Prop. 2019/20:49

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 december 2019

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning CERN med en reservation enligt nedan.

Protokollet innebär bl.a. att organisationen, dess egendomar och personal är okränkbara samt har immunitet mot rättsliga åtgärder och verkställighet i medlemsländer. Vidare innebär protokollet att organisationens tjänstemän och generaldirektör ska beskattas av organisationen för de löner och löneförmåner som betalas ut av organisationen. Dessa löner och löneförmåner befrias från nationell inkomstskatt. Protokollet föreslås godkännas med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning. För att protokollet ska bli bindande i Sverige föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning upprättat den 18 mars 2004 med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning (avsnitt 6).

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Hänvisningar till S1

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Nuvarande lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig följande internationell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Föreslagen lydelse

Bilaga

2

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig följande internationell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79. Europeiska orga- Medlemmarnas re-

Protokoll av den

nisationen för kärnpresentanter i organi- 18 mars 2004 om priviforskning (CERN) sationen, organisalegier och immunitet för

tionens tjänstemän Europeiska organisaoch deras familjetionen för kärnforskning medlemmar samt ormed av Sverige anmäld ganisationens genereservation raldirektör

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2017:498.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall3 i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1859) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig följande internationell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig följande internationell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78. Den Konventionen den 30 internationella april 2010 om ansvar fonden för farliga och ersättning för skada i och skadliga ämnen samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention)

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Lagen omtryckt 1994:717.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslog den 6 mars 1953 att Sveriges skulle delta i samarbetet inom den europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research, CERN). Riksdagen beslutade den 6 maj samma år i enlighet med förslaget (prop. 1953:127, SU 77, rskr. 167). CERN upprättades genom en överenskommelse som ingicks den 1 juli 1953. Överenskommelsen ratificerades av Sverige den 18 juni 1954. Konventionen trädde i kraft den 29 september 1954. Organisationen vidtar åtgärder för samarbete mellan europeiska stater som är medlemmar i organisationen om kärnforskning av rent vetenskaplig och grundläggande karaktär samt annan närliggande forskning. Organisationen vidtar även åtgärder för samarbete med icke-europeiska stater. Dessa har möjlighet att bli associerade medlemmar till organisationen. Organisationens laboratorium och dess underjordiska partikelaccelerator och undersökningsutrustning befinner sig på två staters områden, i Schweiz och Frankrike.

Den 18 mars 2004 beslutade CERN:s medlemsstater att upprätta ett protokoll om immunitet och privilegier (bilaga 1). Genom protokollet ges CERN den immunitet och de privilegier (undantagsförmåner) som krävs för att säkerställa att organisationen kan fungera effektivt. Protokollet trädde i kraft den 22 februari 2007. Enligt artikel 23.3 i protokollet är det öppet för anslutning för bland andra de stater som är parter i konventionen. Enligt artikel 22.2 gäller att inget i protokollet ska förhindra de stater som är parter i protokollet från att ingå andra internationella fördrag med organisationen, genom vilka bestämmelserna i protokollet kompletteras, utvidgas eller effektiviseras. Organisationen har bekräftat att inget hindrar att Sverige ansluter sig till protokollet med en reservation.

Riksdagen godkände den 14 november 2018 förslagen i propositionen Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen (prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32). Den ändring av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall som föreslogs i den propositionen har ännu inte trätt i kraft varför lagförslagen i denna proposition har utformats med hänsyn till detta.

I propositionen lämnas också information om att regeringen avser att agera på ett annat sätt än vad regeringen tidigare har informerat om när det gäller säkerhetsområdet vid Esrange och utveckling av värdskapet för European Spallation Source (avsnitt 8 och 9).

Ett utkast till proposition har underhand beretts med Big Science Sweden, Skatteverket, Verket för innovationssystem och Vetenskapsrådet.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.

4. Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

4.1. Protokollets huvudsakliga innehåll

Konventionen från 1954 behandlar inte frågan om immunitet och privilegier på annat sätt än att det i artikel IX sägs att det ska avtalas om immunitet och privilegier för organisationen, dess personal och representanter för medlemsstater genom särskilda överenskommelser mellan organisationen och medlemsstaterna. Det ifrågavarande protokollet är ett sådant arrangemang. Protokollet följer till struktur och innehåll många andra överenskommelser om immunitet och privilegier för internationella organisationer.

Immunitet och privilegier för organisationen

Enligt protokollet ges organisationen rättshandlingsförmåga i Sverige (artikel 2). Organisationens jordområden, byggnader och lokaler ska vara okränkbara liksom dess arkiv och dokument (artiklarna 3 och 4) och organisationen ska åtnjuta immunitet mot rättsliga åtgärder med vissa få undantag (artikel 5). Organisationen ska i den utsträckning som anges i protokollet befrias från direkta och indirekta skatter, tullar och andra avgifter. Exempelvis ska, när organisationen i sin officiella verksamhet anskaffar eller använder exceptionellt dyra förnödenheter eller tjänster i vilkas pris ingår skatter, tullar eller andra avgifter, den stat som är part i detta protokoll och som uppbär dessa skatter, tullar eller andra avgifter, vidta lämpliga åtgärder för att till organisationen återbetala dessa skatter, tullar och andra avgifter ifall dessa är identifierbara. Vidare ska import och export av varor och förnödenheter som görs i organisationens officiella verksamhet eller för dess räkning befrias från samtliga skatter, tullar och andra avgifter som förknippas med import och export (artikel 6).

Immunitet och privilegier för representanter för stater

Immunitet och privilegier för avtalsstaternas representanter beviljas för möten som är sammankallade av CERN. Immuniteten omfattar, förutom personen och i vissa fall de medföljande familjemedlemmarna, även arkiv, brevväxling, samtals- och annan kunskapsförmedling samt den straff- och civilrättsliga jurisdiktionen (artikel 9) om inte organisationen särskilt avstår från immuniteten (artikel 13).

Immunitet och privilegier för organisationens tjänstemän

Immunitet gäller förutom organisationen även organisationens tjänstemän (artikel 10.1). Dessa åtnjuter också privilegier, bl.a. befrielse från inkomstskatt i sitt hemland förutsatt att organisationen beskattar inkomsterna med intern skatt (artikel 10.2 b) och befrielse från inreserestriktioner för egen del och för familjemedlemmar (artikel 10.2 c). Generaldirektören åtnjuter samma immunitet och privilegier som beviljas diplomatiska representanter

i motsvarande ställning (artikel 12). Den immunitet och privilegier som bestäms i artiklarna 9, 10 och 12 i protokollet beviljas enbart för att säkerställa organisationens verksamhet och självständighet, inte för att tillgodose ifrågavarande personers personliga intressen (artikel 13).

Vissa övriga bestämmelser

Protokollet innehåller också bestämmelser om samarbete och säkerhet och inrymmer även tvistlösningsmekanismer. Organisationen ska samarbeta med berörda myndigheter för att underlätta rättsskipning och efterlevnad av bestämmelser som rör polisen, folkhälsan, arbetssäkerheten och miljön och för att förhindra missbruk av den immunitet och privilegier som ingår i protokollet (artikel 14). Bestämmelserna i protokollet ska inte inskränka staternas rätt att för sin säkerhets skull genomföra försiktighetsåtgärder (artikel 15). I artiklarna 16–19 återfinns bestämmelser om hur tvister av privat natur, tvister mellan stater som är parter i protokollet och tvister mellan sådana parter och organisationen ska hanteras samt vissa bestämmelser om en internationell skiljedomstol. I artikel 23 anges att protokollet är öppet för anslutning för de stater som är parter i konventionen samt de stater som har ingått ett samarbets- eller associeringsavtal med organisationen. Sverige som part i konventionen kan därmed ansluta sig till protokollet.

4.2. Det är en nackdel att Sverige inte har anslutit sig till protokollet

Sverige är det enda medlemsland som inte signerat protokollet om immunitet och privilegier.

