Prop. 2006/07:123

Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att förbudet mot användning av vissa oljeprodukter i tank på fordon eller båt enbart skall knytas till att produkterna innehåller det EU-gemensamma märkämnet. Detta förbud skall dock inte gälla om oljan förts in till Sverige i tanken och har fyllts på i ett land där det är tillåtet att ha märkt olja i sådan tank. De särskilda bestämmelser som gäller för införsel av finsk rödmärkt olja i fordonstank skall slopas.

Förslagen i propositionen föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. De nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 2008.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 8–9 a §§, 9 kap. 8 a §, 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap.

1 §

1

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 – motorbensin

– alkylatbensin

2 kr 90 öre per liter 1 kr 30 öre per liter

2 kr 16 öre per liter 2 kr 16 öre per liter

5 kr 6 öre per liter 3 kr 46 öre per liter

b) miljöklass 2 2 kr 93 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 9 öre per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1

3 kr 61 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 77 öre per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

750 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 413 kr per m

3

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

tillhörig miljöklass 1 1 057 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 720 kr per m

3

miljöklass 2 1 306 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 969 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

1 633 kr per m

3

2 663 kr per m

3

4 296 kr per m

3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

147 kr per 1 000 kg

2 801 kr per 1 000 kg

2 948 kr per 1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

1

Senaste lydelse 2006:1508.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

243 kr per 1 000 m

3

1 994 kr per 1 000 m

3

2 237 kr per 1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks 319 kr per 1 000 kg

2 317 kr per 1 000 kg

2 636 kr per 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 – motorbensin

– alkylatbensin

2 kr 90 öre per liter 1 kr 30 öre per liter

2 kr 16 öre per liter 2 kr 16 öre per liter

5 kr 6 öre per liter 3 kr 46 öre per liter

b) miljöklass 2 2 kr 93 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 9 öre per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1

3 kr 61 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 77 öre per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

750 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 413 kr per m

3

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350

o

C, tillhörig

miljöklass 1 1 057 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 720 kr per m

3

miljöklass 2 1 306 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 969 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

1 633 kr per m

3

2 663 kr per m

3

4 296 kr per m

3

4. 2711 12 11– Gasol som används för

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 2711 19 00

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

147 kr per 1 000 kg

2 801 kr per 1 000 kg

2 948 kr per 1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

243 kr per 1 000 m

3

1 994 kr per 1 000 m

3

2 237 kr per 1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks 319 kr per 1 000 kg

2 317 kr per 1 000 kg

2 636 kr per 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Märkämnen Märk- och färgämnen

8 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall som avses i 2.

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

2

Senaste lydelse 2006:592.

9 §

3

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 a §

4

Bestämmelserna i 9 § första och andra styckena gäller även, såvitt avser bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, oljeprodukt som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 8 § första stycket.

Första stycket gäller inte bränsletank som förser motor på

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.

3

Senaste lydelse 2001:518.

4

Senaste lydelse 1998:289.

motordrivet fordon med bränsle, om bränslet

1. för privat ändamål förts in till Sverige i fordonets tank eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter, eller

2. förts in till Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordonet kopplad släpvagn som används yrkesmässigt.

9 kap.

8 a §

5

Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 2 kap. 8 § första stycket, för uppvärmning eller för drift av stationära motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

10 kap.

1 §

6

Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

För brott enligt första stycket

Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

5

Senaste lydelse 2006:1508.

6

Senaste lydelse 1995:1525.

skall också dömas den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 9 a §, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot denna bestämmelse.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år.

2 §

7

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § tredje stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 §

8

Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

5 §

9

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar,

7

Senaste lydelse 1995:1525.

8

Senaste lydelse 1995:1525.

9

Senaste lydelse 2006:234.

traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram Avgift, kronor 0– 3 500 10 000 3 501–10 000 20 000 10 001–15 000 30 000 15 001–20 000 40 000 20 001– 50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Ärendet och dess beredning

Sedan EG-domstolen 2003 (dom av den 27 november 2003 i mål nr C-185/00, Europeiska kommissionen mot Finland, REG 2003, s. I-14189) funnit att Finland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EGrätten, har Finland ändrat sin lagstiftning och infört ett förbud mot användning av märkt, rödfärgad olja i personbilar, bussar och lastbilar. Mot bakgrund härav föreslås att de svenska bestämmelserna ändras i motsvarande mån. Dessutom förtydligas bestämmelserna om att lågbeskattad olja skall innehålla, förutom ett märkämne, även ett färgämne.

