Prop. 1974:171

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i stämpelskattelagen (1964:308), m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1974 Prop. 1974: 171

Nr 171

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i stämpel-. . skattelagen (1964: 308), m. m.; given den 18 oktober 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed,- under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementsche- fen hemställt.

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar av stämpelskatten och mervärde— skatten i syfte att anpassa nämnda skatter till de nya reglerna i sjölagen (1891: 34 s. 1) om registrering av fartyg och inskrivning av rätt till far- tyg— .

Vidare framläggs förslag om centraliserad uppbörd av den stämpel- skatt som fastställs av inskrivningsmyndighet. Samtidigt föreslås att skat- teredovisning genom stämpelbeläggning slopas för sådan myndighet.

I propositionen föreslås också att regeringen bemyndigas meddela sär- skilda föreskrifter om uppbörd och redovisning av sådan stämpclskatt som fastställs av inskrivningsmyndighet som är ansluten till central- nämndens för fastighetsdata ADB-system för fastighetsregistrering och inskrivning. Slutligen begärs med hänsyn till reglerna i den nya rege- ringsformen bemyndigande för regeringen att bestämma avgift enligt ex- peditionskungörelsen (1964: 618).

De nya reglerna föreslås träda i kraft vid tid som bestäms av rege- _ ringen.

1 Riksdagen 1974. ] saml. Nr 171

Prop. 1974: 171

1. Förslag till

IQ

Lag om ändring i stämpelskattelagen (1964: 308)1

Härigenom förordnas i fråga om stämpelskattelagen (1964: 308)3, dels att "11, 13—18, 30, 32, 33, 35, 36 åå 37 ä 1 mom., 38, 39 åå, 42 & 1 mom., 46 och 47 åå saint rubriken närmast före .13 8 skall ha nedan angivna lydelse,

'- !

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 38 a 5, av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse” Föreslagen lydelse

11%

Bcviljas inteckning eller förkla— ras ansökan om inteckning vi- lande. skall stämpelskatt erläggas.

Beviljas inteckning eller förkla- ras ansökan om inteckning vi- lande, skall stämpelskatt erläggas. Med beviljande av inteckning lik- ställes [ denna lag att inteckning överföres från skeppsbyggnadsre- gistret till skeppsregistret.

Skatten utgår med fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det kapitalbelopp, för vilket inteckning beviljas eller ansökan om inteckning förklaras vilande, dock lägst med tio kronor.

Skatteplikt föreligger icke, när 1) inteckning meddelasi järnväg för allmän trafik; 2) vilandeförklarad ansökan om inteckning fullföljes; 3) inteckning meddelas på grund av 4 5 lagen (1927: 79) om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal;

4) utbyte av pantbrev, vilandebcvis eller intecknad fordringshandling äger rum;

5) inteckning utsträckes till att avse ytterligare en eller flera fastighe- ter eller ytterligare ett eller flera luftfartyg;

6) nytt pantbrev eller vilandebc- vis utfärdas i fall som avses i 22 kap. 5 & tredje stycket jordabalken och i 10 å andra stycket lagen (1927: 85) om dödande av för- kommen handling: eller

7) sådan åtgärd vidtages beträf— fande inteckning i luftfartyg som avses i 29 eller 30 5 lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

6) nytt pantbrev eller vilandebc- vis utfärdas i fall som avses i 22 kap. 5 & tredje stycket jordabalken och i 10 å andra stycket lagen (1927: 85) om dödande av för— kommen handling;

7) sådan åtgärd vidtages beträf— fande inteckning i luftfartyg som avses i 29 eller 30 & lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg; eller

8) inteckning skeppsbygge.

meddelas i

1 Rubrikens lydelse enligt förslag i prop. 1974: 159 . 2 Författningen omtryckt 197]: 454. ” Med nuvarande lydelse av 37 (i 1 mom. avses i prop. 1974: 132 föreslagen lydelse samt av 33, 35, 46 och 47 åå i prop. 1974: 159 föreslagen lydelse.

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

Förvärv av fartyg

Stämpelskatt skall erläggas för förvärv av registreringspliktigt fartyg med ett värde av minst tju- gofemtuscn kronor genom köp, byte, tillskott till bolag eller för- ening, utdelning eller skifte från bolag eller förening eller fusion av aktiebolag enligt 175 5 lagen om aktiebolag.

Vad i denna lag är stadgat om fartyg skall gälla även lott i sådant fartyg som sägs i första stycket.

Stämpelskatt skall erläggas jäm- väl när fartyg på grund av sådant förvärv som avses i första stycket upphör att vara svenskt.

Skatteplikt föreligger icke vid

1) förvärv av utländskt fartyg: 2) beställning, som avser ny- byggnad av fartyg, eller överlåtel- se av kontrakt rörande sådan be- ställning, innan fartyget blivit byggt;

3) förvärv av nybyggt fartyg omedelbart från den som byggt fartyget; eller

4) förvärv av fartyg, som är av- sett för räddning av skeppsbrutna.

Överlåtes köp utan annat tillägg till eller annan ändring i köpevill- koren än vad gäller tiden för till- träde och betalning samt sättet för betalning, i den mån ändrade inteckningsförhållanden påkalla detta, skall skatt erläggas endast för det senaste fånget. Skattebe- frielse för tidigare fång må dock åtnjutas endast om föreskriven an-

'j'l Riksdagen 1974. ] saml. Nr 171

Föreslagen lydelse

Förvärv av skepp

135

Stämpclskatt skall erläggas för förvärv av skepp med ett värde av minst tjugofemtusen kronor ge- nom köp, byte, tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening el- ler fusion av aktiebolag enligt 175 5 lagen (1944: 705) om aktie— bolag.

Vad i denna lag är stadgat om skepp skall gälla även andel i så- dant skepp som sägs i första styc- ket.

Stämpelskatt skall erläggas jäm- väl när skepp på grund av sådant förvärv som avses i första stycket upphör att vara svenskt.

145

Skatteplikt föreligger icke vid

]) förvärv av utländskt skepp; 2) förvärv av skeppsbygge ge- nom skeppsbyggnadsavtal eller överlåtelse av sådant avtal, innan bygget fullbordats;

3) förvärv av nybyggt skepp omedelbart från den som byggt skeppet;

4) förvärv av fiskeskepp samt skepp, som är avsett för livrädd- ning eller eljest för annat ändamål än yrkesmässig sjöfart; eller

5) återgång av fång i fall, där rätt till återvinning föreligger en- ligt 42 5.

155

Överlåtes köp utan annat tillägg till eller annan ändring i köpevill- koren än vad gäller tiden för till- träde och betalning samt sättet för betalning, i den mån ändrade in- teckningsförhållanden påkalla detta, skall skatt erläggas endast för det senaste fångct. Skattebe- frielse för tidigare fång må dock åtnjutas endast om föreskriven an-

Prop. 1974: 171

N uvarande lydelse mälan angående samtliga fång sker inom stadgad tid och, vad an- går det senaste fånget, inom sex månader räknat från det första fånget.

Överlåtes fång som avses i 13 5 till delägare i nybildat rederi eller till nybildat bolag eller såsom till- skott till bolag eller förening, skall skatt erläggas endast för det se-" naste fånget, om detta sker utan annat tillägg till eller annan änd- ring i villkoren för tidigare." för— värv än som anges i första stycket eller betingas av att vederlagct för det senaste fånget utgöres av ak- tier eller andelar" eller av att flera bliva delägare i fartyget. Skattebe-' frielse för tidigare fång må dock åtnjutas endast om anmälan an- gående samtliga fång sker inom stadgad tid och, vad angår det se- naste fånget, inom två år från det första fånget.

Föreslagen lydelse -

sökan om inskrivning av samtliga fång sker inom stadgad tid och, vad angår det senaste fånget, sist på den inskrivningsdag som infal- ler näst efter sex månader räknat från det första fånget.

Överlåtes fång som avses i 13 5 till delägare i nybildat rederi eller till nybildat bolag eller såsom till- skott till bolag eller förening, skall" skatt erläggas-endast för det se-' naste fånget, om detta sker utan " annat tillägg till eller annan änd-

ringii villkoren för tidigare för- . värv än som anges i första stycket eller betingas av att vederlagct för det senaste fånget utgöres av ak—

. tier- eller andelar eller av att flera

bliva delägare i skeppet. Skatte- befrielse för tidigare fång må dock åtnjutas endast om ansökan om inskrivning av samtliga fång sker inom stadgad tid och, vad angår det senaste fånget, sist på den inskrivningsdag, som infaller _ näst efter två år räknat från .det . första fånget. '

l-lar skatt redan erlagts för tidigare fång, skall det erlagda' beloppet avräknas från skatten för det senaste fånget. Om rätt till återvinning i fall, där erlagt belopp ej kan avräknas helt, stadgas i 42 % 2 mom. .

Begäran om skattebefrielse en- -

ligt denna paragraf skall framstäl- las i samband med anmälan enligt 17 5. Sådan begäran skall vara åt- följd av skriftlig, på heder och samvete avgiven försäkran av överlåtare och förvärvare, att ve- derlag för överlåten egendom icke ' i någon form lämnats eller skall lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehand- lingen och att ej heller eljest träf- fats avtal om annat tillägg till eller annan ändring i villkoren för titll- - gare förvärv än som angetts i denna handling.

