Prop. 1975/76:116

med förslag om ändrad administration av bidragsförskott, m. m.

Prop. 1975/76: 116 Regeringens proposition 1975/76: 116

med förslag om ändrad administration av bidragsförskott. m. m.; beslutad den 29 januari 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME SVEN ASPLING

Propositionens huvudsakliga innehåll

På grundval av resultatet av överläggningar mellan företrädare för 50- cialdepartementet och Svenska kommunförbundet föreslås i propositionen att administrationen av bidragsförskotten fr. o. m. den 1 oktober 1977 förs över från kommunerna till de allmänna Försäkringskassorna och rikslör- säkringsverket. Förslagen i propositionen innebär att lörsäkringskassorna skall besluta i ärenden om bidragsförskott och att riksförsäkringsverket skall ha hand om utbetalningen.

Kostnaderna för administrationen beräknas minska genom den föreslagna ordningen. Genom den nya administrationsformen kan man också få till _stånd en samordnad utbetalning av bidragsförskott och barnbidrag och bättre kontrollmöjligheter. I propositionen föreslås samtidigt vissa andra ändringar i bidragsförskottslagen.

Prop. 1975/76: 116 2

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1964zl43) om bidragsförskott

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (19642143) om bidragsförskott dels att 25ä skall upphöra att gälla, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 20a &, av nedan angivna lydelse,

dels att 2 samt 4—23 && skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 ä'

Bidragslörskott utgår icke därest

a) barnet bor tillsammans med den underhållsskyldige;

b) det Föreligger grundad anledning antaga att den underhållsskyldige i vederbörlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag icke understigande vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 45% första och andra styckena;

c) det finnes uppenbart att den underhållsskyldige annorledes sörjt eller sörjer för att barnet erhåller motsvarande underhåll;

d) vårdnadshavaren utan giltigt d) vårdnadshavaren uppenbar/i- skäl underlåteratt vidtaga eller mcd- gen utan giltigt skäl underlåter att verka till åtgärder för att få under- vidtaga eller medverka till åtgärder hållsbidrag eller faderskap till barnet för att få underhållsbidrag eller fa- fastställt. derskap till barnet fastställt.

' Senaste lydelse l9732475.

Prop. 1975/76: 116

Nuvarande lydelse

Bidragsförskott utgör för år räknat fyrtio procent av det il kap. 6 så lagen om allmän försäkring omförmälda basbeloppet.

Skall bidragsförskott utgå i förhål- lande till såväl fader som moder eller är barnet berättigat till barnpension enligt 8 kap. Sä- lagcn om allmän försäkring. utgör dock bidragsför- skottet trettio procent av basbelop— pet, i förra fallet i förhållande till var- je underhållsskyldig.

Föreslagen lydelse

gZ

4 .

Bid ragsförskott utgör för år räknat fyrtio procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 g" lagen ([ 962.381) om allmän försäkring har fastställts för månadenlm're den som bidrags/ötskot- tet avser.

Skall bidragsförskott utgå i förhål- lande till såväl fader som moder eller är barnet berättigat till barnpension enligt 8 kap. 55 lagen om allmän försäkring, utgör dock bidragsför- skottet trettio procent av det basbe- lopp som anges iI/örsta stycket. i förra fallet i förhållande till varje under- hållsskyldig.

Föreligger grundad anledning antaga att fastställt underhållsbidrag betalas i vederbörlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden mellan förskotts- belopp enligt första eller andra stycket samt underhållsbidragets belopp.

Bidragsförskott utgår ej med högre belopp än underhållsbidraget. därest vårdnadshavaren utan giltigt skäl underlåter att vidtaga eller medverka till åtgärder för att få underhållsbi- dragct höjt.

5

Fråga om bidrags/b'rskotl prövas av barnavårdsnt'immlen i den kommun där vårdnadshavaren är mantalsskri- ven eller. om sådan manta/sskrivnings- or/ eifinnes. av barnavårdsnämnden i den kommun där barnet är bosatt.

2Senaste lydelse l973:475.

Bidragsförskott utgår ej med högre belopp än underhållsbidraget. därest vårdnadshavaren uppenbar/igen utan giltigt skäl underlåter att vidtaga el- ler medverka till åtgärder för att få underhållsbidragct höjt.

;

Frågor om bidrags/iirskott handha- vas av riks/iirsäkringsverket och de all- männa |Ib'rsäkringskassorna.

Beslut om bidrags/örskottfattas av den allmänna Ifötsäkringskassa hos vilken barnets vårdnadshamre är in— skriven eller sku/Ie ha varit inskriven om han upp/_v/lt åldersvi/lkorel i ] kap. 4 j" lagen (1962.'381) om allmän jör- säkring.

Finnes e/'_försökringskassa enligt vad i andra stycket sägsjattas beslut ont bidrags/öt'skott av den kassa Itos vilken

Prop. 1975/76: 116 '

Nuvarande lydelse

Den som önskar erhålla bidrags- förskott eller vill komma i åtnjutan- de av högre förskott skall göra an- sökan därom. Ansökan göres av vårdnadshavaren eller särskilt för- ordnad förmyndarc för barnet. Är barnet omhändertaget för samhälls- vård. lår nämnden utan ansökan be- sluta om utbetalning av bidragsför- skott.

Ansökan skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av bar- nets rätt till bidragsförskott ävensom en av sökanden på heder och sam- vete avgiven förklaring. att de läm- nade upplysningarna äro med san- ningen överensstämmande. Är sö- kanden ur stånd att själv avgiva så- dan förklaring. skall riktigheten av upplysningarna intygas av två tro- värdiga. med förhållandena förtrog- na personer. Därest underhållsbidrag fastställts för barnet. skall domstols beslut eller annan handling. som kan ligga till grund för indrivning av bi- draget. i huvudskrift eller bestyrkt avskrift fogas vid ansökningen. så- framt dessa handlingar ej eljest äro tillgängliga för barnavårdsnämnden.

F äreslagen lvdelse

barnet är inskrivet eller skulle ha varit inskrivet om det upp/_vllt det nämnda åldersvillkoret.

653

Den som önskar erhålla bidrags- förskott eller vill komma i åtnjutan- de av högre förskott skall göra an- sökan därom. Ansökan göres av vårdnadshavaren eller särskilt för- ordnad förmyndare för barnet. Är barnet omhändertaget för samhälls- . vård. får ansökan göras även av bar-. navårdsnämnd.

Ansökan skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av bar- nets rätt till bidragsförskott ävensom en av sökanden på heder och sam- vete avgiven förklaring, att de läm- nade upplysningarna äro med san- ningen överensstämmande. Är sö- kanden ur stånd att själv avgiva så- dan förklaring, skall riktigheten av upplysningarna intygas av två tro- värdiga. med förhållandena förtrog- na personer. Därest underhållsbidrag fastställts för barnet, skall domstols beslut eller annan handling. som kan ligga till grund för indrivning av bi- draget. i huvudskrift eller bestyrkt avskrift fogas vid ansökningen, så- framt dessa handlingar ej eljest äro tillgängliga för .Iötsäkringskassan.

7 #4 Sedan bidragsförskott sökts skall. under förutsättning att den under- hållsskyldiges vistelseort är känd el-

Sedan bidragsförskott sökts skall, under förutsättning att den under- hållsskyldiges vistelseort är känd el-

3Senastc lydelse 19731807. "*Senaste lydelse 19741143.

Prop. 1975/76:116

Nuvarande [vt/else

ler kan utrönas. omedelbart till ho- nom avsändas meddelande om an- sökningen med föreläggande att. därest han har något att anföra i an- ledning av ansökningen. inom viss kort tid muntligen eller skriftligen yttra sig. l meddelandet skall tillika lämnas underrättelse om stadgan- dena i 2_$ b) och c) samt 4;' tredje stycket.

När barttavårdsnämnden meddelat beslut i ärendet. skall beslutet skrif/- ligen delgivas (le/s sökanden och. om denne är annan än vårdnadshavaren. jämväl vårdnadshavaren. dels den un- derhållsskyldige. Har förskott bevil- jats. skall därvid underrättelse läm- nas sökanden och vårdnadshavaren om stadgandena i 12 och 13 && samt. i annat fall än som avses i 4 & tredje stycket. den underhållsskyldige om stadgandet i 16 s*.

8."

kl]

Föreslagen lvdelse

ler kan utrönas. omedelbart till ho- nom avsändas meddelande om an- sökningen med föreläggande att. därest han har något att anföra i an- ledning av ansökningen. inom viss kort tid muntligen eller skriftligen yttra sig. 1 meddelandet skall tillika lämnas underrättelse om stadgan- dena i 2 & a). b)och c)samt 4 & tredje stycket.

När .försäkringskassan meddelat beslut i ärendet. skall sökande och vårdnadshavare skriftligen underrättas om beslutet. Beslutet skall skriftligen delgivas den underltå/lsskt'ldige. Har ansökan om bidragsförskott ei bi/ällits eller bi/ä/lits endast till viss del. ska/l beslutet delgivas även sökanden och vårdnadshavaren. Har lörskott bevil- jats. skall därvid underrättelse läm- nas sökanden och vårdnadshavaren om stadgandena i 12 och 13 åå samt. i annat fall än som avses i 4 : tredje stycket. den underhållsskyldige om föreskrifterna i 2 t' a). b) och e) santt

16 &.

Bidragsförskott utgives förskottsvis för månad. Vid beräkningen av bidragsför- skott för månad skall det årliga be- lopp. från vilket beräkningen utgår, avrundas till närntast lägre hela kron- tal. som ärjämnt delbart med tolv. Är årsbeloppet lägre än sextio kro- nor. bortfaller bidragsförskottet för den månad beräkningen avser.

Vid beräkningen av bidragsför- skott för månad skall det årliga be- lopp, från vilket beräkningen utgår. avrundas till närmaste hela kröntal. som är jämnt delbart med tolv. Är årsbeloppet lägre än sextio kronor. bortfaller bidragsförskottet för den månad beräkningen avser.

1 den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag skall från lörskott för viss månad avdragas på samma tid belöpande bidragsbelopp, som den underhållsskyldige må hava erlagt innan han erhållit underrättelse enligt 7ä andra stycket.

Prop. l975/76:116

Nuvarande lydelse

Åtnjuter barn under hel månad på statens bekostnad vård på anstalt el- ler eljest kost och bostad. må bi- dragsförskott ej utgå för den måna- den; dock må förskott utgå för tid då barnet är inackorderat vid nomad- skola.

Föreslagen lydelse

Åtnjuter barn under hel månad på statens bekostnad vård på anstalt el- ler eljest kost och bostad. må bi- dragsförskott ej utgå för den måna- den; dock må förskott utgå för tid då barnet är inackorderat vid nomad- skola. Bor barnet under hel månad i institution som anges i lagen (I 96 7 .'94()) angående omsorger om vis- sa psykiskt tttvecklingsstörda eller på sittkvårdshuvudmannens bekostnad i enskilt Item enligt nämnda lag. utgår ei heller bidragsförskottjär den må- naden.

Har bidragsförskott ej lyfts före utgången av året näst efter det. under vilket förskottet förfallit till betalning. skall förskottet vara förverkat.

