Prop. 1985/86:26

om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt administrativt bistånd

1985/86: 26

om godkännande av en överenskommelse

mellan Sverige och Det Förenade prop. Konungariket Storbritannien och Nordirland 1985/86136 om ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter

Regeringens proposition w w

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur rcgeringsprotokollet den 3 oktober l985.

På regeringens vägnar

Olof Palme

Mats Hellström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I prepositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord— irland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Överenskommelsen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterua säkerställa en cf- fektiv tillämpning av tullagstiflningen och att underlätta beivrandet av överträdelser av denna.

Prop. 1985/86: 26

lx)

Utrikesdepartemcntet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 oktober 1985.

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist. Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peter- son. Andersson, Bodström, Gradin, Dahl, R. Carlsson. Holmberg, l—lell- ström, Thunborg, Wiekbom

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter

] Inledning

Förhandlingar under hösten och vintern 1984/85 mellan Sverige och Stor- britannien och Nordirland har lett till enighet om ett förslag till överens- kommelse om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Förslaget bör i engelsk och svensk text fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

Regeringen beslöt den 2 maj 1985 att förslaget till öVerenskommelse skulle undertecknas. Detta skedde samma dag.

2. Föredraganden Bakgrund

Den kontroll av resande- och varutratiken, som tullverkct har att utföra för att hindra smuggling och beivra ekonomisk brottslighet, har blivit en alltmer krävande uppgift. En av orsakerna till detta är att den ekonomiska brottsligheten liksom smugglingen av främst narkotika i ökad utsträckning tenderar att organiseras internationellt. Mellanstatligt administrativt bi- stånd i tullfrågor är en metod att möta denna utveckling.

Sverige har i likhet med Storbritannien och Nordirland anslutit sig till tullsamarbetsrädets Customs Co-operation Council (CCC) — rekom- mendation den 5 december 1953 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Enligt denna gäller bl. a. att tullmyndigheten i en medlemsstat på begäran av tullmyndigheten i en annan medleistat skall övervaka försändelser av varor som är föremål för omfattande smuggling. Vidare skall tullmyndigheterna tillhandahålla varandra upplysningar om smugg- ling som är föremål för undersökning i någon annan av medlemsstaterna samt om nya metoder och medel för tullbedrägerier och översända de rapporter och utredningar om brottstyper som kan antas vara av värde för andra medlemsstater.

Sverige har även antagit andra rekommendationer av tullsamarbetsrå- det. Så gäller i fråga om en rekommendation den 8 juni 1967 om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Nämnda rekommendation har den 22 maj 1975 ersatts av en ny rekommendation i samma ämne.

I samband med att Sverige beslöt att anta sistnämnda rekommendation godkändes för svensk del också en den 9 juni 1977 av CCC antagen konvention (den s.k. Nairobikonventionen, prep. 1982/83: 35, SkU 10, rskr 121 , SFS 1983: 682) om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, jämte vissa konventionsbilagor. Med tullbrott avses därvid varje överträdelse eller försök till överträdelse av en författ— ningshestämmelse som gäller införsel, utförsel eller transitering av varor och vars efterlevnad övervakas av tulladministrationerna.

En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen antogs av CCC den Sjuni 1971. Enligt denna gäller bl. a. att medlemsstaternas tullmyndigheter utan begäran och utan dröjsmål skall lämna andra berörda tullmyndigheter alla tillgängliga upplysningar om gärningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen. Nya medel eller metoder som används för illegal handel med angivna och nya produkter, vilka förekommer vid sådan handel, skall vidare rapporteras. Sverige har antagit också denna rekommendation.

Sverige har ingått bilaterala avtal om tullsamarbete med Förbundsrepub- liken Tyskland är 1972 (jfr prop. 1973: 117, SkU 36, rskr 194 och prop. 1975/76: 74, SkU 16, rskr 53, SFS 1976: 929), med Frankrike är 1983 (jfr prop. 1983/84: 93, SkU 23, rskr 146, SFS 1985:79) samt med Nederlän- derna tidigare detta år (jfr prop. 1984/85: 183, SkU 56, rskr 284).I—1ärutöver har Sverige ingått ett multilateralt avtal i samma ämne med de nordiska länderna (jfr prop. ]980/81: 169, SkU 53, rskr 315, SFS 1982: 801). Samtliga

Prop. 1985/86: 26

'.AJ

Prop. 1985/86: 26 dessa avtal. liksom det föreliggande förslaget till överenskommelse, har hämtat sina väsentliga drag från ett modellavtal som utarbetats av CCC.

|__—___”-.— __

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna en överenskommelse mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordir- land om ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndig- heter.

