Prop. 2019/20:5

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Protokollet innebär att pension och annan liknande ersättning avseende tidigare enskild anställning även får beskattas i den stat från vilken den betalas ut (källstaten). I dessa fall är det källstaten som ska undanröja dubbelbeskattning genom avräkning. Om pensionen beskattas i den stat där personen som tar emot pensionen är bosatt, får dock beskattning i källstaten ske tidigast fr.o.m. den 1 januari 2023.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I avtalets ingress förtydligas att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för ickebeskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. Vidare införs bestämmelser som innebär att en avtalsslutande stat kan neka avtalsförmåner i de fall där det huvudsakliga syftet med en transaktion eller ett arrangemang var just att få förmånen.

I övrigt uppdateras avtalets bestämmelser om fast driftställe, kapitalvinst, styrelsearvode och utbyte av upplysningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 16 maj 2019 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Härigenom föreskrivs att 1 § och bilagan till lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002, i den lydelse som detta har genom det protokoll om ändring som undertecknades den 16 maj 2019, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.

3. När det gäller sådana inkomster som avses i artikel 18 punkt 2 i avtalet och som är föremål för beskattning i den stat där den person som uppbär inkomsten har hemvist enligt artikel 4 i avtalet, tillämpas lagen första gången i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2023 eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Convention between the Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treatyshopping, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

The Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

har kommit överens om följande:2

have agreed as follows:

KAPITEL I

CHAPTER I

AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

SCOPE OF THE CONVENTION

Artikel 1

Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas Persons covered

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

1 Ändringen innebär bl.a. att den svenska texten anges i vänsterspalten och den engelska texten i högerspalten. 2 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

Artikel 2

Article 2

Skatter som omfattas av avtalet Taxes covered

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska eller administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters räkning oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som tas ut på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property as well as taxes on capital appreciation.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a)3 i Portugal:

a) in the case of Portugal:

1. skatten på fysiska personers inkomst (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS),

(i) The personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS);

2. skatten på bolags inkomster (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC),

(ii) The corporate income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC);

3. tilläggsskatten på skatten på bolags inkomster (derramas),

(iii) The surtaxes on corporate income tax (derramas);

(i det följande benämnda ”portugisisk skatt”);

(hereinafter referred to as ”Portuguese tax”);

b) i Sverige:

b) in the case of Sweden:

1. den statliga inkomstskatten, (i) The National income tax (den statliga inkomstskatten),

2. kupongskatten, (ii) The withholding tax on dividends (kupongskatten),

3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

(iii) The income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta),

4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

(iv) The income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.),

3 Artikel 2 punkt 3 a) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

5. den kommunala inkomstskatten,

(v) The municipal income tax (den kommunala inkomstskatten),

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

KAPITEL II CHAPTER II

DEFINITIONER DEFINITIONS

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner General definitions

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) ”Portugal” avser Portugisiska Republikens territorium på den Europeiska kontinenten, Azorernas och Madeiras arkipelager, respektive territorialvatten och varje annan zon över vilken Portugisiska Republiken i överensstämmelse med portugisisk lag och folkrättens regler äger utöva suveräna rättigheter eller jurisdiktion i syfte att utforska och utnyttja, bevara och förvalta naturtillgångarna, såväl levande som döda, i vattnet ovanför havsbottnen, på havsbottnen eller i dess underlag;

a) the term ”Portugal” means the territory of the Portuguese Republic situated in the European Continent, the Archipelagoes of Azores and Madeira, the respective territorial sea and any other zone in which, according to Portuguese and International Law, the Portuguese Republic has sovereign rights or jurisdiction for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or nonliving, of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil;

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which

över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” avser Portugal eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”de avtalsslutande staterna” avser Portugal och Sverige;

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Portugal or Sweden, as the context requires; the term ”the Contracting States” means Portugal and Sweden;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

g) the term ”international traffic” means any transport by ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) ”medborgare” avser:

h) the term ”national” means:

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

(1) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

2) juridisk person, association eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

