Prop. 1970:76

('angående anslag för budget\xad året 1970/71 till byggnadsarbeten samt inredning och ut\xad rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 16 år 1970

1

Nr 76

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag för budget­

året 1970/71 till byggnadsarbeten samt inredning och ut­ rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.; given Stockholms slott den 27 februari 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådspro­ tokollet över utbildningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Moberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 1,1 milj. kr. för budgetåret 1970/71 för byggnadsarbeten för vissa kulturändamål.

Förslag läggs fram om förändrade riktlinjer för dimensionering av grundläg­ gande utbildning inom ämnesområdena biologi, fysik och kemi.

Vidare föreslås en medelsanvisning av 130 milj. kr. för byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m. m. Medelsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 270 milj. kr.

Medel tas upp för fortsatt utbyggnad inom södra delen av Frescatiområdet av nybyggnader för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Stockholm. En ny­ byggnad för kemi m. m. föreslås inom norra delen av området för en beräknad kostnad av 35,9 milj. kr. Medel beräknas för den laboratoriebyggnad som f. n. uppförs inom karolinska institutets område. Vid tekniska högskolan i Stockholm föreslås ny- och ombyggnad för sektion V för ca 9 milj. kr. Vidare föreslås en ut­ byggnad av statens biblioteksdepå i Bålsta. Medel beräknas även för fortsatt ut­ byggnad vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå samt vid Chal­ mers tekniska högskola. Medel tas vidare upp för den fortsatta utbyggnaden för teknisk utbildning och forskning m. m. på Vallaområdet i Linköping samt för om- och tillbyggnader för vissa lärarhögskolor.

Slutligen föreslås en medelsanvisning av 60 milj. kr. för inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 76

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 27 febru­

ari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng,

Lange, Holmqvist, Aspling, Lundqvist, Geijer, Odhnoff, Wickman,

Moberg, Löfberg, Lidbom.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga

ledamöter fråga om anslag för budgetåret 1970/71 till byggnadsarbeten samt in­

redning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. och anför.

I årets statsverksproposition (bil. 10 s. 443, 446 och 363) har Kungl. Maj:t

föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget­

året 1970/71 beräkna

till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål ett investeringsanslag av 3 milj. kr.;

till Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m. m. ett investerings­

anslag av 130 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. ett reser­

vationsanslag av 60 milj. kr.

Jag anhåller nu att få anmäla dessa frågor.

Kungl. Ma]:ts proposition nr 76 år 1970

3

Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål

1968/69 Utgift ........... 6 697 346 Reservation ........................ 231 450

1969/70 Anslag ....

4 770 0001

1970/71 Förslag ......... 1 100 000

1 Varav 1 870 000 kr. på tilläggsstat I till riksstaten

Anslagsförslag m. m.

Från detta investeringsanslag bekostas vissa byggnadsobjekt för kulturändamål

inom utbildningsdepartementets område.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1970/71 föreslår byggnadsstyrelsen

att anslaget förs upp med 3 milj. kr. och att ytterligare 1 870 000 kr. anvisas på

tilläggsstat för innevarande budgetår. I enlighet med byggnadsstyrelsens förslag

har sistnämnda belopp anvisats på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret

1969/70 (prop. 1969: 150 bil. 4 s. 19, SU 183, rskr 417).

I det följande redogörs endast för ett objekt som f. n. är aktuellt. I övrigt får

jag hänvisa till de redogörelser som lämnades i prop. 1968: 33 (SU 44, rskr 129),

1969: 1 (bil. 10 s. 484, SU 43, rskr 129) och 1969: 150 (bil. 4 s. 19).

Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket. Redogörelse för detta bygg­

nadsobjekt lämnades i prop. 1968: 33 (s. 3). Den i investeringsplanen för inne­

varande budgetår uppförda kostnadsramen har (jfr prop. 1969: 150 bil. 4 s. 19)

höjts med 94 000 kr. till 2 769 000 kr. i prisläget den 1 april 1968. Flöjningen

var föranledd av oförutsedda kostnader för grundläggningsarbeten.

Kungl. biblioteket har för byggnadsstyrelsen redovisat att ett starkt behov före­

ligger av en rörpostanläggning. I samband med byggnadsarbetena har erforderliga

förberedelser vidtagits för installerande av en sådan anläggning. Byggnadsstyrelsen

uppskattar kostnaderna till 75 000 kr. och föreslår efter samråd med statskontoret

och LUP-kommittén för Stockholm att kostnadsramen för nybyggnaden höjs med

detta belopp samt med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen till

3 025 000 kr. i prisläget den 1 april 1969.

Föredraganden

Den föreslagna höjningen av kostnadsramen för nybyggnaden av bokmagasin för kungl. biblioteket bör godtas. För nästa budgetår bör medel anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 4

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Investeringsplan

(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning

Bygg- start mån./år

Färdig­ ställande mån./år

1.4.68 1.4.69 Faktisk t. o. m. 1968/69

Beräknad för

1969/70 1970/71

Nybyggnad för riksar­

kivet ........................ 20 4001 20 460 19 259 1 100 101 11.66 6.68 Utbyte av hissar inom

Operan ................... 2 500 2 500 1 686 780 34

5.67

8.69

Nybyggnad av bokma­

gasin för kungl. biblioteket ...............

2 7691 3 025 1 519 1 300 165 6.68

2.70

Om- och tillbyggnad

av landsarkivet i Lund ........................

3 460 3 720 1 107 1 700 800 11.68 9.70

Tillbyggnad av ponton-

hus för Wasamuseet m. m...........................

1 545 1 575 1 454 121

2.68 1.69

30 674 31 280 25 025

5 001

1100

A nslag sberäkning

(1 000-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning

Reservation 1.7.1969 ........... ......... 231 1969/70 .......................................... . .

5 001

Anslag för 1969/70

riksstat ................................ ......... 2 900

1970/71 ........................................... . . 1 100

tilläggsstat I ..................... ......... 1 870 Anslag för 1970/71 (förslag) .... 1100 6101 6101

1 Jfr prop. 1969: 150 (bil. 4 s. 20)

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål för budgetåret 1970/71 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett inves- teringsanslag av 1 100 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

5

Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m. m.

1968/69 Utgift ......... 125 499 524 Reservation ................. 17 416 969

1969/70 Anslag ....

120 000 000

1970/71 Förslag ....

130 000 000

Anslagsförslag m. m.

Detta investeringsanslag bör — förutom byggnadsarbeten vid universiteten, karo­

linska institutet, de tekniska högskolorna, den medicinska och tekniska utbild­

nings- och forskningsenheten i Linköping och gymnastik- och idrottshögskolorna

— även avse byggnadsarbeten vid lärarhögskolorna.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté

föreligger framställningar om investeringsanslag för budgetåret 1970/71. Vidare

har styrelsen och byggnadskommittén successivt redovisat projekteringshandlingar

m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden

rörande byggnadsverksamheten vid universitet och högskolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkommitté (LUP-

kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustningsprogram för läroanstal­

terna på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar program

även för de tre berörda filialorterna, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. In-

terimsstyrelsen för den medicinska och tekniska utbildnings- och forskningsenhe­

ten i Linköping har motsvarande uppgift för denna ort. Programunderlag för lärar­

högskolorna utarbetas av skolöverstyrelsen. Den år 1969 tillkallade universitets-

restaurangkommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för sådana restauranglo­

kaler som skall uppföras av staten.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrelsen eller —

vad beträffar tekniska högskolan i Stockholm — till högskolans byggnadskommitté,

vilka på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myndighet som utarbetat

detta upprättar ett byggnadsprogram innehållande bl. a. förslag beträffande bygg-

nadsobjektets placering, allmänna utformning m. m. samt en uppskattning av kost­

nad och tidsåtgång för objektet. Kungl. Maj:t prövar därefter byggnadsprogrammet

och lämnar i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudhandlingar för ob­

jektet. Först när dessa handlingar färdigställts, begärs normalt medel av riksdagen

för byggnadsobjektets utförande. Samtidigt härmed fortsätter oftast projekteringen

t. o. m. bygghandlingar, dvs. handlingar på grundval av vilka entreprenadanbud

kan infordras. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning lämnas i en

tryckt promemoria, benämnd »Handläggning av statliga byggnadsärenden.» (Fi­

nansdepartementet 1968).

I min följande redogörelse beträffande de byggnadsobjekt som är aktuella för

nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana planerade objekt för vilka

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

projekteringen ännu inte nått det stadium då — enligt nämnda handläggningsord-

ning — redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt be­

handla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnads­

ramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller

endast bli höjda med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen och ök­

ningen av byggnadsstyrelsens s. k. förskottsstatspålägg. Detta pålägg, som ersatt

styrelsens tidigare centraladministrationspålägg, har ökats med ca 3 % för att

täcka de höjda kostnaderna enligt förskottsstaten, vilken fr. o. m. den 1 juli 1969

även omfattar lokalkostnader och lönekostnadspålägg. För tiden den 1 april 1968

—1 april 1969 beräknar styrelsen byggnadskostnadsstegringen till 3,5 %.

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1969 där inte någon

annan prisnivå anges.

Innan jag går in på de enskilda objekten vill jag redovisa vissa allmänna frågor.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande lärarutbildning i årets

statsverkspropositionen (bil. 10 s. 364) redogjorde jag bl. a. för lärarhögskolornas

lokalfrågor m. m. Sedan budgetåret 1968/69 finns sammanlagt 15 lärarhögskolor,

nämligen större lärarhögskolor för klass- och ämneslärarutbildning m. m. i Stock­

holm, Uppsala, Linköping, Malmö, Göteborg och Umeå samt mindre lärarhög­

skolor för klasslärarutbildning i Jönköping, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Karl­

stad, Falun, Gävle, Härnösand och Luleå. Av redogörelsen för lokalplaneringen

för lärarhögskolorna (s. 366) framgår att Kungl. Maj:t under 1969 givit byggnads­

styrelsen i uppdrag att projektera om- och tillbyggnader för lärarhögskolorna i

Stockholm, Linköping och Malmö. Vidare har Kungl. Maj:t uppdragit åt styrelsen

att upprätta byggnadsprogram och utföra förberedande projekteringsarbete för ny­

byggnad för lärarhögskolan i Göteborg m. m. inom ett markområde i Mölndal.

Styrelsen har också fått i uppdrag att upprätta byggnadsprogram och utföra för­

beredande projekteringsarbete för lärarhögskolan i Umeå med utgångspunkt i att

högskolan skall förläggas till universitetsområdet. Kungl. Maj:t uppdrog den 14

februari 1969 åt styrelsen att upprätta byggnadsprogram och utföra förberedande

projekteringsarbete för nybyggnad för lärarhögskolan och universitetsfilialen i Karl­

stad m. m.

Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet tillkallade 1967 en expertgrupp

med uppgift att bl. a. lägga fram förslag till lokalprogram för lärarhögskolorna

(jfr prop. 1968: 65 s. 3). Lokalprogrammen för de nio mindre högskolorna omfat­

tar ca 4 200 m2 vardera, med smärre variationer, varvid kapprum, toaletter,

skyddsrum etc. inte räknats in. Byggnadsstyrelsen har i en den 15 september 1969

upprättad promemoria redogjort för styrelsens behandling av lokalprogrammen för

de mindre lärarhögskolorna.

Lokalbehoven för de mindre lärarhögskolorna kan i huvudsak tillgodoses i de

förutvarande folkskoleseminariernas lokaler och i vissa byggnader som förvärvats

genom särskilda avtal med berörda städer (jfr prop. 1968: 65 s. 52) samt i vissa

smärre ny- eller tillbyggnader. Under lokalplaneringen har integrering skett mellan

7

lärarhögskolorna och befintliga förskoleseminarier i Gävle, Jönköping och Luleå,

vilket enligt byggnadsstyrelsen medfört ändringar i lokalprogrammen. Vidare har

lokalbehovet för planerad förskollärarutbildning i Kalmar tillgodosetts vid lokal­

planeringen för lärarhögskolan där (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 366).

Byggnadsstyrelsen har upprättat förslagshandlingar för de aktuella arbetena,

varvid särskilda åtgärder vidtagits i syfte att reducera kostnaderna.

Styrelsen anför att den hittills utförda lokalplaneringen varit mer tidskrävande

än väntat och att lokalbehoven tillgodosetts genom provisorier som är besvärande

för lärarhögskolornas verksamhet. Det är därför enligt styrelsen angeläget att de

planerade om- och tillbyggnaderna snarast utförs. Styrelsen fortsätter projekteringen

till bygghandlingar och räknar med att arbetena skall kunna påbörjas under 1970

och vara slutförda under 1971.

För tre ombyggnadsobjekt, nämligen lärarhögskolorna i Kalmar, Kristianstad

och Härnösand, lämnades redogörelse i prop. 1970: 2 (bil. 5 s. 16). I det följande

redovisas om- och tillbyggnader för lärarhögskolorna m. m. i Jönköping, Falun,

Gävle och Luleå.

Som redovisades i prop. 1970:1 (bil. 10 s. 246) har Kungl. Maj:t den 30 de­

cember 1969 föreskrivit att av 1968 års utbildningsutredning (U 68) föreslagna

ytramar tills vidare skall tjäna som riktpunkter för planeringen av lokaler för icke-

laborativa institutioner. Ramarna för de olika orterna, som sammanlagt omfattar

en programyta — förutom erforderliga utrymmen för bl. a. kapprum, toaletter och

skyddsrum — av 138 000 m2, framgår av följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Stockholm ................................................................................... 36 000

Uppsala ....................................................................................... 24 000

Linköping ................................................................................... 7 500

Växjö ........................................................................................... 4 000

Lund ........................................................................................... 22 000

Göteborg ..................................................................................... 17 000

Karlstad ..................................................................................... 4 000

Örebro .......................................................................................... 6 500

Umeå ........................................................................................... 17 000

138 000

U 68 har i samråd med universitetskanslersämbetet och samarbetsnämnden för

LUP-kommittéerna lagt fram förslag rörande dimensioneringen av grundläggande

utbildning inom vissa laborativa ämnesområden vid de matematisk-naturvetenskap-

liga fakulteterna. Nuvarande lokalplanering baseras på de rikttal för studerande­

antal som fastställts av 1965 års riksdag (prop. 141, SU 173, rskr 411) efter för­

slag av 1963 års universitets- och högskolekommitté (U 63).