Skälen för mitt förslag: Den nu aktuella överenskommelsen syftari likhet med den västtyska, den nordiska. den franska och den nederländska överenskommelsen till att genom samarbete mellan de berörda tullmyn- dighetcrna säkerställa en effektiv tillämpning av tullagstiftningcn och till att underlätta beivrandet av överträdelser av densamma. Detta skall ske genom utväxling av tillgänglig information, genom utredningsarbete eller särskild övervakning för avtalspartens räkning, m. m. I likhet med vad som gäller enligt den franska och den nederländska, men till skillnad från den nordiska och den västtyska överenskommelsen, omfattar inte den svensk- brittiska överenskommelsen bistånd vid indrivning av tullar, skatter eller andra avgifter för den andra statens räkning (paragraf 2).

Bistånd inom ramen för nu ifrågavarande överenskommelse får lämnas i enlighet med den anmodade statens lagstiftning och inom ramen för dess tullmyndighets befogenheter och resurser (paragraf 2). Med "'tullagar” avses enligt paragraf 1 bestämmelser i lag eller annan författning rörande import, export eller transitering av varor, vare sig det gäller tullar, skatter eller andra avgifter eller det är fråga om förbud, restriktioner eller kontroll. Liksom i fråga om den vättyska, den franska, den nederländska och den nordiska överenskommelsen är tullmyndigheterna inte skyldiga att lämna det överenskomma biståndet i de fall då det skulle strida mot den egna statens suveränitet, säkerhet, allmänna rättsptincipcr eller andra väsent- liga intressen. Bistånd kan också helt eller delvis vägras om lämnande därav skulle innebära en kränkning av en industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet (paragraf 15).

Vid sidan av vad som förstås med "public order" vilket översatts med allmänna rättsprinciper, har på brittisk begäran fastlagts att bistånd kan vägras om detta skulle anses strida mot den anmodade statens "public policy”. Härmed avses — utöver vad som kan betecknas som allmänna rättsprinciper —- den enligt brittisk rättsuppfattning fundamentala princi- pen att i varje enskilt fall förbehålla Sig rätten att vid prövning av huruvida viss information skall lämnas ut göra en avvägning mellan. å ena sidan. intresset att uppgifter som lämnats till en myndighet inte röjs för utomstå- ende, och å andra sidan. intresset att. landets lagar följs.

Enligt min mening möjliggör överenskommelsen ett effektivt samarbete mellan de båda länderna på tullomrädet. Jag förordar därför att överens- kommelsen godkänns.

Någon kompletterande lagstiftning för det bistånd som den nu aktuella överenskommelsen avser krävs inte. Jag finner emellertid likväl att riksda- gens godkännande bör inhämtas. Skulle ändringar i överenskommelsen

framdeles aktualiseras, ankommer det på regeringen att godkänna dem, om de inte är av sådan beskaffenhet att frågan skall underställas riksdagen.

Den grundläggande lagstiftning som bedömts erforderlig för att i Sverige lägga förhållandena till rätta för administrativt samarbete med utländsk tullmyndighet har genomförts i samband med det tidigare nämnda svensk- tyska tullsamarbctsavtalet. Sålunda innehåller lagen (1973: 431) om utred- ning angående brott mot utländsk tullag ett bemyndigande för regeringen att föreskriva att bistånd för utredning angående brott mot utländsk tullag skall lämnas främmande stat genom svensk tulltnyndighct, i den mån det påkallats av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra, utreda och beivra brott mot utländsk tullag.

] detta sammanhang kan också erinras om 1 kap. 3 & tredje stycket sekretesslagen (1980: 100) som innebär att uppgift som omfattas av sekre- tess inte fär röjas för utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. Om riksdagen godkänner överenskommelsen bör således genom en förordning slås fast att den svenska tulladministrationen skall lämna uppgifter i enlig- het med bestämmelserna i överenskommelsen.