De frågor som behandlas i propositionen har ingått som en del i en promemoria som har utarbetats inom Finansdepartementet. Promemorians lagförslag i tillämpliga delar finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Av avsnitt 4 framgår vilka remissinstanser som uttalat sig kring de frågor som behandlas i denna proposition. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2006/3385).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 10 maj 2007 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget i bilaga 3. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. Yttrandet finns i bilaga 4.

Hänvisningar till S3

4. Användning av märkta och färgade oljeprodukter i motordrivna fordon

Regeringens bedömning: Avgörande för om en oljeprodukt lågbeskattas i Sverige bör även i fortsättningen vara att oljan innehåller såväl det EUgemensamma märkämnet som ett nationellt färgämne.

Regeringens förslag: Förbudet mot användning av vissa oljeprodukter i bränsletank på motordrivet fordon eller båt skall enbart knytas till att produkten innehåller det EU-gemensamma märkämnet. Detta förbud skall dock inte gälla om oljan förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där det är tillåtet att ha märkt olja i sådan tank. De särskilda bestämmelser som gäller för införsel av finsk rödmärkt olja i fordonstank skall slopas.

Promemorians bedömning och förslag: I promemorian förordas ett utnyttjande av gällande dispensbestämmelse för att undvika att sanktionsavgift påförs vid användning av märkt olja i vissa motordrivna fordon. I övrigt stämmer promemorians bedömning och förslag i huvudsak överens med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Naturvårdsverket framhåller vikten av en aktiv tillsyn av att märkt dieselolja inte används som fordonsbränsle och efterlyser ett utvecklande av EU-gemensamma metoder på området. Svenska Petroleum Institutet välkomnar alla förändringar som syftar till att stävja den illegala gränshandeln av finsk, rödmärkt olja och anser att

det är viktigt att ta fram en lösning på problemet i samband med användning i Sverige av motorredskap som lagligen i Finland får tankas med rödmärkt olja. Länsrätten i Dalarnas län påpekar att den användning av dispensbestämmelsen som diskuteras i promemorian saknar kriterier som gör den förutsägbar. Domstolen anser vidare att det inte är helt tillfredsställande ur principiell synpunkt att helt överlämna till Skatteverket och domstolarna att bestämma utvecklingen i en fråga som har en politisk dimension. Skatteverket anser att dispensbestämmelsen inte bör användas på det sätt som uttrycks i promemorian och förordar att det direkt i lagtexten anges om förbudsbestämmelsen inte skall tillämpas på vissa fordon.

Bakgrunden till regeringens bedömning och förslag: Enligt rådets direktiv 95/60/EG av den 27 november 1995 om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen, märkningsdirektivet (EGT L 291, 6.12.95, s. 46, Celex 31995L0060), skall all olja som beskattas lägre än landets normala drivmedelsskattesats vara märkt med ett EUgemensamt märkämne. Enligt kommissionens beslut 2001/574/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 20, Celex 32001D0574) skall sedan den 1 augusti 2002 det gemensamma märkämnet bestå av N-etyl-N-[2-(1isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin till en mängd av minst 6 och högst 9 milligram per liter olja.

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, energiskattedirektivet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, Celex 32003L0096), lägger fast minimiskattenivåer för motorbränsle och bränsle för uppvärmning. Vidare finns särskilda minimiskattenivåer för motorbränsle som används för vissa ändamål, t.ex. i jord- och skogsbruk.

Av artikel 3 i märkningsdirektivet framgår att medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att oriktig användning av märkta produkter undviks och särskilt säkerställa att mineraloljorna i fråga inte kan användas för förbränning i motorer på fordon avsedda för vägtrafik, eller förvaras i bränsletankarna till sådana fordon, om inte medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåter sådan användning i särskilda fall. Av artikeln följer vidare att medlemsstaterna skall föreskriva att deras nationella lagstiftning förbjuder en sådan användning av de berörda mineraloljorna i situationer som nyss nämnts. Varje medlemsstat skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i märkningsdirektivet tillämpas fullt ut och skall särskilt fastställa de sanktioner som skall tillämpas vid överträdelse av de ovan nämnda bestämmelserna. Sanktionerna skall vara effektiva, stå i rimlig proportion till överträdelsen och verka avskräckande.