9

Bidragsförskott utbetalas till vård- nadshavaren. Ifråga om fosterbarn eller barn. som eljest fostras i annat enskilt hem än vårdnadshavarens. skall dock bidragsförskottet utbetalas lill den. ltos vilken bat'netjostt'as, så- _/i'aml ei barnavårdsnämnden annor- lunda förordnar.

Finnes någon. till vilken bidrags- förskott enligt första stycket skall ut- betalas. icke vara skickad att hand- hava förskottet. må barnavårds- nätttnden förordna. att förskottet i stället skall utbetalas till lämplig per- son. Nämnden må ock. då synnerliga Skäl äro därtill. själv omhändertaga bidragsförskottetför att användas för barnets bästa.

Åtnjuter barn. till vilket bidragsför— skott utgår. i attnatjäl/ än som avses i 8 _tf'jiärde stycket. under hel månad

SSenaste lydelse l975:152.

.N (5

Bidragsförskott utbetalas till vård- nadshavaren. enskilt hem. får .lörsf'ilt'ringskassan

Vistas barnet i annat

efter. framställning från vårdnadshava- ren betalajörskottet till den som/öst— rar barnet.

Finnes någon. till vilken bidrags- förskott enligt första stycket skall ut- betalas. icke vara skickad att hand- hava förskottet. må.löt'säkringskassan efter framställning l/i'ån barnavårds- nämnd förordna. att förskottet i stäl- let skall utbetalas till lämplig person. Om synnerliga skäl föreligga. jär/ör- skottet utbetalas till näntnden att an- vändas för barnets bästa.

.Åfr barnet under hel månad omhän— dertaget _för samhällsvård. utbetalas bidragsförskottet till det kommunala

Prop. 1975/76:116

Nuvaram'le [vt/else

vård på anstalt eller eljest vård på all— män bekostnad. äger den som driver anstalten eller det kommunala organ. som svarar för vårdkostnaden att. i den mått regeringen såförordnar. upp- bära så stor del av bidragsförskott/ör månaden som svarar mot vårdkostna- den.

Föreslagen lydelse

organ som svarar/ör vårdkostnaden.

Det bidragsförskottsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut om förskott må. där barnet under den tid å vilken förskottsbeloppet belöper i väsentlig mån erhållit sin försörjning av allmänna medel. till den del be- loppet motsvarar vad den myndighet som tillhandahållit försörjningen visar sig hava för nämnda tid utgivit för barnets försörjning uppbäras av myn-

digheten.

10

Bidragsförskott skall. med iaktta- gande av vad nedan stadgas. utgivas av den barnavårdsnämnd. som ert/igt 5 f" har att pröva fråga om bidrags- förskott för barnet.

Erhåller barnavårdsnämnd. som ut- giver bit'lrags/örskott. kännedom om att sådanförändring inträffat. attfrå- ga om bidrags/örskottför barnet skall prövas av annan barnavårdsnämnd. åligger det den. förra barnavårdsnämn- den att underrätta den senare och i samband därmed översända till åren- det hörande handlingar. Den förra nämndens skvldighet att utgiva för- skott ttpphör icke./örränfi'ån och med amlra månaden efter den. under vil- kert handlingarna översänts.

Det åligger barnavårdsnämnd, som utgiver' bidragsförskott. att besluta om

"Senaste lydelse 19731807.

( h

Bidragsförskott utbetalas genom riksförsäkringsverkets försorg. Angå- ende sättet oelr tiden./ör utbetalningen meddelas närmare bestämmelser av regeringen eller myndighet som rege- ringen bestämmer.

Kf)

11.

Det åligger försäkringskassan ' att besluta om indragning av förskottet.

Prop. 1975/76:116

Nuvarande lydelse

indragning av förskottet. därest för- utsättningarna för utgivande av för- skott ickc längre föreligga; dock er- fordras ej sådant beslut såframt bi- dragsförskott skall upphöra att utgå på den grund att barnet fyllt aderton år eller avlidit. Nämnden skalljämväl besluta om nedsättning av bidrags- förskott. när bestämmelserna i den- na lag föranleda därtill.

Om barnet upphört att svensk medborgare eller bosatt i ri- ket. må rräntrrdert utan hinder därav besluta. att barnet i fortsättningen skall åtnjuta bidragsförskott. därest det med hänsyn till omständigheter- na skulle framstå såsom oskäligt att indraga förskottet.

Beslut om indragning eller ned- sättning av bidragsförskott skall skriftligen delgivas vårdnadshava- ren. särskilt förordnad förmyndare för barnet oeh den underhållsskyldi- ge.

vara

Föreslagen lydelse

därest förutsättningarna för utgivan- de av förskott icke längre föreligga; dock erfordras ej sådant beslut så- framt bidragsförskott skall upphöra att utgå på den grund att barnet fyllt aderton år eller avlidit. I-"örst'ikr'ings- kassan skall jämväl besluta om ned- sättning av bidragsförskott. när be- stämmelserna i denna lag föranleda därtill.

Om barnet upphört att vara svensk medborgare eller bosatt i ri- ket. må .försc'ikringskassan utan hin- der därav besluta. att barnet i fort- sättningen skall åtnjuta bidragsför- skott.därest det med hänsyn till om- ständigheterna skulle framstå såsom oskäligt att indraga förskottet.

Beslut om indragning eller ned- sättning av bidragsförskott skall skriftligen delgivas vårdnadshava- ren. särskilt förordnad förmyndare för barnet och derr som eljest uppbär bit'lr'ags/örskottet samt den under- hållsskyldige.

12 #7

Vårdnadshavaren och särskilt för- ordnad förmyndare för barnet äro skyldiga att ofördröjligen till de barnavårdsnämnd. som utg/ver bi- dragsförskottet. anmäla

a) om barnet avlidit:

b) om barnet eller. ifall som avses i [ ji" andra stycket. vårdnadshavaren upphört att vara svensk medborgare eller bosatt i riket:

c) om barnet adopterats:

d) om barnetflyttat samman nted

7Senaste lydelse 1973:807.

Vårdnadshavaren. särskilt förord- nad förmyndare oclt den som eljest uppbär bidragsförskott för barnet äro skyldiga att ofördröjligen till för- säkringskassan anmäla sådan ()m- ständighet som kan påverka rätten till och stor/eker: av bidrags/ör'skottet.

Prop. 1975/76:116

Nuvarande lydelse

den ttnder'ltållsskvldige:

e) om barnet erhållit barnpension enligt 8 kap. 5 f lagen om allmänför- säkring:

.l) om vårdnadshavarens mantals- skrivningsort ändrats eller barnet blivit bosatt i artnan kommun:

g) om barnet intagits på anstalt:

h) om underhållsbidrag fastställts för barnet eller fastställt underhålls- bidrag ändrats: santt

i) om den under/tållsskv/dige beta- lat på. förskottet belöpande underhålls- bidrag till vårdnadshavaren eller rtted dennes vetskap till annan än barna- vårdsnämnden.

13

Har någon genom oriktiga upp- gifter eller genom underlåtenhet att fullgöra honom åliggande anmäl- ningsskyldighet eller annorledes för- orsakat att bidragsförskott utgått obehörigen eller med för högt be- lopp. eller har någon eljest obehö- rigen eller med för högt belöpp upp- burit bidragsförskott och har han skäligen bort inse detta. skall åter- betalning ske av vad för mycket ut- betalats. där ej Iänsstvre/sen finner anledning att helt eller delvis efter- giva återbetalningsskyldighet.

Har återbetalningsskyldighet ålagts

Föreslagen lydelse

Har någon genom oriktiga uppgif- ter eller genom underlåtenhet att fullgöra honom åliggande anmäl- ningsskyldighet eller annorledes för- orsakat att bidragsförskott utgått obehörigen eller med för högt be- lopp. eller har någon eljest obehö- rigen eller med för högt belopp upp- burit bidragsförskott och har han skäligen bort inse detta. skall åter- betalning ske av vad för mycket ut- betalats. där ej försäkringskassan fin- ner anledning att helt eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighet. någon enligt första stycket. må vid

senare utbetalning till honom i avräkning å vad för mycket utgått innehållas

skäligt belopp.

14

Fordran å bidragsförskott. som in- nestår hos barnavårdsnämnd. må ej tagas i mät för gäld. Rätt till bidrags-

s'

Fordran å bidragsförskott må ej ta- gas i mät för gäld. Rätt till bidrags- förskott må ej överlåtas. innan för-

Prop. 1975/76:116

Nuvarande lydelse

förskott må ej överlåtas. innan för- skottet är tillgängligt för lyftning.

15

I den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag inträ- der den barnavårdsnämnd, som ut- givit förskottet. på vederbörande kommuns vägnar i barnets rätt till un- derhållsbidrag gentemot den under- hållsskyldige.

&

10

Föreslagen lydelse

skottet är tillgängligt för lyftning.

1 den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag inträ- der den försäkringskassa hos vilken den underhållsskvldige är inskriven el- ler sku/le ha varit inskriven om han upp/j”! åldersvillköret i 1 kap. 4 f la- gen (1 962.381) om allmän försäkring i barnets rätt till underhållsbidrag gentemot den underhållsskyldige. Är den underhållsskyldige ej inskriven och skulle han ej heller under angiven förutsättning lta varit inskriven hos all- mänförsäkringskassa. inträder Stock- holms läns allmänna försäkringskassa 'i barnets rätt.

16.58

Sedan den underhållsskyldige er- hållit underrättelse enligt 7å andra stycket. skall han. så länge bidrags- förskott utgår. till den barnavårds- nämnd. som utgiverförskottet. erlägga fastställt underhållsbidrag. som be- löper å förskottet. allteftersom un- derhållsbidraget förfaller till betal- ning. Gentemot barnavårdsnämnden må icke åberopas betalning av un- - derhållsbidrag. som erlagts annorle- des än nu sagts.

Sedan den underhållsskyldige cr- hållit underrättelse enligt 7.5 andra stycket. skall han. så länge bidrags- förskott utgår. till försäkringskas- sa som avses i 15 9" erlägga fast- ställt underhållsbidrag, som belöper å förskottet. allteftersom underhålls- bidraget förfaller till betalning. Gent- emot kassan må icke åberopas be- talning av underhållsbidrag. som er- lagts annorledes än nu sagts.

17%9

Det ankommer på barnavårds- nämnden att. där ej den underhålls-

8Senaste lydelse l973:451. 9Senaste lydelse l974:l43.

Det ankommer påförsäkriugskus- sa som avses i 15 53 att. där ej den

Prop. 1975/761116

Nuvarande liv/else

skyldige efter förmåga fullgör den honom enligt 16å- åvilande betal- ningsskyldigheten. utan dröjsmål vidtaga erforderliga åtgärder för fordringens indrivande.

Barnavårdsnännu'len bör bereda den. som äger föra talan för barnet. tillfälle att i samband med återkrä- vande av bidragsförskott utkräva den del av oguldna underhållsbidrag. som må överskjuta bidragsförskot- tets belopp.