CERN har en budget om ca 1,3 miljarder schweizerfranc per år. Sveriges bidrag till denna uppgår 2019 till 298 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,66 procent av de samlade bidragen. Mer än hälften av budgeten använder CERN för inköp av material och tjänster från främst medlemsländerna. Inköpen från Sverige motsvarar ca 0,7 procent av organisationens totala inköp vilket gör att Sverige anses av CERN som ett mycket dåligt balanserat land (very poorly balanced country). Vid import av varor och tjänster tillämpar CERN principen om att välja produkter från de företag som erbjuder lägst pris.

Även andelen svensk personal vid CERN är lägre än den svenska andelen av medlemsavgiften. Den andel av personalen som kommer från Sverige uppgår till mindre än 1 procent. En bidragande orsak till detta är att det medför en ekonomisk risk och kan innebära ökade kostnader för organisationen att anställa personer från Sverige. Den s.k. ettårsregeln i svensk skattelagstiftning innebär att om en vistelse utomlands under en anställning varar i minst ett år i samma land, är man under vissa förutsättningar inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet (3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen [1999:1229]). Regeln är dock inte tillämplig på personer som väljer att återvända till Sverige efter kortare tid än ett år. Då ett återvändande inte alltid kan förutses är det alltså svårt att i förväg bedöma skattskyldigheten. CERN har en princip om att alla anställda ska behandlas lika, vilket för CERN:s del innebär

att organisationen ersätter den anställde för sådan svensk inkomstskatt som tas ut på ersättningen från CERN. Anställning av svensk personal kan därmed innebära en högre kostnad för CERN jämfört med anställning av personal från andra medlemsländer. Vid ett anställningsförfarande där flera personer konkurrerar om en anställning kan detta vara ett argument mot att anställa någon som är skattskyldig i Sverige.

4.3. Godkännande av protokollet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning (bilaga 1) med en reservation som innebär att löner och förmåner som lämnas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning (bilaga 2).

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte anslutit sig till protokollet eftersom Sveriges inställning, när det gäller skatteprivilegier för anställda vid internationella organisationer, hittills har varit att personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige inte ska medges undantag från beskattning. Detta i syfte att generellt sett bevara breda skattebaser och undvika ett mer komplicerat skattesystem med många specialregler.

Regeringen ser ingen anledning att ändra den bedömningen. Sverige bör således inte ansluta sig till protokollet i den del som avser beskattning av löner och löneförmåner som betalas ut till organisationens tjänstemän, artikel 10.2 b i. Om Sverige ska godkänna protokollet bör det därför göras med en reservation från svensk sida. Reservationen bör då utformas så att den innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare eller personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstskatt endast i den utsträckning som svensk skattelagstiftning medger det (bilaga 2). På så sätt påverkas inte Sveriges möjligheter att beskatta löner och förmåner från CERN till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige. Med svensk inkomstskatt avses såväl kommunal som statlig inkomstskatt. I nuläget (2019) betyder det att en person som efter att ha anställts vid CERN återvänder till Sverige inom ett år kan komma att beskattas i Sverige, eftersom den s.k. ettårsregeln inte kan tillämpas i dessa fall.

CERN har påpekat att en reservation skulle kunna innebära en ekonomisk fördel för Sverige på bekostnad av andra medlemsstater med hänvisning till CERN:s princip om att alla anställda ska behandlas lika. Principen får till konsekvens att organisationen måste ersätta den anställde för den svenska inkomstskatten samtidigt som skatten tillfaller svenska staten.

Avsikten med reservationen är, som nämns, bl.a. att undvika ett skattesystem med många specialregler, inte att ge Sverige ekonomiska fördelar. Det förs därför diskussioner med CERN om möjligheten att ingå en överenskommelse om att Sverige ersätter CERN för de kostnader organisationen kan få till följd av reservationen. Genom att ersätta CERN för de

kostnader organisationen kan få till följd av den svenska reservationen påverkas inte den svenska skattebasen. Sverige kan däremot ansluta sig till protokollet i dess övriga delar.

Det är viktigt att Sverige utöver det vetenskapliga utbytet även kan dra nytta av de möjligheter som ett medlemskap ger att exportera utrustning och tjänster till organisationen. Affärer med CERN har även en större betydelse än enbart försäljning av produkter eller tjänster. CERN utvecklar och bygger utrustning som aldrig tidigare byggts. Utvecklingen av dess acceleratorer och detektorer innebär en högteknologisk upphandling som ger de företag som levererar till CERN möjlighet att i samverkan med CERN utveckla ny teknik. Samarbete med CERN är därför inte endast en fråga om intäkter utan även möjligheter för svenska företag att utveckla produkter och tjänster för andra marknader. Vidare är CERN en högteknologisk arbetsplats som anställer såväl forskare vid anläggningen som tekniker och ingenjörer. Detta ger unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande.

I syfte att öka det svenska utbytet av export till organisationen har Verket för innovationssystem inrättat en funktion, Big Science Sweden, som arbetar med att öka intresset bland svenska företag att delta i de upphandlingar som CERN gör. Dess arbete kommer att underlättas om Sverige godkänner protokollet.

4.4. Lagförslaget

Regeringens förslag: Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska ändras så att den omfattar Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i enlighet med protokollet av den 18 mars 2004 om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning (bilaga 2).

Skälen för regeringens förslag: För att protokollets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande i Sverige måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § i den lagen har vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till dessa organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i en stadga eller ett avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Som ovan angetts åtnjuter enligt protokollet om immunitet och privilegier för

Europeiska organisationen för kärnforskning organisationens tjänstemän befrielse från inkomstskatt i sitt hemland förutsatt att organisationen beskattar inkomsterna med intern skatt (artikel 10.2 b i). Av skäl som angetts ovan bör immuniteten och privilegierna gälla i den utsträckning som framgår av avtalet men med en svensk reservation som innebär, trots det som anges i artikel 10.2 b i, att löner och förmåner som lämnas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska

vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning (bilaga 2). Regeringen föreslår därför att bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska kompletteras så att lagen omfattar CERN i enlighet med protokollet av den 18 mars 2004 om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning med en av Sverige anmäld reservation.

5. Säkerhetsområdet i anslutning till raketskjutfältet Esrange kan komma att ändras

Regeringens bedömning: Säkerhetsområdet i anslutning till Svenska rymdaktiebolagets uppskjutningsplats för höjdraketer kan komma att behöva utvidgas utöver vad som angetts i tidigare propositioner.

Skälen för regeringens bedömning: Den geografiska plats som Svenska rymdaktiebolaget idag bedriver verksamhet på regleras bl.a. via det så kallade Kirunaavtalet (SÖ 1964:13). Detta avtal skrevs ursprungligen 1964 mellan Sverige och dåvarande organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) med viss omarbetning 1970. Genom avtalet upplät

Sverige till organisationen nyttjanderätten till ett markområde i närheten av Kiruna, avsett att användas vid försök med uppskjutningar av höghöjdsraketer (Proposition angående Sveriges anslutning till en konvention för upprättande av en Organisation för europeisk rymdforskning m.m., [prop. 1962:85] och Proposition angående anslag för budgetåret 1964/65 till vissa forskningsråd m.m., [prop. 1964:69]). Försöksplatsen benämndes Esrange. I avtalet finns bestämmelser om att Esrange skulle motsvaras av dels ett basområde att användas som bas för uppskjutning av raketer, dels ett säkerhetsområde att användas som nedslagsområde för de delar av raketer som skjutits upp från basområdet. År 1972 upphörde 1964 års avtal mellan ESRO och Sverige att gälla och Sverige övertog ansvaret för Esrange och den fortsatta driften där. Driften skulle skötas av ett särskilt bolag för rymdverksamhet (prop. 1972:48). Driften av Esrange sköts idag av Svenska rymdaktiebolaget (bolaget).