Skatten utgår med en krona för varje fullt hundratal kronor av

Begäran om skattebefrielse en— ligt denna paragraf skall framstäl- las, då inskrivning av det senaste' fånget sökes.- Sådan begäran skall- vara åtföljd" av skriftlig, på heder och samvete avgiven försäkran av överlåtare och förvärvare, att ve- derlag för övci'låten egendom icke i någon form lämnats eller skall lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehand- _ lingen och att ej heller eljest träf-

fats avtal om annat tillägg till. eller annan ändring i villkoren för tidi- - gare förvärv än som angetts i denna handling.

16å

Skatten utgår med en krona för varje fullt hundratal kronor av

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

fartygets värde vid tiden för för- värvet.

Föreslagen lydelse

skeppets värd'e vid tiden för för- värvet.

Vid köp skall värdet anses motsvara köpeskillingen, om icke omstän- digheterna ge särskild anledning till antagande att köpeskillingen icke uppgår till det verkliga värdet.

"Förvärv av fartyg, som skall vara infört [' fartygsregistret, skall anmälas till sjöfartsverket i en- lig/tet med vad därom är särskilt stadgat.

Anmälan rörande köp skall vara åtföljd av skriftlig försäkran av överlåtare och förvärvare om köpeskillingen. I fråga om annat förvärv skall inges intyg av sak- kunnig om fartygets värde vid ti- den för förvärvet. Sådant intyg skall på begäran inges även vid förvärv genom köp. Har förvärv skett genom skriftligt avtal, skall detta bifogas anmälan.

17%

Ansökan om inskrivning av för- värv av skepp på grund av köp skall vara åtföljd av skriftlig för- säkran av överlåtare och förvär- vare om köpeskillingen. I fråga ' om "annat förvärv än köp skall in-

ges intyg av sakkunnig om skepÅ pets värde vid tiden för förvärvet. Sådant intyg skall på begäran in- ges även vid förvärv genom köp.

%

Med' ansökan om inskrivning, som sägs i 15 eller 17 5, likställer, i fall som avses i 13 å' tredje styc- ket, anmälan för avregistrering.

305

1 m 0 m. Beslut rörande stämpelskatt meddelas

a) beträffande förvärv av fast egendom eller tomträtt av den in— skrivningsmyndighet, hos vilken lagfart eller inskrivning sökes, på den inskrivningsdag då ansökan bifalles eller, om ansökan förkla- ras vilande, på den inskrivnings- dag då detta sker;

b) beträffande inteckning av den inskrivningsmyndighet, hos vilken inteckning sökes, på mot- svarande inskrivningsdag som un- der 3);

c) beträffande förvärv av fartyg av sjöfartsverket; och

d) i övriga fall av riksskattever— . --

ket.

a) beträffande förvärv av fast egendom, tomträtt eller skepp av den inskrivningsmyndighet, hos vilken lagfart eller inskrivning sö- kes, på den inskrivningsdag då an- sökan bifalles eller, om ansökan förklaras vilande, på den inskriv- ningsdag då detta sker eller, i fall som avses i 13 5 tredje stycket, då avregistrering sker;

b) beträffande inteckning av den inskrivningsmyndighet, hos vilken inteckning .sökes, på mot- svarande inskrivningsdag som un- der a); och

e) i övriga fall av riksskatte-. verket.

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Möter hinder mot att meddela beslut rörande skatten på inskrivnings- dag, som anges i a) eller b), skall beslutet meddelas på den inskrivnings- dag, som först infaller efter-det att hindret blivit undanröjt.

I fall, som avses i e) och d), må beslut om fastställande av skatt ej meddelas senare än ett år efter ut- gången av det kalenderår, varun- der skatteplikten inträdde. Har slutligt beslut ej meddelats inom denna tid men har anmälan som avses i 17 5 eller deklaration av- getts, skall så anses, som om skat- ten den dag tiden utgick fastställts genom slutligt beslut i över- ensstämmelse med sådan hand- ling. Har preliminärt beslut med- delats, skall skatten i stället anses ha nämnda dag slutligt fastställts i överensstämmelse med det preli— minära beslutet.

2 mom. Myndighet, som en- ligt 1 mom. har att meddela be- slut rörande skatt, är beskattnings- myndighet.

I fall, som avses i e), må beslut om fastställande av skatt ej med- delas senare än ett år efter ut- gången av det kalenderår, varun- der skatteplikten inträdde. Har slutligt beslut ej meddelats inom denna tid men har deklaration av- getts, skall så anses, som om skat- ten den dag tiden utgick fastställts genom slutligt beslut i över- ensstämmelse med sådan hand— ling. Har preliminärt beslut med- delats, skall skatten i stället anses ha nämnda dag slutligt fastställts i överensstämmelse med det preli- minära beslutet.

2 mom. Med inskrivnings- myndighet avses i denna lag även registermyndighet enligt 2 ä' sjö- lagen (1891: 35 s. 1).

Myndighet, som enligt 1 mom. har att meddela beslut rörande skatt, är beskattningsmyndighet.

Skatteplikt inträder, i fall som avsesi

a) 3 5, när ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas eller förklaras vilande;

b) 11 å, när inteckningen beviljas eller ansökan därom förklaras vi- lande;

c) 13 å, när förvärvet sker; c) 13 å, när ansökan om in- skrivning beviljas eller, i fall som avses i 13 5 tredje stycket, när av-

registrering sker;

d) 19 å, när registrering som sägs i 27 å andra stycket 21) sker;

e) 20 å, när registrering sker;

f) 2'l. *, när handlingen utlämnas;

g) 24 3, när överlåtelse eller pantsättning sker eller innehavaren dess- förinnan avlider; samt

h) 28 å, när dragning sker.

32%

I förhållande till statsverket skola för skattens erläggande svara, be- träffande skatt för

a) förvärv av fast egendom, tomträtt eller fartyg, båda kontra- henterna;

a) förvärv av fast egendom, tomträtt eller skepp, båda kontra— henterna;

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

b) inteckning, den som vid tid- punkten för skattepliktens inträde är behörig att ansöka om inteck- ning i den fasta egendomen eller i . tomträtten eller, i fråga om annan egendom, att medge inteckningen;

Föreslagen lydelse

b) inteckning, den som vid tid- punkten för skattepliktens inträde är behörig att ansöka om inteck- ning i den fasta egendomen, tomt- rätten eller skeppet eller, i fråga om annan egendom, att medge in- teckningen;

c) aktie eller insats i svenskt bolag, bolaget och de som äro ledamöter i bolagets styrelse sedan Skatteplikt inträtt; d) obligation, som avses i 21 å, och här i riket utfärdat certifikat, som sägs i 21 eller 24 Q, utfärdaren;

e) annan handling, för vilken enligt 24 & Skatteplikt föreligger, den som överlåter eller pantsätter handlingen eller, då Skatteplikt inträder på grund av dödsfall, innehavarens dödsbo; samt

f) lotteri, den som anordnar detta. När flera svara för skattens erläggande, åligger ansvarigheten dem solidariskt.

Skattskyldig är den som i varje särskilt fall är gentemot statsverket ansvarig för skattens erläggande.

Underlåter skattskyldig att in- komma med föreskriven deldata- tion eller försäkran, som avses i 18 5, eller är avgiven sådan hand- ling ofullständig, må beskattnings- myndigheten förelägga den skatt- skyldige att fullgöra vad som bris- ter. Den skattskyldige bör, utöver vad föreskrivet formulär föranle- der, meddela de upplysningar, ' som kunna vara av betydelse för att skatten skall kunna fastställas till riktigt belopp.

33%

Underlåter skattskyldig att in- komma med föreskriven deklara— tion eller försäkran, som avses i 17 5, eller är avgiven sådan hand- ling ofullständig, må beskattnings- myndigheten förelägga den skatt- skyldige att fullgöra vad som bris- ter. Den skattskyldige bör, utöver vad föreskrivet formulär föranle- der, meddela de upplysningar, som kunna vara av betydelse för att skatten skall kunna fastställas till riktigt belopp.

Efter föreläggande åligger det skattskyldig att tillhandahålla beskatt- ningsmyndighcten de bevis och intyg samt övriga uppgifter, som kunna fordras för skattens fastställande till riktigt belopp.

Den som skäligen kan antagas vara skattskyldig skall, i den mån före- läggande meddelas av beskattningsmyndigheten, avge föreskriven dekla- ration eller försäkran och fullgöra skyldighet enligt andra stycket.

I fall, där sjöfartsverket eller riksskatteverket är beskattnings- myndighet, skola bestämmelserna i 6, 9, 11 och 14 55 lagen om för- farandet vid viss konsumtionsbe- skattning äga motsvarande tillämp- ning.

1'2 Riksdagen 1974. I saml. Nr 171

I fall, där riksskatteverket är be- skattningsmyndighct, skola be- stämmelserna i 6, 9, 11 och 14 %% lagen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning äga motsvarande tillämpning.

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

I fråga om stämpelskatt, som fastställes av sjöfartsverket eller riksskatteverkct, skall vad i 15— 18 och 20—25 55 lagen om för- farandet vid viss konsumtionsbe- skattning .finnes stadgat om fast- ställande av skatt lända till efter- rättelse i tillämpliga delar.

I fall, som avses i 30 å ]. mom. första stycket a) eller b), skall skatten inbetalas till beskattnings- myndigheten inom en månad från den dag, då expedition i ärendet blir tillgänglig för sökanden, eller, vid tillämpning av andra stycket samma moment, den senare dag, då beslutet om skattens faststäl— lande meddelas. lnnan expedition i ärendet blivit tillgänglig eller be- slut som nu sagts blivit meddelat, må skatten icke mottagas. Fast- ställer överrätt skatten till högre belopp än beskattningsmyndighe- ten förut beräknat eller vitsordar skattskyldig anmärkning av den enligt 48 & förordnade gransk— ningsmyndigheten, skall sålunda tillkommande skattebclopp inbeta- las till länsstyrelsen i det län, dit beskattningsmyndighcten hör, inom en månad efter det att över— rättens beslut meddelats eller granskningsmyndigheten erhållit meddelande om vitsordandet.