Jag vill tillägga att lagen (1965: 94) om polisregister rn. rn. nyligen har kompletterats med vissa bestämmelser som rör frågan om tullens rätt att föra egna spaningsregister. Bestämmelserna som tagits in i en ny 10aå i nyss nämnda lag har trätt i kraft den I mars 1985 (prop. 1984/85: 19, JuU 12, rskr 103, SFS 1985: 7). Den nya regleringen om tullens spaningsregister har utformats efter mönster av vad som gäller för polisregister. Frågan om sekretess för uppgifter i tullens spaningsregister regleras i 7 kap. 175 sekretesslagen (ändrad genom SFS 1985: 8). Av denna paragraf följer bl. a. att sekretess gäller för uppgifter som har tillförts det, aktuella registret och att beträffande utlämnande av sådana uppgifter gäller vad som är föreskri- vet i lagen om polisregister m.m. och i förordning som har stöd i lag. 1 10215 tredje stycket nyss nämnda lag föreskrivs sålunda att regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen får förordna att uppgifter skall lämnas från register enligt paragrafen, om uppgifterna be- hövs för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller någon svensk tullmyn- dighet har enligt överenskommelse med främmande stat. Om riksdagen godkänner överenskommelsen kan således genom förordning fastläggas att den svenska tullmyndigheten får lämna uppgifter från ifrågavarande regis- ter.

Bruket av upplysningar och handlingar som kommer den mottagande tullmyndigheten till del behandlas i paragraf 13. Punkten 1 fastläggcr att den mottagande myndigheten endast får använda informationen för över— enskommelsens syften. För spridning och annan användning krävs förutom att den egna lagstiftningen tillåter det - samtycke från den myn-

Pr0p. 1985/86: 26

Prop. 1985/86: 26

dighet som lämnat informationen. Bestämmelsen är tillkommen för att säkerställa ett fritt utbyte av information tullmyndigheter-na emellan. Sckrctesskyddet för mottagen information tas upp i punkten 2. För behandlingen av de uppgifter som från Storbritannien lämnas till den svenska tulladministrationen innebär överenskommelsen här att det svens- ka sekretcsskyddet för handlingar och upplysningar av samma slag gäller.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt ad- ministrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Memorandum of Understanding

between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Sweden regarding mutual administrative assistance between their customs authorities

The Government ofthe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Sweden

Considering that eontravention of customs laws is detrimental to the economic, fiscal and social interests of their respective coun- tries:

Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, taxes and other charges collected on the importa- tion or exportation of goods and a proper implementation of provisions of prohibition, restriction and control:

Convinced that efforts to prevent the con- travention of customs laws and to achieve greater aeeuracy in the collection of customs dulies would be made more effective through co-operation between their customs authori- tics;

Having regard to the Recommendation of the Customs Co-opcration Council on mutual administrative assistance (5 December 1953);

Have reached the following understanding:

Definitions Paragmph 1

For the purposes of this Memorandum of Understanding

a The term 'State' means one of the States whose Governments are signatory hereto:

b The term ”customs laws” means provi- sions laid down by law. regulation or admin- istrative" practice concerning the importation, exportation and transit of goods, whether re-

Prop. 1985/86: 26

Överenskommelse

Bilaga

mellan Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter.

Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering

som beaktar att överträdelser av tullagarna skadar deras respektive länders ekonomiska, fiskala och sociala intressen;

som beaktar vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande av tullar, skatter och an- dra avgifter som uppbärs på import eller ex— port oeh en korrekt tillämpning av föreskrif- ter om förbud, restriktioner och kontroll;

som är övertygade om att bemödanden att förhindra överträdelser av tullagar och att uppnå större noggrannhet i tulluppbörden skulle bli effektivare genom samarbete mel- lan deras tullmyndigheter;

som uppmärksammar tullsamarbctsrådets rekommendation om ömsesidigt administra— tivt bistånd av den 5 december 1953;

har kommit överens om följande.

Definitioner Paragraf I

I denna överenskommelse avses med

a. termen "stat" en av de stater vars re- gering undertecknat överenskommelsen;

b. termen ”tullagar" föreskrifter i lagar eller andra författningar eller tillämpnings- föreskrifter rörandc import, export eller tran- sitering av varor vare sig det gäller tullar,

Prop. 1985/86: 26

lating lo customs duties, taxes or any other charges, or to measures of prohibition, re- striction or control.

c The term ”customs authority" means for the Kingdom of Sweden thc: Board of Customs (Generaltullstyrelsen), and for the United Kingdom Her Majesty's Customs and Excise.