Länsstvrelsen äger på framställning av barnavårdmänutden eller den un- derh(illsskvldige besluta att återkrav gentemot den underhållsskyldige för det allmännas räkning skall eftergi- vas. Eftergift får meddelas om det är skäligt med hänsyn till att den un- derhållsskyldige varit sjuk. arbetslös. omhändertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda. Eftergift får också meddelas om det av annan an- ledning framstår som skäligt.

Bar/mvårdsnänzuden äger erhålla polismyndighetens biträde för efter- forskande av underhållsskyldig. hus vilken nämnden harfördrt'tn på grund av utgivet bidragsförskott. ävensom för verkställande av utredning röran- de den underhållsskyldiges förmåga att återgälda förskottet.

ll

Föreslagen [WIP/SP

underhållsskyldige efter förmåga fullgör den honom enligt 16% åvi- lande betalningsskyldigheten. utan dröjsmål vidtaga erforderliga åtgär- der för fordringens indrivande.

Försäkringskassan bör bereda den. som äger föra talan för barnet. till- fälle att i samband med återkrävande av bidragsförskott utkräva den del av oguldna underhållsbidrag. som må överskjuta bidragsförskottets be- lopp.

Försäkringskassa som avses i 1531 får besluta att återkrav gentemot den

underhållsskyldige fördel allmännas räkning skall eftergivas. Eftergift får meddelas om det är skäligt med hänsyn till att den underhållsskyl- dige varit sjuk. arbetslös. omhänder- tagen för vård eller haft stor försörj- ningsbörda. Eftergift får också med- delas om det av annan anledning framstår som skäligt.

&

.rl lltnän. försäkringskassa äger erhål- la polismyndighetens biträde för efterforskande av underhållsskyldig. som häftar isku/djör utgivet bidrags- förskott. ävensom för verkställande av utredning rörande den under- hållsskyldiges förmåga att återgälda förskottet.

Vad i 95 och 96 %& barnavårdslagen är stadgat skall äga motsvarande tillämpning beträffande ärenden om bidragsförskott.

”J Senaste lydelse ] 974: 143.

Prop. 1975/76: 116

;N'uvarande lydelse l'öreslagen lydelse

20.5”

Utgift för bidragsförskott bestri- des. i den mån ersättning ej kunnat uttagas av den underhållsskyldige. till tre fjärdedelar av statsverket och till en fjärdedel av den kommun. vars barnavårdsnämnd utgivit förskot - tet.

Gottgörelse av statsvet'ket för utgiv- na bidragsförskott beviljas ot'lt utbeta- las av länsstyrelsen på ansökan av bar- navårdsnämnden. Sådan ansökan. avseende bidragsförskott för visst ka- lt'*lltl('l'tll'. skall görasföre utgången av juni månad på/öl/"ande år. När skäl äro därtill. må dock ansökan upptagas til/ prövning. ändå att den göres se- nare. Finner länsstvrelsen så ej böra ske, skall frågan härom underställas regeringen.

Har barnavårdsnätnnd utgivit bi— dragsförskott i strid mot bestämmel- serna i denna lag eller icke ful/gjort vad skäligen får anses hava ålegat nämnrlenför indrivning av underhålls- bidraget. äger lällfs'h'lj'l'd/h't'll beslttta. att gottgörelse. från statsverket ei skall utgå eller att redan ttppbttt'et belopp skall återbetalas.

Utgift för bidragsförskott bestri- des. i den mån ersättning ej kunnat uttagas av den underhållsskyldige. till tre fjärdedelar av statsverket och till en fjärdedel av den kommun. där vårdnadsltavaren är mantalsskriven eller. om han ej är mantalsskriven i någon kommun. den kontnttttt där barnet är bosatt.

Kommunen ska/l därutöver ersätta statsverket för kostnaderför hand/ta- vandet av bidrags/örskottsverksamhe- ten med belopp motsvaramlef'em pro- cent av sumtnan av kostnadermtför de bidragsförskott. som hänföras till kont- nutnen.

ZOaå

llSenaste lydelse l975:152.

Riks/örsäkringsverket beräknar var- je kommuns kostnad för bidragsför- skott. Länsstyrelsen ombesörjer upp- börd av belopp som konunttn skall er- lägga.

Belopp som kommun skall erlägga

Prop. 1975/76: 116

Nuvarande lydelse

13

Föreslagen lydelse

för visst år avräknas mot det förskott på kommunalskatt. som kommunen under året äger uppbära enligt 725 kommunallagen ( 1953:753 ) eller. i fråga om Stockholms kommun. ett/igt

76. Åt" kontnntnallagen för Stockholm (195750), med en sjättedel vid varje tttbeta/ningstill/ä/le. med belopp sotn riksfötsäkringsverket

Avräkning sker

bestämmer på grund av en preliminär beräkning. Om belopp som avräknats ieke motsvarar en siättede/ av stats- verkets fordran hos kommunen. skall härav betingad jämkning ske av det belopp som avräknas följande år. Riks/öt'säkringsverket lämnar riks- revisionsverket. länsstyrelser/ut och kommunerna uppgift om belopp som skola avräknas.

215

Har barnavårdsnämnden, efter det nämnden sökt gottgörelse av statsver- ket. för visst bidragsförskott. av under- ltållsskv/dig uppburit ersättning/ör för- skottet. åligger det nämnden att i sam- band med den ansökan om gottgörelse för utgivna bidragsförskott. som näst därefter göres. till statsverket redovisa tre fiärdedelar av den uppburna er- sättningen. dock högst vad nämnden uppburit i gottgörelse av statsverket. för bidragsförskottet.

Vad som enligt lagen (1 962.381) om allmän försäkring är föreskrivet om riks/örsäkringsverkets tillsyn över de allmänna försäkringskassa/'na äger ' motsvarande tillämpning ifråga om

kassornas befattning med bidragsför- skott.

22 än

Talan mot beslut av barnavårds- nämnd i ärende en/igt denna lagföres genom besvär hos länsstvrelsen.

Mot länsstvrelses beslut ifråga om

12Senaste lydelse 19751152.

Talan mot beslut av allmänförsäk- ringskassa i ärende angående bidrags- förskottföres Itos riksförsäkringsverket genom besvär. Riks/örsäkringsverket

Prop. 1975/76:116

Nuvarande lydelse

gottgörelse av statsverket till kommun för utgivna bidragsförskottföres talan hos regeringen genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstvrelse i ärende ett/igt dettna lag föres ltos kammarrätten genom be-

svär.

23ä

Var/e länsstyrelse skall inom sitt lätt noga föl/"a barnavårdsnt'inttidernas verksamhet enligt denna lag santt till- se. att verksamheten ordnas oclt hand- ltaves ändamålsenligt.

Socialstvrelsen ltar attfölja barna- vårdsnämndernas verksamhet enligt denna lag santt att genom råd oclt att- visningar verkaför att den ordnas och utvecklas ändamålsenligt.

14

F ört-*s/agen lydelse

får även titan att talattföres taga ttpp sådant ärende till prövning. Mot riks- .försäkringsverkets beslut föres talan Itos kantntarrätten genom besvär.

Bes/ut av allmän försäkringskassa, t'iks/ötst'ikringsverket eller kammarrät- ten länder till omedelbar efterrättelse. om ej annorlunda förordnas.

Besvär över allntätt fötsäkri/tgskas- sas beslttt ska/l tillställas den kassa sont meddelat beslutet.

Den ontständiglteten att besvärs- ltand/ittgen til/ställts riksförsäkrings- verket utgör ei ltinderför att besvären tagas ttpp till prövning. om handlingen kotntttit in före bl"'$1'äl'.$'ll(l€ll$ utgång.

25913

Närmare föreskrifter rörande till- lämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller. efter regeringens be- myndigande, av socialstvrelsen.

]. Denna lag träder i kraft den 1 september 1977 och tillämpas första gången i fråga om bidragsförskott avseende oktober månad 1977. 2. 1 fall där vid lagens ikraftträdande barnavårdsnämnd utbetalar bidrags- förskott fortsätter allmän försäkringskassa utan ny ansökan att utbetala för- skottet avseende tiden från och med oktober månad 1977.

3. I fråga om ansökan om bidragsförskott som inges till försäkringskassa efter ikraftträdandet tillämpas de nya bestämmelserna även avseende bi- dragsförskott för tid före den 1 oktober 1977.

4. Försäkringskassa som avses i 15.5 äger rätt att vidtaga åtgärder för indrivning av barnavårdsnämnds fordran hos underhållsskyldig samt att fatta beslut enligt 18.5 då nämndens fordran redovisats till kassan.

5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gottgörelse av stats-

'3Senaste lydelse l975:152.

Prop. 1975/76:116 15

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

verket för bidragsförskott som avser tid före den 1 oktober 1977. 6. Avräkning enligt 20aå andra stycket sker första gången i september 1977.

Prop. 1975/76:116 16

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskriVes att 17 kap. 4ä lagen (19623381) om allmän för- säkring skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 17 kap.

451

Har pensionsberättigad i väsentlig mån erhållit sin försörjning av allmänna medel. må den myndighet som tillhandahållit försörjningen uppbära sådan del av det pensionsbeIOpp som först förfaller till betalning efter beslut om pension som motsvarar vad myndigheten visar sig ha utgivit för den pen- sionsberättigades samt hans makes och minderåriga barns försörjning för den tid som pensionsbeloppet avser.

Från det belopp sontförstför/aller till betalning efter beslut om barnpen- sion enligt 8 kap. 5 y' skall avdragas vad som ett/igt lagen (1964:143) om bidragsförskott utbetalats i bidragsför- skott./ör den tid som pensionsbeloppet avser utöver vad som skulle ha utgått ont pensionsbeslutetförelegat vid ut- betalningen av bid/'ags/örskottet.

Har pensionsberättigad uppburit dagpenning från erkänd arbetslöshets- kassa eller kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. skall det pensionsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut om ålderspension eller förtidspension minskas med den del av arbetslöshetsstödet. som visas ha utgivits för tid som pensionsbeloppet avser. utöver vad som Skulle ha utgått om pensionsbeslutet förelegat vid utbetalningen av stödet. Vad nu sagts skall. när kontant arbetsmarknadsstöd utgått. gälla även efter beslut om änkepension.

Har delpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring utgått till någon som beviljas ålderspension eller förtidspension enligt denna lag. skall det pensionsbelopp som först förfaller till betalning efter beslutet mins- kas med delpensionsbelopp som avser samma tid som ålders- eller för- tidspensionen.

Vad i denna paragraf föreskrivcs skall äga motsvarande tillämpning vid beslut Om ökning ”av pension eller upphävande av förordnande som avses i 16 kap. 3?" andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977.

Prop. l975/76:116 17

SOCIALDEPARTEMENTET Utdrag PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1976-01-29

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Sträng. An— dersson. Johansson. Holmqvist. Aspling. Lundkvist. Geijer. Bengtsson. Nor- ling. Lidbom. Carlsson. Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Zachrisson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson

Föredragande: statsrådet Aspling

Proposition med förslag om ändrad administration av bidragsför- skott. m. m.