I fall, som avses i 30 ä 1 mom. första stycket c) eller d), åligger det den skattskyldige att inbetala skatten genom insättning på he- skattningsmyndighetcns postgiro- konto inom den tid, som gäller för avgivande av anmälan, som avses i 17 59, eller av deklaration. Om den av beskattningsmyndigheten eller besvärsmyndighet fast- ställda skatten överstiger vad som skolat utgöras enligt anmälan eller

b)

Föreslagen lydelse 35å

I fråga om stämpelskatt, som fastställes av riksskatteverkct, skall vad i 15—18 och 20—25 åå lagen (1959-92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning finnes stadgat om fastställande av skatt lända till efterrättelse i till- lämpliga delar.

(ffa

I fall, som avses i 30 ä 1 mom. första stycket a) eller b), skall skatten inbetalas till beskattnings- myndigheten eller den myndighet regeringen bestämmer inom en månad från den dag, då expedi- tion i ärendet blir tillgänglig för sökanden, eller, vid tillämpning av andra stycket samma moment, den senare dag, då beslutet om skattens fastställande meddelas. Innan expedition i ärendet blivit tillgänglig eller beslut som nu sagts blivit meddelat, må skatten icke mottagas. Fastställer överrätt skatten till högre belopp än bc- skattningsmyndigheten förut be- räknat eller vitsordar skattskyldig anmärkning av den enligt 48 % förordnade granskningsmyndighe- ten, skall sålunda tillkommande skattebelopp inbetalas till länssty- relsen i det län, dit beskattnings- myndigheten hör inom en månad efter det att överrättens beslut meddelats eller granskningsmyn- digheten erhållit meddelande om vitsordandet.

Ifall, som avses i 30 ä 1 mom. första stycket c), åligger det den skattskyldige att inbetala skatten genom insättning på beskattnings- myndighetens postgirokonto inom den tid, som gäller för avgivande av deklaration. Om den av be- skattningsmyndigheten eller bc- svärsmyndighet fastställda skatten överstiger vad som skolat utgöras enligt deklaration eller, då beslut förut meddelats i saken, enligt det

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

deklaration eller, då beslut förut meddelats i saken, enligt det beslut som närmast föregått, åligger det den skattskyldige att inom tid, som beskattningsmyndighcten bc- stämmer, till denna inbetala det felande beloppet. Vad nu sagts skall även gälla, om skatt fast- ställts ehuru anmälan eller dekla- ration ej avgetts.

Föreslagen lydelse

beslut som närmast föregått, ålig- ger det den skattskyldige att inom tid, som beskattningsmyndigheten bestämmer, till denna inbetala det felande beloppet. Vad nu sagts skall även gälla, om skatt fast- ställts ehuru deklaration ej av- getts.

När synnerliga skäl äro därtill, må bcskattningsmyndighet, som avses. i andra stycket, bevilja anstånd med-skattens erläggande.

Den handling, som ligger till grund för skattens fastställande el- ler, när fråga är om inteckning i fast egendom eller tomträtt, pant- brev eller vilandebcvis må beskatt- ningsmyndigheten icke utlämna, förrän skatten erlagts.

Den handling, som ligger till grund för skattens fastställande el— ler, när fråga är om inteckning i fast egendom, tomträtt eller skepp, pantbrev eller vilandebcvis må beskattningsmyndigheten icke utlämna, förrän skatten erlagts. Har inteckning överförts från skeppsbyggnadsregistret till skeppsregistret i samband med att skeppsbygge registrerats som skepp, må icke nationalitetshand- ling för skeppet utlämnas, förrän skatten för inteckningen erlagts.

375

1 mom. Inbetalas skatt, som skall erläggas till inskrivningsmyn- dighet, icke inom angiven tid, skall beskattningsmyndigheten göra anmälan därom till länssty- relsen i det län, dit beskattnings- myndigheten hör. Vid sådan an- mälan skall fogas beslut om skat- tens fastställande eller annat bevis, innehållande uppgift om skattens belopp och erforderliga uppgifter om den skattskyldige. Fastställer överrätt skatten till högre belopp än beskattningsmyndigheten förut beräknat eller vitsordar skattskyl- dig anmärkning av den enligt 48 & förordnade granskningsmyndighe- ten, skall överrättcn eller, i det se- nare fallet, granskningsmyndighe- ten omedelbart lämna länsstyrel-. sen motsvarande uppgifter rö-

1 mom. Inbetalas skatt, som fastställts av inskrivningsmyndig- het, icke inom angiven tid, skall bcskattningsmyndighcten göra an- mälan därom till länsstyrelsen i det län, dit beskattningsmyndighe- ten hör. Vid sådan anmälan skall fogas beslut om skattens faststäl— lande eller annat bevis, innehål- lande uppgift om skattens belopp och erforderliga uppgifter om den skattskyldige. Fastställer överrätt skatten till högre belopp än be- skattningsmyndigheten förut be- räknat eller vitsordar skattskyldig anmärkning av den enligt 48 % förordnade granskningsmyndighe- ten, skall överrättcn eller, i det se- nare fallet, granskningsmyndighe— ten omedelbart lämna länsstyrel- sen motsvarande uppgifter rö-

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

rande det tillkommande skattebe— loppet. Efter anmälan, som nyss nämnts, ävensom vid försummad inbetalning av tillkommande skat- tebelopp åligger det länsstyrelsen att förordna om uttagande av fe- lande belopp jämte i förekom- mande fall restavgift enligt 2 mom. i den ordning, som enligt uppbördslagen gäller för indriv- ning av restförd skatt.

10

Föreslagen lydelse

rande det tillkommande skattebe- loppet. Efter anmälan, som nyss nämnts, ävensom vid försummad . inbetalning av tillkommande skat- tebelopp åligger det länsstyrelsen att förordna om uttagande av fc- lande belopp jämte i förekom- mande fall restavgift enligt 2 mom. i den ordning, som enligt uppbördslagen (1953: 272) gäller för indrivning av restförd skatt.

Har skatt i fall, som avses i 30 ä 1 mom. första stycket 0) eller (1), icke inbetalats inom föreskriven tid, skall förfallet skattebelopp jämte i före- kommande fall restavgift enligt 2 mom. på framställning av beskatt- ningsmyndigheten omedelbart uttagas genom utmätning.

Till bevis om att skatt blivit er- lagd skall den myndighet, som en- ligt 36 5 har att uppbära skatten, förse den handling, som ligger till grund för skattens fastställande, eller, när fråga är om inteckning i fast egendom eller tomträtt, pant- brevet eller vilandebcviset med stämpel. Kan detta icke ske, skall avskrift av handlingen på motsva- rande sätt stämpelbeläggas. Där fråga är om fartyg, aktie eller in- sats i svenskt bolag eller lotteri, skall stämpclbeläggning dock icke ske.

385

Till bevis om att skatt blivit er- lagd skall den myndighet, som en— ligt 36 _8 har att uppbära skatten, förse den handling, som ligger till grund för skattens fastställande med stämpel. Kan detta icke ske, skall avskrift av handlingen på motsvarande sätt stämpelbeläggas. Där fråga är om aktie eller insats i svenskt bolag eller lotteri, skall stämpelbcläggning dock icke ske. Detsamma gäller för skatt som fastställts av inskrivningsmyndig- het.

Från skyldigheten att förse handling med stämpel må riksskatteverket efter samråd med riksrevisionsverket besluta om undantag.

38:15

Har regeringen med stöd av ]9 kap. 24 59 jordabalken för viss in- skrivningsnzyndiglzets område eller del av sådant område bestämt att inskrivning skall ske i inskriv- ningsregister i stället för i fastig- hetsbok eller tomträttsbok, med- delar regeringen de föreskrifter som behövs för skattens erläg- gande. Regeringen får därvid be- sluta om undantag från 36 39 fjärde stycket.

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

I fråga om skatt, som fastställes av sjöfartsverket eller riksskatte- verket, skall beskattningsrnyndig- heten på ansökan av den saken rör, om tillgänglig utredning med- ger det, meddela förhandsbesked huruvida stämpelskatt skall erläg- gas i visst fall och, där skatteplikt finnes föreligga, med vilket belopp skatten Skall utgå.

ll

Föreslagen lydelse

39' 5

I fråga om skatt, som fastställes av riksskatteverkct, skall verket på ansökan av den saken rör, om tillgänglig utredning medger det, meddela förhandsbesked huruvida stämpelskatt skall erläggas i visst fall och, där skatteplikt finnes fö- religga, med vilket belopp skatten skall utgå.

Förhandsbesked sökes skriftligen. Vid ansökan skall fogas avskrift av eller utkast till den handling, som ansökan avser, eller redogörelseför omständigheterna i fallet. Vid ansökan skall jämväl fogas den ytterligare utredning i ärendet, som står sökanden till buds. '

Är den i ärendet förebragta ut- redningen otillräcklig, må beskatt- ningsmyndigheten anmana sökan- den att fullständiga denna vid äventyr att förhandsbesked eljest icke meddelas.

Är den i ärendet förebragta ut- redningen otillräcklig, må riks- skatteverket anmana sökanden att fullständiga denna vid äventyr att förhandsbesked eljest icke medde- las.

