Prop. 1985/86:141

med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioförsta möte

Regeringens proposition 1985/86: 141

med anledning av vissa beslut fattade av Prop internationella arbetskonferensen vid dess l985/86: 141 sjuttioförsta möte

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 mars 1986 för de åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Anna-Greta Leijon

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionerna (nr 160) om arbets- marknadsstatistik och (nr 161) om företagshälsovård. Genom propositio- nen ges riksdagen även tillfälle att yttra sig över de av ILO antagna rekommendationerna (nr 170) och (nr 171) i samma ämnen samt ILO: s resolution omjämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet.

l Rim—dagen 1985/86. ] saml. Nr [4]

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 mars 1986

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande. och statsråden Feldt. Leijon, Hjelm-Wallén, Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson. I—Iulterström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioförsta möte

1. Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO: s beslutande församling — internationella arbetskonferensen sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar. eller om en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd. t.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolu- tion.

Inom ett år eller högst arton månader från avslutandet av ett konferens- sammanträde skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande för- samling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidta- gits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens sjuttioförsta möte hölls i Geneve den 7—25juni 1985.

Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delegation. dvs. två regerings-. ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett antal experter.l

' Genom beslut den 9 maj 1985 utsåg regeringen följande personer att delta i konferensen som ombud, nämligen för regeringen: departementsråden i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson och Lars Ettarp, för arbetsgivarna: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Holten: för arbetstagarna: internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Erik Karlsson.

Prop. 1985/86: 141

1985 års arbetskonferens antog dels en konvention (nr 160) och en rekommendation (nr 170) om arbetsmarknadsstatistik, dels en konvention (nr 161) och en rekommendation (nr 171) om företagshälsovård. Vidare antog konferensen bl.a. en resolution om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet. Texterna på engelska och svenska till dessa fem instrument bör fogas som bilaga 1—5 till regeringsprotokollet i detta ärende.

Jag anhåller att få anmäla frågan om godkännande av konventionerna nr 160 och 161 samt tillämpning av rekommendationerna nr 170 och 171 samt .att i korthet få redogöra för resolutionen. I fråga om resolutionen har jag samrått med statsrådet Gradin.

Jag vill i detta sammanhang även få anmäla att jag avser uppdra åt ILO- kommittén att på nytt pröva förutsättningarna för en svensk ratifikation av [LO:s konvention (nr 138) om minimiålder. antagen av arbetskonferensen år 1973 och redovisad för riksdagen i prop. 1974: 6, samt att efter kommit- téns behandling återkomma i ärendet.

2. Konventionen och rekommendationen om arbetsmarknadsstatistik

2.1. Bakgrund

Internationella arbetskonferensen antog år 1938 konventionen (nr 63) om arbetslöne- och arbetstidsstatistik. Den skulle tjäna som grund för förbätt- ring och utvidgning av nationell statistik över löner och arbetstid och främja dess internationella jämförbarhet. Konventionen omfattar tre hu- vudavsnitt. nämligen statistik rörande genomsnittliga arbetsförtjänster och faktiska arbetstimmar i gruv- och tillverkningsindustrierna (del II). stati- stik rörande tidlönesatser och normalarbetstimmar i gruv- och tillverk- ningsindustrierna (del III) samt statistik rörande löner och arbetstid i jordbruket (del IV).

Vid anslutning till konventionen nr 63 har ett land kunnat utesluta antingen del 11 eller del III men inte båda delarna. Även del IV har kunnat uteslutas. ensam eller tillsammans med del 11 eller del III.

Sverige ratificerade konventionen år 1939 med förbehåll för dess del III (prop. 1939: 16). Endast 35 länder har ratificerat konventionen. Av dessa har bara 17 tillträtt den i alla dess delar. medan sex endast tillträtt en av de tre huvuddelarna.

ILO: s styrelse beslöt i november 1982 att på dagordningen för 1984 års arbetskonferens föra upp frågan om en eventuell revision av konventionen nr 63. Konventionen ansågs föråldrad såväl till omfattning som innehåll. Samtidigt som den endast täcker några av arbetsmarknadsstatistikens om- råden och då enbart för några näringar. preciserar den detaljer som inte svarar mot aktuella statistikbchov och mot tillgängliga data.

Som ett led i förberedelsearbetet inför förstaårsbehandlingen av ämnet arbetsmarknadsstatistik år 1984 anmodade ILO medlemsstaterna att be- svara ett av arbetsbyrån utarbetat frågeformulär. ILO-kommittén tillstyrk-

Prop. 1985/86: 141

te i sitt remissvar revision av konventionen nr 63 för att den bättre skulle svara mot nuvarande förhållanden och behov av statistik. Kommittén ville dock inte förorda en ny konvention med den mycket ambitiösa upplägg- ning som arbetsbyrån förberett. Kommittén ansåg att en ny konvention borde omfatta endast väsentliga basdata medan regler om mer detaljerad statistik borde tas in i en kompletterande rekommendation.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog internationella arbetskonferen- sen år 1985 föreliggande konvention (nr 160) och rekommendation (nr 170) om arbetsmarknadsstatistik. Konventionen antogs med röstsiffrorna 422 för, ingen emot och sju nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings-, som arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna för konven- tionen. Rekommendationen antogs med 414 röster för, ingen emot och tre nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för rekommendationen.

Yttrande över instrumenten har avgetts av ILO-kommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddssty- relsen (ASS), statens förlikningsmannaexpedition. statistiska centralbyrån (SCB), Svenska arbetsgivareföreningcn. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen.

2.2. Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

De nya statistikinstrumenten som således getts formen av en konvention kompletterad med en rekommendation syftar i första hand till att ange en minimistandard för arbetsmarknadsstatistiken i respektive land. De preci- serar målen för uppbyggnadsarbetet på området. I andra hand syftar de till en internationell jämförbarhet inom arbetsmarknadsstatistiken; enligt ILO-kommitténs bedömning är de dock alltför generellt formulerade för att vara effektiva i detta avseende. För den internationella jämförbarheten är de riktlinjer som under årens lopp utarbetats inom ILO:s ram av de internationella arbetsmarknadsstatistikerkonferenserna (ICLS) och av andra internationella statistiska organ av större betydelse genom sina mer långtgående preciseringar av periodicitet, definitioner. klassificeringar m.m. Kommittén ansluter sig till denna uppdelning av funktioner mellan instrumenten och anser inte att de mer preciserade riktlinjerna förtar värdet av konventionen och rekommendationen.

Jämfört med 1938 års konvention innebär konventionen nr 160 en vä- sentlig utvidgning av de statistikområden som bör ingå i medlemsländernas arbetsmarknadsstatistik. [ artikel 1 uppräknas de nio ämnesområden. som konventionen omfattar och för vilka ratificerande medlemsstater förbinder sig att successivt efter förmåga bygga ut grundläggande arbetsmarknads- statistik. I artiklarna 7—15 anges sedan för respektive område vilken omfattning statistiken skall ha. För van och ett av de nio områdena innehåller rekommendationen i sin tur preciseringar av statistikens perio- dicitet och klassificeringar m.m.

Prop. 1985/86: 141

ILO-kommittén konstaterar att frågan om vilken grad av åtaganden en ratifikation medför regleras i konventionens artikel 16. vari fastställs att varje medlemsstat som ratificerar konventionen skall godta dess skyldig- heter vad avser minst en av artiklarna 7—15, dvs. i fråga om minst ett ämnesområde. I samband med ratifikationen skall anges den eller de av artiklarna 7— 15 för vilka skyldigheterna godtas.

Medlemsstat som ratificerar konventionen men inte godtagit skyldighe— terna i fråga om samtliga nio ämnesområden kan senare anmäla till ILO: s generaldirektör att den godtar skyldigheterna i fråga om ytterligare områ- den. Även för de områden, i fråga om vilka skyldigheterna inte godtas. skall dock redogörelser lämnas i de tillämpningsrapporter som länderna fortsättningsvis är skyldiga att till följd av en ratifikation lämna enligt artikel 22 i ILO: s stadga.

Artikel 17 anger vidare att det är tillåtet att inledningsvis begränsa omfattningen av den statistik som aVses i godtagna artiklar (7—15). En sådan begränsning kan avse kategorier av arbetstagare, arbetsmarknads- sektorer, näringsgrenar eller geografiska områden. Om ett land begagnar denna möjlighet till begränsningar skall detta redovisas i den första tillämp- ningsrapport som enligt stadgans artikel 22 lämnas efter konventionens ikraftträdande. Dessutom erbjuder artikel 17 möjlighet att efter anmälan till ILO:s generaldirektör med ett års varsel införa begränsningar i den tekniska omfattningen av statistiken enligt godtagna artiklar.

Utöver den sedvanliga möjligheten att säga upp ILO-konventioner efter tioårsperioder efter deras ikraftträdande medges i artikel 21 även en möj- lighet att efter femårsperioder återkalla godtagandet av skyldigheter i fråga om en eller flera av artiklarna 7—15. Minst en av artiklarna måste dock fortfarande godtas för att konventionen inte skall behöva sägas upp.

ILO-kommittén välkomnar denna möjlighet att återkalla ett godtagande av skyldigheter. Just en sådan möjlighet att dra tillbaka en eller flera — dock inte alla av artiklarna 7— 15, som tidigare accepterats. vid förändra- de nationella förutsättningar efterlystes i ILO-kommitténs yttrande över förslaget till konvention. Sådana förändringar kan härröra från en föränd- rad behovsbild eller från de tekniska eller ekonomiska utgångspunkterna för den statliga statistikproduktionen.

Genom att konventionens bestämmelser sålunda medger successiv an- slutning till de statistikområden som omfattas av konventionen, att tillämp- ningen i fråga om de områden som anges i ratifikationen inledningsvis kan begränsas till att aVSe vissa kategorier arbetstagare, sektorer, närings- grenar eller geografiska områden samt genom möjligheten att återkalla en eller flera tidigare accepterade artiklar finner ILO-kommittén att kraven på flexibilitet i syfte att uppnå en hög anslutning väl har tillgodosetts.

Konventionen innehåller i övrigt artiklar om att de senaste standarder och riktlinjer som fastställts inom ramen för ILO skall beaktas (art. 2) och om samråd med arbetsgivar— och arbetstagarorganisationer (art. 3). vilket stämmer med SCB:s praxis i dag. Inget i konventionen skall medföra skyldighet att publicera eller yppa data som kan avslöja information om enskilda individer, hushåll. arbetsställen eller företag (art. 4). Konven- tionen föreskriver att medlemsstat skall delge ILO den sålunda publicera-

Prop. 1985/86: 141

de statistiken samt information om publiceringen (art. 5). Vidare anges (art. 6) att detaljerade beskrivningar av källor. begrepp. definitioner och metoder skall utarbetas och uppdateras. delges ILO samt publiceras av behörig nationell myndighet. I praktiken ställer dessa två artiklar stora krav på distribution till ILO av en betydande mängd statistiska publika- tioner samt på dokumentation.

Avgörande för om och i vilken utsträckning Sverige kan ratificera kon- ventionen är sålunda vilken statistik som finns eller planeras för att mot- svara kraven i artiklarna 7—15. avseende nio olika ämnesområden. Den alldeles övervägande delen av denna statistik är SCB ansvarig för och ILO-kommittén har i sitt yttrande artikel för artikel angivit hur dessa kan uppfyllas, vilket redovisas i avsnitt 2.3 och 2.4.

Hänvisningar till S2-2

  • Prop. 1985/86:141: Avsnitt 2.5

2.3. Konventionens krav avseende de nio statistikområdena samt kompletterande anvisningari rekommendationen

Artikel 7i konventionen behandlar löpande statistik över förvärvsarbetan- de befolkning, sysselsättning. arbetslöshet och synlig undersysselsättning. Artikelns krav tillgodoses genom de månadsvisa arbetskraftsundersök- ningarna (AKU) och rekommendationens anvisning (punkt 1(1)) om årlig statistik är därmed också väl tillgodosedd. Likaså är rekommendationens anvisning (punkt 1(2)) om klassificering efter kön. ålder och näringsgren tillgodosedd i AKU. En marginell notering är att åldersgruppen 65—74 år avses undersökas endast en gång per år och att åldersgruppen 75 år och däröver inte alls omfattas.

Artikel 8 behandlar statistik över den förvärvsarbetande befolkningens struktur och fördelning. Rekommendationen (punkt 2(1)) anger en periodi- citet om minst en gång vart tionde år. Den statistik som här avses är av den karaktär som vanligtvis ingår i folkräkningar, i Sverige i folk- och bostads- räkningar (FoB). FoB har i Sverige normalt gjorts vart femte är, senast 1985. FoB 85 bygger när det gäller sysselsättningsdata på det årliga syssel- sättningsregister som upprättas på basis av underlag från skatteadministra- tionen. i första hand kontrolluppgifterna från arbetsgivarna. Detta register ger underlag för de sysselsattas klassificering efter näringsgren. I en tradi- tionell blankettinsamling från allmänheten har dessutom insamlats vissa uppgifter av intresse i sammanhanget, nämligen om yrke beträffande dem som betraktas som sysselsatta under mätveckan.

FoB 85 motsvarar kravet i artikel 8 med undantag för de arbetslösa som ingår i artikelns begrepp "förvärvsarbetande befolkning" men inte omfat- tas av FoB 85. Några förutsättningar för att ta med denna kategori i det årliga sysselsättningsregistret föreligger inte. då uppgifter om de arbetslösa med i detta sammanhang n'mlig kvalitet inte kan hämtas från andra källor. Det råder för övrigt stor osäkerhet om eventuella framtida folk- och bo- stadsräkningars innehåll och utformning. Artikel 8 kan således godtas med tillämpning av artikel 17 beträffande kategorin arbetslösa.

Rekommendationens anvisning (punkt 2(2)) om klassificeringar kan till- godoses bortsett från yrkesgrupp (eller kvalifikationsnivå) respektive sys- selsättningsstatus. Yrkesuppgifter linns som nämnts i FoB 85, men det är

Prop. 1985/86: 141

oklart om någon motsvarande insamling kommer att äga rum är 1990 eller i eventuella kommande FoB-ar. Det har också diskuterats att hämta yrkes- uppgifter för de förvärvsarbetande från olika administrativa och lönestatis- tiska material. men denna lösning har ej bedömts lämplig på grund av stora olikheter i klassificeringssystemen och av andra kvalitetsbrister. Inte hel— ler klassificering efter ”'sysselsättningsstatus (såsom arbetsgivare, egen- företagare, anställd, oavlönad medhjälpande familjemedlem. medlem av producentkooperativ)" är möjlig att göra med nuvarande uppläggning av statistiken. De två sistnämnda kategorierna omfattas ej av sysselsättnings- registret och en särredovisning av arbetsgivare och egenföretagare från anställda kan för närvarande inte göras med tillfredsställande resultat. Några planer på förändring härvidlag föreligger inte heller.

Artikel 9 föreskriver i punkt 1 löpande statistik över genomsnittlig ar- betsförtjänst och arbetstid och i punkt 2. där så är lämpligt. statistik över lönesatser och normal arbetstid. Statistiken skall omfatta alla viktiga kate- gorier av anställda (punkt 1) resp. viktiga yrken eller yrkesgrupper (punkt 2) samt ”alla viktiga" (punkt 1) resp. "viktiga" (punkt 2) näringsgrenar. Den skall vara representativ för hela landet. Rekommendationen anger en periodicitet om minst en gång per år. ILO-kommittén tolkar artikeln så att det primära målet för lönestatistik är den statistik som nämns i punkt 1 över genomsnittlig arbetsförtjänst och arbetstid (faktisk eller betald). 1 punkt 2 anges substitut för denna typ av statistik. Statistik över lönesatser, dvs. enligt avtal eller andra överenskommelser stipulerade löner (tarifflö- ner. normallöner, minimi- resp. maximilöner). och normal arbetstid skall sammanställas där så är lämpligt.

SCB:s löpande årliga lönestatistik omfattar både privat och offentlig sektor och bygger vad gäller privat sektor i stor utsträckning på material som insamlats av arbetsmarknadsparter: det kompletteras sedan av direkt- insamlat material. Denna statistik tillgodoser i huvudsak konventionens krav i artikel 9, punkt 1. ILO-kommittén finner det angeläget att Sverige i sin ratifikation av konventionen kan inkludera det viktiga lönestatistikom- rådet. I anslutning till godtagandet av artikel 9 bör dock ovan redovisade tolkning av artikeln återges. dvs att statistik över lönesatser och normal arbetstid (punkten 2) ej är ett mål i sig och ej behöver sammanställas om så ej är lämpligt. Denna tolkning finner också stöd i de resonemang som fördes i arbetskonferensens utskott för arbetsmarknadsstatistik.

Vissa kategorier, t.ex. minderåriga. kan ligga utanför statistiken liksom vissa mindre näringsgrenar inom främst tjänstesektorn. men detta synes vara helt förenligt med konventionens krav med tillämpning av artikeln 17. Om SCB. med hänsyn till de ekonomiska resurserna, skulle komma att övergå från löpande årliga till intermittenta undersökningar (t.ex. vartan- nat år) för vissa näringsgrenar torde detta enligt kommittén inte heller vara ett hinder för godtagande av artikeln; anvisningen om årlig statistik finns i rekommendationen.

Rekommendationens anvisning om klassificeringar i punkt 3 resp. 4 kan tillgodoses av nuvarande statistik.

Artikel IO föreskriver statistik över lönestruktur och lönespridning inom viktiga näringsgrenar. Enligt rekommendationen. punkt 5(1), bör sådan

Prop. 1985/86: 141

statistik göras regelbundet, om möjligt vart femte år. Den statistik det här är fråga om förutsätter tillgång till och bearbetningar av lönedata för enskilda individer. Iden löpande årliga lönestatistiken finns sådant under- lag för större delen av arbetsmarknaden. Sålunda är hela den offentliga sektorns lönestatistiska material individbaserat liksom större delen av den privata sektorns. SCB har däremot. enligt gällande samarbetsavtal med olika organisationer, inte tillgång till data i form av individuppgifter för den viktiga gruppen industriarbetare. Detta till trots finner ILO-kommittén att artikel 10 kan godtas med tillämpning av artikel 17 beträffande kategorin industriarbetare.

Artikel 11 behandlar statistik över arbetskraftskostnader, omfattande viktiga näringsgrenar. Rekommendationen anger i punkt 6 en periodicitet om minst en gång vart femte år. Den anger också att statistiken bl.a. bör innehålla uppgifter om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansätt- ning.

Enligt ILO-kommitténs tolkning innebär konventionen. mot bakgrund också av vad som anges i rekommendationen, långtgående krav på detalje- rade undersökningar av intermittent karaktär. En sådan statistik görs inte av SCB i dag. Den löpande arbetskostnadsindex för industrianställda. som SCB utarbetar, har ett mer begränsat innehåll än konventionens intention.

Det skall dock anföras att den officiella lönestatistiken innehåller erfor— derliga uppgifter över främst lönedelen, som är en stor del av de totala arbetskraftskostnaderna, men för andra slag av arbetskraftskostnader sak- nas statistik eller kan endast göras grova schablonskattningar.

Skyldigheterna i denna artikel synes därför inte kunna godtas. Artikel 12 behandlar konsumentprisindex. Artikeln föreskriver bl. a. att index skall avse betydelsefulla befolkningsgrupper eller den totala befolk- ningen. Rekommendationen anger i punkt 8 en periodicitet av om möjligt en gång i månaden eller åtminstone en gång var tredje månad.

SCB utarbetar konsumentprisindex varje månad och index avser den totala konsumtionen. Härmed är artikelns krav tillgodosedda. De anvis- ningar som finns i rekommendationens punkt 7, 9 och 10 om publicering bl.a. för viktiga grupper av konsumtionsposter, om revidering av viktsy— stem och om varuurval för prisnoteringar är också tillgodosedda av det nuvarande systemet för konsumentprisindex.

Artikel 13 föreskriver statistik över hushållens alternativt familjernas utgifter och, där så är möjligt, också inkomster. Statistiken skall bl.a. omfatta alla typer och storleksgrupper av privata hushåll eller familjer. Enligt rekommendationen, punkt ll(1), bör den göras minst en gång vart tionde år.

Artikelns krav på utgiftsstatistik tillgodoses genom SCB:s intermittenta undersökningar av hushållens utgifter. Sådana undersökningar görs på urvalsbasis och avses, enligt SCB:s i anslagsframställningen för 1986/87 framlagda förslag, göras vart tredje år. För närvarande pågår en undersök- ning avseende år 1985. Rekommendationens anvisningar om statistikens innehåll och klassificeringar i punkt 11(2) tillgodoses också. även om klassificeringen efter utgiftsklass är bristfällig. Utgiftsklassen bör avse årsutgifter och dessa kan för merparten av konsumtionen endast grovt skattas genom att multiplicera en månads utgifter med 12.

Prop. 1985/86: 141

Artikelns krav på inkomststatistik tillgodoses i första hand genom SCB:s årliga inkomstfördelningsundersökningar. som görs på urvalsbasis. Rekommendationens anvisningar om statistikens innehåll och klassifice- ringari punkt 11(2) tillgodoses väl genom denna statistik. Även den årliga inkomst- och förmögenhetsstatistikcn. som är en totalundersökning, är väl ägnad att tillgodose konventionens krav och rekommendationens anvis- ningar, även om denna statistik inte är lika utvecklad när det gäller olika inkomstbegrepp, hushållsbegrepp och klassificeringar.

Artikel 14 föreskriver statistik över arbetsolycksfall (punkt 1) och, så långt som möjligt, över arbetssjukdomar (punkt 2). Enligt rekommendatio— nen bör den vara minst årlig.

Den officiella arbetsskadestatistiken (över arbetsolycksfall och arbets- sjukdomar samt även olycksfall vid färd till eller från arbetet; de senare omfattas dock inte av konventionen) produceras i samarbete mellan SCB och ASS. Statistiken bygger på ASS informationssystem om arbetsskador (ISA) och utarbetas halvårs- och årsvis.

ILO-kommittén finner i likhet med ASS och SCB att de i konventionen uppställda kraven avseende statistikens omfattning och vad som i rekom- mendationen anges beträffande periodicitet och indelningsgrundcr (punkt 12(1) och 13 (1) resp. 12(2) och 13 (2)) uppfylls väl i den svenska arbetsska- destatistiken.

Artikel 15, slutligen, behandlar statistiken över arbetskonflikter. Den bör enligt rekommendationen (punkt 14(1)) göras minst årligen. Enligt statens förlikningsmannaexpcdition. som ansvarar för denna statistik. finns inga hinder för att godta denna artikel eller att följa rekommendatio- nens anvisningar om klassificering efter åtminstone näringsgren.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1985/86:141: Avsnitt 2.2

2.4. Återstående punkter i rekommendationen

Rekommendationen innehåller, förutom ovan redovisade preciseringar av statistiken inom konventionens nio ämnesområden, en punkt om produkti- vitetsstatistik samt fem punkter om statistisk infrastruktur.

Punkt 15 i rekommendationen behandlar statistik över produktivitet; sådan statistik bör successivt byggas ut och sammanställas samt omfatta viktiga näringsgrenar. SCB utarbetar för närvarande produktivitetsstati- stik endast för industrin. Produktivitetsstatistik är förknippad med stora definitions-. mät- och metodproblem. vilket också framhållits under till- komsten av de nya instrumenten. Svårigheterna ärinte minst påtagliga när det gäller tjänstenäringarna och den offentliga sektorn. För att utveckla en meningsfull produktivitetsstatistik för nu ej täckta områden erfordras ett omfattande utredningsarbete. ILO-kommittén noterar att området produk- tivitetsstatistik kom att ingå endast i rekommendationen och inte också i konventionen, ett förslag som livligt diskuterades i konferensens utskott för arbetsmarknadsstatistik.