1 Inledning

Familjepolitiska kommittén föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 1972234) Familjestöd bl. a. att administrationen av bidragsförskotten skulle föras över från kommunerna till de allmänna försäkringskassorna. Kungl. Maj:t upp- drog därefter den 30 november 1973 åt riksförsäkringsverket och statskon- toret att — i anslutning till utredningsarbetet angående administrationen inom den allmänna försäkringen (RAFA-utredningen) närmare utreda de tek- niska förutsättningarna m. m. för att föra över administrationen av bidrags- förskotten till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Utredningen skulle ske i samråd med socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet.

Riksförsäkringsverket och statskontoret överlämnade ijuni 1974 en rap- port som RAFA-utredningen hade utarbetat. Rapporten innehåller förslag till hur administrationen av bidragsförskotten kan föras över från kommu- nerna till försäkringskassorna och riksförsäkringsverket. Efter remiss har yttranden över förslaget avgivits av datainspektionen. socialstyrelsen. post- verket. riksrevisionsverket. riksskatteverket. hemvistsakkunniga. länsstyrel- serna i Stockholms. Östergötlands. Jönköpings. Blekinge. Malmöhus. Gö- teborgs och Bohus. Örebro. Kopparbergs. Jämtlands samt Norrbottens län. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Försäkringskasseförbun- det. Landsorganisationen i Sverige (LO). Sveriges akademikers centralor- ganisation (SACO) samt kommunstyrelserna i Stockholm. Haninge. Fins- pång. Värnamo. Kalmar. Malmö. Helsingborg. Göteborg. Borås. Karlskoga.

Prop. 1975/76:116 18

Borlänge. Sundsvall och Umeå. Några remissinstanser har bifogat yttranden som de inhämtat. Försäkringskasseförbundet har bifogat yttranden från 19 allmänna försäkringskassor.

Genom beslut den 30 december 1974 har RAFA-utredningens förslag i fråga om finansieringsform för bidragsförskotten överlämnats till kom- munalekonomiska utredningen (Fi 1971:08).

Vidare har den 10 september 1975 träffats en överenskommelse mellan företrädare för socialdepartementet och Svenska kommunförbundet om för- utsättningarna för en överföring av administrationen av bidragsförskotten från kommunerna till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Över- enskommelsen. som förutsätter ändringar i bl.a. gällande lag (19641143) om bidragsförskott bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

2 Gällande bestämmelser

De grundläggande bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen (1964:143) om bidragsförskott (ändrad senast l975:152). Närmare föreskrifter finns i kungörelsen (19641144) med vissa bestämmelser angående tillämp- ningen av lagen om bidragsförskott.

Om endast en av föräldrarna eller ingen av dem har vårdnaden om barnet kan bidragsförskott utgå i förhållande till förälder som inte har vårdnaden (1 & första stycket). Fr. o. rn. den 1 januari 1976 utgår bidragsförskott också för barn med utländskt medborgarskap om barnet eller vårdnadshavaren sedan minst sex månader vistats i Sverige tl & andra stycket). Medborgare i annat nordiskt land är genom den nordiska trygghetskonventionen jäm- ställd med svensk medborgare.

Bidragsförskott utgår under förutsättning att barnet inte bor tillsammans med den underhållsskyldige och att denne inte betalar underhållsbidrag som uppgår till minst samma belopp söm bidragsförskottet eller på annat sätt sörjer för att barnet får motsvarande underhåll. En annan förutsättning för bidragsförskott är att vårdnadshavaren inte utan giltigt skäl underlåter att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag eller faderskap till barnet fastställt (2 #1.

I regel utgår bidragsförskottet med 40 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Om barnet samtidigt är berättigat till barnpension från folkpensioneringen är bidragsförskottet dock 30 % av basbeloppet och om förskott utgår i förhållande till båda föräldrarna utgår det med 30 % av basbeloppet i förhållande till var och en av föräldrarna. Bidragsförskott kan också utgå som s. k. utfyllnadsbidrag. dvs. med skillnaden mellan vad som kan utgå i bidragsförskott och underhållsbidragets belopp. Bidragsförskott utgår inte med högre belopp än underhållsbidraget om vårdnadshavaren utan giltigt skäl underlåter att vidta" eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidraget höjt (4 ;").

Prop. 1975/76:116 19

Handläggningen av bidragsförskottsärenden ankommer på kommunernas barnavårdsnämnder (5 ä). 1 de flesta kommunerna har barnavårdsnämnder- nas uppgifter dock övertagits av sociala centralnämnder enligt. lagen (1970:296) om social centralnämnd m.m.

Ansökan om bidragsförskott görs hös barnavårdsnämnden i den kommun där barnets vårdnadshavare är mantalsskriven. eller. om sådan mantals- skrivningsort inte finns. hos nämnden i den kommun där barnet är bosatt. Bidragsförskott utbetalas av den barnavårdsnämnd som prövar frågan om bidragsförskott.

Bidragsförskott utbetalas till vårdnadshavaren eller. om barnet fostras i annat enskilt hem än vårdnadshavarens. till den hos vilken barnet fostras. I vissa fall kan social centralnämnd förordna annan lämplig person att ta hand om bidragsförskottet eller om synnerliga skäl finns - själv ta hand om detta för att användas för barnets bästa (9 & första och andra stycket).

Bidragsförskott utgår med visst undantag inte för barn som under hel månad på statens bekostnad får vård på anstalt eller eljest kost och bostad (Så fjärde stycket). Får barn i annat fall vård på anstalt eller eljest vård på allmän bekostnad. har den som driver anstalten eller det kommunala organ som svarar för vårdkostnaden rätt att. i den mån regeringen så för- ordnar. erhålla så stor del av bidragsförskottet för månaden som svarar mot vårdkostnaden (95 tredje stycket).

Det bidragsförskott som först förfaller till betalning efter beslut om förskott får betalas till myndighet som under den tid förskottet avser till väsentlig del svarat för barnets försörjning (9å fjärde stycket).

Om nämnden finner att någon obehörigen eller med för högt belopp upp- burit bidragsförskott och skäligen bort inse detta skall nämnden fatta beslut om återbetalning. Eftergift av återbetalningsskyldigheten kan medges av länsstyrelsen. Belopp som någon ålagts att återbetala kan kvittningsvis dras av vid senare utbetalning av bidragsförskott (13 å).

Barnavårdsnämnd som utgett bidragsförskott inträder på kommunens vägnari barnets rätt till underhållsbidrag gentemot den underhållsskyldige. i den mån bidragsförskottet svarar mot fastställt underhållsbidrag (15 å).

Den underhållsskyldige skall så länge bidragsförskott utgår. till den bar- navårdsnämnd som utger förskottet betala det underhållsbidrag. som belöper på förskottet. allteftersom underhållsbidraget förfaller till betalning (16 å). Om den underhållsskyldige inte efter förmåga fullgör sin betalningsskyl- dighet. skall nämnden söka driva in fordringen. Samtidigt bör den som har rätt att föra talan för barnet beredas tillfälle att- kräva den del av obetalda underhållsbidrag som eventuellt överstiger bidragsförskottets belopp (17 g").

Länsstyrelsen kan i vissa fall besluta att återkrav skall efterges. nämligen om det är skäligt med hänsyn till att den underhållsskyldige har varit sjuk. arbetslös. omhändertagen för vård eller har haft stor försörjningsbörda eller av annan skälig anledning (18 s).

Mot barnavårdsnämnds beslut i bidragsförskottsärenden kan talan föras

Prop. 1975/76: 116 20

hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos kammarrätten (22 g"). I enlighet med lagen (l971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar är regeringsrätten högsta instans.

Varje länsstyrelse skall inom sitt län ha tillsyn över barnavårdsnämndernas handläggning av bidragsförskottsärenden. Socialstyrelsen skall följa verk- samheten och genom råd och anvisningar verka för att den ordnas och utvecklas ändamålsenligt (23 å).

Kostnaderna för bidragsförskotten skall. i den mån ersättning inte kunnat tas ut av den underhållsskyldige. till tre fjärdedelar betalas av staten och till en fjärdedel av den kommun. vars barnavårdsnämnd utgivit förskottet. Statsbidraget betalas ut av länsstyrelsen (20 ä).

3. RAFA-utredningens förslag

Utredningen konstaterar att kommunerna har mycket olika rutiner för handläggningen av bidragsförskotten. Den bristande enhetligheten medför komplikationer särskilt vid överflyttning av ett bidragsförskottsärende från en kommun till en annan. Vidare sker handläggningen hos kommunerna till största delen manuellt och med användning av ett flertal olika register. vilket medför att arbetet blir relativt tidsödande. Om de allmänna försäk- ringskassorna och riksförsäkringsverket övertar bidragsförskottsverksamhe- ten kan man enligt utredningen uppnå en enhetligare och rationellare ad- ministration. Utredningen pekar på möjligheten till samordning med de ADB-system som under senare år har byggts upp inom den allmänna för- säkringen.

Utredningen konstaterar att i samband med utvecklingen av ADB-sy- stemen inom socialförsäkringen har under de senaste åren till riksförsäk- ringsverket och försäkringskassorna överförts utbetalning av ett flertal andra bidragsformer. Bl.a. har de allmänna barnbidragen övertagits från kom- munerna fr. o. m. den 1 januari 1974. ADB-systemet för barnbidragen har utformats för att underlätta integrering av andra familjestödsformer. bl.a. bidragsförskotten.

Utredningen framhåller att det finns en allmän försäkringskassa i varje landstingskommun. Varje kassa har ett centralkontor och ett flertal lokal- kontor. Sammanlagt ftnns omkring 500 kontor. vilket innebär minst ett kontor i varje kommun.

Vid överföring av administrationen av bidragsförkotten till försäkrings- kassorna bör denna enligt utredningen utformas på motsvarande sätt som för barnbidragen och socialförsäkringsförmånerna. Det bör således i regel ankomma på den försäkringskassa hos vilken vårdnadshavaren är inskriven att besluta om bidragsförskott. Handläggningen bör ske på lokalkontoren. Kravverksamheten mot den underhållsskyldige bör däremot ankomma på centralkontoret hos den försäkringskassa där den underhållsskyldige är in-

Prop. 1975/76:116 21

skriven. Härigenom kan samordning ske av kravåtgärder i de fall den un- derhållsskyldige har flera barn med olika mödrar. Detta underlättar hand- läggningen och medför enhetlighet vid bedömningen av vilka åtgärder som skall vidtas. Om den underhållsskyldige inte är inskriven i någon försäk- ringskassa. vilket t. ex. är fallet om förälder är bosatt utomlands. bör krav- verksamheten handhas av Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

Utredningen förordar att riksförsäkringsverket — på samma sätt som be- träffande socialförsäkringen och de allmänna barnbidragen skall vara till- synsmyndighet och besvärsinstans samt genom ADB-anläggningen i Sunds- vall svara för utbetalning av bidragsförskotten.

Riksförsäkringsverkets beslut i bidragsförskottsärenden skall kunna över- klagas hos kammarrätt.