(2) any legal person, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

i) ”behörig myndighet” avser:

i) the term ”competent authority” means:

1)4 i Portugal: finansministern, generaldirektören för skatte- och tullmyndigheten eller deras befullmäktigade ombud,

(1) In the case of Portugal: the Minister of Finance, the Director General of the Tax and Customs Authority or their authorised representative;

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud

(2) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized

4 Artikel 3 punkt 1 i) 1) har fått denna lydelse genom protokollet den 16 maj 2019.

eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna stat.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Artikel 4

Article 4

Hemvist Resident

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska eller administrativa underavdelningar och lokala myndigheter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Uttrycket inbegriper emellertid dessutom svenskt handelsbolag, dock endast i den utsträckning handelsbolagets inkomst är skattepliktig i Sverige på samma sätt som inkomst som förvärvas av en person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller hos dess delägare.

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State, any governmental body or agency, political or administrative subdivision or local authority thereof. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. However, this term applies also in the case of a Swedish partnership, but only to the extent that the income derived by such partnership is subject to tax in Sweden as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Artikel 5

5

Article 5

Fast driftställe Permanent establishment

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

2. The term “permanent establishment” includes especially:

a) plats för företagsledning,

a) a place of management;

b) filial,

b) a branch;

c) kontor,

c) an office;

d) fabrik,

d) a factory;

e) verkstad, och

e) a workshop; and

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or

5 Artikel 5 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

inhämtande av upplysningar för företaget,

merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i a) till e) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Punkt 4 tillämpas inte på en stadigvarande plats för affärsverksamhet som används eller innehas av ett företag, om samma företag eller ett närstående företag bedriver affärsverksamhet på samma plats eller på annan plats i samma avtalsslutande stat och

5. Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

a) denna plats eller annan plats utgör fast driftställe för företaget eller det närstående företaget enligt bestämmelserna i denna artikel, eller

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

b) den samlade verksamhet som bedrivs genom en kombination av verksamheter av dessa två företag på samma plats, eller av samma företag eller närstående företag på de två platserna, inte är av förberedande eller biträdande art,

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

förutsatt att den affärsverksamhet som bedrivs av de två företagen på samma plats, eller av samma företag eller närstående företag på de två platserna, utgör kompletterande funktioner som är en del av en sammanhängande affärsverksamhet.

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

6. Om en person är verksam i en avtalsslutande stat för ett företags räkning och därvid regelmässigt

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but

ingår avtal eller regelmässigt har den huvudsakliga funktion som leder till att sådana avtal ingås som rutinmässigt ingås av företaget utan materiella förändringar, och dessa avtal ingås

subject to the provisions of paragraph 7, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

a) i företagets namn, eller

a) in the name of the enterprise, or

b) för överföring av ägande av egendom eller beviljande av rätten att nyttja egendom som innehas av företaget eller som företaget har rätt att nyttja, eller

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or

c) för tillhandahållandet av tjänster från företaget,

c) for the provision of services by that enterprise,

ska företaget – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2, men med beaktande av bestämmelserna i punkt 7 – anses ha fast driftställe i denna stat i fråga om den verksamhet som personen bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den skulle utövas från en stadigvarande plats för affärsverksamhet (med undantag för sådan stadigvarande plats för affärsverksamhet som avses i punkt 5) – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 5 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

7. Ett företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

9. Vi tillämpningen av denna artikel ska ett företag anses närstående till ett företag om, med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, det ena kontrollerar det andra eller båda företagen kontrolleras av samma personer eller företag. Ett företag anses under alla omständigheter vara närstående till ett företag om det ena direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av ägarandelarna i det andra (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets andelar eller aktiekapital) eller om en person eller ett annat företag direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av ägarandelarna (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets andelar eller aktiekapital) i båda företagen.

9. For the purposes of this Article, an enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, an enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if a person or another enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the two enterprises.