Enligt 2 kap. 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, är det i Sverige förbjudet att i motordrivna fordon, dvs. personbilar, lastbilar, bussar, traktorer och andra arbetsmaskiner, använda sådan olja som är försedd med märkämnen. Härmed avses enligt 2 kap. 8 § första stycket LSE och 4 § förordningen (1994:1784) om skatt på energi dels det EUgemensamma märkämnet, dels ett nationellt valt färgämne i sådan mängd att oljan får en grön färg. Motsvarande gäller för andra båtar än sådana för vilka fartygstillstånd har meddelats enligt fiskelagen (1993:787). Om användningsförbudet överträds skall Skatteverket, enligt regler i 10 kap.

5–8 §§ LSE, påföra en sanktionsavgift. Denna varierar bl.a. beroende på fordonsslag och uppgår t.ex. för personbil och båt till 10 000 kr.

I Finland skall lågbeskattad olja förses med dels det EU-gemensamma märkämnet, dels ett nationellt valt rött färgämne. Det var där tidigare tillåtet att använda sådan märkt och rödfärgad olja i samtliga fordonsslag, mot att en tilläggsskatt betalades. De svenska reglerna anpassades därför till de finska förhållandena, och det infördes en bestämmelse i 2 kap. 9 a § LSE om att det var tillåtet att ha finsk rödmärkt olja i bränsletank som förser motor på motordrivna fordon med bränsle, om bränslet för privat ändamål förts in till Sverige i fordonets tank eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter, eller förts in till Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordonet kopplad släpvagn som används yrkesmässigt (prop. 1995/96:57, 1996/97:122 och 1997/98:140).

EG-domstolen fann i en dom 2003 (dom av den 27 november 2003 i mål nr C-185/00, Europeiska kommissionen mot Finland, REG 2003, s. I-14189) att Finland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EGrätten och att finsk rätt inte på ett effektivt sätt förhindrar att mineralolja som är avsedd för andra ändamål, och därmed är lågbeskattad, används som motorbränsle och på så sätt säkerställer att de föreskrivna miniminivåerna för punktskatt verkligen tillämpas på dieselbrännolja som används som motorbränsle. Finland har numera ändrat sin lagstiftning och infört ett förbud mot märkt olja i personbilar, bussar och lastbilar.

Skälen för regeringens bedömning och förslag: Bestämmelserna i LSE om att den lågbeskattade oljan skall förses med visst färgämne utgör ett nationellt system som, tillsammans med det EU-gemensamma märkämnet, har betydelse för beskattningen av oljan, dvs. vilken skattesats som skall tillämpas. Andra medlemsstater har valt att antingen ha bestämmelser om att färga den lågbeskattade oljan med ett nationellt valt färgämne, eller att enbart använda det EU-gemensamma märkämnet och således inte använda även ett särskilt färgämne. Såsom framgår ovan används i t.ex. Finland ett färgämne som medför att den där lågbeskattade oljan får en röd färg.

Enligt 2 kap. 8 § LSE får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE, dvs. märkämnen som skall användas i olja som skall vara lågbeskattad. Enligt 4 § förordningen (1994:1784) om skatt på energi skall, förutom det EU-gemensamma märkämnet, även ett färgämne som gör oljan grön användas. 2 kap. 8 § LSE tar således sikte på betydelsen av dessa tillsatser för den nationella beskattningen, medan 2 kap. 9 § LSE reglerar ett användningsförbud, som understödjer den svenska beskattningen men även utgör ett led i det EU-gemensamma kontrollsystem som följer genom märkningsdirektivet. Mot den bakgrunden anser regeringen att det är lämpligt att dela upp det nuvarande begreppet märkämnen i märkämne respektive färgämne och att särskilja de effekter som båda tillsatserna respektive endast märkämnet bör få för beskattningen respektive användningsförbudet.

I likhet med vad som gäller i dag för begreppet märkämnen bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om begreppen märkämne respektive färgämne. Eftersom dessa begrepp har betydelse för såväl beskattningen som användningsförbudet bör bemyndigandet frikopplas från övriga regler om beskatt-

ningen i 2 kap. 8 § LSE och regleras i en egen paragraf (se föreslagen lydelse av 2 kap. 9 a § LSE). Regeringen avser att vidta nödvändiga följdjusteringar av aktuella bestämmelser i förordningen (1994:1784) om skatt på energi.