Punkt 16 anger att medlemsstaterna bör successivt bygga upp en lämplig statistisk infrastruktur. Denna bör huvudsakligen innehålla:

a) ett arbetsställe- eller företagsregister för urval och för uppgiftsinsam- lingar; SCB: s centrala företags- och arbetsställeregister synes väl mot- svara detta krav.

Prop. 1985/86: 141

b) ett samordnat system för genomförande av uppgiftsinsamlingar från arbetsställen eller företag; ILO-kommittén hänvisar här till SCB:s av- delningar för företagsstatistik och för arbetsmarknadsstatistik. till na- tionalräkenskapssystemet som ram för den ekonomiska statistiken med bl. a. samordnade enheter, begrepp och klassificeringar samt till syste- met för samordnade företagsurval.

e) en kapacitet att genomföra en fortlöpande och samordnad serie av nationella undersökningar av hushåll eller enskilda; ILO—kommittén hänvisar här främst till den kompetens som finns hos SCB:s utrednings- institut för statistik om levnadsförhållanden och intervjuarenhet.

d) tillgång för statistiska ändamål till administrativa register (med iaktta- gande av lämpliga skyddsanordningar för deras konfidentiella behand- ling); ILO-kommittén anför i detta avseende att administrativa register är väsentliga underlag för statistikproduktionen inom arbetsmarknads- området, såväl på SCB som på andra statistikproducerande myndighe- ter.

Punkt 17 anger att standarder för klassificeringar bör fastställas och att alla berörda organ bör uppmuntras att efterleva dessa standarder.

Punkt 18 anger att åtgärder bör vidtas för att samordna statistik som sammanställts enligt rekommendationen från olika källor och av olika organ. ILO-kommittén understryker det angelägna i dessa båda punkter och erinrar om SCB:s arbete med och ansvar för statistiska standarder och om SCB:s roll som samordningsorgan i den statliga statistikproduktionen med uppgift att även verka för samordning med annan statistikproduktion. SCB:s väl etablerade samarbete med arbetsmarknadens parter och med myndigheter med intressen på arbetsmarknadsstatistikens område syftar bl.a. till en ökad samordning.

Punkt 19 anger att internationella rekommendationer. standarder och riktlinjer bör beaktas, vilket. som redan nämnts, stämmer med SCB:s praxis idag. Det är enligt ILO-kommittén angeläget att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna ges tillfälle att tillsammans med de statistik- producerande myndigheterna aktivt medverka när internationella normer för arbetsmarknadsstatistiken utarbetas eller revideras.

Punkt 20 tar upp möjligheten till bistånd från ILO vid utformning eller revidering av begrepp, definitioner och metoder och föranleder ingen kommentar.

Hänvisningar till S2-4

  • Prop. 1985/86:141: Avsnitt 2.2

2.5. Föredraganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 160. I sam- band med ratifikationen anges att Sverige godtar konventionens skyldigheter i fråga om artiklarna 7—10 och 12—15. Beträffande artikel 9 anges att ett godkännande är avhängigt av den tolkning som redovisats ovan. ILO—rekommendationen nr 170 påkallar ingen åtgärd från statsmak- ternas sida.

Prop. 1985/86: 141

10

ILO-kommitténs förslag: Har redovisats i avsnitt 2.2—2.4 och överens- stämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har ingen- ting att invända mot att Sverige ratificerar konventionen. Dock bör den i konventionens artikel 16 angivna möjligheten till undantag/förbehåll ut- nyttjas. För ett ämnesområde. arbetskraftskostnader (artikel 11), bör för närvarande konventionens skyldigheter inte godtas. Den nya konven- tionen och rekommendationen reviderar 1938 års konvention (nr 63) om arbetslöne- och arbetstidsstatistik. En svensk ratifikation av konventionen nr 160 innebär att den gamla konventionen upphör att gälla för Sveriges del, vilket ILO-kommittén i sig anser vara en fördel.

Rekommendationen och dess specifikationer av statistikens periodicitet, klassificeringar, innehåll och metoder i övrigt kan enligt ILO-kommittén i huvudsak följas — utom för arbetskraftskostnader — liksom vad som sägs om statistisk infrastruktur. ILO-kommittén noterar i detta sammanhang med tillfredsställelse att rekommendationen anvisar att så gott som samtlig statistik bör klassificeras efter kön.

Skälen för mitt förslag: Jämfört med flertalet andra länder torde Sverige ligga på en hög nivå vad gäller såväl statistikens omfattning som dess kvalitet. Som framgår ovan torde huvudparten av de nya ILO-instrumen- tens krav kunna tillgodoses. Den svenska statistiken är i flertalet fall mer frekvent, mer omfattande och mer detaljrik än vad som krävs. Endast ifråga om ett av de nio olika ämnesområdena i konventionen, nämligen arbetskraftskostnader. uppfyller Sverige enligt min bedömning inte kon- ventionens krav.

Jag finner således inga hinder föreligga mot en svensk ratifikation av ILO: s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik. För ett ämnesom- råde. arbetskraftskostnader (artikel 11). bör visserligen för närvarande konventionens skyldigheter inte godtas, men de kan godtas för övriga ämnesområden. Beträffande vissa av dessa områden kan dock begränsade kategorier behöva undantas tills vidare. Något ställningstagande i denna del är inte nödvändigt förrän Sverige första gången skall rapportera till internationella arbetsbyrån om tillämpningen av konventionen. Däremot bör redan i samband med ratifikationen anges att ett godkännande av artikel 9 (lönestatistik) är avhängigt av den tolkning som redovisats ovan.

Vad gäller rekommendationen anser ILO-kommittén att Sverige utan att några särskilda åtgärder vidtas i stort sett följer denna. Jag delar denna uppfattning.

Hänvisningar till S2-5

3. Konventionen och rekommendationen om företagshälsovård

3.1. Bakgrund

Internationella arbetskonferensen antog år 1959 en rekommendation (nr 112) om företagshälsovård. Denna förelades riksdagen genom prop. 1960: 22, varvid anmäldes att arbetarskyddsstyrelsen fått i uppdrag att

Prop. 1985/86: 141

11

pröva i vad mån rekommendationens principer borde komma till uttryck i styrelsens anvisningar.

År 1959 antog arbetskonferensen dessutom en resolution. vari ILO: s styrelse anmodades föra upp ämnet företagshälsovård som en särskild punkt på konferensens dagordning i syfte att anta en konvention. Ett krav med samma innebörd restes i en resolution som antogs av arbetskonferen- sen år 1967. En av ILO tillsatt arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av internationella normer på arbetslivets område lade år 1979 fram sin slutrapport i vilken man bl.a. föreslog att den existerande rekommendatio- nen skulle omarbetas till en konvention. År 1982 fattade ILO: s styrelse beslutet att föra upp ämnet företagshälsovård på arbetskonferensens dag- ordning.

I sitt svar på internationella arbetsbyråns frågeformulär förordade Sveri- ge utarbetande av en konvention kompletterad med en rekommendation.

Vid förstaårsbehandlingen under arbetskonferensen år 1984 fördes en livlig debatt om det nya instrumentets form i det särskilda utskott som hade att behandla ämnet. Arbetstagargruppen och flertalet regeringsrepre- sentanter. däribland de nordiska ländernas. argumenterade för såväl en konvention som en rekommendation. Arbetsgivargruppens talesman före- språkade enbart en rekommendation i ämnet. Voteringen i utskottet gav klar majoritet för en konvention kompletterad med en rekommendation. vilket också blev arbetskonferensens beslut.

Överläggningarna i konferensutskottet under andraårsbehandlingen präglades i hög grad av likartade motsättningar som under föregående år. De ursprungliga textförslagen hade dock under förstaårsbehandlingen bli- vit föremål för en genomgripande omarbetning vilket underlättade ut- skottsarbetet betydligt.

Efter avslutat utskottsarbete antogs de föreslagna texterna i form av en konvention (nr 161) och en rekommendation ('nr 171) om företaghälsovård. Konventionen antogs med 399 röster för. ] emot och 12 nedlagda.

Av de svenska ombuden röstade regei'ings- och arbetstagarrepresentan- terna för konventionen, medan arbetsgivarrcpresentanten lade ned sin röst. Rekommendationen antogs med 354 röster för, ingen emot och 55 nedlagda. De svenska regerings- och arbetstagarrepresentanterna röstade för. under det att arbetsgivarrepresentanten lade ned sin röst.

Yttrande över instrumenten har avgetts av ILO-kommittén. som i sin tur inhämtat yttranden från socialstyrelsen. arbetarskyddsstyrelsen, statens arbetsmiljönämnd. Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska kommunför- bundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemän- nens centralorganisation, Centralorganisationen SACO/SR, Föreningen teknisk företagshälsovård och Svensk yrkesmedicinsk förening.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen.

3.2. Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen innehåller riktlinjer för en nationell politik om företagshäl- sovård samt avsnitt som närmare anger företagshälsovårdcns uppgifter, organisation och verksamhetsvillkor samt allmänna bestämmelser.

Prop. 1985/86: 141

Enligt konventionens bestämmelser skall företagshälsovården huvud- sakligen anförtros förebyggande och rådgivande uppgifter. I konventionen fastslås att företagshälsovården successivt skall byggas ut till att omfatta alla anställda inom såväl offentlig som enskild sektor och inom alla bran- scher och företag. Utbyggnaden av företagshälsovården skall ske i samver- kan med arbetsmarknadens parter.

I konventionen föreskrivs att företagshälsovården bör ha till uppgift att identifiera och bedöma hälsoriskerna på arbetsplatsen, ge råd om arbetets planering och organisation. övervaka arbetstagarnas hälsa i samband med arbetet, lämna råd och information om hälsa, säkerhet och hygien i arbetet samt ifråga om ergonomi och skyddsutrustning. främja arbetsanpassning och yrkesmässig rehabilitering, organisera första hjälpen m.m.

Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder för att införa företagshäl- sovård med stöd av lagstiftning eller med stöd av kollektivavtal träffade mellan arbetsmarknadens parter, eller på annat sätt som godkänns av behörig instans efter samråd med parterna.

Företagshälsovården bör enligt konventionen ha en multidisciplinär in- riktning, vara professionellt oberoende, knuten till det lokala arbetsmil- jöarbetet och, när så är lämpligt. samverka med annan hälsovårdsverksam- het. Behörig myndighet skall fastställa kompetenskrav för företagshälso- vårdens personal med hänsyn till deras uppgifter och enligt landets lagar och praxis. Företagshälsovården skall informera om förekomst av ohälsa bland arbetstagare och arbetsfrånvaro av hälsoskäl i syfte att fastställa om det finns samband mellan sjukfrånvaro och eventuella hälsorisker i arbe- tet.

I rekommendationen återkommer innehållet i konventionstexten mera detaljerat under fem huvudavsnitt. I likhet med konventionen upptar re- kommendationen således riktlinjer för nationell politik och verksamhets- villkor.

I rekommendationen anges att parterna på arbetsmarknaden bör delta i utbyggandet av företagshälsovård. Parterna bör även ha inflytande på beslut avseende företagshälsovårdens organisation och verksamhet samt tjänstetillsättningar.

Rekommendationen ger också vägledning för inrättande av företagshäl- sovård som en integrerad del av samhällets hälso- och sjukvård i länder. där förutsättningarna för partssamverkan är sämre utvecklade.

Enligt rekommendationen bör företagshälsovården ge samma service till anställda i multinationella företag, oberoende av i vilket land de är belägna.

De nyantagna instrumenten syftar till att komplettera vissa äldre ILO-in- strument, främst konventionen (nr 135) om arbetstagarnas representanter och konventionen (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö. Dessa båda konventioner har tillträtts av Sverige (prop. 1972: 10 resp. 1981/82: 166). Rekommendationen nr 171 ersätter dessutom 1959 års rekommendation om företagshälsovård.

Prop. 1985/86: 141

13

3.3. Föredraganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 161. ILO-rekommendationen nr 171 påkallar ingen åtgärd från statsmak- ternas sida.

ILO-kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot att Sverige ansluter sig till konventionen.

Skälen för mitt förslag: Det svenska synsättet på företagshälsovård (prop. 1984/85: 89, SoU 1984/85: 13. rskr 172) överensstämmer mycket väl med innehållet i konventionen. Den svenska uppfattningen att företagshäl- sovården i huvudsak skall ha förebyggande uppgifter och utgöra en utre- dande och rådgivande expertresurs ligger i linje med artiklarna 2 och 5 i konventionen. Avsikten att bygga ut företagshälsovården till att omfatta alla yrkesverksamma motsvarar ambitionen att alla arbetstagare på sikt skall ha tillgång till företagshälsovård. såsom det fastslås i artikel 3 i konventionen.

Utbyggnaden av företagshälsovården på grundval av avtal mellan ar— betsmarknadens parter tillgodoser de alternativ till reglering av företags- hälsovården som föreskrivs i artiklarna 6 och 7. Detta gäller även den nya bestämmelsen (3 kap. 2 å) som införts i arbetsmiljölagen (1977: 1160) från och med ljanuari 1986. genom vilken yrkesinspektionen i enskilda fall kan förelägga en arbetsgivare att ansluta sina anställda till företagshälsovård. Jag vill i detta sammanhang även erinra om den i arbetsmiljölagen från och med 1 januari i år införda bestämmelsen (6 kap. 9 &) som innebär att företagshälsovården knyts närmare till anpassnings- och rehabiliterings- verksamheten. Detta liggeri linje med konventionens artiklar 5 (g) och (h). Med hänvisning till punkt 46 i rekommendationen angående finansiering av företagshälsovård vill jag även nämna förordningen (1985: 326) om bidrag till företagshälsovård. Jag finner att någon ändring av svensk lagstiftning eller praxis inte erfordras med anledning av konventionen eller rekommen- dationen.

4. Resolutionen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet

4.1. Bakgrund

ILO har sedan lång tid tillbaka ägnat intresse åt kvinnornas situation i arbetslivet och ett antal instrument har utarbetats på detta område. Sedan 1970-talet har perspektivet vidgats till att gällajämställdhet mellan kvinnor och män. År 1975 antogs sålunda en deklaration och en aktionsplan om lika möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare. Dessa texter redovi- sades för riksdagen genom prop. 1975/76: 126. Vidare antogs på nordiskt initiativ en separat jämställdhetsresolution. i vilken ILO: s styrelse bl.a.

Prop. 1985/86: 141

14

uppmanades att snarast sätta upp frågan om arbetstagare med familjean- svar på konferensens dagordning. Så skedde och efter sedvanlig tvåårsbe- handling antogs år 1981 konventionen (nr 156) och rekommendationen (nr 165) omjämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbets- tagare med familjeansvar (prop. 1981/82: 166).

Inför FN:s tredje kvinnokonferens år 1985 beslöt ILO: s styrelse att på arbetskonferensens dagordning föra upp ämnet ”Lika möjligheter och lika behandling för män och kvinnor i arbetslivet" för en allmän diskussion, vilket innebär att konferensen i likhet med år 1975 inte hade möjlighet att låta arbetet leda fram till något instrument i form av konvention eller rekommendation.

Som underlag för det av konferensen tillsatta utskottets behandling av ämnet hade internationella arbetsbyrån utarbetat ett dokument med en bred analys av kvinnliga arbetstagares situation i olika delar av världen. Rapporten redovisar också ILO: s verksamhet för att förbättra kvinnors villkor genom bl.a. utarbetande av normer, forskning och biståndsverk- samhet.

Utskottsarbetet inleddes med en tre dagar lång allmän debatt. Ett sextio- tal talare kommenterade arbetsbyråns rapport och förslag. De flesta re- dovisade situationen, problem och vidtagna åtgärder i det egna landet. Flertalet medlemsländer hade infört lagstiftning som förbjuder diskrimine- ring på grund av kön och inrättat särskilda organ för att främjajämställdhe- ten.

Mot slutet av den allmänna debatten presenterade ordföranden förslag till slutsatser. Till dessa anmäldes sammanlagt 282 ändringsförslag, inklusi- ve ett från arbetstagargruppen med utkast till en resolution. Åtskilliga förslag väckte lång och livlig debatt. Efter många kompromisser kunde utskottet enhälligt anta ett förslag till resolution och slutsatser.

Resolutionen och slutsatserna antogs därefter av arbetskonferensen utan omröstning.

4.2. Resolutionen

ILO: s resolution år 1985 om "lika möjligheter och lika behandling för män och kvinnor i arbetslivet" omfattar dels en preambel, dels slutsatser med rekommendationer om nationella åtgärder samt åtgärder från ILO: 5 sida.

Preambeln bekräftar ånyo giltigheten av 1975 års deklaration och ak- tionsplan. Den uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder i enlighet med slutsatserna samt ratificera och tillämpa ILO: s jämställdhetskonven- tioner och -rekommendationer. Utöver ett uppdrag till ILO:s styrelse att presentera resolutionen vid FN:s kvinnokonferens i Nairobi ijuli 1985 innehåller den en uppmaning till styrelsen att i övrigt beakta slutsatserna i den fortsatta verksamheten.

Slutsatserna inleds med en kort sammanfattning av utvecklingen under de gångna tio åren, följd av två huvudavsnitt. ett som behandlar nationella åtgärder och ett om åtgärder inom ramen för ILO.

Det första avsnittet räknar upp en rad åtgärder under följande rubriker: Lika tillgång till arbete och utbildning, Lika lön. Arbetsvillkor och arbets-

Prop. 1985/86: 141

15

miljö, Skydd vid havandeskap och barnsbörd, Arbetstagare med famil- jeansvar, Social trygghet, Deltagande (i beslutsprocesser), Administrativa arrangemang för att främja lika möjligheter och behandling samt Förbätt- rad statistik.

Det andra avsnittet behandlar åtgärder inom ramen för ILO. Mycket i linje med det nordiska resolutionsförslaget år 1975 uppmanas ILO: s styrel— se att överväga behovet av nya internationella normer rörande lika möjlig- heter och behandling för kvinnor och män i arbetslivet i syfte att komplet- tera nuvarande normer. En översyn bör göras av de instrument som påbjuder särskilt skydd för kvinnor i arbetslivet för att se huruvida dessa konventioner är adekvata i dag. Frågan om lika möjligheter och behandling skall uppmärksammas då dagordning fastställs för kommande regionala konferenser och industrikommittémöten. ILO skall fortsätta insamla och utvärdera statistik, bedriva forskning och utge publikationer i frågor som rör kvinnliga arbetstagare. ILO måste vidare se till att såväl kvinnor som män både är ansvariga för och drar nytta av de biståndsinsatser där ILO medverkar.

Resolutioner antagna av arbetskonferensen har inte samma status som konventioner och rekommendationer. Det finns inte något krav i ILO: s stadga att de skall föreläggas resp. stats lagstiftande församling och ILO följer inte på samma sätt upp deras tillämpning i medlemsländerna. Jag anser dock att ILO: s resolution år 1985 om lika möjligheter och behandling för män och kvinnor i arbetslivet inte bara utgjort ett viktigt bidrag till FN:s tredje kvinnokonferens. Som ett av arbetskonferensens tre parter enhälligt antaget dokument bör den framöver kunna utgöra ett stöd för dem som arbetar för ökad jämställdhet i arbetslivet, såväl i parternas inbördes diskussioner som inom ramen för myndigheternas verksamhet. ILO:s styrelse har med resolutionen fått förnyat mandat att driva jäm- ställdhetsfrågorna i organisationens verksamhet.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställerjag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionerna (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik och (nr 161) om företagshälsovård, dels lämnar riksdagen tillfälle yttra sig över vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens sjuttioförsta möte an- tagna instrumenten.

6. Beslut

Regeringcn ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1985/86: 141

16

Convention (No. 160) Concerning Labour Statistics

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-first Session on 7 June 1985, and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to the revision of the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63). which is the fifth item on the agenda of the session, and

Considering that these proposals should take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty- I'ive the following Convention, which may be cited as the Labour Statistics Convention, 1985:

I. General Provisions Article I

Each Member which ratifies this Conven- tion undertakes that it will regularly collect, compile and publish basic labour statistics, which shall be progressively expanded in ac- cordance with its resources to cover the fol- lowing subjects:

(u) economically active population. em- ployment, where relevant unemployment, and where possible visible underemploy- ment:

(b) structure and distribution of the eco- nomically active population, for detailed ana- lysis and to serve as benchmark data;

(c) average earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) and, where appropriate. time rates of wages and normal hours of work;

(d) wage structure and distribution; (e) labour cost; (f) consumer price indices; (g) household expenditure or, where ap- propriate. family expenditure and, where

Prop. 1985/86: 141

_.

ILO:s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7juni 1985 till sitt sjuttioför- sta möte.

har beslutat anta vissa förslag om revide— ring av 1938 års konvention (nr 63) om arbets- löne- och arbetstidsstatistik. en fråga som ut- gör den femte punkten på mötets dagordning.

anser att dessa förslag skall ta formen av en internationell konvention och

antar denna den tjugofemte dagen i juni månad är nittonhundraåttiofem följande kon- vention. som kan kallas 1985 års konvention om arbetsmarknadsstatistik.

1. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Varje medlemsstat som ratificerar denna konvention förbinder sig att regelbundet sam- la in. sammanställa och publicera grundläg- gande arbctsmarknadsstalistik som succesivt efter förmåga skall byggas ut till att omfatta följande ämnesområden:

a) förvärvsarbetande befolkning, syssel- sättning. där så är tillämpligt arbetslöshet och där så är möjligt synlig undersysselsättning;

b) den förvärvsarbetande befolkningens struktur och fördelning för detaljerad analys och för att tjäna som referenspunktsdata;

(') genomsnittlig arbetsförtjänst och ar- betstid (faktisk eller betald arbetstid) och där så är lämpligt lönesatser och normal arbets- tid;

d)" lönestruktur och lönespridning:

e) arbetskraftskostnader; ]) konsumentprisindex; g)" hushållens utgifter eller. där så är lämp- ligt. familjernas utgifter och. där så är möj-

17

possible. household income or, where appro- priate. family income;

(h) occupational injuries and, as far as pos- sible. occupational diseases; and

(i) industrial disputes.

Article 2

In designing or revising the concepts. defi- nitions and methodology used in the collec- tion, compilation and publication of the sta- tistics required under this Convention. Members shall take into consideration the latest standards and guidelines established under the auspices of the International La— bour Organisation.

Article 3

In designing or revising the concepts. defi- nitions and methodology used in the collec- tion. compilation and publication of the sta- tistics required under this Convention, the representative organisations of employers and workers, where they exist, shall be con- sulted with a view to taking into account their needs and to ensun'ng their co-operation.

Article 4

Nothing in this Convention shall impose an obligation to publish or reveal data which could result in the disclosure in any way of information relating to an individual statisti- cal unit. such as a person, a household, an establishment or an enterprise.

Article 5

Each Member which ratifies this Conven- tion undertakes to communicate to the Inter- national Labour Office. as soon as practica- ble, the published statistics compiled in pur- suance of the Convention and information concerning their publication, in particular—

(a) the reference information appropriate to the means ol'dissemination used (titles and reference numbers in the case of printed pub- lications and the equivalent descriptions in the case of data disseminated in other forms): and

(b) the most recent dates or periods for which the different types of statistics are available, and the dates of their publication or release.

Prop. 1985/86: 141

ligt. hushållens inkomster eller, där så är lämpligt, familjernas inkomster;

Iz) arbetsolycksfall och så långt som möj- ligt arbctssjukdomar; samt

i) arbetskonflikter.

Artikel 2

Vid utformning eller revidering av de be- grepp. definitioner och metoder som används vid insamlandet. sammanställandet och pub- licerandet av den statistik som krävs enligt denna konvention. skall medlemsstaterna be- akta de senaste standarder och riktlinjer som fastställts inom ramen för internationella ar- betsorganisationen.

