Prop. 1994/95:196

Sekretess i verksamhet avseende beredskapsförberedelser m.m.

Regeringens proposition 1994/95zl96

Sekretess i verksamhet avseende PTOP- _ beredskapsförberedelser m.m. 1994/95-196

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 1995

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny bestämmelse i 8 kap. sekretesslagen (1980:lOO). Regeringen föreslår att sekretess skall gälla hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskapsförberedelser eller planering enligt förfogandelagen (1978z262) för uppgifter om bl.a. enskildas aflärs- eller driftförhållanden. Bestämmelsen är en följd- ändring till lagen (1994zl720) om civilt försvar. Vidare föreslås att de meddelarfrihetsbrytande tystnadsplikter som finns angivna i 16 kap. 1 & sekretesslagen utökas genom att hänvisning även görs till den nya bestämmelsen i 8 kap. sekretesslagen.

Lagändringama föreslås träda i kraft samtidigt med lagen om civilt försvar, dvs. den 1 juli 1995.

Innehållsförteckning Prop. 1994/95zl96

1 Förslag till riksdagsbeslut ............. 3 2 Lagtext ........................ 3 3 Ärendet och dess beredning ........... 6 4 Ändringar i sekretesslagen ............ 7 Bilaga 1 Lagrådsremissens lagförslag ....... 9 Bilaga 2 Lagrådets yttrande ............. 11

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 1995 ..................... 13

1. Förslag till riksdagsbeslut Prop. 1994/95zl96

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

2. Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) '

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)1 dels att 16 kap. 1 & skall ha följande lydelse, ' dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 23 5, av följande lydelse.-

Nuvamnde lydelse - Föreslagen lydelse

8 kap. 23 &

Sekretess gäller hos kommuner och landsting .i verksamhet som avser beredskapsförberedelser enligt lagen (1994:I 720) om civilt försvar eller planering enligt jör- fogandelagen (I978.'262), för upp- gift om

]. enskilds ajZirs- eller driftfor- hållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller person- liga förhållanden för den som har trätt i ajärsjörbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

' Lagen omtryckt 199211474.

16 kap. 1 5

Nuvarande lydelse2

Att friheten enligt 1 kap. 1 & tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 & yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och oEentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 5 första stycket 1 och 2, 4 5 1—8 samt 5 5 1 och 3 tryckfrihetsf'örordningen och av 5 kap. 1 & försa stycket samt 3 & försa stycket 1 och 2 ymandefrilretsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 & försa stycket 3 och 5 & 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. l & försa stycket och 3 & försa stycket 3 yttrandefrihets— grundlagen i övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

---------------------------------------------

8 kap. 21 & såvitt avser uppgift om enskilds personliga förhållanden vars röjan- de kan vålla allvarligt men

Föreslagen lydelse

Att friheten enligt 1 kap. l & tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 & ytuandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 & försa stycket 1 och 2, 4 5 1—8 samt 5 5 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 5 första stycket samt 3 5 första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 & första stycket 3 och 5 & 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 & försa stycket och 3 5 första stycket 3 ytuandefrihets- grundlagen i övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

2Senaste lydelse 1994z959.

.............................................

.............................................

8 kap. 21 & såvitt avser uppgift om enskilds personliga förhållanden vars röjan- de kan vålla allvarligt men

8 kap. 23 5 första stycket 2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

3. Ärendet och dess beredning

Den 17 januari 1985 beslutade regeringen om direktiv (dir. 1985:1) till en särskild utredare med uppdrag att se över civilförsvarslagstiftningen. Utredningen, som antog namnet CFL-utredningen, äck i uppdrag bl.a. att överväga om kommunernas verksamhet i totalförsvaret skulle samlas i en författning samt skapa ett regelsystem som bättre än det nuvarande hängde ihop systematiskt och begreppsmässigt. Den 20 augusti 1987 be— slutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 198738) där utredningen äck i uppdrag att överväga en ny terminologi inom vad som i dag be- nämns civilförsvar, se över lagen (1960:513) om beredskapstillstånd och övriga författningar som berördes av den samt överväga behovet av ytterligare lednings- och-samordningsbestämmelser för totalförsvarets civila del. Utredningen lämnade sitt betänkande (SOU l989:42) Det civila försvaret i juni 1989. I betänkandet behandlas inte frågan om behov av följdändringar i sekretesslagstiftningen.

Betänkandet remissbehandlades. Remissyttrandena änns tillgängliga i Försvarsdepartementet (dnr. 1338/89). Efter remissbehandlingen valde regeringen, eftersom vissa frågor beträffande förslaget till en ny lagstift- ning om det civila försvaret återstod att lösa, att bryta ut den del av be- tänkandet som gällde förslag till ny lagstiftning om beredskapshöjningar (prop. 1992/93:76). I propositionen föreslogs en lag om höjd beredskap. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 1992/93zFöU2, rskr. 1992/93z83). Lagen (1992:1403) om höjd beredskap reglerar bl.a. under vilka förutsättningar beredskapen i Sverige kan höjas till skärpt beredskap eller högsta beredskap för att stärka landets totalförsvar. Lagen reglerar även vad som i stort åligger kommuner, landsting och kyrkliga kommuner vid höjd beredskap.

Ijuni 1994 lämnade regeringen propositionen Lag om civilt försvar (prop. 1994/95:7) till riksdagen. I propositionen föreslogs, förutom en ny lag om civilt försvar, en rad följdändringar i andra lagar, bl.a. i förfogandelagen (l978:262). Riksdagen beslutade i december 1994 i enlighet med propositionens förslag (bet. 1994/95:FöU2, rslc'. 1994/95:80). Lagen (1994:1720) om civilt försvar och följdändringarna till lagen träder i kraft den 1 juli 1995. Samtidigt upphör bl.a. civilförsvarslagen (1960:74) att gälla.

Regeringen föreslår i denna proposition ytterligare en följdändring till lagen om civilt försvar, nu i sekretesslagen(1980: 100).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 februari 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som änns i bilaga ].

Lagrådets yttrande änns ibilaga 2. Lagrådet föreslår att orden "och i ärende om förfogande" i ingressen till första stycket i 8 kap. 23 & byts ut mot orden "eller planering". Regeringen följer Lagrådets förslag.

4. Ändringar i sekretesslagen

Regeringens förslag: Den sekretess som i dag gäller i statlig verksamhet som avser planering och tillsyn enligt civilförsvars- lagen (1960:74) och förfogandelagen (1978:262) för uppgifter om bl. a. enskildas affärs— eller driftförhålladen skall gälla även hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskaps- förberedelser enligt lagen (1994zl720) om civilt försvar eller planering enligt förfogandelagen. Den tystnadsplikt som följer av sekretessen skall på samma sätt som i dag gäller inom satlig verksamhet i vissa fall ha företräde framför meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Skälen för regeringens förslag: Den nya lagen om civilt försvar reglerar kommunernas, landstingens och de kyrkliga kommunernas ansvar inom det civila försvaret. Civilförsvaret upphör att existera som satlig organisation. I stället blir befolkningsskydd och räddningstjänst en kommunal uppgift även under höjd beredskap. Kommunerna, lands- tingen och de kyrkliga kommunerna åläggs att vidta de beredskapsförbe- redelser som behövs för deras respektive verksamhet under höjd bered- skap (2 kap. 1 & lagen om civilt försvar). De förberedelser som bedöms bli aktuella är bl.a. upprättande av olika planer för verksamheten under höjd beredskap.

Lagen (1994:1724) om ändring i förfogandelagen innebär att det blir möjligt för regeringen att delegera sin beslutanderätt beträffande förfogande även till kommuner och landsting.

Uppgifter som rör totalförsvaret i olika beredskapsplaner omfatas av den s.k. försvarssekretessen i 2 kap. 2 & sekretesslagen (1980:100). Härutöver kan uppgifter om enskildas aäärs- eller driftförhållanden i vissa fall omfattas av den sekretess som gäller vid statlig tillsyn m.m. över näringslivet enligt 8 kap. 6 & sekretesslagen. Uppgifter som in- hämtas från olika företag för att underlåta försvarsplaneringen enligt civilförsvarslagen och för att förbereda förfogande enligt förfogande- lagen kan sekretessbeläggas med stöd av 8 kap. 6 & sekretesslagen. Sek- retessen gäller i den utsträckning regeringen föreskriver det.

Regeringen har i 2 & sekretessförordningen (1980:657) och i till- hörande bilaga föreskrivit att sekretess gäller i satliga myndigheters verksamhet som består i planering och tillsyn enligt civilförsvarslagen (punkt 36 i bilagan) samt i planering och tillsyn enligt förfogandelagen (punkt 78 i bilagan). Eftersom civilförsvarslagen upphör att gälla den 1 juli 1995, avser regeringen att ändra föreskriften i punkt 36 i bilagan. När kommunema och landstingen den 1 juli 1995 övertar ansvaret för beredskapsförberedelsema från det satliga civilförswret bör den sekretess som i dag gäller i denna verksamhet i fortsättningen gälla i

motsvarande verksamhet hos kommunerna och landstingen. Vidare änns behov av sekretess hos kommunerna och landstingen i verksamhet som avser förfogande i samma utsträckning som gäller för närvarande och som hanteras av satliga myndigheter.

Den nya lagen om civilt försvar innebär inte att några nya uppgifter överförs från det statliga civilförsvaret till de kyrkliga kommunerna. Det föreligger därför inget behov av att införa sekretessbestämmelser av nu ifrågavarande slag för deras vidkommande.

Sekretess för uppgifter om bl.a. enskilds affärs— eller driftförhållanden i kommunal verksamhet som avser beredskapsförberedelser enligt lagen om civilt försvar bör införas genom en ny bestämmelse i 8 kap. sekretesslagen. Motsvarande sekretess föreslås även införas i samma paragraf beträffande uppgifter i kommunal verksamhet avseende planering enligt förfogandelagen.

I 16 kap. 1 & selnetesslagen är de tystnadsplikter uppräknade som har företräde framför principen om meddelarfrihet enligt tryckfrihets— förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Av uppräkningen framgår att tystnadsplikt som följer av 8 kap. 6 5 första stycket 2 sekretesslagen har sådant företräde. Den tystnadsplikt som följer av den nya bestämmelsen i 8 kap. 23 & försa stycket 2 sekretesslagen bör ha motsvarande företräde.

Lagrådsremissens lagförslag

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)l dels att 16 kap. 1 & skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 23 &, av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 23 &

Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskapsförberedelser enligt lagen (1994:1720) om civilt försvar och i ärenden om för- fogande enligt förfogandelagen (l978:262), för uppgift om

]. enskilds affärs- eller dnfijör- hållanden, uppfinningar eller fars/atingsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller person- liga förhållanden för den som har trätt i a_å'örsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

16 kap. 1 &

Nuvarande lydelse2

Att friheten enligt 1 kap. l & n'yckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 & yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa

lLagen omtryckt 1992: 1474.

2Senaste lydelse 19941959.

fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 & försa stycket 1 och 2, 4 & 1—8 Prop. 1994/95:196 samt 5 5 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 & försa Bilagal stycket samt 3 & försa stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 & försa stycket 3 och 5 & 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 & försa stycket och 3 & försa stycket 3 yttrandefrihets- grundlagen i övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

_____________________________________________

8 kap. 21 & såvitt avser uppgift om enskilds personliga förhållanden vars röjan- de kan vålla allvarligt men

_____________________________________________

Föreslagen lydelse

Att friheten enligt 1 kap. l & tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 & yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och oä'entliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 & försa stycket 1 och 2, 4 5 1—8 samt 5 5 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 & försa stycket samt 3 & försa stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 & första stycket 3 och 5 5 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 & försa stycket och 3 & försa stycket 3 yttrandefrihets- grundlagen i övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

.............................................

.............................................

8 kap. 21 & såvitt avser uppgift om enskilds personliga förhållanden vars röjan- de kan vålla allvarligt men

8 kap. 23 5 första stycket 2

9 kap. l—4 åå

.............................................

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. 10

. Prop. 1994/95 : 196 Lagrådet .

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-02—23

Närvarande: justitierådet Torkel Gregow, justitierådet Lars A. Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 1995 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

Förslaget har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessom Helena Jäderblom.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

8 kap. 23 & I denna paragraf, som är ny, föreslås att sekretess skall gälla hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskapsförbere- delser enligt lagen (1994zl720) om civilt försvar och i ärenden om förfogande enligt förfogandelagen (l978:262). Sekretessen föreslås gälla för uppgift om bl.a. (punkt 2) vissa ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affarsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.

Bestämmelsen är en följdändring till den nyligen antagna lagen om civilt försvar, enligt vilken civilförsvaret skall upphöra som statlig organisation samt kommuner och landsting i fortsättningen svara för beredskapsförberedelser i fråga om det civila försvaret. På grund av en samtidigt gjord ändring i förfogandelagen kan regeringen delegera sin beslutanderätt beträffande förfogande över egendom till kommuner och landsting.

I fråga om satliga myndigheters motsvarande verksamhet gäller för närvarande sekretess, enligt 8 kap. 6 & sekretesslagen och 2 & sekretess- förordningen (1980:657) jämte bilagan till förordningen, i verksamhet som består i planering och tillsyn enligt civilförsvarslagen (1960:74) (punkt 36 i bilagan) och planering och tillsyn enligt förfogandelagen (punkt 78 i bilagan).

Av remissen framgår att det inte är avsett att ge den för kommuner och landsting nu föreslagna sekretessbestärnmelsen ett vidare tillämpningsområde än som för närvarande gäller beträffande satliga myndigheter. Den i förslaget använda termen beredskapsförberedelser då det gäller verksamhet som rör lagen om civilt försvar förekommer i den lagen och torde i huvudsak motsvara vad som i den nuvarande bestämmelsen betecknas som planering. Däremot kan inte orden "ärenden om förfogande" enligt förfogandelagen anses ge ett korrekt uttryck åt vad som åsyftas. Uttrycket för anken närmast till enskilda ärenden avseende ianspråkagande av egendom under krig eller andra utomordentliga förhållanden. 11

Med hänsyn till vad nu sagts förordar Lagrådet att orden "och i Prop. 1994/95:196 ärenden om förfogande" i ingressen till försa stycket byts ut mot orden Bilaga 2 "eller planering". Genom en sådan ändring uppnås också den fördelen att det klart framgår att vad som i punkt 2 sägs om "verksamheten" åsyftar även verksamhet med avseende på förfogandelagen.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 1995 Närvarande: statsministem Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Hedborg, Andersson, W'mberg, Uusman, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1994/951196 Sekretess i verksamhet avseende beredskapsförberedelser m.m.

Prop