Genom de allmänna utbildningslinjer som inrättats inom det nya utbildnings­

systemet vid de filosofiska fakulteterna (jfr prop. 1969:4, SU 34, rskr 101) kom­

mer biologistudier regelmässigt att föregås av studier i kemi. Detta påverkar enligt

U 68 dimensioneringen av utbildningen inom dessa ämnesområden.

De ändrade studieförhållandena inom det biologiska ämnesområdet gör att det enligt U 68 inte längre är möjligt att direkt tillämpa de riktlinjer för ytor per stu­ derande m. m. som använts vid lokalplaneringen (jfr SOU 1965: 12 s. 547). Även av andra skäl bör underlaget för lokalplaneringen ses över. Översynen bör avse grundläggande utbildning och innefatta studiekurser inom bl. a. matematisk-na- turvetenskaplig, medicinsk, farmaceutisk och teknisk fakultet mellan vilka utbytbar­ het i lokalhänseende kan föreligga. Enligt U 68 bör översynen kunna leda till att utbildningsplaneringen bättre kan anpassas till variationer i studerandeefterfrågan och samhällsbehov och till att lokaldimensioneringen för grundläggande utbildning och forskarutbildning i framtiden görs åtskilda. Planeringen bör syfta till att lo­ kaler för olika utbildningsnivåer upp till 60 poäng skall vara utbytbara sinsemel­ lan.

U 68:s förslag till total utbildningskapacitet upp till 60 poäng inom ämnesom­ rådena biologi, kemi och fysik (årsstudieplatser) fördelad på orter framgår av föl­ jande tabell.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Stockholm Uppsala Lund

Biologi ................... 192 192 192 Kemi ...................... 312 312 312 Fysik ...................... 288 288 288

Göteborg Umeå Linköping

Örebro

192 192 120

120

1200

288 288 192 192

1896

288 240 144 144

1 680

Enligt utredningen bör fördelningen av studieplatserna på olika utbildningsnivåer inte bindas för en längre tidsperiod. U 68 beräknar i en promemoria som fogats till förslaget att en tredjedel av antalet studerande på 40-poängsnivå fortsätter till 60 poäng.

Över utredningens förslag har, efter remiss, yttranden avgetts av arbetsmarknads­ styrelsen (AMS), byggnadsstyrelsen, statistiska centralbyrån (SCB), universitets- kanslersämbetet — som överlämnat yttranden av vederbörande universitetsmyn- digheter —, skolöverstyrelsen (SÖ) samt utrustningsnämnden för universitet och högskolor.

Vidare har yttranden avgetts av Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Härutöver har Svenska kemistsamfundet inkommit med skrivelse med anled­ ning av utredningsförslaget.

Samtliga remissinstanser instämmer i utredningens grundläggande resonemang att utbildningskapaciteten inom de matematisk-naturvetenskapliga ämnesområdena bör ökas. SÖ ifrågasätter dock om inte den utbyggnad av laborativa ämnesområ­ den vid de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna som U 68 föreslår är alltför stort tilltagen. Utbildningskapaciteten bör snarare komma andra eftergym­ nasiala utbildningar med laborativa inslag till godo.

I flera fall anförs arbetsmarknadsskäl som motiv för ett ökat behov av naturve­ tenskaplig utbildning. AMS anser att den snabba tekniska utvecklingen och där­ med sammanhängande miljövårdsproblem skapar ett ökat behov av naturvetare. SFS anför liknande synpunkter. Ett av målen för samhällets utbildningspolitik

9

bör enligt AMS vara att undanröja de spärrar som hindrar ett fritt tillträde till stu­

dier vid universitetens matematisk-naturvetenskapliga fakulteter.

Svenska kemistsamfundet framhåller att samhället har ett stort behov av väl ut­

bildade kemister.

SÖ påpekar att tillgången på lärare i naturvetenskapliga ämnen blivit bättre un­

der de senaste åren, dock råder brist i vissa delar av landet.

Frågan om studerandetillströmningen tas upp av flera remissinstanser. SCB på­

pekar, i likhet med SFS, att en del studerande kan ha undvikit naturvetenskapliga

studier på grund av spärrarna utan att ha haft kännedom om att antalet behöriga

sökande ibland underskridit antalet utbildningsplatser. Ytterligare en orsak till

att alla platser inte utnyttjats har, enligt SCB och SFS, varit att den huvudsakliga

tillströmningen av studerande skett på hösten medan utbildningsplatserna varit

ungefär lika många vår och höst.

En satsning på information i gymnasiet skulle enligt AMS kunna förbättra till­

strömningen till de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Denna informa­

tion borde även syfta till att öka antalet kvinnliga studerande vilket f. n. är opro­

portionerligt litet vid dessa fakulteter. AMS framhåller även, i likhet med TCO,

utbildningslokaliseringens betydelse för elevtillströmningen.

Flertalet remissinstanser instämmer med utredningen vad gäller den föreslagna

totala dimensioneringen av antalet utbildningsplatser. Några remissinstanser för­

ordar dock ett större antal platser, dels vad gäller den föreslagna totala dimen­

sioneringen, dels vad gäller den av utredningen beräknade andelen platser på 60-

poängsnivån.

Svenska kemistsamfundet förordar en större ökning av kemiutbildningen än vad

utredningen föreslår.

SFS anför bl. a. att den tidigare utbildningen i genetik, limnologi och mikrobio­

logi inte motsvaras av grundkursen i biologi. Bl. a. mot bakgrund härav antar SFS

att flera studerande än vad utredningen räknar med fortsätter utbildningen till 60

poäng. Motsvarande synpunkter framförs av rektorsämbetena vid universiteten i

Uppsala och Lund. SFS föreslår att antalet årsstudieplatser i biologi ökas med 300

utöver vad utredningen föreslår. Vidare finner SFS, med hänsyn till det antal ut­

bildningsplatser i kemi som kommer att tas i anspråk av blivande biologer, att ut­

bildningskapaciteten i kemi bör ökas. Organisationen föreslår även ett starkt ökat

antal platser för utbildning i miljökunskap.

SCB, SACO, SFS samt flertalet universitetsmyndigheter finner den av utred­

ningen beräknade andelen studerande som fortsätter till 60 poäng för liten. SCB

påpekar att den av utredningen föreslagna begränsningen av antalet utbildnings­

platser på denna nivå skulle medföra en begränsning av de studerandes möjligheter

att få den typ av utbildning som f. n. är en förutsättning för anställning utanför

skolväsendet. Enligt SÖ kan det tänkas att färre studerande i biologi än vad U 68

räknat med kommer att stanna på 40-poängsnivån.

Den av utredningen föreslagna lokaliseringen av utbildningen stöds av flertalet

rektorsämbeten vid universiteten, Sveriges industriförbund, SACO och TCO. Rek­

Kungl. Maj:ts proposition nr

76

år 1970

torsämbetet vid universitetet i Uppsala framhåller dock att biologiutbildning inte utan svårigheter kan arrangeras vid filialerna. Rektorsämbetet vid universitetet i Stockholm ifrågasätter om behovet av biologer motiverar att utbildning i biologi ges vid filialerna.

Enligt byggnadsstyrelsen kan den föreslagna utbildningskapaciteten utan svå­ righet tillgodoses i samband med utbyggnad för laborativ verksamhet på de olika orterna.

SCB och SFS önskar att utbildningen sprids till samtliga universitetsfilialer. AMS delar denna uppfattning under åberopande av bl. a. behovet av naturvetenskaplig vidareutbildning. SO förordar från lärarrekryteringssynpunkt en ökad spridning av utbildningen. Kapacitetsökningen bör enligt SO de närmaste åren förläggas till or­ ter som f. n. inte har laborativ utbildning.

Utrustningsnämnden framhåller att en uppdelning av utbildningen på ett större antal orter medför högre utrustningskostnader än om utbildningsorternas antal be­ gränsas.

Byggnadsstyrelsen redovisar att ett omfattande utvecklingsarbete beträffande planering m. m. av laborativa lokaler utförts. Syftet är att åstadkomma generella och anpassningsbara lokaler.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet. Inom Frescatiområdet har vissa arbeten utförts för avloppsförsörjning av befintliga institutioner (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 641 och 1968: 104 s. 4). Utöver tidigare slutredovisade arbeten (jfr prop. 1969: 36 s. 4) har byggnadsstyrelsen numera slutredovisat återstående delobjekt, nämligen anslutning av veterinärmedicinska anstalten och riksmuseet till ny hu­ vudavloppsledning. Vidare har styrelsen slutredovisat vissa arkeologiska arbeten inom universitetsområdet, vilka Kungl. Maj:t den 9 juli 1964 uppdrog åt styrelsen att utföra.

För tiden fr. o. m. år 1964 har Kungl. Maj:t medgett att 1 milj. kr. får använ­ das för översiktlig planläggning (jfr prop. 1969: 36 s. 12). För anslutningsavgifter tar byggnadsstyrelsen upp 245 000 kr.

Som redovisades i prop. 1969: 36 (s. 4) uppdrog Kungl. Maj:t den 28 juni 1968 åt byggnadsstyrelsen att utföra vissa försörjningsåtgärder i anslutning till nybygg­ naderna för icke-laborativa institutioner. Kostnaden för dessa arbeten beräknar styrelsen till 5,5 milj. kr. Kostnaden för resterande försörjningsåtgärder för ny­ byggnaderna beräknar styrelsen till 5 milj. kr. Den sammanlagda kostnaden blir enligt styrelsen således 10,5 milj. kr. Kungl. Maj:t uppdrog den 12 september 1969 åt styrelsen att inom en kostnadsram av 185 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968 utföra de till om- och tillbyggnaden för provisorisk matsal hörande försörj- ningsåtgärdema (jfr prop. 1969: 150 bil. 4 s. 18).

11

I prop. 1968: 26 (s. 7) redogjordes för vissa frågor rörande värmeförsörjningen

av universitetsområdet i Frescati. Kungl. Maj:t uppdrog den 22 mars 1968 åt sta­

tens förhandlingsnämnd att ta upp erforderliga förhandlingar för att åstadkomma

en ekonomisk och ändamålsenlig försörjning med värme och elektrisk kraft av uni­

versitetet och högskolorna i Stockholm samt av karolinska sjukhuset. Nämnden

har nu redovisat att man enats med Stockholms stad om att ställa frågan om an­

slutning av universitetsområdet m. m. i Frescati till Stockholms stads fjärrvärme­

nät på framtiden. Orsaken härtill är bl. a. att det i dagens läge ansetts oekono­

miskt med fjärrvärmeförsörjning. Det kan enligt nämnden emellertid tänkas att

fjärrvärmeförsörjningen i framtiden kan bli ett mer konkurrenskraftigt alternativ

till egen värmeförsörjning än f. n. Av bl. a. denna anledning bör universitetsom­

rådets värmebehov t. v. tillgodoses genom provisoriska värmecentraler.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område. Byggnadsstyrelsen,

som den 16 februari 1970 redovisat utbyggnadsplan m. m. för institutet, föreslår

att den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen av 550 000 kr. för översiktlig

planläggning höjs till 690 000 kr. För anslutningsavgifter beräknar styrelsen

400 000 kr. (jfr prop. 1969:36 s. 5 och 12). För beslutade åtgärder, bl. a. för la­

boratoriebyggnaden vid institutet (jfr prop. 1969:36 s. 5), beräknar styrelsen —

utöver tidigare slutredovisade arbeten — 3 106 000 kr. Vidare tar styrelsen upp

420 000 kr. för planerade försörjningsåtgärder i samband med tillbyggnaden till

laboratoriebyggnaden samt 750 000 kr. för övriga planerade försörjningsåtgärder.

Laboratoriebyggnad vid karolinska institutet. Antalet nybörjarplatser i de me­

dicinskt teoretiska ämnena vid karolinska institutet ökades läsåret 1963/64 från

168 till 208 per år (jfr prop. 1963: 142, SU 112, rskr 264). Som förutsattes

i nämnda proposition (s. 61) har därefter lokalerna för dessa ämnen ökats med

ca 1 200 m2 till ca 9 500 m2 genom att en tillbyggnad uppförts vid fysiologiska in­

stitutionen (jfr prop. 1964: 190 bil. 6 s. 54). Antalet nybörjarplatser per år ökar

innevarande läsår till 320 och läsåret 1972/73 till 370 (jfr prop. 1969: 137 s. 21

och 25, SU 187, rskr 421).

I prop. 1968: 104 (s. 6) redogjordes för den laboratoriebyggnad som f. n. är

under uppförande på institutets område. En tillbyggnad till laboratoriebyggnaden

redovisades i prop. 1969: 137 (s. 20 och 26). Kungl. Maj:t uppdrog den 19 decem­

ber 1969 åt byggnadsstyrelsen att utföra tillbyggnaden, som beräknas vara färdig­

ställd till höstterminen 1971.

Den sammanlagda rumsytan för den utökade laboratoriebyggnaden uppgår till

9 930 m2. Kostnadsramen för det utökade objektet uppgår till 24,6 milj. kr.

Nybyggnader inom Frescatiområdet m. m. Efter beslut av Kungl. Maj:t senast

den 23 maj 1969 uppförs f. n. sex nybyggnader för icke-laborativa institutioner

inom den södra delen av området. Utförliga redogörelser för byggnadskomplexet, som omfattar drygt 40 000 mI 2 rumsyta och som kostnadsberäknats till 74,9 milj, kr., lämnades i prop. 1968: 26 (s. 6 och 10), 1968: 104 (s. 7) och 1969: 36 (s. 5). Den första institutionsbyggnaden inom komplexet beräknas bli färdig hösttermi­ nen 1970. Övriga byggnader färdigställs successivt och beräknas vara helt klara till höstterminen 1972.

Som redovisades i prop. 1969: 150 (bil. 4 s. 18) uppdrog Kungl. Maj:t den 12 september 1969 åt byggnadsstyrelsen att utföra om- och tillbyggnad för en provi­ sorisk matsal inom Frescatiområdet. Den f. d. museibyggnad som skall byggas om omfattar 1 800 m2 totalyta och tillbyggnaden 710 m2 totalyta. Sammanlagt 800 platser, varav 250 kaféplatser, kommer att anordnas i matsalen, som beräknas bli tagen i bruk höstterminen 1970. Kostnadsramen för objektet är uppförd med 2 540 000 kr.