425

1 mom. Har efter det att beslut meddelats om fastställande av

stämpelskatt

a) ansökan om lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning avsla-

gits;

b) lagfart, inskrivning av tomt— rätt eller inteckning undanröjts genom dom eller beslut som vun- nit laga kraft; eller

c) ansökan om lagfart, inskriv— ning i tomträtt eller inteckning återtagits innan lagfarten, inskriv- ningen eller inteckningen bevil- jats;

b) lagfart, inskrivning av tomt- rätt eller av förvärv av skepp eller inteckning undanröjts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft;

c) ansökan om lagfart, inskriv- ning i tomträtt eller inteckning åtcrtagits innan lagfarten, inskriv- ningen eller inteckningen bevil- jats; eller

d') inskrivning av förvärv av skepp avförts enligt 14 5 tredje stycket sjölagen(1895: 35 s. 1);

äger den skattskyldige erhålla återvinning av skatten. -'. Beslut om återvinning medför frihet från skyldighet att erlägga fast— ställd skatt, där skatten ännu icke erlagts, och eljest rätt att återfå skat- ten enligt vad i 47 5 närmare stadgas.

465

I fråga om besvär över sjöfarts- verkets eller riksskatteverkets be- slut enligt denna lag skola be- stämmelserna i 40, 44 och 45 åå

I fråga om besvär över riksskat- teverkets beslut enligt denna lag skola bestämmelserna i 40, 44 och 45 55 lagen (1959: 92) om förfa-

Prop. 1974: 171

Nuvarande lydelse

lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning lända till efterrättelse i tillämpliga delar. I fall, som avses i 30 5 1 mom. tredje stycket andra och tredje punkterna, skall besvärsti-

Föreslagen lydelse

randet vid viss konsumtionsbe- skattning lända till efterrättelse i tillämpliga delar. I fall, som av- ses i 30 5 1 mom. tredje stycket andra och tredje punkterna, skall besvärstiden även för skattskyldig

den även för skattskyldig räknas från där angiven dag.

räknas från där angiven dag.

475

Äger någon på grund av beslut om återvinning eller i besvärsmål återfå skatt, beträffande vilken inskrivningsmyndighet är beskattnings- myndighet, skall skattebeloppet kostnadsfritt återbetalas i den ordning, som är föreskriven i uppbördslagen i fråga om restitution av skatt. Be- slut, som nu sagts, skall omgående sändas till länsstyrelsen i det län, dit beskattningsmyndigheten hör. Återbetalning skall ske utan hinder av att beslutet ännu ej vunnit laga kraft. '

Vid återbetalning enligt första stycket skall, utom i fall som avses i 42 ä 2 mom. andra stycket, tillika utgå ränta på det återbetalade' belop— pet efter fem procent om året från och med den dag, då beloppet efter beslut om skattens fastställande blivit inbetalat, till den dag, då det åter- betalas. Ränta må dock ej utgå för längre tid än till dess en månad för- flutit sedan det beslut, enligt vilket beloppet skall återfås, vunnit laga kraft.

Beträffande skatt, som fastställ. Beträffande skatt, som faststäl- les av sjöfartsverket eller riksskat— teverket, skall vad i 29 5 lagen om förfarandet vid viss konsum-- tionsbeskattning finnes stadgat om återbetalning lända till efterrättel- se i tillämpliga delar.

När skattebelopp återbetalas,. skall anteckning därom, där så kan ske, göras på handling, som enligt bestämmelserna i 38 % blivit: stämpelbelagd.

les av riksskatteverkct, skall vad i 29 % lagen (1959. 92) om förfa— randet vid viss konsumtionsbe- skattning finnes stadgat om åter- betalning lända till efterrättelse i tillämpliga delar.

När skattebelopp återbetalas, skall anteckning därom, där så kan ske, göras på handling, som enligt bestämmelserna i 38 & blivit stämpelbelagd eller på vilken be- slut om skatten tecknats.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Förordnande om ikraftträdande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna. I samband med ikraftträdandet iakttages följande.

1. Har skepp, som är skattepliktigt enligt äldre bestämmelser, för—. värvats före ikraftträdandet men inskrivning sökts först därefter, gäller de nya bestämmelserna.

2. De nya bestämmelserna 1 42 5 1 mom. gäller icke i fråga om för- värv av skepp, för vilket stämpelskatt fastställts före ikraftträdandet.

3. I fråga om besvär över beslut som före ikraftträdandet meddelats av sjöfartsverket eller kammarrätten gäller äldre bestämmelser. .

4. Bestämmelse om skepp skall ha motsvarande tillämpning i fråga om båt, som enligt punkt 5.i övergångsbestämmelserna till lagen (1973:- 1064) om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) är införd i skeppsregistret"

Prop. 1974: 171

2. Förslag till

13

Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt1

Härigenom förordnas att 8 g och anvisningarna till Så

lagen (1:968

430) om mervärdeskatt- skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Från skatteplikt undantages 1) fartyg för yrkesmässigt fiske, bogserbåt, livräddningskryssare, annat fartyg för yrkesmässig per— son- eller godsbefordran med net- todräktighet av minst 20 register.- Ion, luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran samt del, tillbehör och utrustning till sådant fartyg eller luftfartyg, när varan säljes eller uthyres till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt avtal med ägaren eller när varan införes till landet för

Föreslagen lydelse 8å3

Från skatteplikt undantages .1) skepp för yrkesmässig sjö— fart, fartyg för yrkesmässigt fiske eller för bogsering, bärgning eller livräddning, luftfartyg för yrkes- mässig person— eller godsbeford- ran samt del, tillbehör och ut- rustning till sådant fartyg eller luftfartyg. när varan: säljes eller uthyres till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt avtal med ägaren eller när varan införes till landet för ägarens eller nytt- janderättshavarens räkning,

ägarens eller nyttjanderättshava— rens räkning,

2) krigsmateriel som är underkastad utförselförbud och del till sådan krigsmateriel, när varan säljes till staten för militärt bruk eller för detta ändamål införes till landet för statens räkning,

_a) läkemedel som utlämnas enligt recept elle1 säljes till sjukhus eller införes till landet 1 anslutning" till sådan utlämning eller försäljning

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärmning eller energialstring, dock icke ved, torv, T-sprit eller annan fotogen än flygfotogen och fotogen för drift av snabbgående dieselmotor,

5) allmän nyhetstidning, 6) periodiskt medlemsblad eller periodisk personaltidning, när varan tillhandahålles utan vederlag eller till utgivaren, medlem eller anställd eller införes till landet under motsvarande förutsättningar, annan perio- disk publikation som väsentligen framstår som organ för sammanslut- ning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjandc, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda vanföra eller arbetshindrade medlemmar samt utländsk periodisk pub- likation av annat slag när prenumeration på sådan publikation förmed— las mellan prenumerant och utländsk utgivare eller när sådan publika- tion inkommer direkt till prenumerant, .

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 9901—9903 och som äges av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

9) vatten från vattenverk,

...

Rubrikens lydelse enligt förslag i prop. 1974: l69. Författningen omtryckt 1969: 237. Senaste lydelse 1973: 928.

i:

u

Prop. 1974: 171 14

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksamhet, när överlåtelse sker i samband med överlåtelse av verksamheten eller del därav, fusion eller liknande förfarande,

11) begagnad personbil och begagnad motorcykel, när sådant fordon omsättes inom landet,

12) tullfri trycksak och framkallad eller enbart exponerad mikrofilm, när varan införes till landet som gåva eller annars utan vederlag, samt rusdryck, tobaksvara, cigarrettpapper och cigarretthylsa vid införsel till landet i den ordning som avses i 12 ä 4 mom. h) rusdrycksförsälj- ningsförordningen (1954: 521) eller 1 & andra stycket förordningen (1961: 394) om tobaksskatt, '

13) frimärke, dock icke vid omsättning eller införsel isärskild för bu- tiksförsäljning avsedd förpackning,

14) dentalteknisk produkt, när den tillhandahålles tandläkare, dental- tekniker eller den för vilken produkten är avsedd. .

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar till 8 54

Undantaget för fartyg gäller icke sådan farkost, för vilken för- flyttningen är av underordnad be- tydelse i förhållande till huvud- uppgiften. Flodspruta, ponton- kran, flytdocka och annan till tull- taxenummcr 89.03 hänförlig far— kost utgör skattepliktig vara.

Som yrkesmässig sjöfart anses även transport med skepp av eget gods. Undantaget för skepp gäller icke sådan farkost, för vilken för- flyttningen är av underordnad be- tydelse i förhållande till huvud- uppgiften. Flodspruta, ponton- kran, flytdocka och annan till tull- taxenummer 89.03 hänförlig far- kost utgör skattepliktig vara.

Undantaget för fartyg för yrkesmässigt fiske gäller alla fartyg, som säljes eller införes för att användas vid sådant fiske, oavsett om fartyget är särskilt anordnat för detta ändamål.

Undantaget för livrädd/tings- kryssare gäller endast sådant far- tyg, som ställes till förfogande för Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne. Som yrkesnu'issig godsbefordran anses även trans- port med fartyg av eget gods.

Undantaget för fartyg för liv- räddning, gäller endast sådant far- tyg som ställes till förfogande för Svenska sällskapet för "räddning af skeppsbrutne.

Undantaget för gas och annat bränsle gäller icke vara, som med hän— syn till försäljningsform, kvantitet eller förpackning har karaktär av butiksvara.