Genom regeringsbeslut den 30 juni 1972 titulerat ”Säkerhetsföreskrifter för verksamheten vid ESRANGE” (inget diarienummer) beslutades att bestämmelserna om ESRO i 1964 års avtal (avseende bl.a. säkerhetsområdet och säkerhetsföreskrifter) skulle avse bolaget och bestämmelserna om Sverige skulle avse Länsstyrelsen i Norrbottens län. I beslutet angavs att länsstyrelsen har i uppgift att överväga behovet av ändring av bestämmelserna om säkerhetsområdets omfattning och indelning i s.k. zoner samt av säkerhetsföreskrifterna och att om länsstyrelsen finner behov av ändring i dessa avseenden ska länsstyrelsen efter hörande av bolaget och berörda sakägare till regeringen inge de förslag till ändringar som länsstyrelsen finner nödvändiga. Länsstyrelsen i Norrbottens län har 2018 till regeringen kommit in med förslag till en utvidgning av säkerhetsområdet av hänsyn till den allmänna säkerheten (U2018/02803/F).

Som framgår ovan har säkerhetsområdets hittillsvarande omfattning angetts i prop. 1962:85 (s. 15–16 och 32 samt bilagan). Rymden är dock en teknikintensiv bransch under stark utveckling. Av hänsyn till den allmänna säkerheten kan därför säkerhetsområdet i framtiden komma att behöva utvidgas utöver vad som angetts i tidigare propositioner.

6. Utveckling av värdskapet för European Spallation Source

I skrivelsen En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (skr. 2017/18:262) redovisade regeringen en nationell strategi med övergripande målsättningar för det svenska deltagandet i och värdskapet för den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som nu byggs utanför Lund. En av de i skrivelsen redovisade målsättningarna är att det svenska värdskapet för ESS ska utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv i det svenska forsknings- och innovationssystemet. För att uppfylla målsättningen anförde regeringen i skrivelsen att den avser att inrätta ett strategiskt råd. Rådet ska utgöra ett rådgivande organ för regeringen i frågor kring ESS. I det strategiska rådet bör exempelvis representanter från näringsliv, universitet och högskolor samt forskningsfinansiärer ingå. Ledamöterna ska utses av regeringen och rådet ska ledas av en ordförande. Administrativt stöd till det strategiska rådet ska ges av Regeringskansliet (s. 19). Ett sådant råd har ännu inte inrättats.

En annan målsättning i den nationella strategin är att stödja ett koordinerat agerande av svenska aktörer genom en utvecklad nationell samordning. I skrivelsen aviserades att regeringen avsåg att ge Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem ett gemensamt ansvar för att inrätta ett nationellt ESS-kansli, med ett långsiktigt uppdrag att samordna de svenska insatserna. Kansliets huvudsakliga uppgift bör enligt skrivelsen bl.a. vara att stödja ett koordinerat svenskt agerande och samordning av svenska insatser riktade mot ESS. ESS-kansliet ska vidare bl.a. stödja Regeringskansliet med relevanta underlag, vara en kontaktyta mot lärosäten och forskare och regelbundet följa upp och utvärdera ESS. Effekten och nyttan av svenska satsningar bör påvisas och redovisas och eventuella risker ska identifieras. ESS-kansliet ska även ansvara för att synliggöra, informera om och kommunicera insatser relaterade till ESS (s. 18). Regeringen har i enlighet med vad som angetts i skrivelsen uppdragit åt Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem att inrätta ett nationellt ESS-kansli (U2019/01625/F).

Vetenskapsrådet har nu gett uttryck för ett behov av en rådgivande expertgrupp med externa parter, som kan stödja myndigheternas arbete med att samordna nationella insatser inom ramen för ESS-kansliet. En sådan grupp kan även bistå Vetenskapsrådet med att utveckla värdskapet för ESS. Regeringen bedömer att det sedan en sådan expertgrupp inrättats inte finns behov av att också inrätta ett strategiskt råd i frågor kring ESS då regeringen kan inhämta information från myndigheterna genom sedvanliga myndighetskontakter. Regeringen avser således inte att inrätta ett

sådant strategiskt råd som aviserats i skrivelsen. Regeringen avser istället att uppdra åt Vetenskapsrådet att inrätta en rådgivande expertgrupp.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 2019/20:49: Avsnitt 1

7. Ekonomiska konsekvenser

Omfattningen av svenska försäljningar till CERN är begränsad. Den svenska reservationen avser svensk inkomstbeskattning av löner och löneförmåner från CERN för svenska medborgare och personer bosatta i Sverige. För att undvika att Sverige får en ekonomisk fördel gentemot organisationen och andra medlemsländer diskuteras som ovan nämnts att Sverige ersätter CERN för de kostnader som denna reservation kan leda till. Sedan protokollet trädde i kraft 2007 har det inträffat ett fåtal gånger att en svensk anställd valt att återvända till Sverige inom ett år. Kostnaden för organisationen har sammantaget sedan 2007 uppgått till mindre än en miljon kronor. Utöver detta har CERN sedan 2011 lånat ut experter till ESS för att bistå i konstruktionen av anläggningen. Kostnaden för organisationen för svensk beskattning av dessa personers inkomster har uppgått till ca 560 000 kronor per år. Det är sannolikt att personal kommer att utlånas på liknande sätt under hela konstruktionsfasen av ESS.

Eventuella kostnader för att ersätta CERN ska belasta det under utgiftsområde 16 Utbildning och forskning uppförda anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer. Förslagen i propositionen medför inte något behov av ytterligare medel i förhållande till vad som har beslutats i budgetpropositionen för 2019 för detta anslag för 2019 och för vad som har beräknats för 2020–2024.

Protocol on the privileges Protokoll om privilegand immunities of the ier och immunitet för European Organization for Europeiska organisa-Nuclear Research tionen för kärnforskning

Preamble

Inledning

The States parties to this Protocol, De stater som är parter i detta

Considering the Convention for the protokoll och som

Establishment of a European Organi-

beaktar att konventionen om

zation for Nuclear Research (CERN) and upprättande av en europeisk orgathe Financial Protocol annexed thereto, nisation för kärnforskning (CERN) signed on 1st July 1953, entered into och det därtill anslutna finansforce on 29 September 1954 and amen- protokollet, vilka undertecknades ded on 17 January 1971;

den 1 juli 1953, trädde i kraft den

Considering that the Organization has 29 september 1954 och ändrades its seat in Geneva, Switzerland, and that den 17 januari 1971, its status in Switzerland is defined by the

beaktar att organisationens hög-

Agreement between the Swiss Federal kvarter är beläget i Genève, Sch-Council and the Organization dated 11 weiz, och att dess ställning i Sch-June 1955;

weiz definieras genom det avtalet

Considering that the Organization is mellan schweiziska förbundsrådet also established in France, where its och organisationen som är ingånstatus is defined by the Agreement bet- get den 11 juni 1955, ween the Government of the French beaktar att organisationen är be-

Republic and the Organization dated 13 lägen även i Frankrike där dess September 1965, as revised on 16 June ställning definieras genom det av-1972;

tal mellan regeringen i republiken

Considering also the Convention Frankrike och organisationen som between the Federal Council of the Swiss är ingånget den 13 september 1965

Confederation and the Government of the och reviderat den 16 juni 1972, French Republic dated 13 September beaktar även det avtal mellan 1965 concerning the extension of the schweiziska edsförbundets förbun-Organization’s site to include French ter- dsråd och regeringen i republiken ritory;

Frankrike som är ingånget den 13

Considering that the Organization’s september 1965 och genom vilket activities are increasingly extending into organisationens verksamhetsomthe territory of all the States parties to the råde utsträcks till att omfatta även

Convention, with a consequent substan- Frankrikes territorium, tial increase in the mobility of persons

beaktar att organisationens verk-

and goods assigned to and used for its samhet utsträcker sig allt mer till research programmes;

alla de staters territorier som är

Desiring to ensure the efficient parter i konventionen, vilket marperformance of the Organization’s func- kant ökar rörligheten av de varor tions assigned to it by the Convention, in och personer som är avsedda för

particular Article II defining the Organi- organisationens forskningsprogzation’s purposes, and to guarantee it eq- ram och som används i dem, ual treatment on the territory of all the

önskar att säkerställa ett effektivt

States parties to the Convention; fullgörande av de uppgifter som

Having resolved to this end, in genom konventionen getts åt oraccordance with Article IX of the Con- ganisationen, speciellt genom arvention, to grant to the Organization the tikel II som definierar organisatioprivileges and immunities necessary for nens ändamål samt att säkerställa the exercise of its official activities; organisationen en lika behandling