Scope Paragmplt 2

I. The Governments will, through their customs authorities and in accordance with the provisions set out in this Memorandum, afford each other mutual assistance

a in order to ensure that customs laws are properly observed;

b in order to prevent, investigate and re- press eontravention of customs laws:

c in cases concerning delivery of docu- ments regarding application ofcustoms laWs.

2. Assistance within the framework of this Memorandum will be rendered in accordance with the laws and legal provisions of the re— quested State and within the competence and resources of the customs authority.

3. This Memorandum does not provide for the recovery of customs duties, taxes and any other charges.

Surveillance of persons, goods and means of transport

Paragraph 3

The customs authorities will either sponta- neously or on request maintain special sur- veillance over inter alia:

& persons known or suspected of contra- vening the customs laws of the other State;

b any means of transport which has been, or is suspcctcd of being, used in eontravening the customs laws of the other State;

c movement of goods which are reported by the customs authority of the other State as giving rise to substantial illicit traffic into or from its territory.

skatter eller andra avgifter eller är fråga om förbud, restriktioner eller kontroll;

c. termen "tullmyndighet" i Konungariket Sverige generaltullstyrelsen, och i Det Före- nade Konungariket Her Majesty's Customs and Excise.

Tillämpningsområde Para graf?!

]. Regel—ingame skall, genom sina tullmyn- digheter och i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse, lämna varandra ömsesidigt bistånd

a. i syfte att säkerställa att tullagarna ve- derbörligen efterlevs;

b. i syfte att förhindra, utreda och beivra överträdelser av tullagarna;

e. i ärenden angående delgivning i sam- band med tillämpning av tullagarna.

2. Bistånd enligt denna överenskommelse skall lämnas i enlighet med den anmodade statens lagar och andra författningar och inom ramen för tullmyndighetens befogen- heter och resurser.

3. Denna överenskommelse avser inte in— drivning av tullar. skatter eller andra avgifter.

Övervakning av personer, varor och transportmedel

Para gra f'3

Tullmyndigheterna skall. självmant eller på begäran, särskilt övervaka bl.a.

a. personer som är kända för eller miss- tänkta för att överträda den andra statens tullagar;

b. transportmedel som har använts eller som misstänks för att användas vid överträ- delser av den andra statens tullagar',

c. varurörelser som av den andra statens tullmyndighet rapporteras ge upphov till be- tydande olovlig trafik till eller från dess om— råde.

Communication of Information Paragraph 4

]. 'l'he customs authorities of the States will, upon request, supply to each other all information which may help to ensure accu- racy in:

a the collection of customs duties and oth- er import and export charges and, in particu- lar, information which may help to assess the value of goods for customs purposes and to establish their tariff classification;

b the implementation ofimport and export prohibitions and restrictions;

e the application of rules of origin not cov- ered by other arrangements.

2. If the authority so requested does not have the information asked for, it will seek that information in accordance with the pro— visions ofits customs laws.

Paragraph 5

The customs authority of one State will, upon request, supply to the customs author- ity of the other State, information concerning the following matters:

a whether goods which are imported into one State have been lawfully exported from the other State;

b whether goods which are exported from one State have been lawfully imported into the other State.

Para graph 6

1; The customs authority of one State will, on its own initiative or upon request, supply to the customs authority of the other State all information likely to be of use to it relating to eontravention of the customs laws and, in particular, regarding:

a persons known or suspected of contra- vening the customs laws of the otiter State;

b new ways and means employed in com— mitting contraventions of customs laws;

c goods known to be the subject of illieit traffic;

Prop. l985/86: 26

Utbyte av upplysningar Paragraf 4

]. Statcrnas tullmyndigheter skall, på be— gäran, lämna varandra alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa noggrannhet vid

a. uppbörd av tullar och andra import- och exportavgifter, och särskilt upplysningar som kan vara till hjälp vid tullvärdebcstämning och klassificering enligt tulltaxan;

b. tillämpning av bestämmelser om im- port- och exportförbud och restriktioner;

c. tillämpning av ursprungsregler som inte omfattas av andra arrangemang.

2. Om den anmodade myndigheten inte har de efterfrågade upplysningarna. skall den söka inhämta dessa i enlighet med föreskrif— terna i sina tullagar.