År 1963 redovisade byggnadsstyrelsen ett förslag till utbyggnadsplan för univer­ sitetsområdet i Frescati. Redogörelse för planen lämnades i prop. 1964:1 (bil. 10 s. 638 och 658). Planen innebär att byggnaderna för icke-laborativa institu­ tioner förläggs till områdets södra del och laboratoriebyggnaderna till den norra delen. Nybyggnader för administration, bibliotek, studentkårlokaler och restaurang m. m. förläggs enligt planen till områdets centrala delar.

I prop. 1969: 36 (s. 4) nämndes att styrelsen 1968 redovisat förslag till s. k. försörjningsplan för universitetsområdet. I planen, som i huvudsak utgick från den nämnda utbyggnadsplanen, föreslogs ett internt transportsystem för området med central godsmottagning och med fraktkulvertar för distribution till områdets olika delar. I yttrande över planen föreslog statskontoret bl. a. ytterligare utredning be­ träffande transportsystemet. Universitetskanslersämbetet föreslog, med instämman­ de av LUP-kommittén för Stockholm, i yttrande över försörjningsplanen bl. a. att placeringen skulle ändras av den planerade nybyggnaden för studentkårlokaler och restaurang m. m. samt biblioteksbyggnaden.

I en inom byggnadsstyrelsen i maj 1969 upprättad promemoria redovisas att styrelsen — med hänsyn till vad som anförts i nämnda yttranden (jfr prop. 1969: 36 s. 4) och till att tunnelbanans sträckning inom universitetsområdet när­ mare klarlagts — sett över 1963 års utbyggnadsplan. Styrelsens förslag i prome­ morian beträffande förläggningen av nybyggnaderna inom den centrala delen av området bygger på samma principer som utbyggnadsplanen. Byggnaderna föreslås dock koncentrerade mot mitten av området, med utbyggnadsmöjligheter åt öster och väster. Styrelsen föreslår ett system av kulvertar som förbinder de olika de­ larna av området och byggnaderna inom dessa. Godscentral och vissa centrala förråd föreslås förlagda till nybyggnaden för studentkårlokaler och restaurang m. m. En provisorisk godscentral med förråd kan enligt styrelsen anordnas i den planerade nybyggnaden för kemi m. m. inom den norra delen av området. Styrel­ sen redogör vidare i promemorian för frågan om tunnelbanans sträckning. Plane­ ringen utgår enligt styrelsen nu från att en tunnelbanestation kommer att sprängas i berg omedelbart öster om Roslagsvägen med uppgångar dels på den centrala

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

13

delen av universitetsområdet intill en planerad underfart under Roslagsvägen och

dels vid Vegaplatsen söder om Riksmuseet.

Förslagen i promemorian innebär enligt styrelsen ändringar i de byggnadspro-

gram för huvudbibliotek samt för studentkårlokaler och restaurang m. m. som

styrelsen redovisade under år 1968. Vidare medför förslagen vissa ändringar i ny­

byggnaden för kemi m. m., för vilken huvudhandlingar redovisades under år 1967.

Den 3 oktober 1969 meddelade Kungl. Maj:t riktlinjer för den fortsatta plane­

ringen av nybyggnaderna inom Frescatiområdet m. m. Riktlinjerna innebär bl. a.

att planeringen i huvudsak skall utgå från de principer som föreslagits av bygg­

nadsstyrelsen i den nämnda promemorian. Förnyade förslag till byggnadsprogram

för nybyggnader för bibliotek samt studentkårlokaler och restaurang m. m. skall

upprättas. Enligt beslutet får förberedande projektering av dessa nybyggnader ut­

föras.

Kungl. Maj:t uppdrog den 3 oktober 1969 åt byggnadsstyrelsen att fortsätta pro­

jekteringen av nybyggnaden för kemi m. m. till och med bygghandlingar. Nybygg­

naden omfattar ca 13 300 m2 rumsyta. De lokaler inom nybyggnaden som inte

skall disponeras för kemi skall — enligt nämnda projekteringsuppdrag — i av­

vaktan på att ytterligare nybyggnader inom norra delen av Frescatiområdet färdig­

ställs disponeras för att tillgodose angelägna lokalbehov för laborativ verksamhet

vid universitetet i Stockholm. I byggnaden planeras vidare verkstadslokaler samt

godsmottagning och centralförråd för den norra delen av området. Enligt beslutet

skall styrelsen, på grundval av underlag som skall lämnas av LUP-kommittén i

samråd med U 68, avge förslag till disposition av nybyggnaden. Styrelsen beräknar

att byggnadsarbetena kan påbörjas under våren 1971 och att byggnaden kan vara

färdig under våren 1973. Kostnaderna för nybyggnaden beräknar styrelsen till

35,9 milj. kr.

Ny- och ombyggnad för sektion V. Intagningen av studerande vid sektion V vid

tekniska högskolan i Stockholm kommer fr. o. m. höstterminen 1970 att öka från

90 till 180 (jfr prop. 1965: 141, SU 173, rskr 411). I prop. 1968: 104 (s. 5) redo­

visades att högskolans byggnadskommitté — inom en av Kungl. Maj:t angiven

kostnadsram av 23 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1966 — räknar med en

ökning av de permanenta lokalerna för sektionerna A, V och L till 26 051 m2.

Kommittén har därvid förutsatt en lokalram av 13 903 m2 för sektion V. De loka­

ler som sektionen f. n. disponerar omfattar 6 785 m2. Utökningen av lokalerna pla­

neras bli genomförd genom omdisposition av befintliga lokaler som utnyttjats av

sektionerna V och A samt genom en nybyggnad med en yta av 3 850 m2. Nybygg­

naden föreslås förlagd i anslutning till nuvarande lokaler för sektion V.

Sedan kommittén redovisat byggnadsprogram för ny- och ombyggnad för sek­

tionen uppdrog Kungl. Maj:t den 5 september 1969 åt kommittén att projektera

byggnadsobjektet till och med förslagshandlingar. Kommittén beräknar kostnaden

för ny- och ombyggnaden — inkl. tillhörande försörjningsåtgärder — till 9 046 000

kr. Kommittén beräknar att byggnadsarbetena kan påbörjas i januari 1971. Ar­

betena beräknas vara i huvudsak avslutade hösten 1972.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Utbyggnad av statens biblioteksdepå i Bålsta. Biblioteksdepån i Bålsta, som togs i bruk 1962, avses i första hand för de statliga biblioteken i Stockholm, riksdagens verk och Uppsala universitetsbibliotek och består av åtta s. k. byggnadsenheter (jfr prop. 1959: 111). Byggnadsstyrelsen har redovisat byggnadsprogram för en utbyggnad av depån. Utbyggnaden föreslås få samma storlek som den befintliga byggnaden. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 november 1969 åt styrelsen att vidta förberedande åtgärder för utförande av utbyggnaden på grundval av byggnadspro- grammet samt att underställa ärendet Kungl. Maj:ts förnyade prövning sedan kost­ nadsberäkning gjorts. Kungl. Maj:t uppdrog samtidigt åt kungl. biblioteket att i samråd med statskontoret, forskningsbiblioteksrådet och berörda LUP-kommittéer utarbeta förslag till plan för användning av depån.

Kostnaden för en utbyggnad med åtta byggnadsenheter, motsvarande en rums- yta av 3 600 m2, uppskattar styrelsen till 2 020 000 kr. Byggnadsarbetena be­ räknas kunna sättas igång hösten 1970 och vara avslutade ett år senare.

Uppsala

Försörjningsåtgärder. I investeringsplanen är en kostnadsram av 600 000 kr. uppförd för översiktlig planläggning. Byggnadsstyrelsen föreslår att 60 000 kr., som f. n. belastar kostnaderna för första etappen av nybyggnaderna på Artilleri­ fältet men som avser tidigare utförd översiktlig planläggning, förs över till nämnda kostnadsram. För anslutningsavgifter är en kostnadsram av 2 milj. kr. uppförd.

Byggnadsstyrelsen har slutredovisat 35 000 kr. som avser vissa mark- och led- ningsarbeten vid tillbyggnaden för växtbiologi (jfr prop. 1963: 89 s. 7). Kungl. Maj:t har genom beslut den 27 maj 1966, den 30 juni 1967 och den 12 september 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 2 170 000 kr. utföra försörjningsåtgärder för nybyggnaderna på Artillerifältet, etapp I. Vidare har Kungl. Maj:t den 28 november 1969 uppdragit åt styrelsen att inom en kost­ nadsram av 635 000 kr. utföra en mottagningsstation för elkraftförsörjningen inom kv. Blåsenhus vid universitetet. Tidigare har Kungl. Maj:t uppdragit åt styrelsen att utföra försörjningsåtgärder — utöver slutredovisade arbeten — till en kost­ nad av sammanlagt 4 475 000 kr.

Fastighetsförvärv. Den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen av 1 285 000 kr. för fastighetsförvärv avser förvärv av stadsägan nr 619 och tomten nr 6 i kv. Blomman till en kostnad av resp. 705 000 kr. och 580 000 kr. (jfr prop. 1968: 104 s. 11 och 21). Byggnadsstyrelsen har nu slutredovisat sistnämnda för­ värv.

Linköping

I prop. 1968: 83 (s. 71) och 1969: 36 (s. 8) redogjordes utförligt för bl. a. planeringen av utbyggnaden inom Vallaområdet i Linköping för den tekniska ut­ bildningen och forskningen samt universitetsfilialen.

15

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning får byggnadsstyrelsen ta i

anspråk 500 000 kr. Enligt styrelsen behövs ytterligare 100 000 kr. för detta

ändamål.

Kungl. Maj:t uppdrog den 23 maj 1969 åt styrelsen att utföra bl. a. försörjnings­

åtgärder för två av nybyggnaderna på Vallaområdet inom en kostnadsram av 7 milj.

kr. Styrelsen beräknar att även försörjningsåtgärderna för den tredje nybyggnad,

som Kungl. Maj:t uppdragit åt styrelsen att utföra, kan utföras inom den i investe­

ringsplanen uppförda kostnadsramen av 8 milj. kr. för övriga åtgärder.

Nybyggnader på Vallaområdet. Den utbyggnad som nu är aktuell avser tre

nybyggnader omfattande sammanlagt ca 44 000 m2 programyta (jfr prop. 1969: 36

s. 8 och 17).

Sedan byggnadsstyrelsen redovisat en s. k. fas I av två av dessa nybyggnader —

kontors- och laboratoriebyggnader — uppdrog Kungl. Maj:t den 23 maj 1969 åt

styrelsen att utföra bl. a. ifrågavarande fas av nybyggnaderna.

Kostnaderna för de tre nämnda nybyggnaderna uppskattades i byggnadspro-

grammet av styrelsen till 90 milj. kr. I avvaktan på en förnyad kostnadsuppskatt­

ning uppfördes i investeringsplanen en preliminär kostnadsram av 80 milj. kr.

enligt prisläget den 1 april 1968 (jfr prop. 1969: 36 s. 9, 13 och 17). Sedan sty­

relsen redovisat fas II av de två kontors- och laboratoriebyggnaderna samt för-

slagshandlingar för den tredje nybyggnaden — innehållande hörsalar m. m. —

uppdrog Kungl. Maj:t den 30 december 1969 åt styrelsen att utföra de tre ny­

byggnaderna inom en kostnadsram av 85,8 milj. kr. Kostnadsökningen i förhål­

lande till den preliminära kostnadsramen motsvaras till större delen av den all­

männa byggnadskostnadsstegringen och ökningen av styrelsens förskottsstatspålägg.

Den första inflyttningen beräknas kunna ske till höstterminen 1970. I sin helhet

beräknas den nu aktuella utbyggnaden vara färdig till höstterminen 1972.

lönköping

Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan m. m. Lärarhögskolan avses enligt sär­

skilt avtal (jfr prop. 1968: 65 s. 55) disponera den s. k. Slottsskolan, som har en

totalyta om ca 8 000 m2, samt en byggnad för musikinstitution som staden skall

uppföra. Lokalbehoven för såväl lärarhögskolan som förskoleseminariet kan inte

tillgodoses inom nämnda byggnader, varför en tillbyggnad måste uppföras. Bygg­

nadsstyrelsen har funnit det fördelaktigt att integrera den för förskoleseminariet

avsedda tillbyggnaden med musikinstitutionen. Styrelsen har därvid samrått med

skolöverstyrelsen, statens förhandlingsnämnd och staden. Tillbyggnaden föreslås

utförd i två våningar ovan mark och källarvåning samt med förbindelsegång till

Slottsskolan. Rumsytan beräknas till ca 1 160 m2 inkl. ca 300 m2 för musikinstitu­

tionen. Byggnaden föreslås projekterad och uppförd av staten. Enligt byggnadssty­

relsen bör statens förhandlingsnämnd föra förhandlingar med staden om erforder­

liga ändringar i nyssnämnda avtal. I den befintliga byggnaden måste omdispone­

ringar göras för anpassning till de nya verksamheterna. Byggnadsstyrelsen upp­

skattar kostnaderna för om- och tillbyggnadsarbeten till 5,3 milj. kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Lund

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Fastighetsförvärv. Den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen av 2 505 000 kr. har enligt beslut av Kungl. Maj:t den 19 december 1969 höjts med 905 000 kr. till 3 410 000 kr. (jfr prop. 1969: 150 bil. 4 s. 22, SU 183, rskr 417).

Höjningen avser förvärv av fastigheterna tomten nr 3 i kv. Saxo och tomten nr 4 i kv. Bispen. Köpeavtalen angående dessa förvärv godkände Kungl. Maj:t resp. den 12 och den 19 december 1969.

Byggnadsstyrelsen har slutredovisat de förvärv som avsåg fastigheten nr 3 i kv. Hyphoff (jfr prop. 1966: 104 s. 26) och fastigheten nr 2 i kv. Absalon (jfr prop. 1967: 104 s. 9) till en sammanlagd kostnad av 275 000 kr.

Göteborg

Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område. För översikt­ lig planläggning får 1,1 milj. kr. tas i anspråk.