Förutsättningarna för att en oljeprodukt inte skall ”högbeskattas” (skattenivå enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE) bör även i fortsättningen vara att oljan är försedd med både det EU-gemensamma märkämnet och det nationella färgämnet. Ett förbud mot användning av vissa oljeprodukter och därtill kopplat sanktionssystem bör dock inte enbart rikta sig mot olja som beskattats i Sverige utan även syfta till att mer generellt säkerställa kontroller som följer av märkningsdirektivet. Användningsförbudet bör därför enbart knytas till innehållet av det EUgemensamma märkämnet. Det saknar betydelse om detta märkämne tillsatts i Sverige eller i något annat land. Bestämmelserna om krav på visst färgämne är således endast ett nationellt system som har betydelse i beskattningsfrågan. Någon sanktion enligt 10 kap. LSE inträder alltså inte om ett fordons bränsletank innehåller olja som är färgad eller ofärgad enligt svensk eller annan medlemsstats nationella bestämmelser. Däremot är sanktionerna tillämpliga om ett motordrivet fordon har det EU-gemensamma märkämnet i tanken (jfr nedan om vissa undantag från omfattningen av användningsförbudet och de därav följande sanktionsavgifterna).

Mot bakgrund av att Finland numera har infört ett förbud mot användning av märkt rödfärgad olja i personbilar, bussar och lastbilar, föreslås att särbestämmelserna i 2 kap. 9 a § LSE om finsk rödmärkt olja slopas. Som regeringen uttalat ovan, bör det nuvarande användningsförbudet i 2 kap. 9 § LSE justeras så att det endast kopplas till innehåll av det EUgemensamma märkämnet. Omfattningen av användningsförbudet är i dag ”bränsletank som förser motor på motordrivet fordon” eller vissa båtar med bränsle. Detta återspeglar den svenska skattenivån avseende drivmedel, dvs. att högbeskattad, omärkt olja skall användas i samtliga motordrivna fordon. I de fall en lägre skattesats skall tas ut för vissa fordon som används inom gruvindustriell verksamhet eller inom jordbruk och skogsbruk (se 6 a kap. 1 § 13

  • LSE) åstadkoms denna lägre skattesats genom avdrag i deklaration respektive återbetalning av skatt.

Användningsförbudet och därav följande sanktionsbestämmelser har, som nämnts ovan, dock inte enbart till syfte att understödja den svenska beskattningen utan skall också säkerställa efterlevnaden av gemenskapsrättens regler om ett märkningssystem för vissa oljeprodukter. Syftet med detta EU-gemensamma märkningssystem är att säkerställa beskattning enligt den normala skattesats som respektive medlemsstat tillämpar när oljan används som drivmedel. Eftersom gemenskapsrätten tillåter att medlemsstaterna, under i energiskattedirektivet särskilt angivna omständigheter, tar ut skatt på motorbränslen efter olika nivåer kan, som Länsrätten i Dalarnas län och Svenska Petroleum Institutet påpekat, en ”kollision” uppstå mellan två länders regelverk trots att gemenskapsrätten följs i båda fallen. Problem av motsvarande slag kan även uppstå till följd av att medlemsstaterna har frihet att bevilja skattenedsättning antingen direkt genom en differentierad skattesats eller genom återbetalning av skatt (se artikel 6 i energiskattedirektivet).

Ett exempel är att det i Finland är tillåtet att använda märkt olja i vissa motordrivna fordon. Det gäller t.ex. skogsmaskiner och vissa andra arbetsmaskiner. Eftersom motsvarande användning – med den utformning som ovan föreslås av 2 kap. 9 § första stycket LSE

  • inte skulle vara tillåten när ett sådant fordon körs in i Sverige, skulle det kunna inträffa fall där Skatteverket enligt reglerna skulle påföra en sanktionsavgift vid överträdelse av det förbud som gäller i Sverige.

Någon svensk skatt på bränsle i fordonstankarna aktualiseras inte i den aktuella situationen, eftersom skattefrihet råder för bränsle som förs in i landet i normala fordonstankar (se 4 kap. 1 a § 2 och 3 LSE). I syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU anser dock regeringen att inte heller någon sanktionsavgift bör tas ut i de fall då olja försedd med det EU-gemensamma märkämnet har förts in till Sverige i tanken och den har fyllts på i ett land där det är tillåtet att använda märkt olja i fordonet. I likhet med vad Länsrätten i Dalarnas län och Skatteverket uttryckt, anser regeringen att detta bör åstadkommas genom en lagreglering som innebär ett uttryckligt undantag från det generella användningsförbudet mot märkt olja i fordonstankar. Bränsletankar på båt bör behandlas på motsvarande sätt. Det bör således vara tillåtet att ha olja som är försedd med det EU-gemensamma märkämnet i en bränsletank som förser motor på ett motordrivet fordon med bränsle, om oljan förts in till Sverige i bränsletanken och denna har fyllts på i ett land där det är tillåtet att bränsletanken innehåller märkt olja. Detta kan t.ex. vara fallet om det andra landet valt att utnyttja möjligheten i energiskattedirektivet att ta ut en lägre skatt på olja som används i skogsmaskiner i förhållande till den skatt som gäller för olja i andra typer av fordon.