KAPITEL III CHAPTER III

BESKATTNING AV INKOMST TAXATION OF INCOME

Artikel 6

Article 6

Inkomst av fast egendom Income from immovable property

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other

avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Contracting State may be taxed in that other State.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas också på inkomst av lös egendom eller från inkomst av tillhandahållandet av tjänster som har samband med brukandet eller rätten att bruka fast egendom som, enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken den fasta egendomen är belägen, innefattas i inkomst av fast egendom.

The provisions of paragraph 1 shall also apply to income from movable property or income derived from services connected with the use or the right to use immovable property which, under the taxation law of the Contracting State in which the property in question is situated, is assimilated to income from immovable property.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Artikel 7

Article 7

Inkomst av rörelse Business profits

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst får avdrag göras för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that

permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Ingår i inkomst av rörelseinkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Sjöfart och luftfart Shipping and air transport

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Artikel 9

Article 9

Företag med intressegemenskap Associated enterprises

1. I fall då

1. Where:

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där om denna andra stat finner justeringen berättigad. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Artikel 10 Article 10

Utdelning Dividends

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

Bestämmelserna i föregående mening skall inte tillämpas på utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten på vilka bestämmelserna i Direktivet om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (2011/96/EU) i den lydelse det framdeles kan få genom att ändras, är tillämpliga.6

The provisions of the previous sentence shall not apply with respect to dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a company which is a resident of the other Contracting State with respect to which the provisions of the Directive on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (2011/96/EU) as it may be changed from time to time, are applicable.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, ”jouissance” shares or ”jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

6 Artikel 10 punkt 2 andra stycket har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

Uttrycket ”utdelning” i denna artikel innefattar också vinst som betalas genom ett arrangemang med andel i vinst (associação em participação).

The term ”dividends” as used in this Article also comprises profits paid under an arrangement for participation in profits (associação em participação).

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Artikel 11 Article 11

Ränta

Interest

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Ränta som anges i punkt 1 beskattas, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist om någon av följande förutsättningar är uppfylld;

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest, mentioned in paragraph 1, shall be taxable only in the Contracting State where the beneficial owner of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled;

a) den som betalar eller tar emot räntan är en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ, politiska eller administrativa underavdelning eller lokala myndighet eller centralbanken i en avtalsslutande stat,

(a) the payer or the recipient of the interest is the Contracting State itself, a statutory body, a political or administrative subdivision or a local authority thereof or the Central Bank of a Contracting State;

b)7 räntan betalas på grund av ett lån som beviljats av Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Companhia de Seguro de Créditos (COSEC), eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export eller utveckling,

(b) The interest is paid in respect of a loan granted by Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Companhia de Seguro de Créditos (COSEC) or any other institution of a public character with the objective to promote exports or development;

7 Artikel 11 punkt 3 b) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

c) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund International AB, Exportkreditnämnden, eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export eller utveckling,

(c) the interest is paid in respect of a loan granted by The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), The Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund International AB, The Swedish Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or any other institution of a public character with the objective to promote exports or development;

d) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av en annan finansiell institution som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffar överenskommelse om.

(d) the interest is paid in respect of a loan granted by any other financial institution which may be agreed upon between the competent authorities of the Contracting States.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures, liksom varje annan inkomst som innefattas i inkomst av utlånade pengar enligt skattelagstiftningen i den stat varifrån inkomsten härrör. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning,

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from

samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 12 Article 12

Royalty Royalties

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

Uttrycket ”royalty” innefattar också betalningar som utgör ersättning för tekniskt bistånd i samband med nyttjandet av eller i samband med rätten att nyttja sådan upphovsrätt, sådana alster eller upplysningar som anges i denna punkt.