Byggnadsstyrelsen har — utöver tidigare slutredovisade delobjekt (jfr prop. 1969: 36 s. 10) — slutredovisat ytterligare ett delobjekt till en kostnad av 986 000 kr.

Kungl. Maj:t uppdrog den 6 februari 1970 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 2 milj. kr. utföra försörjningsåtgärder för nybyggnaderna för sek­ tion V och för sektion A m. m. Kostnaderna för övriga beslutade åtgärder, som ännu inte slutredovisats, uppgår enligt styrelsen till 8 230 000 kr. För anslutnings­ avgifter tar styrelsen upp 1,6 milj. kr. (jfr prop. 1969:36 s. 10).

Örebro

Som redovisats i prop. 1969: 36 (s. 17) planeras nybyggnader för den högre ut­ bildningen i Örebro, dvs. universitetsfilialen, socialhögskolan samt gymnastik- och idrottshögskolan, bli uppförda inom ett område ca tre km från stadens centrum och omedelbart sydost om Almby kyrka. Statens förhandlingsnämnd har — under för­ behåll av godkännande av Kungl. Maj:t och stadsfullmäktige — träffat avtal med drätselkammaren om markområden för högre utbildning m. m. i Örebro. Enligt avtalet överlåter staden till staten utan ersättning det nämnda området sydost om Almby kyrka. Området omfattar ca 25 ha. Som villkor för överlåtelsen gäller bl. a. att staten använder området för högre utbildning och forskning fram till år 2 000. Skulle detta villkor inte uppfyllas, skall — om parterna inte kommer överens om annat — markområdet med de byggnader m. m. som utförts överlämnas till staden utan lösen. Avgiften för anslutning av området till stadens vatten- och avloppsnät uppgår enligt avtalet till 550 000 kr. Intill det överlåtna området reserverar staden enligt avtalet ca 200 ha för statliga ändamål. Enligt avtalet får vidare stadens gym­ nastik- och idrottsanläggningar utnyttjas av gymnastik- och idrottshögskolan efter särskild överenskommelse.

17

Av den redogörelse för nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan som

lämnades i prop. 1970: 2 (bil. 5 s. 17) framgår att Kungl. Maj:t den 12 december

1969 uppdrog åt byggnadsstyrelsen att fortsätta projekteringen till och med bygg­

handlingar. Byggnaderna som omfattar en rumsyta av 5 150 m2 har kostnadsbe­

räknats till 10,7 milj. kr. De till nybyggnaderna hörande försörjningsåtgärderna

uppdrog Kungl. Maj:t den 3 oktober 1969 åt byggnadsstyrelsen att utföra inom

en kostnadsram av 2,1 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1968.

Kungl. Maj:t uppdrog den 19 december 1969 åt byggnadsstyrelsen att i samråd

med statens förhandlingsnämnd och LUP-kommittén för Uppsala upprätta bygg-

nadsprogram och utföra förberedande projekteringsarbete för nybyggnad för icke-

laborativa institutioner vid universitetsfilialen, för socialhögskolan och för utbild­

ningen i teoretiska ämnen m. m. vid gymnastik- och idrottshögskolan. Den av U 68

föreslagna ytramen för Örebro, vilken tidigare nämnts, skall tjäna som riktpunkt

vid planeringen av lokalerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Falun

Ombyggnad m. m. för lärarhögskolan. Lärarhögskolan disponerar de lokaler som

hittills använts för folkskoleseminariet i Falun. De befintliga byggnaderna har en

sammanlagd totalyta av ca 7 400 m2. I de byggnader som skall användas av hög­

skolan måste omdisponeringar göras. Lokalbehovet för lärarhögskolan kan inte

helt tillgodoses inom dessa byggnader, varför en provisorisk paviljong bör upp­

föras. Den föreslås få en rumsyta av 465 m2 och en totalyta av 615 m2. Byggnads­

styrelsen uppskattar kostnaderna för om- och tillbyggnadsarbetena till 3 milj. kr.

Gävle

Ombyggnad m. m. för lärarhögskolan m. m. Lärarhögskolan disponerar de loka­

ler som hittills använts för folkskoleseminariet i Gävle, nämligen seminariets huvud­

byggnad om ca 7 000 m2 totalyta och en staten numera tillhörig skolpaviljong om

ca 380 m2 totalyta. Byggnaden för nuvarande förskoleseminariet om ca 1 900 m2

totalyta är stadens egendom och förhyrs f. n. av staten. Byggnadsstyrelsen har

inlett förhandlingar med Gävle stad om förvärv av denna byggnad. Dessa be­

räknas vara avslutade innan ombyggnadsarbetena påbörjas. Lokalbehoven för

lärarhögskolan och förskoleseminariet kan tillgodoses dels inom nämnda befintliga

byggnader, dels genom en mindre tillbyggnad om ca 140 m2 totalyta till den befint­

liga skolpaviljongen. I samtliga befintliga byggnader måste omdisponeringar göras

för anpassning till de nya verksamheterna. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostna­

derna för om- och tillbyggnadsarbetena till 4,3 milj. kr.

Umeå

Försörfningsåtgärder. För översiktlig planläggning har Kungl. Maj:t medgett att

byggnadsstyrelsen får ta i anspråk 1 250 000 kr. Styrelsen föreslår att nämnda

belopp höjs till 1,3 milj. kr. För beslutade åtgärder tar byggnadsstyrelsen upp

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 76

11 775 000 kr. Häri innefattas bl. a. försörjningsåtgärder för matsal m. m. och för nybyggnad för lu-block, etapp III, vilka Kungl. Maj:t uppdragit åt styrelsen att utföra resp. den 28 juni 1968 och den 3 oktober 1969. Vidare beräknar styrelsen 125 000 kr. för åtgärder för avgiftsbeläggning av parkeringsplatser inom univer­ sitetsområdet och 500 000 kr. för övriga planerade försörjningsåtgärder.

Nybyggnad för lu-block, etapp III. I prop. 1964: 1 (bil. 10 s. 644), 1964: 190 (bil. 6 s. 52) och 1965: 104 (s. 19) har redovisning lämnats för de två första etap­ perna av det s. k. lu-blocket vid universitetet i Umeå. I dessa etapper inryms lokaler för grundutbildning i kemi, genetik, botanik, zoologi, zoofysiologi, fysio­ logi och medicinsk fysik.

Kungl. Maj:t uppdrog den 3 oktober 1969 åt byggnadsstyrelsen att utföra en tredje etapp som omfattar ca 5 000 m2 rumsyta (jfr prop. 1969: 36 s. 17). Loka­ lerna i etappen har avsetts för en ökad intagning i fysik och kemi till 160 två- betygsstuderande inom vardera ämnesområdet (jfr prop. 1965: 141 s. 43). Lokal­ tillskottet möjliggör emellertid enligt LUP-kommittén för Umeå att ett större antal utbildningsplatser kan anordnas. Kungl. Maj:t uppdrog därför den 3 oktober 1969 åt byggnadsstyrelsen att, på grundval av underlag som skall lämnas av LUP-kom­ mittén i samråd med U 68, utarbeta förslag till disposition av lokalerna i etapper­ na I—III av lu-blocket.

Luleå

Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan m. m.. Lärarhögskolan disponerar de lokaler i kv. Seminariet som hittills använts för folkskoleseminariet i Luleå. För- skoleseminariets tidigare byggnad har brunnit ned. De befintliga byggnaderna har en sammanlagd totalyta av ca 7 600 m2, varav seminariets huvudbyggnad utgör 3 470 m2, övningsskolan 2 670 m2 och gymnastikbyggnaden 1 460 m2. Härutöver finns på tomten en rektorsbostad samt en vaktmästarbostad. Lokalbehoven för lärarhögskolan och förskoleseminariet kan inte tillgodoses inom de befintliga bygg­ naderna, varför en tillbyggnad måste uppföras. Denna byggnad föreslås utförd som en förbindelsebyggnad mellan huvudbyggnaden och övningsskolan. Byggnaden föreslås få en rumsyta av 2 180 m2 och en totalyta av 3 090 m2. I de befintliga byggnaderna måste omdisponeringar göras. Byggnadsstyrelsen uppskattar de sam­ manlagda byggnadskostnaderna till 6,2 milj. kr., varav för tillbyggnaden 3,4 milj. kr.

Föredraganden

Som jag redovisat i det föregående gäller numera av Kungl. Maj:t fastställda ytramar som riktpunkter för planeringen av lokaler för icke-laborativa institutioner. Ytramama är avsedda att användas i planeringen tills vidare i avvaktan på ställ­ ningstaganden till de förslag som U 68 enligt sina direktiv skall lämna rörande planeringen för den period som följer efter 1970-talets början. De förslag som utredningen nu lagt fram angående dimensioneringen av grundläggande utbildning i biologi, fysik och kemi är avsedda att utgöra planeringsunderlag under samma övergångstid.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

19

Utbyggnaden inom ifrågavarande laborativa ämnesområden har skett med ut­

gångspunkt i det av U 63 föreslagna antalet utbildningsplatser för två betyg i bör­

jan av 1970-talet (jfr prop. 1965: 141 s. 43 och 140).

Det nya utbildningssystemet vid filosofisk fakultet har förändrat de förutsätt­

ningar som den hittillsvarande utbyggnadsplaneringen utgått från. Bl. a. motsvaras

numera på grundkursnivå de tidigare examensämnena botanik, zoologi, genetik,

limnologi, mikrobiologi samt skoglig produktionslära av ämnesområdet biologi

(jfr prop. 1969: 4 s. 7, 59 och 71). Vidare föregås biologistudier regelmässigt av

studier för 40 poäng i kemi (jfr prop. 1969: 4 s. 69). Med hänsyn till den nya stu­

dieordningen behöver planeringsunderlaget för den fortsatta utbyggnaden inom

ifrågavarande ämnesområden revideras.

I enlighet med U 68:s förslag bör de nya rikttalen omfatta utbildningskapacite­

ten upp till 60 poäng. Inom angiven kapacitet bör antalet studerande inom grund­

kurser och antalet studerande inom påbyggnadskurser till 60 poäng kunna variera

för att man skall kunna möta förändringar i efterfrågan på utbildning.

Som utredningen framhåller påverkas dimensioneringen av utbildningen i biologi

och kemi av studiernas uppläggning. I fråga om utbildningskapaciteten i biologi

har flera remissinstanser, bl. a. med hänvisning till miljövårdens krav, förordat en

ytterligare ökning utöver utredningens förslag. Även beträffande utbildningen i

kemi har liknande synpunkter framförts, bl. a. med hänvisning till arbetsmarkna­

dens efterfrågan på kemister. Utbildningskapaciteten inom de båda ämnesområdena

bör avvägas med hänsyn till bl. a. dessa synpunkter. Under den fortsatta plane­

ringen kan därför vissa avvikelser från den av utredningen föreslagna dimensio­

neringen komma att behöva ske. På grund härav bör fördelningen av utbildnings­

platserna mellan biologi och kemi inte nu låsas. Jag förordar, i enlighet med vad

U 68 föreslagit, att sammanlagt 3 096 årsstudieplatser för utbildning till 60 poäng

inom de båda ämnesområdena skall utgöra riktpunkt för planeringen.

Motsvarande riktpunkt för utbildning t. o. m. 60-poängsnivån i fysik inom ut­

bildningslinjer vid filosofisk fakultet bör vara 1 536 årsstudieplatser, vilket är ett

något lägre antal än vad utredningen räknat med.

Det förordade antalet studieplatser, som totalt innebär en avsevärd ökning av

den nuvarande utbildningskapaciteten inom berörda ämnesområden, bör fördelas

på orter i huvudsak i enlighet med vad U 68 föreslagit. Detta medför bl. a. en

kraftig utbyggnad av naturvetenskaplig utbildning vid filialerna i Linköping och

Örebro. Vid den fortsatta detaljplaneringen kan avvikelser bli nödvändiga, bl. a.

på grund av de lokalmässiga förutsättningarna på de skilda orterna. Det ankom­

mer på Kungl. Maj:t att meddela föreskrifter för planeringen.

Det nya utbildningssystemet får, som U 68 påpekar, konsekvenser för de prin­

ciper som använts för programmeringen av lokaler. Samafbetsnämnden för LUP-

kommittéerna bör, i enlighet med nämndens direktiv, svara för att de nya normer

utarbetas som behövs för dimensioneringen av lokaler för laborativ utbildning.

Dessa normer bör utformas så att det blir möjligt att separat bedöma lokalbehoven

för grundläggande utbildning samt för forskarutbildning och forskning.

2

* —

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt Nr 76

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investeringsplan. I pla­ nen tas för varje objekt upp en kostnadsram. Medelsförbrukningen för de skilda objekten har uppskattats med utgångspunkt i angivna tidpunkter för byggstart och färdigställande.

Investeringsplan

(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning

Bygg­ start mån./år

Färdig­ ställande mån./år

1.4.68 1.4.69 Faktisk t. o. m. 1968/69

Beräknad för

' 1969/70 1970/71

Stockholm

Ersättning till Skogs- och lant­

bruksakademien .................. 2 825 2 825 2 600 Försörjningsåtgärder inom

Frescatiområdet: Översiktlig planläggning . . . Slutredovisat ........................] Anslutningsavgifter............. Övriga åtgärder................... |

1 000

9 000

1 000

811 245 10 000

962 | 811 | 127 3 640 |

2 000 1 500

successivt

Om- och tillbyggnad för far­

makologi .............................. 5 065 5 070 5 065 5

6.64 12.66

Försörjningsåtgärder inom ka­

rolinska institutets område: Översiktlig planläggning . . . Anslutningsavgifter............. ] Övriga åtgärder................... j

550

| 3 500

690 4 300

516 I 2 353 I

1000 500

successivt

Tillbyggnad vid institutionen

för fysiologi och medicinsk fysik....................................... 4 250 4 255 4 252 3

6.65 1.67

Försörjningsåtgärder inom tek­

niska högskolans område . . 6 122 6 142 5 682 200 200 successivt Nybyggnad för sektion B . .. .

14 015 14 053 13 336

680

7.65 12.67

Nybyggnad av simhallsanlägg-

ning vid gymnastik- och idrottshögskolan ................. 5 710 5 710 7 192 323

11.65 9.67

Om- och tillbyggnad för för-

svarsmedicinsk forskning m. m........................................

