Prop. 1991/92:11

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Regeringens proposition 199 1/ 92: 1 1

om dubbelbeskattningsavtal mellan Prop Sverige och Barbados 1991)”; ]]

Regeringen Föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 augusti I99 ].

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Allan Larsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsav- tal mellan Sverige och Barbados och antar en lag om detta dubbelbeskatt- ningsavtal. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Avtalets ikraftträ- dande är beroende av godkännande i resp. stat. Det avses bli tillämpligt på inkomst som Förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Sverige har för närvarande inget dubbelbeskattningsavtal med Barbados.

Förslag till

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Barbados undertecknade den I juli 1991 skall gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

25 Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

35 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsin— komst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Prop. 1991/92: 11

IQ

Convention between Sweden and Barba- dos for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

Sweden and Barbados, desiring to con- clude a Convention for the Avoidanec of Double Taxation and the Prevention of Fis- cal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

Article ! Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con- tracting States.

Article 2 ”Taxar covered

(1) The taxes to which this Convention shall apply are:

(a) ln Sweden: (i) the State income tax (den statliga in- komstskatten). including the sailors” tax (sjö- mansskattcn) and the coupon tax (kupong- skatten);

(ii) the tax on the undistributed profits of companies (ersättningsskatten) and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding up of a com- pany (utskiftningsskatten):

(iii) the tax on public entertainers (bevill- ningsavgiften för vissa offentliga föreställ- ningar);

(iv) the communal income tax (den kom- munala inkomstskatten): and

(v) the profit sharing tax (vinstdelnings- skatten)

(hereinafter referred to as "Swedish tax”); (b) ln Barbados: (i) the income tax (including premium in- come tax);

(ii) the corporation tax (including tax on branch profits): and

Prop. 1991/92: 11

_. Bilaga (()versättning)

Avtal mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på in- komst

Sverige och Barbados. som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. har kommit överens om följande:

Artikel | Personer på vilka arta/('t tillämpat Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2 Skatter som ont/allas av avla/el

]. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) i Sverige: I) den statliga inkomstskatten, sjömans- skatten och kupongskatten däri inbegripna,

2) ersättningsskatten och utskiftningsskat- ten.

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

4) den kommunala inkomstskatten. och 5) vinstdelningsskatten

(i det följande benämnda ”svensk skatt”);

b) i Barbados: ]) inkomstskatten (däri inbegripet in- komstskatt på försäkringspremier),

2) bolagsskatten (däri inbegripet skatt på filialinkomster). och

(iii) the petroleum winning operations tax (hereinafter referred to as "Barbados Tax”).

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature ofthe Convention in addition to. or in place of. the taxes referred to in paragraph (I). The com- petent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantive changes which have been made in their re- spective taxation laws.

Article 3 General definitions

(1) For the purposes of this Convention. unless the context otherwise requires:

(a) the term "Sweden" means the King- dom of Sweden and. when used in a geogra- phical sense. includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accord- ance with international law exercises sover- eign rights or jurisdiction;

(b) the term "Barbados" means the island of Barbados and the territorial waters there- of, including any area outside such territorial waters which in accordance with internation- al law and the laws of Barbados is an area within which the rights of Barbados with re- spect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Sweden or Barbados. as the context requires;

(d) the term "person" includes an individ- ual. a company and any other body of per- sons:

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes:

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contract- ing State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi— dent ofthe other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated

Prop. 1991/92: 11

3) petroleumutvinningsskattcn

(i det följande benämnda ”skatt som utta- gits i Barbados”).

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varan— dra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3 Allmänna definitioner

]) Om inte sammanhanget föranleder an- nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl-

jande uttryck nedan angiven betydelse:

21) "Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar. när uttrycket används i geo- grafisk betydelse, Sveriges territorium, Sveri- ges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige. i överensstämmelse med folkrätten. utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion.

b) ”Barbados" åsyftar ön Barbados och dess territorialvatten. innefattande varje om— råde utanför detta territorialvatten som i en- lighet med folkrätten och lagstiftningen i Bar- bados utgör ett område inom vilket Barbados äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen och dennas underlag samt des- sas naturtillgångar,

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Barbados. beroende på sammanhanget.

(1) "person" inbegriper fysisk person, bo- lag och annan sammanslutning.

e) ”bolag" åsyftarjuridisk person eller an- nan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person.

f) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

g) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av

4

by an enterprise of a Contracting State. ex- cept when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contract- ing State:

(h) the term ”national” means:

(i) any individual who is a citizen of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Con- tracting State:

(i) the term "competent authority” means:

(i) in Sweden, the Minister of Fi- nance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purpose of this Convention;

(ii) in Barbados, the Minister of Fi- nance or his authorized representative. (2) As regards the application of the Con- vention by a Contracting State. any term not defined therein shall, unless the context oth- erwise requires. have the meaning which it has under the law ofthat State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 Residence

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws ofthat State. is liable to tax therein by reason of his domicile. residence. place of management or any other criterion of a similar nature. pro- vided. however. that in the case ofa partner- ship or estate this term applies only to the extent that the income derived by such part- nership or estate is subject to tax in that State as the income of a resident. either in its hands or in the hands of its partners.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States. then bis status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him: ifhe has a permanent home available to him in both States. he shall be deemed to be a resident of the State with

Prop. 1991/92111

företag i en avtalsslutande stat. utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

h) "medborgare” åsyftar:

]) fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat.

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats en- ligt den lagstiftning som gäller i en av- talsslutande stat,

i) ”behörig myndighet" åsyftar:

l) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myn- dighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2) i Barbados, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar av- talet anses. såvida inte sammanhanget föran- leder annat, varje uttryck som inte definie- rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 Hemvisl

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. dock att. beträffande handelsbolag och dödsbo, endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, anting- en hos personen som sådan eller hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna. bestäms hans hemvist på föl-

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna. anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekono-

which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests):

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined. or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode:

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. hc shall be deemed to be a resident ofthe State of which he is a national:

(d) if he is a national of both States or of neither ofthem. the competent authorities of the Contracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individ- ual is a resident of both Contracting States. then it shall be deemed to be a resident ofthe State in which its place of effective manage- ment is situated.

Article 5 Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention. the term "permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management: (b) a branch: (e) att office:

(d) afactory;

(e) a workshop: (f) a warehouse in relation to a person pro- viding storage facilities for others:

(g) a store or other sales outlet: (h) a mine. an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural re- sources:

(i) a building site or construction. assem- bly. installation or drcdging project. or a drilling rig or ship used for the exploration or development of natural resources within a Contracting State, but only if such site. pro-

Prop. 1991/92: 11

miska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfo- gande. anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem. skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5 Fast driftställe

]. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial.

c) kontor.

d) fabrik.

c) verkstad,

f) lagerbyggnad. i fråga om person som tillhandahåller andra personer lagerut- wmme

g) affär eller annat försäljningsställe,

h) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,

i) plats för byggnads-, anläggnings-. mon- terings-, installations- eller muddringsverk- samhet. borrplattform eller skepp som an- vänds för utforskning eller utveckling av na- turtillgångar i en avtalsslutande stat, men en-

6

ject or activity continues for a period of more than six months. including the period of any supervisory activity connected therewith; and

(j) the maintenance of substantial equip- mentor machinery, but only ifsuch mainten- ance continues for a period of more than six months.

(3) Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article. the term "permanent establishment” shall be deemed not to in- clude:

(a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage or display of goods or mer- chandise belonging to the enterprise:

(b) the maintenance ofa stock ofgoods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance ofa stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of processing by another enterprise:

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting infor- mation, for the enterprise:

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose ofcarrying on. for the enterprise, any other activity ofa pre- paratory or auxiliary character.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person. other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) applies. is acting in a Contracting State, on behalf of an enterprise ofthe other Contracting State. that enterprise shall be deemed to have a permanent estab- lishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise. if such a person:

(3) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise. unless the activi- ties of such person are limited to those men- tioned in paragraph (3) which, if exercised through a fixed place of business. would not make this fixed place of business a perma- nent establishment under the provisions of that paragraph; or

Prop. 1991/92: 11

dast om verksamheten pågår under en tid- rymd av mer än sex månader, däri inbegripet tid för därmed sammanhängande överva- kande verksamhet, och

j) innehavet av avsevärd maskinell eller annan utrustning men endast om utrustning- en innehas under en tidrymd av mer än sex månader.

3. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

&) användningen av anordningar uteslu- tande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för lagring eller utställ- ning.

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för bearbetning eller för- ädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att för företa— get bedriva annan verksamhet av förbere- dande eller biträdande art.

4. Om en person. som inte är sådan obero- ende representant på vilkcn punkt 5 tilläm- pas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag -— utan hinder av bestäm- melserna i punkterna 1 och 2 ha fast drift- ställe i den förstnämnda avtalsslutande sta- ten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om

a) han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte är begränsad till sådan som anges i punkt 3 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet — inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt, eller

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, if the transactions between the agent and the enterprise were not made under arm's-length conditions.

(5) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con- tracting State merely because it earries on business in that State through a broker, gen- eral commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However. when the activities ofsuch an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent ofan independent status within the meaning of this paragraph but in such cases the provisions of paragraph (4) shall apply.

(6) The fact that a company which is a resident ofa Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car- ries on business in that other State (whether through & permanent establishment or other- wise) shall not of itself constitute either com- pany a permanent establishment ofthe other.

Article 6 Income from immovable properly

(l) Income derived by a resident ofa Con- tracting State from immovable property (in- cluding income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law ofthe Contracting State in which the proper- ty in question is situated. The term shall in any case include property accessory to im— movable. property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respect- ing landed property apply. buildings, usu- fruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration

Prop. 1991/92: 11

b) han inte har sådan fullmakt men regel- mässigt i den förstnämnda staten innehar varulager från vilket han för företagets räk- ning regelbundet levererar varor. om transak- tionerna mellan representanten och företaget inte skedde på samma villkor som gäller vid transaktioner mellan fristående företag.

5. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommis- sionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verk- samhet uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga. anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt. [ sådant fall tillämpas bestämmelserna i punkt 4.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på an- nat sätt). medför inte i och för sig att något— dera bolaget utgör fast driftställe för det an- dra.

Artikel 6 Inkomst av./ast egendom

l. lnkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu- tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är be- lägen. Uttrycket inbegripcr dock alltid tillbe- hör till fast egendom. levande och döda in- ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe- ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas. byggnader, nytt- janderätt till fast egendom samt rätt till för- änderliga eller fasta ersättningar för nyttjan- det av eller rätten att nyttja mineralföre-

for the working of, or the right to work. min- eral deposits, sources and other natural re- sources.

(3) The provisions of paragraph (l) shall apply to income derived from the direct use. letting. or use in any other form of immov- able property.

(4) The provisions of paragraphs (l) and (3) shall also apply to the income from im- movable property of an enterprise and to in- come from immovable property used for the performance of independent personal ser- vices.

Article 7 Business pro/its

(I) The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a per- manent establishment situated therein. Ifthe enterprise carries on business as aforesaid. the profits ofthe enterprise may be taxed in the other State but only so much ofthem as is attributable to that permanent establish- ment.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (l), where an enterprise of a Con- tracting State which has a permanent estab- lishment in the other Contracting State car- ries on business activities in that other State otherwise than through the permanent estab- lishment. of the same or similar kind as the business activities carried en by the perma- nent establishment. then the profits of such activities may be attributable to the perma- nent establishment unless the enterprise shows that such activities could not have been reasonably undertaken -by the perma- nent establishment.

(3) Subject to the provisions of paragraph (4). where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Con- tracting State through a permanent establish- ment situated thcrein. there shall in each Contracting State be attributed to that per- manent establishment the profits which it might be expected to make if it were a dis- tinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or

Prop. 1991/92:11

komst, källa eller annan naturtillgång.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan an- vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yr- kesutövning.

Artikel 7 Inkomst av rörelse

[. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en- dast i denna stat, såvida inte företaget be- driver rörelse i den andra avtalsslutande stat— en från där beläget fast driftställe. Om företa- get bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra sta- ten. men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat, vil- ket har fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten. bedriver rörelse i denna andra stat på annat sätt än genom det fasta driftstäl- let och verksamheten är av samma eller lik- nande slag som den som bedrivs från det fasta driftstället, får inkomsten av sådan verksamhet — utan hinder av bestämmel- serna i punkt 1 — hänförastill det fasta drift- stället, såvida inte företaget visar. att verk- samheten inte skäligen kunde ha bedrivits från det fasta driftstället.

3. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse iden andra avtalsslutande stat- en från där beläget fast driftställe, hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat. om det varit ett fristående företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un- der samma eller liknande villkor och själv-

9

similar conditions and dealing wholly inde- pendently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(4) In determining the profits of a perma- nent establishment, there shall be allowed as a deduction the expenses which are incurred for the purposes of the permanent establish- ment, including executive and general ad- ministrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establish- ment is situated or elsewhere.

(5) No profits shall be attributed to a per- manent establishment by reason ofthe mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) Insofar as it has been eustomary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis ofan apportionment ofthe total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (3) shall preclude that Contracting State from determining the prof- its to be so taxed by such an apportionment as may be eustomary: the method of appor- tionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

(7) If the information available to the as- sessment authority concerned is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment. such profits may be determined by the excercise ofdiscre- tion or the making of an estimate by that assessment authority. provided that such dis- cretion shall be excercised or such estimate shall be made in accordance with the princi- ples stated in this Article.

(8) For the purposes ofthe preceding para- graphs, thc profits to be attributed to the permanent establishment shall be deter- mined by the same method year by year. unless there is a good and sufficient reason to the contrary.

(9) Where profits include items of income which are dealt witli separately in other Aiti- cles of this Convention. then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions ofthis Article.

Prop. 1991/92111

ständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

4. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för dct fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning. oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för före- taget.

6. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat be- stämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 3 inte att i denna avtalsslutande stat den skat- tepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som an- vänds skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna ar- tikel.

7. Om den information som är tillgänglig för vederbörande skattemyndighet är otill- räcklig för att bestämma den inkomst som skall hänföras till ett fast driftställe, får sådan inkomst bestämmas genom skön eller upp- skattning av skattemyndigheten. förutsatt att sådan skön eller uppskattning sker i överens- stämmelse med de principer som föreskrivits i denna artikel.

8. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfa- rande år från år, såvida inte goda och tillräck- liga skäl föranleder annat.

9. Ingår i inkomst av- rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

10

Article 8 Shipping and air transport

(l) Profits of an enterprise ofa Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxed only in that State.

(2) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Air- lines System (SAS) the provisions of para- graph (I) shall apply only to such part ofthe profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA). the Swedish partner of Scandinavan Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph (l) shall also apply to profits from the participation in a pool. a joint business or an international operating agency.

Article 9 Associated enterprises

(l) Where: (a) an enterprise ofa Contracting State par- ticipates directly or indirectly in the manage- ment. control or capital of an enterprise of the other Contracting State. or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or ca- pital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which dif- fer from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions. have accrued to one of the enterprises. but. by reason of those conditions. have not so ac- crued. may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which

Prop. 1991/92: ll

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

l. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas be- träffande inkomst som förvärvas av luftfarts— konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas även på inkomst som förvärvas genom delta— gande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

]. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol- len av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett före- tag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handels- förbindelser eller finansiella förbindelser av- talas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varan- dra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i över- ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst. för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten

ll

would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between inde- pendent enterprises. then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authori- ties of the Contracting States shall if neces- sary consult each other.

Article lO Dividends

(l) Dividends paid by & company which is a resident ofa Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws ofthat State. but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com- pany (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount ofthe dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation ofthe company in respect ofthe profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares. not being debt-claims and participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treat- ment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (l). dividends paid by a company which is a resident of Barbados to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the divi- dends would have been exempt under Swed-

Prop. 1991/92: 11

är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten genomföra vederbörlig justering av det skat- tebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga be- stämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel lO Utdelning

[. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat. men om motta- garen har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga

a) 5 procent av utdelningens bruttobe- lopp. om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst l0 procent av det utbetalande bolagets kapital.

b) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier. som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen be- handlas på samma sätt som inkomst av ak- tier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Bar- bados till bolag med hemvist i Sverige undan- tagen från svensk skatt i den mån utdelning- en skulle ha varit undantagen från beskatt- ning enligt svensk lagstiftning. om båda bola-

]?

ish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless:

(a) the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in Barbados or an income tax comparable thereto, whether in Barbados or elsewhere. or

(b) the dividends paid by the company which is a resident of Barbados consist whol- ly or almost wholly of dividends which that company has received. in the year or pre- vious years. in respect of shares held by it in a company which is a resident ofa third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends. being a resident ofa Contract- ing State. carries on business in the other Contracting State of which the company pay- ing the dividends is a resident. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent per- sonal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connect- ed with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be. shall apply.

(6) A Contracting State may not impose any tax on dividends paid by a company which is not a resident of that State. except insofar as:

(a) the dividends are paid to a resident of that State:

(b) the dividends are attributable to a per- manent establishment or fixed base situated in that State.

Nor shall the company's undistributed profits be subject to tax in that State even if the dividends paid or the undistributed prof- its consist wholly or partly of profits or in- come arising in that State.

(7) Where a company. which is a resident of a Contracting State having a permanent establishment in the other Contracting State.

Prop. 1991/92:11

gen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

a) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala bolagsskatten i Barbados eller en därmed jämförlig in- komstskatt. antingen i Barbados eller någon annanstans. eller

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Barbados uteslutande eller nästan uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidi- gare år mottagit på aktier eller andelar. som bolaget innehar i bolag med hemvist i en tredje stat. och vilken utdelning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen beta- las hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

5. Bestämmelserna i punkterna ] och 2 tillämpas inte. om den som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten, där bolaget som betalar utdel- ningen har hemvist. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I så- dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

6. En avtalsslutande stat får inte ta ut nå- gon skatt på utdelning som betalas av ett bolag som inte har hemvist i denna stat. utom såvitt avser

a) utdelning som betalas till en person med hemvist i denna stat,

b) utdelning som är hänförlig till ett fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna stat.

Bolagets icke utdelade vinst får inte heller bli föremål för beskattning i denna stat. även om utdelningen eller den icke utdelade vins- ten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna stat.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat har fast driftställe i den andra av- talsslutande staten och förvärvar inkomst

13

derives profits or income from that perma- nent establishment. any remittances of such profits or income by the permanent establish- ment to the company which is a resident of the first-mentioned Contracting State may, notwithstanding any other provisions of the Convention. be taxed in accordance with the law of the other Contracting State, but the rate of tax imposed on such remittance shall not exceed 5 per cent, provided that such tax shall riot apply to the extent the profits or income remitted have been reinvested in that other Contracting State.

Article 11 Interest (l) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident ofthe other Contract- ing Statc may be taxed in that other State.

(2) I-Iowever. such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws ofthat State. but ifthe recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not ex- ceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), interest derived by

(a) a Contracting State or an instrumental- ity thereof (including the Central Bank of Barbados. the Barbados Development Bank, the Central Bank of Sweden, the Swedish National Debt Office, the Swedish Export Credit Board, the Swedish Export Credit Inc. and such other institutions of either Con- tracting State as the competent authorities may agree. pursuant to Article 26); or

(b) a resident of a Contracting State with respect to debt obligations guaranteed or in- sured by that Contracting State or an instru- mentality thereof, including any institutions mentioned in sub-paragraph (a) above

shall be exempt from tax by the other Con- tracting State.

(4) The term "interest” as used in this Ar- ticle means income from debt-claims of every kind. whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to partici- pate in the debtor”s profits, and in particular,

Prop. 1991/92: 11

från det fasta driftstället. får överföring av sådan inkomst från det fasta driftstället till bolaget med hemvist i den förstnämnda av- talsslutande staten — utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal beskattas enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande stat- en, men skatten på sådan överföring får inte överstiga 5 procent. Sådan skatt skall dock inte utgå i den mån den överförda inkomsten har återinvesterats i denna andra avtalsslu- tande stat.

Artikel 1 l Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobe-

lopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1 och 2 skall ränta. som betalas till

a) en avtalsslutande stat eller något av dess organ, däri inbegripet "the Central Bank of Barbados”. ”the Barbados Development Bank”, Sveriges Riksbank, Riksgäldskon- toret. Exportkreditnämnden och AB Svensk Exportkredit samt sådana andra institutioner i endera avtalsslutande staten som de behöri- ga myndigheterna kan komma överens om enligt artikel 26, eller

b) person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av skuld garanterad eller för- säkrad av denna avtalsslutande stat eller nå- got av dess organ, däri inbegripet de institu- tioner som nämnts i a) ovan,

vara undantagen från skatt i den andra av- talsslutande staten.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna attikel inkomst av varje slags fordran, anting- en den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

14

income from government securities and in- come from bonds or debentures. including premiums and prizes attaching to such secu- rities. bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose ofthis Article.

(5) The provisions of paragraphs (l). (2) and (3) shall not apply ifthe beneficial owner ofthe interest. being a resident ofa Contract- ing State. carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the debt-claim in re- spect of which the interest is paid is effective- ly connected with:

(a) sucli permanent establishment or fixed base. or

(b) business activities referred to under paragraph (2) of Article 7.

In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself. a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest. whether he is a resident of a Con- tracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebted- ness on which the interest is paid was in- curred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount ofthe interest, hav- ing regard to the debt-claim for which it is paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the bene- ficial owner in the absence of such relation- ship. the provisions ofthis Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall

Prop. 1991/92: 11

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper. som utfärdats av staten. och inkomst av obligationer eller debentures. däri inbegri- pet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller de- bentures. Straffavgift på grund av scn betal- ning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna l. 2 och 3 tillämpas inte. om den som har rätt till rän- tan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självstänq dig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. eller

b) affärsverksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är den staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu- tande stat har fast driftställe eller stadigva- rande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per- son räntebeloppet, med hänsyn till den ford- ran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

15

remain taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provisions ofthis Convention.

Article ] 2 R 0 _valt i ex

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident ofthe other Contract- ing State may be taxed in that other State.

(2) However. such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws ofthat State, but ifthe recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not ex- ceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments ofany kind received as a consideration for the use of. or the right to use. any copyright of literary. artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televi- sion broadcasting. any patent. trademark. de- sign or model, plan. secret formula or pro- cess. or for information concerning industri- al. commercial or scientific experience.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2). copyright royalties in respect of the use of. or the right to use any literary. artistic or scientific work (including royalties in respect of cinematographic films and films or tapes for radio or television broadcasting) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State shall be exempt from tax in the first- mentioned State.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (4) shall not apply ifthe beneficial owner of the royalties. being a resident of a Con- tracting State. carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise. through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the royalties are paid is ef- fectively connected with:

(a) such a permanent establishment or fixed base: or

Prop. 1991/92: 11

vardera avtalsslutande staten med iaktta- gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Roya/tv

1. Royalty. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör. enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till royaltyn. får skat- ten inte överstiga 5 procent av royaltyns brut- tobelopp.

3. Med uttrycket ”royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas så- som ersättning för nyttjandet av eller för rät- ten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konst- närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri- pet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionssändning. patent. varumärke. mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upp- lysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1 och 2 skall royalty för upphovsrätt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja litte- rärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (in- begripet royalty för biografiilm samt film och band för användning i radio eller television). som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vara undantagen från beskattning i den förstnämnda staten.

5. Bestämmelserna i punkterna 1. 2 och 4 tillämpas inte, om den som har rätt till royal- tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten. från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självstän- dig yrkesutövning i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. eller

16

(bl business activities referred to under paragraph (2) of Article 7.

In such case the provisions of Article 7 or Article 15. as the case may be. shall apply.

(6) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself. a local authority or a resident of that State. Where. however. the person paying the royalties. whether he is a resident of a Con- tracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred. and such roy- alties are borne by such permanent establish- ment or fixed base. then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where. by reason ofa special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the royalties. having regard to the use, right or information för which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due re- gard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 iI-Iunagemenl charges

(1) Management charges paid by a resi- dent ofa Contracting State to an enterprise of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such management charges may also be taxed in the Contracting State in which the person paying the management charges is a resident and according to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the charges the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount ofthe charges.

(3) The term "management charges" as used in this Article means payments of any

Prop. 1991/92: 11

b) affärsverksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

6. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är staten själv, 10- kal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtals- slutande stat har fast driftställe eller stadigva- rande anordning i samband varmed skyldig- heten att betala royaltyn uppkommit. och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royal- tyn härröra från den stat där det fasta drift- stället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet. med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana för- bindelser inte förelegat. tillämpas bestäm- melserna i denna artikel endast på sist- nämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iaktta- gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Ersättning]Zirjöretags'ledning

1. Ersättning för företagsledning. som beta- las av person med hemvist i en avtalsslutande stat till företag i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Ersättningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där den som erlägger ersättningen har hemvist. enligt lag- stiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till ersättningen får skatten inte över- stiga 5 procent av ersättningens bruttobe-

lopp.

3. Med uttrycket ”ersättning för företags- ledning" förstås i denna artikel ersättning av

17

kind to any person. other than to an em- ployee of the person making the payments. for, or in respect of. the provision ofindustri- al or commercial advice. or management or technical services. or similar services or fa- cilities, but it does not include payments for professional services mentioned in Article 15.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the enterprise to which the management charges are paid. being an enterprise of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State from which the management charges are paid. through a permanent establishment situated therein and the services for which the man- agement charges are paid are effectively con- nected with:

(a) such a permanent establishment, or (b) business activities referred to under paragraph (2) of'Article 7.

In such cases the provisions of Article 7 shall apply.

(5) Where by reason of a special relation- ship between the payer and the recipient. or between both of them and some other per- son. the amount ofthe management charges. having regard to the services for which they are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship. the provisions ofthis Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Con- tracting State. due regard being had to the other provisions ofthis Convention.

Article 14 Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of immov- able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable property forming part ofthe business proper- ty of a permanent establishment which an

Prop. 1991/92:11

varje slag till person, som inte är anställd av den som erlägger ersättningen, för eller på grund av tillhandahållandet av rådgivning på det industriella eller kommersiella området eller av tjänster av företagsledande eller tek- nisk natur eller av liknande tjänster eller bi- stånd. Uttrycket inbegriper dock inte ersätt- ning för sådan självständig yrkesverksamhet som anges i artikel 15.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om det företag till vilket er- sättningen för företagsledning betalas har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken ersättningen betalas, från där beläget fast driftställe samt de tjänster för vilka er- sättningen betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mel- lan dem båda och annan person ersättningen för företagsledning. med hänsyn till de tjäns- ter för vilka ersättningen betalas, överstiger det belopp. som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana för- bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm- melserna i denna artikel endast på sist- nämnda belopp. I sådant fall får överskju- tande del beskattas enligt lagstiftningen i var- dera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 14 Rea/isa!ionsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom. som utgör del av rörelsetillgång- arna i fast driftställe. vilket ett företag i en

18

enterprise of & Contracting State has in the other Contracting State or of movable prop- erty pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform- ing independent personal services, including such gains from the alienation of such a per- manent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base. may be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft. shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this para- graph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of shares in a company which is a resident ofa Contract- ing State may be taxed in that State.

(5) Gains from the alienation of any prop- erty other than that referred to in paragraphs (1) to (4). shall be taxable only in the Con- tracting State of which the alienator is a resi- dent. *

Article 15 Independent personal services

(1) Income derived by a resident ofa Con- tracting State in respect of professional ser- vices or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances. when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(3) if he has a fixed base regularly avail- able to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities: in that case. only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State: or

Prop. 1991/92:11

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu- tande staten. eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i interna- tionell trafik eller lös egendom som är hän- förlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i denna stat. Beträffande vinst som förvärvas av luft- fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag som har hemvist i en avtalsslu- tande stat får beskattas i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna ] — 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 15 Självständig _i-'rkesutöi'ning

l. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het. beskattas endast i denna stat utom i föl- jande fall då inkomsten också får beskattas i den andra avtalsslutande staten:

a) om han i den andra avtalsslutande stat- en har stadigvarande anordning. som regel- mässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i. denna andra avtalsslutande stat som är hänförlig till denna stadigvarande anordning; eller

19

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in the fiscal year of that other State: in that case only so much ofthe income as is derived from his activities per- formed in that other State may be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" in- cludes especially independent scientific. liter- ary, artistic. educational or teaching activi- ties as well as the independent activities of physicians, surgeons. lawyers. engineers. ar- chitects. dentists and accountants.

Article 16 Dependeni personal services

("l) Subject to the provisions of Articles 17. 19. 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ- ment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised. such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (l). remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Con- tracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve months: and

(b) the remuneration is paid by. or on be- half of. an employer who is not a resident of the other State: and

(c) the remuneration is not borne by a per- manent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article. remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traf- fic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft

Prop. 1991/92: 11

b) om han vistas i den andra avtalsslu- tande statcn under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 90 dagar under beskattningsåret i den andra staten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten be- skattas i denna andra stat som är hänförlig till verksamheten som utövas där.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig. litterär och konst- närlig verksamhet. uppfostrings- och under— visningsvcrksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, kirurg. advokat, in- genjör. arkitekt, tandläkare och revisor ut- övar.

Artikel 16 E nskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17. 19. 20 och 21 föranleder annat. beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat. såvida inte arbetet utförs i den andra avtals- slutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat. får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hem- vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten. endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un- der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna- dersperiod. och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten. samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel får ersättning för ar- bete, som utförs ombord på skepp eller luft- fartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat. beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs om- bord på ett luftfartyg som används i interna-

20

operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS). such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 17 Directons'jees and remuneration oj'top level managerial officials

(1) Directors" fees and other similar pay- ments derived by a resident ofa Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Salaries. wages and other similar remu- neration derived by a resident ofa Contract— ing State in his capacity as an official in a top- level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18 E ntertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Ar- ticles 15 and 16. income derived by a resident ofa Contracting State as an entertainer. such as a theatre. motion picture, radio or televi- sion artiste. or a musician. or as a sportsman. from his personal activities as such exercised in the other Contracting State. may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himselfbut to another person, that income may. notwith- standing the provisions of Articles 7. 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities ofthe entertainer or sportsman are exercised.

(3) Where personal activities of an enter- tainer or a sportsman referred to in para- graph (1)are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived by that enterprise for providing those activities may, notwith- standing the provisions of Article 7 or Article

Prop. 1991/92: 11

tionell trafik av luftfartskonsortiet Scandina- vian Airlines System (SAS). beskattas in- komsten endast i Sverige.

Artikel 17 St yre/searvode ()eh ersättning till tjänstemän i högre /öretagsleda nde ställning

l. Styrelsearvode och annan liknande er- sättning. som person med hemvist i en av- talsslutande stat uppbär i egenskap av med- lem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Lön och liknande ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsle- dande ställning i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

Artikel 18

Inkomst som förvärvas av under/iållningvar— [ister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 15 och 16 får inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av under- hållningsartist, såsom teater- eller filmskåde- spelare. radio- eller televisionsartist eller mu- siker. eller av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk- samhet. som underhållningsartist eller sport- utövare utövar i denna egenskap, inte till- faller underhållningsartisten eller sportutöva- ren själv utan annan person. får denna in- komst, utan hinder av bestämmelserna i ar- tiklarna 7. 15 och 16. beskattas i den avtals- slutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren utövar verksamheten.

3. I fall då personlig verksamhet som ut- övas av sådan underhållningsartist eller sportutövare som avses i punkt 1 tillhanda- hålls i en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten. får — utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 15 inkomst. som sådant företag 71

15. be taxed in the Contracting State in which such activities are exercised.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs(l); (2) and (3). income derived in respect of activities referred to in paragraph (l) shall be exempt from tax in the Contract- ing State in which the activities are exercised. if

(a) the visit of the entertainer or sports- man to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or a statutory body or local authority thereof:

(b) the income is derived by a non-profit organisation, no part of the income of which was payable to. or was otherwise available for. the personal benefit of any proprietor. member or shareholder thereof: or

(c)" the income ofthe entertainer or sports- man is derived in respect of services pro- vided to an organisation referred to in sub- paragraph (b).

Article 19 Pensions

Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 20. pensions derived from sources within a Contracting State may be taxed in that State.

Article 20 Government service

(1) (a) Remuneration. other than a pen- sion. paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

(b) However. such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident ofthat State who:

(i) is a national ofthat State: or (ii) did not become a resident ofthat State solely for the purpose of rendering the ser- VICCS.

Prop. 1991/92: 11

förvärvar genom att tillhandahålla sådan verksamhet. beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1. 2 och 3 skall inkomst som förvärvas genom verksamhet som avses i punkt 1 un- dantas från beskattning i den avtalsslutande stat där denna verksamhet utövas om

a) besöket av underhållningsartisten eller sportutövaren i denna stat till avsevärd del finansieras genom allmänna medel från den andra avtalsslutande staten. något av dess organ eller lokal myndighet,

b) inkomsten förvärvas av en organisation vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och vars inkomst inte till någon del betalas till innehavare. medlemmar eller någon av or- ganisationens andelsägare eller kan användas för dessas personliga syften. eller

c) inkomsten förvärvas av underhållnings- artisten eller sportutövaren på grund av tjänster utförda åt sådan organisation som avses i b).

Artikel 19 Pension

Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, får pension som härrör från en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

Artikel 20 Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen- sion). som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk per- son på grund av arbete som utförs i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och per- sonen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu- tande för att utföra arbetet.

IQ IQ

(2) Any pension paid by. or out of funds created by. a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

(3)'3 The provisions of Articles 16. 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 21 Students and trainees

(1) Payments. which a student or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident ofthe other Con- tracting State and who is present in the first- mentioned State solely for the purpose of his education or training, receives for the pur- pose of his maintenance. education or train- ing shall not be taxed in that State. provided that such payments arise from sources out- side that State.

(2) In respect of grants. scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph (1), a student or trainee de- scribed in paragraph (1) shall. in addition. be entitled during such education or training to the same exemptions. reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting provided that the student or trainee remains in that State for a period of more than six months.

Article 22 Other income

Items of income of a resident of a Con- tracting State which are not expressly men- tioned in the foregoing Articles of this Con- vention shall be taxable only in that Con- tracting State except that if such income is derived from sources in the other Contract- ing State. it may also be taxed in that other State.

Prop. 1991/92:11

2. Pension, som betalas av. eller från fonder inrättade av. en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk per- son på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 16. 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtals- slutande stat eller dess lokala myndigheter.

Artfkcl 21 Studerande och praktikanter

l. Studerande eller praktikant. som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu- tande stat hade hemvist i den andra avtals- slutande statcn och som vistas i den först- nämnda staten uteslutande för sin undervis- ning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppe- hälle. sin undervisning eller utbildning. un- der förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

2. Beträffande sådana anslag. stipendier och ersättningar för arbete som inte omfattas av punkt 1. skall en student eller praktikant som avses i punkt 1. dessutom vara berätti- gad att under sådan utbildning eller praktik erhålla samma befrielse, lindring eller ned- sättning av skatter som är tillämpliga för per- soner med hemvist i den stat som han be- söker. förutsatt att studenten eller praktikan- ten vistas i denna stat under en tidrymd över- stigande sex månader.

Artikel 22 :lnnan inkomst

Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte uttryckligen nämnts i föregående artiklar av detta avtal. beskattas endast i denna avtals- slutande stat. Förvärvas sådan inkomst från källa i den andra avtalsslutande staten får inkomsten dock beskattas också i denna an- dra stat.

A rt iclc 2 3 L'limination o/"double taxation

(1) In the case of Sweden. double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Barbados and in accordance with the provisions ofthis Convention may be taxed in Barbados. Swe- den shall allow subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for for- eign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) — as a deduction from the tax on such income. an amount equal to the Barba- dos tax paid in respect of such income;

(b) where a resident of Sweden derives in- come which. in accordance with the provi— sions of Article 20. shall be taxable only in Barbados. Sweden may. when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Barbados:

(e) för the purposes of sub-paragraph (a) the term "the Barbados tax paid" shall be deemed to include Barbados income tax and corporation tax which would have been paid but for the exemption or reduction of tax granted under the following incentive provi- sions designed to promote economic devel- opment:

(i) the Fiseal Incentive slet. Cap. 71A, and the Hotel Aids .—1ct. Cap. 72: and

(ii) any other provision which may subse- quently be enacted granting an exemption or reduction oftax which the competent author- ities have agreed upon:

(d) for the purposes of paragraph (4) of Article 10 the term "the normal corporate tax in Barbados” shall be deemed to include Bar- bados income tax and corporation tax which would have been paid but for the exemption or reduction of tax granted under the incen- tive provisions referred to in sub-paragraph (c):

(e) the provisions of sub-paragraphs (c) and ((I) shall not apply to an incentive provi-

Prop. 1991/92: 11

Artikel 23 Undanrt'jjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt- ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst som enligt Barbados lag- stiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Barbados, skall Sverige —- med beaktande av bestämmel- serna i svensk lagstiftning beträffande av- räkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) från skatten på inkomsten avräkna ett be- lopp motsvarande den skatt som erlagts i Barbados för inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst. som enligt bestämmelserna i artikel 20 beskattas endast i Barbados. får Sverige -— vid bestämmandet av svensk progressiv skatt beakta inkomsten som skall beskattas endast i Barbados.

c) Vid tillämpningen av a) ovan skall ut- trycket ”skatt som erlagts i Barbados" anses innefatta inkomstskatten och bolagsskatten i Barbados som skulle ha erlagts om inte be- frielse från eller nedsättning av skatt medgi- vits enligt följande bestämmelser om skatte- lättnader avsedda att främja ekonomisk ut- veckling:

1) lagen om skattelättnader i vissa fall (the Fiseal Incentive Act). Cap. 71A, och la-- gen om stöd till hotellverksamhet (the Hotel Aids Act). Cap. 72, och

2) andra bestämmelser som senare kan komma att införas vilka medger befrielse från eller nedsättning av skatt. efter överens- kommelse mellan de behöriga myndighe- terna.

d) Vid tillämpningen av artikel 10 punkt 4 skall uttrycket "den normala bolagsskatten i Barbados” anses innefatta inkomstskatten och bolagsskatten i Barbados som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsätt- ning av skatt medgivits enligt de bestäm- melser om skattelättnader som åsyftas ovan i e).

e) Bestämmelserna ovan i e) och (1) skall inte tillämpas beträffande en bestämmelse

24

sion which is amended after the signature of this Convention ifthe change is a substantive one. The competent authorities of the Con- tracting States may, however. agree that the provisions of sub-paragraphs (c) and (d) shall still be applicable on such a provision even after it has been so amended;

(f) the provisions of sub-paragraphs (c) and (d) shall apply for the first 10 years that this Convention is effective. The competent authorities shall consult in order to deter- mine whether the provisions of these sub— paragraphs shall be applicable after that peri- od of time.

(2) In the case of Barbados, double tax- ation shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions ofthe laws of Barbados regarding the allowance as a credit against Barbados tax of tax payable in a terri- tory outside Barbados (which shall not affect the general principle hereof)

(i) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Conven- tion. whether directly or by deduction. on profits or income from sources within Swe- den (excluding. in the case ofa dividend. tax payable in respect ofthe profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Barbadian tax computed by reference to the same profits or income by reference to which the Swedish tax is com- puted:

(ii) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Barbados and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the capital in the company paying the dividend, the credit shall take into account [in addition to any Swedish tax creditable under sub-paragraph (a) (i)] the Swedish tax payable by the company paying the dividend in respect of the profits out of which such dividend is paid.

(b) The credit. however. shall in no case exceed that part of the tax as computed be- fore the credit is given. which is appropriate to the income which may be taxed in Sweden.

Prop. 1991/92:11

om skattelättnad som ändrats efter under- tecknandet av detta avtal om ändringen utgör en väsentlig sådan. De behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna kan dock komma överens om att bestämmelserna ovan i c) och d) ändock skall tillämpas på en sådan bestämmelse efter det att den ändrats på an- givet sätt.

f) Bestämmelserna ovan i c) och d) gäller de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga för att avgöra om dessa bestäm- melser skall tillämpas efter denna tidsperiod.

2. Beträffande Barbados skall dubbelbe- skattning undvikas på följande sätt:

a) I enlighet med bestämmelserna i Barba- dos lagstiftning om avräkning från skatt som uttagits i Barbados av skatt som betalas i annat land än Barbados (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall

1) svensk skatt. som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom skatteavdrag, på inkomst som härrör från källa i Sverige (med undantag. såvitt gäller utdelning. för skatt som utgår på vinst av vilken utdelningen be- talas). avräknas mot varje skatt som uttagits i Barbados som beräknats på samma vinst eller inkomst som den svenska skatten,

2) i fråga om utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag som har hemvist i Barbados och som direkt eller indirekt be- härskar minst 10 procent av kapitalet i det utbetalande bolaget. vid avräkningen mcd- räknas. förutom varje svensk skatt som skall avräknas under a) 1), den svenska skatt som det utbetalande bolaget erlagt på vinst av vil- ken utdelningen betalas.

b) Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten som utan sådan avräkning belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.,

Article 24 Limitation ol'bene/its

(1) A person which is a resident ofa Con- tracting State and which derives income from sources within the other Contracting State shall not be entitled, in that other Contract- ing State. to the benefit of Article 6 (Income from immovable property) to 23 (Elimina- tion ofdouble taxation) if:

(a) 50 per cent or less of the beneficial interest in such person (or in the case of a company. 50 per cent or less ofthe number of shares of each class of the company's shares) is owned. directly or indirectly, by any com- bination of one or more individual residents ofa Contracting State; or

(b) the income of such person is used in substantial part. directly or indirectly. to meet liabilities (including liabilities for inter- est or royalties) to persons who are residents ofa State other than a Contracting State.

(2) A company entitled to any special tax benefit under the Exempt Insurance Act, Cap. 308A. the O_[jlshore Banking Act. Cap. 325, the International Business Companies (Exemption from Taxes) Act. Cap. 77 or any substantially similar law enacted in Barbados shall not be entitled to any benefits of this Convention.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply ifthe person deriving the income is a company which is a resident ofa Contract- ing State in whose principal class of shares there is a substantial and regular trading on a recognized stock exchange.

(4) If one of the Contracting States pro- poses to deny benefits to a resident of the other Contracting State by reason ofthis Ar- ticle. the competent authorities of the Con- tracting States shall consult each other.

Article 25 Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith. which is other or more bur- densome than the taxation and connected re-

Prop. 1991/92: 11

Artikel 24 Begränsni ngar av förmåner

!. En person med hemvist i en avtalsslu- tande stat som förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten skall inte, i denna andra avtalsslutande stat. vara berättigad till de förmåner som anges i artik- larna 6 (Inkomst av fast egendom)—23 (Un- danröjande av dubbelbeskattning), om

a) 50 procent eller mindre av det verkliga intresset i en sådan person (eller, i fråga om bolag. 50 procent eller mindre av antalet ak- tier inom varje aktieslag) ägs. direkt eller in- direkt. av en eller flera fysiska personer med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, eller

b) en sådan persons inkomst till väsentlig del används, direkt eller indirekt, för att in- fria förpliktelser (inbegripet förpliktelser att erlägga ränta och royalty) till personer med hemvist i någon annan än en avtalsslutande stat.

2. Ett bolag som är berättigat till någon särskild skattelättnad enligt "Exempt Insur- ance Act”, Cap. 308A. "Off-shore Banking Act”, Cap. 325, ”International Business Companies (Exemption from Taxes) Act”, Cap. 77 eller någon annan huvudsakligen lik- artad lag i Barbados. skall inte vara berättigat till några förmåner enligt detta avtal.

3. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte till- lämpas om den person som förvärvar in- komsten är ett bolag med hemvist i en av- talsslutande stat vars viktigaste aktieslag är föremål för en betydande och regelbunden omsättning på en erkänd aktiebörs.

4. Om en av de avtalsslutande staterna avser att vägra en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten skattelättnader med stöd av denna artikel, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägga med varandra.

A rt ikel 2 5 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och

26

quirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

(2) The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same ac- tivitics.

(3) Except where the provisions of para- graph (l)ofArtiele 9. paragraph (7) of Article 1 [. paragraph (7) of Article 12. or paragraph (5) of Article 13. apply. interest. royaltieS, management charges and other disburse- ments paid by an enterprise ofa Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be de- ductible under the same conditions as ifthey had been paid to a resident of the first-men- tioned State.

(4) The provisions of paragraph (2) shall not be construed to prevent Barbados from applying its tax on branch profits. and its tax on the premium income of non-resident in- surers or foreign insurance companies at the rates specified under the Income Tax Act.

(5) Enterprises ofa Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-men- tioned State to any taxation or any require- ment connectcd therewith which is other or more burdensomc than the taxation and con- nected requirements to which other similar enterprises ofthe first-mentioned State are or may be subjected.

(6) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances. reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

(7) This Article shall apply to taxes which are the subject ofthis Convention.

Prop. 1991/92:11

därmed sammanhängande krav som medbor- gare i denna andra stat under samma förhål- landen är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den an- dra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt- ningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti— kel 9 punkt 1. artikel 11 punkt 7. artikel 12 punkt 7 eller artikel 13 punkt 5 tillämpas. är ränta. royalty, ersättning för företagsledning och annan betalning från företag i en avtals- slutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara in- komsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte anses medföra hinder för Barbados att till- lämpa sina beskattningsregler beträffande fi- lialinkomster eller beträffande försäkringsgi- vare som inte har hemvist i Barbados eller utländska försäkringsbolag såvitt avser in- komst av försäkringspremier, vilka får be- skattas enligt de procentsatser som anges i lnkomstskattelagen (Income Tax Act).

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras. direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande stat- en. skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam— manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. Denna artikel anses inte medföra skyl- dighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattning- en. sådan skattebefrielse eller sådan skatte- nedsättning, som medges fysiska personer med hemvist i den egna staten.

7. Denna artikel tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

27

Article 26 Mutual agreement procedure

(l) Where a person considers that the ac- tions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con- vention. he may, irrespective ofthe remedies provided by the domestic law ofthose States. present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resi- dent or, ifhis case comes under paragraph (1) of Article 25. to that ofthe Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in tax- ation not in accordance with the provisions ofthe Convention.

(2) The competent authority shall endea- vour, ifthe objection appears to it to bcjusti- fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agreement with the competent au- thority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented not- withstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities ofthe Con- tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double tax— ation in cases not provided for in the Con- vention.

(4) The competent authorities ofthe Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense ofthe preceding para- graphs,

Article 2.7 Exchange O_f'in/brmation (I) The competent authorities ofthe Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provi-

Prop. 1991/92211

Artikel 26 F örfårandel vid ri'msas'idig överens/mmmelse

1. Om en person gör gällande att en avtals- slutande stat eller båda avtalsslutande sta- terna vidtagit åtgärder som för honom med- för eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta av- tal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 25 punkt 1. i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande stat- en i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dub- belbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan träda i direkt förbin- delse mcd varandra i syfte att träffa överens— kommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 27 Utbyte av upplysningar [. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa

28

sions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes of every kind or description, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authori- ties (including courts and administrative bo- dies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination ofappeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the in- formation only for such purposes. They may disclose the information in public court pro- ceedings or in judicial decisions. The compe- tent authorities may. through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in re- spect of which such exchanges of information shall be made, including. where appropriate. exchanges of information regarding tax avoidance.

(2) ln no case shall the provisions of para- graph (l) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other C ontracting State;

(C) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com- mercial or professional secret or trade pro- cess. or information. the diclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28 Diplomatic agents ana' consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or con- sular officers under the general rules of inter- national law or under the provisions of spe- cial agreements.

Prop. 1991/92: 11

bestämmelserna i detta avtal eller i de av- talsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om alla slag av skatter, i den mån be- skattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som en av- talsslutande stat mottagit skall behandlas så- som hemliga på samma sätt som upplysning- ar. som erhållits enligt den interna lagstift- ningen i denna stat, och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fast- ställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa per- soner eller myndigheter skall använda upp- lysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rätte- gång eller i domstolsavgöranden. De behöri- ga myndigheterna får genom överläggningar utveckla lämpliga villkor och metoder beträf- fande de fall där sådant informationsutbyte skall ske. häri inbegripet, när så är lämpligt, utbyte av upplysningar i fråga om skatteun- dandragande.

2. Bestämmelserna i punkt ] anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

b) lämna upplysningar som inte är till- gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig ad- ministrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

c) lämna upplysningar som skulle röja af- färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes- hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över- lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folk- rättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer di- plomatiska företrädare eller konsulära tjäns- temän. 29

Article 29 A-liseellaneous rules

Where under any provision of this Con- vention income or capital gains are relieved from Swedish tax and. under the law in force in Barbados. an individual, in respect of the said income or capital gains is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Barbados and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Conven— tion in Sweden shall apply only to so much of the income or capital gains as is remitted 1.0 or received in Barbados.

Article 30 Entry iritojbrce

(1) The Contracting States shall notify each other that the constitutional require- ments for the entry into force ofthis Conven- tion have been complied with.

(2) The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph (1) and its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source. on amounts paid or remitted to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and

(b) in respect of other taxes on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Article 31 Termination

This Convention shall remain in force un— til terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Con- vention. through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date. ofits entry into force. ln such case. the Convention shall cease to have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid or remitted to non—residents

Prop. 1991/92: 11

Artikel 29 Övriga bestämmelser

1 fall då enligt bestämmelse i detta avtal svensk beskattning av inkomst eller realisa- tionsvinst lindras och en fysisk person enligt gällande lagstiftning i Barbados beskattas för sådan inkomst eller realisationsvinst till den del den överförs till eller mottages i Barbados och inte för hela dess belopp. skall den skatte- lindring som enligt detta avtal medges i Sve- rige avse endast den del av inkomsten eller realisationsvinsten som överförs till eller mottagesi Barbados.

Artikel 30 Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra att de konstitutionella åtgärder vid- tagits som krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter dagen för det sista av de meddelanden som avses i punkt 1 och avtalets bestämmelser tillämpas:

a) beträffande skatt som innehålls vid käl- lan, på belopp som betalas eller överförs till person med hemvist utomlands den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. och

b) beträffande andra skatter på inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 31 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Envar av de avtalsslutande staterna kan på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet genom med- delande härom minst sex månader förc ut- gången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) beträffande skatter som innehålls vid källan. på belopp som betalas eller överförs

30

on or after the first day of January next fol- lowing the notice of tcrmination; and

(b) in respect of other taxes on income derived in any income year beginning on or after the first day ofJanuary next following the notice oftermination.

ln witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the pre- sent Convention and have affixed thereto their seals.

Done at London this lst day of July 1991. in duplicate in the English language.

For Sweden Lennart Eckerberg

For Barbados Roy Marshall

Prop. 1991/92: 11

till person med hemvist utomlands den 1 ja- nuari året närmast efter den skriftliga upp- sägningen eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst. som förvärvas under inkomstår som börjar den 1 januari året närmast efter uppsägning- en eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i London den 1 juli 1991, i två exemplar på engelska språket.

För Sverige Lennart Eckerberg

För Barbados Roy Marshall

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

31

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 augusti 1991

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande, och statsråden Görans- son, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, G. Andersson, Lönnqvist, Freivalds, Lööw, Persson, Sahlin, Larsson

Föredragande: statsrådet Larsson

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Fysisk person som har hemvist (resident) och är bosatt (domiciled) i Barbados är skattskyldig där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Fysisk person som har hemvist men inte är bosatt i Barbados beskattas endast för inkomst som härrör från Barbados samt för sådan inkomst från källa utanför Barbados som överförs till Barbados. En fysisk person anses ha hemvist i Barbados om han vistas där mer än 182 dagar under ett inkomstår (=kalenderår). Vid beräkningen av vistelsens längd inräknas såväl ankomst- som avresedag. Huruvida någon skall anses vara bosatt i Barbados är en fråga om avsikt. Enbart den omständigheten att någon under en längre tid haft hemvist i Barbados behöver inte innebära att denna person därför skall anses vara bosatt där. Fysiska personer som vistas i Barbados med anledning av ett kortvarigt uppdrag (dvs. två till tre år) anses ha hemvist men anses inte bosatta där. I allmänhet är en person som inte har hemvist i Barbados inte berättigad att erhålla personliga avdrag vid inkomsttaxeringen och beskattas endast för inkomst från källa i Barbados. Inkomst inkluderar lön, bonus, provision samt värdet av andra förmåner oavsett om de utgått i pengar eller inte. För utländsk arbetskraft som är anställda av bolag som bedriver sin verksamhet utanför Barbados medges särskilda förmåner genom vilka upp till 35 procent av deras ersättning är undantagen från beskattning.

Realisationsvinster beskattas inte i Barbados. I stället beskattas överlå- telser av fast egendom och vissa värdepapper med en Överföringsskatt (property transfer tax). Ränta. utdelning, royalty, arvoden till yrkesmän, rörelsevinster, pensioner. livränta och underhållsbidrag är skattepliktiga.

Fysiska personer som bedriver handel eller yrkesmässig verksamhet medges i allmänhet avdrag för kostnader som är hänförliga till verksamhe- ten. Anställda medges avdrag för ickc ersatta kostnader som uppkommit i samband med resor och representation i tjänsten. Avdrag medges vidare för räntekostnader på inteckningslån (vanligtvis också för sådana kostna- der avseende utlänningars hem i utlandet), reparationskostnader vad avser

Prop. 1991/92:11

33

den privata bostaden. 50 procent av hemförsäkringspremie, underhållsbi- drag, del av socialförsäkringsavgift. egen livförsäkring (15 procent av taxerad inkomst dock högst med Bds$ 1 800) samt livförsäkring avseende barn under 18 år (upp till Bds$ 500 per barn), erlagd hyra (20 procent av erlagt belopp dock högst med Bds$ 1 800), avgift till erkänd pensionsplan (15 procent av taxerad inkomst dock högst med Bds$ 1 500), sjukvårds- kostnader (upp till Bds$ 450 för makar, Bds$ 225 för ensamstående och Bds$ 120 för varje beroende barn). vissa gåvor till välgörande ändamål (max. 10 procent av taxerad inkomst), sparande i en kooperativ förening (upp till Bds$ ] 800) samt för kostnader för förvärv av nyutgivna aktier i ett offentligt bolag (upp till Bds$ 10000). Det finns även en rad personliga avdrag såsom grundavdrag (Bds$ 4 500 för ensamstående resp. Bds$ 7 500 för makar gemensamt), avdrag för beroende barn (Bds$ 750—2 100 per barn), skolavgifter (upp till Bds$ 525), andra beroende personer (Bds$ 750 per person. dock högst för två personer), hushållerska (upp till Bds$ 1 200) och trädgårdsmästare (upp till Bds$ 1 200). Personer som inte har hemvist i Barbados är inte berättigade till något avdrag vid beräkning av den beskattningsbara inkomsten.

Inkomster understigande Bds$ 15000 är helt undantagna från beskatt- ning. I det lägsta inkomstskiktet utgår skatt med 20 procent (beskattnings- bar inkomst upp till Bds$ 15 000) och i det högsta med 50 procent (beskatt- ningsbar inkomst överstigande Bds$ 55 000)-

Ett bolag anses vara hemmahörande i Barbados om det bildats enligt lagstiftningen där eller om det leds och kontrolleras från Barbados. Bolags- skatt tas ut med 20 procent vad avser i Barbados hemmahörande bygg- nadsbolag som bygger och säljer minst två stenhus (brick houses) per år och med 35 procent vad avser övriga bolag exkl. livförsäkringsbolag. Livförsäkringsbolag beskattas med 5 procent på bruttot av sina inkomster från investeringar. I fråga om livförsäkringsbolag tas vidare en premieskatt om 3 procent ut vad avseri Barbados hemmahörande bolag och 5 procent av utländska bolag. Vidare finns en allmän försäkringspremieskatt som för bolag hemmahörande i Barbados utgår med 3 procent i fråga om egen- domsförsäkring och med 1,5 procent i övrigt samt för utländska bolag med 6 resp. 3 procent.

En årlig fastighetsskatt tas ut på värdet av mark och byggnader. Utdelning som ett bolag hemmahörande i Barbados uppbär från ett annat bolag som är hemmahörande där beskattas inte. Däremot beläggs utdelning från bolag hemmahörande i Barbados till ett utländskt bolag med en källskatt om 15 procent.

Bolag hemmahörande i Barbados beskattas löpande för inkomster från fasta driftställen i utlandet medan utdelning som härrör från utlandet beskattas då den uppbärs.

Inkomster som förvärvas av fasta driftställen i Barbados beskattas på samma sätt som inkomster som förvärvas av där hemmahörande bolag. dock att fasta driftställen därjämte har att erlägga en 10-procentig källskatt på den del av vinsten efter bolagsskatt som överförs eller som anses överförd till huvudkontoret.

Prop. 1991/92:11

34

Lager värderas i allmänhet till det lägsta av anskaffningskostnaden och nettoförsäljningsvärdet. FIFO-metoden eller genomsnittliga värdet ligger vanligen till "grund för bokföringen och beskattningen. Normalt sett godtar dock skattemyndigheterna varje värderingsmetod som står i överensstäm- melse med redovisningspraxis i branschen. Den bokföringsmässiga och skattemässiga värderingen skall dock överensstämma.

I skattehänseende tillämpas linjär avskrivning på basis av fastställda procentsatser. dock att extra avskrivning medges för anskaffningsåret. Därutöver medges ytterligare avskrivning ("investeringsavskrivning”) då fråga är om investeringar i maskiner eller utrustning till vissa industrier eller om bolaget i fråga exporterar till stater utanför den karibiska gemen- skapen (CARICOM). De bokföringsmässiga och skattemässiga avskriv- ningarna behöver inte stå i överensstämmelse. Vinster som uppkommer Vid avyttring av egendom som skrivits av beskattas som vanlig rörelsein- komst upp till ett belopp motsvarande de återvunna avskrivningarna.

Förluster hänförliga till tidigare år är avdragsgilla under nio år. För ett visst år får dock inte förlustavdraget minska den beskattningsbara inkoms- ten med mer än 50 procent. Livförsäkringsbolag är över huvud taget inte berättigade att dra av tidigare års förluster.

I likhet med många utvecklingsländer har Barbados viss lagstiftning som syftar till att främja investeringar. Genom denna lagstiftning medges en rad olika verksamheter mycket långtgående skatteförmåner. Nedan läm- nas en kortfattad redogörelse för denna lagstiftning.

Tillverkare av godkända produkter medges enligt lagen om skattelättna- deri vissa fall ("the Fiseal Incentives Act") skatte- och avgiftsfrihet under varierande tid dock högst tio år.

Enligt lagen om stöd till hotellverksamhet ("the Hotel Aids Act") får den som bedriver hotellrörelse från denna verksamhets vinst göra avdrag för vissa nedlagda kostnader som annars inte vore avdragsgilla. Kostnaderna får dras av det år de uppkom och. om avdraget då inte kan utnyttjas till fullo, under de därefter följande nio åren.

Bolag hemmahörande i Barbados vars inkomster uteslutande härrör från källor utanför Barbados beskattas enligt "the International Business Companies (Exemption from Certain Taxes) Act" efter en skattesats som ofta uppgår till 2.5 procent eller lägre. Sådana bolag är också undantagna från all valutakontroll.

Förmåner ges också enligt "the Offshore Banking Act” till banker hem- mahörande i Barbados som uteslutande bedriver sin verksamhet utom Barbados, stiftelser som administreras av kvalificerade bolag hemmahö- rande i Barbados samt filialer till kvalificerade utländska banker. Enligt nämnda lagstiftning har dessa att erlägga en årlig avgift om Bds$ 25000. Banker som bedriver sin verksamhet utanför Barbados har att erlägga skatt efter en degressiv skala enligt vilken skatt utgår med 2,5 procent i det lägsta skiktet (vinster upp till Bds$ 10000000) och med 1 procent i det högsta skiktet (vinster överstigande Bds$ 30000000).

Försäkringsbolag hemmahörande i Barbados som försäkrar risker utan- för Barbados och bolag som administrerar sådana försäkringsbolag är

Prop. 1991/92:11

35

enligt "the Exempt Insurance Act" undantagna från beskattning och valu- takontroll i Barbados. Sådana bolag har dock att erlägga en årlig avgift om Bds$ 5 000.

1. Inledning

Sverige ingick 1949 ett dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien och Nordirland (prop. 1949: 196, BevU 33, rskr. 212. SFS 1949: 523). Avtalet utvidgades till att gälla i förhållande till Barbados genom noteväxling den 18 december 1953 (SFS 1954: 827). År 1987 sade Sverige upp det sålundai förhållandet mellan Sverige och Barbados gällande avtalet med verkan fr.o.m. den 1 januari 1988 (prop. 1986/87z85. SkU 36, rskr. 141, SFS 1987: 1044) varför det för närvarande inte finns något dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige och Barbados. I samband med uppsägningen förklara- de sig Sverige berett att om Barbados så önskade inleda förhandlingar om ett nytt avtal. På begäran av Barbados inleddes ijuni 1988 förhandlingar i Stockholm. Ett utkast till nytt avtal paraferades i Bridgetown den 26 januari 1989. Handlingarna som är upprättade på engelska har översatts till svenska och remitterats till kammarrätten i Jönköping och riksskatte- verket. Remissinstanserna har haft önskemål om att vissa avtalsbestäm- melser omformuleras i förtydligande syfte samt uttryckt önskemål om att vissa andra avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen. Efter remissbehandlingen har avtalsförslaget efter skriftväxlingjusterats för att tillgodose önskemålen.

Avtalet undertecknades den 1 juli 1991. Ett förslag till lag om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Barbados har upprättats inom finans- departementet.

2. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna ] 3. dels av en bilaga som inne- håller den överenskomna avtalstexten. Här redovisas paragrafernas inne- håll medan avtalets innehåll presenteras i avsnitt 4.

Prop. 1991/92:11

[ förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (l 5). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämpligth i förhållande till annan skattelag (2 8). l 3 5 har intagits en bestämmelse om att progres- sionsuppräkning skall ske i fall då fysisk person förvärvar inkomst som enligt art. 20 i avtalet beskattas endast i Barbados om denna person skall taxeras till statlig inkomstskatt för annan förvärvsinkomst.

Enligt art. 30 i avtalet skall de avtalsslutande staterna underrätta var- andra när de åtgärder vidtagits som enligt resp. stats lagstiftning krävs för att avtalet skall träda i kraft. Det träder i kraft trettio dagar efter den dag då det sista av dessa meddelanden tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. 1 förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S2

4. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekom- menderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Double Tax- ation Convention on Income and on Capital”, 1977). Utformningen har emellertid också påverkats av att Barbados är ett utvecklingsland. Vissa bestämmelser har därför utformats i enlighet med de rekommendationer som Förenta Nationerna (FN) utfärdat för förhandlingar mellan utveckla- de länder och utvecklingsländer (”United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries”. 1980). Vida- re förekommer givetvis avvikelser från de angivna rekommendationerna som är betingade av resp. stats interna skattelagstiftning. Såsom framgår av redogörelsen för skattesystemet i Barbados har Barbados t.ex. viss lagstiftning som syftar till att främja investeringar. Vissa av de lättnader som medges enligt denna lagstiftning riktar sig inte till företag som bedri- ver näringsverksamhet i Barbados i egentlig mening utan till företag vars inkomster uteslutande härrör från verksamhet utanför Barbados ("off- shore"-verksamhet). Eftersom Sverige i likhet med flenalet medlemsstater i OECD inte är berett att understödja denna typ av verksamhet genom att medge företag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom dubbelbe- skattningsavtal. har avtalet kommit att innehålla regler om begränsningar av avtalets förmåner.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1991/92:11: Avsnitt 2

4.1. Avtalets tillämpningsområde

Art. I anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med denna bestämmelse, som överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs således dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 (I eller e. dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Som följer härav är avtalet således endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av hemvist. bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet samt under vissa i art. 4 punkt 1 angivna villkor på handelsbolag och dödsbon. Endast en person som avtalet tillämpas på är berättigad till de skattcnedsättningar som föreskrivs i avtalet. Ett handels- bolag inregistrerat i en av de avtalsslutande staterna är med tillämpning av den angivna bestämmelsen berättigat att erhålla nedsättning av t.ex. käll- skatt på utdelning i enlighet med reglerna i art. 10 i den mån handelsbola-

Prop. 1991/92:11

36

gets inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som tillfaller en person som har hemvist där. Det spelar därvid ingen roll om det är handelsbolaget eller dess delägare som är skattesubjekt. Har ett handelsbolag inregistrerat i en av de avtalsslutande staterna t.ex. tre delägare varav endast två har skatterättslig hemvist i staten i fråga medan den tredje har hemvist i en tredje stat. har handelsbolaget om dess inkomster beskattas hos delägarna rätt att erhålla de nedsättningar av källskatt som följer av avtalets regler beträffande två tredjedelar av den inkomst som uppbärs från den andra avtalsslutande staten. Det bör dock i detta sammanhang framhållas att de förmåner som följer av bestämmel- serna i art. 6—23 i vissa fall begränsas genom bestämmelserna i art. 24. Art. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Den svenska statliga förmögenhetsskatten omfattas inte av avtalet. Som framgår av min redogörelse för skattesystemet i Barbados tas ingen allmän förmögenhets- skatt ut där. Eftersom den svenska förmögenhetsskatten inte omfattas av avtalet utgör avtalet inte något hinder för att enligt svenska regler beskatta förmögenhet även om denna innehas av person som enligt avtalets regler har hemvist i Barbados. Inte heller den statliga fastighetsskatten omfattas av förevarande avtal.

4.2. Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i stort sett med det i OECD:s modell- avtal. dock att definitionen av "internationell trafik" (punkt 1 g) och "medborgare” (punkt 1 h 2) har fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande utformning. Definitioner förekommer även i andra artik- lar t.ex. art. 10. 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl. a. den i art. 3 punkt "2 intagna bestämmelsen får jag hänvisa till vad som anförts därom i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nor- diska länderna (prop. 1989/90: 33 s. 42 ff.).

.-lrt. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln överensstämmer. för- utom vad avser de i punkt 1 intagna bestämmelserna rörande handelsbolag och dödsbon. med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Observeras bör dock att hemvistrcglerna i art. 4 inte har betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt interna skatteförfattningar utan avser endast att reglera frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Avtalets hcmvistregler saknar således betydelse exempelvis då det gäller att avgöra huruvida utdelning i Sverige skall beläggas med kupongskatt eller beskattas i enlighet med bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. SIL. När det gäller reglerna i de avtalsslutande stater- nas interna rätt inverkar de däremot på avtalets hemvistbegrepp eftersom frågan om var en fysisk ellcrjuridisk person vid tillämpningen av avtalet skall anses ha hemvist i första hand avgörs med ledning av lagstiftningen i resp. stat (beträffande Sverige jfr 53 & kommunalskattelagen (1928: 370),

Prop. 1991/92:11

37

KL. och punkt 1 av anvisningarna till samma paragraf. 69 och 70 åå samma lag samt 29' 1 mom. andra stycket, 6, 17 och 18 55 SIL). Art. 4 punkterna 2 och 3 reglerar fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Barbados anses bosatt där. Vid till- lämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Barbados enligt resp. stats interna regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Barbados skall således i fråga om de inkoms- ter till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta och är därvid således berättigad att erhålla t. ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

Art. 5 definierar uttrycket ”fast driftställe" i avtalet. Uttrycket har i förevarande avtal fått en något annan innebörd än uttrycket har i OECD:s och FN:s modellavtal. Detta gäller bl. a. bestämmelserna i punkt 2 f, g, i och j. Vad beträffar sistnämnda bestämmelse (punkt 2 j) innebär denna, såsom också framgår av bestämmelsen. att blotta innehavet av avsevärd maskinell eller annan utrustning medför att ett fast driftställe föreligger om utrustningen innehas under längre tid än sex månader och det oavsett om utrustningen använts eller inte. I detta sammanhang bör dock framhållas att punkt 2 endast innehåller en uppräkning på intet sätt uttömmande av exempel. som vart och ett kan prima facic anses utgöra fast driftstäl- le. Dessa exempel bör dock ses mot bakgrund av den allmänna definitio- nen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsled- ning". "filial", "kontor" osv. bör därför tolkas på sådant sätt att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt ]. Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstift- ning finns i punkt 3 av anvisningarna till 535 KL. För att ett företag i Barbados skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger såväl enligt bestämmelserna i KL som enligt avtalet.

4.3. Avtalets beskattningsregler

Art. 6—22 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk skatterätt. Vidare gäller att beskattningen i Sverige av en viss inkomst sker med utgångspunkt i svensk rätt. I—Iar rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas. Jag vill i detta sammanhang ånyo peka på bestämmelserna om begränsningar av förmåner i art. 24 enligt vilka bestämmelserna i art. 6—22 i vissa fall inte är tillämpliga vare sig personen omfattas av avtalet eller inte. Observe- ras bör också att även om en inkomst enligt avtalet undantagits från beskattningi Sverige kan den komma att påverka storleken av den svenska

Prop. 1991/92:11

38

skatten som tas ut på övriga inkomster som tas till beskattning i Sverige (jfr art. 23 punkt 1 b). Vidare bör observeras att i de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6—22 detta inte innebär att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler. men denna stat måste i så fall undanröja den dubbelbeskattning som därvid uppkommer. Hur detta genomförs regleras i art. 23.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt 21 och 22 55 KL beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fastig- het med utgångspunkt i art. 6. dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralfyn- dighet. källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in- komst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten. får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället be- skattas i denna stat. I fall då ett företag i en avtalsslutande stat. vilket har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten. bedriver rörelse i denna andra stat på annat sätt än genom det fasta driftstället får sådan inkomst enligt den i punkt 2 intagna bestämmelsen. vilken delvis motsvarar art. 7 punkt 1 i FN:s modellavtal. hänföras till det fasta driftstället. Sådan inkomst får dock inte hänföras till det fasta driftstället med mindre än att den bedrivna verksamheten är av samma eller liknande slag som den som bedrivs från det fasta driftstället samt företaget inte kunnat visa att verk- samheten inte skäligen kunde ha bedrivits från det fasta driftstället.

Om ett företag hemmahörande i Barbados bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall den s.k. arm's length-principen användas, dvs. till driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha för- värvat om driftstället i stället för att avsluta affärer med huvudkOntoret — hade avslutat affärer med ett helt fristående företag på de villkor och till de priser som gäller under vanliga marknadsförhållanden (punkt 3).

Art. 7 punkt 4 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t. ex. allmänna förvaltningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. I sådana fall får en proportionell del av huvudkontorets utgifter av detta slag hänfö- ras till driftstället. Art. 7 punkt 7 saknar motsvarighet i såväl OECD:s som

Prop. 1991/92:11

39

FN:s modellavtal. Enligt denna bestämmelse får skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna bestämma den inkomst som är hänförlig till ett fast

driftsställe genom skön eller uppskattning i fall då den för skattemyndighe- .

ten tillgängliga informationen är otillräcklig under förutsättning att den valda metoden står i överensstämmelse med de principer som föreskrivits i artikeln.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (art. 7 punkt 9).

Beskattning av inkomst av rörelse i form av sjöfart eller luftfart i inter- nationell trafik sker inte enligt reglerna i art. 7 utan regleras särskilt i art. 8. Dessa inkomster beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver sådan verksamhet har hemvist. De särskilda reglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS:s inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Arr. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehö- rig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. I vissa fall skall emellertid rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av fritt yrke. Dessa fall anges i punkt 5. Där föreskrivs att art. 7 resp. art. 15 skall tillämpas, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslu- tande stat och har fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten och utdelningen är hänförlig till andel som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3. överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal.

Bestämmelserna om utdelning innebär i övrigt följande. Enligt punkt 1 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skatten skall dock enligt punkt 2 a begränsas till att högst utgöra 5 procent av utdelning- ens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som behärskar minst 10 procent av det utde- lande bolagets kapital. I övriga fall skall skatten begränsas till att högst utgöra 15 procent av utdelningens bruttobelopp (punkt 2 b). De nu redovi- sade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller endast då ”mot- tagaren har rätt till utdelningen”. Av detta villkor. vilket även uppställs i fråga om ränta (art. ll punkt 2), royalty (art. 12 punkt 2) och ersättning för företagsledning (art. 13 punkt 2), följer att den i punkten angivna begräns- ningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand. exempelvis en representant eller en ställföreträdare. sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren, om inte den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Punkt 4 innehåller bestämmelser om skattefrihet för utdelning från bolag i Barbados till svenskt bolag. Här bör erinras om bestämmelserna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 75 8 mom. SIL. Skulle en tillämpning av SILs bestämmelser vara mer gynnsam hindrar

Prop. 1991/92:11

40

givetvis inte bestämmelserna i punkt 4 att SILs bestämmelser tillämpas. Skattefrihet enligt avtalet föreligger emellertid endast om vissa villkor är uppfyllda. Härvid gäller att utdelningen enligt svensk skattelagstiftning (jfr 75 8 mom. SIL) skulle ha varit undantagen från skatt om båda bolagen hade varit svenska. Vidare krävs antingen att den vinst (vilken helt eller delvis kan bestå av utdelning) av vilken utdelningen betalats underkastats den normala bolagsskatten i Barbados eller en därmed jämförlig inkomst- skatt (punkt 4 3) eller att den utdelning som betalas av bolaget i Barbados uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilket bolaget under det aktuella eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i tredje stat. och vilken utdelning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige (punkt 4 b). Enligt artikel 23 punkt 1 d och f inbegrips under de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas i det i punkt 4 a använda uttrycket "den normala bolagsskatten i Barbados" belopp som i Barbados skulle ha påförts såsom inkomstskatt eller bolagsskatt om inte skattebefri- else eller skattenedsättning medgivits enligt vissa i art. 23 närmare angivna investeringsfrämjande bestämmelser i den interna lagstiftningen i Barba- dos. Avsikten är givetvis att skattefrihet skall medges endast i de fall befrielsen eller nedsättningen gjorts enligt någon eller några av de särskilt angivna bestämmelserna. Det räcker således inte att befrielsen eller ned- sättningen skett enligt lagstiftning avsedd att vara investeringsfrämjande.

Som jag redan redovisat föreligger enligt avtalet skattefrihet för utdel- ning från bolag i Barbados till svenskt bolag endast om utdelningen enligt svensk skattelagstiftning skulle ha varit undantagen om båda bolagen hade varit svenska samt om antingen de i punkt 4 a eller de i punkt 4 b uppställda ytterligare villkoren är uppfyllda. Beträffande den närmare innebörden av dessa i punkt 4a och b intagna alternativa villkoren för att sådan utdelning skall vara undantagen från beskattning i Sverige vill jag göra följande förtydligande. Vad först gäller det i punkt 4 a uppställda alternativa villkoret, att utdelning skall vara undantagen från beskattning i Sverige om den bakomliggande vinsten underkastats den normala bolags- skatten i Barbados eller en därmed jämförlig inkomstskatt i någon annan stat, kan detta belysas med följande exempel. Ett bolag hemmahörande i Barbados har under ett visst år haft en sammanlagd vinst om Bds$ 1000000. Av denna vinst har Bds$ 500000 i någon stat underkastats en enligt avtalet godtagbar beskattning medan resterande Bds$ 500000 är Obeskattade. Under angivna förhållanden kan de Bds$ 500000 som under- kastats en godtagbar beskattning tas hem till Sverige i form av skattefri utdelning. Skulle hela årsvinsten tas hem till Sverige innebär detta att hälften enligt avtalet är att anse som skattefri utdelning och att hälften i princip skall beläggas med svensk inkomstskatt. Jag vill i detta samman- hang också framhålla att då det i punkt 4 a talas om en med den normala bolagsskatten i Barbados jämförlig inkomstskatt så skall denna jämförelse göras med utgångspunkt i det fall då Barbados tar ut full bolagsskatt och självfallet inte med de fall då skattebefrielse eller skattenedsättning medgi- vits enligt de investeringsfrämjande eller andra motsvarande bestämmel-

Prop. 1991/92:11

41

ser i den interna lagstiftningen i Barbados. Vidare tar villkoret att en därmed jämförlig inkomstskatt skall ha uttagits på den bakomliggande vinsten sikte på inkomstbeskattning som skett i såväl stater med vilka Sverige har dubbelbeskattningsavtal som stater med vilka Sverige inte har något sådant avtal. Vad sedan gäller det i punkt 4 b uppställda villkoret för att utdelning skall undantas från svensk inkomstbeskattning kan inled— ningsvis konstateras att detta villkor är helt fristående från det i punkt 4 a. För att skattefrihet för utdelning skall föreligga i Sverige uppställs således vid tillämpning av punkt 4 b inget krav på att den bakomliggande vinsten skall ha underkastats den normala bolagsskatten i Barbados eller en där- med jämförlig inkomstskatt i någon annan stat. För att nu ifrågavarande villkor skall vara uppfyllt krävs däremot att den utdelning som bolaget i Barbados utbetalat uteslutande eller så gott som uteslutande består av sådan utdelning från tredje stat som enligt bestämmelserna i 75 8 mom. SIL eller enligt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och den aktuella tredje staten eller staterna skulle ha varit skattefri om den betalats direkt till det svenska bolaget. Villkor motsvarande de nu behandlade återfinns i en rad andra svenska dubbelbeskattningsavtal.

Punkt 6 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 32—35 i kommentaren till art. 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal).

Bestämmelserna i punkt 7 innebär att Barbados äger ta ut transfererings- skatt med 5 procent på sådan inkomst som ett fast driftställe i Barbados förvärvat och som överförs till bolaget i Sverige. Som framgår av den lämnade redogörelsen för skattelagstiftningen i Barbados utgår sådan transfereringsskatt enligt den interna rätten med 10 procent. För svenskt vidkommande är det enligt intern svensk lagstiftning inte möjligt att ta ut motsvarande skatt.

Ränta får enligt art. II punkt 1 beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt 4. Även den stat varifrån räntan härrör får emellertid enligt artikelns punkt 2 beskatta ränta men skatten får i sådant fall inte överstiga 5 procent av räntans bruttobe- lopp. Undantag från denna källstatens beskattningsrätt görs dock i punkt 3 då fråga är om ränta som betalas till en avtalsslutande stat eller något av dess organ (däri inbegripet angivna institutioner) samt till person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av skuld garanterad eller försäk- rad av denna avtalsslutande stat eller något av dess organ. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5. dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast drift- ställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 15 som behandlar inkomst av rörelse resp. fritt yrke. Enligt svenska interna beskattningsregler utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av fritt yrke i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige — i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inte föreligger — endast om räntan enligt punkt 2 av

Prop. 1991/92:11

anvisningarna till 22 & KL skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53 ä 1 mom. 3 KL och 69" 1 mom. SIL).

Ränta. som utbetalas från Sverige till en fysisk person som enligt avtalet har hemvist i Barbados och som enligt interna svenska beskattningsregler inte är bosatt i Sverige, kan inte beskattas i Sverige om räntan i Sverige skall hänföras till inkomstslaget kapital. Då en fysisk person. som enligt svenska beskattningsregler är bosatt i Sverige men enligt avtalet har hemvist i Barbados, uppbär ränta från Sverige, gäller följande. Vid in- komsttaxeringen i Sverige hänförs räntan på vanligt sätt till resp. in- komstslag i enlighet med bestämmelserna i de interna svenska skatteför- fattningarna. Om räntan är av sådant slag att Sverige enligt art. 11 punkt 2 endast äger rätt att ta ut skatt med högst 5 procent av räntans bruttobelopp måste den svenska skatt som belöper på ränteintäkten, i den mån den annars skulle komma att överstiga 5 procent av bruttobeloppet. nedsättas med överskjutande del. Ränta som en i Sverige bosatt fysisk person som enligt avtalet har hemvist i Barbados uppbär från källa i Barbados får däremot enligt avtalets bestämmelser över huvud taget inte beskattas i Sverige (art. 22).

Sådan royalty som avses i arr. 12 punkt 3 och som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" omfattar till skillnad från OECD:s modellavtal inte leasingavgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom. I fråga om sådana avgifter och ersättningar skall i stället bestämmelserna i att. 7 (Inkomst av rörelse) tillämpas. Detta ligger också i linje med de rekommendationer som OECD lämnat i den år 1985 upprät- tade rapporten ”Trends in International Taxation”. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt skall begränsas till högst 5 procent av royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. Royalty för upphovsrätt för nyttjande av eller för rätten att nyttja litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (inkl. royalty för biograffilm samt film och band för användning av radio eller televi- sion) skall dock enligt punkt 4 vara undantagen från beskattning i källsta- ten. Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1. 2 och 4 görs i punkt 5 ett undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten eller med sådan affärsverksamhet som avses i art. 7 punkt 2. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 15 som behandlar inkomst av rörelse resp. fritt yrke.

Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Barbados får således beskattas här (om inte fråga är om sådan royalty som avses i punkt 4) men skatten får inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobe- lopp. Dessa begränsningar av skattens storlek gäller inte i fall som avses i punkt 5. För att beskattning skall få ske i Sverige krävs naturligtvis att

Prop. 1991/92:11

43

detta kan ske enligt intern svensk rätt (jfr punkt 1 av anvisningarna till 21 5 Prop. 1991/92: 1 1 KL och punkt 3 femte stycket anvisningarna till 53 5 KL samt 25 1 mom. SIL).

I arl. 13. som saknar förebild i såväl OECD:s som FN:s modellavtal. behandlas ersättning för företagsledning. Vad som härvid avses med ut- trycket "ersättning för företagsledning" framgår av punkt 3. I vissa fall skall emellertid rätten att beskatta ersättning för företagsledning fördelas med tillämpning av avtalets bestämmelser rörande beskattning av inkomst av rörelse. Dessa fall anges i punkt 4. Där föreskrivs att art. 7 skall tillämpas om det företag till vilket ersättningen betalas har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe eller bedriver sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2 i den andra avtalsslutande staten och de tjänster för vilka ersättningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstäl- let eller den bedrivna verksamheten.

Bestämmelserna om ersättning för företagsledning innebär i övrigt föl- jande. Enligt punkt 1 får sådan ersättning som betalas av person med hemvist i en avtalsslutande stat till företag i den andra staten beskattas i denna andra stat, dvs. mottagarens hemviststat. Ersättningen får emeller- tid även beskattas i den avtalsslutande stat där den som erlägger ersätt- ningen har hemvist. men skatten får i sådant fall inte överstiga 5 procent av ersättningens bruttobelopp.

Art. 14 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna i punkterna 1—3 och 5 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, dock att vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg enligt punkt 3 endast skall beskattas i den stat där det avyttrande företaget har hemvist. Vidare återfinns i punkt 4 en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta realisationsvinster som härrör från avyttring av andelar i svenska bolag även om avyttringen ägt rum efter det att säljaren avflyttat från Sverige (jfr 53 5 1 mom. första stycket a KL).

Enligt art. [5 beskattas inkomst av fritt yrke eller annan självständig yrkesutövning i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verk- samheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regel- mässigt står till hans förfogande (punkt 1 a) eller om personen i fråga vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 90 dagar under beskattningsåret (punkt 1 b) får dock inkomsten även beskattas där. dvs. i verksamhetsstaten. Den'del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i verksamhetsstaten är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen där resp. till vad som förvärvas genom den i verksamhetsstaten bedrivna verksamheten. Innebörden av uttrycket ”fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är emellertid endast förklaran- de och inte uttömmande. I detta sammanhang bör också observeras att denna artikel behandlar ”fritt yrke samt annan verksamhet av självständig karaktär". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställ- ning. t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare på fabrik eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte

44

heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar. utan deras verksamhet omfattas av art. 18.

Arr. 16 behandlar beskattning av enskild tjänst. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättning- ar som anges i punkt 2. lsådana fall sker beskattning endast i inkomsttaga- rcns hemvistStat. 1 punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. I7punkt 1 beskattas i den stat där bolaget i fråga har hemvist. Enligt punkt 2 gäller motsvarande beträffande lön och liknande ersättning som någon uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsledande ställning.

Beskattning av inkomst som underhållningsartister och sportutövare uppbär genom sin verksamhet regleras i ur!. 18. Sådan inkomst får beskat- tas i den stat där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där underhållningsartis- ten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen utbe- talas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken underhållningsar- tisten eller idrottsmannen är anställd) än underhållningsartisten eller idrottsmannen själv. Enligt punkt 3 får också arvoden som agenter etc. förvärvar genom att tillhandahålla sådan personlig verksamhet som utövas av underhållningsartist eller sportutövare beskattas i verksamhetsstaten. Undantag från nu behandlade bestämmelser görs dock om besöket av underhållningsartisten eller sportutövaren till avsevärd del finansieras genom allmänna medel från den andra avtalsslutande staten, något av dess organ eller lokal myndighet. Detsamma gäller om inkomsten förvärvas av en organisation vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och vars inkomst inte till någon del betalas till innehavare. medlemmar eller någon av organisationens andelsägare eller kan användas för dessas personliga syf- ten eller om inkomsten förvärvas av underhållningsartisten eller sportut- övaren på grund av tjänster utförda åt en sådan organisation.

Ari. 19 behandlar beskattning av pension, dock att sådan pension som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i den statens eller dess lokala myndigheters tjänst inte omfattas av denna artikel utan av art. 20 punkt 2. I fråga om sådan i art. 19 behandlad pension får den beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. Till skillnad från motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal (art. 18) omfattar denna artikel inte ”annan liknande ersättning". Detta innebär att livränta inte omfattas av denna artikel utan av art. 22 (Annan inkomst).

Inkomst av offentlig tjänst med undantag för pension beskattas enligt ur!. 20 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (punkt 1 a). Linder vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar får dock sådan ersättning endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Som jag redan nämnt i min redogörelse för art. 19 återfinns i att. 20 punkt 2 en bestäm- melse rörande beskattning av pension pågrund av tidigare offentlig tjänst. Sådan pension beskattas endast i källstaten. Enligt punkt 3 beskattas i

Prop. 1991/92: 11

45

vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 16 (Enskild tjänst), art. 17 (Styrelsearvoden etc.) resp. art. 19 (Pension).

Art. 2] innehåller regler om skattelättnader för studeranden och prakti- kanter.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6—21 beskattas enligt art. 22 endast i inkomsttagarens hemviststat utom i de fall då inkomsten härrör från källa i den andra avtalsslutande staten. l sistnämnda fall får jämväl källstaten beskatta inkomsten.

4.4. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undvikande av dubbelbeskattning finns i art. 23. Sverige tillämpar enligt punkt 1 a avräkning av skatt ("credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Även Barbados tillämpar denna metod (punkt 2).

Innebörden av avräkningsbestämmelserna är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986: 468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med utvecklingsländer innehåller förevarande avtalsförslag regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit. Bestämmelserna härom återfinns i punkt 1 c. Vad beträffar den i punkt 1 d intagna bestämmelsen får jag hänvisa till vad jag redan sagt i samband med min genomgång av bestämmelserna i art. 10 punkt 4 om skattefrihet för utdelning. De i punkterna c och d intagna bestämmelserna skall dock enligt punkt 1 e inte tillämpas beträffande en bestämmelse om skattelättnad som ändrats efter det att detta avtal undertecknats om änd- ringen är att anse som väsentlig. De behöriga myndigheterna kan dock komma överens om att bestämmelserna i punkterna c och (1 skall tillämpas på en sådan bestämmelse även efter det att den ändrats på angivet sätt. De nu redovisade bestämmelserna i punkterna c och d skall tillämpas under de tio första åren efter det att detta avtal trätt i kraft (punkt f). Efter utgången av denna tidsperiod kan de behöriga myndigheterna överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas. För- slag om sådan förlängning kommer. om sådan överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:5k35 givit regeringen till känna (SkU25) föreläggas riksdagen för godkännande.

4.5. Särskilda bestämmelser

Art. 24 innehåller bestämmelser enligt vilka de förmåner som följer av avtalet under vissa förutsättningar helt eller delvis kan begränsas, t. ex. vad gäller de begränsningar i källstatens beskattningsrätt som följer av bestäm-

Prop. 1991/92:11

46

melserna i art. 6—23 eller den i art. 10 punkt 4 intagna bestämmelsen rörande skattefrihet för mottagen utdelning.

Bakgrunden till den i punkt 1 intagna bestämmelsen, som för övrigt har sin förebild i det modellavtal som USA använder vid bilaterala förhand- lingar om dubbelbeskattningsavtal, är att man internationellt (framför allt inom OECD. se t. ex. Issues in International Taxation No 1 ”International Tax Avoidance and Evasion”, Paris 1987) i allt högre utsträckning börjat uppmärksamma att personer som inte omfattas av ett dubbelbeskattnings- avtal eller som inte har någon egentlig anknytning till någon av de avtals- slutande staterna på ett otillbörligt sätt söker utnyttja de förmåner som ett avtal berättigar till, s.k. treaty shopping. Detta kan t. ex. ske genom att en person med hemvist i en stat (A) bildar ett bolag i Sverige i syfte att komma i åtnjutande av de förmåner som följer av svenska dubbelbeskatt- ningsavtal med en annan stat. Detta kan bero på att staten A inte har något dubbelbeskattningsavtal med den aktuella staten eller att Sverige har ett i visst avseende förmånligare avtal. Förhållandet kan belysas med följande exempel. Ett bolag i staten A avser att lämna ett större lån till ett företag hemmahörande i Barbados. Eftersom staten A inte har något dubbelbe- skattningsavtal med Barbados kommer den ränta som företaget i Barbados har att erlägga att beläggas med en källskatt om 15 procent. I syfte att nedbringa denna källskatt bildar bolaget i staten A ett bolag i Sverige som sedan lånar ut pengarna till företaget i Barbados. Härigenom kommer källskatten i Barbados i enlighet med bestämmelserna i detta avtal att kunna nedbringas till 5 procent. Om sedan det svenska bolaget i sin tur av bolaget i staten A lånat en summa motsvarande den som det svenska bolaget lånat ut kan den från Barbados härrörande räntan vidarebefordras i form av ränta till staten A utan att ha belastats med någon svensk skatt. Syftet med den i punkt 1 intagna bestämmelsen är att stoppa denna form av treaty shopping, vars enda eller huvudsakliga syfte är att utnyttja en eller flera staters avtalsnät för att minimera skattcbclastningen. Bestäm- melsen syftar däremot inte till att undanta personer som i någon av de avtalsslutande staterna bedriver reell verksamhet från att omfattas av bestämmelserna i art. 6—23.

Bestämmelserna om begränsningar av förmåner innebär i övrigt följan- de. Enligt punkt 1 är en person med hemvist i en avtalsslutande stat som förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten under i punkterna a resp. b angivna förhållanden inte berättigad till de förmåner som anges i art. 6—23. Punkt a behandlar därvid det fallet då 50 procent eller mindre av det verkliga intresset i en sådan person (eller, i fråga om bolag, 50 procent eller mindre av antalet aktier inom varje aktieslag) direkt eller indirekt ägs av en eller flera fysiska personer med hemvist i en av de avtalsslutande staterna. Det fall som här åsyftas är således det då personer med hemvist i tredje stat äger 50 procent eller mer av det verkliga intresset i en person med hemvist i Sverige eller Barbados. I punkt b behandlas det fallet då en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten och personens inkomst till Väsentlig del används, direkt eller indirekt, för att infria förpliktelser (inkl. förpliktelser att erlägga ränta och royalty) till personer med hemvist i en

Prop. 1991/92:11

47

tredje stat. Ett exempel härpå är det inledningsvis beskrivna fallet med Prop. 1991/92: 11

slussning av räntor.

Avtalets bestämmelser, såvitt dessa medför förmåner, kan även begrän- sas på andra grunder än de som anges i punkt 1. 1 punkt 2 återfinns nämligen en bestämmelse som tar sikte på det fall då ett bolag i enlighet med den interna lagstiftningen i Barbados där medges skattelättnader som är av sådant slag att några förmåner enligt avtalet inte kan komma i fråga. Enligt den nu aktuella bestämmelsen i punkt 2 gäller att ett bolag som är berättigat till någon särskild skattelättnad enligt "Exempt Insurance Act”, Cap. 308A, "Off-shore Banking Act", Cap. 325, "International Business Companies (Exemption from Taxes) Act", Cap. 77 eller någon annan huvudsakligen likartad lagstiftning i Barbados inte är berättigat till några förmåner enligt avtalet. I förhållande till bestämmelserna i punkt 1 inne- bär detta en ytterligare begränsning i så måtto att inte heller avtalets bestämmelser rörande förbud mot diskriminering (art. 25) resp. förfaran- det vid ömsesidig överenskommelse (art. 26) är tillämpliga på bolag som avses i punkt 2. Däremot omfattas även dessa bolag av avtalets bestäm- melser rörande utbyte av upplysningar (art. 27).

Om den person som förvärvar inkomsten är ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat och bolagets viktigaste aktieslag är föremål för en betydande och regelbunden omsättning på en erkänd aktiebörs skall enligt punkt 3 bestämmelserna i punkt 1 inte tillämpas. Anledningen är att det beträffande ett sådant bolag inte behöver befaras att det används för treaty shopping. Vidare skall de behöriga myndigheterna enligt punkt 4. om fråga uppkommer om att vägra någon med hemvist i Sverige eller Barbados skattelättnader med stöd av nu behandlade bestämmelser. överlägga med varandra. Syftet med dessa överläggningar är bl.a. att avgöra huruvida den bedrivna verksamheten kan anses innefatta ett otillbörligt utnyttjande av avtalets bestämmelser (punkt 1) resp. att fastställa om bolaget i fråga är berättigat till någon sådan i punkt 2 angiven särskild skattelättnad.

Avslutningsvis vill jag i detta sammanhang också peka på att en i Sverige hemmahörande delägare i en utländsk juridisk person som inte utgör utländskt bolag — i vissa fall skall beskattas här i riket för den del av den utländska juridiska personens vinst som belöper på delägaren (jfr 53 5 2 mom. KL, punkt 10 andra stycket av anvisningarna till nämnda lagrum samt 65 1 mom. d, 6 5 2 mom. och 165 2 mom. SIL). Såsom framgår av 16 5 2 mom. SIL kan dessa bestämmelser vara tillämpliga på person som omfattas av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel, dvs. person på vilken ett dubbelbeskattningsavtals regler om begränsning av beskattningsrätten inte tillämpas.

I art. 25 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskrimine- ring vid beskattningen. I enlighet med den i punkt 4 intagna bestämmelsen äger Barbados tillämpa sina interna beskattningsregler beträffande filialin- komstcr samt beträffande försäkringsgivare som inte har hemvist i Barba- dos och utländska försäkringsbolag såvitt avser inkomst av försäkringspre- mier. Inkomster av nu ifrågavarande slag får därvid, oavsett om fråga är om diskriminering enligt punkt 2. beskattas enligt de procentsatser som anges i lnkomstskattelagen (Income Tax Act).

48

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 26 och be- stämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 27. När det gäller utbytet av upplysningar omfattar detta (punkt 1) alla slag av skatter och således inte bara de som omfattas av avtalet.

I art. 28 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän. Beträffande den närmare innebörden av dessa bestämmelser hänvisas till kommentaren till art. 27 i OECD:s modellavtal.

Bestämmelsen i art. 29, Övriga bestämmelser, syftar till att förhindra att inkomst eller realisationsvinst från Sverige till mottagare i Barbados be- skattas för lågt eller helt undgår skatt därför att Barbados enligt sin lagstift- ning kan beskatta inkomsten eller realisationsvinsten endast till den del den förts över dit (beskattning på s.k. "remittance"-basis).

4.6. Slutbestämmelser

Art. 30 och 3] innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Enligt art. 30 skall de avtalsslutande staterna meddela varandra att de konstitutionella åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder enligt punkt 2 i kraft trettio dagar efter dagen för det sista av dessa meddelanden. Avtalet tillämpas i fråga om skatter som innehålls vid källan på belopp som betalas eller överförs till person med hemvist utomlands den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. Vidare tillämpas avtalet i fråga om andra skatter på inkomst som förvärvas den 1 januari kalender— året närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

Avtalet kan enligt art. 31 sägas upp först sedan fem år förflutit sedan ikraftträdandet.

5. Lagrådets hörande

Såsom framgår av 2 5 i den föreslagna lagen Skall avtalets beskattningsreg- ler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyl- dighet i Sverigc som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet att lagrådets hörande inte är nödvän- digt.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna avtalet mel- lan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst samt att anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados.

Prop. 1991/92:11

49

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri AB. Stockholm 1991

Prop. 1991/92:11

50