Undantaget för allmän nyhetstidning gäller sådan publikation av dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka.

Undantaget för periodisk publikation under 6 gäller svenskt och ut- ländskt alster av angivet slag, som enligt utgivningsplan utkommer med normalt minst fyra nummer om året. Till sammanslutning med huvud—

' Senaste lydelse 1973: 928.

Prop. 1974: 171 15

sakligt syfte att verka för idrottsligt ändamål hänföres endast samman- slutning som är ansluten till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller är representerad inom Sveriges olym- piska kommitté. Som försvarsfrämjande sammanslutning räknas endast sammanslutning som anges i 1 5 punkt 1 kungörelsen den 11 december 1953 (nr 737) angående frivillig försvarsverksamhet eller som har till uppgift att stödja hemvärnets verksamhet.

Fordon under 11 anses som begagnat endast om det tidigare för annat ändamål än yrkesmässig återförsäljning sålts eller uttagits inom landet eller införts till landet. Har ny personbil eller ny motorcykel anskaffats för yrkesmässig uthyrning anses fordonet icke som begagnat när det säl- jes eller uttages av uthyraren.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1974: 171 16

Utdrag av protokollet över finansärenden hållet inför Hans Maj:t Ko- nungen i statsrådet den 18 oktober 1974 _ '

Närvarande: ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, NORLING, LÖFBERG, CARLSSON, FELDT, SIGURD- SEN, GUSTAFSSON, ZACHRISSON, LEIJON, HJELM-WALLEN.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge- mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i stämpel- och n1ervärdebeskattningen och anför.

1 Inledning

Genom lag (1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) har in- förts nya regler om registrering av svenska fartyg och inskrivning av rätt till vissa sådana fartyg. Stämpelskattelagen (1964: 308, SL)1 och lagen (1968: 430, ML)= om mervärdeskatt måste i sak anpassas till de nya reglerna. Även i terminologiskt hänseende bör en anpassning ske.

Med Kungl. Maj:ts medgivande har domstolsväsendets organisations- nämnd (DON) sedan slutet av förra året bedrivit viss försöksverksamhct i fråga om uppbörd och redovisning av stämpelmedel vid tingsrätt. I skrivelse den 16 maj 1974 har DON hemställt bl.a. att det nya system som tillämpats under försöksverksamheten skall införas vid de allmänna domstolarna successivt under år 1975.

I det följande avser jag att ta upp fråga om sådana ändringar i SL och ML som betingas av de nya reglerna i sjölagen och DON:s hemställan. Därjämte har fråga uppkommit om bemyndigande för regeringen, dels att föranstalta om försöksverksamhct med nya former för viss stämpel- medelsredovisning, dels att bestämma avgift enligt expeditionskungörel- sen (1964: 618).

Inom finansdepartementet har utarbetats förslag till författningar om ändring i SL och ML. Härvid har samråd ägt rum med chefen för justi- tiedepartementet, som föranstaltat om viss remissbehandling av försla— gen.

Förslagen föranleder ändringar i expeditionskungörelsen (1964: 618) och stämpelkungörelsen (1964: 619). Jag avser att ta upp dessa frågor i annat sammanhang.

I Författningens rubrik enligt förslag i prop. 1974: 159. = Författningens rubrik enligt förslag i prop. 1974: 169.

Prop. 1974: 171 ' 17

2 Ändringar föranledda av de nya reglerna om fartygsregistrering

2.1. Stämpelskatten

De nya reglerna i sjölagen bör föranleda ändringar i 11, 13—18, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 46 och 47 %% SL. Jag behandlar i det föl- jande varje paragraf eller grupp av paragrafer för sig.

115

Gällande rätt. I llä SL 'geS' bestämmelser om stämpelskatt för in- teckning. Bestämmelsen avser i princip alla förekommande former av inteckning. Stämpelskatt utgår med 4 kr; för varje fullt tusental kronor av det kapitalbelopp för' vilket inteckning beviljas eller ansökan förkla— ras vilande. Från skatteplikt görs vissa undantag, som närmare anges i paragrafens tredje stycke. I fartyg under byggnad kan inteckning f.n. beviljas endast under förutsättning att bygget fortskridit så långt att det kan registreras som fartyg och håller viss minsta dräktighet.

Departementschefen. Ändringar i denna paragraf påkallas av att de nya reglerna i sjölagen öppnar möjlighet till inteckning i skeppsbygge. Regelsystemet är i stort uppbyggt enligt följande. Fartyg, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, betecknas skepp. Annat fartyg kallas båt. Över svenska skepp förs ett skeppsregister. Stockholms tingsrätt avses bli registermyndighet. Hos registermyndigheten förs också ett skeppsbyggnadsregister. Alla svenska skepp är registreringspliktiga. Kungl. Maj:t kan dock förordna att vissa statsskepp inte skall vara införda i registret. Registrering av skeppsbygge är däremot frivillig. De nya reglerna om skepps- och skepps- byggnadshypotek följer tämligen nära det fastighetsrättsliga systemet för panträtt på grund av inteckning. Skeppsbyggnadsinteckning förs utan ändring över till skeppsregistret, om bygget registreras som skepp. —— I betänkandet (SOU 1970: 74) ”Registrering av fartyg. Sjöpanträtt och fartygshypotek. Partrederi” behandlade sjölagskommittén frågor rörande stämpelskatt för inteckning i skeppsbygge. Enligt kommittén borde skat- teplikt inte inträda förrän inteckning i skeppsbygge fördes över till skeppsregistret. Kommitténs förslag i denna del har vid remissbehand- ling inte föranlett några 'anmärkningar. Även jag ansluter mig till för- slaget. Jag föreslår därför att inteckning som beviljas i skeppsbygge un- dantas från skatteplikt genom tillägg i 115 tredje stycket SL. Vidare bör paragrafens första stycke kompletteras med en bestämmelse om att överföring av inteckning från skeppsbyggnadsregistret till skeppsregistret likställs med beviljande av inteckning.

1.3 och 14 55

Gällande rätt. Enligt 13 5 första stycket SL skall stämpelskatt erläggas för vissa närmare angivna förvärv av registreringspliktigt fartyg med ett

Prop. 1974: 171 18

värde av minst 25 000 kr. Bestämmelser om registreringsplikt för fartyg finns i 2 % sjölagen i dess äldre lydelse. Enligt dessa föreligger registre- ringsplikt för svenska fartyg som används till ”handelssjöfart eller re— sandes fortskaffande” och som har en bruttodräktighet av minst tjugo registcrton. Enligt 145 SL föreligger inte skatteplikt vid (1) förvärv av utländskt fartyg, _(2) beställning, som avser nybyggnad av fartyg, eller överlåtelse av kontrakt rörande sådan beställning, innan fartyget blivit byggt, (3) förvärv av nybyggt fartyg omedelbart från den som byggt far- tyget eller (4) förvärv av fartyg, som är avsett för räddning av skepps- brutna.

Departetnentsclzefen. Enligt de nya reglerna i sjölagen (11 & första stycket) föreligger registreringsplikt för alla svenska skepp. Kungl. Maj:t kan dock medge undantag för vissa statsskepp. Registreringspliktiga far- tyg skall föras in i skeppsregistret som ersätter det nuvarande fartygs- registret. Efter registrering utfärdar registermyndigheten' nationalitets- handling, som är ett författningsmässigt nödvändigt dokument för att skeppet skall få hållas i drift. —- Enligt min mening bör liksom hittills stämpelskatteplikten för fartygsförvärv knytas an till registreringsplikten. Eftersom enligt de nya reglerna i princip alla skepp är registreringsplik— tiga föreslår jag att stämpelskatt skall erläggas vid förvärv av skepp.

De nya reglerna i sjölagen medför bl.a. att vissa fartyg, som enligt gällande ordning inte är registreringspliktiga, blir underkastade sådan skyldighet och därmed också stämpelskattepliktiga. Den fartygstyp som med hänsyn till storlek och omsättningsfrekvens skulle drabbas hårdast av en sådan vidgad skatteplikt är fiskefartygen, som enligt gällande reg- ler inte är registreringspliktiga till fartygsregistret och följaktligen inte heller underkastade stämpelskat'teplikt. Med hänsyn till förhållandena inom fiskerinäringen saknas enligt min mening anledning till en sådan utvidgning av skatteplikten. Jag föreslår därför att i 14 & SL förs in en regel om undantag från skatteplikt för fiskeskepp. Motsvarande bör lik- som hittills gälla för räddningsskepp. I fråga om skepp som är avsedda för annat ändamål än yrkesmässig sjöfart är jag f.n. inte beredd att föreslå ändring av nu gällande undantag från skatteplikt. Jag vill emel- lertid betona, att till yrkesmässig sjöfart måste räknas sådan med han- delssjöfart sammanhängande verksamhet som exempelvis bogsering och bärgning.

I likhet med vad som gäller i fråga om fastighetsförvärv (4 5 punkt 11 SL) bör vid återgång av skeppsförvärv stämpelskatt inte utgå, om rätt till återvinning enligt 42 & SL föreligger. Sistnämnda paragraf återkom— mer jag till i det följande och begränsningen av skatteplikten föreslår jag genomförd med en komplettering av 14 & SL.

De av mig i övrigt föreslagna ändringarna av paragraferna är av ter- minologisk art och innebär en anpassning av SL till den nya nomenkla— turen i sjölagen.

Prop. 1974: 171 19

15—18 %%

Gällande rätt. Särskilda bestämmelser om skattefrihet vid transport av köpehandling rörande fartyg finns i 15 & SL. Stämpelskatt skall så- lunda utgå endast för det sista fånget, om köpehandlingen överlåts utan annat tillägg till eller ändringi köpevillkoren än vad gäller tiden för till- träde och betalning samt sättet för betalning. Som förutsättning för skat- tefrihet gäller dock att samtliga fång anmäls till beskattningsmyndighet inom föreskriven tid och, vad gäller det sista fånget, inom sex månader räknat från det första. I paragrafens andra stycke finns bestämmelser om utvidgad skattefrihet vid transport av fång till delägare i nybildat re- deri eller nybildat bolag eller såsom tillskott till bolag eller förening. Be— gäran om skattebefrielse vid transportköp skall enligt paragrafens sista stycke göras hos beskattningsmyndigheten i samband med anmälan av förvärvet.

Enligt 16 % SL skall stämpelskatt utgå med en procent av fartygets el- ler lottcns värde. Vid köp läggs enligt paragrafens andra stycke normalt den avtalade köpeskillingen till grund för beskattningen.

I 17 och 18 55 SL finns bestämmelser om anmälan till beskattnings- myndigheten (sjöfartsverket) av fartygsförvärv och om underlaget för beskattningen. Dessa regler knyter an till vad som gäller för registrering av äganderätt till fartyg. Anmälan om ändring i äganderätten till regist- rerat fartyg skall göras inom fjorton dagar från det att ändringen inträf- fade. Anmälan skall innehålla uppgift om bl. a. beskaffenheten av det fång, varigenom fartyget åtkommits. Om särskilda omständigheter för— anleder det, får sjöfartsverket infordra handling som innefattar bevis om förvärvet. I fråga om ändring som avser fartygslott är en något annor- lunda ordning föreskriven. Anmälning kan tvingas fram genom vitesfö- reläggande, och underlåtenhet att göra anmälan inom föreskriven tid är belagd med bötcsstral'f. Genom hänvisning i 17 % SL gäller anmälnings- skyldigheten även i beskattningshänseende. I fråga om underlaget för beskattningen innehåller 18 & SL krav på utredning utöver den som skall förebringas i registreringsärcndet. Vid anmälan skall sålunda bifogas skriftligt förvärvsavtal och försäkran om köpeskillingens storlek eller, om anmälan avser annat förvärv än köp, sakkunnigintyg om fartygets värde.

Departementsclzefen.. De nya reglerna i sjölagen om anmälnings- och ansökningsförfarandet återverkar i flera hänseenden på stämpelbeskatt- ningen. Terminologiskt märks särskilt den skillnad som görs mellan an- mälan för registrering och ansökan om inskrivning. Registrering beteck- nar införing av skepp eller skeppsbygge i skeppsregistret resp. skepps- byggnadsregistret. Inskrivning avser införing i sådant register av bl. a. äganderätt till eller inteckning i skepp eller skeppsbygge.

I fråga om anmälnings- och ansökningsförfarandet innebär de nya reg-

Prop. 1974: 171 20

lerna i huvudsak följande. Ägare av registreringspliktigt skepp är skyl- dig att inom en månad från sitt förvärv anmäla skeppet för registrering eller, om skeppet redan är infört i registret, söka inskrivning av förvär- vet. Är skeppet nybyggt, skall det i princip anmälas för registrering se- nast sex månader efter sjösättningen. Anmälan för'registrcring innefat-. tar också ansökan om inskrivning av förvärvet. Fullgörandet av sådan anmälan eller ansökan kan framtvingas genom vitesföreläggande. An- mälan eller ansökan skall vara skriftlig och åtföljas av sådana hand- lingar som behövs enligt bestämmelser i sjölagen eller med stöd därav utfärdade föreskrifter. I föreskrifterna rörande skeppsregistret torde sålunda komma att tas upp en regel om att anmälan eller ansökan i förekommande fall skall åtföljas av köpehandling eller annan handling varpå förvärvet grundar sig. Registrerat skepp skall anmälas för avre- gistrering bl. a. i det fall att det upphört att vara svenskt. Skyldighet att göra anmälan för avregistrering åligger i detta fall både ägaren och den- nes fångesman. Anmälan skall göras inom en månad efter den händelse som föranleder avregistreringen. Inskrivnings- och registreringsärcnde kommer liksom inom fastighetsrätten att handläggas på inskrivningsdag. Sådan hålls till klockan tolv varje helgfri måndag, tisdag, onsdag, tors- dag och fredag.

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag terminologiska justeringar av 15 och 16 Så SL och en anpassning av reglerna till systemet med in— skrivningsdagar. Nuvarande bestämmelse 1 17å SL blir' 1 det nya syste- met överflödig och jag föreslar därför att den utgår. 17 & SL bör enligt min mening i stället innehålla de regler som nu finns i 185 SL. Bestäm- melsen i sistnamnda paragraf om skyldighet att vid anmälan bifoga skriftligt avtal bör emellertid utgå med hänsyn till att sådan skyldighet följer av sjölagen och torde komma att föreskrivas i föreskrifterna för dess tillämpning. Jag föreslar att 17% SL utformas i enlighet härmed och att i 18%; _ SL införs en ny regel som för visst fall likställer anmälan av fartyg för avregistrering med ansökan om inskrivning av fartygs- förvärv. Sistnämnda bestämmelse hänger samman med regeln i 13 % sista stycket SL om att stämpelskatt i princip skall tas ut när skepp upphör att vara svenskt.

305

Gällande rätt. I 30 & SL finns bestämmelser bl.a. om vilken myndig- het som är beskattningsmyndighet och om tidpunkten för skattepliktens inträde. Enligt paragrafens 1 mom. c) jämförd med 2 mom. första styc- ' ket är sjöfartsverket beskattningsmyndighet i fråga om förvärv av far- tyg. Skatt för inteckning i fartyg fastställs av Stockholms tingsrätt. Skat- teplikt inträder när inteckning beviljas eller förklaras vilande och, i fraga om förvärv av fartyg, när förvärvet sker.

Departementschefen. Enligt de nya sjölagsreglerna skall sjöfartsverket

Prop. 1974: 171 21 inte längre svara för fartygsregistreringen, utan ärenden om registrering av skepp, inskrivning av förvärv av skepp och inteckning i skepp skall handläggas av en särskild registermyndighet. Enligt föreliggande planer skall Stockholms tingsrätt ombesörja vad som skall ankomma på re- gistermyndigheten. Som nämnts vid 15 % införs också med fastighets- rättslig förebild en ordning med inskrivningsdagar. Dessa reformer gör det möjligt att förenkla paragrafens disposition. Jag föreslår att de nuvarande reglerna om beskattning av fastighetsförvärv m.m. i 1 mom. första stycket a) genom ett tillägg görs tillämpliga även på skeppsförvärv. Därvid bör uttrycket inskrivningsmyndighet avse även den nya sjörättsliga registermyndigheten. Jag föreslår att en förklaring av denna innebörd tas in i 2 mom. första stycket SL. Som en följd härav kommer lagen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbe- skattning i fråga om stämpelskatt endast att tillämpas i de fall riksskatte- verket är beskattningsmyndighet. Stämpelskatt för förvärv av skepp och inteckning däri kommer alltså för framtiden att processuellt Och i fråga om tillsyn m.m. helt att ansluta sig till vad som redan gäller för fast egendom.

Vidare bör vid förvärv av skepp skatteplikt inträda vid i princip samma tidpunkt som i fråga om fastighetsförvärv. Jag föreslår därför att skatteplikt vid skeppsförvärv inträder när ansökan om inskrivning beviljas eller när avregistrering sker.

De nu gällande bestämmelserna rörande inteckning i 1 mom. första stycket b) blir liksom f. n. tillämpliga även på inteckning i skepp. Den nu gällande regleringen av fartygsförvärv i 1 mom. första stycket c) bör utgå, vilket medför att nuvarande punkten d) bör betecknas e). Genom de föreslagna ändringarna blir uppskovsreglerna '1 momentets andra stycke tillämpliga även på beslut i sjörättsliga registrerings- och inskriv- ningsärenden, medan tredje stycket endast avser skatt som fastställs av riksskatteverket.

32, 33, 35, 46 och 47 %%

Bestämmelsen i 32 5 första stycket b) SL om vem som i förhållande till statsverket svarar för erläggandet av skatt för inteckning föreslås kompletterad så att den omfattar också den som är behörig att ansöka om inteckning i skepp. Härutöver föranleder de i det föregående fram- lagda ändringsförslagen följdändringar av närmast formell natur av 33, 35, 46 och 47 55 SL.

36, 38 och 39 åå

Gällande rätt. 36 & SL innehåller bl. a. bestämmelser om inom vilken tid stämpelskatt skall betalas. Skatt som fastställs av inskrivningsmyn- dighet skall enligt huvudregeln betalas in till beskattningsmyndigheten inom en månad från den dag, då expedition i ärendet blivit tillgänglig

Prop. 1974: 171 22

för sökanden. Innan expedition blivit tillgänglig får skatten inte tas emot. Stämpelbelagd handling får inte heller lämnas ut om skatten inte betalats. I praktiken sker uppbörden genom att den stämpelbelagda ex- peditionen tillställs sökanden mot postförskott.

I fråga om skatt som fastställs av sjöfartsverket och riksskatteverket skall inbetalning ske genom insättning på myndighetens postgirokonto inom tid som gäller för avlämnande av anmälan eller deklaration.

Enligt 38 & SL skall till bevis om att skatten erlagts utgående expedi- tion förses med stämpel. Stämpelbeläggning skall emellertid inte ske i vissa angivna undantagsfall, bl. a. när fråga är om fartyg.