2 670 2 695 2 690 5

5.67 2.69

Nybyggnad för sektion A

m. m......................................... 14 580 14 950 3 850 7 000 3 000 4.68

4.70

Ombyggnad för sektion E

m. m......................................... 6 300 6 440 3 438 2 000 1 000 4.68 9.69 Ombyggnad för fysik, central­

verkstad m. m....................... 1 525 1 560 584 700 200 4.68 9.69 Laboratoriebyggnad vid karo­

linska institutet ................... 17 665 24 600 6 662

10 000 5 000 5.68 7.71

Nybyggnader inom Frescati­

området för icke-laborativa institutioner ....................... 72 500 74 900 7 548 20 000 30 000 9.68 8.72

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

21

Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

Bygg-

start

mån./år

Färdig­

ställande

mån./år

1.4.68

1.4.69

Faktisk

t. o. m.

1968/69

Beräknad för

1969/70

1970/71

Tillbyggnad för sektion L ..

2 540

2 610

501

1 500

500

10.68

12.69

Nybyggnad för tandläkarut­

bildning ................................

500

500

(delram) (delram)

500

Matsal inom Frescatiområdet

1 700

2 540

2 340

200

9.69

7.70

Markförvärv från Bergianska

stiftelsen................................

5 000

5 000

5 000

Nybyggnad för kemi m. m. . .

35 900

12 000

5.71

5.73

Ny- och ombyggnad för sek­

tion V....................................

9 045

2 500

1.71

10.72

Utbyggnad av statens biblio-

teksdepå i Bålsta ...............

2 020

1 100

9.70

8.71

Uppsala

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning . .

Anslutningsavgifter ..........

Slutredovisat .......................

Övriga åtgärder...................

600

2 000

} 8 000

660

2 000

35

8 000

518 |

1901 |

35

5 457 )

■ 1 000

1 000

successivt

Om- och tillbyggnad för uni­

versitetsbiblioteket .............

12 215

12 330

10 433

1 800

90

4.64

5.70

Tillbyggnad för växtbiologi ..

1 165

1 165

1 152

13

12.63

7.65

Ombyggnad av Gustavianum

825

765

740

25

11.64

12.66

Byggnadsarbeten vid Klubbans

biologiska station ...............

285

285

256

29

3.67

10.67

Nybyggnader på Artillerifältet

etapp I ................................

29 885

30 340

26 900

4 000

500

6.66

3.69

Nybyggnad för fysiska insti­

tutionen m. m.......................

13 400

13 815

4 633

8 000

1 100

6.68

9.70

Fastighetsförvärv ...................

1 285

705

700

5

Linköping

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ..

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

500

2 000

8 000

600

2 000

8 000

2 500

2 500

successivt

Nybyggnader på Vallaområ­

det ........................................

80 000

85 800

10 000

30 000

5.69

5.72

Jönköping

Om- och tillbyggnad för lärar­

högskolan m. m.....................

5 300

500

2 500

4.70

7.72

Kalmar

Ombyggnad för lärarhögsko­

lan m. m................................

2 7002

900

1 400

4.70

6.71

Kristianstad

Ombyggnad för lärarhögsko­

lan ........................................

3 2002

1 000

1 900

4.70

6.71

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 16 år 1970

Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

Bygg-

Färdig-

, ,

~-----------

——-------------------------------- start

ställande

i.4.68

1.4.69

Faktisk Beräknad för mån./år mån./år

t. o. m. ------------------------

1968/69

1969/70

1970/71

Lund

Nybyggnad för växtfysiologi

Tillbyggnader för fysik ....

Försörj ningsåtgärder:

Översiktlig planläggning . .

Anslutningsavgifter.............

Övriga åtgärder...................

Nybyggnad för observatorium

på Romeleåsen ...................

Nybyggnader för kemiska in­

stitutionen ............................

Fastighetsförvärv ...................

Nybyggnad för bakteriologi

m. m........................................

Nybyggnad för radiofysik . .

Tillbyggnad för fysiologi och

medicinsk fysik...................

Nybyggnad för matematik

m. m........................................

Nybyggnad för sektion E . . . .

Nybyggnad för sektion M . ..

Nybyggnad för sektion A . ...

Nybyggnad för sektion V ... .

Nybyggnad för datamaskin-

central ....................................

Fundament m. m. för konst­

verk .......................................

Ombyggnad för farmakologis­

ka institutionen...................

Göteborg

Nybyggnad för humanistiska

fakulteten, etapp I...............

Försörjningsåtgärder för hu­

manistiska fakulteten m. m.:

Översiktlig planläggning ..

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

Byggnadsarbeten m. m. för

zoologisk station på Tjärnö

Nybyggnad för odontologiska

fakulteten ............................

Tillbyggnad för anatomi ....

Försörjningsåtgärder inom me-

dicinarområdet:

Översiktlig planläggning . .

Anslutningsavgifter

Övriga åtgärder . .

6 170

6 170

6 141

8 700

8 650

8 562

1 100

3 200

17 500

1 100

3 200

17 500

945

915

11 244

750

750

698

78 465

79 000

68 684

3 410

3 135

2 010

11 600

11 100

10 407

2 530

2 530

2 399

2210

2 130

2 036

11 150

11 150

10 989

17 500

17 250

17 114

27 250

27 150

26 662

8 340

8 340

8 225

21 455

21 455

20 834

2 300

2 190

1 916

310

310

251

3 245

3 365

1 719

3 500

3 500

3 334

140

140

61

70

70

68

520

520

462

1 120

1 145

915

57 775

58 500

50 814

1 535

1 500

1 442

660

660

578

6 700

6 700

655

1 384

29

7.61

7.63

88

6.63

10.65

2 000

1 000

successivt

52

1.65

8.66

6 000

2 300

10.64

2.69

1 125

693

8.65

7.67

131

11.66

1.68

94

1.66

3.67

161

8.62

7.64

136

5.63

7.65

180

300

1.64

6.66

115

2.64

7.65

400

200

3.65

7.67

170

100

12.67

11.68

50

9

8.67

12.67

1 500

100

4.68

1.70

166

9.64

12.65

100

39

successivt

200

20

10.68

6.69

5 000

1 000

6.65

6.69

58

4.66

3.67

1 500

1 000

successivt

Kungl. Mcij:ts proposition nr 16 år 1970

23

Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

Bygg- Färdig-

----------------------------- -------------------------------------- start ställande

1.4.68

1.4.69

Faktisk

t. o. m.

1968/69

Beräknad för

män./år män./år

1969/70

1970/71

Nybyggnad för sektion

K . .

24 050

25 5001

23 182

2 000

300

11.61

7.64

Nybyggnad för sektion

V . .

33 650

34 no

27 203

5 000

1 800

11.63

7.69

Tilibyggnad för sektion

E

m. m........................................

5 600

5 500

5 228

272

6.64

11.65

Utökning av panncentralen

m. m. vid Chalmers teknis­

ka högskola .......................

4 210

4210

3 377

800

33

4.67

1.69

Försörjningsåtgärder inom

Chalmers tekniska högsko­

las område:

Översiktlig planläggning . .

Slutredovisat .......................

|

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

|

1 100

13 000

1 100

986

J 12 000

1 028

|

986 |

1 211

6 255 )

'

1 500

1 000

successivt

Ny- och ombyggnad för sek­

tion

M ......................................

25 800

26 200

21 194

4 000

900

8.66

8.69

Hörsalsbyggnad vid Chalmers

tekniska högskola...............

2 585

2 500

2 478

22

11.65

1.67

Nybyggnad för sektion A

m. m........................................

17 125

17 280

15 078

2 000

200

11.65

4.68

Nybyggnad för botaniska in­

stitutionen ............................

11 530

11 770

8 510

3 000

200

8.67

11.69

Nybyggnad för zoologiska in­

stitutionen ............................

13 460

13 460

4 634

6 000

500

12.67

2.70

Nybyggnad för institutionen

för hygien m. m...................

5 200

5 360

2 279

2 000

500

6.68

1.70

Nybyggnad för fysiska insti­

tutionen m. m.......................

17 200

18 300

1 567

10 000

6 000

8.68

3.71

Forskningslaboratorium inom

medicinarområdet ...............

3 770

4 015

60

3 000

10.70

4.72

Örebro

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning . .

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

3 000

600

550

2 000

j

1 500

1 000

successivt

Nybyggnader för gymnastik-

och idrottshögskolan ....

10 700

2 300

7 000

5.70

9.71

Falun

Ombyggnad m. m. för lärar-

3 000

600

2 000

5.70

8.71

Gävle

Ombyggnad m. m. för lärar­

högskolan m. m.....................

4 300

800

2 500

5.70

7.71

Härnösand

Ombyggnad för lärarhögsko­

lan ........................................

2 9002

700

1 700

5.70

7.71

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

Bygg- Färdig-

—--------------------------

-------------------------------------- start ställande

1.4.68

1.4.69

Faktisk Beräknad för mån./år mån./år

t. o. m. —-------------------- -

1968/69

1969/70

1970/71

Umeå

Nybyggnad för anatomi och

histologi ................................

8 760

8 780

8 679

101

6.64

9.65

Nybyggnad för lu-block,

etapp I ................................

6 000

6 000

5 866

134

6.64

1.66

Nybyggnad för lu-block,

etapp II ................................

7 200

7 150

6 932

218

6.65

1.67

Nybyggnad för kemi-hufo ..

15 000

14 850

14 353

497

6.65

8.67

Nybyggnad för zoologi, gene-

tik-hufo ................................

4 455

4 375

4 205

170

3.66

8.67

Nybyggnad för fysiologi, bo­

tanik m. m. — hufo...........

16 240

16 500

13 978

1 500

600

1.67

1.69

Nybyggnad för bibliotek, sam­

hällsvetenskap m. m............

24 000

21 800

20 595

1 000

150

6.66

8.68

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ..

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

1 250

800

12 000

1 300

800

12 400

1 296

575

8 803

J

2 000

500

successivt

Nybyggnad för administra­

tion, datamaskincentral

m. m........................................

4 075

4 075

3 805

250

20

Nybyggnad för matsal m. m.

6 960

7 145

3 929

2 900

100

6.68

2.70

Nybyggnad för lu-block,

etapp III ............................

8 500

9 000

690

3 500

4 500

9.69

5.71

Luleå

Om- och tillbyggnad för lärar­

högskolan m. m....................

6 200

500

5 000

6.70

8.71

Summa ..................................

932 902 1 041 487 603 974 158 240 144 261

Erfarenhetsgrundad reduce­

ring av medelsbehovet ....

24 823

10 261

Beräknat medelsbehov...........

133 417 134 000

1 Jfr prop. 1969: 150 (bil. 4 s. 23)

2 Jfr prop. 1970: 2 (bil. 5 s. 18)

Som framgår av förslaget till investeringsplan kan ett antal av de tidigare upp­

förda kostnadsramarna sänkas, i vissa fall med betydande belopp. I andra fall kan

ramarna bibehållas oförändrade. Jag har i det föregående i regel inte redogjort

för de objekt för vilka gällande ramar behöver höjas endast med hänsyn till den

allmänna byggnadskostnadsstegringen och ökningen av byggnadsstyrelsens för-

skottsstatspålägg.

I förslaget till investeringsplan har jag fört upp nya kostnadsramar för nybygg­

nad för kemi m. m. samt ny- och ombyggnad för sektion V i Stockholm. Jag har

vidare fört upp en ny kostnadsram för utbyggnad av statens biblioteksdepå i Bålsta.

25

Som jag redovisade i prop. 1969:36 (s. 5 och 15) har byggnadsstyrelsen anmält

att kostnadsramen för nybyggnad av simhallsanläggning vid gymnastik- och idrotts­

högskolan i Stockholm överskridits på grund av merkostnader till följd av brister

och felaktigheter i bygghandlingarna. Riksrevisionsverket har numera yttrat sig i

ärendet. Byggnadsstyrelsen redovisar att förhandlingar om ersättning för merkost­

naderna fortfarande pågår och att storleken av det belopp som kan återvinnas f. n.

inte går att ange. Jag har mot denna bakgrund i mitt förslag till investeringsplan

fört upp kostnadsramen för objektet med oförändrat belopp.

I prop. 1968:104 (s. 16 och 24) redogjorde jag för ett forskningslaboratorium

inom medicinarområdet i Göteborg. Byggnadsstyrelsen har projekterat denna till­

byggnad till byggnaderna för de medicinskt teoretiska institutionerna till förslags-

handlingar och redovisat att laboratoriet inrymmer 1 820 m2 rumsyta, vilket är

mer än vad som tidigare beräknats. Styrelsen avser att spränga ut och inreda käl­

larplanet i den omfattning som ryms inom kostnadsramen för objektet. Detta ytter­

ligare lokaltillskott avses användas bl. a. för att öka antalet skyddsrumsplatser

inom området. Huvuddelen av lokalerna inom laboratoriet avses stå till konsisto­

riets förfogande för skiftande forskningsändamål och alltså inte permanent tillde­

las en viss institution. Kungl. Maj:t har den 13 februari 1970 uppdragit åt styrel­

sen att utföra forskningslaboratoriet.

I det föregående har jag redovisat det avtal om markområden för högre utbild­

ning m. m. i Örebro som träffats av statens förhandlingsnämnd. För egen del fin­

ner jag avtalet godtagbart. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå Kungl.

Maj:t att godkämia avtalet. För anslutningsavgiften enligt avtalet har en kost­

nadsram förts upp i förslaget till investeringsplan.

Reformeringen av lärarutbildningen medför, som jag redovisat i det föregående,

att lärarhögskolorna behöver få utökade eller omändrade lokaler. Redogörelser

för de arbeten som avser lärarhögskolorna rn. m. i Kalmar, Kristianstad och Härnö­

sand har tidigare lämnats i prop. 1970: 2 (bil. 5 s. 18). Nya kostnadsramar har

i förslaget till investeringsplan förts upp för lärarhögskolorna m. m. i Jönköping,

Falun, Gävle och Luleå. Den beräknade medelsförbrukningen för innevarande

och nästa budgetår för dessa sju objekt utgör sammanlagt ca 22 milj. kr.

