 1975/76) ' 800 (budgetåret 1976/77) + 400 400

+55 656 215 030 .76 983

___—I

292 013

1 Art av kostnadsram för resp. objekt 1. Av staten redan godtagen kostnadsram. 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram. * Jfr prop. 1975/76: 25 .

Som jag har redovisat i det föregående skall statens scenskola i Stock- holm flytta från Filmstaden i Råsunda till Katarina realskola i Stock- holm. För komplettering av utrustningen samt för flyttning har jag i mitt förslag till utrustningsplan fört upp en kostnadsram för scensko- lan. Regeringen har tidigare uppdragit åt byggnadsstyrelsen att i samråd med statens kulturråd redovisa ett förslag till samordnad lokallösning för scenskolan och musikdramatiska skolan i Stockholm i de ombyggda lokalerna i Katarina realskola. Då denna fråga ännu inte avgjorts har jag t.v. betecknat kostnadsramen för scenskolan m.m. som delram. Jag avser att återkomma med förslag till kostnadsram för inredning vid min anmälan av tilläggsbudget III för budgetåret 1975/76.

ml

u.)»— u.)—n— ya)-n— uar-

(.nu-

Medels- förbruk- ning

t. o. m. 75-06-30

152 102

11 206

116 33 1

Prop. 1975/76: 117 . 33

I mitt förslag till inrednings- och utrustningsplaner har jag fört upp delrämar för tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Ramarna är avsedda för en första uppsättning inred- ning och utrustning för tekniska institutionen i samband med flyttning till ombyggda lokaler. I avvaktan på de slutliga inrednings- och utrust- ningsförslag som byggnadsstyrelsen resp. statens kulturråds LUP-delega- tion bör redovisa för i första hand sektionen för textilkonservering har jag endast fört upp preliminära belopp.

I det föregående har jag redogjort för det förslag som framlagts. av- seende ombyggnad av synkrocyklotronen vid Gustaf Werners institut i Uppsala. Vid beredningen av detta ärende har framkommit att statens råd för atomforskning (AFR) ger detta projekt en mycket hög prioritet och att den nyligen beslutade tillbyggnaden av experimentlokaler för forskningsinstitutet för atomfysik i Frescati samt ombyggnaden av syn- krocyklotronen vid Gustaf Werners institut i Uppsala bör ges företräde framför andra aktuella projekt. _

Mot denna bakgrund har jag i mitt förslag till utrustningsplan fört upp en definitiv kostnadsram av 4,3 milj. kr. för ombyggnad av syn- krocyklotronen vid Gustaf Werners institut i Uppsala. Beloppet utgör ett fast bidrag till den föreslagna acceleratorombyggnaden.

Jag utgår i detta sammanhang från att inga ytterligare projekt för den inhemska acceleratoranknutna forskningen inom AFR:s område, som kräver särskild medelsanvisning, kommer att aktualiseras under den närmaste femårsperioden. _

Som jag har redovisat i det föregående behövs vissa byggnadsarbeten . i anslutning till den aktuella ombyggnaden av synk-rocyklotronen. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i denna fråga så snart en mer detaljerad plan för ombyggnaden av synkrocyklotronen före- ligger och en för projektet ansvarig ledningsgrupp har tillsatts av statens råd för atomforskning och konsistoriet vid universitetet i Uppsala.

I mitt förslag i utrustningsplanen till ny delram för teknisk och filoso- fisk utbildning m. m. i Linköping har jag beräknat medel för bl. a. den nytillsatta professuren i informationsbehandling, särskilt datalogi. Jag har tidigare uttalat ( prop. 1975: 33 s. 29 ) att delramen för teknisk och filosofisk utbildning m.m. bör tas i anspråk för utrustning av de verk- samheter som permanent kommer att vara förlagda till nu färdigställda byggnader på Vallaområdet samt för inredning och utrustning av de hittills färdigställda lokalerna för medicinsk teknik. Utrustningskostna- derna för universitetets centrala förvaltning, bibliotek samt icke-laborati- va institutioner m.m. har hittills med sammanlagt 1 milj. kr. belastat delramen för teknisk och filosofisk utbildning m.m. Jag avser att åter— komma till regeringen med förslag om en särskild kostnadsram i ut- rustningsplanen för dessa ändamål sedan byggnadsfrågan för den ut- byggnadsetapp som nu projekteras har nått det- stadium då redovisning

Prop. 1975/76: 117 , 34

för riksdagen bör ske. Delramen för teknisk och filosofisk utbildning m. m. bör därför fortsättningsvis tas i anspråk med sikte på att 32 milj. kr. kan komma att ställas till förfogande för utrustning för de verksam- heter som sedan den planerade nybyggnaden för icke-laborativa in- stitutioner m.m. tagits i bruk kommer 'att vara förlagda till nu får— digställda byggnader på Vallaområdet samt'för inredning och utrustning av de hittills färdigställda lokalerna för medicinsk teknik.

