Upphävd författning

Förordning (1994:1784) om skatt på energi

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1784 i lydelse enligt SFS 2009:1511
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m.
Förordning (1990:708) om koldioxidskatt
Förordning (1964:351) om allmän energiskatt
Förordning (1990:709) om svavelskatt
Förordning (1981:432) om bensinskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid prövning av en ansökan om godkännande som upplagshavare enligt 4 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kravet på lagerhållning anses uppfyllt om den sökande disponerar över en lagerkapacitet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § samma lag om minst 500 kubikmeter. Förordning (2007:1380).

2 §  Vid prövning av en ansökan om godkännande som lagerhållare enligt 4 kap. 15 § första stycket 2 a lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kravet på lagerhållning anses uppfyllt om den sökande disponerar över en lagerkapacitet för andra skattepliktiga bränslen än dem som avses i 1 kap. 3 a § samma lag om minst 500 kubikmeter flytande bränsle eller minst 750 ton fast bränsle. Om den sökande har kapacitet att lagra både fasta och flytande skattepliktiga bränslen, ska varje kubikmeter flytande bränsle räknas om till 1,5 ton fast bränsle.

[S2]Vid prövning av en ansökan om godkännande som lagerhållare enligt 4 kap. 15 § första stycket 2 b lagen om skatt på energi ska kravet på återförsäljning eller förbrukning anses uppfyllt om den sökande beräknas ha en årlig omsättning om minst 3 miljoner kubikmeter gasformigt bränsle. Förordning (2007:1380).

3 § Har upphävts genom förordning (2002:823).

4 §  En oljeprodukt ska enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi anses vara försedd med

 1. märkämne om den innehåller minst 6 och högst 9 milligram N- etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin per liter olja, och
 2. färgämne om den innehåller ett stabilt blått färgämne som är ett derivat av 1,4-diaminoantrakinon av sådan halt att oljan får en klar grön färg. Förordning (2007:1380).

4 a § Har upphävts genom förordning (2007:1380).

5 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

 1. förfarandet vid märkning och färgning enligt 4 §,
 2. godkännande av skatteupplag,
 3. säkerhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 4. inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen om skatt på energi,
 5. hantering av ledsagardokument enligt lagen om skatt på energi,
 6. inköp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § tredje stycket lagen om skatt på energi,
 7. inköp av elektrisk kraft befriad från skatt enligt 11 kap. 11 a § tredje stycket lagen om skatt på energi,
 8. avdrag för skatt på bränsle enligt 7 kap. 1 § första stycket 5-7 lagen om skatt på energi,
 9. avdrag för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 6 och 7 lagen om skatt på energi, och
 10. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 4 kap. 3 a §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 11 b § lagen om skatt på energi. Förordning (2007:1380).

6 §  Skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall föra bok över de bränslen som han ansvarar för, och lämna uppgifter till Skatteverket om leveransorter i Sverige. Förordning (2003:975).

7 § Har upphävts genom förordning (2002:823).
8 § Har upphävts genom förordning (2002:823).
9 § Har upphävts genom förordning (2001:728).

10 §  Ledsagardokument som avses i 6 kap. 3 § första stycket 1-3 lagen (1994:1776) om skatt på energi skall upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transport.

[S2]Om en upplagshavare sålt obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG-land och inte har fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken bränsle förts ut ur landet, skall han utan dröjsmål underrätta Skatteverket om detta. Förordning (2003:975).

11 §  Upplagshavare får, sedan ledsagardokument som avses i 6 kap. 3 § första stycket 1-3 lagen (1994:1776) om skatt på energi upprättats, ändra innehållet i fälten 4, 7, 7 a, 13, 14 och 17 i ledsagardokumentet så att det visar en annan mottagare eller leveransplats. Den nya mottagaren skall vara upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land eller, i fråga om transport mellan två svenska skatteupplag via ett annat EG-land, annan svensk upplagshavare. Skatteverket skall omedelbart underrättas om företagna ändringar och den nya mottagaren eller leveransplatsen skall omedelbart anges på baksidan av ledsagardokumentet. Förordning (2003:975).