Som jag nämnt i det föregående har jag i detta sammanhang tagit upp endast så­

dana byggnadsobjekt för vilka projekteringen nått det stadium då redovisning till

riksdagen — enligt handläggningsordningen — bör ske eller för vilka byggnads­

arbetena avses bli påbörjade under innevarande kalenderår. Sedan projekterings-

handlingar m. m. redovisats räknar jag med att det under nästa budgetår skall bli

möjligt att föreslå att ytterligare objekt tas upp i investeringsplanen.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investeringsplan

gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medels­

förbrukningarna för de enskilda objekten. Jag räknar med att medel kan anvisas

på tilläggsstat, om det visar sig nödvändigt för att den planerade byggnadsverk­

samheten skall kunna genomföras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande an­ slagsberäkning.

Medelstillgång

Reservation 1.7.69......................... Anslag för 1969/70 ..................... Anslag för 1970/71 (förslag)___

A nslagsberäkning

(1 000-tal kr.)

Beräknad medelsförbrukning

17 417 1969/70 .......................................... 133 417 120 000 1970/71 ............................................ 134 000 130 000

267 417

267 417

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

a) godkänna de riktlinjer för dimensionering av grundläggan­ de utbildning inom vissa laborativa ämnesområden som jag för­ ordat i det föregående,

b) till Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högsko­ lor m. m. för budgetåret 1970/71 under statens allmänna fastig- hetsfond anvisa ett investeringsanslag av 130 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

27

Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.

1968/69 Utgift ........... 57 587 432 Reservation .................... 2 097 123

1969/70 Anslag ......... 60 000 000

1970/71 Förslag ___ 60 000 000

Anslagsförslag m. in.

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av

lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildningsdepartementets område

samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa

högskolor m. m. omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift att bl. a. utarbeta

utrustningsprogram, innefattande förslag till kostnadsramar, för samtliga läroan­

stalter på resp. ort och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden

för universitet och högskolor som i sin tur är anslagsbegärande myndighet i utrust-

ningsfrågor och som sedan har att vidta erforderliga åtgärder för programmens

förverkligande.

Byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté har

hand om den verksamhet som avser planering och upphandling av snickeriinred­

ningar (laboratorie- och hörsalsinredningar) samt el-armatur och möbler m. m.

Förevarande reservationsanslag är genom beslut av Kungl. Maj:t innevarande

budgetår fördelat på följande sätt

Byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté ___ 18 000 000

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor .................................................. 41 500 000

Till Kungl. Maj:ts disposition .............................................................................. 500 000

60 000 000

De angivna medlen av 18 och 41,5 milj. kr. disponeras enligt av Kungl. Maj:t

fastställda inrednings- resp. utrustningsplaner.

Anslagsframställningar avseende nästa budgetår föreligger från byggnadsstyrel­

sen, tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté samt utrustningsnämnden

för universitet och högskolor.

Byggnadsstyrelsen

Styrelsen hemställer att 18 milj. kr. anvisas för styrelsens utredningsverksamhet

budgetåret 1970/71. I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. —

styrelsens förslag till nya och ändrade kostnadsramar. Vissa av de kostnadsramar

som i gällande inredningsplan uppförts som definitiva har kunnat sänkas.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Objekt

Tidigare medgiven ram

Begärd ny ram

Nu begärd ram

eller begärd

definitiv

delram

ändring av

tidigare ram

definitiv

delram

Stockholm

Statens biblioteksdepå i Bålsta ....

+ 1 500

1 500

Journalisthögskolan ...........................

+ 640

640

Linköping

Teknisk utbildning och forskning

samt universitetsfilialen ...............

2 500

+4 500

7 000

Växjö

Universitetsfilialen ...........................

330

+

70

400

Lund

Bakteriologi m. m................................

900

- 150

750

Göteborg

Seminariet för huslig utbildning ....

1 075

- 275

800

Fysiska institutionen m. m..................

1 700

+ 600

2 300

Sektion E ............................................

+ 600

600

Karlstad

Universitetsfilialen ...........................

Örebro

Nybyggnader för gymnastik- och

360

+ 290

650

idrottshögskolan ............................

+ 615

615

Umeå

Lu-blocket ............................................

2 325

+ 1 600

3 925

Tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté

Kommittén beräknar medelsbehovet för kommitténs inredningsverksamhet till

1 750 000 kr. för budgetåret 1970/71.

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsområde avsedda

anslagsposten för budgetåret 1970/71 beräknas till 47 milj. kr.

Med överlämnande av förslag från LUP-kommittéema, universitetskanslersäm-

betet, skolöverstyrelsen och interimsstyrelsen för den medicinska och tekniska ut­

bildnings- och forskningsenheten i Linköping hemställer nämnden vidare om änd­

ring av befintliga kostnadsramar eller införande av nya sådana i utrustningsplanen

för nästa budgetår. Nämnden föreslår därutöver, att ramarna för vissa utrustnings-

objekt, som enligt nämnden kan beräknas bli slutförda under budgetåret 1969/70,

inte skall föras upp i planen för nästa budgetår.

I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. — de föreslagna nya

och ändrade kostnadsramarna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

29

Objekt

Tidigare medgiven ram Begärd ny ram Nu begärd ram

------ ;------------------------- eller begärd ------------------------

definitiv delram

ändring av

definitiv delram

tidigare ram

Stockholm

Medicinskt teoretiska institutionerna

Sektion A ............................................

Sektion L ............................................

Kungl. biblioteket................................

Dramatiska institutet m. m.:

Inredning ........................................

Utrustning........................................ 10 000

Icke-laborativa institutioner vid uni­

versitetet ........................................

Kemi-hufo m. m...................................

Matsal inom Frescatiområdet...........

Seminariet för huslig utbildning ....

U ppsala

Nybyggnader på Artillerifältet,

etapp I:

c) Djurhus........................................

d) Övrig gemensam utrustning ..

e) Apparatur m. m. för lu ..........

f) Apparatur m. m. för hufo ....

Fysiska institutionen .......................

Telefonväxel (kv. Observatoriet)

Linköping

Teknisk utbildning och forskning

samt universitetsfilialen ...............

Växjö

Universitetsfilialen ............................

Karlstad

Universitetsfilialen ............................

Örebro

Gymnastik- och idrottshögskolan

Umeå

Telefonväxel ........................................

Skoglig produktionslära ...................

Lärar h ögskolorna

Intern television m. m.........................

Inlämingsstudior ................................

AV- och laboratoriemateriel m. m.

Till Kungl. Maj.ts disposition (bud­

getåret 1968/69) ............................ 2 000

Till Kungl. Maj.ts disposition (bud­

getåret 1970/71) ...........................

Till universitetskanslersämbetets dis­

position (budgetåret 1970/71) ....

5 000

+4 775

9 775

1 800

}+l 050

1 850

1 000

750

+

55

805

1 600

+ 700

2 300

+ 720

10 720

600

+ 1 900

2 500

+ 7 000

+ 320

320

7 000

+2 000

2 000

500

+ 500

1 000

550

+ 215

765

2 600

+ 1 000

3 600

2 400

+ 500

2 900

1 000

+2 075

3 075

+ 1 200

1 200

4 000

+ 6 000

10 000

320

+

OO

o

400

320

+ 100

420

+ 400

400

650

+ 120

770

+ 275

275

750

+3 350

4 100

600

+ 850

1 450

2 400

+ 5 600

8 000

-1 695

305

+2 000

2 000

+20 000

20 000

3

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 76

30

Stockholm

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Medicinskt teoretiska institutionerna. I det föregående har jag redogjort för den

utökade laboratoriebyggnad som f. n. utförs på karolinska institutets område.

Byggnadsobjektet omfattar sammanlagt 9 930 m2 rumsyta och har kostnadsbe­

räknats till 24,6 milj. kr.

I utrustningsplanen är en delram av 5 milj. kr. uppförd för de medicinskt teore­

tiska institutionerna (jfr prop. 1969: 36 s. 22 och 35). Ramen avser såväl en tidi­

gare färdigställd tillbyggnad vid institutionen för fysiologi och medicinsk fysik och

övriga befintliga byggnader som den nya laboratoriebyggnaden.

LUP-kommittén har nu lagt fram förslag till en definitiv kostnadsram för ut-

rustningsobjektet.

För gemensam utrustning beräknar kommittén ca 1,5 milj. kr., varav 110 000 kr.

för verkstadsutrustning, 210 000 kr. för AV-utrustning, 600 000 kr. för TV-utrust-

ning, 70 000 kr. för skriv- och stencilcentral, AV-förråd, varumottagning m. m.,

393 000 kr. för teletekniska anläggningar och 100 000 kr. för flyttningskostnader

m. m.

Kommittén tar upp 3 575 000 kr. för apparatur m. m. för lägre undervisning

(lu) och 3,7 milj. kr. för apparatur m. m. för högre undervisning och forskning

(hufo) enligt följande.

lu

hufo

Anatomi ........................................................................................... 1 025 000

1 000 000

Histologi ........................................................................................... 700 000

900 000

Medicinsk kemi ............................................................................... 650 000

800 000

Fysiologi och medicinsk fysik samt farmakologi (enbart lu)

1 200 000

1 000 000

Vidare har enligt kommittén 1 milj. kr. disponerats för utrustning av den förut

nämnda tillbyggnaden vid institutionen för fysiologi och medicinsk fysik. LUP-

kommittén föreslår sålunda en definitiv kostnadsram av (1 500 000 + 3 575 000 +

3 700 000+ 1 000 000 = ) 9 775 000 kr.

I inredningsplanen har för de medicinskt teoretiska institutionerna förts upp en

definitiv kostnadsram av 4,2 milj. kr. (jfr prop. 1969: 137 s. 26, SU 187, rskr 421

och 1969: 150 bil. 4 s. 20, SU 183, rskr 417).

Sektionerna A, L och V. Den årliga intagningen av studerande ökade vid sek­

tion A vid tekniska högskolan i Stockholm höstterminen 1967 från 72 till 90 och

vid sektion L höstterminen 1966 från 56 till 60 samt höstterminen 1967 med

ytterligare 10 till 70.

I prop. 1968: 104 (s. 4) lämnades redogörelse för en nybyggnad för sektion A

m. m. Därav framgår bl. a. att nybyggnaden, som beräknas vara färdigställd i april

1970, omfattar ca 6 920 m2, vilket innebär en ökning av sektionens lokaler med ca

2 700 m2. Kostnaden för byggnaden och tillhörande försörjningsåtgärder har be­

räknats till 14 950 000 kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 76 år 1970

31

I nämnda proposition (s. 8) redovisas även en tillbyggnad för sektion L. Bygg­

naden, som färdigställdes i december 1969, omfattar 1 144 m2 och har kostnads­

beräknats till 2 610 000 kr.

I det föregående har jag redogjort för ny- och ombyggnad för sektion V. Kost­

naderna för byggnadsobjektet inkl. försörjningsåtgärder har beräknats till 9 045 000

kr.

I gällande utrustningsplan är för sektionerna A, L och V uppförd en delram av

1,8 milj. kr. För sektion L föreslår kommittén en kostnadsram av 1 milj. kr., var­

av 200 000 kr. för gemensam utrustning och 800 000 kr. för apparatur m. m. För

sektion A föreslår kommittén en kostnadsram av 1 850 000 kr. enligt följande.

Kungl. biblioteket. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 750 000 kr.

för kungl. biblioteket (jfr prop. 1965: 104 s. 613). LUP-kommittén föreslår att ra­

men höjs med 55 000 kr. till 805 000 kr. och därvid betecknas som definitiv. Höj­

ningen avser kostnaderna för TV-utrustning m. m. Utrustningskostnadema för

det underjordiska bokmagasin som nu byggs bör enligt kommittén kunna bestridas

inom kostnadsramen.

Dramatiska institutet m. m. Av redogörelsen för objektet i prop. 1969: 1 (bil. 10

s. 154, 164 och 169) framgår att staten förhyrt lokaler för dramatiska institutet

och en rad andra ändamål i Svenska filminstitutets nybyggnad på Gärdet i Stock­

holm, vilken beräknas vara färdig hösten 1970. Utrustningsnämnden fick den 8

mars 1968 i uppdrag att inreda och utrusta dessa lokaler. I gällande utrustnings­

plan finns uppförd en definitiv kostnadsram av 10 milj. kr. för utrustning av

dramatiska institutet (jfr prop. 1969: 2 bil. 6 s. 28). Vidare har en i utrustningspla­

nen tidigare uppförd delram av 1 milj. kr. för inredning av de lokaler som staten

hyrt i ifrågavarande nybyggnad (jfr prop. 1969: 36 s. 25 och 35) höjts till 1,6 milj.

kr. (jfr prop. 1970: 2 bil. 5 s. 15, SU 25, rskr 68).

Utrustningsnämnden har nu slutfört sin projektering av erforderlig inredning för

de förhyrda lokalerna. Nämnden föreslår att en definitiv kostnadsram av 2,3 milj.

kr. för inredning förs upp i utrustningsplanen. Inom denna ram har beräknats

0,4 milj. kr. för ändamål som brukar bekostas från investeringsanslag. Nämnden,

föreslår vidare att den definitiva kostnadsramen av 10 milj. kr. för utrustning höjs

med 720 000 kr.

Icke-laborativa institutioner vid universitetet. I det föregående har jag redogjort

för de sex nybyggnaderna för icke-laborativa institutioner i Frescati. Byggnads-

Gemensam utrustning.............................................................

Byggnadsfunktionslära .........................................................

Konstruktionslära (varav för konditioneringsutrustning

610 000) ..............................................................................

Byggnadsakustik ......................................................................

Övriga institutioner..................................................................

365 000

300 000

950 000

200 000

35 000

komplexet, som omfattar drygt 40 000 m2 rumsyta, har kostnadsberäknats till

74,9 milj. kr. För objektet är en delram av 4 milj. kr. uppförd i inredningsplanen.

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av

600 000 kr. för ifrågavarande institutioner nästa budgetår höjs till 2,5 milj. kr.

Ramen bör enligt kommittén fortfarande betecknas som delram. Av sistnämnda be­

lopp avser 700 000 kr. teletekniska anläggningar, 300 000 kr. AV-utrustning,

400 000 kr. TV-utrustning och språklaboratorier, 700 000 kr. utrustning av de

institutionslokaler som beräknas vara färdigställda före årsskiftet 1971/72 och

400 000 kr. utrustning av gemensamma lokaler, institutionsgruppsbibliotek, flytt­

ningskostnader m. m.