För att uppnå en rationellare administration i fråga om utbetalning av bidragsförskotten föreslår utredningen en samordning med barnbidragen. För närvarande utbetalas bidragsförskotten i regel förskottsvis den sista i varje månad. medan barnbidragen normalt utbetalas den 20 i månaderna januari. april. juli och oktober. Samordningen skulle innebära att bidrags- förskotten utbetalas förskottsvis den 20 i varje månad och samtidigt med barnbidragen vid de kvartalsvisa utbetalningarna av dessa. Härigenom mins- kas kostnaderna för utskrift av blanketter och posthantering m.m. med drygt 1 milj. kr. per år.

Bidragsförskotten beräknas nu på det basbelopp som gäller för den månad förskottet avser. dvs. månaden efter utbetalningsmånaden. Om utbetalning- en av bidragsförskotten skall kunna ändras som föreslagits måste förskotts- beloppet beräknas på det basbelopp som gäller för utbetalningsmånaden. dvs. månaden före den. som förskottet avser.

Då barnpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) utgår skall enligt gällande regler bidragsförskottsbeloppet reduceras eller dras in beroende på vem av föräldrarna som avlidit. Eftersom bidragsförskott ut- betalas förskottsvis för månad kan det inträffa att barnpension sedermera beviljas för samma månad som bidragsförskott utgått. Något stadgande om att barnpensionsbeloppet i ett sådant fall skall reduceras finns inte för när- varande. Utredningen föreslår att en sådan bestämmelse införs i lagen om allmän försäkring.

För att undvika att socialnämnden/sociala centralnämnden skall behöva förskottera medel i avvaktan på prövning av ansökan om bidragsförskott föreslår utredningen att försäkringskassa utan kommunikation med den underhållsskyldige skall kunna fatta preliminärt beslut i avvaktan på ären- dets slutliga prövning och med stöd av detta preliminära beslut betala ut bidragsförskott. Samtidigt slopas möjligheten för kommun att av bidrags- förskottsmedel få ersättning för utbetald socialhjälp.

Utredningen tar även upp bestämmelsen om moderns skyldighet att med- verka för att få faderskap och underhållsbidrag fastställt som förutsättning för bidragsförskott. Utredningen påpekar att ett slopande av kravet på mo-

Prop. 1975/76:116 22

derns medverkan kan ha vissa negativa konsekvenser. Föräldrabalken ställer ett starkt krav på barnavårdsnämnden att se till att faderskap och under- hållsbidrag för utomäktenskapliga barn fastställs. Att i bidragsförskottslagen slopa kravet på medverkan till fastställande av faderskapet skulle kunna uppfattas som en motsägelse i förhållande till föräldrabalken . Barnavårds- nämnden skulle kunna få svårare att fastställa faderskap och underhålls- bidrag. Modern till barn beträffande vilket faderskap inte fastställts skulle dessutom få möjlighet till bidragsförskott samtidigt som hon kan ha bidrag från barnets fader. Utredningen föreslår därför att regeln behålls i sin nu- varande utformning men att tillämpningen av bestämmelsen mjukas upp. Eftersom barnavårdsnämnd har ansvaret för att faderskap fastställs anser utredningen att det bör ankomma på barnavårdsnämnden att pröva om moderns vägran att medverka till att få faderskapet fastställt saknat giltiga skäl. Nämnden bör därefter underrätta försäkringskassan om sin bedömning.

Utredningen påpekar att aviseringsskyldigheten till försäkringskassa för barnavårdsnämnder. anstalter m.fl. om vårdnadsförhållanden måste ut- sträckas till att omfatta barn t.o.m. 18 års ålder i samband med att bl- dragsförskottsverksamhetcn förs över till kassorna.

Utredningen tar också upp frågan om omsorgsstyrclses rätt att uppbära bidragsförskott då barnet på allmän bekostnad vårdas enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Utredningen konstaterar att omsorgsstyrelse inte kan kräva föräldrarna på kostnaden för vården. Utredningen föreslår därför att styrelsens rätt att uppbära bidrags- förskott upphävs.

Beträffande fosterbarn och andra barn. som fostras i annat hem än vård- nadshavarens. utbetalas bidragsförskottet för närvarande till den hos vilken barnet fostras om inte barnavårdsnämnden förordnar annat. Utredningen föreslår att försäkringskassa på framställning av barnavårdsnämnd får för- ordna att bidragsförskott för barn. som genom nämndens försorg placerats i enskilt hem. skall betalas ut till den som fostrar barnet. För de barn. som av annan placerats i enskilt hem. föreslås sådant förordnande kunna meddelas på framställning av den som äger uppbära bidragsförskottet.

Utredningen anser att det i vissa fall kan vara lämpligt att bidragsförskottet betalas ut direkt till barnet. Barnet kan t.ex. bo i egen lägenhet och ha bristfällig kontakt med vårdnadshavaren. Enligt nuvarande bestämmelser kan utbetalning inte ske direkt till barnet. Utredningen föreslår därför att möjlighet härtill införs. Ansökan bör kunna göras av barnavårdsnämnd eller vårdnadshavaren. '

Utredningens förslag om ändrad administration innebär att även krav- verksamheten skall ankomma på försäkringskassorna. Utredningen fram- håller att detta arbete underlättas genom användningen av ett riksomfattande ADB-system.

Bidragsmottagare kan enligt nuvarande bestämmelser bli återbetalnings- skyldig för obehörigt uppburet bidragsförskott om han skäligen bort inse

Prop. 1975/76:116 23

att han varit obehörig att erhålla beloppet. Reglering av skulden kan ske genom avräkning på senare utgående bidragsförskott. Utredningen föreslår att försäkringskassorna får möjlighet till avräkning även mot barnbidrag och förmåner enligt lagen om allmän försäkring. Utredningen föreslår att motsvarande möjlighet till kvittning införs även då det gäller återkrav mot den underhållsskyldige.

Överflyttningen av bidragsförskottsverksamheten till försäkringskassorna ger enligt utredningen stora rationaliseringseffekter. Genom att ett för hela landet enhetligt system som bygger på ADB-teknik — tas i anspråk uppnås en betydligt effektivare handläggning än för närvarande. Utredningen be- räknar att det föreslagna systemet kommer att medföra en årlig kostnads- besparing för administrationen med omkring 20 milj. kr. För kommunernas del beräknas kostnader motsvarande omkring 31 milj. kr. årligen falla bort och för kassorna beräknas personalkostnaderna för bidragsförskotten till om— kring 12 milj. kr. För ADB-systemet räknar utredningen med kostnader av omkring 400000 kr. per år. De angivna beloppen är beräknade i 1974 års löne- och prisläge.

Beträffande de personalmässiga konsekvenserna uppger utredningen att år 1973 i genomsnitt 982 personer inom kommunerna var sysselsatta med bidragsförskotten med en arbetsinsats motsvarande ca 600 årsarbetskrafter. I flertalet fall rörde det sig om deltidstjänster. Den erforderliga personal- insatsen för bidragsförskottsverksamheten efter överflyttning till försäkrings- kassorna beräknas till ca 230 årsarbetskrafter.

Utredningen framhåller att frågan om omplacering av personalen till andra arbetsuppgifter hos kommunerna eller överflyttning till försäkringskassorna närmare kommer att diskuteras mellan berörda parter. För att skapa en- hetlighet över hela landet vid behandlingen av dessa frågor kommer förslag till riktlinjer och rekommendationer att utarbetas av en särskild arbetsgrupp för personalplaneringsfrågor som har knutits till RAFA-utredningen. 1 ar- betsgruppen ingår företrädare för kommunförbundet, försäkringskasseför- bundet och personalorganisationerna.

4. Remissyttranden

Förslaget att administrationen av bidragsförskotten skall föras över från kommunerna till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna tillstyrks el— ler lämnas utan erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser.

Riksrevisionsverker. som tillstyrker förslaget. pekar på att den registerin- formation som behövs i stor utsträckning redan finns och på att det föreslagna systemet ger möjligheter till ökad enhetlighet och förbättrad service. Den föreslagna systemlösningen anser sig verket i allt väsentligt kunna acceptera. Försäkringskasseförbunder anser att reformen medför många administrativa fördelar och tillstyrker att överförandet genomförs på det sätt som förordats

Prop. 1975/762116 24

av utredningen. Datainspektionen pekar på att inspektionen har meddelat principtillstånd för inrättande av ett bidragsförskottsregister.

Kommtllt/örbundet framhåller att man ser överförandet av verksamheten från barnavårdsnämnderna till försäkringskassorna som en naturlig åtgärd. Förbundet betonar dock bidragsförskottens starka anknytning till andra upp- gifter inom den kommunala socialvården. En samverkan mellan denna och försäkringskassorna behövs. Det är också ytterst angeläget att kassornas personal har goda insikter i hur kommunal socialvård fungerar. Förbundet framhåller att kommunernas handläggning av bidragsförskottsärenden i hög grad präglas av sociala hänsyn och ambitioner. Det är enligt förbundet viktigt att den helhetssyn som numera är.naturlig för sociala insatser kommer att bestå även när försäkringskassorna övertar bidragsförskottsverksamhe- ten. Förbundet tillägger att lokala samrådsorgan med representanter från försäkringskassa och socialvård som för närvarande finns på vissa håll — kan behöva inrättas i samtliga kommuner.

Liknande synpunkter om vikten av nära samarbete mellan försäkrings- kassorna och den kommunala socialvården anförs av ett flertal remissin- stanser. Länsstyrelserna i Blekinge. Göteborgs och Bohus samt Örebro och Jämtlands län anser att det är viktigt att försäkringskassornas personal ges sådan utbildning att de på ett smidigt sätt kan styra över de hjälpsökande till rätt instans inom den kommunala socialvården. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län påpekar dessutom fördelarna med lokalsamverkan mellan försäkringskassor och socialvård i glesbygder.

Länsstyrelsen i Norrbottens län. som är kritisk mot överflyttningen, anser att själva utbetalningen av bidragsförskott kan förenklas genom utnyttjande av ett ADB-system knutet till kommunerna. Om detta inte skulle vara lönsamt föreslår länsstyrelsen att kommunerna alltjämt har hand om verk- samheten i övrigt.

Pos/verket har inte någon erinran mot den utbetalningsrutin som föreslås av utredningen. Det förefaller rationellt att samordna utbetalningarna av bidragsförskott med utbetalningarna av barnbidrag och det föreligger inte några svårigheter för postverket att verkställa utbetalningarna vid den fö- reslagna tidpunkten.

I fråga om förslaget att införa preliminärt beslut om bidragsförskott är remissopinionen delad. Förslaget tillstyrks av länsstyrelserna i Stockholms och Göteborgs och Bohus lätt. LO. Kommunförbundet samt Borås. Malmö och Uddevalla kommuner. Kommunförbundet finner systemet med prelimi- nära beslut värdefullt.eftersom förskottsutbetalningar från socialvården und- viks. Uddevalla kommun tror dock att socialhjälp ändå kan behöva utgå, varför det inte är helt invändningsfritt att slopa möjligheten för kommunerna till ersättning ur senare beviljat bidragsförskott.