I fråga om skatt som fastställs av sjöfartsverket och riksskatteverket skall enligt 39 % SL beskattningsmyndigheten under vissa förutsättningar lämna förhandsbesked huruvida stämpelskatt skall erläggas för visst fall och i så fall med vilket belopp. Motsvarande möjlighet till besked i fråga om skatt som fastställs av inskrivningsmyndighet finns inte.

Deparremenrsclzefcn. Som jag redan nämnt har de av mig i det före- gående föreslagna reglerna utformats i nära anslutning till vad som re- dan gäller på det fastighetsrättsliga området. Anledning saknas enligt min mening att i fråga om tid och sätt för inbetalning av skatt särbehand- la skatt som utgår för skeppsförvärv eller skeppsinteckning. Jag före- slår därför sådan ändring av 36 % SL att den ordning som föreskrivs i fråga om fast egendom och inteckning däri också skall gälla skeppsför- värv och skeppsinteckning. Detta innebär i normalfallet att skatten skall betalas in till beskattningsmyndigheten inom en månad från den dag, då expeditionen blivit tillgänglig för sökanden, samt att inbetalning vid tidigare tidpunkt inte tillåts.

Vidare bör paragrafens sista stycke kompletteras så att pantbrev som bevis om skeppsinteckning inte får lämnas ut förrän skatten erlagts. I det fall inteckning förs över från skeppsbyggnadsregistret till skeppsre- gistret och pantbrev således redan utfärdats föreslår jag till säkerstäl- lande av skattskyldighetens fullgörande av nationalitetshandling för det färdiga skeppet inte får utlämnas förrän skatten betalats.

För att här ifrågavarande stämpeluppbörd skall göras helt likformig med vad som gäller inom fastighetsrätten bör bestämmelsen om undan- tag från stämpelbeläggning i 38 & SL utgå. Ändringen kommer i prakti- ken inte att leda till att stämpelmärken kommer att användas, eftersom jag i det följande kommer att föreslå ett nytt system för redovisning av den stämpelskatt det här gäller.

Begäran om förhandsbesked i fråga om skatt på skeppsförvärv har enligt vad jag inhämtat förekommit ytterst sällan. Jag föreslår därför så- dan ändring av 39 & SL att möjlighet till förhandsbesked begränsas till skatt som fastställs av riksskatteverket.

Prop. 1974: 171 23

42 &

Gällande rätt. Beskattningsmyndighet kan i fall som anges i 42 ä 1 mom. SL medge den skattskyldige återvinning av erlagd stämpelskatt. Av intresse i förevarande sammanhang är paragrafens 1 mom. punkt b). Sedan fastställelsebeslutet meddelats kan enligt nämnda lagrum åter- vinning medges om lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning un- danröjts genom dem eller beslut som vunnit laga kraft.

Departementschefen. Med den lösning jag förordat i det föregående kommer stämpelskatt för förvärv av skepp och inteckning däri att i framtiden fastställas av en och samma myndighet i nära anslutning till förfarandet i stämpelskattefrågor hos inskrivningsmyndighet. Jag före- slår mot bakgrund härav att bestämmelsen i 42 ä 1 mom. b) SL ut- sträcks till att omfatta skatt som utgått för förvärv av skepp.

Återvinningsbestämmelserna bör vidare enligt min mening komplette- ras i ytterligare ett avseende som sammanhänger med att de nya reglerna i sjölagen tillåter inskrivning av villkorade förvärv av skepp. Med den utformning av 1.3 & SL som jag föreslagit skall stämpelskatt utgå också för dessa förvärv. Fullbordas inte sådant förvärv, kan inskrivningen en- ligt 14 % tredje stycket sjölagen avföras ur registret. Sker det, bör en— ligt min mening återvinning av skatt medges. Jag föreslår att en ny punkt (1) av detta innehåll fogas till 42 & 1 mom. SL.

2.2. Mervärdeskatten

De nya reglerna i sjölagen föranleder ändringar i 8 & ML och an- visningarna därtill.

Gällande rätt. Enligt 8 & ML är fartyg för yrkesmässigt fiske undan- tagna från skatteplikt. Detsamma gäller sådana fartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran som har en nettodräktighet av minst 20 re- gisterton. Vidare är bogserbåtar och livräddningskryssare skattefria, de sistnämnda dock endast under förutsättning att de ställs till förfogande för Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne. Farkoster, för vil- ka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvud- uppgiften, anses dock som skattepliktiga varor. Detsamma gäller flod- spruta, pontonkran, flytdocka och annan farkost som hänförs till tull- taxenummer 89.03. Som yrkesmässig godsbefordran anses även trans- port med fartyg av eget gods.

Departementschefen. Bestämmelsen om att fartyg för yrkesmässig person— eller godsbefordran är undantagna från skatteplikt endast om de är av viss minsta nettodräktighet hänger i viss mån samman med tidi- gare gällande bestämmelser o'm registreringsplikt. Enligt sjölagen i dess nya lydelse föreligger som jag tidigare nämnt registreringsplikt endast för skepp. Undantaget från mervärdeskatteplikt bör även i fortsätt-

Prop. 1974: 171 24

ningen bestämmas så att det motsvarar de fartyg i yrkessjötrafik som skall vara registrerade på detta sätt. Härigenom kommer även i fortsätt- ningen vissa små fartyg; nämligen båtar, att falla utanför skattefriheten även om de används för yrkesmässig person- eller godsbefordran. Något behov av en utvidgning av skattefriheten till båtar finns enligt min me- ning inte. En sådan utvidgning skulle bl. a. leda till praktiska svårigheter att vid omsättning av båt avgöra för vilket ändamål båten skall använ- das. Jag föreslår därför att undantaget för fartyg, som används för yr- kesmässig person— eller godsbefordran, skall gälla endast skepp. I det. sammanhanget föreslår jag också att uttrycket yrkesmässig person- eller godsbefordran byts ut mot det modernare uttrycket yrkesmässig sjöfart. För att undanröja tvekan som kan uppstå om den rätta innebörden av detta uttryck föreslår jag att fartyg för yrkesmässigt fiske även i fort- sättningen anges som ett särskilt undantag. Bogserare bör även i fort- sättningen vara skattefria. Med hänsyn till att någon klar gräns egent- ligen inte kan dras mellan fartyg för bogsering och fartyg för bärgning föreslår jag att undantaget utvidgas till att omfatta också 'bärgningsfar- tyg. De nya bestämmelserna föreslås få en delvis annan utformning än tidigare. Ändringarna i dessa hänseenden är av endast teknisk natur. -'

3. Nytt uppbördssystem för viss stämpelskatt

Gällande rätt. Stämpelskatt som fastställs av inskrivningsmyndighet skall enligt 36 & SL betalas in till beskattningsmyndigheten. I praktiken går detta i flertalet fall till så att den skattskyldige på posten löser de ex- peditioner som mot giropostförskott sänts ut från tingsrätten. Emellertid händer det också att expedition mot erläggande av skatt och eventuell expeditionsavgift lämnas ut direkt från tingsrätten. Även i detta fall fly- ter skatten sedermera in på tingsrättens postgirokonto.

Till bevis om att skatt erlagts skall enligt 38 & SL handling som ligger till grund för skattens fastställande, pantbrev eller vilandebcvis förses med stämpel. Stämpelbeläggning'av handling sker genom att stämpel- märke sätts på handlingen. .

Tingsrätterna rekvirerar "enligt 4 & stämpelkungörelsen (1964: 619) stämpelmärken i förskott från poststyrelsen, som lämnar riksskattever- ket uppgift om levererade märken. Tingsrätterna redovisar "de stämpel- medel som flyter in till riksskatteverket.

[ 12—18 %% stämpelkungörelsen ges föreskrifter om de räkenskaper tingsrätterna har att föra i fråga om- stämpelmärken och stämpelmedel.

Det åligger bl. a. myndigheten att föra '

1. förteckning över expeditioner för vilka stämpelskatt eller expedi— tionsavgift utgår,

2. journal över expeditioner som sänds ut mot postförskott,

3. kassabok över influtna medel, ' '

Prop. 1974: 171 25

4. liggare över mottagna stämpelmärken. Minst en gång varje kvartal skall myndigheten inventera förrådet av oanvända stämpelmärken och stämma av räkenskaperna. Inventeringen. verkställs av tjänsteman som" förordnas av tingsrätten. Protokoll över förrättningen sänds till riksskatteverket. '

Riksskatteverket är central administrativ. myndighet förlstämpelväsen- det. Stämpelskatt som flyter in på tingsrätts postgirokonto förs automa- tiskt över till verkets konto. Tingsrätternas redovisning av stämpelskatt kontrolleras fortlöpande av rikSskatteverket. ' '

DON. s föislag till nytt uppbörds- och redovisningssystem. Betalning. av stämpelskatt skall enligt DON:s förslag liksom hittills ske antingen i samband med att expedition hämtas på tingsrätten eller genom att" giro- postförskott löses på postanstalt. Sistnämnda förfarande förutsätts bli vanligast. Till skillnad från vad som nu gäller skall enligt DON:s förslag erlagda skattebelopp sättas in på ett för alla tingsrätter gemensamt post— girokonto hos central myndighet, DON, eller den centrala förvaltnings- . myndigheten för domstolsväsendet.