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Matsal inom Frescatiomradet. Som jag redovisat i det föregående kommer sam­

manlagt 800 platser, varav 250 kaféplatser, att anordnas i en provisorisk matsal

inom Frescatiområdet. Matsalen avses bli tagen i bruk till höstterminen 1970.

I investeringsplanen är för objektet uppförd en kostnadsram av 2 540 000 kr.

och i inredningsplanen en definitiv kostnadsram av 325 000 kr. (jfr prop. 1969: 150

bil. 4 s. 20 och 23).

Utrustningsnämnden föreslår i samråd med universitetsrestaurangkommittén

en kostnadsram av 320 000 kr. för utrustning av matsalen.

Statens biblioteksdepa i Bålsta. I det föregående har jag redogjort för den pla­

nerade utbyggnaden av biblioteksdepån i Bålsta. För inredning av utbyggnaden

redovisar byggnadsstyrelsen två alternativ. Kostnaderna för fast hyllinredning upp­

skattas till 900 000 kr. Kostnaderna för inredning med tätpackningssystem upp­

skattar byggnadsstyrelsen till 1,5 milj. kr. Styrelsen föreslår att en definitiv kost­

nadsram med sistnämnda belopp förs upp i inredningsplanen.

Uppsaia

Nybyggnader på Artillerifältet, etapp I. Redogörelse för dessa nybyggnader läm­

nades senast i prop. 1969: 36 (s. 26). Nybyggnaderna planeras för att tillgodose

lokalbehoven för de medicinskt teoretiska ämnena samt den farmaceutiska fakul­

teten, som skall flyttas till Uppsala (jfr prop. 1965: 141, SU 173, rskr 411). Vidare

avses lokaler för vissa naturvetenskapliga ämnesområden bli förlagda till nybygg­

naderna.

Etapp I omfattar ca 13 300 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till

30 340 000 kr. I gällande inredningsplan finns för etappen uppförd en delram

av 4 milj. kr. I följande sammanställning redovisas de i gällande utrustningsplan

uppförda delramama för objektet (jfr prop. 1969: 36 s. 26 och 35) samt de av

LUP-kommittén föreslagna höjningarna.

Kungl. Maj:ts proposition nr

76

år 1970

33

135 000

450 000

500 000

+

500 000

550 000

+

215 000

2 600 000

+1 000 000

2 400 000

+

500 000

6 635 000

+2 215 000

Kommittén beräknar, i avvaktan på att det skall bli möjligt att göra en samlad

bedömning av utrustningen för det djurhus som ingår i etapp I och ytterligare ett

planerat djurhus, sammanlagt 1 milj. kr. för utrustning av det förstnämnda djur­

huset.

Under delramen Övrig gemensam utrustning har kommittén tagit upp kostnader

för utrustning i gemensamma lokaler, för teletekniska anläggningar, för konsulter,

flyttningar m. m. Kommittén föreslår att delramen höjs med 215 000 kr. för att den

planerade anskaffningen av utrustning i gemensamma lokaler m. m. skall kunna

genomföras samt för utrustning av en provisorisk matsal och anskaffande av en

mindre transportbil.

Inom den i gällande utrustningsplan upptagna delramen av 2,6 milj. kr. för

utrustning av lokalerna för grundutbildning (lu) beräknar kommittén 2 191 000 kr.

för anatomi, histologi, medicinsk kemi, fysiologi och medicinsk fysik samt farma­

kologi. Vidare beräknar kommittén 80 000 kr. för medicinsk mikrobiologi, 185 000

kr. för mikrobiologi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, 24 000 kr. för

biokemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och 120 000 kr. för bio­

kemi vid farmaceutiska fakulteten. Härutöver tar kommittén upp 1 milj. kr. för

utökad laborationsundervisning till följd av omläggningen av studieordningen vid

farmaceutiska fakulteten (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 285).

För utrustning för högre utbildning och forskning (hufo) beräknar kommittén

300 000 kr. för anatomi, histologi och medicinsk kemi samt 2,1 milj. kr. för

fysiologi, medicinsk fysik och farmakologi. Kommittén föreslår en höjning av del­

ramen med 500 000 kr. för biokemi, toxikologi och farmakologi vid farmaceutiska

fakulteten.

Fysiska institutionen. Som framgår av redogörelsen för nybyggnaden för fysiska

institutionen m. m. i prop. 1968: 104 (s. 9) får fysiska institutionen, som nu dispo­

nerar ca 8 100 m2 nettoyta (jfr SOU 1965: 12 s. 631), genom nybyggnaden ett lo­

kaltillskott om ca 3 500 m2 rumsyta. Till nybyggnaden skall vidare förläggas den

Tandem van de Graaff-accelerator för vilken jag redogjort i prop. 1969: 36 (s. 27)

och vissa utrymmen som behövs i anslutning till acceleratorn. I gällande inrednings-

plan är uppförd en definitiv kostnadsram av 1,2 milj. kr. för nybyggnaden (jfr

prop. 1968: 104 s. 43).

Antalet utbildningsplatser i fysik vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

vid universitetet skall vara 240 enligt den nu gällande riktpunkten för plane­

ringen för de spärrade naturvetenskapliga ämnena (jfr prop. 1965: 141 s. 43 och

140, SU 173, rskr 411). Vid universitetet i Uppsala bedrivs vidare sedan 1962

Telefonväxel .......................

Verkstad ..............................

Djurhus ................................

Övrig gemensam utrustning

Apparatur m. m. för lu .. .

Apparatur m. m. för hufo .

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 76 år 1970

civilingenjörsutbildning med en intagning av 30 studerande årligen. Läsåret 1968/

69 började vid universitetet fyraårig civilingenjörsutbildning med 60 utbildnings­

platser per år (jfr prop. 1965: 141 s. 139).

På uppdrag av Kungl. Maj:t utreder universitetskanslersämbetet frågan om

anordnande av teknisk utbildning — motsvarande de ämnesteoretiska delarna av

nuvarande utbildning för teknisk magisterexamen — inom ramen för en fastare

organisation av utbildningen vid de filosofiska fakulteterna (jfr prop. 1969: 1 bil.

10 s. 325). I avvaktan på förslag i hithörande frågor har den tidigare planerade

utbildningen för teknisk magisterexamen i Uppsala inte anordnats (jfr prop.

1968: 1 bil. 10 s. 287).

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 1

milj. kr. höjs till 3 075 000 kr. Ramen kan enligt kommittén därvid betecknas som

definitiv. Av sistnämnda belopp avser 400 000 kr. utrustning i fysik för de två

första årskurserna av den fyraåriga civilingenjörsutbildningen, 1 125 000 kr. äm-

nesinriktad basutrustning och basutrustning av lokalerna i nybyggnaden samt

1 550 000 kr. laborations- och demonstrationsutrustningen. Kommittén beräknar

att den föreslagna laborationsutrustningen kommer att räcka för framtida tekniska

magisterutbildning om denna ges en elektroteknisk inriktning.

Linköping

Teknisk utbildning och forskning samt universitetsfilialen. I det föregående har

jag redogjort för de planerade nybyggnaderna inom Vallaområdet. Som framgår av

redogörelsen beräknas den första inflyttningen kunna ske till höstterminen 1970.

Interimsstyrelsen föreslår nu att den i utrustningsplanen uppförda delramen av

4 milj. kr. höjs till 10 milj. kr., varav 9 milj. kr. avser teknisk utbildning och forsk­

ning samt 1 milj. kr. universitetsfilialen. Ramen bör enligt styrelsen fortfarande

betecknas som delram.

I inredningsplanen är uppförd en delram av 2,5 milj. kr. Byggnadsstyrelsen före­

slår att ramen höjs till 7 milj. kr. och alltfort betecknas som delram.

Göteborg

Fysiska institutionen m. m. Redogörelse för nybyggnaden för fysiska institutio­

nen m. m. lämnades senast i prop. 1969: 36 (s, 10 och 31). Nybyggnaden, som

beräknas vara färdigställd i mars 1971, omfattar sammanlagt ca 7 200 m2 rumsyta

och har kostnadsberäknats till 18,3 milj. kr. För objektet finns en definitiv kost­

nadsram av 6,9 milj. kr. uppförd i utrustningsplanen.

Byggnadsstyrelsen föreslår nu att den i inredningsplanen uppförda delramen av

1,7 milj. kr. för objektet höjs till 2,3 milj. kr. Ramen kan enligt styrelsen därvid

betecknas som definitiv.

Örebro

Kungl. Maj.ts proposition nr 76 år 1970

35

Gymnastik- och idrottshögskolan. I det föregående har jag redogjort för nybygg­

naderna för gymnastik- och idrottshögskolan. Byggnaderna omfattar en rumsyta

av 5 150 m2 och har kostnadsberäknats till 10,7 milj. kr. Byggnadsobjektet består

av en idrottshall i ett plan och en gymnastikbyggnad i två plan förenade genom

gångkulvert. Byggnaderna beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 1971.

LUP-kommittén för Uppsala föreslår att en definitiv kostnadsram av 400 000 kr.

för högskolan förs upp i utrustningsplanen.

Byggnadsstyrelsen föreslår att en definitiv kostnadsram av 615 000 kr. förs upp

i inredningsplanen.

Umeå

Lu-blocket. För de två första etapperna av lu-blocket, som omfattar lokaler för

naturvetenskaplig och medicinsk grundutbildning, har i inredningsplanen förts upp

en definitiv ram av 2 325 000 kr (jfr prop. 1966: 150 bil. 4 s. 27 och 28). För

täckande av inredningskostnadema för den tredje etappen, för vilken jag redogjort

i det föregående, föreslår byggnadsstyrelsen att nämnda ram höjs till 3 925 000

kr.

Telefonväxel. I utrustningsplanen är en delram av 650 000 kr. uppförd för tele­

fonväxel vid universitetet i Umeå (jfr prop. 1967: 104 s. 34). Den befintliga växeln,

som är placerad i nybyggnaden för administration, datamaskincentral m. m., har

500 anknytningar. Med hänsyn till bl. a. lärarhögskolans planerade förläggning

till universitetsområdet, vilket jag redogjort för i det föregående, bör enligt LUP-

kommittén antalet anknytningar utökas till 700. Kommittén föreslår därför att

nämnda delram höjs till 770 000 kr.

Kostnadsramar för oförutsedda ändamål

Sedan budgetåret 1966/67 har i inrednings- och utrustningsplanerna förts upp

kostnadsramar Till Kungl. Maj:ts disposition (jfr prop. 1966: 104 s. 61) för oför­

utsedda inrednings- och utrustningsbehov samt för mindre objekt för vilka sär­

skilda ramar inte förts upp i inrednings- och utrustningsplanerna. För innevarande

budgetår är dessa kostnadsramar uppförda med ett belopp av 2 milj. kr. vardera.

För nästa budgetår bör enligt berörda myndigheter motsvarande ramar föras upp

med samma belopp, dvs. 2 milj. kr. vardera.

I det föregående har jag redogjort för de ytramar som tills vidare skall tjäna

som riktpunkter för lokalplaneringen av icke-laborativa institutioner vid universi­

teten m. fl. läroanstalter. Enligt universitetskanslersämbetet bör det vara möjligt

att fastställa motsvarande planeringsramar för anskaffande av inredning och utrust­

ning för dessa lokaler. Inom dessa ramar bör enligt ämbetet planerande och verk­

ställande myndigheter kunna anskaffa resurser till såväl nybyggnader som förhyr­

ningar utan att i varje enskilt fall behöva underställa ärendet Kungl. Maj:ts pröv­

ning.

Universitetskanslersämbetet föreslår efter samråd med byggnadsstyrelsen och

samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna att nya kostnadsramar för förhymings-

objekt förs upp i inrednings- och utrustningsplanema, benämnda resp. Till bygg­

nadsstyrelsens disposition och Till utrustningsnämndens disposition.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Till universitetskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen är en kostnadsram uppförd för budgetåret 1969/70 av 10

milj. kr., benämnd Till universitetskanslersämbetets disposition (jfr prop. 1969: 36

s. 37). Ramen avser i första hand att möjliggöra en planmässig upprustning och

komplettering av inredning och utrustning vid institutioner där särskilda behov

föreligger. Inom ramen bestrids också kostnader som föranleds av ändrade studie­

planer. Ramen skall vidare användas för behov som följer av ett ökat utnyttjande

av tekniska hjälpmedel i utbildningen, t. ex. nät för TV-distribution, samt för oför­

utsedda anskaffningsbehov som uppstår under löpande budgetår (jfr prop. 1969:36

s. 32 och 38).

Universitetskanslersämbetet och samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna före­

slår i samrad att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs

upp med 20 milj. kr. Enligt ämbetet och nämnden bör kostnadsramen successivt

ökas till en sådan nivå att all försliten och omodern utrustning kan ersättas efter

rimlig avskrivningstid. Ämbetet och nämnden framhåller att de uppdämda beho­

ven av återanskaffningar, fortsatt upprustning med lättare tekniska hjälpmedel och

språklaboratorier, krav på en mera omfattande basutrustning för läromedelscen-

tralerna samt fortsatt utbyggnad av TV-anläggningar motiverar den föreslagna re­

sursförstärkningen. Vidare behövs enligt ämbetet och nämnden ökade medel för

utrustning föranledd av den nya studieordningen vid de filosofiska fakulteterna.

Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning

som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inred­

nings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

37

Objekt

Förordad

ram eller

förordad

ändring av

tidigare ram

Kostnadsram

Medelsför­

brukning

t. o. m.

30.6.1969

definitiv

ram

delram

art1

Stockholm

Om- och tillbyggnad för farmakologi

700

i

673

Medicinskt teoretiska institutionerna

4 200

i

959

Nybyggnad av simhallsanläggning

vid gymnastik- o. idrottshögskolan

195

i

144

Riksarkivet ..........................................

1 375

i

1 242

Om- och tillbyggnad för försvarsme-

dicinsk forskning m. m....................

300

i

290

Ombyggnad för sektion B ...............

360

i

282

Lokaler i kv. Blästern för tandläkar-

utbildning .........................................

