Prop. 1990/91:158

med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

Regeringens proposition 1990/ 9 1 : 1 58

med anledning av ett avtal mellan Sverige P

_ _ I'Op. och Danmark om en fast förbindelse over 1990/91; 158 Öresund

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande vid regeringssammanträdet har varit statsrådet G. Anders- son.

Stockholm den 25 mars 1991 På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Georg A ndersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas de bedömningar regeringen har gjort beträffande en fast förbindelse över Öresund, och som den 23 mars 1991 lett till ett avtal mellan Sveriges och Danmarks regeringar om en sådan förbindelse (bilaga 1). Avtalet innebär att regeringarna är ense om att en fast järnvägs- och vägförbindelse skall byggas mellan Köpenhamn och Malmö.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet samt ger till- stånd till erforderlig bolagsbildning och upptagande av lån m.m.

Förslagen innebär i huvudsak följande.

En kombinerad jämvägs- och vägförbindelse skall byggas mellan Kö- penhamn och Malmö. — Öresundsförbindelsen anläggs i sträckningen Kastrup—syd Saltholm— Limhamn och utformas som en kombinerad järnvägs— och vägbro, utom delen Kastrup—syd Saltholm som förläggs i sänktunnel. Öresundsförbindelsen ansluts till de nationella järnvägs- och vägnäten med en dubbelspårig järnväg resp. motorväg med fyra körfält. Öresundslörbindelsen skall ägas av svenska och danska staten med hälften vartdera genom nationella bolag som samverkar i ett konsor- tium.

Konsortiet skall äga och svara för all verksamhet avseende Öresunds- Prop. 1990/91: 158 förbindelsen.

Det svenska bolaget skall bildas av vägverket och banverket som för- utom att vara ägarbolag till konsortiet även skall svara för byggande, drift och underhåll samt finansiering av de svenska anslutningarna. Anläggningskostnaden för Öresundsförbindelsen har beräknats till 10— 12 miljarder kronor i prisnivå juli 1990. Byggandet av Öresundsförbin- delsen skall ske efter internationell upphandling. — Öresundsförbindelsen skall finansieras med avgifter från trafikanterna så att ingen belastning på statsbudgeten uppstår. Anslutningama på den svenska sidan skall finansieras av det överskott Öresundsförbindelsen beräknas ge. Öresundsförbindelsen skall prövas enligt gällande lagstiftning, bl. a. naturresurslagen.

Proposition med anledning av ett avtal mellan Prop. 1990/91:158 Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Oresund

1. Inledning

Det torde finnas få frågor här i landet som varit föremål för ett så omfat- tande utredningsarbete som frågan om fasta förbindelser över Öresund. Redan år 1952 uttalade riksdagen att undersökningar borde inledas för att utreda förutsättningarna för en direktförbindelse mellan Sverige och Dan- ' mark (SU 1952: 229, rskr. 437). För sådana undersökningar uttalade sig också Nordiska rådet i en rekommendation år 1953. Efter överläggningar mellan den danska och svenska regeringen tillsattes år 1954 en delegation med uppdrag att tillsammans med en motsvarande dansk delegation utre- da förutsättningama för fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark. Utredningsarbetet har sedan dess bedrivits mer eller mindre kontinuerligt.

] det följande ges en samlad redovisning av hur frågan om fasta förbin- delser över Öresund har behandlats från år 1973.

Sommaren 1973 undertecknade den svenska och den danska regeringen en överenskommelse om fasta förbindelser över Öresund. Överenskom- melsen var kopplad till de då aktuella planerna på att anlägga en flygplats på Saltholm. Överenskommelsen innebar nämligen att byggandet av en bro- och tunnelförbindelse för vägtrafik mellan Köpenhamn och Malmö skulle samordnas med anläggandet av en flygplats på Saltholm. Vidare innebar överenskommelsen att det skulle byggas en tunnel för jämvägstra- fik mellan Helsingör och Helsingborg.

Riksdagen godkände överenskommelsema i slutet av år 1973 (prop. 1973: 146, rskr. 381). Överenskommelsen godkändes emellertid inte av det danska folketinget, främst beroende på överenskommelsens samband med frågan om lokaliseringen av Köpenhamns flygplats till Saltholm.

I detta läge beslöt regeringarna i Sverige och Danmark att tillsätta en svensk och en dansk delegation med uppgift att gemensamt på nytt se över förutsättningarna för fasta förbindelser över Öresund. Delegationema re- dovisade sitt arbete och sina överväganden i betänkandena (SOU 1978: 18—20) Öresundsförbindelser jämte tillhörande bilagor (DsK 1978: 1 —6). De förbindelsealtcmativ som därvid behandlades avsåg väg- och järnvägsförbindelser mellan såväl Helsingör och Helsingborg som Köpenhamn och Malmö. Även s.k. biltågslösningar studerades. I fråga om den tekniska utformningen av förbindelserna redovisades och kostnadsbe- räknades flera förslag vari ingick olika kombinationer av förbindelser. I sträckningen Helsingör— Helsingborg redovisades en enkel- resp. dubbel- spårig sänktunnel för järnvägstrafik med och utan biltågstrafik i tre alter- nativa sträckningar samt en fyrfaltig sänktunnel för vägtrafik. l sträckning- en Köpenhamn—Malmö redovisades en fyrfältig bro och tunnelförbindel- se för vägtrafik med resp. utan reserverat utrymme för lokaltrafik med bussar och tåg. Vidare redovisades i samma sträckning en dubbelspårig sänktunnel resp. två parallella tunnlar för järnvägstrafik både med och utan biltågstrafik. Också en bro- och tunnelförbindelse för vägtrafik kom- - 3

binerad med en jämvägsförbindelse utförd som en sänktunnel resp. berg- Prop. 1990/91: 158 tunnel redovisades i sträckningen Köpenhamn — Malmö.

Utifrån dessa överväganden gjordes ingående tekniska, trafikmässiga och ekonomiska värderingar av tolv klart avgränsade förbindelsealtcma- tiv. För flertalet av dessa utföll jämförelsen så att den fasta förbindelsen ansågs klart fördelaktigare än en fortsatt utvecklad färjetrafik. Det största samhällsekonomiska överskottet uppvisade alternativet fyrfältig vägför- bindelse mellan Köpenhamn och Malmö kombinerad med en enkelspårig jämvägsförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, dvs. den lösning som omfattades i 1973 års regeringsöverenskommelse.

De danska planerna på att anlägga en storflygplats på Saltholm gavs upp definitivt år 1980 i samband med att man lade fast ramarna för en utbyggnad av den befintliga flygplatsen vid Kastrup.

I början av 1980-talet uppdrog den dåvarande kommunikationsminis- tern åt en sakkunnig att se över beslutsunderlaget när det gällde fasta förbindelser över Öresund. Uppdraget redovisades i betänkandet (Ds K 1983: 2) Öresundsförbindelscr, översyn 1983.

År 1984 kom den dåvarande svenska kommunikationsministern och hans danske kollega överens om att nya överläggningar mellan Sverige och Danmark om fasta förbindelser över Öresund snarast borde komma till stånd. För att genomföra överläggningarna tillsattes en svensk Öresunds- delegation med uppgift att gemensamt med en dansk Öresundsdelegation utarbeta ett förslag till regeringsöverenskommelse om fasta förbindelser över Öresund (dir. 1984: 24). Överenskommelsen skulle avse dels en fast förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, dels en järnvägstunnel mellan Helsingör och Helsingborg. Samtidigt förordnades ett antal experter för att under delegationernas ledning ta fram erforderligt tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt underlag för en regeringsöverenskommelse.

Gemensamt med den danska delegationen lade den svenska delegatio- nen ijuni 1985 fram betänkandet (DsK l985:7) Öresundsförbindelser. I betänkandet redovisades förslag till en motorvägsförbindelse mellan Kö- penhamn och Malmö med fyra körfält i kombination med en enkelspårig sänktunnel för person- och godstrafik på järnväg mellan Helsingör och Helsingborg. Något förslag till regeringsöverenskommelse redovisades dock inte, eftersom något beslut om fast förbindelse över Stora Bält inte var fattat. Från dansk sida anfördes att ett sådant beslut var en viktig förutsättning för att ingå en överenskommelse om en fast förbindelse över Öresund.

Sommaren 1986 kom den dåvarande danska regeringen och socialdemo- kraterna i Danmark överens om att en fast förbindelse över Stora Bält skulle anläggas. Beslut härom fattades år 1987 av folketinget. Som en följd härav konstaterade den dåvarande svenska kommunikationsministern och hans danske kollega att förhandlingarna om en regeringsöverenskommelse om fasta förbindelser över Öresund kunde återupptas. Samtidigt uttalade de att det var lämpligt att i vissa avseenden komplettera det befintliga utredningsmaterialet. Nya tekniska lösningar och driftmässiga förutsätt- ningar för järnvägstrafiken motiverade att ett kombinerat förbindelsealter- nativ för både väg- och järnvägstrafik mellan Köpenhamn och Malmö 4

värderades närmare. Vidare var det önskvärt att av bl.a. miljöskäl andra Prop. l990/9l: 158 sträckningar än de som tidigare föreslagits för en jämvägsförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg studerades. Slutligen ansågs det angelä- get att komplettera de tidigare miljöstudiema med en mer ingående värde- ring av förbindelsealternativens konsekvenser för miljön, i synnerhet havs-

miljön.

Kompletteringarna utfördes av den svenska och den danska Öresunds- delegationen under första halvåret 1987. Samtidigt uppdaterades de beräk- ningar och bedömningar som lades fram i 1985 års betänkande. Resultatet redovisades sommaren 1987 i det gemensamma betänkandet (SOU 1987: 41) Fasta Öresundsförbindelser. Den svenska delegationen redovisa- de samtidigt i ett särskilt betänkande, (SOU 1987: 42) Miljökonsekvenser av Fasta Öresundsförbindelser. En sammanfattande red0visning av betän- kandena återfinns i bilagorna 2 och 3.

De båda betänkandena remissbehandlades i Sverige under hösten 1987. En förteckning över remissinstansema och en sammanställning av remiss- yttrandena finns intagna i departementspromemorian (Ds 1988:39) Re- missynpunkter på betänkandena Fasta Öresundsförbindelser (SOU 1987c4l) och Miljökonsekvenser av Fasta Öresundsförbindelser (SOU 1987: 42), som utarbetats inom kommunikationsdepartementet.

De dåvarande svenska och danska departementschefema var därefter eniga om att överläggningarna om fasta förbindelser över Öresund skulle fortsätta, men att det framtagna utredningsmaterialet skulle kompletteras ytterligare innan slutligt val av förbindelsealtcmativ kunde ske. Komplet- teringarna borde i första hand avse ett närmare studium av ett alternativ med enbart en borrad tunnel för järnvägstrafik mellan Köpenhamn och Malmö, som i trafikmässigt, ekonomiskt och miljömässigt hänseende bor- de jämföras med en kombinerad järnvägs— och vägförbindelse i samma läge. Det var också av intresse att undersöka möjligheterna att utföra den senare förbindelsen i etapper först en jämvägsförbindelse och senare en vägförbindelse — på samma sätt som nu sker med den fasta förbindelsen över Stora Bält. Den svenska Öresundsdelegationen fick våren 1988 i uppdrag att utföra dessa kompletteringar i samarbete med den danska delegationen (dir. 1988: 25).

I början av år 1989 redovisade Öresundsdelegationema sitt tilläggsupp— drag i det gemensamma betänkandet (SOU 1989: 4) Fasta Öresundsförbin- delser. En red0visning av delegationemas värderingar finns i bilaga 4.

Betänkandet remissbehandlades våren 1989. En förteckning över re- missinstansema och en sammanställning av remissyttrandena finns intag- na i departementspromemorian (Ds 1989: 54) Remissynpunkter på betän- kandet Fasta Öresundsförbindelser (SOU 198924), som utarbetats inom kommunikationsdepartementet.

De svenska och danska Öresundsdelegationema har därefter fortsatt arbetet i syfte att nå fram till ett förslag till regeringsöverenskommelse. Enighet om ett gemensamt förslag till regeringsöverenskommelse nåddes i slutet av mars 1991. Den svenska Öresundsdelegationen har i en skrivelse den 21 mars 1991 till kommunikationsdepartementet redovisat förslaget. Delegationens uppdrag är därmed slutfört. 5

Den svenske kommunikationsministern har noga följt delegationemas Prop. l990/91: 158 arbete och har dessutom haft ett flertal sammanträffanden med danska trafikminiStrar. Han har vidare under ärendets beredning inom regerings- kansliet samrått med cheferna för justitiedepartementet, utrikesdeparte- mentet, försvarsdepartementet, finansdepartementet, bostadsdepartemen- tet, industridepartementet och miljödepartementet. De danska trafikmi- nistrarna har på motsvarande sätt samrått med i Danmark berörda mini— strar.

Mellan den svenska och den danska regeringen råder enighet om att en fast förbindelse över Öresund för järnvägs— och vägtrafik mellan Köpen- hamn och Malmö nu bör komma till stånd. Regeringama har den 23 mars 1991 träffat ett avtal jämte tilläggsprotokoll härom. Avtalet, som överens- stämmer med den svenska Öresundsdelegationens förslag, jämte tilläggs- protokoll återfinns i bilaga I .

1 det följande redovisas de bedömningar som har gjorts från den svenska regeringens sida i huvudfrågan fortsatt färjedrift eller fasta förbindelser (avsnitt 2), utformningen av en fast Öresundsförbindelse (avsnitt3), orga- nisation och finansiering (avsnitt 4), ekonomi m.m. (avsnitt 5) samt miljöfrågor (avsnitt 6). 1 anslutning till dessa avsnitt redovisas de berörda delarna av avtalet.

Hänvisningar till S1

2. Fortsatt fårjedrift eller fasta förbindelser

Regeringens förslag:

En kombinerad jämvägs— och vägförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö byggd i ett sammanhang är det bästa alternativet för förbindelserna över Öresund.

Öresundsdelegationernas bedömning: Den svenska och den danska'Öre- sundsdelegationen har sammanfattningsvis funnit att fasta förbindelser över Öresund medför stora trafikala och ekonomiska fördelar jämfört med fortsatt färjedrift. De trafikekonomiska och företagsekonomiska kalkyler- na visar enligt delegationerna god lönsamhet för såväl alternativet kombi- nerad fyrfältig väg— och dubbelspårig jämvägsförbindelse mellan Köpen- hamn och Malmö, benämnd KM 4.2, som för alternativet fyrfältig vägför- bindelse Köpenhamn—Malmö, benämnd KM 4.0, kompletterad med en enkelspårig järnvägstunnel Helsingör— Helsingborg, benämnd HH 0.1.

Oförändrad vattengenomströmning i Öresund har visat sig möjlig att åstadkomma i båda alternativen. Kompenserande åtgärder för luftförore- ningar och buller är också möjliga att vidta. De trafikala bedömningarna talar enligt delegationerna entydigt för en kombinerad förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, KM 4.2. En sådan förbindelse gör det nämligen möjligt att få en större marknadsandel för järnvägen. Därtill får Köpen- hamns flygplats järnvägsanslutning både från svensk och dansk sida. 6

1 betänkandet (SOU 1989:4) Fasta Öresundsförbindelser har delegatio- Prop. 1990/91: 158 nerna värderat tre alternativ för en fast Öresundsförbindelse mellan Kö- penhamn och Malmö, nämligen

1. en kombinerad dubbelspårigjämvägsförbindelse och en fyrfältig väg-

förbindelse (KM 4.2), 2. en dubbelspårig jämvägsförbindelse utförd som en borrad tunnel (KM 0.2) och

3. en etapplösning av KM 4.2, varvid jämvägsdelen utförs först och

därefter vägdelen.

Delegationema konstaterar sammanfattningsvis att både den kombine- rade förbindelsen och enbart jämvägsförbindelsen i samma läge har klara fördelar i förhållande till alternativet fortsatt fäijedrift. Jämförs förbindel- sealternativen sinsemellan är enligt delegationerna KM 4.2 fördelaktigare från trafikekonomisk- och trafikförsörjningssynpunkt, medan KM 0.2 är något fördelaktigare från miljösynpunkt. När det gäller frågan huruvida KM 0.2—altemativet kan konkurrera med KM 4.2-alternativet i företags- ekonomiskt hänseende gör den danska delegationen en mera positiv be- dömning än den svenska. En etapplösning av KM4.2, slutligen, är i de flesta avseenden mindre förmånlig än en utbyggnad av hela förbindelsen i ett sammanhang. Den har dock enligt delegationerna den fördelen framför både KM 4.2 och KM 0.2 att den medför en spridning i tiden av anlägg-

ningsarbetena. _ Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser delar Oresundsdelegatio—

nemas uppfattning om behovet av fasta förbindelser över Öresund. Till de remissinstanser som tillstyrker fasta Öresundsförbindelser utformade en- ligt KM 4.2-altemativet hör bl.a. kommerskollegium, vägverket, banver- ket, Arbetsmarknadsstyrelsen. statens industriverk, Ingenjörsvetenskaps— akademien, KAK, LO, Svenska Handelskammarförbundet, Sveriges Indu- strijörbund, Transportekniska föreningen och Malmö kommun.

Banverket anser att tillkomsten av en fast förbindelse är av en sådan betydelse för fortsatt utveckling av svenskt näringsliv och kontakterna med marknaderna i Europa, att den snarast möjligt bör komma till stånd. Verket förordar KM 4.2-altemativet och anför bl.a. att det ej på företags- ekonomiska grunder går att motivera enbart en jämvägsförbindelse. Med hänsyn till att lösningen med en kombinerad bro/jämvägsförbindelse upp- fyller även högt ställda miljökrav i olika avseenden samt från finansie- ringssynpunkt synes vara den enda rimliga lösningen, förordar banverket att denna väljs.

Länsstyrelsen i Malmöhus län menar att det. är den kombinerade väg- och jämvägsförbindelsen (KM 4.2) som ger bäst räntabilitet.

Skillnaden i miljöeffekter mellan de olika alternativen är enligt LO inte större än att de absorberas av den framtida trafiktillväxten oavsett vilket alternativ som väljs. LO förordar det kombinerade broaltemativet KM 4.2.

