Prop. 1993/94:41

Statlig medverkan i civilt flygprojekt hos Saab-Scania AB och vissa andra frågor inom Näringsdepartementets område

Regeringens proposition 1993/94 : 41

Statlig medverkan i civilt Hygprojekt hos Saab— Scania AB och vissa andra frågor inom Näringsdepartementets område

Regeringen Överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993.

På. regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Westerberg (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag i tre olika frågor som kräver beslut av riksdagen.

Två av förslagen gäller anslagsfrågor. Ett av dem gäller förlängning av dispositionsråtten för ett tidigare beslutat anslag för statlig medverkan vid finansiering av ett civilt dygplansprojekt vid Saab-Scania AB. Det andra förslaget avser en förlängning av förlusttäckningsgaranti For Zenit Shipping AB.

Det tredje förslaget gäller en ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, målningar och mätdon. Regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter som nu är begränsat till vad som krävs enligt internationell förpliktelse föreslås utvidgat till att avse även andra fall som är befogade från konsumentsynpunkt.

IRI/(sdagen 1993/94. I saml. Nr 41

&

%$? &?

Innehållsförtecknin g Prop. 1993/94z4l

1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Lagtext 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (199211514) om måttenheter, mätningar och mätdon 3 Ändring i lagen om (1992zl514) om måttenheter, mätningar och mätdon 4 Statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt vid Saab—Scania AB 5 Förlängning av törlusttäckningsgaranti för Zenit Shipping AB

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

l. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992zl415) om måttenheter, mätningar och mätdon,

2. medger att den vid utgången av budgetåret 1992/93 kvarståen- de medelsreservationen på det på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 under tolfte huvudtiteln anvisade reserva- tionsanslaget Statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flyg- plansprojekt vid Saab-Scania AB får disponeras även under

budgetåret 1993/94,

3. till Iryfn'ande av förlusträckningsgamnti för Zenit Shipping AB på tilläggsbudgeten för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations- anslag på 2 400 000 kronor.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1992: 1514) om måtten- heter, mätningar och mätdon

Härigenom föreskrivs att 2 5 lagen (l992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2?)

För att uppfylla Sveriges åtagan- den enligt internationella över- enskommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. krav på mätningar och mättek- niska metoder, och

2. krav på och kontroll av mät- don,

om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller närings- verksamhet.

För att uppfylla Sveriges interna- tionella överenskommelser eller om det är befogat från konsument- synpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer meddela föreskrifter om

1. krav på mätningar och mättek- niska metoder, och

2. krav på och kontroll av mät- don,

om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller närings- verksamhet.

Prop. 1993/94z4l

3. Ändring i lagen om (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Regeringens förslag: Enligt 2 & lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela vissa föreskrifter om mätningar, mättekniska metoder och mätdon. Som förutsättning gäller nu att detta sker för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser. Bemyndigandet utvidgas till att gälla också andra fall om det är befogat från konsumentsynpunkt.

Skäl för regeringens förslag: Riksdagen antog i december 1992 lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon (prop. 1992/93:47, bet. l992/93:NU13, rskr. 1992/93:96). Huvudsyftet med lagen är att utgöra grund för införlivande i svensk rätt av ett antal EG-rättsakter, som omfattas av EES-avtalet. Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen innehåller i 2 & ett bemyndigande för regeringen att utfärda föreskrifter om dels krav på mätningar och mättekniska metoder, dels krav på och kontroll av mätdon, allt under förutsättning att föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet.

Paragrafen innehåller emellertid dessutom förutsättningen att före- skriften skall meddelas för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser. Denna begränsning har vid det fortsatta författningsarbetet visat sig leda till icke avsedda följder. Det finns således viss mätdonskontroll i Sverige enligt nationella regler på områden där det saknas gemensamma EG-regler. Genom begränsningen i bemyndigandet kommer grund-! för sådana regler att saknas. Frågan gäller framför allt kontrollen av bensinpumpar, där nationella regler sedan länge finns i Sverige och andra länder.

Bemyndigandet bör därför utvidgas så att möjlighet öppnas att utfärda föreskrifter som avses i 2 & också i andra fall än som direkt följer av Sveriges internationella åtaganden. Som förutsättning bör då gälla att föreskriften skall vara befogad från konsumentsynpunkt. Det förslag till ändrad lydelse av 2 & som nu läggs fram har ett tillägg av denna innebörd.

Som framhölls i prop. 1992/93 :47 innebär EES-avtalet att författnings- regleringen av mätteknisk verksamhet ökar i Sverige och att strävan bör vara att detta inte sker mer än nödvändigt. Regeringen vill understryka att det utvidgade bemyndigandet bör utnyttjas endast när det finns mycket klara konsumentpolitiska skäl såsom när det gäller kontrollen av bensinpumpar, där felaktigheter vid mätning kan gälla betydande ekonomiska värden.

Prop. 1993/94:41

4. Statlig medverkan vid finansiering av ett civilt fiygplansprojekt vid Saab—Scania AB

Riksdagen beslöt i december 1989 (prop. 1989/90:51, bet.l989/90:NU 18, rskr.l989/90:104) att anvisa högst 1 200 miljoner kronor för finans- ieringen av utveckling, tillverkning och marknadsföring av ett civilt flygplan vid Saab-Scania AB kallat Saab 2000. Beslutet innebar att utbetalningar skulle kunna äga rum under en femårsperiod, i enlighet med ett avtal som träffats mellan staten och Saab-Scania AB. För att kunna uppfylla det ursprungliga avtalet och ge möjlighet till utbetalning även den 1 april 1994 krävs att dispositionsrätten till anslaget förlängs.

5. Förlängning av förlusttäckningsgaranti för Zenit Shipping AB

Riksdagen beslöt våren 1988 (prop. 1987/88:125 bil. 8, bet. 1987/88: NU31 , rskr. 1987/88z235) att anvisa ett reservationsanslag på 15 miljoner kronor till lnfriande av förlusttäckningsgaranti för Zenit Shipping AB. Medlen anvisades på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1987/88. Garantin skulle täcka de förluster som skulle kunna uppkomma på grund av ett tidsbefraktningsavtal som Zenit Produkttank AB på uppdrag av staten tecknade avseende nybygge 438 vid AB Oskarshamns Varv (M/T Ariadne). Av anslaget har 12,6 miljoner kronor utnyttjats.

Mot bakgrund av att en tvist har uppstått om tidsbefraktningsavtalet och att denna kan komma att avgöras med ett för Zenit Shipping AB negativt resultat skulle ett behov kunna finnas att disponera även återstående delar av det av riksdagen våren 1988 anvisade anslaget. Den tid under vilken regeringen disponerar anslagsreservationen har emellertid numera utgått. Riksdagen måste därför anvisa ett anslag med motsvarande belopp på nytt. De anslagsmedel som behövs bör anvisas på tilläggsbudget under innevarande budgetår. Det går inte nu att avgöra när tvisten kan komma att lösas men den torde vara avgjord vid utgången av budgetåret 1994/95 , dvs. inom den tid under vilken regeringen disponerar ett under in- nevarande budgetår anvisat reservationsanslag.

Prop. 1993/94c4l

Näringsdepartementet Prop. 1993/94:41 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson,- af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet P. Westerberg

Regeringen beslutar proposition 1993/94:41 Statlig medverkan i civilt flygprojekt hos Saab-Scania AB och vissa andra frågor inom Närings- departementets område.

Rättsdatablad

Författningsrubrik

lag om ändring i lagen (1992:1514) om mått- enheter, mätningar och mätdon

Bestämmelser som inför, Celexnummer för ändrar, upphäver eller upprepar ett nomigiv- ningsbemyndigande

25

bakomliggande EG-regler

Prop. 1993/94:41

golab 45090, Stockholm 1993