350

i

299

Ombyggnad för fysik, centralverkstad

m. m....................................................

450

i

Nybyggnad av bokmagasin för kungl.

biblioteket ........................................

650

i

182

Ombyggnad för sektion E m. m. ..

1 500

i

Sektionerna A, L och V...................

2 000

i

Icke-laborativa institutioner vid uni-

versitetet ..........................................

4 000

i

209

Matsal inom Frescatiområdet...........

325

i

Statens biblioteksdepå i Bålsta........

+

300

300

3

Sigtuna

Hällsboskolan......................................

600

1

Uppsala

Universitetsbiblioteket .......................

2 900

1

1 940

Nybyggnader på Artillerifältet,

etapp I .............................................

4 000

1

2 678

Nybyggnad för fysiska institutionen

m. m....................................................

1 200

1

42

Linköping

Teknisk utbildning och forskning

samt universitetsfilialen.................

+

3 500

6 000

2 b

534

Växjö

Universitetsfilialen ..............................

+

70

400

2 b

270

Lund

Radiofysik ...........................................

280

1

214

Fysiologi och medicinsk fysik .........

325

1

271

Bakteriologi m. m................................

150

750

2 a

677

Kemiska institutionen ........................

8 250

i

7 688

Nybyggnad för sektion M ...............

2 225

i

2 074

Nybyggnad för sektion A ...............

1200

i

1 078

Nybyggnad för sektion V ...............

2 100

i

2 005

Farmakologiska institutionen ...........

600

i

189

Landsarkivet........................................

1 150

i

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

Objekt

Förordad

Kostnadsram

Medelsför-

ram eller

brukning

förordad

definitiv

t. o. m.

ändring av

ram

delram

art1 2

30.6.1969

tidigare ram

Göteborg

Tillbyggnad för anatomi m. m..........

350

1

316

Nybyggnad för odontologisk fakultet

6 000

1

3 866

Nybyggnad för sektion V ...............

3 600

1

2 286

Nybyggnad för sektion A m. m. ...

2 000

1

1 847

Seminariet för huslig utbildning ....

275

800

2 a

760

Ny- och ombyggnad för sektion M .

Nybyggnad för botaniska institutio-

2 600

1

2 134

nen ...................................................

1 400

1

212

Nybyggnad för zoologiska institutio-

nen ...................................................

1 500

1

285

Nybyggnad för institutionen för hy­

gien m. m...........................................

Forskningslaboratorium inom medi-

660

1

5

cinarområdet....................................

500

1

134

Fysiska institutionen m. m..................

+

500

2 200

2 b

12

Karlstad

Universitetsfilialen ..............................

+

180

540

2 b

288

Örebro

Universitetsfilialen m. m.....................

Nybyggnader för gymnastik- och

350

1

152

idrottshögskolan ............................

+

615

615

3

Umeå

Nybyggnad för anatomi och histologi

1450

1

1 390

Lu-blocket ..........................................

+ 1 500

3 825

2 a

2 155

Nybyggnad för kemi-hufo ...............

2 100

1

2 021

Nybyggnader för zoologi m. m. -hufo

2 900

1

2 003

Samhällsvetenskap m. m.....................

2 600

1

2 284

Universitetsbiblioteket .......................

1 500

1

1 480

Administration m. m............................

250

1

245

Matsal ...................................................

550

1

73

Till Kungl. Maj:ts disposition

(

bud­

getåret 1966/67)..............................

Till Kungl. Maj:ts disposition (bud-

1 893

1

1 743

getåret 1967/68) ............................

Till Kungl. Maj:ts disposition (bud-

+

145

1 276

2 a

1 090

getåret 1968/69) ............................

— 1 700

300

2 a

Till Kungl. Maj:ts disposition (bud­

getåret 1969/70) ............................

Till Kungl. Maj:ts disposition (bud-

2 000

1

getåret 1970/71) ............................

+ 2 000

2 000

3

+ 6 685

76 204

18 240

SO 721

94 444

1 Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.

2 a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).

2 b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram.

Utrustningsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 ir 1970

39

Objekt

Förordad ram

eller förordad

ändring av

tidigare ram

Kostnadsram

Medelsför­

brukning

t.

o. m.

30/6 1969

definitiv

ram

delram

art1

Stockholm

Telefonväxel för Frescatiområdet ..

1 000

i

76

Medicinskt teoretiska institutionerna

+ 3 000

8 000

2 b

1044

Regleringsteknik ................................

420

1

270

Sektion M .............................................

7 500

1

6 271

Sektion E .............................................

3 4Ö0

1

583

Nybyggnad för sektion B...................

8 000

1

4 824

Sektionerna A, L och V.....................

+

400

2 200

2 b

265

Telefonväxel vid tekniska högskolan

155

1

50

Riksarkivet:

Flyttningskostnader .......................

2 2352

1

1 157

Utrustning m. m...............................

3 800

1

3 545

Kungl. biblioteket ..............................

+

55

805

2 b

672

Sektion F .............................................

170

1

69

Fasta tillståndets fysik .....................

200

1

12

Centralverkstad vid tekniska hög-

skolan ...............................................

355

1

17

Telefonväxel vid karolinska institutet

465

1

Dramatiska institutet m. m.:

Inredning ........................................

+

400

2 000

2 b

304

Utrustning........................................

10 000

1

925

Icke-laborativa institutioner vid uni-

versitetet ..........................................

+ 1500

2 100

2 b

28

Biofysik ...............................................

450

1

Matsal inom Frescatiområdet...........

+

320

320

3

Sigtuna

Hällsboskolan......................................

640

1

34

Uppsala

Universitetsbiblioteket .......................

850

1

504

Nybyggnader på Artillerifältet,

etapp I:

a) Telefonväxel ..................................

135

1

103

b) Verkstad ........................................

450

1

42

c) Övrig gemensam utrustning.........

+ 200

750

2 b

146

d) Apparatur m. m. för lu...............

+ 1000

3 600

2 b

1 874

e) Apparatur m. m. för hufo ..........

+ 800

3 700

2 b

1 171

Tandem van de Graaff-accelerator ..

8 700

1

5 595

Hygien .................................................

450

1

1

Fysiska institutionen .........................

+ 1 000

2 000

2 b

78

Linköping

Teknisk utbildning och forskning

samt universitetsfilialen ...............

+ 6 000

10 000

2 b

691

Växjö

Universitetsfilialen ..............................

+

30

350

2 b

266

40

Kungl. Maj.ts proposition nr

76

år 1970

Objekt

Förordad ram

eller förordad

ändring av

tidigare ram

Kostnadsram

Medelsför­

brukning

t. o. m.

30/6 1969

definitiv

ram

delram

art1

Lund

Kemiska institutionen .......................

23 500

i

14 364

Telefonväxel ........................................

875

i

561

Viss allmän utrustning.......................

850

i

849

Sektion F .............................................

6 800

i

5 363

Sektion E .............................................

7 000

i

5 209

Sektion M ..........................................

9 000

i

7 923

Sektion A .............................................

1 350

i

1 082

Sektion V ...........................................

6 000

i

3 902

Mikrobiologi ......................................

450

i

342

Farmakologi ........................................

1 400

i

578

Hygien .................................................

250

i

14

Göteborg

Tjärnö marinzoologiska fältstation

m. m....................................................

150

i

70

Preklinisk utbildning m. m..................

1 900

i

937

Nybyggnad för odontologisk fakultet

18 000

i

10 150

Telefonväxel för humanistiska fakul-

teten m. m..........................................

190

i

154

Fysiska institutionen m. m..................

6 900

i

844

Kemi (forskning m. m.).....................

6 500

i

5 733

Kemisk apparatteknik ........................

2210

i \

Värmeteknik och maskinlära...........

1280

i /

3 007

Ny- och ombyggnad för sektion M ..

7 000

i

1 436

Sektion V .............................................

7 500

i

2 802

Sektion A ....................................

1 000

i

258

Telefonväxel vid Chalmers tekniska

högskola ..........................................

520

i

445

Seminariet för huslig utbildning ....

1 015

i

846

Botaniska institutionen .....................

2 500

i

219

Zoologiska institutionen ...................

1 750

i

269

Telefonväxel för medicinarområdet .

165

i

125

Hygien...............................................

500

i

26

Forskningslaboratorium inom medi-

cinarområdet ................................

750

i

Karlstad

Universitetsfilialen .....................

+

55

375

2 b

296

Örebro

Undervisningsutrustning för fysik . .

500

1

272

Icke-laborativa ämnen m. m................

550

1

387

Gymnastik- och idrottshögskolan .. .

+

400

400

3

Umeå

Mikrobiologi m. m...............................

2 100

1

1 572

Farmakologi ................................

1 445

1

946

Hygien .................................................

600

1

208

Universitetsbiblioteket .....................

615

1

385

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

41

Objekt

Förordad ram

Kostnadsram

Medelsför-

eller förordad

brukning

ändring av

definitiv

t. o. m.

tidigare ram

ram

delram

art1

30/6 1969

Anatomi och histologi.......................

3 800

1

3 266

Odontologisk utbildning m. m............

4 350

1

4 130

Undervisningspaviljonger:

Allmän utrustning .........................

640

1

632

Undervisningsutrustning (fysikäm-

nena) .............................................

1 no

1

1082

Fysik (forskning m. m.).....................

630

1

229

Lu-blocket ..........................................

5 250

1

4 609

Kemi-hufo ..........................................

5 800

1

5 002

Zoologi m. m. — hufo........................

5 450

1

3 369

Telefonväxel ......................................

+ 120

770

2 b

546

Samhällsvetenskap m. m......................

1 300

1

833

Matsal ...................................................

3802

1

Lärarhögskolorna

Intern television m. m..........................

+ 3 000

3 750

2 b

497

Inlärningstudior ..................................

+

150

750

2 b

438

AV- och laboratoriemateriel m. m. ..

+ 4 600

7 000

2 b

672

Vissa utredningskostnader.................

250

1

14

Till Kungl. Maj:ts disposition (bud-

getåret 1968/69)..............................

— 1 695

305

2 a

168

Till Kungl. Maj.ts disposition (bud-

getåret 1969/70)..............................

2 000

1

Till Kungl. Maj:ts disposition (bud-

getåret 1970/71)..............................

+ 1000

1 000

3

Till universitetskanslersämbetets dis-

position (budgetåret 1968/69) ....

5 000

1

3 125

Till universitetskanslersämbetets dis-

position (budgetåret 1969/70) ....

10 000

1

Till universitetskanslersämbetets dis-

position (budgetåret 1970/71) ....

+ 17 000

17 000

3

39 335

250 395

35 230

130 803

285 625

1 Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.

2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).

2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram.

2 Jfr prop. 1969: 150 (bil. 4 s. 20).

I avvaktan på att förslag skall läggas fram om utrustning för sektion V vid tek­

niska högskolan i Stockholm tar jag nu endast upp en begränsad ökning av kost­

nadsramen för sektionerna A, L och V.

Jag har utgått från att statens biblioteksdepå i Bålsta kommer att inredas med

tätpackningssystem. För att möjliggöra förberedande anskaffning tar jag upp en

delram av 300 000 kr. i förslaget till inredningsplan.

Kostnadsramen Till universitetskansler sämbetets disposition är, som framgår av

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

det föregående, i gällande utrustningsplan uppförd med 10 milj. kr. För budgetåret

1968/69 uppgick motsvarande ram till 5 milj. kr. Ramarna till ämbetets disposi­

tion medför bl. a. att inredning och utrustning i betydande utsträckning kan an­

skaffas efter beslut av ämbetet i samråd med LUP-kommittéema och utrustnings-

nämnden utan att enskilda ärenden behöver underställas Kungl. Maj:ts prövning.

Mot bakgrund av de medelsbehov som redovisats av myndigheterna har jag för

nästa budgetår i förslaget till utrustningsplan tagit upp en kostnadsram Till uni-

versitetskanslersämbetets disposition av 17 milj. kr. Jag har därvid räknat med

att ramen skall kunna utnyttjas för behov inom ämbetets förvaltningsområde som

inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar.

Vad jag nu anfört innebär att den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen

Till Kungl. Maj:ts disposition i fortsättningen endast bör komma till användning

för ändamål utanför universitetskanslersämbetets förvaltningsområde. Jag har för

nästa budgetår tagit upp ramen med 1 milj. kr.

I inredningsplanen har jag för budgetåret 1970/71, liksom för innevarande bud­

getår, beräknat en ram Till Kungl. Maj:ts disposition av 2 milj. kr.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sam­

manlagt (94 444 000 + 285 625 000 = ) 380 069 000 kr. Med anlitande av dessa

ramar har vid utgången av budgetåret 1968/69 betalats ut (50 721 000 +

130 803 000=) 181 524 000 kr. Vid utgången av budgetåret 1968/69 utgjorde

behållningen på de anslagsposter som byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans

i Stockholm byggnadskommitté samt utrustningsnämnden disponerar samman­

lagt 2 072 621 kr. För innevarande budgetår har 59,5 milj. kr. ställts till dessa

myndigheters förfogande. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 60

milj. kr. bör anvisas, varav 500 000 kr. till Kungl. Maj:ts disposition under en sär­

skild anslagspost. De föreslagna planerna innebär sålunda att nämnda myndigheter

skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (380 069 000 —

181 524 000-2 072 621-59 500 000-59 500 000 = ) 77 472 379 kr. att beta­

las tidigast under budgetåret 1971/72.

Erfarenheten visar att det är förenat med betydande svårigheter att beräkna

medelsförbrukningen under förevarande anslag. Om verksamheten skulle få en

större omfattning än som f. n. kan förutses räknar jag med att de ytterligare me­

del som behövs kan få begäras på tilläggsstat till riksstaten för nästa budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Inredning och utrustning av lokaler vid universitet,

högskolor m.m. för budgetåret 1970/71 under åttonde huvud­

titeln anvisa ett reservationsanslag av 60 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas propo­

sition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1970

43

INNEHÅLL

Sid.

Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål

Anslagsförslag m. m............................................................................................. 3

Föredraganden..................................................................................................... 4

Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m. m.

Anslagsförslag m. m............................................................................................. 5

Föredraganden..................................................................................................... 18

Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.

Anslagförslag m. m............................................................................................... 27

Föredraganden .................................................................................................... 36