Socialstyrelsen, länsstyrelsen i Norrbottens lätt samt Stockholms och Karl- skoga kommuner avstyrker förslaget om preliminära beslut. S(n'ialstyrelsen anseratt bidragsförskottsverksamheten är så komplicerad att antalet felaktiga

Prop. 1975/76zll6 25

beslut och utbetalningar säkerligen skulle bli betydande. Styrelsen håller för sannolikt att det merarbete som blev följden av felaktiga preliminära beslut vida skulle överstiga det arbete som för närvarande förekommer i form av beviljande och utbetalning av socialhjälp som förskott på bidrags- förskott. Stoekholms kommun anser att risken ökar för felaktiga beslut som det kan fordras mycket arbete för att reda ut. Vidare anser kommunen det otillfredsställande att försäkringskassan skall kunna utge bidragsförskott utan att först höra med den underhållsskyldige om denne fullgör sin bc- talningsskyldighet. Detta skulle kunna upplevas som kränkande för den underhållsskyldige. LäIIS'S'Ij-V'Plsell t' Norrbottens län anför liknande synpunk— ter.

Också i fråga om modets skyldighet att medverka till fastställande av faderskap och underhållsbidrag är meningarna delade. Kommun/örbtoulet hänvisar till sitt tillstyrkande av familjepolitiska kommitténs tidigare förslag om att bestämmelsen om moderns medverkan skall slopas. Om en lagänd- ring inte kommer till stånd är det enligt förbundet angeläget att normer utvecklas genom tillämpningsanvisningar av socialstyrelsen. Även länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms kommun anser att kravet på moderns medverkan bör slopas.

Socialstyrelsen avstår från att yrka att bestämmelsen upphävs med hänsyn bl. a. till att en revision av föräldrabalkens bestämmelser om underhålls- bidrag m.m. torde behövas samtidigt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län. som är emot ett slopande av bestämmelsen. framhåller att bestämmelsen är det mest effektiva påtryckningsmedlet för att få faderskap fastställda och underhållsbidrag höjda. Också Malmö och Borås kommuner uttalar sig för ett bibehållande av bestämmelsen.

Utredningens förslag att bidragsförskott som utgår för barn som vårdas enligt omsorgslagen inte bör få uppbäras av huvudmannen för vården till- styrks av socialstyrelsen. Styrelsen föreslår en sådan utformning av bestäm- melserna att bidragsförskott inte skall utgå för dessa barn eftersom vård- kostnaderna i dessa fall helt åvilar huvudmannen.

När det gäller barn som är omhändertaget för samhällsvård anser so- cialstyrelsen att bidragsförskott bör få uppbäras av barnavårdsnämnden. So- cialstyrelsen avstyrker utredningens förslag att barnavårdsnämnden skall få förordna att bidragsförskott'skall utgå till den som fostrar barnet. Enligt styrelsens uppfattning bör således samma regler gälla oavsett vilken form av vård som förekommer.

Beträffande utredningens förslag att bidragsförskottet skall kunna utbe- talas direkt till barnet anser socialstyrelsen att möjligheten bör begränsas till att gälla barn som fyllt 16 år.

Kommun/örhtmdet framhåller att det vid kravverksamheten för närvarande tas stor hänsyn till den underhållsskyldiges betalningsförmåga. Förbundet finner det angeläget att detta även blir fallet i fortsättningen, så att den underhållsskyldige inte måste söka socialhjälp för att klara försörjnings-

Prop. 1975/76:116 26

bördan i övrigt. Liknande synpunkter anförs av socialstyrelsen och några kommuner.

Remissinstanserna är i allmänhet tveksamma eller negativa till förslaget att felaktigt utbetalt bidragsförskott skall kunna kvittas bl.a. mot barnbidrag och förmåner enligt lagen om allmän försäkring. Förslaget tillstyrks i vissa delar av länsstyrelsen i Jämtlands län och Malmö kommun. Förslaget avstyrks helt av länsstyrelserna i Stockholms och Norrbottens län. Socialstyrelsen anser att möjligheten att kvitta vid felaktigt utbetalt bidragsförskott inte bör införas utan starka administrativa skäl. Kommun/örbundet anser det principiellt tvek- samt att införa möjlighet till kvittning av felaktigt utbetalt bidragsförskott. Särskilt tveksamt är förbundet beträffande kvittning mot allmänt barnbidrag eftersom detta skulle kunna medföra behov av socialhjälp. Förbundet anser också att kvittning bör ske med stor försiktighet vid krav mot den un- derhållsskyldige så att resultatet av kvittningen inte blir att den under- hållsskyldige behöver annan hjälp av samhället. Liknande synpunkter fram- förs av Finspångs och Kalmars kommuner. Förslaget om kvittning mot barn- bidrag möter invändning också från länsstyrelserna i Malmöhus. Örebro och Jämtlands län samt Göteborgs och Borås kommuner.

Riksrevisionsverket framhåller vikten av att personalfrågorna ägnas upp- märksamhet i det fortsatta förberedelsearbetet, så att beräknade förenklingar och kostnadsbesparingar till följd av utredningens förslag så långt möjligt kan realiseras. '

Kommun/örbundet anser att de kommunanställda som nu har arbetsupp- gifter med bidragsförskotten bör ges valfrihet att om de så önskar följa med arbetsuppgifterna till försäkringskassan eller stanna hos kommunen med de andra arbetsuppgifter kommunen kan erbjuda. Vikten av en till- fredsställande lösning av personalfrågorna framhålls också av länsstyrelsen i Norrbottens län samt Stockholms. Göteborgs. Malmö, Borås, Sundsvalls och Haninge kommuner.

5. Föredraganden

5.1. Inledning

Bidragsförskott utgår till barn under 18 år som endast en av föräldrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föräldrarna. Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag. som i regel motsvarar 40 'It? av basbeloppet enligt lagen (1962:381") om allmän försäkring (AFL). Bidragsförskottssystemet är helt författningsreglerat och har flera anknyt- ningspunkter till socialförsäkringen. Verksamheten regleras genom bestäm- melser i lagen (1964:143) om bidragsförskott och en till lagen anslutande tillämpningskungörelse (19642144).

Bidragsförskotten administreras av kommunerna. Beslut om bidragsför- skott fattas av barnavårdsnämnden/sociala centralnämnden i den kommun

Prop. 1975/76:116 27

där vårdnadshavaren är mantalsskriven. Kommunerna ombesörjer utbetal- ningarna och uppbär de återbetalningar som görs av de underhållsskyldiga. Kommunernas rutiner vid handläggningen av verksamheten varierar vä- sentligt beroende på bl. a. om administrationen sker med hjälp av ADB- teknik eller inte.

I den mån ersättning för bidragsförskott inte har kunnat tas ut av den underhållsskyldige. bekostas bidragsförskotten till tre fjärdedelar av staten och till en fjärdedel av den kommun. vars barnavårdsnämnd har beviljat förskott.

Bidragsförskott utbetalades år 1974 för ca 200 000 barn. vilket motsvarar ca 10 % av antalet barn i bidragsberättigad ålder. Kostnaderna för utbetalda bidragsförskott uppgick år 1974 till 564 milj. kr. Från detta belopp avgår 182 milj. kr. som utgjorde återbetalning från underhållsskyldiga. Av net- tokostnaden. ca 380 milj. kr. faller 285 milj. kr. på staten och 95 milj. kr. på kommunerna.

Familjepolitiska kommittén föreslog i betänkandet (SOU 1972:34') Famil- jestöd att administrationen av bidragsförskotten skulle föras över till för- säkringskassorna så snart de administrativa förutsättningarna för en sådan lösning hade skapats. Kommitténs förslag togs emot positivt vid remiss- behandlingen. Regeringen uppdrog år 1973 åt riksförsäkringsverket och stats- kontoret att i anslutning till utredningsarbetet angående administrationen inom den allmänna försäkringen (RAFA-utredningen) närmare utreda de tekniska förutsättningarna för att föra över administrationen av bidrags— förskotten till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna.

RAFA-utredningen har därefter lämnat förslag till en omläggning av ad- ministrationen och finansieringen av bidragsförskotten. Utredningens förslag har remissbehandlats och därvid fått ett i huvudsak positivt mottagande. Genom beslut i december 1974 har RAFA-utredningens förslag i fråga om finansieringsform för bidragsförskotten överlämnats till kommunaleko— nomiska utredningentFi 1971:08).

RAFA-utredningens förslag beträffande bidragsförskottens administration visar att det finns förutsättningar att föra över administrationen av bidrags— förskottssystemet från kommunerna till riksft'irsäkringsverkct och de all— männa försäkringskassorna. Av utredningen framgår att administra- tionskostnaderna kan minskas och att man kan nå betydande administrativa fördelar och förbättringar från servicesynpunkt genom en sådan ändring i administrationen.

Svenska kommunförbundet har genom skrivelse i mars 1975 begärt att statsmakterna beslutar att administrationen av bidragsförskotten skall föras över till försäkringskassorna. Efter överläggningar mellan representanter för socialdepartcmentet och kommunförbundet har i september 1975 träffats en överenskommelse om förutsättningarna för en sådan överföring av ad— ministrationen från kommunerna till riksförsäkringsverket och försäkrings- kassorna. Överföringen förutses kunna ske den 1 oktober 1977.

Prop. 1975/76:116 28

Som jag skall utveckla i det följande anser jag att administrationen av bidragsförskotten bör föras över från kommunerna till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Detta kräver bl. a. ändringar i bidragsförskottslagen. I detta sammanhang kommer jag också att ta upp vissa andra förslag till ändringar i lagreglerna för bidragsförskotten som föreslagits av RAFA-ut- redningen eller förts fram vid remissbehandlingen.

5.2. Ändrad administration på grundval av överenskommelsen

Den träffade överenskommelsen om ändrad administration av bidrags- förskotten går ut på följande.

Administrationen av bidragsförskotten förs fr. o. m. den 1 oktober 1977 över från kommunerna till de allmänna försäkringskassorna. Överförandet avser också kravverksamheten för tidigare utbetalda bidragsförskott. Kom- munerna svarar även efter omläggningen — i avvaktan på ett eventuellt ändrat ställningstagande på grundval av kommunalekönömiska utredning- ens förslag — för administrationskostnaderna samt 25 % av nettokostnaderna för utgående bidragsförskott. Kommunernas kostnadsandel erläggs efter om- läggningen genom avräkning mot förskott på kommunalskattemedlen. För att täcka administrationskostnaderna efter omläggningen betalar kommu- nerna ersättning med 5 % av nettokostnaderna för utgående bidragsförskott fr. o. m. den 1 oktober 1977. Denna ersättning erläggs på samma sätt som kostnadsandelen. Statsbidrag för bidragsförskott avseende tiden före den 1 oktober 1977 utbetalas enligt nu gällande regler.

Det praktiska förberedelsearbetet för omläggningen görs i arbetsgrupper med representanter för bl. a. riksförsäkringsverket. försäkringskassorna och kommunförbundet. Det förutsätts i överenskommelsen att försäkringskas- sorna undersöker möjligheterna att för sin verksamhet med bidragsförskot- ten anställa den personal som f. n. arbetar med denna verksamhet i kom- munerna. Kommunerna tillhandahåller de uppgifter angående bidragsför- skottsverksamheten före den 1 oktober 1977 som behövs för uppläggning av nytt ADB-system m.m.