Have agreed as follows:

inom alla de staternas territorier som är parter i konventionen,

därför har bestämt sig att i enlighet med artikel IX i konventionen bevilja organisationen de privilegier och den immunitet som den behöver för att utöva sin officiella verksamhet,

har kommit överens om följande:

Article 1

Artikel 1

Definitions Definitioner

For the purpose of this Protocol: I detta protokoll avses med:

a) the “Convention” refers to the Con-

a) ”konventionen” konventionen

vention for the Establishment of a Euro- om upprättande av en europeisk pean Organization for Nuclear Research organisation för kärnforskning och and the Financial Protocol annexed det därtill anslutna finansprotokolthereto, signed on 1st July 1953, entered let som undertecknades den 1 juli into force on 29 September 1954 and 1953, trädde i kraft den 29 septemamended on 17 January 1971; ber 1954 och reviderades den 17

b) the “Organization” refers to the januari 1971, European Organization for Nuclear Re-

b) ”organisationen” Europeiska

search; organisationen för kärnforskning,

c) “official activities” refers to the c) ”den officiella verksamheten” activities of the Organization set out in organisationens verksamhet som the Convention, in particular its Article bestäms genom konventionen, II, including its activities of an administ- speciellt genom dess artikel II, inrative nature; begripet organisationens förvalt-

d) “officials” refers to the “members of ningsverksamhet, personnel” as defined in the Staff Rules

d) ”tjänstemän” de ”medlemmar

and Regulations of the Organization; av personalen” som definieras i

e) “Co-operation Agreement” refers to regler och bestämmelser om organa bilateral agreement, concluded between isationens personal, the Organization and a non-Member State

e) ”samarbetsavtal” ett bilateralt

or a scientific institute established in that avtal som organisationen och nå-State, defining the conditions governing gon annan stat än medlemsstat eller its participation in the activities of the forskningsinstitution som är be-Organization; lägen i staten i fråga har ingått med

f) “Association Agreement” refers to a varandra och i vilket definieras bilateral agreement, concluded between villkoren för denna stats eller detta the Organization and a State ineligible to

become a Member State, establishing a forskningsinstitutions deltagande i close institutional partnership between organisationens verksamhet, that State and the Organization in order to

f) ”associeringsavtal” ett bilate-

allow it to be engaged more deeply in the ralt avtal som organisationen och activities of the Organization. en stat som inte är behörig att bli medlemsstat har ingått med varandra och med vilket skapas ett nära institutionellt partnerskap mellan ifrågavarande stat och organisationen för att denna stat djupare ska kunna delta i organisationens verksamhet.

Article 2

Artikel 2

International legal personality Juridisk personlighet

1. The Organization shall have inter-

1. Organisationen ska ha en innational legal personality and legal ca- ternationell juridisk personlighet pacity on the respective territories of the och rättshandlingsförmåga inom de States parties to this Protocol. staters territorier som är parter i

2. The Organization shall in particular detta protokoll. have the capacity to contract, to acquire

2. Särskilt ska organisationen ha and to dispose of movable and immov- behörighet att ingå avtal, förvärva able property and to participate in legal och fritt förfoga över fast och lös proceedings. egendom samt vara part i rättsliga förfaranden.

Article 3

Artikel 3

Inviolability of grounds, buildings and Okränkbarhet för jordområden, premises byggnader och lokaler

1. The grounds, buildings and premises

1. Organisationens jordområden,

of the Organization shall be inviolable. byggnader och lokaler ska vara ok-

2. No agent of the public authorities ränkbara. may enter them without the express con-

2. Ingen representant för offentsent of the Director-General or his duly liga myndigheter ska äga tillträde authorized representative. till organisationens jordområden,

3. In case of fire or other disaster re- byggnader och lokaler utan gequiring prompt protective action, where neraldirektörens eller av honom the seeking of such express consent is not vederbörligen befullmäktigade repracticable, the authorization of the Di- presentants uttryckliga medgivrector-General may be considered as ande. granted.

3. I samband med eldsvåda eller

4. The Organization shall not allow its annan olyckshändelse som påkallar buildings or premises to serve as a refuge omedelbara skyddsåtgärder, då det to a person wanted for committing, attem- är omöjligt att be om ett sådant pting to commit or just having committed uttryckligt medgivande, kan gena crime or offence or for whom a warrant eraldirektören antas ha lämnat sitt of arrest or deportation order has been medgivande. issued or who has been convicted of a

crime or offence by the competent aut-

4. Organisationen ska inte tillåta

horities. att dess byggnader eller lokaler används som en fristad för en person som är efterlyst på grund av ett begånget brott eller försök eller beträffande vilken det har utfärdats en arresteringsorder eller ett utvisningsbeslut eller som har blivit dömd för ett brott av de behöriga myndigheterna.

Article 4

Artikel 4

Inviolability of archives and documents Okränkbarhet för arkiv och do-

The archives of the Organization and kument all documents in whatever form held by Organisationens arkiv och alla the Organization or belonging to it, wher- dokument i vilken form som helst ever located and by whomsoever held, som är i organisationens besittning shall be inviolable.

eller som tillhör den ska vara okränkbara, var och i vems besittning de än befinner sig.

Article 5

Artikel 5

Immunity from legal process and from Immunitet mot rättsliga åtgärder execution och verkställighet

1. In the exercise of its official ac-

1. Organisationen ska vid utförtivities, the Organization shall enjoy im- ande av sin officiella verksamhet munity from legal process, except: åtnjuta immunitet från rättsliga åt-

a) in so far as such immunity is waived gärder, förutom in a particular case by the Council of the

a) ifall organisationens råd i en-

Organization; skilda fall avstår från sådan immu-

b) in respect of a claim by a third party nitet, for damage arising from an accident cau-

b) vid civilrättslig talan av en

sed by a motor vehicle belonging to, or tredje person om skadestånd på operated on behalf of, the Organization, grund av en olyckshändelse föroror in respect of a motor traffic offence in- sakad av motorfordon som tillhör volving such a vehicle; organisationen eller framförs för

c) in respect of the enforcement of an dess räkning, eller vid en sådan arbitration award made under Article 16 trafikförseelse där ett sådant foror 18 of this Protocol; don är inblandat,

d) in respect of a counter-claim relating

c) vid verkställighet av en skilje-

directly to and introduced in the pro- dom given enligt artikel 16 eller 18 cedural framework of a claim brought by i detta protokoll, the Organization.

d) vid ett genkäromål som har

2. The Organization’s property and as- direkt anknytning till organisatiosets, wherever located, shall enjoy im- nens talan och som framförs i sammunity from every form of requisition, band med en rättegång som grunconfiscation, expropriation, sequestration dar sig på en sådan talan. and any other form of seizure or inter-

2. Organisationens egendom och tillgångar ska oavsett var de

ference whether by executive, adminis- befinner sig åtnjuta immunitet mot trative, judicial or legislative action, ex- all slags rekvisition, konfiskation, cept: expropriation, skingringsförbud

a) in so far as such immunity is waived och annat beslagstagande eller inin a particular case by the Council of the gripande vare sig exekutivt, admin-Organization; istrativt, judiciellt eller rättsliga åt-

b) in so far as may be temporarily gärder, förutom necessary in connection with the pre-

a) ifall organisationens råd i

vention or investigation of accidents in- enskilda fall avstår från sådan imvolving motor vehicles belonging to, or munitet, operated on behalf of, the Organization;

b) ifall detta är tillfälligt nödvän-

c) in the event of an attachment of digt vid förebyggande eller undersalary, enforced for a debt of an official sökning av olyckshändelser där of the Organization, provided that such motorfordon som tillhör organisaattachment results from a final and enfor- tionen eller framförs för dess räkceable decision in accordance with the ning är inblandade, rules and regulations in force on the c) i samband med utmätning av territory of enforcement. lön på grund av en tjänstemans skuld, förutsatt att utmätningen grundar sig på ett slutgiltigt och verkställbart beslut i enlighet med de regler och bestämmelser som är i kraft inom exekutionsområdet.