Justeringen av användningsförbudet på föreslaget sätt bedöms vara i linje med gemenskapsrätten, eftersom artikel 3 i rådets direktiv 95/60/EG endast ålägger medlemsstaterna att förbjuda användning av märkt olja ”för förbränning i motorn på fordon avsedda för vägtrafik” och i övrigt överlämnar till medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa direktivets efterlevnad.

Förslaget föranleder att ändringar görs i 2 kap. 1 § första stycket 3 a och 3 b och 8

  • a §§, 9 kap. 8 a § samt 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ LSE.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2006/07:123: Avsnitt 3

5. Ikraftträdande och konsekvenser

Förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas från denna tidpunkt.

Några offentligfinansiella effekter av förslaget i propositionen kan inte förutses. För de allmänna förvaltningsdomstolarna och Skatteverket bedöms förslaget endast ha marginell påverkan. Eventuella merkostnader kan finansieras inom befintliga anslagsramar. Någon förändring av antalet skattskyldiga förutses inte och inte heller någon ökad måltillströmning.

Förslaget bedöms inte ge upphov till några särskilda miljöeffekter.

6. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2 kap.

1 §

Ändringen i första stycket punkten 3 från märkämnen till märk- och färgämnen följer av de ändringar som görs i bestämmelserna om märkning och färgning av vissa oljeprodukter (se under 2 kap. 8

  • a §§).

8 §

Upplysningen om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämnen flyttas från hittillsvarande första stycket till en ny lydelse av 9 a §, jfr vad som anförs under denna paragraf.

I paragrafens andra och tredje stycken anges att tillsats av såväl märk- som färgämne krävs för att skatt enligt 1 § första stycket 3 a, och inte den högre skattesatsen enligt 1 § första stycket 3 b, skall tas ut. Detta är ingen förändring i sak i förhållande till vad som gällt hittills, men till följd av att begreppet märkämnen genom förslaget ersätts med specifika regleringar av märk- respektive färgämne görs justeringar i de aktuella styckena.

9 §

Inledningsvis bör påpekas att det vid tillämpningen av paragrafen saknar betydelse om aktuell bränsletank är fastsatt på det motordrivna fordonet eller på till fordonet kopplad släpvagn, under förutsättning att den förser en motor på det motordrivna fordonet med bränsle. Denna motor kan vara den som driver fordonet framåt men även vara en motor som driver kylaggregat och liknande på det motordrivna fordonet. Om en bränsletank är fastsatt på en släpvagn och endast driver en motor på släpvagnen, aktualiseras inte användningsförbudet i 9 § och inget hinder finns alltså mot att använda märkt olja.

Ändringarna i paragrafens första stycke medför att endast innehållet av märkämne (jfr om innebörden av detta begrepp kommentaren i anslutning till 9 a §), respektive i mer sällsynta fall borttaget sådant ämne, föranleder att användningsförbudet i paragrafen aktualiseras. Av redaktionella skäl har reglerna i det hittillsvarande andra stycket om oljeprodukt, från vilken märkämnen har avlägsnats, införlivats i första stycket och anpassats till utformningen av bestämmelserna där.

I det nya andra stycket finns en bestämmelse om undantag från användningsförbudet i första stycket. Undantaget torde, med hänsyn till Sveriges geografiska läge, i allt väsentligt kunna komma i fråga för vissa motorredskap som används på såväl den svenska som finska sidan av gränsen i Tornedalen.

Ändringarna i tredje stycket är också föranledda av att användningsförbudet endast är kopplat till märkämne samt är i övrigt av redaktionell karaktär.

9 a §

I den föreslagna lydelsen av paragrafen finns en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märk- respektive färgämne enligt 1 § första stycket 3 a och 9 §. Lydelsen justeras i förtydligande syfte. Det märkämne som avses är det EU-gemensamma märkämnet, som enligt kommissionens beslut 2001/574/EG är N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin till en mängd av minst 6 och högst 9 milligram per liter olja. Märkämnet benämns vanligen efter det mest förekommande varunamnet på produkten, Solvent Yellow 124.

9 kap.

8 a §

I paragrafen regleras möjligheterna till återbetalning av skatt i situationer som endast mer undantagsvis torde aktualiseras, jfr prop. 1997/98:140 s. 24 f. Det kan röra sig om fall då en oljeprodukt har frigjorts för konsumtion i ett annat EG-land och alltså beskattats där, och som därefter förts in till Sverige under sådana förhållanden att skatt skall betalas här i landet. Skattskyldighet kan då uppkomma enligt reglerna i 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 5. Om en sådan oljeprodukt har försetts med det EU-gemensamma märkämnet i ett annat EG-land kan detta påverka beskattningen av produkten i det landet och innebär för användningen av produkten i Sverige att användningsförbudet i 2 kap. 9 § träder in. I fråga om vilken skattenivå som skall gälla för oljeprodukten krävs dock enligt svenska bestämmelser i 2 kap. 1 § första stycket 3 att inte bara det EU-gemensamma märkämnet utan också ett nationellt färgämne tillsätts. Om endast märkämnet och inte färgämnet finns i oljan gäller således den högre energiskattesatsen enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b. I syfte att säkerställa att energiskatt efter den lägre nivån enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a tas ut i det fall oljan används för uppvärmning eller drift av stationära motorer finns därför i 9 kap. 8 a § en möjlighet att ansöka om återbetalning av skillnaden mellan de högre och lägre energiskattebeloppen. Motsvarande situation skulle även kunna uppkomma om en oljeprodukt levereras inom suspensionsordningen till en varumottagare i Sverige, då denne är skyldig att betala skatt när han tar emot leveransen av bränslet (se 5 kap. 2 § 1). Avsikten är således att i aktuella undantagsfall skapa ett smidigt system, som inte kräver tillsats av det nationella svenska färgämnet.

Bestämmelsen om återbetalning har hittills, genom hänvisningen till ”av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 2 kap. 8 § första stycket” varit tillämplig på finsk rödmärkt olja (jfr hittillsvarande lydelse av 2 kap. 9 a §). De särskilda bestämmelserna om sådan olja slopas nu. Möjligheten till återbetalning bör därför nu generellt gälla all olja som innan den förts in till Sverige har försetts med det EU-gemensamma märkämnet och i övrigt uppfyller de krav som ställs i paragrafen.

Om en oljeprodukt som är försedd med det EU-gemensamma märkämnet förs in till Sverige och tas emot av en upplagshavare inom ramen för suspensionsordningen torde denne regelmässigt tillsätta det nationella färgämnet i syfte att uppnå att energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a betalas.

10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ Ändringarna följer av att det endast är innehåll av märkämne – och inte också tillsatsen av nationellt bestämt färgämne – som är en förutsättning för att användningsförbudet i 2 kap. 9 § aktualiseras. Innebörden av begreppet märkämne anges i den nya lydelsen av 2 kap. 9 a §, medan den hittillsvarande särregleringen för finsk rödmärkt olja i denna paragraf slopas. Hänvisningarna till 2 kap. 9 a § i 10 kap. reflekterar dessa förändringar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser De ändrade bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Utdrag ur promemorians lagförslag

1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 8 - 9 a §§, 9 kap. 8 a §, 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 – motorbensin

– alkylatbensin

2 kr 84 öre per liter 1 kr 27 öre per liter

2 kr 12 öre per liter 2 kr 12 öre per liter

4 kr 96 öre per liter 3 kr 39 öre per liter

b) miljöklass 2 2 kr 87 öre per liter

2 kr 12 öre per liter

4 kr 99 öre per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34 eller 2710 00 36

Annan bensin än som avses under 1

3 kr 54 öre per liter

2 kr 12 öre per liter

5 kr 66 öre per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74– 2710 00 78

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

745 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 344 kr per m

3

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

tillhörig miljöklass 1 1 036 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 645 kr per m

3

miljöklass 2 1 279 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 888 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

1 600 kr per m

3

2 609 kr per m

3

4 209 kr per m

3

4. ur 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 kg

1 350 kr per 1 000 kg

1 350 kr per 1 000 kg

1

I bilagan redovisas endast promemorians förslag till ändringar i 2 kap. 1 och 8–9 a §§,

9 kap. 8 a § samt 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ lagen om skatt på energi.

2

Senaste lydelse 2004:1038.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

b) annat ändamål än som avses under a

144 kr per 1 000 kg

2 744 kr per 1 000 kg

2 888 kr per 1 000 kg

5. ur 2711 29 00 Metan som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 110 kr per 1 000 m

3

1 110 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

238 kr per 1 000 m

3

1 954 kr per 1 000 m

3

2 192 kr per 1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 110 kr per 1 000 m

3

1 110 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

238 kr per 1 000 m

3

1 954 kr per 1 000 m

3

2 192 kr per 1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen 313 kr per 1 000 kg

2 270 kr per 1 000 kg

2 583 kr per 1 000 kg

8. 2713 11 00–

2713 12 00

Petroleumkoks 313 kr per 1 000 kg

2 270 kr per 1 000 kg

2 583 kr per 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 – motorbensin

– alkylatbensin

2 kr 84 öre per liter 1 kr 27 öre per liter

2 kr 12 öre per liter 2 kr 12 öre per liter

4 kr 96 öre per liter 3 kr 39 öre per liter

b) miljöklass 2 2 kr 87 öre per liter

2 kr 12 öre per liter

4 kr 99 öre per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1

3 kr 54 öre per liter

2 kr 12 öre per liter

5 kr 66 öre per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid

735 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 344 kr per m

3

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

350

o

C,

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350

o

C, tillhörig

miljöklass 1 1 036 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 645 kr per m

3

miljöklass 2 1 279 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 888 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

1 600 kr per m

3

2 609 kr per m

3

4 209 kr per m

3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 kg

1 350 kr per 1 000 kg

1 350 kr per 1 000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

144 kr per 1 000 kg

2 744 kr per 1 000 kg

2 888 kr per 1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 110 kr per 1 000 m

3

1 110 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

238 kr per 1 000 m

3

1 954 kr per 1 000 m

3

2 192 kr per 1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks 313 kr per 1 000 kg

2 270 kr per 1 000 kg

2 583 kr per 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Märkämnen Märk- och färgämnen

8 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

3

Senaste lydelse 2006:592.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall som avses i 2.

Märkning och färgning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

9 §

4

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämne. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämne som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 kap.

8 a §

5

Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit

Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit

4

Senaste lydelse 2001:518.

5

Senaste lydelse 1998:289.

försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 2 kap. 8 § första stycket, för uppvärmning eller för drift av stationära motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivet märkämne för uppvärmning eller för drift av stationära motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

10 kap.

1 §

6

Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

För brott enligt första stycket skall också dömas den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 9 a §, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot denna bestämmelse.

Den som från oljeprodukter avlägsnar sådant märkämne som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år.

2 §

7

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § tredje stycket skall

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall

6

Senaste lydelse 1995:1525.

7

Senaste lydelse 1995:1525.

dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 §

8

Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

Om oljeprodukter där sådant märkämne som avses i 2 kap. 8 § första stycket har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

5 §

9

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram Avgift, kronor 0– 3 500 10 000 3 501–10 000 20 000 10 001–15 000 30 000 15 001–20 000 40 000 20 001– 50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000

8

Senaste lydelse 1995:1525.

9

Senaste lydelse 2006:234.

kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 1 och 8 tillämpas dock i äldre lydelse till och med utgången av år 2007. Detsamma gäller bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 12, så vitt avser förbrukning i metallurgiska processer. För dessa ändamål tillämpas under år 2007 bestämmelserna om skattebefriad förbrukare i 8 kap. 1 § och om återbetalning av skatt enligt 9 kap. 5 §.

3. Vid tillämpningen av 6 a kap. 6 § skall hänvisningen till 1 § 1 till och med utgången av år 2007 avse 1 § 1 och 8 i äldre lydelse.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna

Remissinstanser Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Dalarnas län, Bokföringsnämnden, Cementa AB, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Föreningen Skogsindustrierna, Företagarna, Gröna näringens riksorganisation, Jernkontoret, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturvårdsverket, Riksåklagaren, Statens institut för kommunikationsanalys, Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån, Statskontoret, SveMin, Svenska Gasföreningen, Svenska Kalkföreningen, Svenska Petroleum Institutet, Svenska Renhållningsverksföreningen, Svenska Trädbränsleföreningen, Sveriges Tvätteriförbund samt Tullverket.

Remissinstanser som avstått från att lämna yttrande Chalmers tekniska högskola AB, FöretagarFörbundet, Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kommerskollegium, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Tekniska högskolan, Landsorganisationen i Sverige, Luleå tekniska universitet, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Vetenskapsrådet samt Tjänstemännens Centralorganisation.