Paragraf 5

Den ena statens tullmyndighet skall. på be- gäran, lämna den andra statens tullmyndighet upplysningar i följande frågor:

3. huruvida varor som importeras till en stat har exporterats lagligt från den andra staten;

b. huruvida varor som exporteras från en stat har importerats lagligt till den andra sta- ten.

Paragraf 6

1. Tullmyndigheten i den ena staten skall, självmant eller på begäran. lämna den andra statens tullmyndighet alla upplysningar som denna kan ha nytta av vid beivrandc av över- trädelser av tullagarna och särskilt upplys- ningar om a. personer som är kända för eller miss- tänkta för överträdelser av den andra statens tullagar; b. nya hjälpmedel eller metoder som an- vänds vid överträdelser av tullagar; c. varor som är kända för att vara föremål för olovlig trafik;

Prop. 1985/86: 26

d means of transport suspected of being used to commit eontraventions of customs laws in the other State.

2. The customs authority of one State will supply the customs authority of the other State with copies of, or extracts from, reports prepared by its investigation services de- scribing any methods of fraud used.

Paragraph 7

The customs authority of one State will, on its own initiative or upon request, supply to the customs authority of the other State re- ports, records of evidence or certilied copies of documents giving all available information on transactions, detected or planned, which constitute or appear to constitute a contra— vention of the customs laws of that. State.

Paragrap/t 8

The documents provided for in this Memo- randum may be replaced by computerised information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilisation of the materi- al should be supplied at the same time.

Paragraph 9

]. Original files and documents will be re- quested only in cases where certified copies would be insufficient.

2. Files and documents which have been transmitted will be returned at the earliest opportunity.

Investigations Paragrap/t 10

1. If the customs authority of one State so requests the customs authority of the other State will initiatc all official inquiries eon- ccrning operations which are or appear to be contrary to the customs laws. It will commu- nicate the results of such inquiries to the au— thority making the request.

2. These inquiries will be conducted under the laws and regulations of the State which has been requested to make them.

lO

d. transportmedel som misstänks för att användas vid överträdelser av tullagar i den andra staten.

2. Tullmyndigheten i den etta staten skall lämna tullmyndigheten i den andra staten ko- pior av, eller utdrag ur, rapporter som upp- rättats av dess utredningsenheter och som beskriver brottsmetoder som använts.

Paragraf 7

Tullmyndigheten i den ena staten skall, självmant eller på begäran, lämna tullmyn- digheten i den andra staten rapporter, bevis- protokoll eller bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om plane— rade eller upptäckta transaktioner som utgör, eller förefaller utgöra. överträdelse av den senare statens tullagar.

Paragraf 8

De handlingar som avses i denna överens- kommelse kan ersättas av datoriserad infor- mation med samma innehåll. Anvisningar för tolkning och användning av materialet bör samtidigt tillhandahållas.

Paragraf 9

1. Akter och handlingar i original skall cf- terfrägas enbart då bestyrkta kopior ej är till- fyllest.

2. Akter och handlingar som har överläm- nats skall återlämnas så snart som möjligt.

Undersökningar Paragraf 10

1. Om den ena statens tullmyndighct begär det, skall den andra statens tullmyndighet in- leda utredningar av förfaranden som står eller förefaller stå i strid mot tullagarna. Resulta- ten av sådana utredningar skall meddelas den anmodande myndigheten.

2. Utredningarna skall företas i enlighet med den anmodade statens lagar och andra författningar.

Experts and Witnesses Paragraph ! ]

If the courts or the authorities of one State so request in connection with contraventions of customs laws brought before them, the customs authority of the other State may authorise its ofäcials to appear as witnesses or experts before those courts or authorities. Such officials will give evidence regarding facts established by them in the course of their duties. 'l'he request for appearance must clearly indicate in what case and in what ca- pacity the official is to be examined.

Paragraph 12

When in the circumstances provided for by this Memorandum officials of one of the States are present in the territory of the other State, they must at all times be able to furnish PTOOf Of their official capacity. They must not be in uniform or carry arms.

Use of Information and Documents Paragraph 13

1. Information, communications and documents obtained will be used solely for the purposes of this Memorandum. They will not be communicatcd or used for any other purposes unless the authority supplying them expressly approves and the law governing the authority which receives them allows such communication.

2. Requests, information. reports of ex- perts and other communications in the pos— session of the customs authority of one of the States pursuant to this Memorandum will be accorded the same protection by the receiv- ing State as is afforded to documents and information of like nature under the national law of that State.

Paragraph 14

The customs authorities of the States may, in accordance with the purposes and within the scope of this Memorandum in their re- cords of evidence, reports, and testimonies,

Prop. 1985/86: 26

Sakkunniga och vittnen Paragraf ] I

På anmodan av endera statens domstolar eller myndigheter, hos vilka mål eller ären- den angående överträdelser av tullagarna an- hängiggiorts, kan den andra statens tullmyn- dighet bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller sakkunniga inför dessa domstolar eller myndigheter för att höras om sådana fakta som de inhämtat i tjänsten. I en framställning om inställelse skall klart anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänste- mannen skall höras.

Puragraf 12

När tjänstemän från en stat är närvarande på den andra statens territorium i enlighet med bestämmelserna i denna överenskom- melse, skall de kunna styrka sin tjänsteställ- ning. De fär inte bära uniform eller vara be- väpnade.

Bruk av upplysningar och handlingar Paragraf 13

[. Upplysningar, meddelanden och hand- lingar som erhållits skall användas enbart för denna överenskommelses syften. De skall inte spridas eller användas för andra syften, om inte den myndighet som lämnat uppgif— terna uttryckligen samtycker därtill och de föreskrifter som är tillämpliga på den myn— dighet som mottar dem tillåter att så sker.

2. För framställningar, upplysningar, sak- kunnigutlåtandcn och andra meddelanden som en stats tullmyndighet förfogar Över genom tillämpning av denna överenskom- melse gäller samma sekretesskydd i den mot— tagande staten, som enligt denna stats natio— nella lagstiftning gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.

Paragraf 14

De båda staternas tullmyndigheter Får, i enlighet med syftena och inom ramen för denna överenskommelse, i sina bevisproto- koll, rapporter och vittnesmål samt vid för-

ll-

Prop. 1985/86: 26

and in proceedings and charges brought be— fore the courts, use as evidence information and documents obtained in accordance with this Memorandum.

The use made of such information and doc- uments as evidence in the courts and the weight to be attached thereto will be deter- mined in accordance with national laws.

Exception from the liability to render assis- tanee

Paragraplr 15

l. lf compliance with a request for assis- tance is considered to be prejudicial to the sovereignty. security, public order, public policy or other essential interests of the re- quested State or would in the opinion of that State involve violation of an industrial, com- mercial or professional secret the customs authority of this State may refuse assistance.

2. lf assistance is refused, the decision and the reasons for the refusal must be notificd in writing to the requesting State without delay.

3. If the customs authority of one State requests assistance which it would not be able to give if requested, it will draw atten- tion to that fact in the request. Clampliance with such a request will be within the discre- tion of the customs authority to whom the request is made.

Delivery of Documents Paragraph 16

]. At the request of the customs authority of one State. the customs authority of the other State will deliver to the parties eon- cerned, residing or established in its terri— tory, documents relating to measures and dc- cisions taken by the administrative authori- ties in application of customs laws.

2. Delivery of documents under this Memorandum will be made in accordance with the laws and practices of the requested State. The request for delivery shall contain a summary of the content of the document.

12

handlingar och åtal inför domstol som bevis- ning använda upplysningar och handlingar som erhållits enligt överenskommelsen.

Rätten att åberopa sådana upplysningar Och handlingar som bevisning inför domstol och den vikt som skall fästas därvid avgörs av den nationella lagstiftningen.

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

Paragraf I 5

1. ()m efterkommandet av en begäran om bistånd anses strida mot den anmodade sta- tens suveränitet. säkerhet, allmänna rätts— principer, "public policy” eller andra väsent- liga intressen eller av denna stat skulle anses innebära en kränkning av en industriell, kom- mersiell eller yrkesmässig hemlighet, kan denna stats tullmyndighet vägra bistånd.

2. Om en begäran om bistånd inte efter- koms. skall den anmodande staten utan dröjsmål skriftligen underrättas om beslutet och skälen till detta.

3. Om tullmyndigheten i den ena staten begär bistånd som den inte själv skulle kunna lämna om den blev anmodad därtill, skall den framhålla detta i sin framställning. I sådant fall skall den anmodade myndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om framställ- ningen skall efterkommas.

Delgivning Paragraf 16

[. Tullmyndigheten i den ena staten skall, på begäran av tullmyndigheten i den andra staten, delge berörda parter, som är bosatta eller som vistas på dess territorium, handling- ar avseende beslut som fattats och åtgärder som vidtagits av administrativa myndigheter vid tillämpningen av tullagarna.

2. Delgivning av handlingar enligt denna överenskommelse skall ske i enlighet med de lagar och andra författningar och den praxis som gäller i den anmodade staten. Begäran om delgivning skall innehålla en kortfattad ' redogörelse för innehållet i handlingen.

3. lfthe requesting State so wishes, deliv- ery may be made by a particular method, provided that the requested procedure com- plies with the laws and practices of the re- quested State.

4. Evidence of delivery may take the form of a dated and certified acknowledgement of receipt by the person concerned or ofa certi- ficatc of the competent authority in the re- quested State, indicating thc method and date of the delivery.

Assistance betWeen the Investigation Services Paragraph 17

The customs authorities of the States may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other in order to facilitate, through exchange of infor- mation. the prevention, investigation and proseeution of contraventions of the customs laws of their respective countries,.

Costs Paragraph 18

Each customs authority will waive all claims for reimbursemcnt of costs incurred in the execution of this Memorandum, with the exception of costs incurred in respect of ex- perts and witnesses.

Territorial applieability Implementation Paragraf 19

1. This Memorandum will be applicable to the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and to the terri- tory of the Kingdom of Sweden.

2. The customs authorities of the States will mutually decide on the detailed arrange- ments for implementation of this Memoran- dum.

Prop. 1985/86: 26

3. Om den stat som begär delgivningen så önskar, kan delgivning ske i särskild form. i den mån det begärda förfarandet ståri över- ensstämmelse med lagar, andra författningar och praxis som gäller i den anmodade staten.

4. Såsom bevis om delgivningen skall gälla ett daterat och bestyrkt erkännande av den med vilken delgivningen skett, eller ett intyg av vederbörande myndighet i den stat hos vilken delgivningen begärts, som ger besked om formen och tidpunkten för delgivningen.

Bistånd mellan utredningsenheterna Paragraf 17

Staternas tullmyndigheter får bemyndiga sina tttredningsenheter att stå i direkt kontakt med varandra för att genom utbyte av upplys- ningar underlätta förhindrande, utredning och beivrande av överträdelser av sina re— spektive länders tullagar.

Kostnader Paragraf 18

Tullmyndigheterna skall avstå från att kräva ersättning för kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom vad angår den gottgörelse som utgått till sakkunniga och vittnen.

Giltighetsområde Genomförande

Paragraf 19

1. Denna överenskommelse skall tillämpas på Konungariket Sveriges tem'toriutn samt på Det Förenade Konungariket Storbritan- nien och Nordirlands territorium.

2. Staternas tullmyndigheter skall gemen- samt fastställa tillämpningsbcstämmelser för genomförandet av denna överenskommelse.

13

Prop. 1985/86: 26

Commencement and Termination Ptlragraph 20

Eae'h Government will notify the other when the constitutional procedures deemed necessary by it to enable this Memorandum ol" Understanding to come into operation have been completed. T he Memorandum of Understanding will come into operation on the date of the last Government notifrcation and will continue in operation until terminal- ed by either Government on six months writ- ten notice to the other.

Signed in duplicate at Stockholm on the second day of May 1985 in the English and Swedish languages, both texts being equally authentic. *

For the Government of the United King- dom of Great Britain and Northern Ireland:

Angus Fraser

For the Government of the Kingdom of Swe- den:

Carl Johan Åberg

l4

Ikraftträdande och uppsägning Paragraf 20

Varje regering skall notil'iera den andra regeringen när de konstitutionella förfaran- den som den anser nödvändiga för ikraftträ- dandet har uppfyllts. Överenskommelsen träderi kraft dagen för den sista regeringsno— tilikationen och förbliri kral't tills uppsägning sker skriftligt till den andra regeringen. Över- enskommelsen slutar därmed att gälla efter sex månader.

Undertecknat i Stockholm den 2 maj 1985 i två exemplar på svenska och engelska språ- ken, vilka båda texter har lika giltighet.

För Konungariket Sveriges regering:

Carl Johan Åberg

För Det Förenade Konungariket Storbritan— nien och Nordlirlands regering:

Angus Fraser

Norstodts Tryckeri, Stockholm 1985