Article 6

Artikel 6

Fiscal and customs arrangements Beskattnings- och tullarrange-

1. Within the scope of its official ac- mang tivities, the Organization, its property and

1. Organisationen, dess egendom income shall be exempt from direct taxes. och inkomst ska i dess officiella

2. When, in the exercise of its official verksamhet vara befriade från activities, the Organization makes pur- direkta skatter. chases of, or uses, goods or services of

2. Då organisationen i sin offisubstantial value, in the price of which ciella verksamhet anskaffar eller taxes, duties or other charges are in- använder exceptionellt dyra förcluded, appropriate measures shall be nödenheter eller tjänster i vilkas taken by the State party to this Protocol pris ingår skatter, tullar eller andra which has levied the taxes, duties or other avgifter, ska den stat som är part i charges to remit or reimburse the amount detta protokoll och som uppbär of such taxes, duties or other charges dessa skatter, tullar eller andra avwhere they are identifiable. gifter, vidta de vederbörliga åtgär-

3. The importation and exportation by derna för att återbetala dessa skator on behalf of the Organization of goods ter, tullar och andra avgifter ifall and materials in the exercise of its official dessa är identifierbara. activities shall be exempt from all import

3. Import och export av varor och and export taxes, duties and other char- förnödenheter som utövas i organges. isationens officiella verksamhet

4. No exemption or reimbursement eller för dess räkning ska befrias shall be granted for duties, taxes or other från samtliga skatter, tullar och charges of any kind which only constitute andra avgifter som förknippas med remuneration for services rendered. import och export.

5. The provisions of paragraphs 2 and 3

4. Befrielse eller återbetalning of this Article are not applicable to the ska inte beviljas avseende de skatpurchase or use of goods or services or ter, tullar eller andra avgifter som the import of goods intended for the per- endast utgör vederlag för de tillsonal use of the officials and of the Di- handahållna tjänsterna. rector-General of the Organization.

5. Bestämmelserna i stycke 2 och

6. Goods and materials belonging to the 3 i denna artikel ska inte tillämpas Organization which have been acquired på anskaffande eller användande or imported in accordance with the pro- av sådana varor eller tjänster eller visions of paragraph 2 or 3 of this Article på import av sådana förnödenheter shall not be sold or donated on the ter- som är avsedda för organisationens ritory of the State which has granted the tjänstemäns eller generaldirekexemption except under the conditions törens privata bruk. laid down by that State.

6. Varor och förnödenheter som tillhör organisationen och som anskaffats eller importerats i enlighet med bestämmelserna i stycke 2 eller 3 i denna artikel får säljas eller doneras inom den stats territorium som beviljat befrielsen endast på de villkor som bestäms av denna stat.

Article 7

Artikel 7

Free disposal of funds Frihet att besluta om använd-

The Organization may freely receive, ning av tillgångar hold and transfer any kind of funds, Organisationen får fritt mottaga, currency and cash; it may dispose of them inneha och överföra alla slags tillfreely for its official activities and hold gångar, valutor och kontanter, och accounts in any currency to the extent den får fritt bestämma över deras required to meet its obligations. användning för sin officiella verksamhet och inneha konton i alla valutor i den omfattning som erfordras för att den ska kunna uppfylla sina förpliktelser.

Article 8

Artikel 8

Official communications Officiell kommunikation

The circulation of publications and ot-Spridandet av de publikationer her information material, received or sent och annat kommunikationsmaby the Organization in whatever form in terial som organisationen mottagit the exercise of its official activities, shall eller sänt i sin officiella verksamnot be restricted in any way. het i vilken form som helst, ska inte begränsas på något sätt.

Article 9

Artikel 9

Privileges and immunities of the States Privilegier och immunitet för representatives representanter för stater

1. The representatives of the States

1. Representanter för de stater parties to this Protocol shall enjoy, in the som är parter i detta protokoll ska exercise of their functions and in the vid utförandet av sina tjänsteuppcourse of journeys to and from the place drag samt under resa till och från of meetings of the Organization, the fol- organisationens sammanträdeslowing privileges and immunities: plats åtnjuta följande privilegier

a) immunity from personal arrest, de- och immunitet: tention and seizure of their personal ef-

a) personlig immunitet mot an-

fects; hållande, häktning och beslagtag-

b) immunity from legal process, even ande av personligt lösöre, after the termination of their mission, in

b) immunitet mot rättsliga åtgär-

respect of acts, including words spoken or der på grund av de åtgärder som de written, done by them in the exercise of har vidtagit i tjänsten, även efter their functions; this immunity shall not det att deras uppdrag upphört, inkapply, however, in the case of a motor lusive muntliga och skriftliga utvehicle offence committed by a rep- talanden; denna immunitet ska resentative of a State party, nor in the case dock inte tillämpas på motorforof damage caused by a motor vehicle be- donsbrott som har begåtts av en relonging to or driven by her or him; presentant för en stat som är part i

c) inviolability of all official docum- detta protokoll eller på olyckshänents in whatever form held; delse som har förorsakats av

d) the right to use codes and to receive motorfordon som tillhör eller framdocuments and correspondence by cour- förs av henne eller honom, ier or sealed luggage;

c) okränkbarhet för alla officiella

e) for them and their spouses, exem- dokument oavsett form, ption from all measures restricting entry

d) rätt att använda koder och att

and aliens’ registration formalities;

mottaga dokument och korrespon-

f) the same facilities concerning cur- dens med kurir eller som förseglat rency and exchange regulations as those resgods, granted to the representatives of foreign

e) befrielse från inreserestrik-

Governments on temporary official mis- tioner och formaliteter avseende sions; registrering av utlänningar för rep-

g) the same customs facilities as re- resentanter och deras makar, gards their personal luggage as those f) samma lättnader avseende valgranted to diplomatic agents. uta- och valutaväxlingsbestämmel-

2. No State party to this Protocol shall ser som tillkommer en utländsk rebe obliged to accord the privileges and geringsrepresentant vid ett tillfälimmunities set out in this Article to its ligt tjänsteuppdrag, own nationals or to persons who, at the

g) samma tullarrangemang bet-

moment of taking up their duties in that räffande personligt bagage som State party, are permanent residents tillkommer diplomatiska representhereof. tanter.

2. Stat som är part i detta protokoll är inte skyldig att bevilja sina egna medborgare eller personer som vid tillträdandet av sitt uppdrag stadigvarande bor i denna stat de privilegier och den immunitet som bestäms i denna artikel.

Article 10 Artikel 10

Privileges and immunities of the Privilegier och immunitet för officials of the Organization organisationens tjänstemän

1. The officials of the Organization

1. Organisationens tjänstemän shall enjoy immunity, even after the ter- ska åtnjuta immunitet mot rättsliga mination of their functions, from legal åtgärder vid utförande av sina uppprocess in respect of acts, including wor- drag och för de åtgärder som de har ds spoken or written done by them in the vidtagit inom gränserna för sitt exercise of their functions and within the uppdrag, även efter det att upplimits of their duties. This immunity shall draget upphört, inklusive muntliga not apply, however, in the case of a motor och skriftliga uttalanden. Denna vehicle offence committed by an official immunitet ska dock inte tillämpas of the Organization nor in the case of på motorfordonsförseelse begått av damage caused by a motor vehicle belon- organisationens tjänsteman eller på ging to or driven by her or him. olyckshändelse som har föror-

2. The officials of the Organization sakats av motorfordon som tillhör shall enjoy the following privileges: eller framförs av honom eller hen-

a) the right to import free of duty their ne. furniture and personal effects at the time