Som jag redan antytt delarjag uppfattningen att administrationen av bi- dragsförskotten. som RAFA-utredningen har föreslagit och som har för- utsatts i överenskommelsen. bör föras över från kommunerna till försäk- ringskassorna och riksförsäkringsverket. Som förutsatts i överenskommelsen bör övertiyttningen ske med verkan från den 1 oktober 1977. Därigenom får man den tid som behövs för olika förberedelser. bl. a. uppläggning av register och personalutbildning.

Det praktiska förberedelsearbetet för omläggningen har påbörjats av RAFA-utredningen i samarbete med en referensgrupp med representanter för bl. a. socialstyrelsen. riksskatteverket. riksförsäkringsverket, försäkrings- kassorna och kommunerna. I enlighet med vad som har förutsatts i över-

Prop. 1975/762116 29

enskommelsen bör försäkringskassorna i det fortsatta arbetet undersöka möj- ligheterna att för sin verksamhet med bidragsförskotten anställa den personal som för närvarande är sysselsatt i denna verksamhet i kommunen. ] detta sammanhang vill jag i likhet med flera remissinstanser framhålla betydelsen av ett nära samarbete mellan försäkringskassorna och den kommunala so- cialvården vid handläggningen av bidragsförskottsfrågorna.

Jag återkommer i det följande och i specialmotiveringen till lagförslagen till de ändringar som bör göras i bidragsförskottslagen och AFL.

5.3. Ekonomiska konsekvenser

Överenskommelsen med kommunförbundet lörutsätteratt nuvarande för- delning av kostnaderna för bidragsförskotten mellan staten och kommunen i princip behålls oförändrad. Kommunerna skall således även efter omlägg- ningen svara för administrationskostnaderna samt 25 % av nettokostnaderna för utgående bidragsförskott. Staten skall liksom nu svara för 75 % av net- tokostnaderna för bidragsförskotten. Frågan om den framtida finansieringen av bidragsförskotten prövas av kommunalekonomiska utredningen.

Kassamässigt kommer omläggningen att övergångsvis innebära relativt stora förändringar i utgiftsbelastningen för staten resp. kommunerna. För närvarande svarar kommunerna löpande för hela kostnaden för utbetalda bidragsförskott. Statens kostnadsandel betalas ut efter rekvisition i efterskott omkring halvårsskiftet året efter bidragsåret. Enligt det nya systemet kom- mer hela kostnaden för utbetalda bidragsförskott att direkt belasta _stats- verket. Kommunernas kostnadsandel skall erläggas genom avräkning mot det förskott på kommunalskattemedel som varannan månad betalas ut till kommunerna. Avräkning under löpande år skall göras med preliminärt be- räknade belopp varefter slutavräkning görs per kalenderår i efterskott.

Utbetalning av statens kostnadsandel för bidragsförskott avseende tiden före ändringen av administrationen skall ske enligt gällande regler. Genom omläggningen av administrationen kommer staten övergångsvis att belastas med dels löpande kostnader för utbetalda bidragsförskott och dels efter- skottsutbetalning till kommunerna av statens kostnadsandel för bidrags- förskott som utbetalats av kommunerna före omläggningen. Denna dub- belbelastning för staten —som motsvaras av minskade kostnader inom kom- munernas bidragsförskottsverksamhet kommer att inträffa huvudsakligen under budgetåret 1977/78 och kan beräknas uppgå till ca 250 milj. kr. lör nämnda budgetår.

För att täcka administrationskostnaderna efter omläggningen skall kom- munerna betala ersättning med 5 '.'z'i på nettokostnaden för utgående bidrags- förskott fr. o. m. den 1 oktober 1977. Denna ersättning skall erläggas genom avräkning på samma sätt som kommunernas kostnadsandel för bidrags- förskotten. Ersättningen bör tillföras driftbudgetens inkomstsida.

Prop. 1975/76:116 30

5.4. Ändringar i bidragsförskottslagen m. m.

En ändrad administration av bidragsförskotten enligt vad jag har lörordat leder till flera ändringar i bidragsförskottslagen och AFL. När det gäller fördelningen mellan försäkringskassorna inbördes av behörigheten att hand- lägga bidragsförskottsärenden talar som RAFA-utredningen har framhållit övervägande praktiska skäl för att regeln härom utformas i överensstäm- melse med 4 kap. ] & AFL. dvs. att beslut om förmånen skall fattas av den kassa hos vilken vårdnadshavaren är inskriven. En sådan regel gäller redan för de allmänna barnbidragen. Härigenom möjliggörs en integration av handläggningen av bidragsförskott och barnbidrag. Detta medför ratio- naliseringsvinster och fördelar i form av säkrare handläggning och förbättrade kontrollmöjligheter.

Åtgärder för indrivning av fordringar i anledning av utbetalt bidrags- förskott bör av praktiska skäl handläggas av den försäkringskassa i vilken den underhållsskyldige är inskriven. Genom en sådan regel kommer samtliga krav beträffande en underhållsskyldig att handhas av samma kassa i de fall då den underhållsskyldige har flera barn med olika bosättningsort. Detta underlättar handläggningen och skapar enhetlighet vid bedömningen av vil- ka krav och åtgärder som bör vidtas.

Samtidigt som administrationen av förskotten flyttas över till de allmänna försäkringskassorna bör tillsynen över verksamheten föras över till riks- försäkringsverket. Riksförsäkringsverket bör också bli besvärsmyndighet i frågor som gäller bidragsförskott. Liksom i fråga om de allmänna barn- bidragen bör t.v. gälla att verkets beslut överklagas hos kammarrätt.

För närvarande utbetalas bidragsförskott i regel den sista i varje månad medan de allmänna barnbidragen normalt betalas ut omkring den 20 i må- naderna januari. april. juli och oktober. RAFA-utredningen föreslår att ut- betalningen av bidragsförskott sker den 20 i månaden före den som bi- dragsförskottet avser och att en samordning sker med utbetalningen av barnbidragen de månader som barnbidrag betalas ut. Som utredningen har framhållit kan man härigenom väsentligt minska administrationskostna- derna. Det är också till fördel för mottagaren att båda beloppen betalas ut samtidigt. Bidragsförskottcts belopp måste då knytas till det basbelopp som gäller för utbetalningsmånaden. Jag ansluter mig till utredningens för- slag som har lämnats utan erinran vid remissbehandlingen. [ lagen bör tas in ett bemyndigande för regeringen att meddela bestämmelser angående sättet och tiden för utbetalningen.

Utbetalningen av bidragsförskotten bör handhas av riksförsäkringsverket och ombesörjas genom dess ADB-anläggning i Sundsvall på samma sätt som redan gäller för bl.a. de allmänna barnbidragen.

Liksom flera remissinstanser ärjag tveksam till RAFA-utredningens för- slag att preliminärt beslut om bidragsförskott skall kunna meddelas på grund- val enbart av ansökningen om bidragsförskott och således utan att den un-

Prop. 1975/76:116 3l

derhållsskyldige har fått del av denna. Jag förordar därför oförändrade be- stämmelser i detta avseende.

Familjepolitiska kommittén föreslog vid sin behandling av bidragsför- skotten att regeln om moderns skyldighet att medverka för att få faderskapet fastställt skulle upphävas. RAFA-utredningen framhåller att ett slopande av regeln om moderns medverkan kan medföra vissa negativa konsekvenser. Riksdagens socialutskott har i det av riksdagen godkända betänkandet 197515 pekat på att ett slopande av nämnda regel kunde ge utrymme för möjligheter till missbruk. Enligt utskottet finns det dock anledning överväga att för rätten till bidragsförskott uppställa en spärregel med mera begränsad räck- vidd än den nuvarande. Härigenom skulle fall av uppenbart missbruk av förmånen kunna hindras.

Jag föreslår att den nuvarande spärregelns räckvidd begränsas i enlighet med vad socialutskottet anfört. Som förutsättning för beslut att bidrags- förskott inte skall utgå bör det således krävas att modern uppenbarligen utan giltigt skäl vägrar att medverka. Motsvarande ändring bör göras i 4å fjärde stycket som reglerar vårdnadshavares rätt till bidragsförskott utöver fastställt underhållsbidrag.

6. Upprättade lagförslag

[ enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementct upp- rättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (1964zl43) om bidragsförskott, 2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

7. Specialmotivering till lagförslagen 7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

2 .:"

Som framgår av den allmänna motiveringen har den i denna paragraf intagna spärregelns räckvidd begränsats genom ett tillägg. Som förutsättning för att bidragsförskott inte skall utgå har således uppställts krav på att vård- nadshavaren uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta eller med- verka till åtgärder för att få underhållsbidrag eller faderskap till barnet fast- ställt. Genom den nya lydelsen får försäkringskassorna möjlighet att för- hindra uppenbart missbruk av förmånen.

4 ;" Ändringarna i paragrafens första-och. andra stycken är föranledda av att utbetalningen av bidragsförskotten skall ske i förskott den 20 i varje månad.

Prop. 1975/76:116 32

Detta kräver att bidragsförskottets belopp beräknas på grundval av bas- beloppet enligt AFL för månaden före den som bidragsförskottet avser. Utbetalningen av bidragsförskotten kommer att samordnas med barnbidra- gen i månaderna _ianuari. april. juli och oktober.

Ändringen i paragrafens fjärde stycke ansluter till vad som sagts i spe- cialmotiveringen till 2 ?.

5 &

Administrationen av bidragsförskotten flyttas över till riksförsäkringsver- ket och de allmänna försäkringskassorna fr. o. m. utbetalningen av bidrags- förskotten för oktober månad 1977.

1 paragrafens andra stycke regleras fördelningen mellan försäkringskas- sorna inbördes av behörigheten att handlägga bidragsförskottsärenden. Be- stämmelsen har kommenterats i den allmänna motiveringen. Alla beslut som gäller rätt till och utgivande av bidragsförskott skall således fattas av den kassa där barnets vårdnadshavare är eller skall vara inskriven. Beslut enligt 2 ;" d) och 4 s" fjärde stycket bör fattas efter samråd med barnavårds- nämnd. När beslut om bidragsförskott fattats fortsätter det att gälla även om vårdnadshavaren blir inskriven i annan försäkringskassa. Denna för- säkringskassa behöver således fatta nytt beslut endast då nya omständigheter i övrigt föranleder detta. Av 17% framgår att åtgärder för indrivning vidtas av den kassa hos vilken den underhållsskyldige är eller skall vara inskriven. med rätt för sistnämnda kassa att enligt 18 så i vissa fall besluta om eftergift av återkrav.

6 t-

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att barnavårdsnämnd har möjlighet att göra ansökan om bidragsförskott i de fall då barnet är om- händertaget för samhällsvård.

7 &

Den underhållsskyldige skall i såväl meddelandet om ansökningen som beslutet få upplysning om stadgandena i 2 ; a). b) och c). Beslutet om bidragsförskott skall alltid delges den underhållsskyldige. llar ansökningen inte bifallits eller bifallits endast till viss del skall beslutet delges såväl sökande som vårdnadshavare.

8 .5

Regeln om avrundning av bidragsförskott i andra stycket har anpassats till vad som gäller för pensioner enligt AFL.

Då ett barn vårdas enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda saknar omsorgsstyrelsen möjlighet att kräva bar-

Prop. 1975/76:116 33

nets föräldrar på kostnaderna för vården. [ enlighet med socialstyrelsens remissyttrande över utredningens förslag på denna punkt bör bidragsförskott därför inte utgå i den angivna situationen. Förslaget föranleder ett tillägg i paragrafens fjärde stycke.

9 s

Bidragsförskottet skall enligt huvudregeln i denna paragraf betalas ut till vårdnadshavaren. Genom ändringen i paragrafens första stycke får försäk- ringskassan möjlighet att på begäran av vårdnadshavaren betala bidrags- förskottet direkt till den som fostrar barnet i sådana fall då barnet inte vistas hos vårdnadshavaren.

Bidragsförskott för barn som är omhändertaget för samhällsvård bör som socialstyrelsen anfört under remissbehandlingen i princip betalas ut till det kommunala organ som svarar för kostnaderna för vården. Samma regler skall således gälla vare sig det omhändertagna barnet är placerat i enskilt hem. på barnhem eller på annan plats där barnavårdsnämnd har utgifter för barnet. Nämnden bör alltså få uppbära bidragsförskottet i samtliga dessa fall.

Ställningstagande till de av utredningen aktualiserade frågorna om ut- betalning i vissa fall av bidragsförskott direkt till barnet samt om avräkning mot barnbidrag och andra förmåner bör anstå i avvaktan på familjelags- sakkunnigas utredningsarbete.

10 så

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om att bidrags- förskott skall utges genom riksförsäkringsverkets försorg. [ paragrafen har tagits in ett särskilt bemyndigande för regeringen. eller myndighet som re- geringen utser. att meddela närmare bestämmelser beträffande sättet och tiden för utbetalningen.

11 & Ändringarna i denna paragraf är uteslutande följdändringar till tidigare berörda ändringar.

12 ä

I enlighet med de författningsförslag som RAFA-utredningen utarbetat bör lagtexten inte innehålla sådana detaljbestämmelser som kan medföra återkommande ändringsbehov. Denna paragraf har därför formulerats som ett allmänt stadgande. vars innebörd är att vårdnadshavare. förmyndare och den som annars uppbär bidragsförskott är skyldiga att omgående anmäla så- dana omständigheter som kan påverka rätten till och storleken av bidragsför- skottet. Närmareanvisningarom innebörden av denna skyldighetges i admini- strativ ordning.

Prop. 1975/76:116 34

13—14 så Ändringarna i dessa paragrafer är uteslutande följdändringar.

15—16 &

Sedan beslut om bidragsförskott fattats inträder den försäkringskassa hos vilken den underhållsskyldige är eller skall vara inskriven i barnets rätt gentemot den underhållsskyldige. Denne skall således erlägga betalning di- rekt till den kassa där han själv är inskriven. Avräkningen sker på da- tamaskinell väg. Även övriga mellanhavanden med den underhållsskyldige handläggs av denna försäkringskassa.

1 de fall den underhållsskyldige inte är inskriven i någon försäkringskassa t. ex. om han bor utomlands eller är upptagen som obefintlig inträder Stock- holms läns allmänna törsäkringskassa i barnets rätt.

17 :

Den försäkringskassa som avsesi 15 i skall enligt bestämmelserna i denna paragrafvidta de åtgärdersom kan bli erforderliga i fråga om krav ellerannan in- drivning.

18 *

Ändringen av denna paragraf ansluter till föregående paragrafer och in- nebär att den försäkringskassa som där avses ges befogenhet att besluta i fråga om eftergift av återkravet. Härigenom uppnås en samordnad be- dömning av frågor om eftergift.

20 s

I denna paragraf har i enlighet med överenskommelsen intagits bestäm- melser om att kommunerna till statsverket skall erlägga 25 % av netto- kostnaderna för bidragsförskotten samt 5 % av dessa kostnader som er- sättning för handhavandet av bidragsförskottsverksamheten.

20 ak"

Kommuns kostnadsandel skall erläggas genom avräkning mot förskott på kommunalskattemedlen. Bestämmelsen härom har utformats efter mön- ster av bestämmelsen i 16.5 lagen (1962:392) om hustrutillägg och kom- munalt bostadstillägg till folkpension. Avräkningen skall ske under löpande år och följaktligen med preliminärt beräknade belopp. Det bör ankomma på riksförsäkringsverket att fastställa dessa preliminära belopp. Slutlig av- räkning sker under följande kalenderår.

Av övergångsbestämmelsen punkt 4 framgår att avräkning första gången skall göras på de kommunalskattemedel som utbetalas i september 1977. Denna avräkning skall tillsammans med avräkning i november samma _år

Prop. 1975/762116 35

avse de preliminära belopp som kommunerna skall erlägga för bidragsför- skottverksamheten under oktober—december 1977.

21 &

Riksförsäkringsverket får vid övertagandet av administrationen på sam- ma sätt som gäller den allmänna försäkringen och barnbidragen tillsynen över de allmänna försäkringskassornas handläggning av bidragsförskottsä- renden. Motsvarande stadganden återfinns i 18 kap. 2 & AFL och 149' lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.

22 ;”

Riksförsäkringsverket blir också besvärsinstans i ärenden rörande bidrags- förskott och f'år möjlighet att ta upp ärenden till prövning utan att besvär har anförts över ett beslut. Verkets beslut kan enligt denna paragraf över- klagas hos kammarrätt.

25 *

Paragrafen föreslås upphävd som överflödig med hänsyn till regeringens behörighet enligt den nya regeringsformen att meddela föreskrifter om verk- ställighet av lag.

Ikraftträdande- och öva'gängsbestämindre/'na

Enligt överenskommelsen skall den nya ordningen börja tillämpas för bidragsförskotten som belöper på oktober månad 1977. Dessa betalas ut under september månad 1977. Den nya lagen bör därför träda i kraft den 1 september 1977. Då övertar försäkringskassorna löpande bidragsförskotts- ärenden från barnavårdsnämnderna och förskotten fortsätter att utgå utan ny ansökan. Ansökningar om bidragsförskott i nya fall skall efter ikraft- trädandet inges till försäkringskassa. 1 de nya fallen kan även komma i fråga utbetalning av retroaktivt bidragsförskott.

Vad här har sagts har sin motsvarighet när det gäller förhållandet till den underhållsskyldige. Underhållsbidraget skall i fortsättningen betalas in till försäkringskassan. Enligt särskild bestämmelse blir försäkringskassan behörig att också driva in barnavårdsnämnds fordran hos den underhålls- skyldige för tid före ikraftträdandet resp. att besluta om eftergift av sådan fordran.

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 17 kap. 4ä

Barnpension från folkpensioneringen samordnas med bidragsförskott en- ligt avräkningsregler i 8 kap. 6; AFL och 4; andra stycket bidragsför-

Prop. 1975/76:116 36

skottslagen.

Det nya andra stycket i denna paragraf innebär att försäkringskassan vid utbetalning av barnpension. som avser tid för vilken bidragsförskott redan har utgetts. skall korrigera det utbetalda bidragsförskottet genom ett avdrag på barnpensionen. Vid utbetalningen av bidragsförskottet har nämligen sam- ordningsregeln i 4ä andra stycket bidragsförskottslagen i allmänhet inte kunnat beaktas.

8. Hemställan

Med hänvisning till vad jag sålunda haranfört hemställerjag att regeringen föreslår riksdagen

att antaga förslagen till 1. lag om ändring i lagen (1964zl43) om bidragsförskott. 2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

9. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1975/76:116 37 Bilaga

Overenskonmwlse om ändrad administration av bidrags/örsko/l

Efter överläggningar mellan representanter för socialdepartementct och Svenska kommunförbundet har överenskommelse träffats beträffande ad- ministrationen av bidragsförskott enligt lagen l964:143.

]. Administrationen av bidragsförskotten förs över från kommunerna till de allmänna försäkringskassorna. Detta beräknas ske fr. o. m. den 1 oktober 1977 (inkl. kravverksamheten för tidigare utbetalda bidragsförskott).

Kommunerna svarar även efter omläggningen i avvaktan på ett ev. ändrat Ställningstagande på grundval av kommunalekonomiska utredning- ens förslag —för administrationskostnaderna samt 25 % av nettokostnaderna för utgående bidragsförskott.

2. Kommunernas kostnadsandel erläggs efter omläggningen genom av- räkning mot förskott på kommunalskattemedlen. Avräkning görs under löpande år med preliminärt beräknat belopp. Slutavräkning görs per ka- lenderår på grundval av faktiskt utbetalda bidragsförskott för invånare i resp. kommun minskat med influtna underhållsbidrag.

3. För att täcka administrationskostnaderna efter omläggningen betalar kommunerna ersättning med 5 % på nettokostnaderna för utgående bidrags- förskott fr.o.m. den 1 oktober 1977. Ersättningen erläggs på samma sätt som anges under punkt 2.

4. Statsbidrag för bidragsförskott avseende tiden före den 1 oktober 1977 utbetalas enligt nu gällande regler.

5. Proposition med förslag till de lagändringar som behövs för omläggning av administrationen m. m. utarbetas inom socialdepartementet och förut— sätts kunna läggas fram till riksdagen under våren 1976. Det praktiska förberedelsearbetet för omläggningen görs i arbetsgrupper med representanter för bl. a. riksförsäkringsverket. försäkringskassorna och kommunförbundet. Det förutsätts att försäkringskassorna undersöker möj- ligheterna att för sin verksamhet med bidragsförskotten anställa den personal som f. n. arbetar med denna verksamhet i kommunerna. Kommunerna till- handahåller de uppgifter angående bidragsförskottsverksamheten före den 1 oktober 1977 som behövs för uppläggning av nytt ADB-system m. m.

Göte Fridh Sven Järdler Gustav Jönsson K.G. Larsson

Prop. 1975/76:116

lnnehållsförteckning

Propositionen ............. . ................................. Propositionens huvudsakliga innehåll .......................... 1. Förslag till lag om ändring i lagen ( l964:143) om bidragsförskott 2. Förslag till lagom ändring i 1agen(l962:381)om allmän försäkring Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde 1976-01-29 ...... 1. Inledning ................................................ 2. Gällande bestämmelser .................................... 3. RAFA-utredningens förslag ................................ 4. Remissyttranden .......................................... 5. Föredraganden ...........................................

5.1 Inledning ............................................

8.

9.

5.2 Ändrad administration på grundval av överenskommelsen 5.3 Ekonomiska konsekvenser ............................

5.4 Ändringar i bidragsförskottslagen m.m ................. Upprättade lagförslag ..................................... Specialmotivering till lagförslagen .......................... 7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1964:143 ) om bidrags-

förskott ............................................. 7.2 Förslagct till lag om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän

försäkring ........................................... Hemställan .............................................. Beslut ...................................................

Bilaga ......................................................

38

16 17 17 18 20 23 26 26 28 29 30 31 31

31

35 36 36 37