Artikel3

Vid utformning eller revidering av de be- grepp. defmitioner och metoder som används vid insamlandet. sammanställandet och pub- licerandet av den statistik som krävs enligt denna konvention, skall. där sådana finns. de representativa arbetsgivar- och arbetstagar- organisationerna rådfrågas för att beakta deras behov och säkerställa deras medver- kan.

Artikel4

Ingenting i denna konvention skall medföra skyldighet att publicera eller yppa data som på något sätt skulle kunna leda till att infor- mation rörande en enskild statistisk enhet så- som en person, ett hushåll. ett arbetsställe eller ett företag. avslöjas.

Artikel 5

Varje medlemsstat som ratificerar denna konvention förbinder sig att så snart som möjligt delge internationella arbetsbyrån den publicerade statistik som sammanställts i en- lighet med konventionen samt information rörande publiceringen och då i synnerhet:

a) referensinformation rörande det använ- da spridningssättet (titel och referensnummer i fråga om tryckta publikationer och motsva- rande beskrivning i fråga om data som sprids på annat sätt): och

I)) de senaste tidpunkter eller perioder för vilka de olika slagen av statistik finns till- gängliga samt tidpunkterna för publicering el- ler frisläppande. 18

Article 6 Detailed descriptions of the sources, con- cepts. definitions and methodology used in collecting and compiling statistics in pursu- ance ofthis Convention shall be—

(a) produced and updated to reflect signifi— cant changes:

(b) communicated to the International La- bour Office as soon as practicable: and

(c) published by the competent national body.

II. Basic Labour Statistics

Article 7

Current statistics of the economically ac- tive population. employment, where relevant unemloyment. and where possible visible un- deremployment, shall be compiled in such a way as to be representative ofthe country as a whole.

Article 8

Statistics of the structure and distribution of the economically active population shall be compiled in such a way as to be represen- tative of the country as a whole, for detailed analysis and to serve as benchmark data.

Article 9

]. Current statistics of average earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) shall be compiled covering all important categories of employees and all im- portant branches of economic activity. and in such a way as to be representative of the country as a whole.

2. Where appropriate, statistics of time rates of wages and normal hours of work shall be compiled covering important occupa- tions or groups of occupations in important branches of economic activity. and in such a way as to be representative ofthe country as a whole.

Article I ()

Statistics of wage structure and distribu- tion shall be compiled covering emloyees in important branches of economic activity.

Prop.]985/86:l4l

Artikel 6 Detaljerade beskrivningar av de källor. be- grepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet och sammanställandet av statistik i enlighet med denna konvention skall:

a) utarbetas och uppdateras för att åter— spegla betydande förändringar;

b) så snart som möjligt delges internatio- nella arbetsbyrån: och

c) publiceras av behörig nationell myndig- het.

II. Grundläggande arbetsmarknadsstatistik Artikel 7

Löpande statistik över förvärvsarbetande be- folkning. sysselsättning. där så är tillämpligt arbetslöshet och. där så är möjligt. synlig un- dersysselsättning skall sammanställas och vara representativ för hela landet.

Artikel 8

Statistik över den förvärvsarbetande befolk- ningens struktur och fördelning, som är re- presentativ för hela landet, skall sammanstäl- las för detaljerad analys och för att tjäna som referenspunktsdata.

Artikel 9

]. Löpande statistik över genomsnittlig ar- betsförtjänst och arbetstid (faktisk eller be- tald arbetstid) skall sammanställas och om- fatta alla viktiga kategorier av anställda. alla viktiga näringsgrenar samt vara representativ för hela landet.

2. Statistik över lönesatser och normal ar- betstid skall sammanställas. där så är lämp- ligt. och omfatta viktiga yrken eller yrkes- grupper inom viktiga näringsgrenar samt vara representativ för hela landet.

Artikel 10 Statistik över lönestruktur och lönespridning skall sammanställas och omfatta anställda inom viktiga näringsgrenar.

l9

Article 11

Statistics of labour cost shall be compiled covering important branches of economic ac- tivity. Where possible, these statistics shall be consistent with data on employment and hours of work (hours actually worked or hours paid for) of the same scope.

Article 12

Consumer price indices shall be computed in order to measure variations over time in the prices of items representative of the con- sumption patterns of significant population groups or of the total population.

Article 13

Statistics of household expenditure or, where appropriate, family expenditure and, where possible, household income or, where appropriate, family income shall be compiled covering all types and sizes of private house- holds or families, and in such a way as to be representative of the country as a whole.

Article 14

l. Statistics of occupational injuries shall be compiled in such a way as to be represen- tative of the country as a whole. covering, where possible. all branches of economic ac— tivity.

2. As far as possible, statistics of occupa- tional diseases shall be compiled covering all branches of economic activity. and in such a way as to be representative of the country as a whole.

Article 15

Statistics of industrial disputes shall be compiled in such a way as to be representa- tive of the country as a whole, covering. where possible. all branches of economic ac- tivity.

III. Acceptance of Obligations

Article 16

!. Each Member which ratifies this Con- vention shall, in pursuance of the general ob- ligations referred to in Part I. accept the obli- gations ofthe Convention in respect of one or more of the Articles of Part II.

Prop. 1985/86: 141

Artikel 11 Statistik över arbetskraftskostnader skall sammanställas och omfatta viktiga närings- grenar. Statistiken skall, där så är möjligt. vara konsistent med motsvarande data om sysselsättning och arbetstid (faktisk eller be- tald arbetstid).

Artikel 12

Konsumentprisindex skall beräknas för att mäta prisförändringarna över tiden på varor som är representativa för konsumtionsmön- stren för betydelsefulla befolkningsgrupper eller den totala befolkningen.

Artikel 13

Statistik över hushållens utgifter eller, där så är lämpligt, familjernas utgifter och, där så är möjligt. hushållens inkomster eller. där så är lämpligt, familjernas inkomster skall sam- manställas och omfatta alla typer och stor- leksgrupper av privata hushåll eller familjer samt vara representativ för hela landet.

Artikel 14

1. Statistik över arbetsolycksfall skall sam- manställas och vara representativ för hela landet samt. där så är möjligt. omfatta alla näringsgrenar.

2. Statistik över arbetssjukdomar skall, så" långt som möjligt, sammanställas och omfatta alla näringsgrenar samt vara representativ för hela landet.

Artikel 15

Statistik över arbetskonflikter skall samman- ställas och vara representativ för hela landet samt. där så är möjligt. omfatta alla närings- grenar.

III. Godtagande av skyldigheter

Artikel 16

1. Varje medlemsstat som ratificerar den- na konvention skall enligt de allmänna skyl- digheterna i del I godta skyldigheterna i den- na konvention i vad avser en eller flera artik- lar i del II.

20

2. Each Member shall specify in its ratifi- cation the Article or Articles of Part II in respect of which it accepts the obligations of this Convention.

3. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Di- rector-General of the International Labour Office that it accepts the obligations of the Convention in respect of one or more of the Articles of Part II which were not already specified in its ratification. These notifica- tions shall have the force of ratification as from the date oftheir communication.

4. Each Member which has ratified this Convention shall state. in its reports on the application of the Convention submitted un- der article 22 of the Constitution of the Inter- national Labour Organisation, the position of its law and practice on the subjects covered by the Articles of Part II in respect of which it has not accepted the obligations of the Con- vention and the extent to which effect is giv- en or is proposed to be given to the Conven- tion in respect of such subjects.

Article 17

|. A Member may limit initially the scope of the statistics referred to in the Article or Articles of Part 11 in respect of which it has accepted the obligations of this Convention to specified categories of workers. sectors of the economy, branches of economic activity or geographical areas.

2. Each Member which limits the scope of the statistics in pursuance of paragraph 1 of this Article shall indicate in its first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, the Arti- cle or Articles of Part II to which the limita- tion applies, stating the nature of and reasons for such limitation, and shall state in subse- quent reports the extent to which it has been possible or it is proposed to extend the scope to other categories of workers, sectors of the economy, branches of economic activity or geographical areas.

3. After consulting the representative or- ganisations of employers and workers con- cerned, a Member may. by a declaration

Prop. 1985/86: 141

2. Varje medlemsstat skall i sin ratifikation ange den artikel eller de artiklar i del II för vilka den godtar skyldigheterna i denna kon- vention.

3. Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention kan därefter anmäla till in- ternationella arbetsbyråns generaldirektör att den godtar skyldigheterna i konventionen i vad avser en eller flera artiklar i del II som den tidigare inte angivit i ratifikationen. Des- sa anmälningar skall gälla som ratifikation från dagen för delgivningen.

4. Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention skall i sina rapporter om tillämpningen av konventionen, som avges enligt artikel 22 i internationella arbetsorgani- sationens stadga, ange läget när det gäller lagstiftning och praxis vad beträffar de äm- nesområden som omfattas av artiklarna i del II för vilka den ej har godtagit skyldigheterna i konventionen samt i vilken utsträckning konventionen tillämpas eller föreslås tilläm- pas för sådana ämnesområden.

Artikel I 7

1. En medlemsstat får inledningsvis be- gränsa omfattningen av den statistik som avses i den artikel eller de artiklar i del II för vilka den har godtagit skyldigheterna i denna konvention till vissa kategorier av arbetstaga- re. arbetsmarknadssektorer. näringsgrenar eller geografiska områden.

2. Varje medlemsstat som begränsar om- fattningen av statistiken i enlighet med punkt 1 i denna artikel skall i sin första rapport om tillämpningen av konventionen, som avges enligt artikel 22 i internationella arbetsorgani- sationens stadga. ange den artikel eller de artiklar i del II för vilka begränsningen äger tillämpning, med uppgifter om arten av och anledningen till sådan begränsning och skall i följande rapporter ange i vilken utsträckning den har haft möjlighet att eller ämnar utöka omfattningen till andra kategorier av arbets- tagare, arbetsmarknadssektorer, närings- grenar eller geografiska områden.

3. Efter samråd med de berörda represen- tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa- tionerna kan en medlemsstat, under den må- 21

1.

communicated to the Director-General of the International Labour Office in the month fol- lowing each anniversary of the coming into force of the Convention, introduce subse- quent limitations on the technical scope of the statistics covered by the Article or Arti- cles of Part II in respect of which it has ac- cepted the obligations of the Convention. Such declarations shall take effect one year after the date on which they are registered. Each Member which introduces such limita- tions shall provide in its reports on the appli- cation of the Convention submitted under ar- ticle 22 ofthe Constitution ofthe Internation— al Labour Organisation the particulars re- ferred to in paragraph 2 ofthis Article.

Article 18

This Convention revises the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938.

IV. Final Provisions Article 19

The formal ratifications ofthis Convention shall be communicated to the Director-Gen- eral of the International Labour Office for registration.

Article 20

1. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 21

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it, after the expiration often years from the date on which the Con- vention first comes into force, by an act com- municated to the Director-General of the In-

Prop. l985/86: l4l

nad som följer på varje årsdag för denna kon— ventions ikraftträdande. genom en förklaring ställd till internationella arbetsbyråns gene- raldirektör senare införa begränsningar vad beträffar den tekniska omfattningen av stati- stik som omfattas av den artikel eller de artik- lar i del II för vilka den har godtagit skyldig- heterna i konventionen. Sådana förklaringar träder i kraft ett år efter dagen för registre- ring. Varje medlemsstat som inför sådana be- gränsningar skall i sina rapporter om tillämp- ningen av konventionen. som avges enligt ar- tikel 22 i internationella arbetsorganisatio- nens stadga. lämna de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 18

Denna konvention är en revidering av 1938 års konvention om arbetslöne- och arbets- tidsstatistik.

IV. Avslutande bestämmelser

Artikel I 9

De officiella ratifikationerna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 20

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer har regi- strerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna- der efter det att ratifikationcr från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 21

1. En medlemsstat som ratificerar denna konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör

22

ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration ofthe period of ten years mentioned in the. preeeding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

3. After consulting the representative or- ganisations of employers and workers con- cerned, a Member which has ratified this Convention may, after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force. by a declaration com- municated to the Director-General of the ln- ternational Labour Office, withdraw its ac- ceptance ofthe obligations of the Convention in respect of one or more of the Articles of Part II. provided that it maintains its accep- tance of these obligations in respect of at least one of these Articles. Such withdrawal shall not take effect until one year after the date on which it was registered.

4. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration ofthe period of five years mentioned in paragaph 3 of this Article. exercise the right of withdrawal pro- vided for in that paragraph, shall be bound by the Articles of Part II in respect of which it has accepted the obligations of the Conven- tion for another period of five years and, thereafter. may withdraw its acceptance of these obligations at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 22 .

1. The Director—General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers of the Organisation.

Prop. 1985/86: 141

för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat. som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt den- na artikel. är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

3. Efter samråd med de berörda represen- tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa- tionerna kan en medlemsstat som har ratifi- cerat denna konvention, sedan fem år förflu- tit från den dag då konventionen först trädde i kraft, genom en förklaring ställd till interna- tionella arbetsbyråns generaldirektör, åter- kalla godtagandet av skyldigheterna i kon- ventionen i vad avser en eller flera artiklar i del II. förutsatt att den fortfarande godtar skyldigheterna beträffande minst en av dessa artiklar. Ett sådant återkallande träder ej i kraft förrän ett år efter dagen för registrering.

4. Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention och som ej inom ett år efter utgången av den femårsperiod som avses i punkt 3 i denna artikel gör bruk av sin återkallanderätt enligt denna punkt, är bun- den av artiklarna i del II, för vilka den har godtagit skyldigheterna i konventionen för en ny femårsperiod och kan därefter efter ut- gången av varje femårsperiod återkalla godta- gandet av dessa skyldigheter i enlighet med denna artikel.

Artikel 22

I. Internationella arbetsbyråns generaldi— rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

PJ '.'-J

2. When notifying the Members ofthe Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 23

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 ofthe Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions of the preeeding Articles.

Article 24

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 25

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Con- vention otherwise provides—

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion, notwithstanding the provisions of Arti- cle 21 above, if and when the new revising Convention shall have come into force:

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 26

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

Prop. 1985/86: 141

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 23

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp- sägning som har registrerats hos honom en- ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 24

När internationella arbetsbyråns styrelse finner att det behövs, skall den lämna inter- nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven- tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon- ventionen.

Artikel 25

1. Om konferensen antar en ny konven- tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat,

a) skall, under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 ovan;

b) skall, från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl- lande till form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konventionen varigenom den revideras.

Artikel 26

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga. 24

Recommendation (No. 170) Concerning Labour Statistics

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-first Session on 7 June 1985, and

Recognising the need for reliable labour statistics both in developed and in developing countries. particularly for the purposes of planning and monitoring social and economic progress, as well as for industrial relations,

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to the revision of the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63). which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Labour Statistics Conven- tion, 1985,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty- five the following Recommendation. which may be cited as the Labour Statistics Recom- mendation, 1985:

I. Basic Labour Statistics

Statistics ofthe Economically Active Popula- tion, Employment, Unemployment and Underemployment

]. (1) Current statistics of the economical- ly active population. employment, where rel- evant unemployment, and where possible visible underemployment should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be classified ac- cording to sex and, where possible, age group and branch of economic activity.

2. (l) With a view to meeting long-term needs for detailed analysis and for bench- mark purposes. statistics of the structure and distribution of the economically active popu-

Prop. 1985/86: 141

"

ILO: s rekommendation (nr 170) om arbetsmarknadsstatistik

Internationella arbetsorganisationens all— männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1985 till sitt sjuttioför- sta möte,

erkänner behovet av en tillförlitlig arbets- marknadsstatistik såväl i de utvecklade län- derna som i utvecklingsländerna. i synnerhet för att planera och följa de sociala och ekono- miska framstegen. liksom för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter,

har beslutat anta vissa förslag angående revidering av 1938 års konvention (nr 63) om arbetslöne- och arbetstidsstatistik. en fråga som utgör den femte punkten på mötets dag- ordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en internationell rekommendation som kompletterar 1985 års konvention om arbetsmarknadsstatistik och

antar denna den tjogofemte dagen i juni månad är nittonhundraåttiofem följande re- kommendation, som kan kallas 1985 års re- kommendation om arbetsmarknadsstatistik.

I. Grundläggande arbetsmarknadsstatistik

Statistik överförvärvsarbetande befolkning. sysselsättning. arbetslöshet och undersysselsättning

1. (1) Löpande statistik över den förvärvs- arbetande befolkningen, sysselsättning, där så är tillämpligt arbetslöshet och, där så är möjligt, synlig undersysselsättning bör sam- manställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras efter kön. och där så är möjligt. åldersgrupp och näringsgren.

2. (1) I syfte att tillgodose långsiktiga be- hov av detaljerad analys och för att tjäna som referenspunktdata bör statistik över den för- värvsarbetande befolkningens struktur och

25

lation should be compiled at least once every ten years.

(2) These statistics should be classified at least according to sex, age group, occupa- tional group or level of qualifications. branch of economic activity, geographical area and status in employment (such as employer. own-account worker, employee, unpaid fam- ily worker, member of producers" co-opera- tive).

Statistics of Wages and Hours of Work

3. (l) Current statistics of average earn- ings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be classified at least according to branch of economic activ- ity and sex. where relevant according to size of establishment and geographical area and. where possible, age group and occupational group or level of qualifications.

4. (l) Where appropriate. current statis- tics of time rates of wages and normal hours of work should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be classified at least according to branch of economic activ- ity and, where relevant, according to sex, age group. occupation or occupational group or level of qualifications, size of establishment and geographical area.

5. (I) With a view to meeting long-term needs for detailed analysis and for bench- mark purposes, statistics of wage structure and distribution should be compiled at regu- lar intervals, if possible once every five years.

(2) These statistics should provide — (a) Data on earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) classified at least according to sex, age group. occupation or occupational group or level of qualifications, branch of economic activity, size of establishment and geographi- cal area;

(b) detailed data on the composition of earnings (such as basic pay, premium pay for overtime, remuneration for time not worked and bonuses and gratuities) and of hours of work (hours actually worked or hours paid for); and

Prop. 1985/86: 141

fördelning sammanställas minst en gång var tionde år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins- tone efter kön, åldersgrupp, yrkesgrupp eller kvalifikationsnivå, näringsgren, geografiskt område och sysselsättningsstatus (såsom ar- betsgivare. egenföretagare, anställd, oav- lönad medhjälpande familjemedlem, medlem av producentkooperativ).

Statistik över löner och arbetstid

3. (l) Löpande statistik över genomsnittlig arbetsförtjänst och arbetstid (faktisk eller be- tald arbetstid) bör sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins- tone efter näringsgren och kön, där så är till- lämpligt efter arbetsställestorlek och geogra- fiskt område och, där så är möjligt, ålders- grupp och yrkesgrupp eller kvalifikations- nivå.

4. 11) Där sa är lämpligt bör löpande stati- stik över lönesatser och normal arbetstid sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins- tone efter näringsgren och, där så är tillämp- ligt. efter kön, åldersgrupp, yrke eller yrkes- grupp eller kvalifikationsnivå. arbetsställe- storlek och geografiskt område.

5. (1) I syfte att tillgodose långsiktiga be- hov av detaljerad analys och för att tjäna som referenspunktdata bör statistik över löne- struktur och lönespridning sammanställas med regelbundna intervaller. om möjligt vart femte år.

(2) Denna statistik bör innehålla (a) uppgifter om arbetsförtjänst och arbets- tid (faktisk eller betald arbetstid) som klassi- ficerats åtminstone efter kön, åldersgrupp, yrke eller yrkesgrupp eller kvalifikations- nivå, näringsgren, arbetsställestorlek och geografiskt område.

(b) detaljerade uppgifter om arbetsför- tjänstens sammansättning (såsom grundlön. övertidsersättning, ersättning för icke arbe- tad tid samt bonus och gratifikationer) och arbetstid (faktisk eller betald arbetstid); och

26

(c) data on the distribution of employees according to levels of earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for), classified according to important char- acteristics of employees, such as sex and age group.

6. (l) With a view to meeting long-term needs, statistics of labour cost should be compiled at least once every five years.

(2) These statistics should provide data on the level and composition of labour cost. classified according to branch of economic activity.

Consumer Price Indices

7. (1) A general consumer price index should be computed and published for signifi- cant population groups or for the total popu- lation. covering all groups of consumption items.

(2) Consumer price indices should be pub- lished separately for important groups of con- sumption items, such as food, drink and to- bacco: clothing and footwaar; housing; fuel and lighting; and other significant categories.

8. The consumer price indices should be computed and published, if possible once a month. but at least once every three months.

9. The weights used to compute the con- sumer price indices should be reviewed at least once every ten years, and adjusted when significant changes in the consumption patterns are revealed. 10. The prices used to compute the con- sumer price indices should be representative of the respective purchasing habits (for ex- ample, regarding outlets and the nature and quality of articles) of the population groups concerned.

S tatistics of Household Expenditure and House/told Income

11. (1) Statistics of household expenditure or, where appropriate, family expenditure and. where possible, household income or, where appropriate, family income, should be compiled at least once every ten years.

(2) These statistics should provide. inter alia, in respect of households or families as the case may be —

Prop. 1985/86: 141

(e) uppgifter om fördelning av anställda ef- ter förtjänstnivå och arbetstid (faktisk eller betald arbetstid) som klassificerats efter vik- tiga karakteristika för anställda. såsom kön och åldersgrupp.

6. (1) I syfte att tillgodose långsiktiga be- hov bör statistik över arbetskraftskostnader sammanställas minst en gång vart femte år.

(2) Denna statistik bör innehålla uppgifter om arbetskraftskostnadernas nivå och sam- mansättning klassificerade efter näringsgren.

K onsumentprisindex

7. (1) En allmän konsumentprisindex bör beräknas och publiceras för viktiga befolk- ningsgrupper eller den totala befolkningen och omfatta alla grupper av konsumtions- poster.

(2) Konsumentprisindex bör publiceras se- parat för viktiga grupper av konsumtions- poster, såsom livsmedel, drycker och tobak; kläder och skor; bostäder; bränsle och el; samt andra viktiga kategorier.

8. Konsumentprisindex bör om möjligt be- räknas och publiceras en gång i månaden, åtminstone en gång var tredje månad.

9. De vikter som används för att beräkna konsumentprisindex bör ses över minst en gång vart tionde år och justeras i samband med viktiga förändringar i konsumtionsmöns- tren. 10. De priser som används för att beräkna konsumentprisindex bör vara representativa för de berörda befolkningsgruppernas re- spektive köpvanor (t.ex. beträffande mark- nader, varuslag och varukvalitet).

Statistik över hushållens utgifter och inkomster

11. (1) Statistik över hushållens utgifter el- ler, där så är lämpligt, familjernas utgifter och, där så är möjligt. hushållens inkomster eller, där så är lämpligt, familjernas inkoms— ter, bör sammanställas minst en gång vart tionde år.

(2) Denna statistik bör. i vad avser hushåll eller familjer alltefter omständigheterna, bl.a. innehålla

27

(a) detailed data on expenditure: (b) where possible. detailed data on in- come according to level and source of in- come;

(c) detailed data on their composition, ac- cording to sex, age group and other signifi- cant characteristics of their members; and

(d) data on expenditure and, where possi- ble, income, classified according to their size and type, expenditure class and. where possi- ble, income class.

Statistics of Occupational Injuries and Occu- pational Diseases

12. (1) Statistics of occupational injuries should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be classified at least according to branch of economic activ- ity and, as fas as possible. according to sig- nificant characteristics of employees (such as sex, age group and occupation or occupation- al group or level of qualifications) and of es- tablishments.

13. (1) As far as possible, statistics of oc- cupational diseases should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be classified at least according to branch of economic activ- ity and, as far as possible. according to sig- nificant characteristics of employees (such as sex. age group and occupation or occupation- al group or level of qualifications) and of es- tablishments.

Statistics of Industrial Disputes

14. (l) Statistics of industrial disputes should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be classified at least according to branch of economic activ- ity.

Statistics ofProductivity

15. Statistics of productivity should be progressively developed and compiled cover- ing imponant branches of economic activity.

II. Statistical Infrastructure

l6. For the purposes of collecting and compiling the labour statistics in pursuance of Part I of this Recommendation. Members

Prop. 1985/86: 141

a) detaljerade uppgifter om utgifter;

b) där så är möjligt, detaljerade uppgifter om inkomst efter inkomstnivå och inkomst- källa;

c) detaljerade uppgifter om sammansätt- ningen efter kön, åldersgrupp och andra vik- tiga karakteristika för medlemmarna; och

d) uppgifter om utgifter och, där så är möj- ligt, inkomst, som klassificerats efter storlek och typ. utgiftsklass och, där så är möjligt. inkomstklass.

Statistik över arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

12. (1) Statistik över arbetsolycksfall bör sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins- tone efter näringsgren och så långt som möj- ligt efter viktiga karakteristika för anställda (såsom kön. åldersgrupp och yrke eller yr- kesgrupp eller kvalifikationsnivå och för ar- betsställen.

13. (1) Statistik över arbetssjukdomar bör så långt som möjligt sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins- tone efter näringsgren och så långt som möj- ligt efter viktiga karakteristika för anställda (såsom kön. åldersgrupp och yrke eller yr- kesgrupp eller kvalifikationsnivå") och för ar- betsställen.

Statistik över arbetskonflikter

14. (1) Statistik över arbetskonflikter bör sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins- tone efter näringsgren.

Statistik över produktivitet 15. Statistik över produktivitet bör succes- sivt byggas ut och sammanställas och omfatta viktiga näringsgrenar.

II. Statistisk infrastruktur

16. För att kunna samla in och sammanstäl- la arbetsmarknadsstatistik enligt Del I i den- na rekommendation bör medlemsstaterna

28

should progressively develop the appropriate national statistical infrastructure. The major elements of such an infrastructure should in- clude —

(a) a comprehensive and up-to-date regis- ter of establishments or enterprises for the purposes of surveys or censuses; such a reg- ister should be sufficiently detailed to permit the selection of samples of establishments or enterprises;

(b) a co-ordinated system for the imple- mentation of surveys or censuses of estab- lishments or enterprises:

(c) a capability for the implementation of a continuous and co-ordinated series of nation- al surveys of households or individuals; and

( d) access for statistical purposes, with ap- propriate safeguards for their confidential use, to administrative records ("such as those of employment services. social security bo- dies. labour inspection services).

17. Members should establish appropriate national standard classifications, and should encourage and co-ordinate the observance as far as possible of these classifications by all bodies concerned. 18. Members should take the necessary steps to harmonise the statistics compiled in pursuance of this Recommendation from dif- ferent sources and by different bodies. 19. (1) In designing or revising the con- cepts. definitions and methodology used in the collection, compilation and publication of the statistics provided for in this Recommen- dation. Members should take into consider- ation the international recommendations on labour statistics established under the aus- pices of the International Labour Organisa- tion. and relevant recommendations of other competent international organisations.

(2) Members should review and. if appro- priate. revise or update the concepts, defini- tions and classifications used in compiling labour statistics in pursuance of this Recom- mendation when the relevant international standards and guide-lines are revised. or when new ones are established.

20. In designing or revising the concepts.

Prop. 1985/86: 141

successivt bygga upp en lämplig nationell sta- tistisk infrastruktur. En sådan infrastruktur bör huvudsakligen innehålla

a) ett allsidigt och aktuellt register över arbetsställen eller företag för att utföra upp- giftsinsamlingar; ett sådant register bör vara tillräckligt detaljerat för att medge urval av arbetsställen eller företag;

b) ett samordnat system för genomförande av uppgiftsinsamlingar från arbetsställen eller företag:

c) en kapacitet att genomföra en fortlö— pande och samordnad serie av nationella un- dersökningar av hushåll eller enskilda; och

a') tillgång för statistiska ändamål till admi- nistrativa register (såsom register från arbets- förmedlingar, socialförsäkringsmyndigheter, yrkesinspektion), under iakttagande av lämp- liga skyddsanordningar för deras konfiden- tiella behandling.

17. Medlemsstaterna bör fastställa lämpli- ga nationella standarder för klassificeringar och bör uppmuntra alla berörda organ att så långt möjligt iaktta dessa standarder.

18. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som är nödvändiga för att samordna statistik som sammanställts enligt denna rekommen- dation från olika källor och av olika organ. 19. (1) Vid utformningen eller revideringen av de begrepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet, sammanställandet och publicerandet av statistik enligt denna rekommendation bör medlemsstaterna beak- ta de internationella rekommendationer för arbetsmarknadsstatistiken som fastställts inom ramen för internationella arbetsorgani- sationen samt relevanta rekommendationer från andra behöriga internationella organisa- tioner. (2) Medlemsstaterna bör granska och. om så är lämpligt. revidera eller uppdatera de begrepp, definitioner och klassificeringar som används vid sammanställandet av ar- betsmarknadsstatistik enligt denna rekom- mendation när de relevanta internationella standarderna och riktlinjerna reviderats eller när nya har fastställts. (20). Vid utformningen eller revideringen

29

definitions and methodology used in the col- lection, compilation and publication of the statistics provided for in the Labour Statis- tics Convention. 1985, and in this Recom- mendation. Members might seek assistance from the International Labour Office.

Prop. 1985/86: 141

av de begrepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet, sammanställandet och publicerandet av statistik enligt 1985 års konvention om arbetsmarknadstatistik och denna rekommendation kan medlemsstaterna anhålla om bistånd från internationella ar- betsbyrån.

30

Convention (No. 161) Concerning Occupational Health Services

The General Conference of the Interna— tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-first Session on 7june 1985. and

Noting that the protection of the worker against sickness. disease and injury arising out of his employment is one of the tasks assigned to the International Labour Organi- sation under its Constitution.

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations. and in particular the Protection of Workers” Health Recommendation, 1953, the Occupational Health Services Recommendation, 1959. the Workers” Representatives Convention, 1971, and the Occupational Safety and Health Con- vention and Recommendation. 1981. which establish the principles of national policy and action at the national level.

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to occupational health services. which is the fourth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention;

Adopts this twenty-sixth day ofJune ofthe year one thousand nine hundred and eighty- five the following Convention. which may be cited as the Occupational Health Services Convention, 1985:

Part I. Principles of National Policy

Article 1 For the purpose ofthis Convention—

(u) term "occupational health services" means services entrusted with essentially preventive functions and responsible for ad- vising the employer, the workers and their representatives in the undertaking on-

(i) the requirements for establishing and

Prop. 1985/86: 141

ILO:s konvention (nr 161) om företagshälsovård

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7juni 1985 till sitt sjuttioför- sta möte,

beaktar att skydd för arbetstagare mot sjukdom och skada som uppstår till följd av arbetet är en av de uppgifter som tilldelats internationella arbetsorganisationen enligt dess stadga.

åberopar gällande internationella konven- tioner och rekommendationcr på arbetslivets område och i synnerhet 1953 års rekommen- dation om skydd för arbetstagares hälsa, 1959 års rekommendation om företagshälsovård, 1971 års konvention om arbetstagarnas repre- sentanter samt 1981 års konvention och re- kommendation om arbetarskydd och arbets- miljö. vilka fastställer principer för nationell politik och åtgärder på nationell nivå,

har beslutat anta vissa förslag angående företagshälsovård, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning, och

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en internationell konvention:

antar denna den tjugosjätte dagen i juni månad är nittonhundraåttiofem följande kon- vention. som kan kallas 1985 års konvention om företagshälsovård.

Del I. Principer för nationell politik Artikel 1

Vid tillämpningen av denna konvention avses med utrycket

(ti) "företagshälsovård" tjänster som an- förtrotts huvudsakligen förebyggande upp- gifter och med ansvar för rådgiving till arbets- givare. arbetstagare och deras representanter i företaget angående

(i) krav på utformande och upprätthål-

31

maintaining a safe and healthy working en- vironment which will facilitate optimal physical and mental health in relation to work;

(ii) the adaptation of work to the capabi- lities of workers in the light oftheir state of physical and mental health; (b) the term ”workers” representatives in the undertaking" means persons who are re- cognised as such under national law or prac- tice.

Article 2

In the light of national conditions practice and in consultation with the most representa- tive organisations of employers and workers, where they exist. each Member shall formu- late, implement and periodically review a co- herent national policy on occupational health services.

Article 3

1. Each Member undertakes to develop progressively occupational health services for all workers, including those in the public sector and the members of production co- operatives. in all branches of economic activ- ity and all undertakings. The provision made should be adequate and appropriate to the specific risks of the undertakings.

2. If occupational health services cannot be immediately established for all undertak- ings. each Member concerned shall draw up plans for the establishment of such services in consultation with the most representative organisations of employers and workers. where they exist.

3. Each Member concerned shall indicate, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Or- ganisation, the plans drawn up pursuant to paragraph 2 of this Article, and indicate in subsequent reports any progress in their ap- plication.

Article 4

The competent authority shall consult the most representative organisations of employ- ers and workers. where they exist. on the

Prop. 1985/86: 141

lande av en säker och hälsosam arbetsmil- jö, vilket kommer att bidra till optimal fysisk och psykisk hälsa i samband med arbetet;

(ii) anpassning av arbetet till arbetstagar- nas förutsättningar med hänsyn till deras fysiska och psykiska hälsa; (b) "arbetstagarrepresentanter i företa- get” personer som erkänns som sådana enligt nationell lagstiftning eller praxis.

Artikel 2

Mot bakgrund av nationella förhållanden och praxis och i samråd med de mest repre- sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani- sationerna, där sådana finns, skall varje med- lemsstat utforma, genomföra och med jämna mellanrum revidera en enhetlig nationell poli— tik avseende företagshälsovård.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat åtar sig att steg för steg bygga ut företagshälsovården för alla ar- betstagare. dän' inbegripet arbetstagare inom den offentliga sektorn och medlemmar av produktionskooperativ. inom alla arbets- marknadens områden och alla företag. De åt- gärder som vidtas skall vara anpassade till förekommande risker i företagen.

2. Om företagshälsovård inte omedelbart kan införas för alla företag, skall varje berörd medlemsstat utarbeta planer för införande av sådan service i samråd med de mest repre- sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani- sationerna. där sådana förekommer.

3. Varje berörd medlemsstat skall i den första rapporten om tillämpningen av kon- ventionen. som inlämnas i enlighet med arti- kel 22 i internationella arbetsorganisationens stadga. ange vilka planer som utarbetats i enlighet med punkt 2 i denna artikel och skall i följande rapporter uppge de framsteg som gjorts beträffande deras genomförande.

Artikel 4

Behörig myndighet skall samråda med de mest representativa arbetsgivar- och arbets- tagarorganisationerna. där sådana finns. an-

32

measures to be taken to give effect to the provisions of this Convention.

Part II. Functions

Article 5

Without prejudice to the responsibility of each employer for the health and safety ofthe workers in his employment. and with due regard to the necessity for the workers to participate in matters of occupational health and safety, occupational health services shall have such of the following functions as are adequate and appropriate to the occupational risks of the undertaking:

(a) identification and assessment of the risks from health hazards in the workplace;

(b) surveillance of the factors in the work- ing environment and working practices which may affect workers” health, including sani- tary installations. canteens and housing where these facilities are provided by the em- ployer;

(c) advice on planning and organisation of work, including the design of workplaces, on the choice, maintenance and condition of ma- chinery and other equipment and on sub- stances used in work;

(d) participation in the development of programmes for the improvement of working practices as well as testing and evaluation of health aspects of new equipment;

(e) advice on occupational health, safety and hygiene and on ergonomics and individ- ual and collective protective equipment:

([) surveillance of workers' health in rela- tion to work:

(g) promoting the adaptation of work to the worker:

(h) contribution to measures of vocational rehabilitation:

(i) collaboration in providing information, training and education in the fields of occupa- tional health and hygiene and ergonomics;

(j) organising of first aid and emergency treatment;

(k) participation in analysis of occupation- al accidents and occupational diseases.

Prop. 1985/86: 141

gående de åtgärder som skall vidtas för att genomföra bestämmelserna i denna konven- tion.

Del II. Uppgifter

Artikel 5

Utan inskränkning av varje arbetsgivares ansvar för sina anställdas hälsa och säkerhet och med vederbörlig hänsyn till nödvändig- heten av arbetstagarmedverkan i arbetsmiljö- frågor skall företagshälsovården bland föl- jande uppgifter ha sådana som är i överens- stämmelse med riskerna på företaget:

(a) identifiera och bedöma hälsoriskerna på arbetsplatsen;

(b) övervaka de faktorer i arbetsmiljön och arbetsrutinerna som kan påverka arbetstagar- nas hälsa, innefattande sanitära anläggningar, personalmatsalar och bostäder, där sådana tillhandahålls av arbetsgivaren;

(c) ge råd om arbetets planering och orga- nisation, innefattande arbetsplatsens utform- ning, om val, underhåll och kontroll av ma- skiner och annan utrustning samt om ämnen som används i arbetet:

(d) delta såväl i utvecklingen av program för förbättring av arbetsmetoder som vid provning och bedömning av ny utrustning ur hälsosynpunkt;

(e) ge råd om hälsa och säkerhet i relation till arbetet och yrkeshygien samt om ergono- mi och individuell och kollektiv skyddsut- rustning;

(f) övervaka arbetstagares hälsa i samband med arbetet;

(g) främja arbetets anpassning till arbetsta- garen;

(h) bidra till åtgärder för yrkesinriktad re- habilitering;

(i) medverka till tillhandahållande av infor- mation och utbildning inom områdena hälsa i arbetet och yrkeshygien samt ergonomi:

(j) organisera första hjälpen och akutsjuk- vård;

(k) delta i analyser av olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar.

33

Part III. Organisation

Article 6

Provision shall be made for the establish- ment of occupational health services

(a) by laws or regulations: or (b) by collective agreements or as other- wise agreed upon by the employers and workers concerned; or

(c) in any other manner approved by the competent authority after consultation with the representative organisations of employ- ers and workers concerned.

Article 7

]. Occupational health services may be or- ganised as a service for a single undertaking or as a service common to a number of under- takings, as appropriate.

2. In accordance with national conditions and practice, occupational health services may be organised by— (a) the undertakings or groups of under- takings concerned; (b) public authorities or official services;

(c) social security institutions; (d) any other bodies authorised by the competent authority;

(e) a combination of any of the above.

Article 8

The employer, the workers and their repre- sentatives, where they exist, shall cooperate and participate in the implemention of the organisational and other measures relating to occupational health services on an equitable basis.

Part IV. Conditions of Operation

Article 9

1. In accordance with national law and practice, occupational health services should be multidisciplinary. The composition of the personnel shall be determined by the nature of the duties to be performed.

2. Occupational health services shall carry out their functions in co-operation with other services in the undertaking.

3. Measures shall be taken, in accordance

Prop. 1985/86: 14]

Del III. Organisation

Artikel 6

Åtgärder skall vidtas för att införa företags- hälsovård

(a) genom lagar eller bestämmelser; eller (b) genom kollektivavtal eller på annat sätt i samförstånd mellan berörda arbetsgivare och arbetstagare; eller

(c) på annat sätt som godkänns av behörig myndighet efter samråd med de berörda re- presentativa arbetsgivar- och arbetstagaror- ganisationerna.

Artikel 7

1. Företagshälsovård kan anordnas som en service inom ett enda företag eller som en för flera förtag gemensam service, beroende på vad som är lämpligast.

2. I överensstämmelse med nationella för- hållanden och praxis kan företagshälsovår- den organiseras genom (a) berörda företag eller grupper av före- tag; (b) offentliga myndigheter eller offentliga tjänster; (c) socialförsäkringsinstitutioner; (d) andra organ som fått tillstånd därtill av behörig myndighet; (e) en kombination av ovanstående.

Artikel 8

Arbetsgivare, arbetstagare och deras före- trädare, där sådana finns, skall samarbeta och på lika villkor delta i genomförandet av organisatoriska och andra åtgärder med avse- ende på företagshälsovård.

Del IV. Verksamhetsvillkor

Artikel 9

1. I enlighet med nationell lagstiftning och praxis bör företagshälsovården vara multidis- ciplinär. Personalsammansättningen skall be- stämmas med hänsyn till de uppgifter som skall utföras.

2. Företagshälsovården skall utföra sina uppgifter i samverkan med övriga funktioner inom företaget.

3. Åtgärder skall vidtas enligt nationell

34

with national law and practice, to ensure ade- quate co-operation and co—ordination be- tween occupational health services and, as appropriate, other bodies concerned with the provision of health services.

Article 10

The personnel providing occupational health services shall enjoy full professional independency from employers. workers, and their representatives, where they exist, in re- lation to the functions listed in Article 5.

Article 11

The competent authority shall determine the qualifications required for the personnel providing occupational health services, ac- cording to the nature of the duties to be per- formed and in accordance with national law and practice.

Article" 12

The surveillance of workers” health in rela- tion to work shall involve no loss of earnings for them, shall be free of charge and shall take place as far as possible during working hours.

Article 13

All workers shall be informed of health hazards involved in their work.

Article 14

Occupational health services shall be in— formed by the employer and workers of any known factors and any suspected factors in the working environment which may affect the workers" health.

Article 15

Occupational health services shall be in- formed of occurrences of ill health amongst workers and absence from work for health reasons, in order to be able to identify wheth- er there is any relation between thc reasons for ill health or absence and any health ha- zards which may be present at the work- place. Personnel providing occupational health services shall not be required by the employer to verify the reasons for absence from work.

Prop. 1985/86: 141

lagstiftning och praxis för att säkerställa lämpligt samarbete och samordning mellan företagshälsovård och, i den mån det är lämp- ligt, annan hälsovårdsverksamhet.

Artikel 10

Företagshälsovårdspersonal skall åtnjuta fullständigt professionellt oberoende från ar- betsgivare. arbetstagare och deras företräda- re. där sådana finns, med avseende på de uppgifter som anges i artikel 5.

Artikel 11 Den behöriga myndigheten skall fastställa kompetenskraven för företagshälsovårdsper- sonalen i enlighet med uppgifternas natur och enligt landets lagar och praxis.

Artikel 12

Övervakningen av arbetstagarnas hälsa i samband med arbetet skall inte innebära nå- gon inkomstförlust för dem: den skall vara kostnadsfri och så långt möjligt äga rum på arbetstid.

Artikel 13

Alla arbetstagare skall informeras om häl- soriskerna i sitt arbete.

Artikel 14

Företagshälsovården skall få information från arbetsgivare och arbetstagare om alla kända faktorer och alla faktorer i arbetsmil- jön som misstänks kunna påverka arbetstaga- res hälsa.

Artikel 15

Företagshälsovården skall informeras om förekomst av ohälsa bland arbetstagare och arbetsfrånvaro av hälsoskäl för att kunna fastställa om det finns något samband mellan orsakerna till ohälsan eller frånvaron och eventuella hälsorisker på arbetsplatsen. Fö- retagshälsovårdspersonal skall inte åläggas av arbetsgivaren att intyga frånvaroorsaker.

Part V. General Provisions

Article 16

National laws or regulations shall desig- nate the authority or authorities responsible both for supervising the operation of and for advising occupational health services once they have been established.

Article 17 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen- eral of the International Labour Office for registration.

Article 18

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International La- bour Organisation whose ratifications have been registred with the Director-General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 19

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force, by an act com- municated to the Director-General of the In- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis-

tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preeeding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Prop. 1985/86: 14]

Del V. Allmänna bestämmelser

Artikel 16

I nationella lagar eller bestämmelser skall anges den myndighet eller de myndigheter som har ansvar både för tillsyn av verksam- heten och för rådgivning till redan etablerad företagshälsovård.

Artikel 17

De officiella ratifikationerna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel l8

]. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratitikationer har regi- strerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna— der efter det att ratifikationer från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 19

1. En medlemsstat som har ratificerat den- na konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft. säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek— tör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i före- gående punkt gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt denna artikel. är bunden för en ny peri- od av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp kon- ventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

36

Article 20

|. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him. the Direc- tor—General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 21

The Director—General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General ofthe United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions of the preeeding Articles.

Article 22

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 23

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then. unless the new Con- vention otherwise provides-

(0) the ratification by a Member ofthe new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion, notwithstanding the provisions of Arti- cle l9 above. if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re-

Prop. 1985/86: 141

Artikel 20

|. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar or- ganisationens medlemmar om registeringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 21

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga. lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om alla ratifikationer och upp- sägningar som har registrerats hos honom en- ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 22

När internationella arbetsbyråns styrelse anser det nödvändigt, skall den lämna inter- nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven- tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon- ventionen.

Artikel 23

1. Om konferensen antar en ny konven- tion. varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat, (a) skall. under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention. utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 ovan; (b) skall, från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl-

37

main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 24

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

Prop. 1985/86: 141

lande till form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konventionen varigenom den revideras.

Artikel 24

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.

38

Recommendation (No. 171) Concerning Occupational Health Services

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Seventy-first Session on 7 June 1985. and

Noting that the protection of the worker against sickness. disease and injury arising out of his employment is one of the tasks assigned to the International Labour Organi- sation under its Constitution,

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations. and in particular the Protection of Workers” Health Recommendation, 1953. the Occupational Health Services Recommendation, 1959, the Workers” Representatives Convention. 1971. and the Occupational Safety and Health Con- vention and Recommendation, 1981, which establish the principles of national policy and action at the national level, and the Tripartite Declaration of Principles concerning Multi- national Enterprises and Social Policy adopt- ed by the Governing Body ofthe Internation- al Labour Office.

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to occupational health services, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that proposals shall take the form of a Recommendation supple- menting the Occupational Health Services Convention. 1985:

Adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty- five the following Recommendation, which may be cited as the Occupational Health Ser- vices Recommendation. 1985:

I. Principles of National Policy

1. Each Member should, in the light of national conditions and practice and in con- sultation with the most representative organi- sations of employers and workers. where

Prop. 1985/86: 141

"

ILO:s rekommendation (nr 171) om företagshälsovård

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7juni 1985 till sitt sjuttioför- sta möte,

beaktar att skydd för arbetstagare mot sjukdom och skada som uppstår till följd av arbetet är en av de uppgifter som tilldelats internationella arbetsorganisationen enligt dess stadga,

åberopar gällande konventioner och re- kommendationer på arbetslivets område och särskilt 1953 års rekommendation om skydd för arbetstagares hälsa, 1959 års rekommen- dation om företagshälsovård, 1971 års kon- vention om arbetstagarrepresentanter och 1981 års konvention och rekommendation om arbetarskydd och arbetsmiljö, vilka fast- ställer principer för nationell politik och åt- gärder på nationell nivå samt den av interna- tionella arbetsbyråns styrelse antagna trepar- tiska deklarationen om riktlinjer rörande mul- tinationella företag och arbetsmarknaden,

har beslutat att anta vissa förslag angående företagshälsovård, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning, och

som har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation som utgör ett tillägg till 1985 års konvention om företags- hälsovård.

antar denna den tjugosjätte dagen i juni månad är nittonhundraåttiofem följande re- kommendation. som kan kallas 1985 års re- kommendation om företagshälsovård.

I. Principer för nationell politik

1. Varje medlemsstat bör mot bakgrund av nationella förhållanden och praxis och i sam- råd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, där sådana

39

they exist. formulate, implement and periodi- cally review a coherent national policy on occupational health services. which should include general principles governing their functions, organisation and operation.

2. (l) Each Member should develop pro- gressively occupational health services for all workers, including those in the public sector and the members of production co-opera- tives, in all branches of economic activity and all undertakings. The provision made should be adequate and appropriate to the specific health risks of the undertakings.

(2) Provision should also be made for such measures as may be necessary and reason- ably practicable to make available to self- employed persons protection analogous to that provided for in the Occupational Health Services Convention. 1985. and in this Rec- ommendation.

II. Functions

3. The role of occupational health services should be essentially preventive.

4. Occupational health services should es- tablish a programme of activity adapted to the undertaking or undertakings they serve, taking into account in particular the occupa- tional hazards in the working environment as well as the problems specific to the branches of economic activity concerned.

A. Surveillance ofthe Working Environment

5. (1) The surveillance of the working en- vironment should include—

(a) identification and evaluation of the en- vironmental factors which may affect the workers" health;

(b) assessment of conditions of occupa- tional hygiene and factors in the organisation of work which may give rise to risks for the health of workers;

(c) assessment of collective and personal protective equipment;

(d) assessment where appropriate of expo- sure of workers to hazardous agents by valid and generally accepted monitoring methods;

(e) assessment of control systems de- signed to eliminate or reduce exposure.

Prop. 1985/86: 141

finns, utforma. genomföra och med jämna mellanrum se över en enhetlig nationell poli- tik beträffande företagshälsovård, som bör innefatta allmänna principer vad avser upp- gifter. organisation och verksamhet.

2. (1) Varje medlemsstat bör steg för steg bygga ut företagshälsovården för alla arbets- tagare, däri inbegripet arbetstagare inom den offentliga sektorn och medlemmar av pro- duktionskooperativ. inom alla arbetsmarkna- dens områden och alla företag. De åtgärder som vidtas bör vara anpassade till förekom- mande hälsorisker i företagen.

(2) Åtgärder bör även vidtas i den mån det är nödvändigt och praktiskt genomförbart för att ge egenföretagare tillgång till samma skydd som det som avses i 1985 års konven- tion om företagshälsovård och i denna re- kommendation.

II. Uppgifter

3. Företagshälsovården bör ha en huvud- sakligen förebyggande funktion.

4. Företagshälsovården bör upprätta ett program för verksamheten anpassat till det eller de företag som är anslutna, varvid hän- syn skall tas i synnerhet till risker i arbetsmil- jön samt till de särskilda problem som före- kommer inom berörda näringsgrenar.

A. Övervakning av arbetsmiljön

5. (1) Övervakning av arbetsmiljön bör in- nefatta

(a) identifiering och värdering av de fakto- rer i arbetsmiljön som kan påverka arbetsta- garnas hälsa;

(b) bedömning av yrkeshygieniska förhål- landen och faktorer i arbetsorganisationen som kan medföra hälsorisker för arbetstagar- na;

(c) bedömning av kollektiv och individuell skyddsutrustning;

(a') bedömning, där så är lämpligt, i vilken utsträckning arbetstagarna är utsatta för skadliga ämnen genom effektiva och allmänt godtagna kontrollmctoder;

(e) bedömning av kontrollsystem avsedda att eliminera eller minska exponering.

40

(2) Such surveillance should be carried out in liaison with the other technical services of the undertaking and in co-operation with the workers concerned and their representatives in the undertaking or the safety and health committee. where they exist.

6. (1) In accordance with national law and practice, data resulting from the surveillance of the working environment should be re- corded in an appropriate manner and be available to the employer, the workers and their representatives in the undertaking con- cerned or the safety and health committee, where they exist.

(2) These data should be used on a confi- dential basis and solely to provide guidance and advice on measures to improve the work- ing environment and the health and safety of workers.

(3) The competent authority should have access to these data. They may only be com- municated by the occupational health service to others with the agreement of the employer and the workers or their representatives in the undertaking or the safety and health com- mittee. where they exist.

7. The surveillance of the working envi- ronment should entail such visits by the per- sonnel providing occupational health ser- vices as may be necessary to examine the factors in the working environment which may affect the workers” health, the environ- mental health conditions at the workplace and the working conditions.

8. Occupational health services should— (a) carry out monitoring of workers” expo- sure to special health hazards, when neces- sary; (b) supervise sanitary installations and other facilities for the workers, such as drink- ing water. canteens and living accommoda- tion. when provided by the employer;

(c) advise on the possible impact on the workersl health of the use of technologies;

(d) participate in and advise on the selec- tion of the equipment necessary for the per- sonal protection of the workers against occu- pational hazards;

(e) collaborate in job analysis and in the study of organisation and methods of work

Prop. 1985/86: 141

(2) Sådan övervakning bör utföras i samar- bete med annan teknisk personal i företaget och i samarbete med berörda arbetstagare och deras företrädare i företaget eller skydds- kommittén, där sådana finns.

6. (1) I enlighet med nationell lagstiftning och praxis bör uppgifter härrörande från övervakningen av arbetsmiljön registreras på lämpligt sätt och vara tillgängliga för arbetsgi- varen. arbetstagarna och deras företrädare i det berörda företaget eller för skyddskommit- tén. där sådana finns.

(2) Dessa uppgifter bör användas konf- dentiellt och enbart för att ge vägledning och råd beträffande åtgärder för förbättring av arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa och så- kerhet.

(3) Behörig myndighet bör ha tillgång till dessa uppgifter. Företagshälsovården får en- dast lämna ut dem till andra med samtycke av arbetsgivare och arbetstagare eller deras fö- reträdare i företaget eller skyddskommittén. där sådana finns.

7. I övervakningen av arbetsmiljön bör ingå sådana besök av företagshälsovårdsper- sonalen som kan vara nödvändiga för att un- dersöka de faktorer i arbetsmiljön som kan påverka arbetstagarnas hälsa, de miljöhy- gieniska förhållandena på arbetsplatsen samt arbetsförhållandena.

8. Företagshälsovården bör (a) kontrollera, då så är nödvändigt. ar- betstagarnas exponering för särskilda hälso- risker; (b) övervaka sanitära anläggningar och andra anordningar för arbetstagarna, t.ex. dricksvatten samt personalmatsalar och bo- städer, då arbetsgivaren tillhandahåller så- dana; (c) ge råd om eventuell inverkan på arbets- tagarnas hälsa vid utnyttjande av teknologier; (d) delta i och ge råd om val av utrustning som är nödvändig för personligt skydd av arbetstagare mot risker i arbetsmiljön:

(e) samarbeta vid arbetsanalys och vid un- dersökning av arbetsorganisation och -meto-

41

with a view to securing a better adaptation of work to the workers;

(f) participate in the analysis of occupa- tional accidents and occupational diseases and in accident prevention programmes.

9. Personnel providing occupational health services should, after informing the employer, workers and their representatives, where appropriate— (a) have free access to all workplaces and to the installations the undertaking provides for the workers; (b) have access to information concerning the processes. performance standards, pro- ducts, materials and substances used or whose use in envisaged, subject to their pre- serving the confidentiality of any secret infor- mation they may learn which does not affect the health of workers;

(c) be able to take for the purpose of analy- sis samples of products, materials and sub- stances used or handled.

10. Occupational health services should be consulted concerning proposed modifications in the work processes or in the conditions of work liable to have an effect on the health or safety of workers.

B. Surveillance ofthe Workers' Health

11. (1) Surveillance ofthe workers” health should include, in the cases and under the conditions specified by the competent au- thority, all assessments necessary to protect the health of the workers. which may in- clude—

(a) health assessment of workers before their assignment to specific tasks which may involve a danger to their health or that of others;

(b) health assessment at periodic intervals during employment which involves exposure to a particular hazard to health;

(c) health assessment on resumption of work after a prolonged absence for health reasons for the purpose of determining its possible occupational causes, of recommend- ing appropriate action to protect the workers and of determining the worker's suitability for the job and needs for reassignment and rehabilitation;

Prop. 1985/86: 141

der för att åstadkomma en bättre anpassning av arbetet till arbetstagarna;

(f) delta i analyser av olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar samt i pro- gram för förebyggande av olycksfall.

9. Företagshälsovårdspersonalen bör, där så är lämpligt. och efter att ha informerat arbetsgivare, arbetstagare och deras företrä- dare (0) ha fritt tillträde till alla arbetsplatser och till de anläggningar som företaget ställer till arbetstagarnas förfogande; (b) ha tillgång till information om de pro- cesser. prestationsformer, produkter. materi- al och ämnen som används eller som man avser använda under förutsättning av tyst- nadsplikt beträffande all sekretessbelagd in- formation som kan komma till företagshälso- vårdspersonalens kännedom och som inte be- rör arbetstagares hälsa;

(c) kunna ta prov för analysändamål av produkter, material och ämnen som används eller hanteras.

10. Företagshälsovården bör rådfrågas an- gående föreslagna ändringar i de arbetspro- cesser eller arbetsförhållanden som kan på- verka arbetstagares hälsa eller säkerhet.

B. Övervakning av arbetstagarnas hälsa

11. (l) Övervakning av arbetstagarnas häl- sa bör innefatta, allt efter omständigheterna och i enlighet med de villkor som anges av den behöriga myndigheten, alla undersök- ningar som behövs för att skydda arbetsta- garnas hälsa, bl. a.

(a) bedömning av arbetstagarnas hälsa in- nan de tilldelas speciella uppgifter som kan innebära fara för deras egen eller andras häl- sa;

(b) hälsobedömning medjämna mellanrum under arbete som innebär att arbetstagare ut- sätts för en särskild hälsorisk:

(c) hälsobedömning vid återupptagande av arbetet efter lång sjukfrånvaro i syfte att fast- ställa om arbetet kan vara orsak till frånvaron och för att kunna rekommendera lämpliga skyddsåtgärder och fastställa om arbetstaga- ren är lämplig för arbetet samt behov av om- placering och rehabilitering;

(d) health assessment on and after the ter- mination of assignments involving hazards which might cause or contribute to future health impairment.

(2) Provisions should be adopted to pro- tect the privacy of the workers and to ensure that health surveillance is not used for dis- criminatory purposes or in any other manner prejudicial to their interests.

12. (1) In the case of exposure of workers to specific occupational hazards. in addition to the health assessments provided for in Paragraph 11 of this Recommendation, the surveillance of the workers” health should include. where appropriate, any examina- tions and investigations which may be neces- sary to detect exposure levels and early bio- logical effects and responses.

(2) When a valid and generally accepted method of biological monitoring of the work- ers” health for the early detection of the ef- fects on health of exposure to specific occu- pational hazards exists, it may be used to identify workers who need a detailed medical examination, subject to the inividual work- er”s consent.

13. Occupational health services should be informed of occurrences of ill health amongst workers and absences from work for health reasons. in order to be able to identify wheth- er there is any relation between the reasons for ill health or absence and any health ha- zards which may be present at the work- place. Personnel providing occupational health services should not be required by the employer to verify the reasons for absence from work. 14. (1) Occupational health services should record data on workers” health in per- sonal confidential health files. These files should also contain information on jobs held by the workers. on exposure to occupational hazards involved in their work, and on the results of any assessments of workers" expo- sure to these hazards. (2) The personnel providing occupational health services should have access to person- al health files only to the extent that the infor- mation contained in the files is relevant to the performance of their duties. Where the files

Prop. 1985/86: 141

(a') hälsobedömning vid och efter avslutat arbete som innebär risker vilka kan orsaka eller bidra till nedsatt hälsa i framtiden.

(2) Åtgärder bör vidtas för att skydda ar- betstagarnas privatliv och för att säkerställa att hälsoövervakning inte används i diskrimi- nerande syfte eller på annat sätt som kan skada deras intressen.

12. (1) Om arbetstagare utsätts för särskil- da risker i sitt arbete, bör i övervakningen av arbetstagarnas hälsa, utöver de hälsounder- sökningar som avses i punkt 11 i denna re- kommendation, även ingå. där så är lämpligt, alla undersökningar och kontroller som kan vara nödvändiga för att få reda på såväl ex- poneringsnivå som tidiga biologiska effekter och reaktioner.

(2) När det finns en giltig och allmänt ac- cepterad metod för biologiska mätningar av arbetstagarnas hälsa för att på ett tidigt stadi- um få reda på vilka effekter särskilda risker i arbetsmiljön har för hälsa, kan den användas för att identifiera arbetstagare som har behov av en noggrann medicinsk undersökning, un- der förutsättning av den enskilde arbetstaga- rens samtycke.

13. Företagshälsovården bör informeras om förekomst av ohälsa bland arbetstagare och frånvaro från arbetet av hälsoskäl för att kunna fastställa om det finns något samband mellan orsakerna till ohälsan eller frånvaron och eventuella hälsorisker på arbetsplatsen. Företagshälsovårdspersonalen bör inte åläg- gas av arbetsgivaren att intyga frånvaroor- saker.

14. (1) Företagshälsovården bör införa uppgifter om arbetstagarnas hälsa i konfiden- tiella journaler. Dessa bör även innehålla uppgifter om de arbeten som arbetstagarna haft. om de varit utsatta för risker i samband med arbetet och om resultaten av alla bedöm- ningar av arbetstagarnas exponering för des— sa risker.

(2) Företagshälsovårdspersonalen bör ha tillgång till journaler endast i den utsträck- ning som informationen har samband med fullgörandet av deras uppgifter. I de fall då journalerna innehåller upplysningar om per-

43

contain personal information covered by medical confidentiality this access should be restricted to medical personnel.

(3') Personal data relating to health assess- ments may be communicated to others only with the informed consent of the worker con- cerned.

15. The conditions under which, and time during which, personal health files should be kept, the conditions under which they may be communicated or transferred and the mea- sures necessary to keep them confidential, in particular when the information they contain is placed on computer, should be prescribed by national laws or regulations or by the com- petent authority or. in accordance with na- tional practice, governed by recognised ethi- cal guide-lines. 16. (1) On completing a prescribed medi- cal examination for the purpose of determin- ing fitness for work involving exposure to a particular hazard, the physician who has car- ried out the examination should communi- cate his conclusions in writing to both the worker and the employer. (2) These conclusions should contain no information of a medical nature; they might. as appropriate, indicate fitness for the pro- posed assignment or specify the kinds ofjobs and the conditions of work which are medi- cally contra-indicated, either temporarily or permanently. 17. Where the continued employment of a worker in a particular job is contra-indicated for health reasons, the occupational health service should collaborate in efforts to find alternative employment for him in the under- taking. or another appropriate solution. 18. Where an occupational disease has been detected through the surveillance of the worker's health, it should be notified to the competent authority in accordance with na- tional law and practice. The employer, work- ers and workers” representatives should be informed that this notification has been car- ried out.

C. Information, Education. Training, Advice

19. Occupational health services should participate in designing and implementing

Prop. 1985/86: 141

sonliga förhållanden som omfattas av hälso- och sjukvårdspersonals tystnadsplikt. bör tillgången till dessa begränsas till sådan per- sonaL

(3) Personliga uppgifter rörande hälsobe- dömningar får endast utlämnas till andra med den berörde arbetstagarens vetskap och sam- tycke.

15. Villkor för hur journaler skall bevaras och under hur lång tid, under vilka förhållan- den de kan utlämnas eller överföras samt nödvändiga åtgärder för att bevara deras för- troliga karaktär, i synnerhet då den informa- tion de innehåller finns på data, bör föreskri- vas i nationella lagar eller bestämmelser eller av behörig myndighet eller i enlighet med nationell praxis och erkända etiska normer.

16. (1) Efter avslutad föreskriven läkarun- dersökning i syfte att fastställa en arbetstaga- res lämplighet för ett arbete som innebär ex- ponering för en särskild hälsorisk bör den läkare som utfört undersökningen skriftligt meddela sina slutsatser till både arbetstaga- ren och arbetsgivaren.

(2) Dessa slutsatser bör ej innehålla upp- gifter av medicinsk natur; de kan, allt efter omständigheterna, ange om arbetstagaren är lämplig för det föreslagna arbetet eller närma- re ange vilka slags arbeten och arbetsförhål- landen som antingen temporärt eller perma- nent är olämpliga från medicinsk synpunkt.

17. Om det är olämpligt av hälsoskäl att en arbetstagare stannar kvar i ett visst arbete, bör företagshälsovården medverka i an- strängningarna att finna annan sysselsättning för honom i företaget eller annan lämplig lös- ning. 18. När en arbetsrelaterad sjukdom har upptäckts genom övervakning av arbetstaga- rens hälsa, bör anmälan därom göras till ve- derbörande myndighet i enlighet med natio- nell lagstiftning och praxis. Arbetsgivaren, arbetstagarna och deras företrädare bör in- formeras om denna anmälan.

C. Information, utbildning och rådgivning

19. Företagshälsovården bör delta vid ut- formning och genomförande av program för

44

programmes of information, education and training on health and hygiene in relation to work for the personnel of the undertaking.

20. Occupational health services should participate in the training and regular retrain- ing of first-aid personnel and in the progres- sive and continuing training of all workers in the undertaking who contribute to occupa- tional safety and health.

21. With a view to promoting the adapta- tion of work to the workers and improving the working conditions and environment. oc— cupational health services should act as ad- visers on occupational health and hygiene and ergonomics to the employer. the workers and their representatives in the undertaking and the safety and health committee, where they exist, and should collaborate with bo- dies already operating as advisers in this field. 22. (1) Each worker should be informed in an adequate and appropriate manner of the health hazards involved in his work, of the results of the health examinations he has un- dergone and of the aSsessment of his health. (2) Each worker should have the right to have corrected any data which are erroneous or which might lead to error. (3) In addition, occupational health ser- vices should provide workers with personal advice concerning their health in relation to their work.

D. First Aid. Treatment and Health Pro- grammes

23. Taking into account national law and practice, occupational health services in un- dertakings should provide first-aid and emer- gency treatment in cases of accident or indis- position of workers at the workplace and should collaborate in the organisation of first aid. 24. Taking into account the organisation of preventive medicine at the national level. oc- cupational health services might. where pos- sible and appropriate— (a) carry out immunisations in respect of biological hazards in the working environ- ment; (b) take part in campaigns for the protec- tion of health;

Prop. 1985/86: 141

företagets personal avseende information och utbildning i frågor som rör hälsa i relation till arbetet och yrkeshygien.

20. Företagshälsovården bör delta vid ut- bildning och regelbundet återkommande ut- bildning av personal som kan ge första hjäl- pen vid olycks- och sjukdomsfall och vid fort- löpande och fortsatt utbildning av samtliga arbetstagare i företaget som medverkar i ar- betarskyddet. 21. I syfte att främja anpassning av arbetet till arbetstagarna och förbättra arbetsförhål- landena och arbetsmiljö bör företagshälso- vården fungcra som rådgivare åt arbetsgiva- re, arbetstagare och deras företrädare i före- taget samt skyddskommittén. där sådana finns. i frågor som rör hälsa i relation till arbetet och yrkeshygien samt ergonomi och bör samarbeta med organ som redan bedriver rådgivning inom detta område.

22. (1) Varje arbetstagare bör på lämpligt sätt informeras om de hälsorisker som är för- bundna med hans arbete, om resultaten av de hälsoundersökningar som han genomgått och om bedömning av hans hälsa.

(2) Varje arbetstagare bör ha rätt att låta korrigera varje uppgift som är felaktig eller som kan leda till misstag.

(3) Dessutom bör företagshälsovården ge arbetstagarna personliga råd angående deras hälsa med avseende på deras arbete.

D. Första hjälpen, behandling och hälsoprogram

23. Med beaktande av nationell lagstift- ning och praxis bör företagshälsovården i fö- retagen ge första hjälpen och akutvård, om arbetstagare råkar ut för olycksfall eller drab- bas av sjukdom på arbetsplatsen och bör medverka vid organisation av första hjälpen.

24. Med beaktande av den förebyggande hälsovårdens organisation på nationell nivå kan företagshälsovården. då så är möjligt och lämpligt. (a) utföra vaccinationer mot biologiska hälsorisker i arbetsmiljön;

(b) delta i hälsoskyddskampanjer:

(c) collaborate with the health authorities within the framework of public health pro- grammes.

25. Taking into account national law and practice and after consultation with the most representative organisations of employers and workers, where they exist. the compe- tent authority should, where necessary, au- thorise occupational health services. in agreement with all concerned, including the worker and his own doctor or a primary health care service, where applicable. to un- denake or to participate in one or more ofthe following functions: (a) treatment of workers who have not stopped work or who have resumed work after an absence; (b) treatment of the victims of occupation- al accidents; (c) treatment of occupational diseases and of health impairment aggravated by work; (d) medical aspects of vocational re-edu- cation and rehabilitation. 26. Taking into account national law and practice concerning the organisation of health care, and distance from clinics. occu- pational health services might engage in other health activities. including curative medical care for workers and their families, as autho- rised by the competent authority in cousul- tation with the most representative organi- sations of employers and workers. where they exist. 27. Occupational health services should co-operate with the other services concerned in the establishment of emergency plans for action in the case of major accidents.

E. Otherfunctions

28. Occupational health services should analyse the results of the surveillance of the workers” health and of the working environ- ment. as well as the results of biological mon- itoring and of personal monitoring of work- ers" exposure to occupational hazards. where they exist. with a view to assessing possible connections between exposure to occupa- tional hazards and health impairment and to proposing measures for improving the work- ing conditions and environment.

Prop. 1985/86: 141

(c) samarbeta med hälsovårdsmyndighe- terna inom ramen för hälsovårdsprogram.

25. Med beaktande av nationell lagstift- ning och praxis och efter samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagar- organisationerna, där sådana finns. bör den behöriga myndigheten vid behov ge företags- hälsovården, med samtycke av alla berörda, däri inbegripet arbetstagaren och dennes egen läkare eller i förekommande fall primär- vården tillstånd att utföra eller delta i en eller flera av nedanstående uppgifter:

((1) behandling av arbetstagare som ej har avbrutit sitt arbete eller som har återupptagit arbetet efter frånvaro;

(b) behandling av personer som råkat ut för olycksfall i arbetet;

(c) behandling av arbetsrelaterade sjukdo- mar och nedsatt hälsa förvärrad av arbetet;

(d) medicinska synpunkter på yrkesinrik- tad omskolning och rehabilitering.

26. Med hänsyn till nationell lagstiftning och praxis rörande hälsovårdens organisation och avstånd till reguljär hälso- och sjukvård kan företagshälsovården delta i annan hälso- vårdande verksamhet, däri inbegripet läkar- vård för arbetstagare och deras familjer, efter bemyndigande av behörig myndighet och i samråd med de mest representativa arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationerna. där så- dana finns. 27. Företagshälsovården bör samarbeta med andra berörda organ för att utarbeta ka- tastrofplaner avsedda att tillgripas i händelse av svårare olyckor.

E. Övriga uppgifter

28. Företagshälsovården bör analysera re- sultaten från övervakningen av arbetstagar- nas hälsa och arbetsmiljön liksom resultaten från biologisk kontroll och individuell kon- troll av arbetstagarnas exponering för arbets- miljörisker, där sådana förekommer, för att bedöma om det kan finnas ett samband mel- lan exponering för arbetsmiljörisker och ned- satt hälsa och föreslå åtgärder för förbättring av arbetsförhållandena och arbetsmiljön.

46

29. Occupational health services should draw up plans and reports at appropriate in- tervals concerning their activities and health conditions in the undertaking. These plans and reports should be made available to the employer and the workers” representatives in the undertaking or the safety and health com- mittee, where they exist. and be available to the competent authority. 30. (1) Occupational health services, in consultation with the employers” and the workers” representatives, should contribute to research, within the limits of their re- sources, by participating in studies or inqui- ries in the undertaking or in the relevant branch of economic activity, for example, with a view to collecting data for epidemi- ological purposes and orienting their activi- ties. (2) The results of the measurements car- ried out in the working environment and of the assessments of the workers” health may be used for research purposes. subject to the provisions of Paragraphs 6(3), ] 1(2) and 146) of this Recommendation. 31. Occupational health services should participate with other services in the under- taking, as appropriate, in measures to pre- vent its activities from having an adverse ef- fect on the general environment.

III. Organisation

32. Occupational health services should, as far as possible, be located within or near the place of employment. or should be orga- nised in such a way as to ensure that their functions are carried out at the place of em- ploymcnt. 33. (1) The employer, the workers and their representatives. where they exist, should co-operate and participate in the im- plementation of the organisational and other measures relating to occupational health ser- vices on an equitable basis. (2) In conformity with national conditions and practice, employers and workers or their representatives in the undertaking or the safety and health committee. where they ex- ist, should participate in decisions affecting the organisation and operation of these ser-

Prop. 1985/86: 141

29. Företagshälsovården bör utarbeta planer och rapporter med lämpliga mellan- rum beträffande sin verksamhet och hälsotill- ståndet i företaget. Dessa planer och rappor- ter bör göras tillgängliga för arbetsgivaren och arbetstagarnas företrädare i företaget el- ler skyddskommitte'n, där sådana finns, samt den behöriga myndigheten.

30. (1) Företagshälsovården bör i samråd med arbetsgivar- och arbetstagarrepresen- tanter och inom ramen för sina resurser bidra till forskning genom att delta i studier eller undersökningar i företaget eller inom rele- vant näringsgren t.ex., i syfte att insamla uppgifter för epidemiologiska ändamål och för att kunna bestämma verksamhetens in- riktning.

(2) Resultaten av de mätningar som utförts i arbetsmiljön och av bedömningarna av ar— betstagarnas hälsa kan användas i forsknings- syfte med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 6 (3), 11 (2') och 14 (3) i denna rekommendation.

31. Företagshälsovården bör tillsammans med andra organ inom företaget i förekom— mande fall delta i åtgärder syftande till att förhindra att dess verksamhet skadar den all- männa miljön.

III. Organisation

32. Företagshälsovården bör så vitt möjligt förläggas till arbetsstället eller i dess närhet eller organiseras på sådant sätt att dess upp- gifter kan utföras på arbetsstället.

33. (1) Arbetsgivaren, arbetstagarna och deras företrädare. där sådana finns, bör på lika villkor samarbeta och delta i genomfö- randet av organisatoriska och andra åtgärder avseende företagshälsovård.

(2) Arbetsgivare och arbetstagare eller deras företrädare i företaget eller skydds- kommittén, där sådana finns. bör i enlighet med nationella förhållanden och praxis delta i beslut som rör företagshälsovårdens organi- sation och verksamhet. däri inbegripet beslut

47

vices, including those relating to the employ- ment of personnel and the planning of the service”s programmes.

34. (1) Occupational health services may be organised as a service within a single un- dertaking or as a service common to a num- ber of undertakings, as appropriate.

(2) In accordance with national conditions and practice. occupational health services may be organised by—

(a) the undertakings or groups of under- takings concerned:

(b) the public authorities or official ser- vices;

(c) social security institutions; (d) any other bodies authorised by the competent authority;

(e) a combination of any of the above. (3) The competent authority should deter- mine the circumstances in which, in the ab- sence of an occupational health service, ap— propriate existing services may, as an interim measure, be recognised as authorised bodies in accordance with subparagraph 2(d) of this Paragraph.

35. In situations where the competent au- thority, after consulting the representative organisations of employers and workers con- cerned. where they exist, has determined that the establishment of an occupational health service, or access to such a service, is impracticable, undertakings should. as an in- terim measure, make arrangements, after consulting the workers” representatives in the undertaking or the safety and health committe, where they exist, with a local medical service for carrying out the health examinations prescribed by national laws or regulations. providing surveillance of the cn- Vironmental health conditions in the under- taking and ensuring that first-aid and emer- gency treatment arc properly organised.

IV. Conditions of Operation

36. (1) In accordance with national law and practice. occupational health services should be made up of multidisciplinary teams whose composition should be determined by the nature ofthe duties to be performed.

(2) Occupational health services should

Prop. 1985/86: 141

angående anställning av personal och plane- ring av dess program.

34. (1) Företagshälsovård kan anordnas som en service inom ett enda företag eller som en för flera företag gemensam service. beroende på vad som är lämpligast.

(2) I överensstämmelse med nationella för- hållanden och praxis kan företagshälsovår- den organiseras genom

(a) berörda företag eller grupper av före- tag;

(17) offentliga myndigheter eller offentliga tjänster;

(c) socialförsäkringsinstitutioner; (d) andra organ som fått tillstånd därtill av behörig myndighet;

(e) en kombination av ovanstående.

(3) Om företagshälsovård inte finns till- gänglig, bör den behöriga myndigheten fast- ställa under vilka omständigheter lämpliga befintliga tjänster, såsom en övergångsåt- gärd. kan erkännas som bemyndigade organ i enlighet med 2(d) i denna punkt.

35. I de fall då vederbörande myndighet, efter samråd med de berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer- na, där sådana finns, har fastställt att det är omöjligt att inrätta eller få tillgång till före- tagshälsovård bör företagen, såsom en över- gångsåtgärd, och efter samråd med arbetsta- garnas företrädare i företaget eller skydds- kommittén. där sådana finns, tillse att den lokala hälsovårdscentralen genomför de häl- soundersökningar som föreskrivs i nationella lagar eller bestämmelser och övervakar de miljöhygieniska förhållandena i företaget samt att den ansvarar för att första hjälpen och akutsjukvård organiseras på lämpligt sätt.

IV. Verksamhetsvillkor

36. (1) I enlighet med nationell lagstiftning och praxis bör företagshälsovården bestå av multidisciplinära lag vars sammansättning bör bestämmas med hänsyn till de uppgifter som skall utföras.

(2) Företagshälsovården bör ha en tillräck—

48

have sufficient technical personnel with specialised training and experience in such fields as occupational medicine. occupational hygiene, ergonomics. occupational health nursing and other relevant fields. They should. as far as possible. keep themselves up to date with progress in the scientific and technical knowledge necessary to perform their duties and should be given the opportu- nity to do so without loss of earnings.

(3) The occupational health services should. in addition. have the necessary admi- nistrative personnel for their operation.

37. (I) The professional independence of the personnel providing occupational health services should be safeguarded. In accor- dance with national Iaw and practice. this might be done through laws or regulations and appropriate consultations between the employer, the workers. and their representa- tives and the safety and health committees, where they exist.

(2) The competent authority should. where appropriate and in accordance with national law and practice. specify the condi— tions for the engagement and termination of employment ofthe personnel of occupational health services in consultation with the repre- sentative organisations of employers and workers concerned.

38. Each person who works in an occupa- tional health service should be required to observe professional secrecy as regard both medical and technical information which may come to his knowledge in connection with his functions and the activities of the service, subject to such exceptions as may be pro- vided for by national laws or regulations. 39. (I) The competent authority may pre- scribe Standards for the premises and equip- ment necessary for occupational health ser- vices to exercise their functions. (2) Occupational health services should have access to apprOpriate facilities for car- rying out the analyses and tests necessary for surveillance of the workers" health and for the working environment. 40. (l) Within the framework ofa multidi- sciplinary approach. occupational health ser- vices should collaborate with—

Prop. l985/86: l4l

ligt stor teknisk personal med specialutbild- ning och erfarenhet inom sådana områden som yrkesmedicin, yrkeshygien. ergonomi. företagshälsovård och andra relevanta områ- den. De bör så långt det är möjligt hålla sig åt jour med den vetenskapliga och tekniska kunskapsutveckling som erfordras för att ut- föra sina uppgifter och bör beredas möjlighet att göra detta utan förlust av inkomst.

(3) Företagshälsovården bör dessutom ha den administrativa personal som är nödvän- dig för dess verksamhet.

37. (l) Företagshälsovårdens personal bör garanteras professionellt oberoende. ] över- ensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis kan detta ske genom lagar eller be- stämmelser och lämpliga samråd mellan ar- betsgivare, arbetstagare och deras företrä- dare och skyddskommittéer, där sådana finns.

(2) Behörig myndighet bör. där så är lämp- ligt och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis ange villkoren för anställning och uppsägning för företagshälsovårdspersonal i samråd med de berörda representativa ar- betsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

38. Varje person som arbetar inom före- tagshälsovården bör åläggas tystnadsplikt med avseende på såväl medicinska som tek— niska uppgifter som kan komma till hans kän— nedom i samband med tjänsten. dock med de undantag som kan föreskrivas i nationella la- gar eller bestämmelser.

39. (l) Behörig myndighet kan föreskriva normer för de lokaler och den utrustning som behövs för att företagshälsovården skall kun- na utföra sina uppgifter.

(2) Företagshälsovården bör ha tillgång till ändamålsenliga resurser för att kunna göra de analyser och prov som behövs för övervak- ning av arbetstagarnas hälsa och arbetsmil- jon.

40. (l) Företagshälsovården bör inom ra- men för ett multidisciplinärt synsätt samar- beta med

49

(a) those services which are concerned with the safety of workers in the undertaking;

(b) the various production units. or de- partments. in order to help them in formula- ting and implementing relevant preventive programmes:

(t') the personnel department and other departments concerned:

(d)" the workers" representatives in the un- dertaking. workers' safety representatives and the safety and health committee, where they exist.

(2) Occupational health services and occu- pational safety services might be organised together. where appropriate.

41. Occupational health services should also. where necessary, have contacts with external services and bodies dealing with questions of health. hygiene. safety. voca- tional rehabilitation. retraining and reas- signment, working conditions and the welfare of workers. as well as with inspection ser- vices and with the national body which has been designated to take part in the Interna- tional Occupational Safety and Health Haz- ard Alert Systern set up within the framework ofthe International Labour Organisation. 42. The person in charge of an occupation- al health service should be able, in accor- dance with the provisions of Paragraph 38, to consult the competent authority. after in- forming the employer and the workers” repre- sentatives in the undertaking or the safety and health committee. where they exist, on the implementation of occupational safety and health standard in the undertaking. 43. The occupational health services of a national or multinational enterprise with more than one establishment should provide the highest standard of services, without dis- crimination. to the workers in all its estab- lishments. regardless of the place or country in which they are situated.

V. General provisions

44. (l) Within the framework of their responsibility for their employees" health and safety. employers should take all necessary measures to facilitate the execution of the duties of occupational health services.

Prop. 1985/86: l4l

(u) de organ inom företaget som sysslar med arbetarskydd

(I)) de olika produktionsenheterna eller av- delningarna för att hjälpa dem med utform- ning och genomförande av lämpliga förebyg- gande program:

(t') personalavdelningen och övriga be- rörda avdelningar;

(d) arbetstagarnas företrädare i företaget. skyddsombud och skyddskommittén. där så- dana finns.

('2) Företagshälsovård och arbetarskydd kan organiseras gemensamt. då så är lämp- ligt.

4l. Företagshälsovården bör även vid be- hov ha kontakter med tjänster och organ utanför företaget som handhar frågor rörande hälsa, hygien. säkerhet. yrkesinriktad rehabi- litering. omskolning och omplacering, arbets- förhållanden samt arbetstagarnas välfärd lik- som med tillsynsmyndigheter och det natio— nella organ som utsetts att delta i det interna- tionella varningssystemet för arbetsmiljöris- ken upprättat inom internationella arbetsor- ganisationens ram.

42. Den person som svarar för företagshäl- sovården bör i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 och efter att ha informerat arbets- givaren och arbetstagarrepresentanterna i fö- retaget eller skyddskommittén, där sådana linns. konsultera behörig myndighet an- gående tillämpningen av arbetarskydds- normer i företaget.

43. Företagshälsovården i ett nationellt el- ler multinationellt företag med mer än ett ar- betsställe bör ge arbetstagarna på alla arbets— ställen. utan åtskillnad och oavsett var eller i vilket land de är belägna. högsta servicestan— dard.

V. Allmänna bestämmelser

44. (l) Arbetsgivare bör inom ramen för sitt ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet vidta alla åtgärder som behövs i syfte att un- derlätta för företagshälsovården att utföra sina uppgifter.

50

(2) Workers and their organisations should provide support to the occupational health services in the execution of their duties.

45. The occupational health-related facili- ties provided by the occupational health ser- vices should not involve any expense to the worker. 46. In cases where occupational health services are established and their functions specified by national laws or regulations. the manner of financing these services should also be so determined. 47. For the purpose of this Recommenda- tion the term ”workers” representatives in the undertaking" means persons who are recognised as such under national law or practice. 48. This Recommendation, which supple- ments the Occupational Health Services Convention. 1985. supersedes the Occupa- tional Health Services Recommendation. l959.

Prop. l985/86: l4l

(2) Arbetstagare och deras organisationer bör lämna sitt stöd till företagshälsovården, då den utför sina uppgifter. _

45. Den service som företagshälsovården tillhandahåller bör inte innebära nägra kost— nader för arbetstagaren.

46. I de fall då företagshälsovård har in- förts och dess uppgifter angivits i nationella lagar eller bestämmelser. bör även metoder för finansiering av denna service fastställas genom lagstiftning. 47. Vid tillämpning av denna konvention avser uttrycket "arbetstagarrepresentanter i företaget" personer som är erkända som så- dana enligt nationell lagstiftning eller praxis.

48. Denna rekommendation. som kom- pletterar l985 års konvention om företagshäl— sovård. ersätter 1959 års rekommendation om företagshälsovård.

Resolution on equal opportunities and equal treatment for men and women in employment|

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having taken note of the report on equal opportunities and equal treatment for men and women in employment,

Having discussed and evaluated the pro- gress achieved and problems encountered with regard to the situation of women work- ers since the adoption by the International Labour Conference in 1975 of a Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers and a resolution con- cerning a Plan of Action with a view to Pro- moting Equality of Opportunity and Treat- ment for Women Workers.

Having reviewed legislative policies and measures adopted by the governments to- wards the implementation ofthe above texts. keeping in mind different economic. social and political systems and situations in var- ious countries,

Having taken stock ofthe lLO's policy and action in favour of women workers during the past ten years.

Having arrived at Conclusions thereon, Having taken note of the need in accor- dance with United Nations resolutions to es- tablish a new international economic and so- cial order with a view to ensuring better con- ditions of employment. work and life for women, especially in developing countries, and the need to devote particular attention to the situation of women in countries subject to the practices of apartheid;

Reaffirms the validity of the Declaration and Plan of Action adopted in 1975:

Appeals to member States to give effect to the part ofthe following Conclusions relating to national action; and in particular to ratify and implement ILO Conventions and Recom-

' Adopted on 27 June l985.

Prop. 1985/86: 141

__

Resolution om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet[

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens,

som har tagit del av rapporten om jäm- ställdhet mellan män och kvinnor i arbetsli- vet.

som har diskuterat och utvärderat de fram- steg som gjorts och de problem man mött med avseende på kvinnliga arbetstagares si- tuation sedan internationella arbetskonferen- sen år 1975 antog en deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjlig- heter och behandling och en resolution om en aktionsplan i syfte att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare.

som har granskat de lagstiftnings- och and- ra åtgärder som vidtagits av regeringarna för tillämpning av ovanstående texter med beak- tande av de olika ländernas skilda ekonomis- ka. sociala och politiska system och förhål— landen.

som har granskat ILO:s handlingsprogram och åtgärder till förmån för kvinnliga arbets- tagare under de senaste tio åren.

som har kommit fram till slutsatser i denna fråga.

som har beaktat behovet att i enlighet med Förenta nationernas resolutioner upprätta en ny ekonomisk och social världsordning för att säkerställa bättre anställnings-, arbets- och levnadsförhållanden för kvinnor. särskilt i utvecklingsländer, samt behovet att ägna särskild uppmärksamhet åt kvinnornas situa- tion i länder med apartheidsystem:

bekräftar på nytt giltigheten av 1975 års deklaration och aktionsplan;

uppmanar medlemsstaterna att genomföra den del av följande slutsatser som avser na- tionella åtgärder och i synnerhet att ratificera och genomföra ILO:s konventioner och re-

' Antagen den 27juni l985.

mendations relating to equality of opportuni- ty and treatment for men and women work- ers:

lnvites the Go'— :rning Body to request the Director—General—

(l) to bring the following Conclusions to the attention ofthe World Conference to Re- view and Appraisc the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equa- lity. Development and Peace:

(2) to give due consideration to these Con- clusions in ILO action and activities.

Conclusions

Introduction

(u) Undeniable progress has been regis- tered since the adoption by the International Labour Conference of the Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers and the Plan of Action with a View to Promoting Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers, and the launching of the United Nations Decade for Women. Women in increasing numbers have joined the labour force in both developing and industrialised countries. They have en- tered certain sectors and occupations hither- to the domain of men. and more women are now found in highly skillcd, technical. man- agerial and decision-making positions.

(b) There is also a much greater awareness of both the contribution of women to the economy and society and the disadvantages and discrimination suffered by them, which must be eliminated.

(c) chertheless. the pace of progress is uneven and the Decade has also witnessed a deterioration of the situation of women in some respects. Despite some progress. the majority of women workers continues to be concentrated in a limited range of occupa- tions; doing work requiring low skills or earn- ing low remuneration.

(d) Despite the growing consciousness among women oftheir own circumstances. in many countries they are still held back by social and economic restraints which, if any- thing, have increased during the last few years of world-wide recession and far-reach-

Prop. l985/86: l4l

kommendationer om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare:

uppmanar styrelsen att anmoda generaldi— rektören

(1) att låta världskonferensen för gransk- ning och utvärdering av de resultat som upp- nåtts under Förenta nationernas kvinnoår- tionde: jämställdhet. utveckling och fred få kännedom om följande slutsatster;

(2) att ta vederbörlig hänsyn till dessa slut- satser i ILO:s verksamhet.

Slutsatser

Inledning

(a) Obestridliga framsteg har registrerats sedan internationella arbetskonferensen an- tog deklarationen om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling och aktionsplanen i syfte att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare och sedan Förenta nationernas kvinnoårtionde inled- des. Kvinnor har i ökande antal gått ut i ar- betslivet i både utvecklingsländer och indu- striländer. De har trängt in på vissa områden och i vissa yrken som hittills varit förbehållna männen, och fler kvinnor finns nu på högt kvalificerade befattningar, inom tekniska yr- ken och på chefsnivå.

(b) Det finns även en mycket större med- vetenhet om både kvinnors bidrag till ekono- min och samhället och om den ogynnsamma behandling och diskriminering de utsätts för och som måste avskaffas.

(c) Likväl är framstcgstakten ojämn och det har även skett en försämring under detta årtionde av kvinnornas situation i en del hän- seenden. Trots vissa framsteg återfinns fort- farande de flesta kvinnliga arbetstagare inom ett begränsat antal yrken: de utför okvalifi- cerat arbete eller arbetar inom låglöneyrken.

(d) Trots den växande medvetenheten bland kvinnor om deras egna villkor hålls de fortfarande i många länder tillbaka av sociala och ekonomiska hinder. som snarare har ökat under de senaste årens världsomfattande konjunkturnedgång och långtgående föränd-

53

ing changes in the organisation of production due to the introduction of new technologies.

(c) Rural women. who provide essential goods and services for their families, are se- verely affected by increasing poverty and de- teriorating living standards.

(f) ln many industrialised and developing countries. women are taking more than their share of the unemployment and ofthe severe economic recession which marred the later years of the Decade and which is eroding many of women's hard won gains.

(g) Political and social disturbances and natural disasters are driving growing num- bers of people into refugee camps. whose population is often made up largely of women and children.

(h) Lasting peace is essential to economic progress and social justice and therefore to the full implementation of equality of oppor- tunity and treatment for men and women workers in employment.

I. National Action

Equal access to employment and training

1. In order to ensure the implementation of the principles laid down in the Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers (1975). and further to the Plan of Action with a View to Promoting Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers (1975). measures should be intensified in order to promote and achieve equality of opportunity of women and men in employment and in society as a whole. Priori- ties for the attainment of these objectives include. as appropriate to national circum- stances— (a) measures to promote the employment of women which should form an integral part of national policies and national development to achieve full, productive and freely chosen employment. which should be regarded as the means of ensuring in practice the realisa- tion ofthe right to work as provided for in the Employment Policy Convention. 1964 (No. 122) and Recommendation, 1964 (No. 122). and the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation. 1984 (No. 169):

Prop. 1985/86: 141

ringar inom produktionsorganisationen bero- ende på införandet av ny teknologi.

(c) Kvinnor på landsbygden som förser sina familjer med viktiga varor och tjänster drabbas allvarligt av den växande fattigdo— men och den sjunkande lcvnadsstandarden.

(f) I många industriländer och utvecklings- ländcr tar kvinnorna mer än sin andel av ar- betslösheten och den starka ekonomiska till- bakagången. som förmörkade årtiondets se- nare år och nu håller på att urholka många av kvinnornas svårvunna framsteg.

(g) Politiska och sociala oroligheter och naturkatastrofer driver ett växande antal människor till flyktingläger. som ofta i stor utsträckning befolkas av kvinnor och barn.

(h) Varaktig fred är nödvändig för ekono- miskt framåtskridande och social rättvisa och därför för fullständigt genomförande av jäm- ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar— betstagare i arbetslivet.

[. Nationella åtgärder

Lika tillgång till arbete och utbildning

1. I syfte att säkerställa genomförandet av de principer som fastslagits i 1975 års dekla- ration om kvinnliga arbetstagares jämställd- het i fråga om möjligheter och behandling och som en uppföljning av aktionsplanen 1975 i syfte att främja jämställdhet i fråga om möj- ligheter och behandling för kvinnliga arbets- tagare bör åtgärder intensifieras för att främja och uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället som helhet. För att uppnå dessa mål bör. med hänsyn till nationella förhållanden. följande prioriteras:

((1) åtgärder för att främja kvinnors syssel- sättning vilka bör ingå som en del i den natio- nella politiken och utvecklingen i syfte att uppnå full. produktiv och fritt vald sysselsätt- ning. vilket bör betraktas som ett medel att i praktiken säkerställa förverkligandet av rät- ten till arbete enligt 1964 års konvention (nr 122) och rekommendation (nr 122) om syssel- sättningspolitik samt 1984 års rekommenda- tion (nr 169) om sysselsättningspolitik (till- läggsbestämmelser):

54

(b) policies which should provide men and women with equal employment opportuni- ties. irrespective of the rate of economic growth and conditions in the employment market. and benefit all workers without dis- tinction based on sex. including on the grounds of marital status. age or family re— sponsibilities:

(('J further efforts by the social partners in working out and applying equal opportunity measures. The social partners should also support constructive measures to foster eco- nomic development in such a way that the situation of women will improve within a framework of general policies for achieving economic recovery and employment growth;

(d) the equal right of men and women to work and. by the same token, to acquire a personal income on equal terms and condi- tions. regardlcss of the economic situation;

(0) the promotion of individual skills and abilities of workers by making available ap- propriate education and training facilities rel- evant to national conditions. in order that more women will be amongst the most suit- able individuals selected for jobs:

tj) measures aimed at enabling women to comribute meaningfully. through the fullest and most effective utilisation of their apti- tudes and skills. to the economic and social development of their countries. whether in the formal or informal sectors in both urban and rural areas:

(g) policies aimed at achieving equality be- tween men and women workers which should include'thc development and implementation of comprehensive programmes of positive ac- tion to end discrimination against women in employment and to counter the effects of past discrimination. These programmes should incorporate measures on education. training. vocational guidance. counselling and placement. equality legislation and the development of support services for workers With family responsibilities:

(li) steps which should be taken in consul- tation with employers" and workers" organi- sations. as appropriate to national circum- stances. to eliminate occupational segrega- tion in labour markets—

Prop. 1985/86: 141

(b) handlingsprogram som bör ge män och kvinnor lika möjligheter till sysselsättning. oberoende av den ekonomiska tillväxten och förhållandena på arbetsmarknaden, och kom- ma alla arbetstagare till godo utan åtskillnad på grund av kön. civilstånd. ålder eller famil- jeansvar;

(c) ytterligare ansträngningar av arbets- marknadens parter vid utformning och tillämpning av åtgärder för jämställdhet. Ar- betsmarknadens parter bör även stödja kon- struktiva åtgärder för att främja ekonomisk utveckling på ett sådant sätt att kvinnornas situation förbättras inom ramen för den all- männa politiken för ekonomisk återhämtning och ökad sysselsättning;

(d) lika rätt för män och kvinnor till arbete och likaså att på lika villkor förvärva en egen inkomst. oberoende av det ekonomiska läget:

(e) främjande av arbetstagares individuella färdigheter och möjligheter genom att i enlig— het med varje lands förhållanden göra lämplig utbildning tillgänglig så att fler kvinnor kom- mer att finnas bland de mest lämpliga perso- nerna som väljs ut till olika arbeten:

(f) åtgärder som syftar till att göra det möj- ligt för kvinnor att på ett meningsfullt sätt bidra till ekonomisk och social utveckling i sina länder. vare sig i den formella eller infor- mella sektorn inom såväl tätortsområden som på landsbygden. genom att på bästa sätt till- varata deras anlag och färdigheter:

(g) handlingsprogram syftande till att upp- nåjämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare och som bör innefatta utveck- ling och genomförande av omfattande kon- kreta åtgärdsprogram för att få slut på diskri- minering av kvinnor i arbetslivet och motver- ka följderna av tidigare diskriminering. Dessa program bör omfatta åtgärder avseende ut- bildning. arbetsväglcdning. rådgivning och arbetsförmedling. jämställdhetslagstiftning samt utveckling av social service för arbets- tagare med familjeansvar:

(h) åtgärder som bör vidtas i samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i enlighet med nationella förhållanden för att avskaffa yrkessegregering på arbetsmarkna- den:

55

(i) by prohibiting direct and indirect dis- crimination based on sex in recruitment. training or promotion. and by taking posi- tive action against both forms of discrimi- nation in order to rcdress imbalance due to such discrimination:

(ii) by information and awareness cam- paigns designed to modify traditional con- cepts of stereotyped roles for men and wo- men and to promote changes in attitudes towards the employment of women and by education and training programmes to overcome social bias which limits the range and level of occupations open to them:

(iii) by encouraging and facilitating the entry of women inte all occupations". parti- cularly in those sectors of working life where they are at present under-represent- ed and in the sectors of the future, as well as their access to all levels of skill and responsibility. on an equal footing with men;

(iv) by ensuring special attention to and specific action for women in vocational guidance. counselling and placement ser- vices (for example by means of suitably qualified advisers in equal opportunity questions) in efforts to eliminate segrega- tion in employment and to widen the occu- pational choices open to women:

(i) ensuring equal access and opportunities in education at all levels and promoting the elimination of sexism and sex stereotyping:

(j) measures to promote equal access of men and women to employment and training which should be continuously monitored on a tripartite basis so that programmes can be progressively improved and made more ef- fective:

(k) ensuring that women can benefit on an equal footing with men in the planning of general measures in the field of employment and training. including programmes of action against unemployment:

(I) specific measures to meet the special needs of unemployed women when devising general. regional and local programmes of action against unemployment:

Prop. 1985/86: 141

(i) genom att förbjuda direkt och indirekt diskriminering på grund av kön vid rekry- tering. utbildning eller befordran och ge- nom att vidta konkreta åtgärder mot båda formerna av diskriminering för att avhjälpa obalans till följd av sådan diskriminering:

(ii) genom informations- och upplys- ningskampanjer som syftar till att ändra de traditionella uppfattningarna om stelnade mans- och kvinnoroller och främja en atti- tydförändring till kvinnors förvärvsarbete samt genom utbildningsprogram för att övervinna sociala fördomar som begränsar antalet yrken och nivåer som står öppna för dem:

(iii) genom att uppmuntra och underlätta kvinnors tillträde på samma villkor som män till alla yrken. i synnerhet inom de sektorer av arbetslivet där de för närvaran— de är underrepresenterade och inom fram- tidsbranscher. liksom deras tillträde till alla kvalifikations- och ansvarsnivåer;

(iv) genom att säkerställa att särskild uppmärksamhet ägnas åt kvinnor och sär- skilda åtgärder vidtas för kvinnor i fråga om arbetsvägledning, rådgivning och ar- betsförmedlingsservice (t.ex. genom lämp- ligt kvalificerade rådgivare ijämställdhets- frågor) för att undanröja segregering i ar- betslivet och öka antalet yrken som står öppna för kvinnor: (i) säkerställande av lika tillgång och lika möjligheter till utbildning på alla nivåer och främjande av ett avskaffande av manschau- vinism och könsrollstänkande;

(j) åtgärder för att främja lika tillgång till sysselsättning och utbildning för män och kvinnor. vilka bör övervakas kontinuerligt på trepartsbasis. så att programmen successivt kan förbättras och göras mer effektiva:

(k) säkerställande av att kvinnor på samma villkor som män beaktas vid planeringen av allmänna åtgärder på sysselsättningens och utbildningens område. däri inbegripet hand- lingsprogram mot arbetslöshet;

(I) särskilda åtgärder för att tillgodose de arbetslösa kvinnornas speciella behov vid ut- formningen av allmänna. regionala och lokala handlingsprogram mot arbetslöshet:

56

(m) measures which should be taken to en- sure that the same criteria are applied to all workers in case of redundancy or dismissal. without distinction based on sex. including on the grounds of marital status or age. Spe- cial protection against dismissal on the grOUnds of pregnancy and maternity leave should be applied;

(n) programmes which should. as appro- priate, be devised and implemented in order to meet the needs of, and overcome the ob- stacles to equal access to employment en- countered by women who wish to re-enter employment after a period of absence, or who belong to disadvantaged groups such as migrants. refugees, the disabled, minority groups. single parent families and long-term unemployed. Special programmes should also be devised for women who are com- pelled to make a living by prostitution by offering them work opportunities and, if needed, social assistance;

(0) measures which should be taken. as appropriate to national circumstances, to en- sure that rural women have equal access with men to land. education, technology. training and extension service, credit and other re- sources. For those engaged in income-gener- ating occupations. measures should be aimed at making their employment more productive and remunerative. Help should be given to rural women to enable them to take advan- tage of new employment opportunities creat- ed by rural development and the introduction of new technologies;

(p) equal access by women to financial and other facilities available for the creation of business and for self-employment, particular- ly in the context of local initiatives to create employment, including those taken on a co- operative basis which offer women worth- while employment prospects and working conditions.

2. Further measures are required to pro- mote equal opportunities for women and men in education and vocational training. Appro- priate policy measures in this area may in- clude the following: (a) steps which should be taken to imple- ment rapidly the provisions of the Human Resources Development Convention and Re-

Prop. 1985/86: 141

(m) åtgärder som bör vidtas för att säker- ställa att samma kriterier tillämpas för alla arbetstagare i händelse av permitteringar el- ler avskedanden. utan åtskillnad på grund av kön, civilstånd eller ålder. Särskilt skydd mot avskedande på grund av havandeskap och moderskapsledighet bör tillämpas;

(n) program som allt efter omständigheter- na bör utformas och genomföras för att tillgo- dose behoven hos de kvinnor och övervinna de hinder till lika tillgång till sysselsättning som möter de kvinnor som önskar återgå till förvärvslivet efter en tid av frånvaro eller som tillhör missgynnade grupper. såsom in- vandrare. flyktingar, handikappade. minori- tetsgrupper, enföräldersfamiljer och långtids- arbetslösa. Särskilda program bör också utar- betas för kvinnor som tvingas leva av prosti- tution genom att erbjuda dem arbetsmöjlighe- ter och, om så behövs, socialhjälp;

( o) åtgärder som bör vidtas med hänsyn till nationella förhållanden för att säkerställa att kvinnor på landsbygden har samma tillgång som män till jord, teoretisk utbildning. tekno- logi. praktisk utbildning och rådgivning, kre- diter och andra resurser. Ifråga om förvärvs- arbetande kvinnor bör åtgärderna inriktas på att göra deras arbete mera produktivt och lönsamt. Bistånd bör ges till kvinnor på landsbygden för att göra det möjligt för dem att dra nytta av nya sysselsättningsmöjlighe- ter som skapas genom landsbygdsutveckling och införandet av ny teknologi;

(p) samma tillgång för kvinnor till finan- siella och andra anordningar som står till buds för att sätta upp företag och för egen verksamhet. särskilt i samband med lokala initiativ för att skapa sysselsättning, däri in- begripet sådana på kooperativ grundval som erbjuder kvinnor värdefulla sysselsättnings- möjligheter och rimliga arbetsvillkor.

2. Ytterligare insatser krävs för att främja lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om teoretisk utbildning och yrkesutbildning. Lämpliga handlingsprogram på detta område kan omfatta följande: (a) åtgärder som bör vidtas för att snabbt genomföra bestämmelserna i 1975 års kon- vention (nr 142) och rekommendation (nr

57

commendation, 1975 (No. l42 and No. 150), in particular Section VIII of the Recommen- dation, "Promotion of Equality of Women and Men in Training and Employment”;

(b) ensuring that the basis for equality at work is laid at the level of primary and secon- dary education;

(c) national tripartite co-ordinating bodies for women”s training and retraining which should be established, as appropriate to na- tional conditions and circumstances, in order to ensure more effective planning and co- ordination of activities in this area and to develop and promote policies designed to widen women's access to training of all kinds and for the widest range of occupations. Such bodies should—

(i) keep themselves informed of chang- ing occupational needs in the economy and make such information available to training institutions, to workers”. employers' and women's organisations and to the public at large;

(ii) maintain inventories of training insti- tutions and programmes, whether operated by governmental or non-governmental agencies, in order to inform women about such institutions and programmes and en- courage them to seek training and retrain- ing:

(iii) act as focal points for the exchange and dissemination of information on ap- proaches used and experiences gained in integrating women into training pro- grammes, both in their own and other countries; (d) adequate administrative and budgetary provision, with effective co-ordination and information services, for the education, train- ing and retraining of women including those of disadvantaged groups;

(e) the modemisation. diversification and reorientation of existing womenls training in- stitutions and programmes to correspond to economic opportunities and the priorities es- tablished in development plans and pro- grammes, with the promotion of co-educa- tion Wherever possible:

Prop. 1985/86: 141

150) om utveckling av mänskliga resurser, särskilt del VIII i rekommendationen, ”Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om utbildning och sysselsätt- ning”;

(b) säkerställande av att grundvalen för jämställdhet i arbetslivet läggs i grundskolan och gymnasiet;

(c) nationella samordnande trepartsorgan för utbildning och omskolning av kvinnor som bör upprättas med hänsyn till nationella förhållanden för att säkerställa en effektivare planering och samordning av verksamheter på detta område och utveckla och främja pro— gram som syftar till att ge kvinnor ett vidgat tillträde till all slags utbildning och största möjliga antal yrken. Sådana organ bör

(i) hålla sig underrättade om näringsli- vets ändrade behov av olika yrkeskun- skaper och göra sådan information tillgäng- lig för utbildningsinstitutioner, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, kvinnoor- ganisationer och allmänheten;

(ii) hålla förteckningar över utbildnings- institutioner och utbildningsprogram, obe- roende av om de sköts av statliga eller icke-statliga organ, för att kunna ge infor- mation till kvinnor om sådana institutioner och program samt uppmuntra dem att delta i utbildning och omskolning:

(iii) vara centra för utbyte och spridande av information om de metoder som använts och de erfarenheter som vunnits i fråga om integrering av kvinnor i utbildningspro- gram, både i deras eget land och andra länder; ((I) tillräcklig administrativ personal och tillräckliga budgetmedel jämte effektiva sam- ordnings- och informationstjänster för utbild- ning och omskolning av kvinnor, innefatta- nde kvinnor som tillhör missgynnade grup- per:

(e) modernisering. utökning och omorien- tering av befintliga utbildningsinstitutioner och -program för kvinnor för att motsvara de ekonomiska möjligheterna och de prioriteter som fastställts i utvecklingsplaner och -pro- gram jämte främjande av samundervisning, där så är möjligt;

58

(f) information should be collected and disseminated on—

(i) non-traditional occupations and new- ly emerging fields so as to diversify career choices for girls and women;

(ii) training and continuing education opportunities;

(iii) the level of advancement of women within various sectors of employment;

(g) training. recurrent training. education and information programmes which should be organised, particularly for women whose skills need upgrading and those who re-enter the labour force or wish to enter non-tradi— tional occupations. In that context, new tech- nologies and economic development should be given as much consideration as traditional employment, provided they offer women suf- ficient opportunities for adjusting to altered employment requirements resulting from technological change and the opportunity for employment;

(h) the identification of training needs of women in the informal. rural and urban sec- tors of developing countries. Training capaci- ties should be developed with a view to reaching them, and training programmes de- vised with due regard to their levels of educa- tion and need to be able to continue to earn a living while undergoing training with due re- gard. as appropriate to national circum- stances, to the need for provision of child care. Responsible people in mainstream insti- tutions and programmes should be specially trained to serve these groups;

(i) in addition to the provision of occupa- tional skills, the development by training in- stitutions and programmes of decision-mak- ing abilities. and interest in occupational and career development and goal-setting;

(i) realistic and effective action at grass- roots level which calls for the full participa- tion of local community leaders, comprising adequate representation of women, in the de- velopment of training schemes from the early states of design through to implementation and evaluation. Active tripartite participation should be sought at all levels in order to take

Prop. 1985/86: 14]

(f) information bör samlas och spridas be- träffande

(i) otraditionella yrken och nya områden för att flickors och kvinnors yrkesval skall bli mer omväxlande;

(ii) möjligheter till utbildning och fortsatt utbildning:

(iii) kvinnors möjlighet till befordran inom olika områden av arbetslivet: (g) utbildning, återkommande utbildning. utbildnings- och informationsprogram som bör anordnas speciellt för kvinnor vars fär- digheter behöver förbättras och för dem som återinträder på arbetsmarknaden eller önskar ägna sig åt otraditionella yrken. I detta sam- manhang bör hänsyn tas i lika hög grad till ny teknologi och ekonomisk utveckling som till traditionell sysselsättning, under förutsätt- ning att de erbjuder kvinnor tillräckliga möj- ligheter att anpassa sig till ändrade anställ- ningskrav till följd av teknologisk förändring och möjligheter att få sysselsättning:

(h) fastställande av utbildningsbehov hos kvinnor i den informella sektorn. i städerna och på landsbygden i utvecklingsländerna. Utbildningskapaciteten bör utvecklas för att nå dessa kvinnor och utbildningsprogram bör utformas med vederbörlig hänsyn till deras utbildningsnivå och behovet att kunna fort- sätta att förtjäna sitt uppehälle medan de ge- nomgår utbildning. samt i enlighet med natio- nella förhållanden, till behovet av barnom- sorg. Personer i ansvarig ställning inom tradi- tionella institutioner och program bör få sär- skild utbildning för att tillgodose dessa grup- per;

(i) utöver tillhandahållande av yrkesutbild- ning, utveckling genom utbildningsinstitutio- ner och utbildningsprogram av förmågan att fatta beslut och intresse för utveckling i arbe- tet och karriärutveckling samt målformule- ring:

(i) realistiska och effektiva åtgärder på gräsrotsnivå vilket kräver full medverkan från de lokala företrädarnas sida. innefattan- de lämplig kvinnorepresentation. vid utveck- lingen av utbildningsprogram alltifrån plane- ringsstadict till genomförande och utvärde- ring. Aktiv medverkan på trepartsbasis bör eftersträvas på alla nivåer för att på ett realis-

59

needs realistically into account and obtain support for the measures envisaged;

(k) special programmes which should be implemented, where possible. with a view to responding to the needs of women belonging to marginalised groups, such as migrants, ref- ugees or minority—groups, and in order to overcome the obstacles in the way of these women due to lack of appropriate vocational training.

Equality of remuneration

3. It is essential to promote the full imple- mentation of the principle of equal remunera- tion for work of equal value (Equal Remu- neration Convention, 1951 (No. 100)) within the broader framework of equality of oppor- tunity and treatment between men and wom- en workers having regard to articles 7 (2), 7 (3) and 7 (4) of the 1975 Declaration. To achieve this goal— (a) where necessary national legislation or measures consistent with national law and practice should be introduced or broadened so as to ensure that all workers have the right to receive equal remuneration for work of equal value; (b) in addition, comprehensive implemen- tation machinery should be created to ensure the application to all workers of the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal value; (c) in accordance with national law and practice, investigation and complaint. ma- chinery should be available for all workers who should have the opportunity of obtaining expert advice and support in presenting their case; (d) employers” and workers” organisations should strengthen their efforts to implement equal pay provisions and particularly to re- view existing wage determination practices in order to ensure that criteria for job classifica- tion and evaluation are free from sex bias, and to promote public awareness, under- standing and acceptance of the principle of equal pay for work of equal value.

Prop. 1985/86: 141

tiskt sätt kunna ta hänsyn till behoven och erhålla stöd för de planerade åtgärderna;

(k) särskilda program som. där så är möj- ligt, bör genomföras för att motsvara beho- ven hos kvinnor som tillhör marginella grup- per, t.ex. invandrare, flyktingar eller minori— tetsgrupper och för att övervinna de hinder som står i vägen för dessa kvinnor på grund av att de saknar lämplig yrkesutbildning.

Lika län

3. Det är viktigt att främja fullständigt ge- nomförande av principen om lika lön för ar- bete av lika värde (195l års konvention (nr 100) om lika lön) inom den bredare ramen för jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare i fråga om möjligheter och behand- ling med hänsyn till artiklarna 7 (2), 7 (3) och 7 (4) i 1975 års deklaration. För att uppnå detta mål bör ta) vid behov nationell lagstiftning eller åt- gärderi enlighet med nationell lag och praxis införas eller utsträckas för att säkerställa alla arbetstagares rätt att få lika lön för arbete av lika värde;

(b) därutöver ett omfattande implemente- ringsmaskineri upprättas för att säkerställa att principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för arbete av lika vär- de tillämpas på alla arbetstagare;

(e) i enlighet med nationell lagstiftning och praxis en utrednings- och besvärsordning fin- nas tillgänglig för alla arbetstagare. som bör få möjlighet att erhålla expertråd och stöd då de lägger fram sin sak.

(d) arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio- ner öka sin ansträngningar att genomföra be- stämmelser om lika lön och särskilt granska gällande förfarande för fastställande av löner i syfte att säkerställa att de kriterier som an- vänds vid arbetsklassificering och arbetsvär- dering inte är könsdiskriminerande och främ- ja allmänhetens medvetenhet, förståelse och godtagande av principen om lika lön för arbe- te av lika värde.

60

Working conditions and environment

4. Measures to improve working condi- tions and environment for all workers should be guided by the Conclusions concerning fu- ture action in the field of working conditions and environment adopted by the Internation- al Labour Conference in 1984, and in particu- lar taking into consideration the provisions concerning hygiene, health and safety at work for women. Due attention should be paid— (i) in particular to those sectors and occu- pations employing large numbers of women; (ii) to the need to ensure proper applica- tion of relevant measures to all enterprises covered; (iii) to the desirability of extending the scope of such measures so that working con- ditions in sectors or enterprises hitherto ex- cluded. such as exportprocessing and free trade zones. may be appropriately regulated; (iv) to the need for national legislation to ensure that part-time. temporary, seasonal and casual workers as well as home-based workers, contractual workers and domestic workers suffer no discrimination as regards terms and conditions of employment and that further segregation of the labour market does not result.

5. As regards protective legislation- (a) women and men should be protected from risks inherent in their employment and occupation in the light of advances in scienti- fic and technological knowledge:

(b) measures should be taken to review all protective legislation applying to women in the light of up-to-date scientific knowledge and technoligical changes and to revise. sup- plement, extend, retain or repeal such legisla- tion according to national circumstances. these measures being aimed at the improve- ment of the quality of life and at promoting equality in employment between men and women;

(c) measures should be taken to extend special protection to women and men for types of work proved to be harmful for them, particularly from the standpoint of their so- cial function of reproduction, and such mea- sures should be reviewed and brought up to

Prop. 1985/86: 141

Arbetsvillkor och arbetsmiljö

4. Åtgärder för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för alla arbetstagare bör rätta sig efter de slutsatser beträffande framtida åtgärder i arbetslivet och arbetsmiljön som antogs år l984 av internationella arbetskon- ferensen och därvid bör särskilt beaktas be- stämmelserna i fråga om yrkeshygien och ar- betarskydd för kvinnor. Vederbörlig upp- märksamhet bör ägnas åt

(i) i synnerhet de näringsgrenar och yrken där det finns ett stort antal kvinnor;

(ii) behovet att säkerställa genomförandet av relevanta åtgärder i samtliga berörda före- tag;

(iii) att det är önskvärt att utsträcka åtgär- derna så att arbetsvillkoren inom sektorer el- ler företag som hittills stått utanför, såsom industrier i exportfrizoner, kan regleras på lämpligt sätt;

(iv) behovet av nationell lagstiftning för att säkerställa att deltids-, visstids-. säsong- och tillfälligt anställda liksom hemmabaserade och kontraktsbundna arbetstagare samt de som arbetar i arbetsgivarens hushåll inte missgynnas i fråga om arbetsvillkor och att inte en ytterligare uppdelning av arbetsmark- naden uppstår.

5. I fråga om skyddslagstiftning bör (a) kvinnor och män skyddas mot risker i arbetet mot bakgrund av de framsteg som gjorts i fråga om vetenskaplig och teknolo- gisk kunskap; (b) åtgärder vidtas för att granska all skyddslagstiftning som rör kvinnor mot bak— grund av vetenskapens senaste rön och tek- nologiska förändringar samt för att revidera. komplettera. utvidga, bevara eller upphäva sådan lagstiftning i enlighet med nationella förhållanden. Åtgärderna skall syfta nu att förbättra livskvaliteten och främja jämställd- het mellan män och kvinnor i arbetslivet:

(c) åtgärder vidtas för att bereda särskilt skydd för kvinnor och män i fråga om sådant arbete som visat sig vara skadligt för dem. i synnerhet med hänsyn till deras samhälleliga funktion att fortplanta släktet. och dessa åt- gärder bör regelbundet omprövas och göras

6l

date periodically in the light of advances in scientific and technological knowledge;

(d) studies and research should be under- taken into processes which might have a harmful effect on women and men from the standpoint of their social function of repro- duction, and appropriate measures, based on that research, should be taken to provide such protection as may be necessary.

6. Sexual harassment at the workplace is detrimental to employees” working condi- tions and to employment and promotion prospects. Policies for the advancement of equality should therefore include measures to combat and prevent sexual harassment.

Maternity protection

7. Consistent with the recommendations of the Plan of Action with a View to Promot— ing Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers adopted in 1975. mea- sures should be taken— (a) in the light of scientific knowledge and technological advance, to provide an adc- quate standard of maternity protection and benefits ensuring that mothers are not disad- vantaged in their occupational life. it being understood that the costs should be borne by social security or other public funds or by means of collective arrangements; (b) to ensure that all couples and indivi- duals have access to the necessary informa- tion. education and means to exercise their basic right to decide freely and responsibly on the number and spacing oftheir children.

8. Priority consideration should be given. as appropriate to national circumstances. to the gradual extension of maternity protection to women in all sectors of activity and enter- prises of all sizes. including women who are casual, temporary. part-time. subcontract and home-based workers as well as self-em- ployed and family workers: and to the strengthening of social security systems or other public or collective arrangements for the financing of maternity protection schemes.

Prop. 1985/86: 141

aktuella mot bakgrund av framstegen i fråga om vetenskaplig och teknologisk kunskap:

(d) undersökningar utföras och forskning bedrivas angående processer som kan ha skadlig inverkan på kvinnor och män med hänsyn till deras sociala funktion att fort- planta släktet. och lämpliga åtgärder på grundval av denna forskning bör vidtas för att åstadkomma nödvändigt skydd.

6. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen inverkar menligt på arbetstagarnas arbetsvill- kor och på deras anställnings- och beford- ringsmöjligheter. Handlingsprogram för främjande av jämställdhet bör därför även omfatta åtgärder för att bekämpa och för- hindra sexuella trakasserier.

Skydd vid havandeskap och barnsbörd

7. I enlighet med rekommendationerna i den år 1975 antagna aktionsplanen i syfte att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare bör åtgärder vidtas för att (a) i ljuset av vetenskaplig kunskap och teknologiska framsteg ge tillfredsställande skydd och förmåner vid havandeskap och barnsbörd som säkerställer att mödrar inte missgynnas i arbetslivet. varvid det förutsätts att kostnaderna skall bestridas genom social- försäkringssystem eller med andra offentliga medel eller genom kollektiva anordningar; (b) säkerställa att alla par och individer får tillgång till den information. den utbildning och de medel som erfordras för att utöva den grundläggande rättigheten att fritt och an- svarsfullt bestämma om antalet barn och av- ståndet mellan dem.

8. Särskilt uppmärksamhet bör med hän- syn till nationella förhållanden ägnas åt en gradvis utvidgning av skyddet vid havande- skap och barnsbörd så att det omfattar kvin- nor inom alla näringsgrenar och företag av alla storlekar, inklusive kvinnor som är tillfäl- ligt, visstids- och deltidsanställda. som arbe- tar med legotillverkning och utför arbete hemma liksom egna företagare och sådana som arbetar inom familjen. och åt att stärka socialförsäkringssystemen eller andra offent- liga eller kollektiva anordningar för finansi- ering av system för skydd vid havandeskap och barnsbörd.

62

Workers with family responsibilities

9. Member States should develop suitable arrangements to assist workers with family responsibilities by measures consistent with the provisions of the Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156), and Recommendation. 1981 (No. 165). All measures compatible with national condi- tions and possibilities should be taken to de- velop or promote child-care, family and other community services, public or private, to re- spond to the needs of workers with family responsibilities. 10. The burden of household and family responsibilities. which in most cases falls mainly on women, can be an obstacle to achieving equality of opportunity and treat- ment in employment. Supporting measures should be encouraged such as those designed to— (a) make it easier for workers to combine home and work responsibilities; (b) engender broader understanding of the principle of equality of opportunity and treat- ment for men and women workers and of the problems of workers with family responsibil- ities; (v) promote such education as will encour- age the sharing of family responsibilities be- tween men and women. Therefore, all necessary steps should be taken to ratify the Workers with Family Re- sponsibilities Convention, 1981 (No. 156). and to implement its provisions as well as those of the accompanying Recommendation (No. 165) with respect to the formulation of a national policy in this regard and to the mea- sures required concerning the employment and training of workers concerned, including their terms and conditions of employment, the provision of child-care and family ser- vices and facilities. social security and help in the exercise of family responsibilities.

Social security

11. In cases where women receive unequal social security benefits, specific measures to rcmedy this situation without adversely af- fecting existing rights may, as appropriate to national conditions and practice. include— (a) provision of adequate resources with a

Prop. 1985/86: 141

Arbetstagare med familjeansvar

9. Medlemsstaterna bör utveckla lämpliga anordningar för att bistå arbetstagare med familjeansvar genom åtgärder som är i över- ensstämmelse med 1981 års konvention (nr 156) och rekommendation (nr 165) om arbets- tagare med familjeansvar. Alla åtgärder som är förenliga med nationella förhållanden och möjligheter bör vidtas bör att utveckla eller främja barnomsorg. annan service för famil- jerna och annan social service, offentlig eller privat, för att tillgodose behoven hos arbets- tagare med familjeansvar. 10. Omsorgen om hushåll och familj, som i de flesta fall huvudsakligen faller på kvinnans lott, kan utgöra ett hinder för att uppnå jäm- ställdhet i arbetslivet. Stödjande åtgärder bör uppmuntras såsom sådana som syftar till att

(a) underlätta för arbetstagare att kombine- ra uppgifter i hemmet och i arbetslivet;

(b) skapa ökad förståelse för principen om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar— betstagare och för de problem som möter ar- betstagare med familjeansvar;

(c) främja sådan utbildning som uppmunt- rar en uppdelning av ansvaret för familjen mellan män och kvinnor.

Alla nödvändiga åtgärder bör därför vidtas för att ratificera 1981 års konvention (nr 156) om arbetstagare med familjeansvar och ge- nomföra bestämmelserna i såväl konven- tionen som i den kompletterande rekommen- dationen (nr 165) avseende utformning av en nationell politik i denna fråga och erforderliga åtgärder för sysselsättning och utbildning av berörda arbetstagare, däri inbegripet deras arbetsvillkor. barnomsorg och annan service och annat stöd för familjerna. social trygghet samt hjälp vid utövandet av familjeansvar.

Social trygghet

11. I de fall kvinnor ej erhåller samma so- cialförsäkringsförmåner kan med hänsyn till nationella förhållanden och praxis särskilda åtgärder för att avhjälpa detta utan att men- ligt påverka befintliga rättigheter innefatta (_a) tillhandahållande av tillräckliga re-

63

view to providing social security coverage appripriate to the needs of women workers;

(b) development of social security systems in such a way as to ensure equal treatment for men and women by prohibiting direct or indi- rect discrimination regardless of marital or family status; such systems should be moni- tored on a tripartite basis. as appropriate, at regular intervals in this respect:

(c) consideration being given to the gradu- al extension of social security coverage to workers hitherto not covered or only partly covered, including rural workers both male and female, and regardless or whether they are employed, self-employed or family work- ers.

Participation

12. In order to ensure that women”s rights and needs are taken into account— (a) every effort should be made to ensure full participation of women in decision-mak- ing processes at all levels; (b) measures should be taken to remove obstacles to freedom of association and the exercise of trade union rights by men and women workers in accordance with the Free— dom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), the Right to Organise and Collective Bargain- ing Convention, 1949 (No. 98). and the Rural Workers” Organisations Convention, 1975 (No. 141); (c) every effort by the organisations con- cerned should be made to increase the num- ber of women members and officers of trade unions and co-operatives and, through edu- cation, to make these organisations more aware of the specific problems met by wom- en workers in achieving equality of opportu- nity and treatment and the measures needed to overcome them;

(d) positive action should be taken by gov- ernments. employers” and workers” organisa- tions to ensure that women have access to all positions and participate fully with men in social. economic and political life, as well as

Prop. 1985/86: 141

surser för att ge ett socialförsäkringsskydd som motsvarar de kvinnliga arbetstagarnas behov;

(b) utveckling av socialförsäkringssystem så att lika behandling av män och kvinnor säkerställs genom förbud mot direkt eller in- direkt diskriminering oavsett civilstånd eller familjeförhållanden; sådana system bör över- vakas på trepartsbasis och, i förekommande fall. med jämna mellanrum;

(c) därvid bör övervägas en gradvis utvidg- ning av socialförsäkringsskyddet till arbetsta- gare som hittills inte omfattats eller endast delvis omfattats av sådant skydd, däri inbe- gripna både manliga och kvinnliga arbetsta- gare på landsbygden, och oberoende av om de är anställda. egna företagare eller utför arbete inom familjens företag.

Deltagande

12. För att säkerställa att hänsyn tas till kvinnornas rättigheter och behov bör

(a) varje ansträngning göras för att säker- ställa kvinnornas fulla deltagande i besluts- processen på alla nivåer:

(b) åtgärder vidtas för att undanröja hinder för föreningsfriheten och manliga och kvinn- liga arbetstagares utövandc av fackliga rättig- heter i enlighet med 1948 års konvention ("nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organi- sationsrätten, 1949 års konvention (nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva för- handlingsrätten samt 1975 års konvention (nr 141) om organisationer av arbetande på landsbygden;

(c) varje ansträngning göras från de berör- da organisationernas sida för att öka antalet kvinnliga medlemmar och funktionärer i fackföreningar och kooperativ och genom ut- bildning göra dessa organisationer mer med- vetna om de speciella problem som kvinnliga arbetstagare möter på vägen mot jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling och om åtgärder som behövs för att övervinna dessa problem;

(a') konkreta åtgärder vidtas av regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att säkerställa att kvinnor får tillträde till alla befattningar och på samma villkor som männen deltar i det sociala. ekonomiska och

64

in public institutions and bodies. including at the national and international levels;

(e) workers” and employers” organisa- tions, and where appropriate women”s or- ganisations and government institutions spe- cialising in issues of concern to women, should be consulted on issues which particu- larly affect women, at the decision-making and implementation stages.

Administrative arrangements to promote equality ofopportunity and treatment

13. Measures should be taken, as appro- priate to national circumstances and condi— tions. to establish, if necessary, national tri- partite machinery on the status of women workers and to strengthen national equal op- portunity bodies in order to stimulate action aimed at promoting equality of opportunity and treatment for women in economic and social life— (a) such bodies should also develop and co-ordinate research and statistics, planning, programming and action on equality of op- portunity and treatment of women workers, disseminate knowledge and information per- taining to women's preparation for work life and their integration in the workforce. and provide a mechanism for systematic consul- tation with employers' and workers' organi- sations; (b) such bodies should have adequate re-

sources and staff to enable them to carry out .

the above tasks;

(c) such bodies should be placed at a level that enables them effectively to monitor achievements with respect to women work- ers and, where necessary. to influence or stimulate the initiation of relevant pro- grammes in other parts of the government administration.

Improving the data base

14. As existing statistics often fail to re- flect accurately women's participation in the labour force, efforts should be made to im- prove statistical data collection and their ana- lysis so as to reflect more fully the contribu- tion of women to productive activities and other aspects of their employment. As re- gards in particular the measurement of their

Prop. 1985/86: 141

politiska livet samt medverkar i offentliga in- stitutioner och organ på såväl nationell som internationell nivå;

(e) arbetstagar- och arbetsgivarorganisa- tioner och. där så är lämpligt, kvinnoorgani- sationer och statliga organ som handhar kvin- nofrågor rådfrågas på besluts- och genomfö- randestadiet i frågor som särskilt berör kvin- nor.

Administrativa anordningar för att främja lika möjligheter och behandling

13. Åtgärder bör vidtas med hänsyn till na- tionella förhållanden för att vid behov upprät- ta ett nationellt trepartistiskt maskineri för frågor rörande de kvinnliga arbetstagarnas ställning och för att stärka nationella jäm- ställdhetsorgan i syfte att stimulera åtgärder som syftar till att främja lika möjligheter och lika behandling för kvinnor i det ekonomiska och sociala livet: (a) dessa organ bör även utveckla och samordna forskning och statistik, planering. programutformning och åtgärder avseende lika möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare. sprida kunskap och information om kvinnors förberedelse för arbetslivet och deras integrering i arbetskraften samt skapa ett system för systematiskt samråd med ar- betsgivar- och arbetstagarorganisationer;

(b) dessa organ bör ha tillräckliga resurser och tillräckligt stor personal för att de skall kunna utföra ovannämnda uppgifter;

(c) dessa organ bör placeras på en nivå som gör det möjligt för dem att på ett effek- tivt sätt övervaka de resultat som uppnåtts med avseende på kvinnliga arbetstagare och. där så är nödvändigt, påverka eller stimulera införandet av relevanta program inom andra delar av den statliga förvaltningen.

Förbättrad statistik

14. Eftersom tillgänglig statistik ofta miss- lyckas att korrekt återge kvinnors förvärvs- frekvens bör ansträngningar göras för att för- bättra insamlandet av statistiska data och analys av dessa för att därigenom mera full- ständigt spegla kvinnornas medverkan i det ekonomiska livet och andra aspekter på deras sysselsättning. Särskilt i fråga om mätning av

65

participation in the labour force. employ- ment, unemployment and underemployment. due regard should be had. inter alia. to the recommendations of the l3th International Conference of Labour Statisticians. Action should be taken to improve quantitative and qualitative information on the situation of women on the labour market and the assess- ment of the impact of policies to combat un- employment and to promote the employment of women in order to be able to monitor pro- gress in combating segregation in employ- ment and identify female unemployment trends more accurately.

II. Action by the ILO

15. In the light of the conclusions emerg- ing from the general discussion. the Commit- tee recommends that the Conference invites the ILO Governing Body to— (a) consider the possible need for addition- al standards on equality of opportunity and treatment. with a view to incorporating, supplementing and updating. as necessary, relevant provisions in existing standards and. when elaborating new standards, bear in mind the interests of women workers, for example coverage of part-time and tempo- rary work; (b) consider as a possible new item for fu- ture standard setting the situation of home- based workers and contract workers.

16. Future action by the Office should in- clude the following- (a) protective instruments, for example the Night Work (Women) Convention (Re- vised), 1948 (No. 89), should be reviewed periodically to determine whether their pro- visions are still adequate and appropriate in the light of experience acquired since their adoption and of scientific and technical infor- mation and social progress; (b) the ILO should continue to co-operate with the United Nations in the consideration of the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina- tion against Women (1979). and taking ac- count ofthe relevant parts of the Convention,

Prop. 1985/86: 141

deras förvärvsfrekvens. sysselsättning. ar- betslöshet och undersysselsättning bör ve- derbörlig hänsyn tas till bl.a. rekommenda- tionerna från den trettonde internationella ar- betsmarknadsstatistikerkonferensen. Åtgär- der bör vidtas för att förbättra den kvantita- tiva och kvalitativa informationen om kvin- nornas situation på arbetsmarknaden och ut- värderingen av de effekter som programmen för bekämpning av arbetslöshet och främ- jande av sysselsättning av kvinnor har fört med sig för att kunna övervaka framstegen i fråga om bekämpandet av segreringen i ar- betslivet och mer exakt identifiera arbetslös- hetsutvecklingen bland kvinnor.

II. Åtgärder från ILO:s sida

15. Mot bakgrund av slutsatserna från den allmänna debatten föreslår utskottet att kon- ferensen anmodar ILO:s styrelse att

(a) överväga ett eventuellt behov av ytter- ligare normer rörande lika möjligheter och lika behandling i syfte att vid behov införliva,- komplettera och uppdatera tillämpliga be- stämmelser i nuvarande normer och vid utar- betandet av nya normer beakta de kvinnliga

arbetstagarnas intressen, t.ex. deltids- och visstidsarbete;

(b) överväga att ta upp de hemmabaserade och kontraktsbundna arbetstagarnas situa- tion som en ny fråga för det framtida normar- betet.

16. I internationella arbetsbyråns framtida verksamhet bör följande ingå: (a) instrument som föreskriver skydd, t. ex. 1948 års konvention (nr 89) (reviderad) om kvinnors nattarbete, bör periodiskt ses över för att fastställa huruvida bestämmel- serna fortfarande är adekvata i ljuset av de erfarenheter som vunnits sedan de antogs och i ljuset av vetenskapliga och tekniska kunskaper samt socialt framåtskridande; ("b) ILO bör fortsätta sitt samarbete med Förenta nationerna beträffande granskningen av genomförandet av 1979 års konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och med beaktande av relevanta de- lar av konventionen fortsätta att lämna in

66

should continue to submit reports on its ap- plication in areas falling within the scope of ILO activities, including those relating to ILO standards on equality of opportunity for men and women in employment;

(c) the question of equal opportunity and treatment for men and women workers should be taken into account when preparing the agendas of regional conferences and advi- sory committee sessions and meetings of In- dustrial and analogous Committees;

(d) continuing research designed to identi- fy the situation and problems of women workers in all conutries including—

(i) the specific positive or negative im- pact on women of major trends and devel- opments, such as technological change;

(ii) the situation of women working in rural areas, in the urban informal sector of developing countries and in export-pro- cessing and free trade zones;

(iii) the special problems of women mi- grants, refugees, the disabled and other vulnerable groups;

(iv) the review of policies and pro- grammes designed to overcome the diffi- culties met by women workers. including practical approaches to the elimination of sex-based discrimination. 17. The ILO should contribute to the col- lection of improved data and continue its publications concerning women workers in different parts of the world—

(a) by reviewing and evaluating the use of new and existing concepts and definitions for measuring labour force participation, em- ployment, unemployment and underemploy- ment, with breakdowns according to sex. These should be supplemented by sufficient- ly detailed statistics on industrial and occupa- tional characteristics. wages, conditions of work and related topics for women and men workers separately;

(b) by surveying and disseminating infor- mation on new approaches to the measure- ment of women's participation in the econo- my and their contribution to meeting basic needs and to the economy in general.

Prop. 1985/86: 141

rapporter om konventionens tillämpning inom områden som faller inom ramen för ILO:s verksamhet. däri inbegripet sådana som avser ILO:s normer om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet:

(c) frågan om lika möjligheter och lika be- handling för manliga och kvinnliga arbetsta- gare bör beaktas då dagordning förbereds för regionala konferenser och sammanträden med rådgivande kommittéer samt för möten med industrikommitte'er och liknande kom- mittéer;

(a') fortsatt forskning för att identifiera de kvinnliga arbetstagarnas situation och pro- blem i alla länder innefattande

(i) särskilda positiva eller negativa ef- fekter för kvinnor i samband med viktigare förändringar och utveckling, t. ex. teknolo- gisk förändring;

(ii) situationen för kvinnor som arbetar på landsbygden. i den informella sektorn i utvecklingsländernas städer och inom ex- portfrizoner;

(iii) särskilda problem som rör kvinnliga invandrare. flyktingar, handikappade och andra svaga grupper;

(iv) granskning av riktlinjer och program som syftar till att övervinna de svårigheter som kvinnliga arbetstagare möter, inklusi- ve praktiska åtgärder för att avskaffa köns— diskriminering. 17. ILO bör bidra till att samla in bättre in— formation och fortsätta att utge publikationer i frågor som rör kvinnliga arbetstagare i olika delar av världen

(a) genom att granska och utvärdera an- vändningen av nya och befintliga begrepp och definitioner för mätning av arbetskrafts- deltagande, sysselsättning. arbetslöshet och undersysselsättning med uppdelning på kön. Dessa bör kompletteras med tillräckligt detal- jerad statistik för kvinnliga respektive man- liga arbetstagare beträffande näringsgren och yrke. löner. arbetsvillkor och närliggande ämnen:

(b) genom att övervaka och sprida infor- mation om nya metoder att mäta kvinnors deltagande i det ekonomiska livet och deras bidrag till tillgodoseendet av basbehoven och till ekonomin i största allmänhet.

67

18. Efforts should be made—— (a) to develop technical co-operation ac- tivities in favour of women workers through the design and execution of projects and through the inclusion in other projects, wher- ever necessary, of components intended to serve their needs Or through ensuring the full participation of Women in projects of com- mon interest to men and women including the development of creches and child-care facili- tres; (b) to reinforce the capacity of the ILO to implement the policy aims of technical co- operation programmes in favour of women and to ensure that the needs of working wom- en receive due attention in all aspects and all areas of work of the Office. including em- ployment, training. industrial relations, la- bour legislation and administration. social se- curity and other related problems;

(c) to examine the possible direct and indi- rect impact on women and their activities of all projects, so as to avoid undesirable ef- fects:

(d) to develop. implement and evaluate in- novative projects for women belonging to disadvantaged groups in co-operation with any work which is already being done for those groups in order to improve the possibil- ity of their integration in the workplace;

(e) to involve the women concerned in the selection, design. implementation and evalu- ation of the projects;

(f) to strengthen the capacity of the ILO's organisational structures at headquarters and at the regional levels to deal with women workers” questions and to develop appropri- ate technical co-operation programmes;

(g) to promote technical co-operation among developing countries through encour- aging exchanges of experience at the regional or inter-regional levels between persons in- volved in programmes and projects for wom- en workers, and enabling such persons to studythose experiences at first hand:

(h) to disseminate information in various languages. Information should be easily ac- cessible through a variety of means. includ-

Prop. 1985/86: 141

18. Ansträngningar bör göras för att (a) utveckla tekniskt samarbete till förmån för kvinnliga arbetstagare genom utformning och genomförande av projekt och genom in- förande i andra projekt, då så är nödvändigt, av komponenter avsedda att tillgodose deras behov eller genom att säkerställa kvinnornas fulla deltagande i projekt som är av gemen- samt intresse för både män och kvinnor, däri inbegripet utbyggnad av barnomsorgen;

(b) stärka ILO:s möjlighet att genomföra den politiska målsättningen för de tekniska samarbetsprogrammen till förmån för kvin- nor och se till att de förvärvsarbetande kvin- nornas behov verkligen uppmärksammas i alla aspekter och inom alla områden av by- råns arbete. däri inbegripet sysselsättning. utbildning. förhållandet mellan arbetsmark- nadens parter. arbetslagstiftning och arbets- marknadsadministration, social trygghet och andra närliggande problem;

(c) undersöka alla projektens eventuella direkta och indirekta effekt för kvinnor och deras verksamhet för att undvika oönskade effekter;

(d) utveckla. genomföra och utvärdera nya projekt för kvinnor som tillhör eftersatta grupper i samverkan med insatser som redan görs för dessa grupper i syfte att förbättra deras möjligheter att integreras på arbetsplat- sen;

(e) ta med berörda kvinnor vid val, ut- formning, genomförande och utvärdering av projekten;

(f) förbättra ILO:s möjligheter att på hu- vudkontoret och på regional nivå behandla frågor som berör kvinnliga arbetstagare och utveckla lämpliga program för tekniskt sam- arbete:

(g) främja tekniskt samarbete mellan ut- vecklingsländer genom att uppmuntra utbyte av erfarenheter på regional eller interregional nivå mellan personer som håller på med pro- gram och projekt för kvinnliga arbetstagare och göra det möjligt för sådana personer att i första hand studera dessa erfarenheter:

(Ir) sprida information på olika språk. In- formationen bör vara lätt tillgänglig genom olika metoder. innefattande databaser. au-

68

ing computerised data bases. audio-visual materials. serial publications. information sheets and monographs;

(1) to encourage a larger number of women to seek employment as technical co-opera- tion experts;

(1) to ensure that the ILO sets an example in all its services and structures in the imple- mentation of equality of opportunity and treatment between men and women. in par- ticular—

(i) by providing child-care facilities to ensure the widest participation of women in its conferences. meetings and other ac- tivities;

(ii) by bringing the terms used in its ba- sic texts and documents into line with the principle of equal participation in order to avoid the use of terms which apply to one sex only.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986

Prop. 1985/86: 141

diovisuellt material, periodiska publika- tioner, informationsblad och monografier;

(i) uppmuntra ett större antal kvinnor att söka anställning som tekniska samarbetsex- perter;

(i) säkerställa att ILO föregår med gott ex- empel inom hela sin organisation då det gäller genomförandet av jämställdhet mellan män och kvinnor särskilt

(i) genom att tillhandahålla anordningar för barnomsorg för att säkerställa största möjliga deltagande av kvinnor i organisa- tionens konferenser, möten och andra akti- viteter;

(ii) genom att bringa de uttryck som an- vänds i bastexter och basdokument i över- ensstämmelse med principen om lika delta- gande för att undvika användning av ut- tryck som endast är tillämpliga på det ena könet.

69