The term ”royalties” also includes payments in consideration for technical assistance in connection with the use of, or the right to use, any copyright, goods or information as referred to under this paragraph.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om, emellertid, den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay these royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain

beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 13 Article 13

Realisationsvinst Capital gains

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4.8 Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a

8 Artikel 13 punkt 4 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

rättigheter, såsom andelar i ett handelsbolag eller en trust, får beskattas i den andra avtalsslutande staten om mer än 50 procent av andelarnas eller rättigheternas värde vid någon tidpunkt under de 365 dagar som närmast föregick överlåtelsen direkt eller indirekt utgjordes av fast egendom – såsom definierad i artikel 6 – belägen i denna andra stat (med undantag för sådan fast egendom, eller del därav, som överlåtits under tiden mellan nämnda tidpunkt och tidpunkten då andelarna eller rättigheterna överläts, såvida andelarnas eller rättigheternas värde vid tidpunkten för överlåtelsen inte till någon del direkt eller indirekt kan hänföras till denna fasta egendom eller del därav som överlåtits).

partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State (except immovable property, or part thereof, that was alienated between that time and the time of the alienation of the shares or comparable interests, as long as no part of the value of these shares or comparable interests is derived directly or indirectly from that immovable property, or the part thereof that was alienated, at the time of that subsequent alienation).

5.9 Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2, 3 eller 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

6.10 Vinst som fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten, förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter och på grund av överlåtelse av varje slag av värdepapper som i den förstnämnda staten vid beskattningen behandlas på samma sätt som vinst vid överlåtelse av sådana andelar och andra rättigheter, får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den förstnämnda staten, men endast om

6. Notwithstanding paragraph 5, gains derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, from the alienation of shares or other corporate rights and gains from the alienation of any other securities which are subjected in the first-mentioned State to the same taxation treatment as gains from the alienation of such shares or other rights, may be taxed in the first-mentioned State, but only if:

a) den fysiska personen har haft hemvist i den förstnämnda staten

a) the individual has been a resident of the first-mentioned

9 Artikel 13 punkt 5 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019. 10 Artikel 13 punkt 6 har tillkommit och fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019. Den innehåller vissa bestämmelser som tidigare reglerades i punkt 4.

vid något tillfälle under en femårsperiod omedelbart före överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller värdepapperna; och

State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the shares, rights or securities; and

b) den fysiska personen var ägare till ovan nämnda andelar, rättigheter eller värdepapper när han hade hemvist i den förstnämnda staten.

b) the individual was the owner of the above-mentioned shares, rights or securities while he was a resident of the first-mentioned State.

Artikel 14 Article 14

Självständig yrkesutövning Independent personal services

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten om

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may be taxed in the other Contracting State:

a) han i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. I sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra avtalsslutande stat; eller

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in such case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

b) han vistas i denna andra avtalsslutande stat under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till den verksamhet som utövats i denna andra avtalsslutande stat beskattas i denna andra stat.

b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months; in such case, only so much of the income as is attributable to services performed in that other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15 Article 15

Enskild tjänst Dependent personal services

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State.

Artikel 16

11

Article 16

Styrelsearvode Directors’ fees

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse, kontrollorgan eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 17 Article 17

Artister och sportutövare Artistes and athletes

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

11 Artikel 16 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

Artikel 18 Article 18

Pension Pensions

1.12 Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2.13 Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får pension och liknande ersättning med anledning av tidigare anställning, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda staten. Sådan pension och liknande ersättning ska anses härröra från en avtalsslutande stat om premier eller betalningar avseende sådan inkomst får dras av vid beskattningen i den staten.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the firstmentioned State. Such pensions and other similar remuneration shall be deemed to arise in a Contracting State insofar as the contributions or payments associated with such item of income qualify for relief from tax in that State.

Artikel 19 Article 19

Offentlig tjänst Government service

1. a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are

12 Denna bestämmelse numrerades som punkt 1 i artikel 18 genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019. Bestämmelsen utgjorde tidigare artikel 18. 13 Artikel 18 punkt 2 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

och personen i fråga har hemvist i denna stat och

rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

1) är medborgare i denna stat, eller

(1) is a national of that State; or

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

(2) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 18 tillämpas på lön och annan liknande ersättning och på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Artikel 20 Article 20

Studerande Students

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Artikel 21 Article 21

Annan inkomst Other income

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda staten.