Remissinstanser som inte avhörts Institutet för Näringslivsforskning, Metallurgical research Institute AB, Näringslivets Regelnämnd, Svenska Bioenergiföreningen, Sveriges Energiföreningars Centralorganisation, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sågverkens Riksförbund, Teknikföretagen samt Vattenbrukarnas Riksförbund.

Övriga yttranden AahusKarlshamn Sweden AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, Lantmännen Energi samt TvNo Textilservice AB.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 8–9 a §§, 9 kap. 8 a §, 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap.

1 §

1

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 – motorbensin

– alkylatbensin

2 kr 90 öre per liter 1 kr 30 öre per liter

2 kr 16 öre per liter 2 kr 16 öre per liter

5 kr 6 öre per liter 3 kr 46 öre per liter

b) miljöklass 2 2 kr 93 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 9 öre per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1

3 kr 61 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 77 öre per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

750 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 413 kr per m

3

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

tillhörig miljöklass 1 1 057 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 720 kr per m

3

miljöklass 2 1 306 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 969 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

1 633 kr per m

3

2 663 kr per m

3

4 296 kr per m

3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

b) annat ändamål än som 147 kr per 2 801 kr per 2 948 kr per

1

Senaste lydelse 2006:1508.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

avses under a

1 000 kg

1 000 kg 1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

243 kr per 1 000 m

3

1 994 kr per 1 000 m

3

2 237 kr per 1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks 319 kr per 1 000 kg

2 317 kr per 1 000 kg

2 636 kr per 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 – motorbensin

– alkylatbensin

2 kr 90 öre per liter 1 kr 30 öre per liter

2 kr 16 öre per liter 2 kr 16 öre per liter

5 kr 6 öre per liter 3 kr 46 öre per liter

b) miljöklass 2 2 kr 93 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 9 öre per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1

3 kr 61 öre per liter

2 kr 16 öre per liter

5 kr 77 öre per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350

o

C,

750 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 413 kr per m

3

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350

o

C, tillhörig

miljöklass 1 1 057 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 720 kr per m

3

miljöklass 2 1 306 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 969 kr per m

3

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

1 633 kr per m

3

2 663 kr per m

3

4 296 kr per m

3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

1 378 kr per 1 000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

147 kr per 1 000 kg

2 801 kr per 1 000 kg

2 948 kr per 1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

1 133 kr per 1 000 m

3

b) annat ändamål än som avses under a

243 kr per 1 000 m

3

1 994 kr per 1 000 m

3

2 237 kr per 1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks 319 kr per 1 000 kg

2 317 kr per 1 000 kg

2 636 kr per 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Märkämnen Märk- och färgämnen

8 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattnings-

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskatt-

2

Senaste lydelse 2006:592.

myndigheten för märkning i fall som avses i 2.

ningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

9 §

3

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 a §

4

Bestämmelserna i 9 § första och andra styckena gäller även, såvitt avser bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, oljeprodukt som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.

3

Senaste lydelse 2001:518.

4

Senaste lydelse 1998:289.

avses i 8 § första stycket.

Första stycket gäller inte bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, om bränslet

1. för privat ändamål förts in till Sverige i fordonets tank eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter, eller

2. förts in till Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordonet kopplad släpvagn som används yrkesmässigt.

9 kap.

8 a §

5

Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 2 kap. 8 § första stycket, för uppvärmning eller för drift av stationära motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

10 kap.

1 §

6

Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till

Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i

5

Senaste lydelse 2006:1508.

6

Senaste lydelse 1995:1525.

böter eller fängelse i högst sex månader.

För brott enligt första stycket skall också dömas den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 9 a §, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot denna bestämmelse.

högst sex månader.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år.

2 §

7

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § tredje stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 §

8

Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

5 §

9

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

7

Senaste lydelse 1995:1525.

8

Senaste lydelse 1995:1525.

9

Senaste lydelse 2006:234.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram Avgift, kronor 0– 3 500 10 000 3 501–10 000 20 000 10 001–15 000 30 000 15 001–20 000 40 000 20 001– 50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-05-21

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf.

Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank

Enligt en lagrådsremiss den 10 maj 2007 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av jur.kand. Niklas Lindeberg.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 maj 2007

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Malmström, Billström, Adelsohn Liljeroth

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 2006/07:123 Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om skatt på energi 2 kap. 8 §

2 kap. 9 a §