2. Organisationens tjänstemän of taking up their appointment with the ska åtnjuta följande privilegier: Organization in the State concerned and

a) rätt att tullfritt införa sina

the right, on the termination of their func- möbler och andra personliga tilltions in that State, to export free of duty hörigheter när de ska tillträda sin their furniture and personal effects, sub- befattning vid organisationen i ject, in both cases, to the conditions im- ifrågavarande stat samt att tullfritt posed by the laws and regulations of the återutföra dem ur landet när de av-State where the right is exercised; slutar sitt uppdrag i denna stat, i

b) båda fallen under de förutsättnin-

i) Subject to the conditions and fol- gar som bestäms i lagarna och belowing the procedures laid down by the stämmelserna i den stat där rätten Council of the Organization, the officials utövas, and the Director-General of the Organib) zation shall be subject to a tax, for the

i) med iakttagande av de förut-

benefit of the Organization, on salaries sättningar och förfaranden som and emoluments paid by the Organi- bestäms av organisationens råd ska zation. Such salaries and emoluments organisationens tjänstemän och shall be exempt from national income tax. generaldirektör beskattas för de

ii) The States Parties to this Protocol löner och löneförmåner som utshall not be obliged to exempt from in- betalas av organisationen för orcome tax pensions or annuities paid by ganisationens fördel. Dessa löner the Organization to its former officials och löneförmåner ska befrias från and Directors-General in respect of their nationell inkomstskatt. service with the Organization. ii) De stater som är parter i detta

c) for themselves and the family mem- protokoll är inte skyldiga att från bers forming part of their household, the inkomstskatt befria pensioner eller same exemption from immigration res- livräntor som organisationen betrictions and aliens’ registration for- talar till sina före detta tjänstemän malities as are normally granted to officials of international organizations;

d) inviolability of all official docum- och generaldirektörer med anledents, in whatever form held; ning av deras tjänsteförhållande

e) for themselves and the family mem- inom organisationen, bers forming part of their household, the

c) för sin egen del och för de

same repatriation facilities in time of familjemedlemmar som tillhör deinternational crisis as the members of dip- ras hushåll, samma befrielse från lomatic missions; inreserestriktioner och formaliteter

f) in respect of transfers of funds and avseende registrering av utlännincurrency exchange and customs facilities, gar som normalt beviljas tjänstethe privileges generally granted to the män vid internationella organisaofficials of international organizations. tioner,

3. No State party to this Protocol shall

d) okränkbarhet för alla officiella

be obliged to accord the privileges and dokument oavsett form, immunities referred to in paragraphs 2 a),

e) för sin egen del och för de

c), e) and f) of this Article to its own familjemedlemmar som tillhör denationals or to persons who, at the ras hushåll, samma repatrieringsmoment of taking up their duties in that arrangemang som ansluter sig till State party, are permanent residents internationella kriser som medlemthereof. mar av diplomatiska beskickningar har,

f) de privilegier avseende överföring av valuta, valutaväxling och tullarrangemang som vanligtvis tillkommer tjänstemän vid internationella organisationer.

3. Stat som är part i detta protokoll är inte skyldig att bevilja sina egna medborgare eller personer som vid tillträdandet av sitt uppdrag stadigvarande bor i denna stat de privilegier och den immunitet som avses i denna artikel, stycke 2 punkterna a, c, e och f.

Article 11 Artikel 11

Social security Socialskydd

The Organization and the officials em-Organisationen och dess tjänsteployed by the Organization shall be män ska befrias från alla obligaexempt from all compulsory contributi- toriska avgifter för nationella ons to national social security schemes, socialskyddssystem förutsatt att on the understanding that such persons organisationen förser dessa perare provided with equivalent social soner med ett motsvarande socialprotection coverage by the Organization. skydd.

Article 12 Artikel 12

Privileges and immunities of the Direc-Privilegier och immunitet för tor-General generaldirektören

1. In addition to the privileges and im-

1. Förutom de privilegier och munities provided for in Articles 10 and den immunitet som ingår i

11 of this Protocol, the Director-General artiklarna 10 och 11 i detta protoshall enjoy throughout the duration of her koll ska generaldirektören under or his functions the privileges and im- tiden för alla sina uppdrag åtnjuta munities granted by the Vienna Conven- de privilegier och den immunitet tion on Diplomatic Relations of 18 April som enligt Wienkonventionen om 1961 to diplomatic agents of comparable diplomatiska förbindelser av den rank. 18 april 1961 beviljas diplomatiska

2. No State party to this Protocol shall representanter i motsvarande ställbe obliged to accord the privileges and ning. immunities referred to in this Article to its

2. Stat som är part i detta protoown nationals or to persons who, at the koll är inte skyldig att bevilja sina moment of taking up their duties in that egna medborgare eller personer State party, are permanent residents som vid tillträdandet av sitt uppthereof. drag stadigvarande bor i denna stat de privilegier och den immunitet som avses i denna artikel.

Article 13 Artikel 13

Object and limits of the immunities Immunitetens ändamål och

1. The privileges and immunities gränser provided for in Articles 9, 10 and 12 of De privilegier och den immunitet this Protocol are granted solely to ensure som bestäms i artiklarna 9, 10 och the unimpeded functioning of the Organi- 12 i detta protokoll ska beviljas zation and the complete independence of enbart för att säkerställa organithe persons to whom they are accorded. sationens verksamhet samt den They are not granted for the personal fullständiga självständigheten för benefit of the individuals concerned. de personer som åtnjuter privi-

2. Such immunities may be waived: legier och immunitet. De beviljas

a) in the case of the Director-General, inte för att tillgodose ifrågavarande by the Council of the Organization;

personers personliga intressen.

b) in the case of officials, by the Di-

2. Denna immunitet kan avstås:

rector-General or the person acting in his

a) beträffande generaldirektören

stead as provided in Article VI, paragraph av organisationens råd, 1 b), of the Convention;

b) beträffande tjänstemän av

c) in the case of State representatives, generaldirektören eller av den perby the State party concerned; son som enligt artikel VI stycke 1

and there is a duty to do so in any punkt b i konventionen agerar på particular case where they would impede hans eller hennes ställe, the course of justice and can be waived

c) beträffande representanter för

without prejudice to the purpose for en stat av den ifrågavarande stat which they are accorded. som är part i protokollet,

och från dem ska avstås ifall de skulle kunna hindra rättvisans gång och i allt de kan avstås ifrån utan skada för det ändamål för vilket de har beviljats.

Article 14 Artikel 14

Co-operation with the States parties to Samarbete med de stater som är this Protocol parter i detta avtal

The Organization shall co-operate with Organisationen ska samarbeta the competent authorities of the States med vederbörande myndigheter i parties to this Protocol in order to de stater som är parter i detta protofacilitate the proper administration of jus- koll för att underlätta vederbörlig tice, the observance of laws and regu- rättsskipning och efterlevnad av de lations on police, public health, health lagar och bestämmelser som berör and safety at work and on the environ- polisen, folkhälsan, arbetssäkerment, and to prevent any abuse of heten och miljön samt för att förprivileges, immunities and facilities pro- hindra missbruk av de privilegier vided for in this Protocol. och den immunitet och arrangemang som ingår i detta protokoll.

Article 15 Artikel 15

Security and public order Säkerhet och allmän ordning

1. The right of a State party to this Pro-

1. Bestämmelserna i detta prototocol to take precautionary measures in koll ska inte inskränka rätten hos the interest of its security shall not be pre- de stater som är parter i detta protojudiced by any provision in this Protocol. koll att för sin säkerhets skull

2. If a State party to this Protocol con- genomföra försiktighetsåtgärder. siders it necessary to take measures for its

2. Skulle någon stat som är part i security or for the maintenance of public detta protokoll anse det vara nödorder, it shall, except where this is not vändigt att genomföra åtgärder för practicable, approach the Organization as sin säkerhets skull eller för upprättrapidly as circumstances allow in order to hållande av allmän säkerhet, ska determine, by mutual agreement, the den, förutom om det är omöjligt, measures necessary to protect the in- kontakta organisationen så fort terests of the Organization. som omständigheterna medger för

3. The Organization shall co-operate att genom ett inbördes avtal besluta with the Government of such State party om de erforderliga åtgärderna för to this Protocol to avoid any prejudice to att skydda organisationens förthe security or public order of such State delar. party to this Protocol resulting from its

3. Organisationen ska samarbeta

activities. med regeringen i den ifrågavarande stat som är part i detta protokoll för att undvika att störa statens säkerhet eller allmänna ordning med sin verksamhet.