12 §  Skatteverket får befria upplagshavare från skyldigheten att fylla i fälten 4, 7, 7 a, 13 eller 17 i ledsagardokumentet, om transporten av bränslet sker med fartyg och mottagaren inte är känd när transporten påbörjas. Skatteverket skall senast när bränslet når sin slutdestination underrättas om mottagarens namn, adress och punktskattenummer samt om destinationsland. Förordning (2003:975).

13 §  Ledsagardokument som avses i 6 kap. 3 § första stycket 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi skall upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Utfartstullkontoret skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen och till avsändaren återsända det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet inom 15 dagar.

[S2]Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta Skatteverket om detta. Förordning (2003:975).

14 §  Om Skatteverket påför skatt enligt 4 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Förordning (2003:975).

15 §  Ledsagardokument som avses i 6 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall upprättas i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten.

[S2]Den som ansvarar för en transport enligt 6 kap. 8 § första stycket 2 lagen om skatt på energi skall, innan transporten påbörjas, anmäla bränslet till Skatteverket.

[S3]Den som tar emot bränsle som transporterats enligt 6 kap. 8 § första stycket 2 lagen om skatt på energi skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han tagit emot bränslet lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket. Förordning (2003:975).

16 §  Vid revision som utförs med stöd av lagen (1994:1776) om skatt på energi gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Förordning (2003:975).

17 §  Upplagshavare, registrerade varumottagare, registrerade avsändare, lagerhållare och skattebefriade förbrukare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
 3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande eller registrering. Förordning (2009:1511).

18 §  Skatteverket får medge att en ansökan om återbetalning av skatt enligt 9 kap. 7 § och 11 kap. 12 § andra stycket och 13 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till

 1. minst 15 kubikmeter för eldningsolja och dieselbrännolja,
 2. minst 15 ton för gasol och kolbränslen,
 3. minst 15 000 kubikmeter för metan och naturgas, samt
 4. minst 150 000 kilowattimmar för elektrisk kraft. Förordning (2004:1236).

18 a § Har upphävts genom förordning (2007:1380).

19 §  Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare, lagerhållare eller skattebefriade förbrukare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare, lagerhållare eller skattebefriade förbrukare meddelas efter särskild ansökan. Förordning (2009:1511).

20 §  I ett beslut om godkännande av skattebefriad förbrukare enligt 8 kap. 1 § och 11 kap. 11 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Skatteverket ange

 1. för vilka ändamål förbrukaren har rätt till inköp av bränsle befriat från skatt,
 2. för vilka ändamål förbrukaren har rätt till inköp av elektrisk kraft befriad från skatt,
 3. vilka bränslen som får köpas med skattebefrielse,
 4. skattebefrielsens storlek, och
 5. vilka villkor som gäller för godkännandet. Förordning (2004:1236).

21 §  Redovisning och anmälan som avses i 4 kap. 7 respektive 11 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi skall göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:975).

Ändringar

Förordning (1994:1784) om skatt på energi

Förordning (1995:615) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b §§
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1534) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

  Omfattning
  ändr. 5 §; ny 4 c §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:591) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:522) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:110) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ny 10 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:462) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
nuvarande 4 a, 4 b, 4 c, 10 §§ betecknas 11, 12, 4 a, 16 §§; ändr. 7, 8, 9 §§, den nya 11 §; nya 10, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1221) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ny 17 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1335) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:511) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ny 18 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:583) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 5, 14, 17 §§; nya 19, 20, 21 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:728) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 17 §
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2002:690) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32002L0269
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:823) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
upph. 3, 7, 8 §§; ändr. 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:975) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:104) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0336
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1236) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 5, 18, 20 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1190) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ny 18 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:1380) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
upph. 4 a, 18 a §§; ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1511) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Omfattning
ändr. 17, 19 §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:178

Omfattning
upph.