Sjöfartsintressentema, däribland sjöfartsverket. Svenska Hamnjörbun- det, Sveriges Redareförening, Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Sjojblks/örbundet avstyrker fasta förbindelser, liksom miljöorga- nisationer såsom Miljöförbundet och Svenska Naturskyddsföreningen. Vi- 7

dare anser statens naturvårdsverk att alternativet KM 4.2 från miljösyn- Prop. l990/91: 158 punkt inte kan förordas före övriga alternativ. Plan- och bostadsverket är på liknande grunder positivt till en borrad järnvägstunnel.

Sjöfartsverket pekar på den positiva utvecklingen som skett av färjetrafi- ken både på och utanför Öresund och hävdar att en fortsatt färjetrafik i en mer total bedömning mycket väl kan visa sig vara det mest fördelaktiga alternativet. Svenska Transportarbetarejörbundet och Svenska Sjöfollcsjör— bundet avstyrker helt fasta förbindelser och förordar fortsatt färjedrift. Miljöförbundet avvisar bestämt alternativet KM 4.2 och alla andra tänkba- ra alternativ som innehåller en fast vägförbindelse. Svenska Naturskydds— föreningen förordar Öresundsförbindelser med fortsatt färjetrafik altema- tivt fasta förbindelser genom en borrad järnvägstunnel.

Skälen för regeringens förslag: Det har sedan länge utifrån trafikala utgångspunkter framstått som självklart att en fast förbindelse för väg— och järnvägstrafik mellan Köpenhamn och Malmö —- i kombination med fortsatt färjetrafik över andra delar av Öresund —- är en fördelaktigare lösning än enbart en utbyggnad och utveckling av den existerande trafiken med färjor. Enligt regeringens mening har dessa tidigare ställningstagan- den numera bekräftats genom det omfattande utredningsarbete som ge- nomförts under 1980-talet. Även om en del remissinstanser är tveksamma eller t. o. m. avstyrker fasta förbindelser måste en rimlig slutsats av remiss- behandlingen bli att det finns ett väl uttalat stöd för en fast förbindelse. Huvudfrågan fast förbindelse eller fortsatt färjedrift kan emellertid inte bara ses utifrån trafikala utgångspunkter. Även mer allmänna trafik- politiska samt regionalpolitiska, miljömässiga och ekonomiska mål som riksdag och regering har lagt fast måste givetvis beaktas.

[ 1988 års beslut om mål och inriktning för trafikpolitiken (prop. 1987/88: 50, TU13, rSkr. 159) läggs fast att samhällets politik inom kom- munikationssektorn ytterst har som syfte att bidra till att bibehålla och utveckla välfärden. Det övergripande målet för trafikpolitiken är att erbju- da medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekono- miska kastnad. Detta mål vidareutvecklas i fem delmål avseende tillgäng- lighet, effektivitet, säkerhet, miljö och regional balans. Beträffande inrikt- ningen av trafikpolitiken i stort konstateras att konsumenterna bör ha så stor valfrihet som möjligt när det gäller utnyttjande av olika trafikmedel. Effektivare konkurrens mellan trafikutövare och transportsystem skall förenas med en ökad samverkan mellan olika transportmedel och trafik- slag. Vidare framhålls att beslut om hur transporterna skall utformas bör fattas i så decentraliserade former som möjligt men att samhället skall ha ansvaret för de trafikanläggningar som behövs för att allmänna transport- behov kommer till utförande.

Begreppet lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad innebär att trans- portsystemet skall byggas upp och utnyttjas på ett sådant sätt att man tar hänsyn till vad trafiken kostar för de olika inblandade t. ex. trafikanter, trafikföretag, stat och kommun. Hänsyn skall också tas till andra uppoff- ringar som görs för trafiken. På så sätt kan trafikpolitiken medverka till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet. Därmed betonas inte 8

bara resursanvändningen inom transportsektorn utan också att transpor- Prop. l990/9l: 158 terna skall kunna lämna effektiva bidrag till att uppfylla målen inom andra samhällssektorer, t.ex. inom regional-, handels-, närings—, energi-, miljö- och sysselsättningspolitiken.

Regeringen konstaterar att en fast förbindelse över Öresund i enlighet med vad som föreslås står i överensstämmelse med och innebär ett full- följande av riksdagens trafikpolitiska beslut år1988. Satsning på järnvägar och vägar bör ske utifrån en helhetssyn och längs hela stråk. Detta är utgångspunkt för infrastrukturplaneringen i regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt (prop. 1990/91:87). En fast förbindelse över Öresund är en förutsättning och ett viktigt komplement till övriga infra- strukturinvesteringar.

Frågan om fasta förbindelser över Öresund har därtill fått en ny dimen- sion i och med riksdagens ställningstaganden angående Sveriges förhållan- de till den gemensamma marknaden, EG (se bl.a. bet. l990/9leU8). En av de grundläggande målsättningarna med Sveriges närmande till EG är att de svenska företagen skall kunna konkurrera på lika villkor med andra företag på den europeiska marknaden. För att industrin i Sverige skall behålla sin konkurrensförmåga gentemot omvärlden är det av största betydelse att transportsystemen kan förbättras och rationaliseras. Detta gäller både transporterna inom landet samt till och från kontinenten. På grund av Sveriges geografiska läge i förhållande till de stora leverantörs- och avsättningsmarknadema i Europa har den svenska industrin redan i dag ett avståndsmässigt handikapp. För att svensk industri framgångsrikt skall kunna konkurrera krävs därför effektiva och rationella transportlös- ningar. En fast förbindelse över Öresund är därvid en viktig del, inte minst när det gäller att skapa bra transportlösningar för jämvägsgods. Med bättre förutsättningar för transporter till de stora marknaderna kommer också förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige att förbättras. Därigenom underlättas en aktiv närings— och regionalpolitik. En fast för- bindelse i enlighet med regeringens förslag är viktig inte minst för en framgångsrik närings- och regionalpolitik för Malmöregionen.

Det kan i detta sammanhang också konstateras — utifrån ett vidare europeiskt perspektiv att de nordiska länderna vart och ett bidrar med en relativt ringa delav handelsutbytet. En fast förbindelse över Öresund är ett första steg i en gemensam nordisk transportlösning som ökar förutsätt- ningarna för goda transportlösningar till våra marknader. En komplette- ring med en fast förbindelse över Fehmam Bält kommer därvid att ytterli- gare knyta samman Norden med kontinenten. Den danska regeringen har genom regeringsavtalet förklarat sig beredd att arbeta för att en fast förbin- delse över Fehmam Bält kommer till stånd under förutsättning av att hänsyn till miljö och ekonomi kan tillgodoses. Vissa förberedande studier av en fast förbindelse över Fehmam Bält kommer att inledas inom kort.

Frågan om fasta förbindelser över Öresund måste också ses utifrån önskemålen om en mer sammanhållen Öresundsregion. I området bor för närvarande över 3 miljoner människor. Det är den största befolkningskon- centrationen i hela Skandinavien. Regionen kan emellertid på grund av avsaknaden av en fast förbindelse över sundet inte fungera som ett samlat 9

område. Som exempel på detta kan upplysas om att arbetspendlingen Prop. l990/91:158 mellan Köpenhamn och Malmö för närvarande uppgår till endast ca 1 000 personer per dag. Detta illustrerar väl den stora ”barriär” som Öresund i dag kan sägas utgöra. Det kan förefalla märkligt att Öresund med det nutida omfattande och intensiva nordiska samarbetet och den fria nordis- ka arbetsmarknaden har fått behålla sin kraftiga och tydliga gränsstruktur.

Slutsatserna av det anförda blir att en fast förbindelse över Öresund i enlighet med förslaget inte bara fullföljer de av riksdagen beslutade natio- nella regionalpolitiska målen, utan även innebär att den nordiska sammanhållningen stärks. En fast förbindelse ger sålunda möjligheter för en vidare utveckling av en gemensam arbets- och bostadsmarknad samt en förstärkning av den nordiska kulturella samhörigheten. När avståndet Köpenhamn—Malmö med en tågresa tidsmässigt motsvarar Köpen- hamn—Roskilde eller Malmö—Eslöv uppstår helt nya möjligheter för regionen. En fast förbindelse skapar helt nya förutsättningar för regional tågtrafik och därmed nya resmöjligheter. Det går lätt att bo på ena sidan av Öresund och arbeta och studera på den andra. En fast förbindelse möjlig- gör direkta tågförbindelser mellan t. ex. universiteten i Roskilde och Lund. Möjligheterna till ökat regionalt handelsutbyte ökar. Näringslivet kan integreras genom bl.a. underleverantörsavtal. Utbytet mellan universite- ten i regionen kan utvecklas. Verksamheterna på flygplatserna vid Sturup och Kastrup kan samordnas bättre och Sydsverige får därmed en ökad tillgänglighet till de internationella flyglinjema.

En av grundförutsättningama för en fast förbindelse över Öresund har sedan länge varit att denna skall finansieras med avgifter för trafiken på förbindelsen. Utgångspunkten är således att inga statliga subventioner via statsbudgeten skall behövas. investeringen skall också kunna bedömas vara en ekonomiskt fömuftig användning av samhällets resurser. Avtalets innehåll kommer senare att redovisas i dessa delar. Redan nu kan förut- skickas att utgångspunkten är att kostnaden för förbindelsen 'kan bäras av trafikanterna. Med dessa ekonomiska utgångspunkter kan bara konstate- ras att alternativet KM 0.2 över huvud taget inte kan komma i fråga. Den danska regeringen har i den här frågan precis samma uppfattning. Det är viktigt att komma ihåg att en fast förbindelse över Öresund i enlighet med alternativ KM 4.2 innebär en kraftfull utbyggnad av jämvägssystemet till en för järnvägen fördelaktig kostnad.

En annan viktig utgångspunkt för bedömningen är givetvis de i sam- manhanget alltmer uppmärksammade miljöfrågorna. Regeringens liksom den danska regeringens utgångspunkter har därvid hela tiden varit att en fast förbindelse över Öresund måste uppfylla högt ställda miljökrav. För- bindelsen skall utformas så att den uppfyller sådana krav.

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1990/91:158: Avsnitt 1

3. Utformningen av en fast Öresundsförbindelse

Regeringens förslag:

— Öresundsförbindelsen anläggs i sträckningen Kastrup—syd Salt- holm—Limhamn och utformas som en kombinerad järnvägs- och vägbro, utom delen Kastrup—syd Saltholm som förläggs i sänktunnel. — Brodelen av Öresundsförbindelsen utformas som lågbro och med högbroar över farledema Flintrännan och Trindelrännan. Öresundsförbindelsen ansluts till de nationella järnvägs- och väg- näten med en dubbelspårig järnväg resp. motorväg med fyra körfält.

Öresundsdelegationemas förslag: Det nu aktuella alternativet för en fast förbindelse över Öresund, KM 4.2, har av Öresundsdelegationema redovi- sats i betänkandet (SOU l989:4) Fasta Öresundsförbindelser. Sedan be- tänkandet publicerades år1989, har delegationerna sett över de tekniska lösningarna och gjort vissa ändringar av sträckningen. Det senare gäller främst anslutningen till den danska kusten vid Kastrup samt utformningen av en konstgjord halvö vid Kastrup samt en konstgjord ö söder om Salt- holm. Öresundsdelegationemas förslag om förbindelsens utformning inne- bär sammanfattningsvis följande.

Figur 1. Öresundsförbindelsens sträckning.

KÖPENHAMN *.

&

...-........_..-- . ' : * "gl ' "* P Q

Amager

Öresundsförbindelsen börjar på dansk sida vid Kastrup och ansluter till svenska kusten vid Limhamn. Från Kastrup går förbindelsen i en ca 2 kilometer lång sänktunnel under Drogden. Tunneln placeras så att vat- tendjupet i farleden vid medelvattenstånd kan ökas från nuvarande

knappt 8 meter till minst lOmeter på en bredd av 600meter. Denna Prop. l990/91:158 möjlighet är betydelsefull för sjöfarten, eftersom ca 90% av sjötrafiken genom Öresund redan nu väljer att passera genom farleden Drogden.

På den svenska delen finns två farleder, nämligen Flintrännan och Trindelrännan. Den sjötrafik som inte väljer farleden Drogden brukar normalt välja Flintrännan. Farleden Trindelrännan trafikeras i begränsad utsträckning, och ligger närmast svenska kusten. Över dessa båda farleder byggs Öresundsförbindelsen som högbro med en fri höjd på minst 50 meter över F lintrännan och minst 32 meter över Trindelrännan. Farleden i Flint- rännan är ca 230 meter bred och den segelbara bredden föreslås bli minst 300 meter. Motsvarande segelbara bredd föreslås i Trindelrännan bli minst 200 meter. Exakt vilka segelbara bredder och vilka fria höjder som är nödvändiga får avvägas i det kommande planeringsarbetet. Vattendjupet i denna del av Öresund är relativt ringa, vilket medför begränsningar i den möjliga storleken på de fartyg som kan trafikera Öresund. De större fartygen är därför helt hänvisade till farlederna, av vilka Drogden är den djupaste. På grund av denna naturliga begränsning av möjliga fartygsstor- lekar har Öresundsdelegationema bedömt att det inte är några svårigheter att konstruera broarna på ett sådant sätt att de kan klara påseglingar av de fartyg som trafikerar Öresund. En konstgjord ö sydväst om Saltholm bildar övergång mellan tunneln och lågbron. Bron förläggs ca 7 meter över medelvattenståndet. Från låg- bron går som nämnts förbindelsen med högbroar över farledema F linträn- nan och Trindelrännan. Förbindelsen ansluter på svenska sidan vid Ler- nacken strax söder om Malmös centrala delar.

Öresundsförbindelsen utformas som en kombinerad järnvägs- och väg- förbindelse bestående av en dubbelspårig järnväg och en motorväg med fyra körfält. Jämvägsdelen utformas med elektrifierade dubbla nor- malspår och med en standard och utformning som uppfyller de krav som ställs för godstrafik och trafikering med persontåg. Vägdelen utförs som en fyrfältig motorväg. I princip två olika tekniska lösningar har diskuterats vad gäller placeringen av jämvägs- och vägdelen. Dels kan man tänka sig att järnvägsdelen placeras mellan de båda vägbanoma, dels kan förbindel- sen utföras i två nivåer med järnvägen i ett plan och vägen i ett annat. Vilken lösning som är den tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa är en fråga som får lösas i samband med den detaljerade utformningen av förbindelsen.

Öresundsförbindelsen omfattar förutom anläggningarna kust till kust även nödvändiga områden och anläggningar för avgiftsupptagning, tullbe- handling och passkontroll. Dessa kommer att förläggas till den svenska sidan där det finns tillräckligt utrymme för sådana anläggningar.

Öresundsförbindelsen ansluts till de befintliga nationella järnvägs- och vägnäten i resp. land. Dessa anslutningar skall bestå av en dubbelspårig järnväg och en motorväg med fyra körfält. Anslutningama skall öppnas för trafik senast samtidigt som Öresundsförbindelsen.

Anslutningama i Sverige utgörs av en dubbelspårig järnväg som från Lernacken går i en båge och ansluter till Trelleborgsbanan. Motorvägen ansluts till lnre Ringvägen eller annan väg av motorvägsstandard, dvs. om

Yttre Ringvägen av andra skäl byggs ut bör givetvis Öresundsförbindelsen Prop. l990/9l: 158 anslutas till denna.

På dansk sida ansluts Öresundsförbindelsen med en dubbelspårig järn- väg över Amager till befintliga spår vid Sydhamns station och med en fyrfältig motorväg i samma sträckning med anslutning till Amagermo- torvägen. Vidare kommer man på dansk sida att ansluta såväl järnvägs- som väganslutningama till flygplatsen Kastrup.

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som delar Öresunds- delegationemas uppfattning om behovet av fasta förbindelser över Öre- sund instämmer även i bedömningen av utformningen av denna samt anslutningarna till de nationella järnvägs- och vägnäten. Flera remissin- stanser har dock endast avgett principiella yttranden i vilka ställning inte har tagits till utformningsfrågor.

Skälen för regeringens förslag: Den av Öresundsdelegationema föreslag- na utformningen av Öresundsförbindelsen och dess anslutningar är till- räckligt väl genomarbetad från trafikala och miljömässiga utgångspunkter för att ligga till grund för det fortsatta arbetet med förbindelsens utform- ning.

I betänkandet (SOU 1989: 4) Fasta Öresundsförbindelser behandlas sträckningen kust till kust samt anslutningarna i Sverige och Danmark som en helhet. Övervägandena avseende anslutningarna och hur finansi- eringen av utbyggnaden av dessa skall ske kommer att redovisas senare. Det bör dock redan nu framhållas att byggandet av de svenska anslut- ningarna planmässigt, tekniskt och miljömässigt skall behandlas på sam- ma sätt som alla andra nationella järnvägs- och vägprojekt.

Såväl under uppförandet som senare kommer ett antal nya frågeställ- ningar att aktualiseras, vilka kräver särskilda överväganden av de båda regeringarna. Ytterligare avtal som har samband med detta får enligt artikel 18 träffas senare mellan regeringarna.

4. Organisation och finansiering

Regeringens förslag:

— Öresundsförbindelsen skall ägas av svenska och danska staten med hälften vartdera genom nationella bolag. Dessa samverkar i ett konsortium, som skall äga och svara för all verksamhet avse- ende förbindelsen. — Det svenska bolaget skall bildas av vägverket och banverket och skall förutom att vara ägarbolag till konsortiet även svara för byggande, drift och underhåll samt finansiering av de svenska

anslutningarna.

— Byggandet av Öresundsförbindelsen samt de svenska anslut- ningarna finansieras med statsgaranterade lån. Utförandet av Öresundsförbindelsen skall ske efter internationell upphandling. Det fortsatta arbetet med Öresundsförbindelsen skall inriktas mot byggstart år1993 så att förbindelsen kan vara öppen för trafik vid sekelskiftet år 2000.

Skälen för regeringens förslag: Frågan om huvudmannaskapet för Öre— Prop. l990/91: 158 sundsförbindelsen har varit föremål för mycket ingående överläggningar mellan den svenske kommunikationsministern och hans danske kollega. Flera olika alternativ har övervägts. Bl. a. har regeringen övervägt möjlig- heten att låta en privat huvudman svara för Öresundsförbindelsen. För- bindelsen korsar emellertid en internationell farled. Det innebär att den svenska och danska staten inte i något fall kan friskriva sig från sina internationella förpliktelser. Även om en privat lösning valdes skulle sta- terna behöva göra mycket långtgående åtaganden, t.ex. i samband med eventuella ekonomiska svårigheter, samtidigt som de skulle ha ett begrän- sat inflytande över projektet.

Mot bl.a. den bakgrunden har den svenska och danska regeringen kom- mit fram till att det bästa alternativet är att Öresundsförbindelsen får en statlig huvudman i princip enligt den modell som tillämpas för den fasta förbindelsen över Stora Bält. Därmed säkerställs också att framtida vinster från förbindelsen tillfaller staterna.

Öresundsförbindelsen är ett mycket stort och komplicerat projekt. Det är därför angeläget att det skapas en särskild organisation för projektet. Öresundsförbindelsen bör genomföras av för ändamålet särskilt bildade statliga bolag. Med en sådan lösning säkerställs att förbindelsen får en från teknisk, ekonomisk och miljömässig synpunkt bra utformning. Huvud- mannen skall på vanligt sätt vidta de åtgärder som behövs för att i detalj utforma förbindelsen samt ansöka om de prövningar som krävs enligt både svensk och dansk rätt.

Sverige och Danmark skall var för sig se till att det bildas ett av resp. stat helägt aktiebolag. Dessa bolag skall vara ägarbolag. De skall i sin tur med lika andelar bilda ett konsortium som äger Öresundsförbindelsen och som svarar för all verksamhet avseende förbindelsen. Konsortiet skall således svara för planeringen, projekteringen, byggandet, driften och finansiering- en av förbindelsen. Ägarbolagen kommer därmed i princip inte att ha någon verksamhet vad gäller genomförandet av Öresundsförbindelsen. Den nu beskrivna modellen är i huvudsak densamma som tillämpas för det skandinaviska luftfartssamarbetet i SAS. Det får bli de båda ägarbola- gens uppgift att utforma ett konsortialavtal med den innebörden. Detta bör dock underställas de svenska och danska regeringarna för godkännan- de.

Vad gäller beslutsformer m.m. i konsortiet anges förutsättningarna för detta i avtalet. I avtalet regleras även formerna för skiljeförfarande vid oenighet i konsortiet eller mellan regeringarna.

Det är mycket angeläget att arbetet med att få till stånd Öresundsförbin- delsen kan påbörjas omgående och genomföras med hög prioritet. Byggan- de av Öresundsförbindelsen skall utbjudas till internationell upphandling. Det fortsatta arbetet bör bedrivas med inriktningen att anläggningsarbete— na kan påbörjas redan år 1993. Öresundsförbindelsen skulle därmed kun- na vara öppen för trafik vid sekelskiftet år 2000.

Öresundsförbindelsen är ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt komplicerat projekt och ägarbolaget måste få hög kompetens. Regeringen föreslår därför att det svenska bolaget bildas av vägverket och banverket.

Därmed säkerställs att nödvändig kompetens tillförs bolaget och att erfor- Prop. l990/9 1: 158 derlig samordning kan ske med den nationella infrastrukturplaneringen. Detta innebär att förbindelsen från svensk sida genom bolaget kommer att förvaltas av de myndigheter som har ansvaret för järnvägarna och vägar- na. Bolaget bör av vägverket och banverket ägas med hälften vartdera.

Konsortiet behöver för sitt arbete ett startkapital. Den svenska och den danska regeringen har bedömt att detta bör uppgå till 50 milj. danska kronor. Det svenska ägarbolaget skall bidra med hälften, dvs. 25 milj. danska kronor, vilket bolaget bör få låna upp i riksgäldskontoret med stöd av statlig garanti.

Konsortiet kommer inledningsvis att behöva betydande ekonomiska tillskott. Dessa medel bör få lånas upp av konsortiet på den öppna markna- den. U pplåningen skall solidariskt garanteras av den svenska staten och den danska staten. En solidarisk garanti innebär att båda staterna garanterar hela upplåningen men har regressrätt gentemot varandra på halva belop- pet. Med ett sådant arrangemang kan konsortiet få en mycket fördelaktig finansiering av Öresundsförbindelsen. Garantiåtagandena avseende för- bindelsen kan vid färdigställandetidpunkten beräknas uppgå till ca 15 mil- jarder kronor i 1991 års prisnivå, vilket innefattar anläggningskostnader samt kapitaltjänstkostnader. Beloppet är beräknat utifrån en real ränta på 5 % och en kostnadsutveckling av motsvarande storlek. Det bör framhållas att det i ett projekt av den här typen med stora investeringar under många år är utomordentligt svårt att ange ett definitivt belopp, eftersom projek- tets kostnader i löpande pris bl.a. beror på framtida räntor och den allmänna prisutvecklingen. Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen med redovisning av hur projektet fortskrider.

Under de inledande åren i driftfasen kommer konsortiet att få ett negativt rörelseresultat, eftersom intäkterna från trafikanterna inte är till- räckliga för att helt täcka konsortiets kostnader. Detta underskott bör kunna täckas antingen av ägarbolagen genom ägartillskott eller av konsor- tiet genom lån. Den bästa lösningen torde vara att konsortiet självt får låna nödvändiga medel med en solidarisk garanti från svenska och danska staten. Det totala garantiåtagandet för detta kan på motsvarande sätt beräknas uppgå till ca 1 800 milj. kr. i 1991 års prisnivå. Regeringen avser att även i denna fråga återkomma till riksdagen med redovisning alltefter- som projektet fortskrider.

Överväganden avseende de ekonomiska frågorna kommer att redovisas senare. Öresundsförbindelsen kommer på sikt att kunna skapa ett bety- dande ekonomiskt överskott, vilket kommer staten direkt till del. Detta medför i sin tur att regeringen bedömer att de svenska anslutningarna kan finansieras med överskottet från förbindelsen.

Förutom att vara svenskt ägarbolag i konsortiet bör det svenska bolaget få i uppgift att svara för byggandet, driften och underhållet samt finansiering- en av de svenska anslutningarna. Bolaget har med den föreslagna ägarsam- mansättningen goda förutsättningar att få till stånd nödvändig samordning med aktuell utbyggnad av järnvägar och vägar i Malmö-området.

Den slutliga finansieringen av anslutningarna skall som nämnts ske med det överskott som Öresundsförbindelsen kommer att generera. I avvaktan 15

på att Öresundsförbindelsen ger överskott bör det svenska ägarbolaget få Prop. 1990/91: 158 möjlighet att med statlig garanti låna de medel som erfordras för att nu kunna finansiera anslutningarna. Dessa lån skall tas upp i riksgäldskonto- ret. Kostnaderna för de svenska anslutningarna exkl. kapitaltjänstkostna- der har beräknats till 1900 milj. kr. i prisnivå juli 1990. Regeringen har erfarit att man på dansk sida för de danska anslutningarna kommer att välja en likartad konstruktion. 1 det sammanhanget bör beaktas att det enligt artikel 17 i avtalet inte kan tas upp särskilda avgifter för motorfor- dons nyttjande av anslutningarna för vägtrafik, såvitt motorfordonen pas- serar Öresundsförbindelsen. Bakgrunden till denna artikel är att all av- giftsupptagning för nyttjandet av Öresundsförbindelsen 'och dess anslut- ningar skall ske samlat på Öresundsförbindelsen.

Det svenska bolaget bör tillsammans med vägverket och banverket samt eventuellt övriga berörda intressenter samordna planeringen och utbygg- naden av anslutningarna med övriga aktuella utbyggnadsplaner. Det kan därvid finnas betydande ekonomiska samordningsvinster. Vissa delar av anslutningarna ingår t. ex. i andra aktuella utbyggnadsplaner. Utformning- en av anslutningarna har också stor betydelse för en lämplig utveckling av markanvändningen och bebyggelsen i regionen. Sammantaget finns det sålunda starka skäl för att låta det av regeringen föreslagna bolaget få förhandla fram en lämplig utbyggnad av de svenska anslutningarna med utgångspunkt i åtagandena gentemot den danska staten samt att bolagets kostnader för byggandet av anslutningarna får uppgå till högst 1900 milj. kr. i prisnivå juli 1990. Med en sådan begränsning av bolagets åtagan- de säkerställs att anslutningarna, vilka finansieras via överskottet från Öresundsförbindelsen, inte belastas med kostnader som inte är direkt hänförbara till anläggandet av Öresundsförbindelsen.

För sin verksamhet behöver det svenska moderbolaget ett aktiekapital. Storleken av ett sådant aktiekapital kan bedömas behöva uppgå till maxi- malt 100 milj. kr. Vägverket och banverket bör ges rätt att använda ordinarie investerings- och driftmedel till att teckna aktier i ett sådant bolag. Den slutliga storleken av aktiekapitalet bör inom det av regeringen angivna beloppet få avgöras av vägverket och banverket.

Som tidigare redovisats skall Öresundsförbindelsen utföras efter inter- nationell upphandling. Upphandlingen skall ske i internationell konkur- rens i överensstämmelse med Sveriges och Danmarks internationella för- pliktelser. Den danska regeringen har i denna fråga samma uppfattning som den svenska regeringen.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1990/91:158: Avsnitt 1

5. Ekonomi m.m.

Regeringens bedömningar och förslag:

—- Anläggningskostnaden för Öresundsförbindelsen beräknas uppgå till 10— 12 miljarder kronor i prisnivå juli 1990. — Anläggningskostnaden för de svenska anslutningarna, vilka skall finansieras via överskottet från Öresundsförbindelsen, får kosta högst 1 900 milj. kr. i prisnivå juli 1990. — Trafiken bedöms några år efter öppningsåret årligen uppgå till över 5 miljoner enkelresor med regionaltåg och 1,5 miljoner enkelresor med fjärrtåg, ca 10 milj. ton gods, varav hälften med järnväg samt 8000— 10000 bilar per dygn. — Öresundsförbindelsen finansieras i sin helhet med avgifter från trafikanterna. Avgifterna beslutas av konsortiet.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 1990/91:158: Avsnitt 1

5.1. Anläggningskostnader

Öresundsdelegationemas bedömningar och förslag: De svenska och danska Öresundsdelegationema har gemensamt sett över de kostnadsberäkningar som redovisades i betänkandet (SOU 1989: 4) Fasta Öresundsförbindelser. Översynen utgår från samma tekniska utformning som har redovisats i delegationemas betänkanden år 1987 och år 1989. Vissa tekniska modifi- kationer har dock gjorts. Det gäller lutningskraven för brodelen, placering- en och utformningen av den konstgjorda ön sydväst om Saltholm samt linjeföringen mellan denna ö och Amager.

Anläggningskostnadema har av den svenska delegationen beräknats till 10 miljarder kronor och av den danska delegationen till 12 miljarder kronor i prisnivå juli 1990. Skillnaderna mellan beräkningarna är ett uttryck för att det inte utan mycket detaljerat underlag går att göra en exakt beräkning. 1 de beräknade anläggningskostnadema- ingår inte några kapitaltjänstkostnader. Dessa beräknas vid en real räntenivå på S% under anläggningstiden och en årlig kostnadsutveckling på S% uppgå till ca 4 miljarder kronor i prisnivå juli 1990. 1 anläggningskostnadema ingår inte kostnader för mervärdeskatt. Sveriges regering och Danmarks regering är överens om att byggandet av förbindelsen inte skall belastas med sådan skatt.

Kostnaden för järnvägsdelen har av den svenska delegationen beräknats till 3400 milj. kr. i prisnivå juli 1990 och Vägdelen till 6400 milj. kr. Därvid har antagits att järnvägsdelen tillkommer som en marginalkostnad. Till detta kommer vissa gemensamma kostnader.

Kostnaden för de svenska anslutningarna har beräknats till 1 900 milj. kr. i prisnivå juli 1990, varav 1500 milj. kr. avser jämvägsinvesteringar.

Kostnaden för de danska anslutningarna har bedömts uppgå till ca 3 200 milj. kr., varav större delen avser utbyggnad av järnvägen.

Skälen för regeringens bedömningar och förslag: Kostnaderna för Öre- sundsförbindelsen och anslutningarna har av delegationerna setts över med utgångspunkt i utformningen i betänkandet (SOU 1989: 4) Fasta Öre-

sundsförbindelser. Det kan konstateras att kostnadsökningama har varit Prop. 1990/91: 158 betydande. Dessa beror till viss del på kostnadsutvecklingen men även på en reviderad syn på kostnaderna för spåranläggningar och tillkommande kostnader. De valda tekniska lösningarna för förbindelsen är på grund av det ringa vattendjupet, ca 8 meter, relativt sett okomplicerade. Den nu framtagna kostnadsbedömningen kan därför bedömas ha tillräcklig nog- grannhet.

En fast förbindelse över Öresund mellan Köpenhamn och Malmö inne- bär en mycket stor och viktig insats när det gäller att få till stånd ett bra kollektivtrafiksystem i södra Sverige. Öresundsförbindelsen med anslut- ningar på svensk och dansk sida innebär investeringar i järnvägar motsva- rande totalt mellan 8 och 10 miljarder kronor, vilket till allra största delen kommer att betalas av vägtrafiken.

Som tidigare redovisats skall kostnaderna för Öresundsförbindelsen fi- nansieras med avgifter från trafikanterna. Några anslag över statsbudgeten till konsortiet är inte aktuella från vare sig Sverige eller Danmark. Den danska regeringen har i denna fråga samma uppfattning som den svenska regeringen.

5.2. Trafik

Skälen för regeringens bedömningar och förslag: Trafiken över Öresund har minskat från 25 miljoner enkelresor år1977 till 22 miljoner år 1989. Antalet personöverfarter mellan Helsingör och Helsingborg har under denna period varit oförändrat medan resandet i södra Öresund har mins- kat.

Antalet personbilsöverfarter ökade under samma period från 1,4 miljo- ner till 1,9 miljoner årl989. Även här har skett en minskning i södra Öresund medan antalet överfarter har ökat från 1,0 till 1,5 miljoner mellan Helsingör och Helsingborg.

Tabell: Öresundsöverf'arter år 1989

Färjelinje Personer Personbilar Milj. per år 1 OOO-tal Hclsingör— Helsingborg 17,1 1 446 Tuborg— Landskrona 0,2 15 Köpenhamn—Malmö. Fartyg 3 298 Köpenhamn — Malmö. Flygbåt 1,5 -— SJ persontrafik 0,7 - Buss Kastrup—Malmö 0,2 —

Det totala resandet över Öresund har stagnerat under de senaste två årtiondena. Dock har det under de två senaste åren skett en svag ökning. Personbilsöverfarterna mellan Helsingör och Helsingborg har ökat kraftigt under 1980-talet.

Den framtida trafikutvecklingen och trafikförutsättningama för Öre- sundsförbindelsen har analyserats av den svenska Öresundsdelegationen. Ett stort antal beräkningar har gjorts med olika antaganden beträffande den framtida ekonomiska utvecklingen samt olika prisalternativ vid resa

med bil och järnväg. I dessa beräkningar varierar antalet personbilar år Prop. 1990/91: 158 2000 mellan 1,8 milj. och 1 1,2 milj. beroende på avgiftsnivån. Motsvaran- de analys har gjorts för resandet med tåg, varvid resandet med regionaltåg år 2000 beräknades variera mellan 4,2 och 6,3 miljoner enkelresor. Resan- det med fjärrtåg beräknas uppgå till 1,6 miljoner enkelresor. Till detta kommer buss- och lastbilstrafiken.

Godstrafiken på Öresundsförbindelsen bedöms några år efter år 2000 kunna uppgå till 10 milj. ton, varav ca 50% medjämväg. Möjligheterna att transportera gods med järnväg över Öresundsförbindelsen är beroende inte enbart av kostnaden för transporten över Öresund utan även av priset och kapaciteten genom Danmark. En utbyggnad av jämvägskapaciteten i Danmark är därför av stor betydelse.

Resandet över Öresund avviker starkt från det normala resandet inom en region. Det lokala och regionala resandet är för närvarande mycket begränsat. Köpenhamnsregionen och Malmöregionen fungerar som två helt separata regioner. Med en Öresundsförbindelse skapas helt nya förut- sättningar för en samlad utveckling i Öresundsregionen. Detta har endast i begränsad utsträckning kunnat beaktas i de trafikbedömningar som har gjorts. Den framtida utvecklingen inom EG och Sveriges närmande till EG torde starkt komma att påverka den framtida trafikutvecklingen i regio-

nen. Det är således mycket svårt att prognosticera den framtida trafikutveck-

lingen, såväl vad gäller trafikens omfattning som möjliga intäkter. Det finns en mycket stor potential för ett ökat regionalt resande — inte minst med regionaltåg. SJ och de danska statsbanoma (DSB) har i december 1990 gemensamt tagit fram en skiss, Öresundståg 1998, på hur ett sådant framtida reseutbud skulle kunna tänkas se ut. De framtagna prognoserna måste ses som försiktiga bedömningar av den framtida utvecklingen. Det bör också beaktas att regeringen i annat sammanhang aviserat ökad kon- kurrens på järnvägstrafikens område. Som ett led i en sådan utveckling kan också andra än SJ och DSB vilja erbjuda nya reseutbud.

Med största sannolikhet kommer vägtrafiken öppningsåret att kunna uppgå till någonstans mellan 8000 och 10000 bilar per dygn. Detta är en mer omfattande trafik än vad som tidigare har redovisats. Den pågående utvecklingen inom EG samt en framtida samlad utveckling i Öresundsre- gionen motiverar en sådan bedömning. För att få en uppfattning om trafikens storlek kan den jämföras med trafiken på Ölandsbron som i dag uppgår till ca 12000bilar per dygn. En trafikmängd på 10000 bilar per dygn kan förefalla hög men relaterat till trafiken i övrigt inom Malmöre- gionen är detta en knappt märkbar trafik. Det bör också noteras att Öresundsförbindelsen beräknas öppnas för trafik vid sekelskiftet. Vid denna tidpunkt har i princip alla fordon utrustats med avancerad avgasre- ning.

Vad gäller jämvägsresandet bedömer svenska regeringen och danska regeringen att trafiken några år efter öppningsåret kan uppgå till ca7 miljoner enkelresor, dvs. 18000 till 20000 resor per dygn.

För järnvägstransporterna är en fast förbindelse över Fehmam Bält angelägen. Det pågår för närvarande diskussioner mellan SJ och DSB i 19

syfte att skapa bra förutsättningar för transport av svenskt jämvägsgods Prop. 1990/91: 158 genom Danmark. En fast förbindelse över Fehmarn Bält skulle därvid ytterligare stärka järnvägens möjligheter att erbjuda rationella godstrans- porter och konkurrenskraftiga persontransporter med direkta snabbtåg.

5.3. Ekonomi

Skälen för regeringens bedömningar och förslag: Finansieringen av Öre- sundsförbindelsen har tidigare redovisats liksom regeringens bedömningar av hur de svenska anslutningarna skall finansieras. '

En kalkyl över ett så stort och omfattande projekt som Öresundsförbin- delsen måste i nuvarande planeringsskede bedömas med stor försiktighet. Öresundsdelegationema har angett att anläggningskostnaden uppgår till mellan 10 och 12 miljarder kronor i prisnivå juli 1990. Till detta kommer kapitalkostnaderna under byggnadstiden vilka som tidigare nämnts beräk- nas uppgå till ca 4 miljarder kronor i prisnivå 1990. Även en bedömning av hur det framtida resandet kommer att se ut måste ske med stor varsamhet. Det finns skäl som talar för att de prognoser och de ekonomiska bedöm- ningar som ligger till grund för kalkylerna är försiktiga.

Kostnaderna för byggandet av Öresundsförbindelsen samt kapitaltjänst- kostnadema under byggnadstiden får täckas av konsortiet genom lån. Avskrivningstiden för lånen bör med hänsyn till investeringens mycket långsiktiga karaktär kunna vara ca 30 år. Efter Öresundsförbindelsens öpp- nande för trafik kommer verksamheten i konsortiet att gå med förlust under ett antal år. Enligt kalkylen beräknas konsortiet lämna vinst efter ca 6 års drift.

Med ett realt avkastningskrav på S% och en antagen ekonomisk livs- längd på 30 år samt vid en framtida kostnadsutveckling på S% per år kan det årliga resultatet för Öresundsförbindelsen beskrivas i prisnivå juli 1990 enligt figur 2. Därvid har antagits trafikmängder i enlighet med vad som

Figur 2. Öresundsförbindelsen. Årsresultat i fast pris juli 1990.

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN FAST PRIS JULI 1990

RESULTAT

wwmmm101214161832242628 oroatsoros11131517192123252729

Figur 3. Öresundsförbindelsen. Betalningsströmmar i fast pris juli 1990.

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN FAST PRIS JULI 1990

91 8597$01 (13%0719111315171921852729 92949698000204060810121416152922242628

)

tidigare har redovisats samt att ägarbolagen betalar bolagsskatt på vanligt sätt. Vidare förutsätts i kalkylexemplet att jämvägsföretagen bidrar med 300 milj. kr. per år i prisnivå januari 1991 samt att avgiften för personbi- larna uppgår till 160 kr. i prisnivå 1990. [ figur 3 visas betalningsström- mama i prisnivå juli 1990 för konsortiets verksamhet. Skatteutgiftema redovisas inte i figuren, eftersom eventuell beskattning sker enligt resp. lands lag först sedan resultatet bokföringsmässigt förts över till ägarbo- lagen. Det ekonomiska utfallet för konsortiet åren 1991 — 2029 beräknas bli ett inte oväsentligt överskott.

De vinster som trafiken beräknas generera skall fördelas lika mellan de svenska och danska ägarbolagen. De gjorda beräkningarna visar att det finns ekonomiskt utrymme för att kunna finansiera byggande, drift och underhåll av anslutningarna på svensk sida.

5.4. Avgifter

Skälen för regeringens bedömningar och förslag: För att ett så komplicerat och omfattande projekt som Öresundsförbindelsen skall kunna genomfö- ras tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt riktigt är det angeläget att konsortiet får det fulla ansvaret. Det bör vara konsortiets uppgift att fastställa trafikantavgiftema. I avtalet läggs fast att samtliga kostnader för Öresundsförbindelsen i sin helhet skall täckas av trafikantavgiftema. Det har varit en utgångspunkt för regeringen att byggandet av Öresundsförbin- delsen inte skall finansieras med anslag över statsbudgeten. Konsortiet bör vid avgiftssättning — liksom i verksamheten i övrigt sträva efter att bedriva denna efter sunda ekonomiska principer. Den danska regeringen har i denna fråga samma uppfattning som den svenska regeringen.

Vad gäller järnvägstrafiken kan konstateras att tillkomsten av förbindel- sen syftar till att främja en rationell och ändamålsenlig järnvägstrafik

mellan Sverige och Danmark. Avgifterna skall utformas med beaktande av Prop. 1990/91: 158 ' detta syfte. Mot denna bakgrund har Sveriges och Danmarks regeringar i ett tilläggsprotokoll till avtalet enats om att jämvägsföretagen med lika fördelning mellan Sverige och Danmark skall betala sammanlagt 300 milj. kr. per år i prisnivå 1991-01-01 för användningen av järnvägen på Öre- sundsförbindelsen.

För biltrafiken har inte angivits några specifika riktlinjer i avtalet. Stor frihet bör råda vad gäller taxenivån och taxestrukturen. Sveriges och Danmarks regeringar är dock i ett tilläggsprotokoll överens om att nivån för färjetaxorna vid Helsingborg—Helsingör är utgångspunkt vid faststäl- lande av taxorna för vägtrafiken.

6. Miljöfrågor

Regeringens förslag:

— Öresundsförbindelsen skall utformas med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Öresundsförbindelsen skall prövas enligt gällande lagstiftning, bl.a. naturresurslagen.

Öresundsdelegationemas förslag: Den svenska delegationen har i betän- kandet (SOU 1987:42) Miljökonsekvenser av fasta Öresundsförbindelser redovisat flera undersökningar som belyser miljöeffektema av en etable- ring av fasta Öresundsförbindelser, främst effektema på Östersjöns hyd- rografi och ekologi samt effektema i lokal och regional skala av luftförore- ningarna. Vidare behandlas effektema av buller- och vibrationsstörningar. Betänkandet innehåller även bedömningar av möjligheterna att vidta kompenserande åtgärder för att skydda miljön samt därutöver en redovis- ning av miljöfrågor som behandlats i tidigare utredningsskeden, bl.a. naturvård, friluftsliv och naturresursaspekter.

Delegationen menar att utförda beräkningar och modellstudier när det gäller vattenströmningen genom Öresund visar att det är möjligt att med tekniska åtgärder bl.a. muddringsarbeten — kompensera de hinder bropelarna och den på den danska sidan förutsatta konstgjorda ön utgör för vattenströmningen.

Delegationen beräknar att de utsläppsökningar av luftföroreningar som trafiken på en broförbindelse orsakar kommer att bli marginella i förhål- lande till nivån på övriga utsläpp i Skåne och med hänsyn tagen till importen av föroreningar. Utsläpp i den aktuella storleksordningen kan inte enligt delegationen — bedömas ge upphov till några mätbara eller direkt urskiljbara negativa miljötillskott regionalt. Delegationen under- stryker dock mot bakgrund av den allvarliga miljösituationen som råder i regionen att varje ytterligare tillskott, om än marginellt, innebär ökade påfrestningar samt direkt och indirekt ökad stress för växtligheten. Enligt delegationen bör under alla förhållanden en regional strategi fastställas för

begränsningar av kväveoxider och kolväten. Ett beslut om en fast vägför- Prop. 1990/91: 158 bindelse över Öresund gör detta ännu viktigare. Delegationen pekar också på regionala hastighetsbegränsningar och elektrifiering av vissa järnvägar som verksamma medel i dag för att minska belastningen på miljön.

Enligt delegationen kommer en fast förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö att öka redan befintliga bullerproblem från väg— och jämvägstrafi- ken. Delegationen föreslår därför vissa bullerskyddsåtgärder. De vibratio- ner som bedöms uppkomma anses inte vara av den storleksordningen att några särskilda åtgärder erfordras. Vissa vibrationsproblem bör dock en- ligt delegationen studeras ytterligare.

1 det senaste betänkandet (SOU 1989: 4) Fasta Öresundsförbindelser konstaterar delegationerna efter en ny genomgång av miljökonsekvenserna av en fast Öresundsförbindelse att de bedömningar som gjordes i 1987 års betänkande alltjämt gäller. I detta betänkande konstaterades att det med de föreslagna kompenserande åtgärderna vid KM 4.2 är fullt möjligt att uppnå en s.k. nollösning för vattengenomströmningen i Öresund sedan anläggningen färdigställts. När det gäller luftföroreningama på regional nivå menar delegationerna att emissionerna från Öresundstrafiken är och förblir små oberoende av vilket förbindelsealtemativ som väljs i förhållan- de till de samlade luftföroreningama i regionen. Valet av förbindelsealter- nativ har därför från regional luftföroreningssynpunkt störst betydelse med hänsyn till i vilken omfattning alternativet kan antas ha inflytande på den samlade regionala trafiktillväxten.

Remissinstanserna: En del remissinstanser är kritiska mot delegationer- nas bedömningar. Sålunda anför fiskeristyrelsen att utredningen ger en ofullständig och oklar redovisning av den hydrografiska påverkan av Ös- tersjön och att det saknas en samlad värdering av osäkerheten och felkäl- lorna hos de olika beräkningsleden. Svenska Naturskyddsföreningen anser att en fortsatt kraftig satsning på vägtrafiken, t. ex. som en vägförbindelse över Öresund, inte är förenlig med en önskvärd samhällsutveckling. Lunds universitet anser att utredningen inte har tillräcklig grund för sina slutsat- ser att alternativen är i de närmaste likvärdiga ur luftföroreningssynpunkt. Sjöfartsintressentema, bl.a. sjöfartsverket och Sveriges redare/örening, an- ser att utredningen inte beaktat det faktum att det finns teknik för en miljövänligare sjöfart.

Statens naturvårdsverk anser att en strategi bör utarbetas för att lösa miljöproblemen regionalt, nationellt och internationellt på ett mer omfat- tande sätt än utredningen gjort. TrarisporJonslt'ningsberedningen anser att delegationens miljörapport på ett förtjänstfullt sätt beskriver miljöeffek- terna. Statens meteorologiska och hydrologiska institut anser att utred- ningsförslaget att bygga den fasta förbindelsen så att strömningen genom Öresund går oförhindrad ur oceanografisk synvinkel är tillfredsställande. Statens geotekniska institut konstaterar att alternativet KM 4.2 är genom- förbart från berg- och grundläggningsteknisk synpunkt, medan statens geo- logiska undersökning framhåller att det krävs ytterligare underlag beträf- fande utnyttjandet av naturresurser, miljöpåverkan i Öresund och Öster- sjön samt hur muddrings- och schaktmassor skall omhändertas. 23

Ingenjörsvetenskapsakademin anser att det är ofrånkomligt att utveck— Prop. 1990/91: 158 lingen av fordonstekniken under de närmaste decennierna leder till att bila-mas emissioner av skadliga avgaser kraftigt reduceras. Liknande syn- punkter förs också fram av Sveriges arkitekters riksförbund och Landskaps- arkitekters riksförbund som framhåller att miljöolägenhetema av en ökad biltrafik inte bör bekämpas genom att resorna förhindras. I stället måste krävas att miljöproblemen bekämpas vid källan, bl.a. genom bättre re- ningsutrustning hos bilarna.

Skälen för regeringens förslag: i likhet med flera andra instanser såsom exempelvis länsstyrelsen i Malmöhus län, anser regeringen att vårt land måste engagera sig för att internationella överenskommelser ingås om att minska utsläppen. Detta har regeringen också angivit som en grundsten i en samlad miljöstrategi i propositionen (1990/91:90) En god livsmiljö. Regeringen delar vidare länsstyrelsens uppfattning att de merutsläpp som kan uppkomma till följd av en fast förbindelse över Öresund inte rimligen bör tas till intäkt för att avstå från en utbyggnad som får stor betydelse för regional utveckling och ekonomisk tillväxt i stora delar av Sydsverige.

Frågan om en särskild miljöprövning har inte berörts av Öresundsdele- gationema. 1 avtalet anges att utformningen av Öresundsförbindelsen —- såsom den beskrivs i artikel 2 skall ske med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadli- ga verkningar på miljön förebyggs. Av avtalet framgår också att Öresunds- förbindelsen skall prövas i enlighet med resp. lands lagstiftning. Där framgår även att berörda myndigheter i Sverige och Danmark i fråga om de miljömässiga aspekterna på utformningen av Öresundsförbindelsen skall samarbeta i erforderlig'utsträckning.

Danmark

1 Danmark stiftas vanligtvis en särskild anläggningslag för varje större byggnadsprojekt. 1 en sådan lag regleras hela projektet, vilket innebär att landets övriga lagar inte skall tillämpas på det specifika projektet. Det direktiv om miljökonsekvensbeskrivning som EG antog den 27 juni 1985 (85/337) behöver inte tillämpas, eftersom Danmark har utnyttjat den möjlighet direktivet ger att undanta projekt som i detalj regleras i en särskild lag från direktivets tillämplighet i de fall syftet med detta, där- ibland att tillhandahålla uppgifter, uppnås genom lagstiftningen. En sär- skild lag om ett konkret byggnadsprojekt utformas av resp. fackministeri- um, dvs. i detta fall av trafikministeriet. Miljöministeriet kan i samband med en sådan lagstiftning kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (vur- dering af virkninger på miljon) görs beträffande ett projekt i enlighet med EG-direktivet. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisas sedan och beak- tas i det aktuella lagstiftningsprojektet. Ett exempel på ett sådant förfa- ringssätt är då DSB år 1989 skulle bygga en ny färjetenninal i Helsingör. Som ett led i arbetet med en anläggningslag har man på dansk sida genomfört omfattande miljöundersökningar, vilka presenterats i en sär- skild miljörapport — "Miljö Öresund 1991”.

Sverige

Lagen (1987: 12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) innehål- ler bl.a. bestäm melscr om sådana intresseavvägningar som här är aktuella. Vägar och broar tillhör visserligen inte den kategori av anläggningar som obligatoriskt skall prövas enligt NRL. Enligt 4 kap. 2 5 kan dock regeringen besluta att pröva anläggningar eller åtgärder som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet. Med tanke på de omfat- tande ingreppen i mark- och vattenområdena och de indirekta konsekven- serna av Öresundsförbindelsen samt det förhållandet att anläggningen berör sådana områden som enligt 2 och 3kap. NRL åtnjuter skydd mot exploateringsföretag anser regeringen att en särskild prövning enligt NRL av konsortiets närmare förslag till utformning av Öresundsförbindelsen är nödvändig.

Ett tillstånd enligt 4kap. NRL kan förenas med villkor som direkt hänger samman med anläggningens utförande, igångsättande och drift och får också förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen (4 kap. 5 g).

Vägar, broar och spåranläggningar är visserligen inte prövningspliktiga enligt miljöskyddsförordningen (1989z364). Regeringen får dock enligt 4kap. 5 éNRL göra ett tillstånd beroende av att saken inom viss tid fullföljs genom ansökan om prövning enligt miljöskyddslagen. En sådan prövning utförs av koncessionsnämnden för miljöskydd. Frågan om pro- jektets tillåtlighct avgörs i sådant fall enligt NRL, varför prövningen enligt miljöskyddslagcn inriktas på de närmare villkor som behövs för miljön.

En fast förbindelse över Öresund aktualiserar också bestämmelser i en del andra lagar. Enligt 3 kap. 1 g” vattenlagen (1983: 291) får ett vattenföre- tag inte komma till stånd, om det med hänsyn till valet av plats eller på något annat sätt möter hinder från allmänna planeringssynpunkter. Bygg- nads— och anläggningsarbeten som utförs för ett sådant företag får inte heller strida mot fastställda planer. Vattenföretag skall dessutom utföras så att syftet med särskilda bestämmelser i övrigt som gäller för bebyggande eller annan markanvändning av ett mark- eller vattenområde inte motver- kas. Vidare regleras i 3 kap. 3 Q' skyddet för allmänna intressen. l 3 kap. 4 & föreskrivs att ett vattenföretag får komma till stånd endast om fördelarna från allmän synpunkt av företaget överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av det. Projektets huvudman kommer enligt gällande rätt att få ansöka om tillstånd enligt vattenlagen vid vattcndomstolcn. Emellertid är tanken med den gällande regleringen i vattenlagen bl.a. att möjliggöra en hclhetsbedömning av de för- och nackdelar som är förenade med ett Vattenföretag och att samtidigt undvika en dubbelprövning av företaget. Regeringen kan därför enligt 1 1 kap. 3 åvattenlagen (1983: 291) förbehålla sig tillåtlighctsprövningen för att åstadkomma en samordning med den tillåtlighctsprövning som sker enligt NRL. En vattcndomstols prövning kommer under sådana förhållanden främst att inriktas på vatten- företagets lämpliga utformning m.m. med hänsyn till motstående intres- sen jämte närmare villkorsprövning.

Prop. 1990/911158

Vad gäller de vattenområden och den havsbotten inom resp. territorium Prop. 1990/91: 158 som de båda staterna har rådighet över skall dessa enligt artikel 19 i avtalet utan ersättning ställas till konsortiets förfogande.

1 naturvårdslagen (1964: 822) finns bestämmelser bl.a. om strandskydd, som innebär att det krävs tillstånd för byggande inom strandskyddsområ- den. 1 16 & undantas företag för vilka tillstånd har lämnats enligt 4kap. NRL, vattenlagen eller miljöskyddslagen från tillståndstvånget enligt na- turvårdslagen.

Som framgått av vad som nu redovisats innebär avtalet att projektet kommer att prövas enligt gällande miljöbestämmelser innan det får kom- ma till stånd. Konsortiet upprättar de handlingar som behövs för pröv- ningen och ansöker om tillstånd. 1 artike14 i avtalet finns ett förbehåll för att dessa prövningar kan leda till avvikelser från den utformning av förbin- delsen som beskrivs i bilagan till avtalet.

Byggandet av en fast förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö måste ske i överensstämmelse med Sveriges och Danmarks internationella för- pliktelser. Härmed avses dels sådana förpliktelser som följer av allmän folkrätt, dels de avtalsslutande parternas förpliktelser till följd av interna- tionella överenskommelser. I detta sammanhang kan bl.a. nämnas Öre- sundstraktaten av år 1857 som bl.a. berör frågan om passagerätt genom internationella sund samt 1982 års havsrättskonvention (the United Na- tions Convention on the Law ofthe Sea, UNCLOS) i vilken bl.a. återfinns bestämmelser om konstgjorda öar. Sistnämnda konvention har inte trätt i kraft men har undertecknats av såväl Sverige som Danmark. Många av konventionens regler utgör emellertid redan allmän folkrätt. På miljörät- tens område kan även nämnas 1974 års konvention om skydd av Öster- sjöns marina miljö (Helsingförskonventionen), som reglerar utsläpp av farliga ämnen, landbaserade föroreningar, dumpning m.m.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1990/91:158: Avsnitt 1

7. Ärendet till riksdagen

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Danmarks rege- ring om en fast förbindelse över Öresund,

2. godkänner att aktier får tecknas i ett bolag för Öresundsförbin- delsen i enlighet med vad som har anförts,

3. bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer att ikläda staten garanti, solidariskt med den danska staten, för konsortiets lån och andra finansiella instrument som utnyttjas i samband med finansieringen av planering, projektering, byggande och drift av Öresundsförbindelsen samt

4. bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer att ikläda staten garanti för det svenska bolagets upplåningar för Öresundsförbindelsen samt planering, projektering och byggan— de av de svenska anslutningarna till Öresundsförbindelsen.

Avtal mellan Sveriges regering och Danmarks regering om en fast förbindelse över Oresund

Sveriges och Danmarks regeringar är,

i strävan att skapa förbättrade trafikförbin- delser mellan de båda länderna och därmed åstadkomma förutsättningar för ett förstärkt och utbyggt kulturellt och ekonomiskt samar- bete samt för utvecklingen av en gemensam arbets- och bostadsmarknad i Öresundsre- gionen till gagn för båda stater,

med hänsyn till att det nödvändiga under- laget för ett avtal om en fast förbindelse över Öresund samt sträckning och utformning härav föreligger,

eniga om följande:

Inledande bestämmelse Artikel 1

Sverige och Danmark skall gemensamt anläg- ga och driva en avgiftsfinansierad fast förbin- delse för järnvägs- och vägtrafik mellan Kast- rup och Limhamn. Denna förbindelse kallas Öresundsförbindelsen.

Öresundsförbindelsen Artikel 2

Öresundsförbindelsen skall utföras som en kombinerad järnvägs- och vägförbindelse be- stående av en dubbelspårig järnväg och en motorväg med fyra körfält mellan Kastrup och Limhamn.

Öresundsförbindelsen utgår från'en konst- gjord halvö vid Kastrups flygplats, korsar Drogden i en sänktunnel till en konstgjord ö sydväst om Saltholm. Förbindelsen fortsätter härifrån som en lågbro och vidare som en högbro över farledema Flintrännan och Trin- delrännan och ansluter söder om Limhamn.

Öresundsförbindelsen omfattar även nödvändiga områden och anläggning för av- giftsupptagning och om så erfordras anlägg- ningar för tullbehandling och passkontroll.

Aftale mellem Sveriges regering og Danmarks regering om en fast forbindelse over Oresund

Sveriges og Danmarks regeringer er

i onsket om at skabe forbedrede trafikfor— bindelser mellem de to lande og dermed tilvejebringe forudsatningerne for et forstar- ket og udbygget kulturelt og ekonomisk sam- arbejde samt for udviklingen af et ftelles ar- bejds- og boligmarked i Öresundsregionen til gavn for begge stater,

i betragtning af, at der föreligger det for- nedne grundlag for en aftale om en fast for- bindelse over Oresund samt linieforingen og udformningen heraf,

blevet enige om folgende:

Indledende bestemmelse Artikel 1

Sverige og Danmark skal i faellesskab anlsegge og drive en afgiftsfinansieret fast forbindelse for jernbane- og vejtrafik mellem Kastrup og Limhamn. Denne forbindelse kaldes Gre- sundsförbindelsen.

Gresundsforbindelsen Artikel 2

Öresundsförbindelsen skal udfares som en kombineret jernbane— og vejforbindelse be- stående af en dobbeltsporet jernbane og en firesporet motorvej mellem Kastrup og Lim- hamn.

Gresundsforbindelsen udgår fra en kunstig halva ved Kastrup Lufthavn, krydser Drog- den i en saenketunnel til en kunstig o sydvest for Saltholm. Förbindelsen fortsatter herfra som en lavbro og videre som en hojbro over sejlrenderne Flinterenden og Trindelrenden og ilandferes syd for Limhamn.

Oresundsforbindelsen omfatter også de nodvendige arealer og anlzeg til afgiftsop— krasvning og, såfremt der er behov herfor an- laeg til toldbehandling og paskontrol. Sverige

Sverige och Danmark träffar senare avtal om förbindelsens exakta avgränsning.

Närmare bestämmelser om förbindelsens sträckning och tekniska utformning framgår av bilaga I .

Artikel 3

Öresundsförbindelsen utförs i överensstäm- melse med de båda staternas internationella

förpliktelser.

Artikel 4

Sverige och Danmark är ense om att de pröv- ningar som skall ske enligt respektive stats lagstiftning för utförandet av Öresundsför- bindelsen kan leda till avvikelser från vad som sägs i bilaga 1.

Artikel 5

Sverige och Danmark är eniga om att den slutliga utformningen av Öresundsförbindel- sen, jämför artikel 2, skall ske med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadli- ga verkningar på miljön förebyggs.

Sverige och Danmark utgår från att berör- da myndigheter i fråga om de miljömässiga aspekterna på utformningen av Öresundsför- bindelsen samarbetar i erforderlig utsträck- ning.

Artikel 6

Utförandet av Öresundsförbindelsen skall ut— bjudas till internationell upphandling.

Artikel 7

Det åligger Sverige och Danmark att tillse att arbetet med Orcsundsförbindelsen inriktas på att anläggningsarbetena kan påbörjas år 1993.

Anslutningar till Öresundsförbindelsen Artikel 8

Det åligger Sverige och Danmark att var för sig i respektive stat anlägga nödvändigajäm-

og Danmark traeffer senere aftale om forbin- delsens prazcise afgrzensning.

Naermere bestemmelser om förbindelsens linieforing og tekniske udforrnning fremgår av bilag ] .

Artikel 3

Orcsundsförbindelsen udfores i overensstem- melse med de to staters internationale for- pligtelser.

Artikel 4

Sverige og Danmark er enige om, at godken- delser i henhold til respektive stats lovgiv- ning for etablering af Orcsundsförbindelsen kan fore til afvigelser i forhold til bilag 1.

Artikel 5

Sverige og Danmark er enige om, at den en- delige udforrnning af Orcsundsförbindelsen, jzevnfor artike12, skal ske under hensyn til, hvad der er ekologisk motiveret, teknisk mu- ligt og ekonomisk rimeligt, således at skadeli- ge virkninger på miljoet forebygges.

Sverige og Danmark forudsaetter, at de be- rorte myndigheder samarbejder i nodvendig udstrtekning i sporgsmål om de miljomassige aspekter vedrorende Orcsundsförbindelsen.

Artikel 6

Udforelsen af Öresundsförbindelsen skal ud- bydes i international licitation.

Artikel 7

Det påhviler Sverige og Danmark at sikre, at arbejdet med Öresundsförbindelsen tilrette- lazgges således, at anlagsarbejdeme kan påbe- gyndes år 1993.

Tilslutninger til Orcsundsförbindelsen Artikel 8

Det påhviler Sverige. og Danmark hver for sig i respektive stat at anlzegge nodvendige jem- 28

vägs- och vägförbindelser från Öresundsför- bindelsen till de befintliga järnvägs- och väg- näten. Dessa anslutningar skall bestå av en dubbelspårig järnväg och en motorväg med fyra körfält. De skall öppnas för trafik senast samtidigt som Öresundsförbindelsen.

Artikel 9

Anslutningama i Danmark utgörs av en dub- belspårig järnväg över Amager som ansluter till befintliga spår vid Sydhamns station och en fyrfältig motorväg i samma sträckning över Amager med anslutning till Amagermo— torvägen.

Anslutningama i Sverige utgörs av en dub- belspårig järnväg som ansluter till Trelle- borgsbanan samt en fyrfältig motorväg som ansluter till Inre Ringvägen eller annan väg av motorvägsstandard.

Organisation och finansiering Artikel 10

Det åligger Sverige och Danmark att snarast möjligt var för sig tillse att det bildas ett av respektive stat helägt aktiebolag.

De två aktiebolagen skall bilda ett konsor- tium som äger och för gemensam räkning och som en enhet svarar för projektering och an- nan förberedelse för samt finansiering, byg- gande och drift av Öresundsförbindelsen.

Artikel 11

Konsortiets startkapital skall vara 50 milj. danska kronor, vilka skall tillskjutas kontant i lika omfattning av de båda aktiebolagen.

Lån för finansiering av Öresundsförbindel- sen skall upptas av konsortiet.

Aktiebolagen skall gemensamt och i lika omfattning äga all konsortiets egendom och alla dess rättigheter. Såväl vinster som förlus- ter från konsortiets verksamhet skall delas lika. I förhållande till tredje man är bolagen solidariskt ansvariga för konsortiets förplik- telser. med inbördes ansvar i lika omfattning.

Prop. 1990/91:158 Bilaga 1

bane- og vejforbindelser fra Orcsundsförbin- delsen til de eksisterende jembane- og vejnet. Disse tilslutninger skal bestå af en dobbelt- sporet jernbane og en firesporet motorvej. De skal åbnes for trafik senest samtidig med Gre- sundsförbindelsen.

Artikel 9

Tilslutninger i Danmark består af en dob- beltsporet jernbane over Amager, som tilslut- ter til eksisterende spor ved Sydhavn station, og en firesporet motorvej i samme linieforing over Amager med tilslutning til Amagerrno- torvejen. _ Tilslutningeme i Sverige består af en dob- ' beltsporet jernbane som tilslutter til Trelle- borgbanen samt en firesporet motorvej som tilslutter til Indre Ringvej eller anden vej med motorvejsstandard.

Organisation og finansiering Artikel 10

Det påhviler Sverige og Danmark snarest muligt hver for sig at sikre, at der stiftes et af respektive stat helejet aktieselskab.

De to aktieselskaber skal danne et konsor- tium, som ejer og for frelles regning og som en enhed förestår projektering og anden forbere- delse samt finansiering, bygning og drift af Orcsundsförbindelsen.

Artikel 1 ]

Konsorticts startkapital skal vaere 50 mio. danske kroner, der skal indskydes kontant i lige forhold af de to aktieselskaber.

Lån til finansiering af Orcsundsforbindel- sen skal optages af konsortiet.

Aktieselskabcrne skal i fmllesskab og i lige forhold eje al konsortiets ejendom og alle dets rettighedcr. Såvel gevinst som tab fra konsortiets virksomhed skal deles lige. 1 for- hold til tredjemand er selskaberne solidarisk ansvarlige for konsortiets forpligtelser med indbyrdes ansvar i lige forhold.

Artikel 12

Sverige och Danmark garanterar solidariskt för förpliktelser avseende konsortiets lån och andra finansiella instrument som utnyttjas i samband med finansieringen. Staterna är in- bördes ansvariga i lika omfattning.

Artikel 13

Konsortiets angelägenheter tillvaratas av en styrelse samt en verkställande direktör.

Konsortiets styrelse består av lika antal le- damöter från vartdera bolaget. Styrelsen ut- ser inom sig en ordförande och en vice ordfö- rande, vilka poster skall besättas med en le- damot från vartdera aktiebolaget.

Styrelsen har, såvitt inte annat fastställs, samma befogenheter och förpliktelser, som normalt tillkommer styrelsen i ett aktiebolag.

Beslut i styrelsen fattas, såvitt inte annat fastställs, med enkel majoritet. Om alla leda- möter från ett av bolagen är av en annan mening än alla ledamöter från det andra bo- laget. skall frågan hänskjutas till de båda re- geringarna för gemensamt beslut. Regering- arnas beslut är bindande för konsortiet.

Närmare regler för konsortiets verksam- het, ledning samt ut- och inbetalningar till konsortiet, räkenskaper och revision m.m. skall regleras i ett avtal mellan de båda aktie- bolagen. Avtalet skall godkännas av Sveriges och Danmarks regeringar.

De båda regeringarna skall äga full insyn i konsortiets angelägenheter.

Trafikantavgifter Artikel 14

Kostnaderna för projektering och andra för- beredelser för samt byggande och drift av Öresundsförbindelsen skall i sin helhet täckas av konsortiet genom särskilda avgif- ter. trafikantavgifter.

Sverige och Danmark är överens om att anslag över respektive stats statsbudget inte skall anvisas för konsortiets verksamhet.

Prop. 1990/91: 158 Bilaga 1

Artikel 12

Sverige og Danmark garanterer solidarisk for forpligtelser vedrorende konsortiets lån og andre finansielle instrumenter, som benyttes i forbindelse med finansieringen. Stateme er indbyrdes ansvarlige i lige forhold.

Artikel 13

Konsortiets anliggender varetages af en be- styrelse samt en administrerende direktor.

Konsortiets bestyrelse består af det samme antal bestyrelsesmedlemmer fra hvert af sel- skaberne. Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og en nazstfon'nand, hvilke stillinger skal besattes af et bestyrelsesmedlem fra hvert af de to aktieselskaber.

Bestyrelsen har, såfremt ikke andet fastsat- tes, samme befojelser og pligter, som normalt tilkommer bestyrelsen i et aktieselskab.

Afgorelser i bestyrelsen traszcs, såfremt ikke andet fastszettes, ved simpel majoritet. Såfremt alle bestyrelsesmedlemmer fra et af selskaberne har et andet standpunkt end alle medlemmer fra det andet selskab, skal sporgsmålet indbringes for de to regeringer til faelles afgtarelse. Regeringemes afgorelse er bindendc for konsortiet.

De naermere regler for konsortiets virksom- hed, ledclse samt om udlodning fra og indbe— taling til konsortiet, regnskab og revision m. v., skal reguleres i en aftale mellem de to aktieselskaber. Aftalen skal godkendes af Sveriges og Danmarks regeringer.

De to regeringer skal have fuld indsigt i konsortiets forhold.

Trafikantafgifter Artikel 14

Omkostningeme ved projektering og anden förberedelse samt anlreg og drift af Öresunds- forbindelsen skal i sin hclhed dmkkes af kon- sortiet gennem szerlige afgifter, trafikantafgif- ter.

Sverige og Danmark er enige om, at der ikke skal bevilges tilskud til konsortiets virk- somhed over de respektive staters budgetter.

Artikel 15

Trafikantavgiftema skall fastställas av kon- sortiet.

Artikel 16

Tillkomsten av en fast förbindelse syftar till att främja en rationell och ändamålsenlig järnvägstrafik mellan länderna. Avgifterna skall utformas med beaktande av detta syfte.

Sverige och Danmarks regeringar kan träf- fa avtal om de närmare villkoren för järn- vägstrafiken.

Artikel 17

Sverige och Danmark är överens om att det inte kan tas upp särskilda avgifter för motor- fordons nyttjande av de i artikel9 nämnda anslutningarna för vägtrafik, såvitt motorfor- donen passerar Öresundsförbindelsen.

Övriga bestämmelser Artikel 18

Regeringama i Sverige och Danmark kan se- nare träffa särskilda avtal om trafikreglering, svensk och dansk lags tillämplighet samt svensk och dansk myndighets behörighet i andra frågor som har samband med Öre- sundsförbindelsen.

Artikel 19

Sverige och Danmark ställer utan ersättning till staterna till förfogande för konsortiet de vattenområden och den havsbotten inom re- spektive territorier som de respektive stater- na har rådighet över som tillfälligt eller be- ständigt behövs för Öresundsförbindelsen i sträckningen mellan nuvarande kustlinjer.

Artikel 20

Sverige och Danmark utgår från att det träf- fas särskilt avtal om likvärdiga villkor i de båda staterna för mervärdeskatt och om så erfordras särskilt avtal beträffande tull— och

Artikel 15

Trafikantafgifteme skal fastszettes af konsor- tiet.

Artikel 16

Etableringen af en fast förbindelse har til for- mål at fremme en rationel og effektiv jernba- netrafik mellem staterne. Afgifterne skal ud- fortnes under hensyn til dette förmål.

Sveriges og Danmarks regeringer kan traef- fe aftale om de naar-mere vilkår for jernbane- trafikken.

Artikel 17

Sverige og Danmark er enige om, at der ikke kan opkraeves saerlige afgifter for motorkore- tojers benyttelse af de i artikel9 nzevnte til- slutningsanlaeg for vejtrafik, såfremt motor- koretojeme passerer Oresundsforbindelsen.

Ovrige bestemmelser Artikel 18

Regeringerne i Sverige og Danmark kan sene- re trazlfe saerskilte aftaler om trafikregulering, svensk og dansk lovs anvendelighed samt dansk og svensk myndigheds udovelse i and- re sporgsmål, som har forbindelse med Gre- sundsforbindelsen.

Artikel 19

Sverige og Danmark stiller uden vederlag til staterne de vandområder og den havbund in- den for respektive territorier, som de respek- tive stater har rådighed over og midlcrtidigt eller for bestandig er nodvendige til Gre- sundsforbindelsen på sträckningen mellem de nuvzerende kystlinjer, til rådighed for konsor- tiet.

Artikel 20

Sverige og Danmark går ud fra, at det trzeffes sarskilt aftale om ensartede vilkår i de to lande vedrorende mervzerdiafgift, og hvis det er nodvendigt szerskilt aftale vedrerende

skattefrågor i övrigt, som har samband med byggande, drift och användning av Orcsunds- förbindelsen.

Artikel 21

Danmarks regering förklarar sig beredd att arbeta för att en fast förbindelse över Fehm- arn Bält kommer till stånd under förutsätt- ning av att hänsyn till miljö och ekonomi kan tillgodoses.

Skiljenämnd Artikel 22

Uppstår tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall frågan avgöras av en skiljenämnd om endera staten begär det.

Närmare bestämmelser om skiljenämnd framgår av bilaga 2.

Ratificering Artikel 23

Detta avtal skall ratificeras. Avtalet träder i kraft vid ratifikationsinstrumentens utväx- ling, som skall äga rum i Stockholm.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden för regeringarna i Sverige och Danmark undertecknat detta av- tal.

Som skedde i Köpenhamn den 23 mars 1991 i två exemplar på svenska och danska språken. vilka båda texter har samma giltig- het.

För Sveriges regering

George Andersson

told- og skattespargsmål. som har forbindelse med bygning. drift og benyttelse af Orcsunds- forbindelsen.

Artikel 21

Danmarks regering erklazrer sig rede til at arbejde for, at en fast forbindelse over Femer Balt bliver gennemfort under forudsatning af, at hensyn til miljo og ekonomi kan tilgo- deses.

Voldgiftsnaevn Artikel 22

Hvis der opstår uoverensstemmelse om for- tolkning eller anvendelse af denne aftale, skal sporgsmålet afgores af et voldgiftsnazvn. hvis en af staterne begazrer det.

Naermere bestemmelser om voldgiftsnazv- net fremgår af bilag 2.

Ratifikation Artikel 23

Denne aftale skal ratificeres. Aftalen traeder i kraft ved ratifikationsinstrumenternes ud- vcksling, som skal finde sted i Stockholm.

Til bekrzeftelse heraf har underskrevne beha- rigt befuldmaagtigede for regeringerne i Sveri- ge og Danmark underskrevet denne aftale.

Udfzerdiget i Kobenhavn, den 23 marts 1991 i to eksemplarer, på det svenske og dan- ske sprog, hvilke to tekster har samme gyldig— hed.

For Danmarks regering

Kaj Ikast

Bilaga 1

Öresundsförbindelsens sträckning och tekniska utformning

1. F örbindelsens sträckning Öresundsförbindelsen skall ha i huvudsak den sträckning som" anges på bilagda karta.

2. Förbindelsens tekniska utformning

Jämvägsdelen skall=utföras med elektrifiera- de dubbla normalspår under beaktande av sedvanlig standard och utformningsregler i respektive stat för person- och godstrafik. Förbindelsen skall dimensioneras för en tåg- hastighet på upp till 200 km/tim för person- tåg samt för lZO km/tim och 750 meters tåg- längd för konventionella godståg. Förbindel- sen skall vidare utföras med en lutning på maximalt 15,6%o. Spåravståndet skall vara minst 4,5 meter och det fria tvärsnittet skall uppfylla UIC lastprofil C2 och kraven för tåg typ svenska X2. Detta innebär att det fria tvärsnittet i en enkelspårig järnvägstunnel skall vara minst 6.1 meter fri höjd över räls- överkant samt minst 6,5 meter fri bredd.

Vägdelen skall utföras som motorväg med två vägbanor på vardera 9 meter mellan väg- räckena, bestående av två körfält på 3,5 me- ter, två vägrenar på 0,5 meter samt två 0,5 meter breda belagda sidoområden. Det skall på hela bredden vara en fri höjd på minst 4.6 meter.

På delen mellan den konstgjorda halvön vid Kastrup och den konstgjorda ön vid Salt- holm skall förbindelsen utföras som sänktun- nel under Drogden och förläggas på sådant djup, att möjlighet finns att framdeles åstad- komma minst 10 meters djup i scglationslc- den.

Mellan den konstgjorda ön och Limhamn utförs förbindelsen som bro med en segelfri höjd över medelhögvattenytan (MHW) på minst 50 meter i farleden Flintrännan och minst 32 meter i farleden Trindelrännan. Den mot nämnda höjder svarande segelfria bredden Skall i de båda farledema vara minst 300 meter i Flintrännan och minst 200 meter i Trindelrännan.

Prop. 1990/91:158 Bilaga ] Bilag 1

Oresundsforbindelsens linieforing og tekniske udformning

l. Forbindelsens linieforing Orcsundsforbindelsen skal i hovedsagen fel- ge den linje, som angives på vedhaftede kort.

2. Forbindelsens tekniske udformning

Jernbanedelen skal udforcs med clektrificerc- de dobbeltc normalspor under hensyntagen til szedvanlige standarder og udformningsreg- ler i respektive stat for person- og godstrafik. Forbindelsen skal dimensioneres for en tog- hastighed på op til 200km/t for persontog samt for lZOkm/t og 750meters toglatngde for konventionelle godstog. Forbindelsen skal videre udfares med en stigning på maksi— malt 15,60/00. Sporafstanden skal vaere mindst 4.5 meter, og det frie tvrersnit skal opfylde UIC lastprofilCZ og krav for tog af typen svenske X2. Dette indebaerer, at det frie tvaersnit i en enkeltsporet jernbanetunnel skal vazre mindst 6.1meter fri hejde over skinneoverkant og mindst6,5 meter i fri bredde.

Vejdelen skal udfares som motorvej med te korebaner på hver 9 meter mellem au- tovzernene, bestående af to korespor på 3,5 meter, to kantbaner på 0,5 meter samt to 0,5 meter brede nodfortove. Der skal overalt vare en frihojde på mindst 4,6 meter.

På straekningen mellem den kunstige halve ved Kastrup og den kunstige a ved Saltholm skal forbindelsen udfores som samketunnel under Drogden i en sådan dybdc. at mulighe- den for at tilvejebringe mindst 10 meter vanddybde i sejlrenden fremdeles består.

Mellem den kunstige o og Limhamn udfo- res en broförbindelse med en fri gennemsej- lingshejde over middelhejvandstand (MHW) på mindst 50 meter i Flinterendens sejlleb og mindst 32 meter i Trindelrendens sejlleb. Den tilsvarende fri gennemsejlingsbredde i de to sejllob skal vzere mindst 300meter i Flinterenden ög mindst 200meter i Trindel- renden.

Bilaga 2

Skiljenämnd __

l. Skiljenämnden skall bestå av tre leda- möter. Vartdera staten utser en ledamot. En ledamot, som är ordförande i nämnden och som inte får vara svensk eller dansk medbor- gare eller bosatt i Sverige eller Danmark. ut- ses gemensamt av staterna. Om ordföranden eller annan ledamot inte utsetts inom två må- nader från det att den ena staten framfört begäran därom hos den andra staten, skall han utses av ordföranden i Internationella domstolen i Haag på begäran av ena staten.

2. Skiljenämnden fastställer själv sin ar- betsordning och de processuella reglerna.

3. Uppkommcr olika meningar inom Skiljenämnden, gäller den mening som två ledamöter förenar sig om. Har alla ledamö- terna olika meningar, gäller ordförandens mening.

4. Skiljcnämndens beslut är bindande.

5. Vartdera staten svarar för hälften av kostnaderna för Skiljenämnden. I övrigt står varje stat för sina kostnader för skiljeförfa- randet.

Prop. 1990/911158 Bilaga 1

Bi/ag 2

Voldgiftsnavn

l. Voldgiftsnaevnet skal bestå af tre med- lemmer. Hver stat udpeger e't medlem. Et medlem, som er nzevnets formand. og som ikke må vare svensk eller dansk statsborger eller bosat i Sverige eller Danmark, udpeges af staterne i forening. Såfremt formand eller andet medlem ikke er udpegct inden to må— neder efter, at den ene stat har fremsat begze- ring derom over for den anden stat, skal han udpeges af przesidenten for Den internationa- le Domstol i Haag på den ene stats begaering.

2. Voldgiftsnzevnet fastszetter selv sin for- retningsorden og de processuelle regler.

3. I tilfzelde af meningsforskel i voldgifts— nzevnet gzelder den mening, som to medlem- mer forcner sig om. Har alle medlemmerne forskellige opfattelser. gzclder formandens mening.

4. Voldgiftsnaevnets afgerelse er bindende.

5. Hver stat udredcr halvdelen af omkost- ningerne til voldgiftsnmvnet. I ovrigt udredcr hver stat sine omkostninger ved voldgifts- sagen.

,. s , mami .

. ' 4' ' Aging-r Slo»? ' i | ' rr lR %:: ' . _ , wb' »vns _ W , . . _ , . nu 1 .] , , (_

r... * :

TPJ”.

—! , .,n.

. 1 ! . , .

_ _ _ _- ANSLUTNINGAR _— ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN

1:101000 0 1 2 a 4 5 km i_.t_|___i_i_i

Tilläggsprotokoll till avtal mellan Sveriges regering och Danmarks regering om en fast förbindelse över Oresund

Sveriges och Danmarks regeringar, som den- na dag har undertecknat ett avtal om en fast förbindelse över Öresund, antecknar i detta protokoll följande tillägg till avtalet.

1. Sverige och Danmark äröverens om att det inte uttas garantiavgift eller liknande av de båda staterna för de båda staternas garan- tiåtaganden för konsortiets lån och andra fi- nansiella instrument som utnyttjas i sam- band med finansieringen.

2. Sverige och Danmark är överens om att de i deras egenskap av garantigivare skall eftersträva en snabb hantering av alla ären- den som rör konsortiets lån och andra finan- siella instrument som utnyttjas i samband med finansieringen av förbindelsen.

3. Sveriges och Danmarks regeringar är överens om att nivån för färjetaxorna vid Helsingborg-Helsingör är utgångspunkt vid fastställande av taxorna för vägtrafiken.

4. Sveriges och Danmarks regeringar är överens om att jämvägsföretagen i Sverige skall betala sammanlagt 150 milj. danska kronor per år (prisnivå Ht 1991) för använd- ningen av järnvägen på Öresundsförbindel- sen. De danske Statsbancr betalar ett motsva- rande bclopp. Beloppen regleras i takt med den allmänna prisutvecklingen. Det åvilcr konsortiet och berörda järnvägs- företag i respektive stat att träffa avtal om de närmare villkoren för järnvägstrafiken på grundval av ovannämnda riktlinje.

5. Sverige och Danmark är överens om att byggandet av förbindelsen inte belastas med mervärdeskatt. Det noteras att frågan om mervärdeskatt på användningen av förbin- delsen skall lösas i god tid innan förbindelsen tages i drift och med beaktande av då gällan- de lagstiftningar i de båda staterna, varvid staterna är uppmärksamma på de särskilda förpliktelser som åvilar medlemmar av de Europeiska gemenskaperna.

Prop. 1990/91:158 Bilaga ]

Tillzegsprotokol til aftale mellem Sveriges regering og Danmarks re- gering om en fast forbindelse over Oresund

Sveriges og Danmarks regeringer, som ne- dennaevnte dato har underskrevet en aftale om en fast forbindelse over Oresund, nedfal- der i denne protokol folgende tillaeg til afta- len.

1. Sverige og Danmark er enige om. at det ikke opkraeves gebyr eller lignende af de to stater for de to staters garantiforpligtelser for konsortiets lån og andre finansielle instru- menter, som benyttes i forbindelse med fi- nansieringen. '

2. Sverige og Danmark er enige om, at de i deres egenskab af garanter skal bestrmbe sig på en hurtig behandling af alle henvendelser som vedrerer konsortiets lån og andre finan— sielle instrumenter, som udnyttes i forbindel- se med finansiering af forbindelsen.

3. Sveriges og Danmarks regeringer er eni- ge om, at niveaut for faergetaksterne ved Hel- singborg-Helsingor er udgangspunkt ved fast- sazttelsen af taksteme for vejtrafikken.

4. Sveriges og Danmarks regeringer er eni- ge om, at jembaneselskaberne i Sverige sam- menlagt skal betale 150 mio. danske kroner pr. år (prisniveau 1/1 1991) for benyttelsen af jernbanen på Gresundsforbindelsen. De dan- ske Statsbaner bctaler et tilsvarende belop. Belobene reguleres i takt med den almindeli- ge prisutvikling. . Det påhviler konsortiet og berorte jernba- neselskaber i respektive stat at trzeffe aftale om de nzermere vilkår for jernbanetrafikken på grundlag af ovennaevnte retningslinie.

5. Sverige og Danmark er enige om, at anlzeg af forbindelsen ikke belmgges med mervzerdiafgift. Det noteres, at sporgsmålet om mervzerdiafgift på benyttelsen af forbin— delsen skal loses i god tid inden forbindelsen tages i brug og under hensyn til de til den tid gaäldende lovgivninger i de to stater, idet sta- terne er opmarksomme på de s:erlige forplig- telser, som påhviler medlemmer af De euro- pwiske erllesskaber.

6. Detta tilläggsprotokoll träder i _kraft då avtalet om en fast förbindelse över Oresund träder i kraft.

Som skedde i Köpenhamn den 23 mars 1991 i två exemplar på svenska och danska språ- ken, vilka båda texter har samma giltighet.

För Sveriges regering

George Andersson

6. Denne tillatgsprotokol traeder i kraft, når aftalen om en fast forbindelse over Gre- sund trader i kraft.

Udfaerdiget i Kobenhavn, den 23 marts 1991 i to eksemplarer, på det svenske og danske sprog, hvilke to tekster har samme gyldighed.

For Danmarks regering

Kaj Ikast

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1987: 41) Fasta Öresundsförbindelser

Behovet av att vidmakthålla och utveckla säkra, effektiva och kapacitets- starka trafikförbindelser över Öresund har haft till följd att gemensamma danska och svenska utredningar om fasta förbindelser över sundet gjorts vid åtskilliga tillfällen.

I augusti 1986 beslutade den danske trafikministern och den svenske kommunikationsministern att Öresundsdelegationema i Danmark och i Sverige skulle återuppta sitt arbete. Delegationema fick i uppgift att upp- datera de huvudförslag till Öresundsförbindelser som hade lagts fram i rapporten år 1985. Öresundsförbindelser — Rapport av 1984 års danska och svenska Öresundsdelegationer (DsK 1985: 7). Dessa förslag var följan- de. En järnvägstunnel med enkelspår mellan Helsingör och Helsingborg,

HH 0.1, i kombination med en motorvägsförbindelse med fyra körfält mellan Köpenhamn och

Malmö, KM 4.0.

Delegationema skulle dessutom utvärdera ett förslag till en kombinerad motorvägs- och jämvägsförbindelse med fyra körfält och dubbelspår mel- lan Köpenhamn och Malmö, KM 4.2.

Vidare fick delegationerna till uppgift att översiktligt värdera lämplighe- ten av att förlägga en enkelspårig jämvägsförbindelse och en vägförbindel- se med fyra körfält söder om Helsingör och Helsingborg, HH 0.1 syd och HH 4.0 syd. För olika lägen skulle delegationerna också överväga möjlighe- terna att utföra förbindelserna som borrade tunnlar under Öresund. Slutli- gen fick delegationerna till uppgift att göra en ny genomgång av förbindel- sealternativens konsekvenser för miljön. i synnerhet havsmiljön.

De olika alternativen till fasta förbindelser skulle värderas ekonomiskt och kvalitativt i förhållande till ett s.k. basalternativ som innebar fortsatt färjedrift, FF.

Fasta förbindelser

Fler motiv kan anges för att anlägga fasta förbindelser över Öresund. Ett är önskemålet att skapa en mer sammanhållen Öresundsregion genom bra och pålitliga trafikförbindelser över sundet. Den dominerande delen av Öresundstrafiken både i dag och med fasta förbindelser är av regional karaktär. En sådan utveckling stärker den nordiska sammanhållningen och ger förutsättningar för utveckling av en gemensam arbets- och bostads- marknad och av den kulturella samhörigheten.

För det andra finns önskemål om att få till stånd säkra och kapacitets- starka förbindelser för fjärrtrafikcn mellan den skandinaviska halvön samt Danmark och kontinenten i övrigt.

För det tredje finns det på båda sidor av sundet önskemål om goda trafikförbindelser med Köpenhamns Lufthamn. Detta gäller naturligtvis generellt både kollektivtrafiken och den individuella trafiken.

Prop. 1990/912158

En fast förbindelse över Öresund får inte innebära att miljön i havet och Prop. 1990/91: 158 till lands försämras. Delegationema har därför haft som en utgångspunkt Bilaga 2 att vattenföringen genom Öresund skall vara oförändrad och ej får påver- kas av en fast förbindelse. Miljökonsekvenserna och kostnaderna för even- tuella motåtgärder har betydelse vid valet mellan olika alternativ.

Avgörande är också ekonomin i de berörda statliga verksamheterna, dvs. ett tänkt broföretag som avses stå för byggande och drift av en fast förbindelse i KM-läget, jämvägsföretagen DSB och SJ samt samhällseko- nomin i vidare bemärkelse.

Det är uppenbart att alternativet KM 4.2 i högre grad än andra kombi- nationer uppfyller de trafikala målen. Detta beror på att Öresundsregio- nens två största städer, Köpenhamn och Malmö, i detta alternativ förbinds med varandra med en effektiv kollektiv jämvägsförbindelse samt att Kö- penhamns Lufthamn samtidigt får jämvägsförbindelse från såväl den Svenska som den danska sidan. Frågan är då huruvida miljöintressen, planintressen eller ekonomiska förhållanden bör leda till valet av en annan trafikalt sämre lösning.

En översiktlig värdering av lösningarna i HH syd har gett vid handen att dessa får betraktas som orealistiska på grund av en väsentlig merkostnad i förhållande till de övriga alternativen. Dessutom kommer en eventuell vägförbindelse i HH syd inte att på ett tillfredsställande sätt kunna anslu- tas till det överordnade vägnätet på den danska sidan.

Trafikalt sett uppfyller HH-sydlösningarna inte heller målet att skapa en bättre sammanhållen Öresundsregion. Inte heller får Köpenhamns Luft- hamn bättrc förbindelser med dessa lösningar.

Under5ökningen av möjligheten att uföra förbindelserna som borrade tunnlar har visat att detta av fysiska och ekonomiska skäl endast kan vara av intresse i fråga om en jämvägsförbindelse i KM-läget.

Anläggningskostnader

Kostnaderna för de undersökta förbindelsealternativen inkl. anslutningar på svensk och dansk sida har i prisnivå 1986-07—01 beräknats till KM 4.0 + HH 0.1 7.5 miljarder kronor — KM 4.2 9,3 miljarder kronor — KM4.0 + KMO.2 (tunnel) 10.6miljardcr kronor

Kostnaderna för att utföra jämvägsförbindelsen i KM-läget som en borrad tunnel (KM 0.2) är dock 1.3 miljarder kr. högre än merkostnaden för att lägga järnvägsspåren på KM 4.0—förbindelsen. Härav kan konstate- ras att en borrad tunnel för järnväg i KM-läget inte är intressant eftersom det förutsätts att en väg— och jämvägsförbindelse skall komma till stånd samtidigt. Det bör i detta sammanhang nämnas att konsekvenserna för havsmiljön av alternativen KM 4.0 och KM 4.2 är praktiskt taget desam- ma.

Bilaga 2

Trafikprognoser

Tidigare utförda trafikprognoscr har justerats med hänsyn till den senaste trafikutvecklingen och de nu gällande förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen m.m. Resultatet av prognoserna för år 1995 sammanfattas i följande tabell.

FF KM 4.0+HHO.1 KM 4.2 Milj. resor/ Taxenivå Koll. taxa Milj. ton per år 100 % 100% 50% Personer ibil 5.9 7.5 7.4 7,1 tåg 1.1 1.2 5.7 8.8 buss 1,6 5.2 1.1 1,1 övrigt 15.8 12.8 12,8 12,8 Summa 24.4 26,7 27,0 29,8 Gods på lastbil 3,8 5,0 tåg 4.3 4,8 Summa 8.1 9.8

När det gäller biltrafiken över en fast KM-förbindelse har man i samtliga alternativ förutsatt en taxa som svarar mot den nuvarande färjetaxan. Den kollektiva tågtrafiken i KM 4.2 har beräknats under förutsättning av dels 100% av färjetaxan. dels 50% av färjetaxan på sträckan kust till kust.

Som framgår medför KM 4.2 fler kollektivresor än KM 4.0 + HHO.I. Detta gäller särskilt vid 50 % taxenivå.

Trafikökningen varierar i de olika alternativen från 2,3 till 5,4 miljoner resor.

En KM 4.2-förbindelse kommer på sträckan Köpenhamns Huvud- bangård—Köpcnhamns Lufthamn även att användas för lokaltågstrafik Köpenhamn—Tårnby/Kastrup. Trafikunderlaget för denna har beräknats till 5 miljoner passagerare per år. Denna rcsandevolym som inte ingår i prognostalen ovan har medräknats i de trafikekonomiska kalkylerna för att de ekonomiska fördelarna av denna trafik skall bli beaktade.

Färjetrafik

I anslutning till det ekonomi5ka basaltemativet, fortsatt färjetrafik (FF), som de fasta förbindelserna Skall relateras till har utarbetats drift— och investeringsplancr för färjelinjerna Helsingör—Helsingborg, Helsing- borg—Köpenhamns frihamn, Dragör—Limhamn, Köpenhamn—Malmö (flygbåtar) och Malmö— Köpenhamns Lufthamn (svävare).

För att inte övervärdera räntabiliteten i de fasta förbindelserna har för HH-leden beräkningsmässigt förutsatts att trafiken drivs som ett enda företag med endast en terminal på var sida av sundet och med större färjor än de som i dag trafikerar leden.

Vidare har gjorts vissa antaganden angående färjetrafiken vid fasta förbindelser. Sålunda förutsätts att alla tidigare nämnda linjer med undan- tag för HH-linjen kommer att upphöra i och med tillkomsten av KM 4.2 eller KM 4.0 + HHO.1. HH-linjen förutsätts emellertid bestå under alla

omständigheter som en företagsekonomiskt konkurrenskraftig förbindel- Prop. 1990/91: 158 se. Detta gäller även om en del av trafikundcrlaget antas överfört till en Bilaga 2 fast förbindelse. Färjclinjerna över Öresund kommer också efter tillkomsten av de fasta förbindelserna att vara konkurrensutsatta från linjer som går direkt mellan Sverige, Öst- och Västtyskland samt Jylland.

Trafikantfördelar

Fasta förbindelser medför betydande fördelar för personer och olika verk- samheter som berörs av trafikförbindelserna över Öresund. Först och främst bör framhållas att fasta förbindelser är tillförlitliga hela året. Trots att det i dag finns många avgångar med färjor och flygbåtar över Öresund måste dessa, särskilt i de södra delarna av sundet, många gånger ställas in under isvintrar.

För den internationella godstrafiken innebär fasta förbindelser stora tidsbesparingar och betydande kvalitetsfördelar. När det gäller järnvägs- gods kan tidsvinsten uppskattas till 3—4 timmar. För godstrafiken på väg bortfaller den tid som nu går åt till platsreservationer på färjor och till väntan vid färjelägen.

Fördelarna varierar emellertid i de olika alternativen och är, som tidiga- re nämnts, störst vid KM 4.2. Detta alternativ förenar nämligen väsentliga fördelar för den regionala trafiken, både den individuella och kollektiva, med samma fördelar för fjärrtrafiken som karaktäriserar KM 4.0 + HH 0.1.

Med KM 4.2 kommer en tågresa Köpenhamn—Malmö att ta 25 minu- ter. Motsvarandc bussresa vid KM 4.0-alternativet kan antas ta minst 40 minuter.

Vcrkningarna av att det skapas så goda trafikförbindelser mellan Öre- sundsregionens två stora städer är svåra att värdera, eftersom barriären i dag inte bara är av trafikal art utan också består av en nationsgräns.

För fjärrtågstrafikens del är det dessutom en fördel med KM 4.2 genom att både Malmö och Köpenhamn kan få entimmesförbindelser med snabb- tåg. Detta kan inte uppnås med en HH 0.1-förbindelse. De kommande nya snabbtågen förbinder också många av Öresundsregionens större städer, nämligen Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg.

Därtill kommer att KM 4.2 tillgodoser ett behov på dansk sida att få till stånd en järnväg till Amager som kan betjäna Tårnby. Kastrup och Köpen- hamns Lufthamn. Dessutom skapar KM 4.2 möjlighet att med såväl svenska snabbtåg som danska IC/3-tåg betjäna Köpenhamns Lufthamn och därmed förbättra flygplatsens tillgänglighet.

En KM-förbindclsc kommer slutligen att skapa förbättrade trafikförbin- delser mellan Bornholm och övriga delar av Danmark, eftersom den ger möjlighet till direktgående tåg eller bussar från Köpenhamn till Ystad varifrån överfarten till Bornholm är förhållandevis kort.

Bilaga 2

Miljön

Delegationema har gemensamt låtit undersöka och utvärdera de hydrolo- giska och ekologiska effekterna av fasta förbindelser i KM-läget. Bedöm- ningarna har gjorts utifrån modellberäkningar av vattenströmningen ge- nom sundct. samt salthalt, temperatur m.m. vilka kan komma att föränd- ras.

Utgångspunkten har varit att om inte de hydrografiska förhållandena ändras i Öresund så kommer heller inga biologiska förändringar att inträf- fa i Östersjön.

Utifrån den kunskap som utredningarna givit har delegationerna ansett det nödvändigt att modifiera de ursprungliga tekniska förslagen. så att negativa effekter på det marina livet i Östersjön ej skall uppstå.

Ambitionen har varit att uppnå en s.k. nollösning i Öresund. En sådan lösning innebär att vattengenomströmningen i sundet skall vara oföränd- rad efter anläggande av en förbindelse i KM—läget.

Modifieringarna går bl. a. ut på att förlänga tunneln under Drogden från 1 500 meter till 2000 meter.

Det ändrade utförandet medför att vattenströmningen genom Öresund minskar med endast 1/2 procent. Minskningen kan kompenseras genom muddringar i storleksordningen 3—6 milj. m3 omkring anläggningen.

Långtidsverkningarna på Östersjöns salt- och syreförhållanden kommer med det ändrade tunnelutförandet att bli utomordentligt små. Det är därför inte nu möjligt att med säkerhet avgöra om och när samt i vilken omfattning kompenserande muddringsarbeten behöver göras. I de ekono- miska bcräkningarna har likväl ett belopp av 260 milj. kr. medtagits svarande mot bortmuddring av ca 3 milj. m3. Detta gäller både KM 4.0 + HH 0.1 och KM 4.2 eftersom förbindelserna i KM-läget har samma sträckning. Konsekvenserna för den marina miljön är för övrigt desamma för båda huvudalternativcn även totalt sett, eftersom HH 0.1 med den föreslagna utformningen redan tidigare inte ansetts ge upphov till några negativa effekter varken i Öresund eller i Östersjön.

Både på dansk och svensk sida har miljökonsekvenserna på land av fasta förbindelser belysts.

För danskt vidkommande är det klan att KM 4.2 är att föredra framför KM 4.0 + HH 0.1, eftersom det förstnämnda alternativet medför att godstrafiken på Godsbaneringen i Köpenhamn (Dan-Link-trafiken) i stort sett kommer att försvinna. KM 4.0 + HH 0.1 kommer däremot att leda till att denna trafik ökar samtidigt som godstrafiken på Kustbanan kom- mer att återupptas i stor omfattning.

Bullerkonsekvenserna söder och väster om Köpenhamn har inte utretts närmare då ändringarna i trafiken i dessa om råden kommer att vara ringa i förhållande till den existerande trafiken.

KM 4.2 kommer dessutom att leda till att vägtrafiken till Köpenhamns Lufthamn minskar och därmed att Amagers gatunät avlastas.

Vidare medför KM 4.2 i förhållande till KM 4.0 + HH 0.1 att en större del av trafiken mellan Köpenhamn och Malmö kan ske kollektivt med tåg och att Störningarna från vägtrafiken, bl. a. från bussarna, minskar.

Prop. 1990/911158

KM 4.2 kommer att medföra lokalt ökade bullerstörningar för ett be- Prop. 1990/91: 158 gränsat antal bostäder på Amager och för bostäder längs godsjämvägen Bilaga 2 mellan Köpenhamns godsbangård och Vigerslev. För svenskt vidkommande medför KM 4.2 att stömingarna ökar i Malmöområdet men minskar i området kring Helsingborg. Emellertid kommer störningssituationcn också i Malmöområdet att bli bättre än i dag med de åtgärder som förutsätts vidtagna. I kostnadsberäkningarna har tagits med de belopp som kommer att bli nödvändiga för bullerskyddande åtgärder.

På svensk sida har beräkningar utförts för att belysa fasta förbindelsers betydelse från luftföroreningssynpunkt. Beträffande utsläppen av kväve- dioxider visar resultaten lokalt endast mindre förändringar av de områden där tillämpade riktvärden för föroreningshalter kan väntas bli överskridna vid de olika förbindelsealternativen. Några överskridanden av riktvärdena för koloxid beräknas dock inte uppkomma utanför aktuella körbanor.

Även regionalt blir de utsläppsökningar som direkt orsakas av en fast förbindelse i KM-läget mycket små. Särskilt om förbindelsen gynnar kol- lektivtrafik med tåg. Utsläpp av denna storleksordning kan inte bedömas ge upphov till några mätbara eller direkt urskiljbara effekttillskott.

Vid linjeföringen av KM 4.2, KM 4.0 och HH 0.1 har vittgående hänsyn tagits till lokala natur- och kulturvårdsintressen. Detta gäller Saltholm, vattenområdet söder om Saltholm, invallningarna på Vestamager och kulturskyddade byggnader i Helsingör.

När väg- och järnvägen genom Tåmby detaljprojckteras måste man på samma sätt försöka att anpassa anläggningarna till den befintliga bebyggel- sen.

På dansk sida pekar också lokala, regionala och riksomfattande plane- ringsövervägandcn klart på att KM 4.2 är att föredra framför KM 4.0 + HH 0.1. Detta grundas bl.a. på att KM 4.2 bättre stämmer överens med riksplancringens målsättning om att utvecklingen i huvudstadsregionen bör gå i sydvästlig riktning.

Ekonomin

De ekonomiska kalkylerna för fasta förbindelser är gjorda med alternativet fortsatt färjetrafik som jämförelseobjekt.

Analyserna har utförts dels som företagsekonomiska kalkyler för de statliga verksamheterna — DSB och SJ samt det tänkta broföretaget — dels som trafikekonomiska kalkyler vari trafikanternas bil- och tidskostna- der samt nyttocffekter räknats med. Beräkningar av sistnämnda slag kompliceras av det förhållandet att såväl kostnader som vinster skall fördelas på två länder, dock inte nödvändigtvis lika.

Beräkningarna har gjorts som kapitalvärdeberäkningar varvid alla kost— nader och intäkter har diskonterats framåt eller bakåt i tiden till år 1995 som i beräkningarna antagits vara det år då förbindelserna öppnas. Real- räntan har därvid antagits vara S% resp. 70/0.

Bilaga 2

Alternativ KM 4.0 + HH 0.l KM4.2

Koll. taxa l00% 100% 50%

Realränta 5 % 7 % 5 % 7 % 5 % 7 % F täretags'ekonomi Broföretag 4 600 2 200 3 450 I 150 3 250 1 000 DSB —350 —700 450 —400 350 —500 SJ 600 — 900 450 — 350 750 — 50

I de företagsckonomiska beräkningarna har för broföretagets del endast tagits med sträckan mellan kusterna och terminalområdet som ligger på svenskt territorium. Väganslutningarna ingår inte i beräkningarna.

Vid beräkningen av järnvägens räntabilitet har anslutningarna på land tagits med i sin helhet.

Som framgår av tabellen är nettokapitalvärdena i samtliga alternativ positiva för broföretaget. Företagets förräntning blir över 7 %.

[ alternativet KM 4.2 med lika fördelning av kostnaderna för sträckan mellan kusterna på väg och järnväg samt i alternativet KM 4.0 + HH 0.l är förräntningen för broföretaget lika stor. Den blir naturligtvis mindre i det fall järnvägen belastas med enbart sin marginalkostnad.

Förjämvägsförctagen är KM 4.0 + HH 0.l klart otillfredsställande då förräntningen av investeringen är avsevärt under 5%. Detta beror först och främst på betydligt mindre intäkter på HH-överfarten som i detta alternativ inte kan kompenseras av en starkt ökad lokal passagerartrafik.

Med en kollektivtaxa på KM 4.2 om 50 % av färjetaxan kommer förränt- ningen för DSB att bli något mindre. eftersom driftskostnaderna kommer att bli något större under det att intäkterna kommer att vara desamma som vid 100% taxa.

De trafikekonomiska analyserna visar ett bättre resultat för KM 4.2 vid 50% taxa än vid 100% taxa. Vid 50% taxa är KM 4.2 lika trafikekono- miskt räntabelt som KM 4.0 + HH 0.1. Alla alternativ har en tillfredsstäl— lande trafikekonomisk räntabilitet.

Som grund för beräkningar och redovisningar har delegationerna utgått från att en förbindelse över Öresund skall ägas av staterna, att den skall lånefrnansieras samt att Sverige och Danmark skall ta lika ansvar för kapitalförsörjning. drift och byggande av förbindelsen från kust till kust. Detta är principer som ansluter väl till de tankegångar som präglat Stora Bält-avtalet. Det hör till de fortsatta avtalsdiskussionerna att slutligen fastställa vilka förutsättningar som skall gälla.

Slutsatser

Delegationema har sammanfattningsvis funnit att fasta förbindelser med- för stora trafikala och ekonomiska fördelar jämfört med fortsatt färjedrift. De trafikekonomiska och företagsekonomiska kalkylerna visar god lön- samhet för såväl en kombinerad väg- och jämvägsförbindelse mellan Kö- penhamn och Malmö som för kombinationen en vägförbindelse Köpen-

hamn—Malmö och en jämvägstunnel Helsingborg—Helsingör. Oföränd- Prop. 1990/91: 158 rad vattengenomströmning i Öresund har visat sig möjlig att åstadkomma Bilaga 2 i bägge alternativen. Kompenserande åtgärder för luftföroreningar och buller är också möjliga att vidta i båda alternativen. De trafikala bedömningarna talar entydigt för en kombinerad förbindel- se mellan Köpenhamn och Malmö. Det gör det möjligt att fånga upp en större marknadsandel för järnvägens dcl. Köpenhamns Lufthamn blir också järnvägsanknuten både från svensk och dansk sida.

Frågan om fasta förbindelser över Öresund har utretts i flera decennier av gemensamma dansk-svenska utredningar. Huvudsakligen har materialet omfattat tekniska. transportpolitiska och ekonomiska aspekter. Miljöfrå- gor har berörts även tidigare, men då framför allt från markanvändnings-, naturvårds— och rekreationssynpunkt. I slutet av 1970-talet gjordes dock vissa undersökningar för att klarlägga konsekvenserna för vattengenom- strömningen av en sänktunnel mellan Helsingör och Helsingborg.

Nödvändighctcn av att på ett mera ingående sätt belysa miljöeffekterna av en etablering av fasta Öresundsförbindelser, bl.a. för att kunna vidta kompenserande åtgärder, har resulterat i flera undersökningar som redovi- sas i denna rapport.

Rapporten behandlar miljöeffekterna i huvudsak inom två huvudområ— den: — Effekter på Östersjöns hydrografr och ekologi. — Effekter i lokal och regional skala av luftföroreningar, samt av buller- och vibrationsstörningar.

Rapporten innehåller även bedömningar av möjligheterna att vidta kompenserande åtgärder för att skydda miljön, samt därutöver en redovis- ning av miljöfrågor som behandlats i tidigare utredningsskeden, bl. a. naturvård. friluftsliv och naturresursaspekter.

Bedömningen av de hydrografiska och ekologiska aspekterna i Östersjön och Öresund av en fast förbindelse har gjorts utifrån modellberäkningar av vattenströmningar genom sundet, samt beräkningar av salthalt, tempera- tur. syre m.m. vilka skulle kunna komma att förändras efter tillkomsten av fasta förbindelser.

Utgångspunkten har varit att vatten/öringen genom Öresund skall vara oförändrad. En sådan s.k. nollösning innebär att volymen av den vatten— massa som strömmar genom Öresund, samt mängden och fördelningen av salt och syre skall förbli oförändrade efter anläggande av en förbindelse i KM-läget. Om inte de hydrografiska förhållandena ändras i Öresund till följd av en fast förbindelse så uppkommer naturligtvis heller inga biologis- ka förändringar i Östersjön.

Eftersom en lösning med en kombinerad väg/järnvägsbro (KM 4.2) av olika andra skäl varit delegationemas huvudalternativ, har arbetet inrik- tats på detta senare alternativs effekter och på de kompenserande åtgärder som krävs vid en sådan lösning.

De utförda undersökningarna och beräkningarna har visat att det tidiga- re utredda alternativet KM 4.0 sannolikt skulle komma att ge en icke obetydlig miljöpåverkan i Östersjön. Bl. a. skulle salthalten kunna komma att sjunka något, vilket kan medföra vissa ekologiska förändringar i den känsliga bräckvattenmiljö som Östersjön utgör. Förmodligen skulle ut- bredningsgränscrna för vissa djur- och växtarter förskjutas söderut, samt en försämring av reproduktionsmöjlighetcrna för andra arter kunna träda i 46 kraft på grund av en minskande salthalt.

Utifrån den kunskap som studierna givit har delegationen ansett det Prop. l990/9l:158 nödvändigt att justera de ursprungliga tekniska förslagen. så att befarade Bilaga 3 negativa effekter på det marina livet ej uppstår. Utifrån de beräkningar och modellkörningar som genomförts har det visat sig fullt möjligt att justera de tekniska förutsättningarna så att en sådan nollösning uppnås. Kostnaderna för dessa åtgärder fördelar sig på följande sätt:

1. Förlängning av Drogdentunneln 260 milj. kr. till 2 000 m 2. Särskilda muddringsarbeten 260 milj. kr. i Drogdenrännan och kring högbron vid behov 520 milj. kr.

I delegationemas gemensamma rapport finns ytterligare uppgifter angå- ende omfattning av eventuella muddringsarbeten. samt de tekniska och ekonomiska överväganden som delegationerna gemensamt genomfört.

Redan utan fasta Öresundsförbindelser kan konstateras att det finns bullerproblem kring de aktuella väg— och järnvägssträckningarna.

En utbyggnad av en fast vägförbindelse i KM-läget —i eller utan kombi- nation med en jämvägsförbindelse — kommer att öka redan befintliga bullerproblem. Delegationen föreslår därför vissa bullerskyddsåtgärder som kostnadsberäknats till mellan 26 och 35 milj.kr. Med dessa åtgärder beräknas färre bli störda än i dag. Därvid förutsätts att rimliga åtgärder vidtas vid järnvägen genom Malmö om alternativet med järnvägstrafik på den befintliga banan genomförs. Detta behöver studeras ytterligare.

De vibrationer som bedöms uppkomma är inte av den storleksordning- en att några särskilda åtgärder erfordras. Man kan dock befara en viss utökad störning för ett par fastigheter längs järnvägen genom Malmö vid alternativet KM 4.2. Vibrationsproblemen kringjärnvägen genom Malmö bör detaljstuderas ytterligare om ett sådant alternativ genomförs.

Beträffande luftföroreningama beräknas de utsläppsökningar som direkt orsakas av en broförbindelse bli små i förhållande till övriga utsläpp i nuläget i Skåne och med hänsyn tagen till importen av föroreningar. Utsläppen av den aktuella storleksordningen kan inte bedömas ge upphov till några mätbara eller direkt urskiljbara miljöeffekttillskott regionalt.

[ alternativet fortsatt färjetrafik (FF) beräknas färjorna släppa ut 725 ton NOx och 140 ton SOZ år 1995. Byggs en fast förbindelse mellan Köpen- hamn och Malmö (KM 4.2) år 1995 beräknas utsläppen vid passage av sundet minska med 239 ton NO,. och 65 ton 502.

En rättvisande jämförelse mellan alternativen bör dock omfatta de totala utsläppen under de sträckor som fordonen färdas. I alternativet fortsatt färjedrift beräknas de totala utsläppen 'av trafiken över sundet uppgå till 2 lOO ton NO. och 190 ton SO:. I alternativet KM 4.2 beräknas motsvarande utsläpp till 2 260 ton NO,. och 140 ton SO:.

Skillnaderna får anses ligga inom den felmarginal som undersökningen har. Prognosen för lastbilstrafikens utsläpp är betydelsefull. eftersom last-

47.

Bilaga 3

bilstrafiken i beräkningarna inte antagits omfattas av striktare utsläpps- Prop. 1990/91: 158

normer och lastbilarna svarar för över 90 % av fordoncns No.-utsläpp.

Den bakgrundsbeskrivning som lämnats i grundmaterialet beträffande- den regionala luftföroreningssitulationen i Sydsverige, bl.a. Skåne. visar dock att nedfallet av olika försurande ämnen är mycket stort. Kvävebelast- ningen över den skånska marken är två till tre, ibland ända upp till fem gånger så hög, som den nivå som marksystemct anses tåla.

Den allvarliga miljösituationen som råder i regionen medför att varje ytterligare tillskott. om än marginellt. innebär ökade påfrestningar på mark och direkt eller indirekt ökad stress för växtligheten.

Kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med försurningen är därför nödvändiga. Detta måste ske oberoende av om en Öresundsbro kommer till utförande eller ej och kan. såvitt delegationen kan bedöma. inte avvak- ta dcn tidpunkt då en eventuell Öresundsbro kan stå klar att tas i bruk, vilket är tidigast år 1995.

De åtgärder som behöver vidtas innefattar nationella åtgärder - många av dem i internationell samverkan _ men också regionala åtgärder. Mel- lan 70 och 90% av nedfallet i Skåne kommer från andra länder. Delegatio- nen förutsätter därför att det internationella arbetet utvecklas. Dessutom behöver en effektiv regional strategi utarbetas.

] det nationella arbetet är åtgärder mot utsläppen från trafiken en viktig del.

Den katalytiska avgasreningen innebär att ett fordon som har denna rening under sin livslängd kan beräknas släppa ut ungefär 65% mindre än ett fordon utan motsvarande rening. Fr.o.m. 1989 års bilmodeller är katalytisk avgasrening obligatorisk i Sverige. Betydelsefullt är i vilken takt som förnyelsen av bilparken kommer att ske. Det finns också mycket som tyder på att avgasreningseffekten kan överstiga 65% räknat över livs- längdscykeln om katalysatorernas tekniska funktion följs upp väl. Vad som nu är angeläget är att få andra länder att ansluta sig till de svenska kraven på katalytisk avgasrening. EGs nyligen intagna negativa ställning är därvid självfallet ett svårt bakslag.

Nästa steg är att införa skärpta utsläppskrav för dieseldrivna fordon. Naturvårdsverket har framlagt ett förslag som för närvarande är under beredning i miljödepartementet. Också här är det angeläget att få andra länder att ansluta sig till dessa krav.

Sverige har varit pådrivare inom konventionen om långväga gränsöver- skridande luftföroreningar. Till konventionen fogades år 1985 ett bindan- de protokoll om reduktion av svavelutsläpp. Som nivå sattes 30% lägre utsläpp år 1993 jämfört med år 1980. Protokollet har vunnit anslutning från merparten av konventionsstaterna. Vissa länder däribland Danmark och Sverige har åtagit sig att gå längre i utsläppsreduktion. Danmark har nu beslutat om rening av rökgaserna från kolkraftverken. Nu handlar det om att få fler länder att ansluta sig till konventionen. Ett gemensamt nordiskt agerande för att utveckla konventionen är härvidlag ytterst vik- tigt.

Det är vidare viktigt att de miljövänliga alternativ till vägtransporter som finns blir konkurrenskraftiga. Det är därför nödvändigt att ge bl.a.

Bilaga 3

järnvägen en chans att utvecklas inom de områden där den kan ta mark- nadsandelar. Det gäller t. ex. korta och medellånga personresor och kom- bitransporter. Detta är en faktor som behöver uppmärksammas såväl när det gäller utformningen av Öresundsförbindelserna som när det gäller transportsystemets utformning i landet i stort.

Det förtjänar således att framhållas att fasta förbindelser kan ge järnvä- gen fördelar genom säkrare och förkortade tider för transport av gods. Konkurrenssituationen för järnvägen i den internationella handeln för- bättras därigenom. Förutom utbyggnaden av kapacitetsstarka fjärrförbin- delser i detta avseende finns också möjligheter att gynna kollektivt resande mellan Malmö— och Köpenhamnsregionerna genom KM 4.2-förslaget. Dessa förhållanden har delegationerna närmare redogjort för i den gemen- samma rapporten.

Men det krävs också en regional strategi. Situationen i Sydsverige och Skåne är så pass allvarlig att de nationella och internationella åtgärderna behöver kompletteras med regionala insatser. Bland åtgärder som delega- tionen anser värda att överväga hör t.ex. regionala och lokala hastighets- begränsningar. Det betyder att man av miljöskäl skulle sätta en lägre hastighetsgräns än vad som är motiverat av trafiksäkerhetsskäl. En annan åtgärd av lokal och regional karaktär är elektrifiering av vissa järnvägar.

Avslutningsvis bör uppmärksamheten fästas på att en utbyggnad av fasta förbindelser över Öresund bedöms få konsekvenser, som berör också naturvårds-. rekreations- och friluftsintressen. Tillkomsten av fasta förbin- delser understryker att olika åtgärder behöver sättas in för att förbättra planering och säkerställande för naturvård, rekreation, och friluftsliv. Länsstyrelsen har i det sammanhanget lämnat vissa synpunkter som när- mare behöver följas upp.

Någon väsentlig skillnad beträffande grusförsörjningssituationen i Mal- möhus län har inte inträffat på senare tid.

Även effekterna på bebyggelseutvecklingen i regionen har studerats var- vid liksom tidigare konstaterats att de effekter som kan följa av fasta förbindelser sannolikt inte i något alternativ blir så stora, att de påverkar den beredskap, som ändå måste hållas när det gäller planeringen för ianspråktagande av olika natur- och miljöresurser.

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1989: 4) Fasta Oresundsförbindelser

Delegationemas huvuduppgift är att utarbeta ett förslag till regeringsöver- enskommelse om fasta förbindelser över Öresund. De olika utredningar som delegationerna genomfört har främst syftat till att ta fram ett allsidigt underlag för en sådan överenskommelse. Utredningarna skall emellertid också utgöra en del av det erforderliga underlaget för de politiska beslut i Danmark och Sverige som måste föregå en regeringsöverenskommelse.

De politiska besluten om Öresundsförbindelsernas utformning måste grundas på en övergripande bedömning och sammanvägning av en rad olika faktorer som har betydelse för den framtida utvecklingen på många områden i det danska och det svenska samhället.

Delegationemas arbete har bedrivits som ett uppdrag inom ramen för i första hand de trafik- och transportpolitiska strävandena i Danmark och Sverige. Givetvis har därvid beaktats även de politiska målsättningarna på andra samhällsområden. Ett beslut om fasta förbindelser måste emellertid också innehålla en prioritering mellan de trafik- och transportpolitiska målen och andra samhälleliga mål och mellan dessa senare mål inbördes som det inte ingått i delegationemas uppdrag att göra.

En av grundförutsättningarna vid byggandet av fasta förbindelser är sedan länge att anläggningarna skall finansieras av den berörda trafiken inga statliga subventioner skall förekomma. Investeringen skall också in- nebära en ekonomiskt "fömuftig” användning av samhällets resurser. Vid värderingen av de olika tekniska lösningar som studerats har därför stor vikt fästs vid att söka bedöma om dessa krav kan uppfyllas. På grund av miljöfrågornas stora betydelse har bedömningar också gjorts av olika konsekvenser för miljön som en följd av etablerandet av fasta förbindelser.

Av den redovisning som lämnas i rapporten kan följande slutsatser dras. Slutsatserna hänför sig till de två undersökta huvudalternativen för fasta förbindelser i KM-läget, den borrade tunneln för enbart järnvägstrafik (KM 0.2) resp. den kombinerade bro/tunnelförbindelsen för både väg- och järnvägstrafik (KM 4.2). jämte den studerade etapputbyggnaden.

Sett utifrån en trafikal värdering uppfyller såväl enbart järnvägsförbin- delsen KM 0.2 som det kombinerade alternativet KM 4.2 kravet på en god kollektiv trafikförsörjning. Härutöver betjänas också biltrafiken vid den kombinerade KM 4.2-förbindelsen.

Den trafikekonomiska värderingen som är utförd för Danmark och Sverige som helhet visar att KM 4.2 torde medföra stora överskott jämfört med fortsatt färjedrift.

För att KM 0.2 skall ge ett trafikekonomiskt överskott på S% krävs en trafikomfattning av nästan samma storlek som för en motsvarande före- tagsekonomisk förräntning. För att KM 0.2 trafikekonomiskt skall ge samma förräntning som KM 4.2, nära 7%. krävs enligt beräkningarna — i vilka dock en rad effekter inte kunnat tas med ytterligare trafiktillskott. Skillnaden mellan alternativen beror till stor del på de nyttoeffekter som kommer personbilstrafiken till del i det kombinerade alternativet.

I fråga om den företagsckonomiska samtidiga bedömningen för järn- Prop. 1990/911158 vägsföretagen av alternativen KM 4.2 och KM 0.2 är värderingarna olika Bilaga 4 på dansk resp. svensk sida. På dansk sida anses det inte möjligt att direkt rangordna de båda alternativen i förhållande till varandra med det materi- al som nu föreligger. _

För KM 4.2 görs på svensk sida samma bedömning som år 1987 då detta alternativ ansågs kunna förräntas med 5 —6 %. Det anses däremot svårt att sannolikgöra att en godtagbar företagsekonomisk förräntning skall kunna uppnås för KM 0.2.

I ett kortsiktigt perspektiv ger en etapplösning inga särskilda fördelar för järnvägstrafiken om det, som gjorts i beräkningarna, förutsätts att denna trafik skall bära även merkostnaden för själva etapputbyggnaden.

Allmänt sett är dock ekonomin i en fastjämvägsförbindelse och detta gäller särskilt KM 0.2 — i hög grad avhängig av i vilken omfattning det internationella järnvägsgodset till och från Sverige kommer att föras över en fast förbindelse över Öresund eller ta andra vägar samt av den framtida fördelningen av godstransportema mellan järnväg och lastbil.

För broföretaget som blir aktuellt endast vid en kombinerad förbin- delse — visar de företagsckonomiska beräkningarna ett tillfredsställande resultat. En etapplösning är däremot ekonomiskt mindre fördelaktig men i ett långsiktigt perspektiv kommer skillnaden att utjämnas.

När det gäller de miljömässiga värderingarna talar dessa i flertalet fall till fördel för KM 0.2 även om skillnaderna mellan alternativen är små.

Såvitt gäller havsmiljön är KM 0.2 utan problem medan omfattande muddringar för att garantera oförändrad vattenströmning genom Öresund måste företas vid anläggandet av KM 4.2, vid etapplösningen redan under den första etappen. Muddringama beräknas emellertid eliminera de nega- tiva miljöeffekterna och ge en eftersträvad s.k. nollösning.

Från luftföroreningssynpunkt finns också vissa skillnader mellan förbin- delsealternativen. KM 0.2 beräknas ge de lägsta regionala utsläppen men skillnaden gentemot KM 4.2 — som i sin tur beräknas ge något lägre utsläpp än fortsatt färjedrift — är liten.

Konsekvenserna för den samlade traifkutvecklingen i regionen av valet av alternativ för en fast förbindelse kan ha större betydelse för luftförore- ningen än själva Öresundstrafiken. Detta förhållande är dock inte närmare värderat i detta sammanhang.

Vid etablering av en fast vägförbindelse vid alternativet KM 4.2 kom- mer den lokala luftföroreningen att öka på dansk sida längs förbindelsens väganläggningar på Amager. Alternativet KM 4.2 innebär emellertid också att Tårnby—motorvägen etableras, vilket beräknas i väsentlig grad avlasta andra trafikleder i Köpenhamn.

När det gäller bullerkonsekvenserna kan KM 0.2 även här antas ha vissa fördelar jämfört med KM 4.2. Bullerstörningarna på både dansk och svensk sida anses emellertid kunna kompenseras på ett tillfredsställande sätt genom olika bullerbegränsande åtgärder.

Vid en sammanfattande bedömning av i denna rapport värderade för- hållanden nämligen trafikala, ekonomiska och miljömässiga kan inte enty- digt pekas på något av de undersökta alternativen som det bästa.

Direkt kan dock den slutsatsen dras att både den kombinerade förbin- Prop. 1990/91: 158 delsen KM 4.2 och enbartjämvägsförbindelsen KM 0.2 har klara fördelar i Bilaga 4 förhållande till fortsatt färjedrift.

Jämförs förbindelsealtemativen sinsemellan är KM 4.2 fördelaktigare från trafikekonomisk synpunkt och trafikförsörjningssynpunkt medan KM 0.2 är något fördelaktigare från miljösynpunkt.

Uppfattningama är olika på dansk resp. svensk sida i frågan huruvida KM 0.2-alternativet kan ”konkurrera" med KM 4.2—alternativet i företags- ekonomiskt hänseende. DSB gör härvidlag en mera positiv bedömning än SJ.

En etapplösning, slutligen, är i de flesta avseenden mindre förmånlig än en utbyggnad av hela förbindelsen i ett sammanhang. Den har dock den fördelen framför både KM 4.2 och KM 0.2 att den medför en spridning av anläggningsarbetena.

Kommunikationsdepartementet Prop' 1990/91: 158

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 mars l99l.

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, statsråden Göransson, Hellström, Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thale'n. Freivalds. Molin, Sahlin. Åsbrink

Chefen för kommunikationsdepartementet statsrådet G. Andersson anmä- ler fråga om avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund.

Regeringen beslutar att genom proposition lämna förslag till riksdagen om godkännande av avtal om en fast förbindelse över Öresund i enlighet med bilaga till detta protokoll.

Ur protokollet: Eva Dybeck