Article 16 Artikel 16

Disputes of a private nature Tvister av privat natur

1. The Organization shall make pro-

1. Organisationen ska ordna vision for appropriate modes of settle- lämpliga medel för att lösa: ment of:

a) tvister som uppkommer till

a) disputes arising from contracts to följd av sådana avtal, i vilka orgawhich the Organization is a party; nisationen är part,

the Organization shall include, in all organisationen ska i alla andra written contracts into which it enters, skriftliga avtal som den ingår other than those referred to in paragraph förutom de avtal som avses i punkt 1 d) of this Article, an arbitration clause d stycke 1 i denna artikel inkludera under which any disputes arising out of en skiljedomsklausul enligt vilken the interpretation or execution of the tvister med anledning av tolknincontract shall, at the request of either gen eller genomförandet av avtalet party, be submitted to arbitration or, if so ska på begäran av endera parten agreed by the parties, to another approp- överlämnas för lösning genom riate mode of settlement; skiljeförfarande, eller om parterna

b) disputes arising out of damages cau- så avtalar, genom annat vederbörsed by the Organization or involving any ligt lösningsförfarande, other non-contractual liability of the Or-

b) tvister som föranleds av ska-

ganization; dor som är förorsakade av organi-

c) disputes involving an official of the sationen eller som förknippas med Organization who enjoys immunity from något annat utomobligatoriskt anslegal process, if such immunity has not var av organisationen, been waived in accordance with the pro-

c) tvister som berör organisatio-

visions of Article 5 of this Protocol; nens tjänsteman som åtnjuter im-

d) disputes arising between the Organi- munitet från rättsliga åtgärder såzation and its officials; vida denna immunitet inte har av-

the Organization shall submit all dis- ståtts ifrån i enlighet med bestämputes arising from the application and melserna i artikel 5 i detta protointerpretation of contracts concluded with koll, officials of the Organization on the basis

d) tvister mellan organisationen

of the Staff Rules and Regulations of the och dess tjänstemän, Organization to the jurisdiction of the organisationen ska överlämna al-International Labour Organization Ad- la tvister som beror på tillämpninministrative Tribunal (ILOAT) or to any gen och tolkningen av de avtal som other appropriate international adminis- upprättats på basis av reglerna och trative tribunal to the jurisdiction of bestämmelserna som avser organiwhich the Organization is submitted fol- sationens personal och som ingåtts lowing a decision by the Council. med organisationens tjänstemän

2. For disputes for which no particular för bedömning vid Internationella mode of settlement is specified in para- arbetsorganisationens förvaltninggraph 1 of this Article, the Organization sdomstol eller vid någon annan may resort to any mode of settlement it vederbörlig internationell förvaltdeems appropriate, in particular to arbit- ningsdomstol till vars jurisdiktion ration or to referral to a national tribunal. organisationen hör med anledning

3. Any mode of settlement selected av rådets beslut. under this Article shall be based on the

2. Vad gäller sådana tvister för principles of due process of law, with a vilka det inte bestäms något speciview to the timely, fair, impartial and fikt lösningssätt i stycke 1 i denna binding settlement of the dispute. artikel, kan organisationen använda sig av vilket som helst lösningssätt som den anser vara lämpligt, speciellt skiljeförfarande eller överlämnande för beslut av nationell domstol.

3. Det lösningssätt som valts enligt denna artikel ska basera sig på

Article 17 Artikel 17

Disputes between States parties to this Tvister mellan de stater som är Protocol parter i detta protokoll

1. Any difference of opinion concer-

1. En tvist om tillämpningen elning the application or interpretation of ler tolkningen av detta protokoll this Protocol which is not settled som inte löses försonligt mellan amicably between the parties may be sub- parterna kan av vardera parten hänmitted by either party to an international skjutas till en internationell skilje-Arbitration Tribunal, in accordance with domstol i enlighet med artikel 19 i Article 19 of this Protocol. detta protokoll.

2. If a State party to this Protocol in-

2. Om en stat som är part i detta tends to submit a dispute to arbitration, it protokoll önskar få tvisten avgjord shall notify the Director-General, who genom skiljeförfarande, ska den shall immediately inform each State party underrätta generaldirektören om to this Protocol of such notification. detta och han eller hon ska omedelbart tillkännage meddelandet för alla stater som är parter i detta protokoll.

Article 18 Artikel 18

Disputes between States parties to this Tvister mellan de stater som är Protocol and the Organization parter i detta protokoll och organi-

1. Any difference of opinion between sationen one or more States parties to this Protocol

1. En tvist mellan en eller flera and the Organization concerning the app- stater som är parter i detta protolication or interpretation of this Protocol koll och organisationen som gäller which is not settled amicably between the tillämpningen eller tolkningen av parties (one or more State(s) party(ies) to detta protokoll och som inte löses this Protocol constituting one party to the försonligt mellan parterna (med en dispute and the Organization constituting eller flera stater som är parter i detthe other party) may be submitted by eit- ta protokoll som den ena parten her party to an international Arbitration och organisationen som den andra Tribunal, in accordance with Article 19 of parten) kan vardera parten hänthis Protocol. skjuta till en internationell skilje-

2. The Director-General shall immedia- domstol i enlighet med artikel 19 i tely inform the other States parties to this detta protokoll. Protocol of the notification given by the

2. Generaldirektören ska ome-

Party applying for arbitration. delbart tillkännage meddelande av den part som söker skiljeförfarande för de andra parterna i detta protokoll.

Article 19 Artikel 19

International Arbitration Tribunal Internationell skiljedomstol principerna om en rättvis rättegång för att tvisten löses rättidigt, rättvist, opartiskt och bindande.

1. The international Arbitration Tri-

1. På den internationella skiljebunal referred to in Articles 17 and 18 of domstolen (”domstolen”) som avthis Protocol (“the Tribunal”) shall be go- ses i artiklarna 17 och 18 i detta verned by the provisions of this Article. protokoll ska bestämmelserna i

2. Each party to the dispute shall ap- denna artikel tillämpas. point one member of the Tribunal. The

2. Båda tvisteparterna ska utse en members thus appointed shall jointly medlem i domstolen. De två medchoose a third member, who shall be the lemmar som utsetts på detta sätt Chairman of the Tribunal. In the event of ska tillsammans utse en tredje disagreement between the members of medlem, som ska vara ordförande the Tribunal on the choice of Chairman, för domstolen. Om medlemmarna i the latter shall be appointed by the domstolen är oeniga om utseendet President of the International Court of av ordföranden, ska presidenten för Justice at the request of the members of Internationella domstolen utse ordthe Tribunal. föranden på begäran av en medlem

3. If one of the parties to the dispute av skiljedomstolen. fails to appoint a member of the Tribunal

3. Om endera av de tvistande and has not taken steps to do so within parterna inte utser en medlem för two months following a request by the domstolen och inte har vidtagit other party, the other party may request några åtgärder för utseendet av the President of the International Court of medlemmen inom två månader Justice to make the appointment. från den andra partens begäran, får

4. The Tribunal shall determine its own den andra parten begära av presiprocedure. denten för Internationella dom-

5. There shall be no right of appeal stolen att utse medlemmen. against the award of the Tribunal, which

4. Domstolen ska själv besluta shall be final and binding on the parties. om sin arbetsordning. In the event of a dispute concerning the

5. Ändring i domstolens beslut import or scope of the award, it shall be får inte sökas, utan det är slutgiltigt incumbent upon the Tribunal to give an och bindande för parterna. Om interpretation at the request of either tvisten gäller innehållet i eller tilparty. lämpningsområdet för beslutet, ska domstolen utfärda en tolkning av ärendet på begäran av någondera parten.

Article 20 Artikel 20

Implementation of the Protocol Verkställighet av protokollet

The Organization may, if the Council Om organisationens råd så beof the Organization so decides, conclude slutar får organisationen ingå andra additional Agreements with one or more avtal med en eller flera av de stater States parties to this Protocol in order to som är parter i detta protokoll för implement the provisions of this Proto- att genomföra bestämmelserna i col. detta protokoll.