I mitt förslag till inrednings- och utrustningsplaner har jag liksom föregående år fört upp ersättningsramar Till byggnadsstyrelsens disposi— tion, Till universitetskanslersämbetets disposition, Till skolöverstyrelsens disposition samt en kostnadsram benämnd Vissa högskolor.

Genom regeringens beslut den 29 december 1975 angående planering m.m. av inredning för myndigheter m.fl. inom utbildningsdepartemen- tets verksamhetsområde, har byggnadsstyrelsen fått ett vidgat ansvar för inredningsplaneringen. Detta medför att kostnadsramen Till byggnads— styrelsens disposition nu får användas även för bl. a. specialskolorna, de statliga museerna, Nordiska museet samt för Operan och Dramatiska teatern.

Vid min beräkning av kostnadsramen Till skolöverstyrelsens disposi- tion har jag bl. a. beräknat erforderliga medel för en ny radarsimulator för sjöbefälsskolan i Stockholm. "Vid min beräkning av medel för lärar- högskolorna samt för den ökade utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger har jag förutsatt att skolöverstyrelsen tar till vara möj- ligheterna att utnyttja den befintliga inredning och utrustning som successivt kommer att friställas till följd av den minskade utbildningen av klasslärare och ämneslärare.

Liksom föregående år har jag i mitt förslag till utrustningsplan fört upp särskilda ersättningsramar 'för återanskaffning av inredning och ut- rustning för Operan och Dramaten. Jag är f. n. inte beredd att ta ställ- ning till det förslag om en särskild ersättningsram för Operan, Drama- ten och de statliga museerna m. m. som har lagts fram av statens kul- turråds LUP-delegation.

Jag delar i allt väsentligt de synpunkter som byggnadsstyrelsen fram- fört angående behovet av en förenklad handläggningsordning för vissa mindre inredningsärenden. I mitt förslag till inredningsplan har jag därför fört upp en ny kostnadsram för diverse objekt. Kostnadsramen skall stå till regeringens disposition för finansiering av inredning som behövs bl. a. till följd av mindre byggnadsinvesteringar som beslutas av regeringen och som bestrids med tillgängliga medel från kostnadsra- men Diverse objekt i investeringsplanen under anslaget Byggnadsarbe- ten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

I mitt förslag till utrustningsplan har jag fört upp en ny kostnads- ram för utredningskostnader. Ramen är avsedd för kostnader som upp- står i samband med utrustningsplanering för objekt, som ännu'inte

Prop. 1975/76: 117 35

fått någon kostnadsram uppförd. Sådana kostnader bör inte slutligt be- lasta ramen utan föras över så snart särskild kostnadsram för objektet förts upp i utrustningsplanen.

Vid utgången av budgetåret 1974/75 utgjorde behållningen på de anslagsposter som byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden dispo- nerar 119 kr. För innevarande budgetår har 80,4 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfogande. Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämn- den beräknar nu att medelsbehovet för budgetåret 1975/76 uppgår till 41 milj. kr. utöver styrelsens och nämndens anslagsposter för nämnda budgetår. Mot bakgrund här; / avser jag att i annat sammanhang hem- ställa att regeringen föreslår riksdagen- att anvisa ytterligare'41 milj. kr. på tilläggsbudget 111 för budgetåret 1975/76.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 84 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel behöver 1 milj. kr. tillföras anslagsposten Diverse objekt, som står till regeringens disposition.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnads— ramar av sammanlagt (236 799 000+292 013 000=) 528 812 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1974/75 betalats ut sammanlagt (142 644 000+116 331 000 =) 258 975 000 kr. De före- slagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna be- ställa inredning och utrustning för sammanlagt (528 812 000— 258 975 000—119—80 400 000—41 000 000—83 000 000 =) 65 436 881 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1977/78.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

]. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 1976/77 under åttonde huvudtiteln anvisa ett re- servationsanslag av 84 000 000 kr.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1975/76: 117 -. 36

Innehåll . sida

1 Inledning .............................................. 2 2 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets

verksamhetsområde

2.1 Anslagsförslag m.m. ................................ 3

2.2 Föredraganden ...................................... 8 3 Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 3.1 Anslagsförslag m.m. .................................. 17 3.2 Föredraganden ...................................... 27 4 Beslut ................................................ 35

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM I976 760108