I det föreslagna systemet kommer de allmänna domstolarna inte längre att använda stämpelmärken för redovisning av stämpelskatt och expeditionsavgift. DON:s förslag innebär i stället följande. Nuvarande expeditionsnotor och posthandlingar ersätts av blankettset, vari behöv- liga handlingar samlats. Blankcttseten, som är försedda med löpande nummer, är så utformade att de uppgifter som behövs kan skrivas ut på ' en gång. I samband med expedieringen av stämpelskatt'e- eller avgifts- pliktig handling sänds en kopia ur'blankettsetet till den centrala myndig- heten, som har att vaka över att fastställd skatt.eller avgift erläggs. Övervakning sker maskinellt. Uppgift om expeditionsnotans löpnummer och om fastställd stämpelskatt och expeditionsavgift lagras i dataregis— ter. Vid betalning flyter beloppen in på dctgemensamma postgirokontot hos ccntralmyndigheten. Detta konto är ett s. k. OCR-konto,'dvs. inbe-. talningshandlingen är så utformad att belopp ..och löpnummer kan läsas av maskinellt. Uppgifterna om inbetalning jämförs därefter med regist- ret över expeditionsnotorna. Kontrollen över redovisningen av stämpel- skatten och expeditionsavgiften sker alltså för Varje enskild expedition för sig. .

Enligt DON:s förslag krävs inte" _ utöver expeditionsnotan — några särskilda räkenskaper över stämpelmedlen. Tingsrätternas egen kvartals- visa inventering blir också överflödig. Centralmyndigheten avses i det nya systemet utföra viss stickprovskontroll.

Departementschefen. Det uppbörds- och" redovisningssystem som bc.- skrivs i DON:s skrivelse har sedan slutet av år 1973 försöksvis tillämpats vid ett antal tingsrätter. Erfarenheterna från försöksverksamhetcn har varit odelat positiva. Det nya systemet medför större säkerhet vid redo- visningen och möjliggör tidsvinster för såväl myndigheter som enskilda.

Prop. 1974: 171 26

Därtill kommer att driftskostnaderna blir lägre än med nuvarande ord- ning. Övervägande skäl talar därför enligt min mening för att nuvarande uppbörds- och redovisningssystem vid tingsrätterna ersätts med det av DON föreslagna. Det nya systemet föranleder smärre ändringar i SL.

Enligt 36 5 första stycket SL skall skatt betalas in till beskattnings- myndigheten. För att möjliggöra insättning på centralmyndighetens OCR-konto föreslår jag en föreskrift om att betalning också får ske till den myndighet regeringen bestämmer.

Till bevis om att skatt blivit erlagd skall enligt 38 & SL den handling som ligger till grund för skattens fastställande förses med stämpel. Från denna huvudregel om stämpelbeläggning har medgetts undantag då fråga är om fartyg, aktie eller insats i svenskt bolag eller lotteri. [ det nya uppbördssystemet har som nämnts stämpelmärkena utmönstrats. Jag föreslår med hänsyn härtill att stämpelbeläggning inte heller skall ske i fråga om skatt som fastställts av inskrivningsmyndighet. Vidare bör en närmast redaktionell ändring göras i 37 & 1 mom. SL och till 47 & SL göras ett tillägg i fråga om på vilken handling anteckning om skatte- återbetalning kan ske.

4. Vissa bemyndiganden för regeringen

4.1. Försöksverksamhet med nytt uppbördssystem för viss stämpelskatt

Gällande rätt. Den nuvarande ordningen inom inskrivningsväsendet bygger på att fångeshandlingar m. m. ges in till inskrivningsmyndigheten och att de efter vederbörlig handläggning expedieras därifrån, försedda med de stämpelmärken och bevis som myndighetens beslut föranleder. En förutsättning för att handlingarna skall få lämnas ut är att skatten betalats in till inskrivningsmyndigheten, som alltså svarar för uppbörd och redovisning. De ändringar jag föreslagit i det föregående innebär ingen annan ändring i detta avseende än att skyldigheten att förse hand- ling med stämpel slopas.

Enligt lagen (1973: 98) om inskrivningsregister kan Kungl. Maj:t fr.o.m. den 1 juli 1974 bestämma att inskrivning skall ske i inskriv- ningsregister i stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok. Lagen inne- bär att det i jordabalken (JB) reglerade systemet med inskrivning i fas- tighetsbok eller tomträttsbok ersätts av ett nytt system, enligt vilket in- skrivningarna sker i ett register, grundat på automatisk databehandling (ADB).

Departemen!.rchefen. Bestämmer regeringen med stöd av lagen (1973: 98) om inskrivningsregister att inskrivning skall ske i ett register grundat på automatisk databehandling kan uppbörden och redovisningen av stäm- pelskatt ytterligare rationaliseras. Några särskilda redovisningshand- lingar behöver enligt nu föreliggande systemförslag inte upprättas hos

Prop. 1974: 171 27

inskrivningsmyndigheten, som blir helt frikopplad från skatteuppbörden. Denna skall i stället ombesörjas av centralmyndigheten för fastighetsdata (CFD), som därvid upprättar de handlingar som behövs för uppbörden och redovisningen av skatten. Uppbörden av expeditionsavgift bör gi- vetvis ske på samma sätt. Detta förfaringssätt kräver ändringar i vissa bestämmelser i SL rörande uppbörden. Med hänsyn till bl. a. systemets begränsade omfattning i inledningsskedet är jag emellertid inte beredd att nu föreslå sådana ändringar. Regeringen bör i stället bemyndigas att utfärda de föreskrifter som behövs för att det här antydda systemet skall kunna tillämpas försöksvis. Jag föreslår därför att ett sådant bemyn- digande tas in i en ny paragrafi SL, benämnd 38-a &.

En praktisk konsekvens av en övergång till ett system grundat på auto- matisk databehandling enligt nu föreliggande systemförslag blir att, när expediering skall ske, fångeshandlingar beträffande fast egendom eller tomträtt kommer att finnas hos inskrivningsmyndigheten, medan bevis om lagfart, inskrivning av tomträtt. pantbrev och vilandebcvis kommer att finnas hos CFD. En sortering av handlingarna så att fångeshand— lingar och bevis kan expedieras gemensamt skulle innebära en stor om- gång vare sig den sker hos CFD eller hos vederbörande inskrivningsmyn— dighet. Såvitt jag nu kan bedöma är därför den enda praktiskt godtag- bara lösningen att fångeshandlingar expedieras från inskrivningsmyn- digheten och att pantbrev och övriga bevis som framställs hos CFD expedieras från CFD. Regeln i 36 & fjärde stycket SL om att den handling som ligger till grund för skattens erläggande inte får expedieras förrän skatten erlagts skulle då medföra att inskrivningsmyndigheten måste konstatera att skatten för t. ex. ett köp betalas in till CFD innan köpehandlingarna återlämnas. Detta för med sig en manuell kontroll hos inskrivningsmyndighcterna av en omfattning som knappast står i rimlig proportion till nyttan. Jag föreslår därför att i 38 a & SL tas in ett bemyndigande för regeringen att besluta om undantag från bestämmel— sen i 36 % fjärde stycket SL.

4.2. Bemyndigande att bestämma expeditionsavgift

Avgift för statliga myndigheters expeditioner utgår f. n. enligt en vid expeditionskungörelsen (1964: 61.8) fogad avgiftslista. Avgiftsplikten vi— lar på den grundsatsen, att den som vänder sig till en myndighet och tar dess arbetskraft i anspråk också skall bidra till täckande av den kostnad som han därigenom förorsakar det allmänna. '

I samband med införandet av SL lämnade jag en redogörelse för hu- vuddragen i expeditionskungörelsens bestämmelser (prop. 1964: "75 s. 306 ff) och framhöll i fråga om avgifternas storlek att självkostnadsprin- cipen borde vara vägledande.

Sedan ikraftträdandet den 1 januari 1965 har expeditionskungörelsens avgiftslista ändrats vid ett flertal tillfällen.

Prop. 1974: 171 28

Enligt 8 kap. 3 5 i den nya regeringsformen (RF), som börjar tillämpas den 1 januari 1975, skall föreskrifter om förhållandet mellan—enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag, dvs. av riksdagen. Regeringen kan dock enligt 8 kap. 9 5 andra stycket RF av riksdagen bemyndigas 'att meddela sådana före- ' . skrifter om avgifter som enligt den nämnda huvudregeln ankommer på riksdagen.

Föreskrifter om vissa avgifter enligt expeditionskungörelsen skulle kunna sägas innebära åligganden för enskilda eller ingrepp i deras eko- nomiska förhållanden i RF:s bemärkelse. I syfte att även efter den 1 januari 1975 på ett enkelt och smidigt sätt göra det möjligt att bestäm- ma avgift enligt kungörelsen föreslår jag att riksdagens bemyndigande inhämtas.

5 lkraftträdandet

Eftersom tidsschemat för omläggningen av fartygsregistreringen f. n. inte är helt klart och ändringen av stämpelskatteuppbörden vid tingsrät- terna lämpligen bör ske successivt med stöd av medgivande enligt 38 å andra stycket SL, anser jag det inte möjligt att nu lägga fram fullstän- digt förslag till övergångsbestämmelser för de av mig föreslagna författ- ningsändringarna. Det torde få ankomma på regeringen att bestämma om tidpunkten för ikraftträdandet av ifrågavarande författningar.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

dels att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till

1. lag om ändring i stämpelskattelagen (1964: 308),

2. lag om ändring ilagen (1968: 430) om mervärdeskatt, dels att bemyndiga regeringen att föreskriva om avgift för expedition som utfärdas av statlig myndighet.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta G yllensten

MARCUS BOKTR.STOCKHOLH1974 740483