Article 21 Artikel 21

Amendment Procedure Ändring av protokollet

1. Amendments to this Protocol may be

1. Varje stat som är part i detta proposed by any State party to the Con- protokoll får föreslå ändringar i vention and shall be communicated by detta protokoll, och organisatiothe Director-General of the Organization nens generaldirektör ska ge dem to the other States parties to this Protocol. för kännedom till de andra stater

2. The Director-General shall convene som är parter i detta protokoll. a meeting of the States parties to this

2. Generaldirektören ska sam-Protocol. If the meeting adopts, by a two- mankalla ett möte av de stater som thirds majority of the States parties är parter i detta protokoll. Om present and voting, the proposed text of mötet godkänner en föreslagen the amendment, it shall be forwarded by textändring med två tredjedels the Director-General to States parties to majoritet av de närvarande och rösthis Protocol for acceptance in accor- tande staterna, ska generaldirekdance with their respective constitutional tören delge denna till alla stater requirements. som är parter i detta protokoll för

3. Any such amendment shall come godkännande i enlighet med krainto force on the thirtieth day after all Sta- ven enligt deras grundlagar. tes parties to this Protocol have notified

3. En sådan ändring ska träda i the Director-General of their ratification, kraft trettio dagar efter det att alla acceptance or approval thereof. stater som är parter i detta protokoll har underrättat generaldirektören om ratificering eller godkännande av ändringen.

Article 22 Artikel 22

Particular Agreements Särskilda avtal

1. The provisions of this Protocol shall

1. Bestämmelserna i detta protonot limit or prejudice the provisions of koll ska varken begränsa eller förother international agreements concluded hindra tillämpningen av bestämbetween the Organization and a State melserna i sådana internationella Party to this Protocol by reason of the fördrag som organisationen och en location in the territory of that State party stat som är part i detta protokoll har of its headquarters, regional offices, ingått på den grunden att organisalaboratories or other installations. In case tionens högkvarter, regionala of conflict between the provisions of this byråer, laboratorier eller andra in-Protocol and those of such an inter- rättningar befinner sig inom ifråganational agreement, the provisions of that varande stats territorium. Om beinternational agreement shall prevail. stämmelserna i detta protokoll och

2. Nothing in this Protocol shall pre- i ett sådant internationellt fördrag clude States parties to this Protocol from står i strid med varandra, ska beconcluding other international agree- stämmelserna i det ifrågavarande ments with the Organization confirming, internationella fördraget tillämpas. supplementing, extending or amplifying

2. Inget i detta protokoll ska för-

the provisions of this Protocol. hindra de stater som är parter i detta protokoll från att ingå andra internationella fördrag med organisationen, genom vilka bestämmelserna i detta protokoll kompletteras, utvidgas eller effektiviseras.

Article 23 Artikel 23

Signature, ratification and accession Undertecknande, ratificering

1. This Protocol shall be open for och anslutning signature from December 19, 2003 until

1. Detta protokoll ska stå öppet December 19, 2004 by the States parties för undertecknande från den 19 deto the Convention and by the States which cember 2003 till den 19 december have concluded a Co-operation or an As- 2004 för alla stater som är parter i sociation Agreement with the Organi- konventionen samt för stater som zation. har ingått ett samarbets- eller asso-

2. This Protocol shall be subject to cieringsavtal med organisationen. ratification, acceptance or approval by

2. De undertecknande staterna signatory States. The instruments of ska ratificera eller godkänna detta ratification, acceptance or approval shall protokoll. Instrumenten avseende be deposited with the Director-General of ratificering eller godkännande ska the United Nations Educational, Scienti- deponeras hos generaldirektören fic and Cultural Organization (UNES- för Förenta Nationernas organisat-CO).

ion för utbildning, vetenskap och

3. This Protocol shall remain open for kultur (Unesco). accession by the States parties to the Con-

3. Detta protokoll ska stå öppet vention and by the States which have con- för anslutning för de stater som är cluded a Co-operation or an Association parter i konventionen samt de Agreement with the Organization. The stater som har ingått ett samarbets- instruments of accession shall be eller associeringsavtal med organideposited with the Director-General of sationen. Anslutningsinstrumenten UNESCO. ska deponeras hos Unescos generaldirektör.

Article 24 Artikel 24

Entry into force Ikraftträdande

1. This Protocol shall enter into force

1. Detta protokoll träder i kraft thirty days after the date on which the den trettionde dagen efter den dag twelfth instrument of ratification, accep- då det tolfte instrumentet avseende tance, approval or accession by a State ratificering, godkännande eller anparty to the Convention is deposited. slutning av en stat som är part i

2. For each State ratifying, accepting, konventionen deponeras hos approving or acceding to this Protocol generalsekreteraren. after its entry into force, this Protocol

2. För varje sådan stat, som ratshall enter into force on the thirtieth day ificerar eller godkänner detta profollowing the deposit with the Director- tokoll efter dess ikraftträdande, trä-General of UNESCO of its instrument of der protokollet i kraft den trettioratification, acceptance, approval or ac- nde dagen efter den dagen då deras cession. instrument avseende ratificering, godkännande eller anslutning deponerats hos Unescos generaldirektör.

Article 25 Artikel 25

Notification Meddelande

The Director-General of UNESCO Unescos generaldirektör ska shall notify all signatory and acceding meddela alla de stater som under-States of this Protocol and the Director- tecknat detta protokoll och anslutit General of the Organization of the sig till det om deponeringen av alla deposit of each instrument of ratification, instrument avseende ratificering, acceptance, approval or accession, of the godkännande eller anslutning, om entry into force of this Protocol, as well ikraftträdandet av detta protokoll as of any notification of its denunciation. samt om alla meddelanden avseen-

de uppsägningar från det.

Article 26 Artikel 26

Registration Registrering

The Director-General of the United Generaldirektören av Förenta Nations Educational, Scientific and Cul- Nationernas organisation för uttural Organization (UNESCO) shall, up- bildning, vetenskap och kultur on the entry into force of this Protocol, re- (Unesco) ska registrera detta protogister it with the Secretariat of the United koll vid dess ikraftträdande hos Nations in accordance with Article 102 of Förenta Nationernas sekretariat i the Charter of the United Nations. enlighet med artikel 102 i Förenta Nationernas grundstadga.

Article 27 Artikel 27

Denunciation Uppsägning

Any State party to this Protocol may, at Varje stat som är part i detta any time, by written notification ad- protokoll får när som helst säga dressed to the Director-General of upp detta protokoll genom ett UNESCO, denounce this Protocol. The skriftligt meddelande till Unescos denunciation shall take effect on the date generaldirektör. Uppsägningen ska one year after the date of receipt of such träda i kraft ett år efter den dag då notification, unless the notification spe- meddelandet har mottagits, såvida cifies a later date. inte ett senare datum anges i meddelandet.

IN WITNESS WHEREOF, the TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV undersigned representatives, having been har undertecknade, därtill vederduly authorized thereto by their respec- börligen bemyndigade, undertive Governments, have signed this Pro- tecknat detta protokoll. tocol. Upprättat i Genève den 18 mars Done at Geneva, on March 18, 2004 in 2004 i ett exemplar på engelska the English and French languages, both och franska, vilka båda texter har texts being equally authoritative and samma giltighet och ska deponeras deposited in the archives of the United i arkiv hos Förenta Nationernas Nations Educational, Scientific and organisation för utbildning, vetens-Cultural Organization (UNESCO), the kap och kultur. Unescos general-Director-General of which shall transmit direktör ska sända varje undera certified copy to all signatory and ac- tecknande och anslutande medlem ceding States. en bestyrkt kopia av protokollet.

Reservation

Reservation av Konungariket Sverige med avseende på privilegier och immunitet för organisationens tjänstemän och generaldirektör

Oaktat artikel 10.2 b) i) ska löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige vara befriade från nationell inkomstskatt som ska betalas i Sverige endast i den utsträckning som svensk skattelagstiftning medger det.

Reservation of the Government of the Kingdom of Sweden with regard to privileges and immunities of the officials and the Director-General of the Organization

Notwithstanding Article 10.2 b) i) salaries and emoluments paid by the Organization to Swedish citizens or residents shall only be exempt from national income tax payable in Sweden to the extent that Swedish tax law provides for it.

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 december 2019

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Hallengren, Hultqvist, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko

Föredragande: statsrådet Ernkrans

Regeringen beslutar proposition 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning