Prop. 1996/97:61

Översyn av telelagen (1993:957) m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 1997

Lena Hjelm­Wallén

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i telelagen och i lagen om tele­ terminalutrustning. Ändringarna syftar dels till att uppnå de telepolitiska målen på ett bättre sätt än i dag, dels till att anpassa lagstiftningen efter den framväxande regleringen inom EG.

Den grundläggande telepolitiken föreslås ligga fast. De telepolitiska målen föreslås emellertid bli förtydligade genom att det i lagen anges att telefonitjänsten skall tillhandahållas till ett rimligt pris samt att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor.

Telelagens regler om tillståndsplikt föreslås kompletterade med regler om anmälningsplikt för alla operatörer, även dem med verksamhet av mindre omfattning. Lagens regler om samtrafik föreslås skärpas. Hårdare krav ställs på operatörer med ett betydande inflytande på marknaden, t.ex. vad gäller kostnadsredovisning. Tillsynsmyndigheten föreslås få utökade befogenheter, bl.a. skall den få rätt att besluta vid tvist mellan operatörer angående villkor för samtrafik.

Post­ och telestyrelsen föreslås få en utökad tillsynsroll samt ett tydli­ gare ansvar som sektorsmyndighet på teleområdet.

Avtalet mellan staten och Telia AB om särskilda åtaganden förlängs inte efter den 1 juli 1997. Avtalet ersätts med generella regler.

Lagen om teleterminalutrustning ändras så att tillsynsmyndigheten skall kunna hindra eller begränsa marknadstillträde för viss utrustning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1997.

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över promemorians förslag

Efter remiss har yttranden över departementspromemorian inkommit från Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Stockholms län, Domstolsverket, Riksåklagaren (RÅ), Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Kommerskollegium, Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté (ICC), Försvarsmakten, Försvarets forsknings­ anstalt (FOA), Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Statens räddnings­ verk, Post­ och telestyrelsen (PTS), Banverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), Statskontoret, Riksrevisionsverket (RRV), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Glesbygdsverket (GBV), Radio­ och TV­verket, Granskningsnämnden för radio och TV, Konkurrensverket (KV), Boverket, Närings­ och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Konsumentverket (KO), Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Lantmäteriverket, Svenska Kommun­ förbundet, Sveriges Industriförbund, Sveriges Konsumentråd, Datalags­ utredningen, Stattel­delegationen (Stattel), Svenska IT­företagens organisa­ tion (SITO), Näringslivets telekommitté, Handikappförbundens Samarbets­ organ (HSO), Synskadades Riksförbund (SRF), Folkrörelserådet, SOS Alarmering AB, MobilTeleLeverantörerna (MTL), Telia AB, Tele2 AB, Comviq GSM AB, Europolitan AB, Global One AB, MFS Communications AB (MFS), Enator/Dotcom AB, Telenordia AB, RSL COM Sweden AB (RSL COM), Tele8 AB, Svenska Kraftnät AB, Ericsson AB, Posten AB, Svenska Kabel­TV­föreningen, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB (SvT), Teracom Svensk Rundradio AB (Teracom), Tjänstemännens central­ organisation (TCO), Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Socialstyrelsen, Handikappombudsmannen (HO), Handikappinstitutet (HI), Landstingsförbundet samt Elsäkerhetsverket.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs i fråga om telelagen (1993:597)

dels att rubriken närmast före 34 § samt 34 och 36 §§ skall upphöra att

gälla,

dels att 1, 2, 5­8, 10, 12, 13, 15­21, 23, 27, 31­33, 35 och 37 §§ skall

ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas elva nya paragrafer, 4 a­4 b, 17 a­

17 b, 20 a­20 d, 32 a, 33 a och 36 a §§ samt närmast före 4 a, 35 och 36 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet.

I lagen avses med telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare, teletjänst: förmedling av tele­ meddelande för någon annan, mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutningen upprättas

med hjälp av radio,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låg­ hastighetsmodem, televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av förbindelser

för sådan verksamhet,

telenät: anläggning för förmed­

I lagen avses med telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

teletjänst: förmedling av telemed­

delande för någon annan, mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutningen tillhanda­

hålls via radio i en mobil nätan­ slutningspunkt,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låg­ hastighetsmodem, televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet,

telenät: anläggning avsedd för

ling av telemeddelanden. förmedling av telemeddelanden,

nätkapacitet: telenät eller del därav, hyrd förbindelse: nätkapacitet som består av sådan överfö­ ringskapacitet mellan nätanslut­ ningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindel­ ser, samtrafik: fysisk och logisk sam­ mankoppling av telenät som möjlig­ gör att teletjänster som tillhanda­ hålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutnings­ punkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som till­ handahålls i näten.

2 §

Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekom­ munikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Häri ligger bl.a. att var och en skall få möjlighet att från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhets­ ställe utnyttja telefonitjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät.

Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekom­ munikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Häri ligger bl.a.

1. att var och en skall få möjlighet

att från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst till ett rimligt

pris inom ett allmänt tillgängligt

telenät,

2. att alla skall få tillgång till te­ letjänster på likvärdiga villkor, samt

3. att telekommunikationerna skall vara uthålliga och tillgängliga under kriser och krig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be­ sluta att enskilda och myndigheter skall tillförsäkras tillgång till tele­ tjänster eller fasta teleförbindelser genom statlig upphandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be­ sluta att enskilda och myndigheter skall tillförsäkras tillgång till tele­ tjänster eller nätkapacitet genom statlig upphandling.

Anmälningsplikt

4 a §

Följande tjänster får inom ett all­

mänt tillgängligt telenät tillhan­ dahållas först efter anmälan till den myndighet som regeringen bestäm­ mer (tillsynsmyndigheten):

1. telefonitjänst till fast nätan­ slutningspunkt,

2. mobil teletjänst,

3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummer­ plan för telefoni enligt 21 §, samt

4. nätkapacitet. Regeringen eller, efter regering­ ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.

4 b §

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer skall hos Europeiska gemenskapernas kommission anmäla de företag som bedriver televerksamhet och har ett betydande inflytande på den sven­ ska marknaden.

5 §

Tillstånd enligt denna lag krävs för rätten att inom ett allmänt till­ gängligt telenät tillhandahålla

1. telefonitjänst eller mobil tele­ tjänst, om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet använ­ dare eller annat jämförbart för­ hållande är betydande, eller

2. fasta teleförbindelser, om upp­ låtelsen görs av nätets ägare eller av någon annan som disponerar kapacitet i nätet och tillhandahåller sådana förbindelser i en omfattning som är betydande.

Förutom anmälan enligt 4 a §, krävs tillstånd enligt denna lag för rätten att inom ett allmänt tillgäng­ ligt telenät tillhandahålla telefo­ nitjänst till fast nätanslutnings­ punkt, mobil teletjänst eller nätka­ pacitet om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet använ­ dare eller annat jämförbart för­ hållande är betydande.

Tillstånd får avse ett visst område eller hela landet.

6 §

Frågor om tillstånd prövas av den

myndighet som regeringen bestäm­ mer (tillståndsmyndigheten).

Frågor om tillstånd prövas av

tillsynsmyndigheten.

7 §

Tillståndsmyndigheten skall efter

ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 5 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhands­ besked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet.

Tillsynsmyndigheten skall efter

ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 5 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhands­ besked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som an­ ges i beskedet.

8 §

Tillståndsmyndigheten får medge

undantag från tillståndsplikten enligt 5 §, om det finns särskilda skäl. I

sådant fall får tillståndsplikten ersättas med en anmälningsplikt.

Tillsynsmyndigheten får i en­ skilda fall medge undantag från

tillståndsplikten enligt 5 §, om det finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­ dela föreskrifter om anmälningsplikt för den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller teletjänster som inte omfattas av tillståndsplikten enligt 5 §.

Om det behövs för att följa ut­ vecklingen på telekommunika­ tionsområdet, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela före­ skrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedri­ ver televerksamhet som inte om­ fattas av anmälningsplikten enligt 4 a § skall lämna upplysningar om verksamheten.

Beslut och föreskrifter om anmäl­ ningsplikt får meddelas endast i den utsträckning som det behövs från allmän synpunkt för att följa utveck­ lingen på telekommunikationsom­ rådet.

10 §

Ett tillstånd skall återkallas om verksamheten bedrivs i strid med denna lag eller i strid med föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen och avvikelsen inte kan anses vara av mindre betydelse. Om inte

särskilda skäl föreligger får dock återkallelse ske först sedan tillståndsha­ varen har lämnats tillfälle att vidta rättelse.

Gäller avvikelsen endast en viss del av verksamheten får återkallelsen begränsas till denna del.

Återkallelse får även ske om för­ utsättningarna för att meddela till­ stånd inte längre föreligger eller om tillståndshavaren begär det. Om tillståndet återkallas får till­ synsmyndigheten besluta hur verk­ samheten skall avvecklas.

12 §4

När fråga uppkommer om att meddela tillstånd att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla nya eller väsentligt ändrade mobila te­ letjänster och det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill driva sådan verksamhet, skall prövningen ske efter ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Detsamma gäller när det frekvensutrymme som avsatts för en mobil teletjänst utökas eller på annat sätt medger att ytterligare tillstånd med­ delas utan att pågående användning begränsas. Inbjudningsförfarandet skall då avse endast det frekvensutrymme som härigenom blivit tillgäng­ ligt.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt denna paragraf.

Regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten får meddela föreskrifter om

de sakliga grunder som skall til­ lämpas vid prövning enligt denna paragraf.

13 §5

Tillstånd enligt 5 § att driva tele­

verksamhet får förenas med villkor.

Tillståndsvillkor kan avse bl.a. skyldighet för tillståndshavare

1. att på vissa villkor tillhanda­

hålla telefonitjänst åt var och en som efterfrågar denna tjänst,

2. att med beaktande av tillgänglig

kapacitet på vissa villkor till­ handahålla fasta teleförbindelser åt den som efterfrågar sådana,

3. att bedriva verksamheten under de förutsättningar som följer av de internationella överenskommelser

Tillstånd enligt 5 § att driva tele­

verksamhet får förenas med villkor

om skyldighet för tillståndshavare

1. att på vissa villkor tillhanda­

hålla telefonitjänst till fast nätan­

slutningspunkt åt var och en som

efterfrågar denna tjänst,

2. att med beaktande av tillgäng­

lig kapacitet tillhandahålla nätka­

pacitet på vissa villkor åt den som

efterfrågar sådan,

3. att tillhandahålla information om verksamhetens ägare,

4 Senaste lydelse 1995:465.5 Senaste lydelse 1996:416.

som Sverige har biträtt,

4. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av särskilda teletjänster,

5. att medverka till att telemed­ delanden kan förmedlas till sam­ hällets alarmerings­ och rädd­ ningstjänst,

6. att beakta totalförsvarets behov av telekommunikationer under höjd beredskap,

7. att årligen redovisa sin verk­ samhet i de delar som berörs av tillståndet efter för verksamheten särskilt avpassade principer samt att ställa redovisningen till förfo­ gande för tillståndsmyndigheten eller den som anvisas av myndig­ heten,

8. att på skäliga villkor till annan tillståndshavare lämna ut sådana publicerade uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 25 § första stycket 1 denna lag, samt

9. att på skäliga villkor i egen te­ lekatalog publicera och i sin verk­ samhet till allmänheten lämna ut uppgifter om enskildas teleabon­ nemang hos annan tillståndshavare i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag.

4. att bedriva verksamheten var­ aktigt och med god kapacitet och kvalitet,

5. att på visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 a eller 20 b §§,

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos an­ mälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgo­ doser allmänhetens behov.

Tillstånd enligt 5 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 14 a §.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om tillståndsvillkor.

Regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten meddelar närmare föreskrif­

ter om det sätt på vilket tillstånds­

villkoren skall fullgöras.

15 §

Den som inom ett allmänt till­ gängligt telenät tillhandahåller teletjänster eller fasta teleförbindel­

ser skall tillgodose rimliga krav på

teknisk säkerhet i

verksamheten.

Den som inom ett allmänt till­ gängligt telenät tillhandahåller teletjänster eller nätkapacitet skall

se till att verksamheten uppfyller

rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. 128

16 §

Tillståndshavare enligt denna lag

får, vid sidan av normala kommer­ siella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan tele­ tjänster eller som behövs för att fö­ rebygga att nätet eller dess använ­ dare skadas eller att nätets drift störs.

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 a § får, vid sidan av normala

kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvän­ diga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som be­ hövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela närmare föreskrifter om krav enligt 15 och 16 §§.

Regeringen eller, efter regering­ ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten får meddela närmare före­

skrifter om krav enligt 15 och 16 §§.

17 a §

Den som bedriver anmälnings­ pliktig verksamhet enligt 4 a § är skyldig

1. att bedriva verksamheten un­ der de förutsättningar som följer av de internationella överenskom­ melser som Sverige har biträtt,

2. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av sär­ skilda teletjänster,

3. att medverka till att telemed­ delanden kan förmedlas till sam­ hällets alarmerings­ och rädd­ ningstjänst,

4. att beakta totalförsvarets be­ hov av telekommunikationer under höjd beredskap,

5. att årligen redovisa sin verk­ samhet i de delar som omfattas av anmälningsplikten efter principer som är särskilt avpassade för verk­ samheten samt ställa redovis­ ningen till förfogande för till­ synsmyndigheten eller den som anvisas av myndigheten,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det lämna ut sådana uppgifter om enskildas tele­ abonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 25 § första stycket 1 denna lag,

7. att på skäliga villkor i sin verksamhet till allmänheten lämna ut uppgifter om enskildas tele­ abonnemang hos någon annan anmälningspliktig i den utsträck­ ning de inte omfattas av tystnads­ plikt enligt lag, samt

8. att på begäran av myndighet lämna upplysningar om verksam­ heten för statistikändamål. Regeringen eller, efter regering­ ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten meddelar närmare föreskrif­ ter om i vilken utsträckning krav enligt första stycket skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske.

17 b §

Regeringen eller, efter regering­ ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten får föreskriva att den som har tillstånd enligt 5 § och har en dominerande ställning på den svenska marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet.

18 §

Tillståndshavares taxor för an­

vändning av telefonitjänst till en fast

anslutningspunkt inom ett allmänt

tillgängligt telenät och för tillhanda­ hållande av fasta teleförbindelser inom ett sådant nät skall grunda sig på tillståndshavarens kostnader. Taxorna skall hållas allmänt till­ gängliga av tillståndshavarna.

Tillståndshavares taxor för an­

vändning av telefonitjänst mellan

fasta nätanslutningspunkter inom

ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av nätkapaci­

tet inom ett sådant nät skall grunda

sig på tillståndshavarens kostnader. Taxorna skall hållas allmänt till­ gängliga av tillståndshavarna.

19 §

Regeringen får, utan hinder av 18 §, föreskriva att taxor för telefo­ nitjänst till en fast anslutningspunkt inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

Regeringen får, utan hinder av 18 §, föreskriva att taxor för telefo­ nitjänst mellan fasta nätanslut­

ningspunkter inom ett allmänt till­

gängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

20 §

Den som har tillstånd enligt 5 § att tillhandahålla telefonitjänst inom

ett allmänt tillgängligt telenät är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med motsvarande verksamhet som drivs av en annan

tillståndshavare eller av den som är

anmälningsskyldig. Om samtrafik

upprättas med en anmäl­ ningsskyldig, har tillståndshavaren rätt till samtrafik med motsvarande verksamhet som drivs av den anmäl­ ningsskyldige.

Den som tillhandahåller tele­ tjänst som är anmälningspliktig

enligt 4 a § är skyldig att på begä­

ran bedriva samtrafik med den som bedriver motsvarande verk­ samhet som är anmäld enligt

4 a §. Detsamma gäller den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Ersättningen för förmedling av telefonitjänster enligt första stycket

skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för presta­

tionerna. Vid beräkning av ersätt­ ningen får skälig hänsyn tas till kostnader för särskilda uppgifter enligt upplåtarens tillståndsvillkor.

Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast eller mobil nätanslutningspunkt skall vara

rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen.

Den som inom ett allmänt till­ gängligt telenät tillhandahåller an­ nan teletjänst än telefonitjänst i så­ dan omfattning som avses i 5 § första stycket 1 är skyldig att, om så begärs, på marknadsmässiga villkor bedriva samtrafik med en tillstånds­ havare eller en anmälningsskyldig som tillhandahåller teletjänster en­ ligt denna lag. Om samtrafik upp­ rättas med en anmälningsskyldig har den som på begäran har medgett samtrafik rätt till samtrafik med motsvarande verksamhet som

drivs av den anmälningsskyldige. Den som inom ett allmänt till­ gängligt telenät tillhandahåller te­ lejänst är inte skyldig att bedriva samtrafik i den mån sådan trafik skulle i beaktansvärd utsträckning begränsa hans möjlighet att i den egna verksamheten utnyttja den nät­ kapacitet han förfogar över.

Tillsynsmyndigheten får i en­ skilda fall medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om den begärda samtrafiken i be­ aktansvärd utsträckning skulle begränsa den samtrafikskyldiges verksamhet.

20 a §

Den som bedriver samtrafik

skall anmäla sådana tekniska förändringar i nätet som påver­ kar samtrafiken till tillsynsmyn­ digheten i god tid före genomfö­ randet.

20 b §

Utöver vad som följer av 20 §, är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § och är anmäld enligt 4 b § skyldig

1. att tillgodose varje rimlig be­ gäran om sammankoppling med telenät för samtrafik,

2. att publicera sina taxor för samtrafik,

3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,

4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser om samtrafik,

5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt

6. att i sin redovisning av rörel­ sen hålla intäkter och kostnader för samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksam­ het. Den som är anmäld enligt 4 b § skall på begäran av tillsynsmyn­ digheten styrka att ersättningen för samtrafik är sådan som sägs i

20 § andra stycket. Om en taxa som avses i första stycket 2 inte stämmer överens med denna lag eller med tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten besluta att den skall ändras på visst sätt.

20 c §

Om det finns synnerliga skäl får tillsynsmyndigheten för att tillgo­ dose ändamål av väsentligt all­ mänt intresse besluta att den som bedriver verksamhet som är an­ mälningspliktig enligt 4 a § skall bedriva samtrafik med annan som bedriver sådan verksamhet. Tillsynsmyndigheten får därvid fastställa nödvändiga villkor för samtrafiken.

20 d §

Den som tillhandahåller nätkapa­

citet inom ett allmänt tillgängligt telenät är skyldig att på begäran medverka till sammankoppling av telenätet med andra telenät för att upprätta sammanhängande förbin­

delser i näten. Beträffande sådan sammankopp­ ling skall bestämmelserna om sam­ trafik i 20­20 c §§ tillämpas.

21 §

Nummerplaner skall upprättas i syfte att främja effektiva telekom­ munikationer.

Nummerplanerna fastställs av re­ geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får med­ dela föreskrifter för nummerpla­ nerna och får ta initiativ till att ändra dessa.

Regeringen eller, efter regering­ ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten fastställer nummerplaner och får meddela föreskrifter om planerna och deras användning.

23 § 133

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får fö­

reskriva om skyldighet för den som bedriver televerksamhet eller ansö­ ker om tillstånd att bedriva sådan verksamhet eller ansöker om för­ handsbesked enligt 7 § att betala avgift för tillståndsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, tillsynsmyndig­ heten får föreskriva om skyldighet att betala avgift för tillsynsmyndig­ hetens verksamhet enligt denna lag för den som enligt lagen 1.bedriver verksamhet som är anmäld enligt 4 a §, eller

2. anmäler sådan verksamhet, eller

3. ansöker om tillstånd, eller

4. ansöker om förhandsbesked.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fö­ reskriva att den som bedriver verk­ samhet som är anmäld enligt 4 a § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder på tele­ kommunikationsområdet.

27 §6

Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 25 § första stycket skall på begäran lämna

1. uppgift, som avses i 25 § första stycket 1, till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivnings­ lagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift, som avses i 25 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott, till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myn­ dighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

3. uppgift som avses i 25 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myn­ dighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

4. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en kronofogdemyndig­ het som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten fin­ ner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen

6 Senaste lydelse 1995:1368.

(1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig bety­ delse för handläggningen av ett ärende,

6. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrät­ telse, efterforskning eller identifie­ ring vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387) ,

7. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

31 §

Tillståndsmyndigheten skall ha

tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

Tillståndsmyndigheten har rätt att

för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bo­ städer, där verksamhet som omfattas av denna lag bedrivs.

Tillsynsmyndigheten skall ha till­

syn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter och vill­ kor som har meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att

för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

2. få tillträde till områden, loka­ ler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som om­ fattas av denna lag bedrivs.

Tillståndsmyndigheten har rätt att

få verkställighet hos kronofogde­ myndigheten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt andra stycket.

Tillsynsmyndigheten har rätt att

få verkställighet hos kronofogde­ myndigheten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt andra stycket. Därvid gäller bestämmel­

serna i utsökningsbalken om sådan verksamhet som avses i 16 kap. 10 § den balken.

32 §

Tillståndsmyndigheten skall vid

tillsynen ägna särskild uppmärk­

Tillsynsmyndigheten skall vid

tillsynen ägna särskild uppmärk­ 135

samhet åt att avtal om samtrafik och om upplåtelse av fasta teleförbin­

delser träffas i enlighet med denna

lag och meddelade tillståndsvillkor samt åt att överenskommelser ingås

angående användningen av num­ merresurser enligt fastställda num­

merplaner. Uppkommer tvist som rör villkor

för samtrafik eller i övrigt tillämp­

ning av lagen eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har med­ delats med stöd av lagen, skall till­

ståndsmyndigheten skyndsamt un­

dersöka förhållandena och, om sär­ skilda skäl inte talar för annat, medla mellan parterna. I tvist som

nu sagts kan tillståndsmyndigheten på begäran av part yttra sig över om erbjudna tekniska, operationella och ekonomiska villkor för samtrafik eller uthyrning av fasta teleförbindelser är godtagbara.

samhet åt att avtal om samtrafik och om upplåtelse och samman­

koppling av nätkapacitet träffas i

enlighet med denna lag och med­ delade tillståndsvillkor samt åt att användningen av nummerkapacitet

sker enligt fastställda nummerpla­

ner. Uppkommer tvist som rör tillämpning av lagen eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har med­delats med stöd av lagen, skall tillsynsmyndigheten skyndsamt undersöka förhållande­ na och, om särskilda skäl inte talar för annat, medla mellan parterna.

Myndigheten får i en sådan tvist yttra sig på begäran av en part.

32 a §

Om det pågår förhandling som rör villkor för samtrafik, skall till­ synsmyndigheten på begäran av en part bestämma en tidsgräns inom vilken förhandlingen skall vara avslutad. Om förhandlingen inte är avslutad inom tidsgränsen, skall myndigheten medla mellan par­ terna.

33 §

Tillståndsmyndigheten får med­

dela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av tillståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Sådana föreläg­

ganden och förbud får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får meddela

de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av tillståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Vid tvist om samtrafikvillkor eller villkor om sammankoppling av nätkapacitet enligt 20 d § skall tillsynsmyndigheten på ansökan av

en part, i den mån detta är nöd­ vändigt för att tillförsäkra att la­ gen eller tillståndsvillkor eller fö­ reskrifter som meddelats med stöd av lagen efterlevs, föreskriva vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller.

33 a §

Tillsynsmyndigheten får före­ lägga den som bedriver anmäl­ ningspliktig verksamhet i strid mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen att helt eller delvis upphöra med verksamheten. Myndigheten får därvid besluta hur verksamheten skall avvecklas.

Straff m.m.

34 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. utan tillstånd bedriver verk­ samhet som är tillståndspliktig enligt denna lag,

2. begär eller tar emot ersättning efter ett högre pris än som är med­ givet i en föreskrift som avses i 19 §, eller

3. inte följer en myndighets begä­ ran att lämna uppgifter enligt 27 §. Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 25 eller 26 §§ finns i brottsbalken .

Straff

35 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 29 § döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.

Bestämmelser om ansvar för den

som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 25 eller 26 §§

finns i brottsbalken .

36 §

Den som inte har rättat sig efter

ett vitesföreläggande enligt 33 § eller som har överträtt ett vitesför­ bud enligt samma paragraf får inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av fö­ reläggandet eller förbudet.

Vite

36 a §

Förelägganden och förbud enligt

denna lag får förenas med vite.

37 §

Tillståndsmyndighetens beslut

enligt denna lag eller enligt före­ skrifter som regeringen har med­ delat med stöd av lagen får över­ klagas hos länsrätten.

Tillsynsmyndighetens beslut en­

ligt denna lag eller enligt föreskrif­ ter som regeringen har meddelat med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som inte avser återkallelse av tillstånd eller påförande av avgift, gäller omedelbart om inte annat har bestämts.

Tillståndsmyndigheten och dom­

stol som prövar ett överklagande får bestämma att ett beslut om återkal­ lelse av tillstånd skall gälla ome­ delbart, om det finns särskilda skäl för det.

Tillsynsmyndigheten och domstol

som prövar ett överklagande får bestämma att ett beslut om återkal­ lelse av tillstånd skall gälla ome­ delbart, om det finns särskilda skäl för det.

______________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Den som vid ikraftträdandet har tillstånd enligt 5 § skall anses ha anmält verksamheten enligt 4 a §. Andra som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 a § skall senast den 1 no­ vember 1997 anmäla verksamheten till tillsynsmyndigheten.

3. I ärenden som gäller ansökan om tillstånd gäller de nya bestämmel­ serna vid prövning efter ikraftträdandet.

4. Föreskriften i 37 § om krav på prövningstillstånd tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats före ikraftträdandet.

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning

Härigenom föreskrivs att 6, 7 och 12 §§ lagen (1992:1527) om teletermi­ nalutrustning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §

Myndigheten får för genomfö­

rande av den tillsyn som avses i 5 §

andra stycket meddela de föreläg­

ganden som behövs. Ett sådant fö­ reläggande får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får för ge­

nomförande av den tillsyn som av­ ses i 5 § meddela de förelägganden

och förbud som behövs. Sådana fö­

relägganden och förbud får förenas med vite.

7 §

Myndigheten har rätt att få verk­ ställighet hos kronofogdemyndig­ heten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt 5 § andra stycket.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos kronofogdemyn­ digheten av beslut som avser åtgär­ der för tillsynen enligt 5 § andra stycket. Därvid gäller bestämmel­

serna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken.

12 §

Tillsynsmyndighetens beslut om

förelägganden enligt 6 § får över­

klagas hos länsrätten.

Tillsynsmyndighetens beslut en­ ligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över­ klagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag som inte avser påförande av avgift, gäller omedelbart om inte annat har be­ stämts.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­01­30

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Karl­Ingvar Rundqvist.

Enligt en lagrådsremiss den 16 januari 1997 (Kommunikationsdeparte­ mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i telelagen (1993:597),

2. lag om ändring i lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Peter Holm.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i telelagen (1993:597)

1 § I paragrafens andra stycke definieras televerksamhet som förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet. Orden telenät och nätkapacitet är inte synonyma. Så som definitionerna av telenät resp. nätkapacitet är utformade kan det emellertid förefalla som om det i båda fallen är fråga om en anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden; nätkapacitet anges vara telenät eller del därav. I författningskommentaren anges att nätkapacitet avser detsamma som det tidigare använda uttrycket fasta förbindelser. Härmed avsågs förbindelser där hyresmannen enligt avtal disponerar över viss överföringskapacitet för förmedling av telemeddelanden (prop. 1992/93:200 s. 302). I förslaget till definition av hyrd förbindelse talas om nätkapacitet som består av viss överföringskapacitet. Lagrådet vill ifråga­ sätta om inte definitionen av nätkapacitet blir mer adekvat med lydelsen ”överföringskapacitet i telenät eller del därav”.

20 § Paragrafen behandlar skyldigheten att på begäran bedriva samtrafik, vilken föreslås åvila bl.a. den som tillhandahåller teletjänst som omfattas av anmäl­ ningsplikt enligt den nya 4 a §. Skyldigheten skall enligt den föreslagna lydelsen gälla i förhållande till den som bedriver motsvarande verksamhet, om denna är anmäld hos tillsynsmyndigheten enligt 4 a §.

På grund av anknytningen till 4 a § och det sätt på vilket den paragra­ fen har utformats – i dess första stycke anges under fyra särskilda punkter vilka tjänster som får tillhandahållas först efter anmälan – synes viss tvekan kunna uppkomma om vad som åsyftas med uttrycket ”motsvarande verksamhet”. Avsikten torde inte kunna vara att samtrafik­ skyldigheten skall gälla endast i den mån båda kontrahenterna tillhanda­

håller tjänster som är att hänföra under en och samma punkt i 4 a § första stycket. Lydelsen bör dock enligt Lagrådets mening förtydligas.

Lagrådet förordar att första meningen i första stycket av förevarande paragraf ges följande lydelse: ”Den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med annan som utövar verksamhet som är anmäld enligt nämnda para­ graf”.

I andra stycket föreskrivs enligt förslaget att ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast eller mobil nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. Detta överensstämmer i huvudsak med andra stycket första meningen i nuva­ rande lydelse. Däremot föreslås ingen motsvarighet till nuvarande tredje stycket till den del detta innebär att annan samtrafik än sådan som avser telefonitjänst skall bedrivas på marknadsmässiga villkor. I lagrådsremis­ sen har inte angetts något skäl till att sistnämnda föreskrift inte föreslås få någon motsvarighet, men det får anses framgå av motiven att någon ändring i sak inte är åsyftad.

Den berörda föreskriften får anses fylla en funktion så till vida att den förhindrar krav på ersättning och andra villkor som inte ter sig rimliga från marknadsmässiga utgångspunkter. En sådan föreskrift ger därmed också tillsynsmyndigheten en viss hållpunkt för medling enligt 32 § andra stycket och för sådana förvaltningsbeslut som avses kunna meddelas enligt det föreslagna nya andra stycket i 33 §. Övervägande skäl synes därför tala för att föreskriften i tredje stycket får en mot­ svarighet även i den ändrade regleringen.

Lagrådet föreslår med hänvisning till det anförda att andra stycket kompletteras med följande mening: ”För annan samtrafik får marknads­ mässiga villkor bestämmas.”

20 b § Godtas Lagrådets förslag vid 20 § andra stycket bör hänvisningen till det stycket i förevarande paragrafs andra stycke begränsas till att avse dess första mening.

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1992:1527 ) om teleterminalutrustning

Förslaget lämnas utan erinran.

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 mars 1997

Närvarande:, statsrådet Hjelm­Wallén, ordförande, och statsråden, Tham, Åsbrink, Schori, Uusmann, Ulvskog, Östros

Föredragande: Ines Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp­ häver eller upprepar ett normgivnings­ bemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG­ regler

Översyn av telelagen, (1993:597) m.m.

2, 4 a, 8, 12, 17, 17 a, 17 b, 21, 23 §§