Prop. 1976/77:23

med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Prop. 1976/77: 23 Regeringens proposition 1976/77: 23

med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

beslutad den 4 november 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBIÖRN FÄLLDIN JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vissa förvaltningsuppgifter som har karak- tären av offentligrättsliga förvaltningsakter och som innefattar myndig- hetsutövning skall överlämnas till enskilda juridiska eller fysiska per- SOner. Sålunda föreslås att vissa enskilda organisationer skall få utse och entlediga ledamöter och suppleanter i styrelsen för Sveriges för- fattarfond. Vidare föreslås att enskilda forskare skall få utse elektorer för val av ledamöter i forskningsråd.

1 Riksdagen 1976/77. 1 mm!. Nr 23

Prop. 1976/77: 23 _ 2

Förslag till

Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildnings- departementets verksamhetsområde

Härigenom föreskrives följande.

1 & Föreningen svenska tecknare utser och entledigar en ledamot och en suppleant för denne i styrelsen för Sveriges författarfond.

2 & Handelshögskolan i Stockholm prövar frågor om doktorandstipen- dier och utbildningsbidrag för doktorander till studerande vid högsko- lan.

Beslut enligt denna paragraf fattas av högskolans lärarråd.

3 & Musikaliska akademien prövar

1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag och

2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta bidrag.

Musikaliska akademien handhar

1. orgelspelarkurs och

2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläg- gande av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

4 & Riksföreningen mot cancer prövar frågor om anslag av statliga medel för forskning inom föreningens verksamhetsområde.

5 % Stiftelsen Institutet för rikskonserter prövar

1. frågor om statsbidrag och förlusttäckningsgarantier av statliga medel till regionala och lokala musikaktiviteter samt

2. fråga om statsbidrag till svenska musikers utlandsverksamhet.

6 % Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden prövar frågor om stat- liga stipendier inom fondens verksamhetsområde.

7 & Stiftelsen Sveriges fria konstskolor prövar frågor om stöd av statliga medel åt verksamheten vid vissa konstskolor i Stockholm, Gö- teborg och Malmö.

8 5 Svenska fotografernas förbund utser och entledigar en ledamot och en suppleant för denne i styrelsen för Sveriges författarfond.

9 & Svenska föreningen Norden prövar

1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och

2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom för- eningens verksamhetsområde.

Prop. 1976/77: 23 ' 3

10 % Sverigesförfattarförbund ]. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och i tal- tidningar samt 2. utser och entledigar åtta ledamöter och en suppleant för var och en av dem 1 styrelsen för Sveriges författarfond.

11 5 Sveriges hantverks— och industriorganisation prövar frågor om statsbidrag till kostnader för granskning av gesällprov.

12 & Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i forsknings- rådet.

13 å För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som rege- ringen utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna 1 denna lag.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Genom lagen upphäves lagen (1976: 426) om överlämnande av förvalt- ningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde.

Prop. 1976/77: 23 4

Utdrag UTBILDNINGSDEPARTEMENTET. . PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-11-04

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, ' Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, OISson, Dahlgren,

Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Wikström '

Proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsupp- gifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Enligt 11 & förordningen (1962: 652) om Sveriges författarfond (om- tryckt 1975: 1210, ändrad senast 1976: 652) utser Sveriges författarför- bund åtta samt Föreningen svenska tecknare och Svenska fotografernas förbund gemensamt en av de f.n. sammanlagt tretton ledamöterna i styrelsen för Sveriges författarfond. För varje ledamot som utses av de angivna sammanslutningarna utses en suppleant i samma ordning. Tidi- gare detta år har beslutats att Föreningen svenska tecknare och Svenska fotografernas förbund i fortsättningen skall utse var sin ledamot och suppleant i styrelsen för fonden (prop. 1975/76: 135 s. 235, KrU 1975/76: 35, rskr 355).

Enligt riksdagens beslut ( prop. 1975/76: 129 , UbU 1975/76: 32, rskr 1975/76: 368) skall tre nya forskningsråd inom utbildningsdepartemen- tets verksamhetsområde inrättas den 1 mars 1977, nämligen humanis- tisk-samhällsvetenskapliga, medicinska och naturvetenskapliga forsk- ningsråden. Majoriteten av ledamöterna i vart och ett av dessa forsk- ningsråd skall utses av en clektorsförsamling. Elektorcrna skall väljas av professorer, biträdande professorer, universitetslektorcr, docenter, forskarassistenter och vissa andra enskilda personer som i sitt arbete sysslar med forskning inom forskningsrådets verksamhetsområde.

Utseende och entledigande av ledamöter i styrelsen för Sveriges för- l'attarfond utgör myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan f.n. överlämnas till enskilda sammanslutningar endast genom lag (jfr prop. 1973: 90 , KU 1973: 26, rskr 1973: 265, KU 1974: 8, rskr 1974: 19 samt prop. 1975/76: 209 s. 166 168 , KU 1975/76:56, rskr 1975/76:414). Enligt en vilande grundlagsändn'ng ( prop. 1975/76: 209 , KU 1975/76: 56, rskr 1975/76: 414) skall sådant överlämnande framdeles även kunna

Prop. 1976 / 77: 23 5

ske med stöd av lag. Enligt övergångsbestämmelserna till regerings— formen äger äldre författning eller föreskrift fortsatt giltighet utan hin- der av att den inte har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpning av regeringsformen . Föreskrifterna om utseende av leda- möter i styrelsen för Sveriges författarfond är alltså alltjämt gällande utan hinder av att de inte har lagens form. Däremot kan ändring i dessa föreskrifter endast ske i lag eller, om grundlagsändringen antages, med stöd av lag. Mot denna bakgrund har beslutet om utökning av styrelsen inte kunnat förverkligas. Den tidigare regeringen har den 3 juni 1976 beslutat att riksdagen skulle föreläggas förslag till den lagstiftning som behövs. Den har också på förslag av Föreningen svenska tecknare och Svenska fotografernas förbund interimistiskt utsett ytterligare en leda- mot i styrelsen för Sveriges författarfond. Jag förordar att förslag till lagstiftning nu föreläggs riksdagen.

Även utseende av elektorer för val av ledamöter i forskningsråd får anses innefatta myndighetsutövning. Enligt den vilande grundlagsänd- ringen kan denna myndighetsutövning överlämnas till enskilda personer med stöd av lag. Jag föreslår att förslag till sådan lagstiftning bör före- Iäggas riksdagen.

Den nya lagstiftning som jag har förordat kan lämpligen samman- föras med de föreskrifter som redan finns i lagen (1976: 426) om över- lämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde till en ny gemensam lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde.

Mitt förslag till ny lag gäller i vad det avser utseende av elektorer för val av ledamöter i forskningsråd (12 &) under förutsättning att riksdagen antager den förut angivna vilande grundlagsändringen.

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att antaga inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före- dragandcn har lagt fram.

NORSTEDTS l'RYCKERI STOCKHOLM I976 760617