4. Notwithstanding any other provisions of this Convention, disbursements under the Social Security legislation arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the firstmentioned State.

KAPITEL IV CHAPTER IV

METODER FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Artikel 22 Article 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

Elimination of double taxation

1.14 Med beaktande av bestämmelserna i portugisisk lagstiftning beträffande undanröjande av internationell dubbelbeskattning (som inte påverkar den allmänna principen som här anges), ska beträffande Portugal dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

1. Subject to the provisions of Portuguese law regarding the elimination of international double taxation (which shall not affect the general principle hereof), double taxation shall be eliminated in the case Portugal as follows:

a) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige (förutom i den omfattning som dessa bestämmelser medger beskattning i Sverige endast på grund av att inkomsten är förvärvad av en person med hemvist i Sverige), ska Portugal från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.

a) Where a resident of Portugal derives income which may be taxed in Sweden in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by Sweden solely because the income is also income derived by a resident of Sweden), Portugal shall allow, as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden;

b) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Portugal, får Portugal vid fastställandet av skatteuttaget för återstående inkomst för sådan person beakta den inkomst som undantagits från beskattning.

b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Portugal is exempt from tax in Portugal, Portugal may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

14 Artikel 22 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt portugisisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Portugal, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den portugisiska skatt som erlagts på inkomsten.

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Portugal and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Portugal, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Portuguese tax paid in respect of such income.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Portugal, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Portugal.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Portugal, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Portugal.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Portugal till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Portugal to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

3.15 Om person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar pension eller liknande ersättning som enligt artikel 18 punkt 2 får beskattas i den andra avtalsslutande staten, ska denna andra stat – utan hinder av punkterna 1 och 2 i denna artikel – från skatten på denna

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, where a resident of a Contracting State receives pensions or other similar remuneration which, in accordance with paragraph 2 of Article 18, may be taxed in the other Contracting State, that other State shall allow as a deduction

15 Artikel 22 punkt 3 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

persons inkomst i denna stat, avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i den förstnämnda staten. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten i denna andra stat, beräknad utan sådan avräkning, som är hänförlig till sådan pension eller liknande ersättning.

from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax on the pension or other similar remuneration paid in the first-mentioned State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in that other State, as computed before the deduction is given, which is attributable to such pensions or other similar remuneration.

KAPITELV

CHAPTER V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SPECIAL PROVISIONS

Artikel 23 Article 23

Förbud mot diskriminering Non-discrimination

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on

skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the firstmentioned State.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Artikel 24 Article 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Mutual agreement procedure

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist, eller om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

2.16 The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall

3. The competent authorities of the Contracting States shall en-

16 Artikel 24 punkt 2 i den engelska språkversionen av avtalet har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

deavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Artikel 25

17

Article 25

Utbyte av upplysningar Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in

17 Artikel 25 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professsional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the

i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Artikel 26 Article 26

Handräckning vid indrivning Assistance in recovery

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att i enlighet med bestämmelser och regler i respektive stats lagar och förordningar bistå med ömsesidig handräckning och stöd vid indrivning av de skatter på vilka detta avtal tillämpas när dessa belopp förfallit till betalning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat som begär handräckningen.

1. The Contracting States agree to provide mutual assistance and support for recovering, in accordance with the respective provisions and rules of their legislation or regulations, the taxes covered by this Convention, when these amounts are definitely due under the laws and regulations of the Contracting States seeking the assistance for such recovery.

2. Efter framställning av den ansökande staten skall den anmodade staten vidta åtgärder för att säkerställa indrivning av skatt, även om skattefordran har överklagats eller om ingen verkställighetstitel ännu föreligger såvida det är tillåtet enligt lag och administrativ praxis i den anmodade staten.

2. At the request of the applicant State, the requested State shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or is not yet the subject of an instrument permitting enforcement, insofar as such is permitted by the laws and administrative practice of the requested State.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall överlägga om sättet att genomföra tillämpningen av denna artikel i det

3. The competent authorities of the Contracting States shall consult each other to decide the mode of application of this Article in case they consider the rendering of

fall de anser att bistånd med handräckning vid indrivning av skatter är genomförbar.

assistance in recovery of taxes feasible.

Artikel 27 Article 27

Begränsning av förmåner Limitations of benefits

1.18 Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall, om

1. Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

1) från bank-, sjöfarts-, finans-, försäkringsverksamhet, eller

(i) from activities of banking, shipping, financing or insurance or

2) genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater; och

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b) sådan inkomst beskattas – i andra fall än då tillämpning sker av den metod för undvikande av dubbelbeskattning som normalt tillämpas av denna stat – med en skattesats som är påtagligt lägre enligt den statens lagstiftning än den som tillämpas antingen på inkomst från liknande verksamhet som bedrivits inom denna stat eller på inkomst från huvudkontor, coordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

b) except for the application of the method of elimination of double taxation normally applied by that State, such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

bestämmelserna i detta avtal som medför undantag från eller begränsning av beskattningen inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to

18 Denna bestämmelse numrerades som punkt 1 i artikel 27 genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019. Den utgjorde tidigare hela artikel 27.

utdelning som betalas av sådant bolag.

the dividends paid by such company.

2.19 Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med de relevanta bestämmelsernas ändamål och syfte att förmånen ges.

2. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Artikel 28 Article 28

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Diplomatic agents and consular officers

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

KAPITEL VI CHAPTER VI

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

FINAL PROVISIONS

Artikel 29 Article 29

Ikraftträdande Entry into force

Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering

The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that

19 Artikel 27 punkt 2 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

skall lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive stats lagstiftning – har lämnats och dess bestämmelser skall tillämpas:

the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with and its provisions shall have effect:

a) i Portugal

a) in the case of Portugal:

1. beträffande källskatter, om den händelse som givit upphov till skatterna inträffat den 1 januari 2000 eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at source the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January 2000;

2. beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare;

(ii) in respect of other taxes as to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January 2000;

b) i Sverige

b) in the case of Sweden:

1. beträffande källskatter, på belopp som förvärvas den 1 januari 2000 eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid on or after the first day of January 2000;

2. beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January 2000.

Artikel 30 Article 30

Upphörande Termination

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter utgången av en period om tre år efter det att avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect:

a) i Portugal

a) in the case of Portugal:

1. beträffande källskatter, om den händelse som givit upphov till skatterna inträffar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då den tidsperiod, som angivits i nämnda underrättelse om upphörande, har löpt ut eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;

2. beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer

(ii) in respect of other taxes as to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day

närmast efter den dag då den tidsperiod, som angivits i nämnda underrättelse om upphörande, har löpt ut eller senare;

of January next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;

b) I Sverige

b) in the case of Sweden:

1. beträffande källskatter, på belopp som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid on or after the first day of January in the year next following the end of the six month period;

2. beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the year next following the end of the six month period.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

IN WITNESS whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

Som skedde i Helsingborg den 29 augusti 2002 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken. Alla tre språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

Done at Helsingborg this 29th. day of August 2002, in duplicate in the Portuguese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

För Konungariket Sverige For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh Anna Lindh

För Portugisiska Republiken For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz António Martins da Cruz

Protokoll

Protocol

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall

At the moment of signing the Convention between the Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the

utgöra en integrerande del av avtalet.

following provisions shall form an integral part of the Convention.

I. (Upphävd)

20

I. (Deleted)

II. Till artikel 8 II. Ad Article 8

Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 of Article 8 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

III. Till artikel 13 punkt 3 III. Ad Article 13, paragraph 3

Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet SAS tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

With respect to gains derived by the air transport consortium SAS, the provisions of this paragraph shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

IV. Till artikel 15 punkt 3 IV. Ad Article 15, paragraph 3

Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet SAS, beskattas inkomsten endast i Sverige.

Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium SAS, such remuneration shall be taxable only in Sweden.

V. Till artikel 29 V. Ad Article 29

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 29 skall bestämmelserna i artikel 8 och artikel 13 punkt 3 och respektive bestämmelser i detta protokoll tillämpas i de båda avtalsslutande staterna i fråga om

Notwithstanding the provisions of Article 29, the provisions of Article 8 and paragraph 3 of Article 13 and respective provisions of this Protocol shall have effect in both Contracting States with respect to

20 Punkt I i protokollet till avtalet har upphävts genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

beskattningsår som börjar den 1 januari 1985 eller senare.

the fiscal years beginning on or after 1 January 1985.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll och försett detsamma med sina sigill.

IN WITNESS whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Protocol and have affixed thereto their seals.

Som skedde i Helsingborg den 29 augusti 2002 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken. Alla tre språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

Done at Helsingborg this 29th day of August 2002, in duplicate in the Portuguese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

För Konungariket Sverige For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh Anna Lindh

För Portugisiska Republiken For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz António Martins da Cruz

3. Ärendet och dess beredning

Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal undertecknades den 29 augusti 2002. Lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal, som införlivar avtalet i svensk rätt, trädde i kraft den 31 december 2003. Avtalet blev därmed tillämpligt retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2000.

I februari 2017 väckte Sverige frågan om att omförhandla avtalet. Efter inledande diskussioner hölls en förhandlingsrunda i Lissabon i september 2018 och ett utkast till ändringsprotokoll paraferades i april 2019. Utkastet var upprättat på engelska och därefter upprättades en svensk och en portugisisk text. Den svenska och den engelska texten remitterades till

Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Ändringsprotokollet undertecknades i Bryssel den 16 maj 2019.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen ändras det i svensk lagstiftning införlivade avtalet mellan Sverige och Portugal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, i enlighet med det ändringsprotokoll som undertecknades den 16 maj 2019. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring i avtalet mellan Sverige och Portugal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Remissinstanserna: Den svenska och den engelska texten remitterades till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Kammarrätten har inga synpunkter på förslaget. Skatteverket tillstyrker att förslaget genomförs, men uttrycker önskemål om att vissa bestämmelser närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: När det gäller beskattning av alla former av pensioner är den svenska skatteavtalspolicyn sedan lång tid tillbaka att källstaten, dvs. den stat från vilken en pension i en gränsöverskridande situation betalas ut, ska ha den primära beskattningsrätten.

Detta innebär att beskattning i första hand ska ske i källstaten och att det är hemviststaten som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning. Policyn återspeglar intern svensk rätt som innebär att skattskyldighet föreligger för

pension som utbetalas från Sverige till person bosatt utomlands (i fråga om begränsat skattskyldiga, se 2 och 5 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta).

I artikel 18 i den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”) anges att pension från tidigare enskild anställning endast ska beskattas i hemviststaten. Sverige hade under lång tid en reservation mot den artikeln i syfte att tydliggöra den svenska avtalspolicyn. Sedan 2005 framgår dock av kommentaren till OECD:s modellavtal att källstatsbeskattning är ett likvärdigt alternativ till hemviststatsbeskattning. Av denna anledning togs Sveriges reservation bort.

När skatteavtalet med Portugal förhandlades fram hävdade Sverige sin policy om källstatsbeskattning i fråga om pensioner. När det gällde socialförsäkringspensioner och pensioner med anledning av tidigare enskild anställning hade Portugal i förhandlingen en motsatt policy och begärde att sådana pensioner endast skulle beskattas i hemviststaten. En kompromiss nåddes som bl.a. innebär att socialförsäkringspensioner enligt artikel 21 punkt 4 i avtalet får beskattas i källstaten medan pension med anledning av tidigare enskild anställning enligt artikel 18 endast beskattas i hemviststaten. När Sverige accepterade att som källstat avstå beskattningsrätten till pension från tidigare enskild anställning, gjordes det utifrån den då gällande förutsättningen att beskattning skulle ske i Portugal.

År 2009 införde Portugal särskilda skatteregler för fysiska personer som har status som s.k. non-habitual residents (NHR). NHR-status kan efter ansökan beviljas för en period av tio år under förutsättning att personen inte har varit bosatt i Portugal under de fem närmast föregående åren. Reglerna innebär att personer som flyttar till Portugal och beviljas NHRstatus inte behöver ta upp vissa inkomster till beskattning i Portugal, förutsatt att inkomsterna i fråga härrör från källor utanför Portugal. Pensioner ingår bland de inkomster som under dessa förutsättningar inte behöver tas upp till beskattning i Portugal. Eftersom källstaten enligt artikel 18 i skatteavtalet inte får beskatta pension med anledning av tidigare enskild anställning, blir sådan pension som betalas ut från Sverige till person med hemvist och NHR-status i Portugal föremål för dubbel icke-beskattning, dvs. helt obeskattad. Detta var inte förutsett när avtalet ingicks 2002 utan är alltså en följd av 2009 års ändringar i Portugals interna lagstiftning.

Utflyttningen till Portugal har ökat kraftigt de senast åren, en ökning som till stor del framstår som skattedriven. Att just pension med anledning av tidigare enskild anställning kan tas ut skattefritt innebär att det kan vara fråga om tjänstepensioner som uppgår till mycket stora belopp. Det har därför varit angeläget för Sverige att omförhandla skatteavtalet. Genom ändringsprotokollet införs nu beskattningsrätt i källstaten även för sådan pension och liknande ersättning som avses i artikel 18 i avtalet. En förutsättning är dock att det föreligger avdragsrätt i källstaten för t.ex. premier eller betalningar avseende sådan inkomst. I fråga om sådan inkomst som är föremål för beskattning i hemviststaten kan beskattning i källstaten ske tidigast fr.o.m. den 1 januari 2023.

Under perioden 2013–2015 deltog både Sverige och Portugal i arbetet med det projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster,

det s.k. BEPS-projektet (”Base Erosion and Profit Shifting”), som leddes av OECD och G20-länderna. Projektet resulterade i 13 rapporter avseende 15 åtgärdsområden. Rapporterna avseende åtgärdsområdena 6 och 14 innehåller skatteavtalsbestämmelser som utgör minimistandarder, vilka de stater och jurisdiktioner som deltagit i projektet, eller senare anslutit sig till detta, åtagit sig att uppfylla. Minimistandarderna kommer också till uttryck i OECD:s modellavtal i dess lydelse från den 21 november 2017.

Slutrapporten för åtgärdsområde 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances) innehåller en miniminivå av skydd (minimistandard) mot skatteavtalsmissbruk. Enligt minimistandarden bör det i ett skatteavtal uttryckligen anges att syftet ska vara att undvika dubbelbeskattning utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller mindre skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Detta syfte uttrycks numera i ingressen till OECD:s modellavtal. Denna minimistandard omfattar också specifika avtalsbestämmelser och i slutrapporten anges följande alternativ till bestämmelser som staterna kan välja (vilka också återfinns i artikel 29 med kommentarer i OECD:s modellavtal):

1. En regel om Principal Purpose Test (PPT-regel) som innebär att en förmån enligt ett skatteavtal inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Enligt PPT-regeln görs dock undantag om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet i fråga.

2. En regel om Limitation on Benefit (LOB-regel) som kompletteras av en ”anti-slussningsregel”. En LOB-regel är en mer specifik bestämmelse mot missbruk i vilken det sätts upp objektiva kriterier som en person måste uppfylla för att få rätt till skatteavtalets förmåner. ”Antislussningsregeln” syftar till att förhindra att bolag som inte på egen hand har rätt till avtalets förmåner får den rätten genom slussningsbolag.

3. En PPT-regel i kombination med LOB-regel.

I valet mellan dessa alternativ har Sverige och Portugal valt alternativ 1 och inför en PPT-regel i artikel 27 i avtalet.

Slutrapporten för åtgärdsområde 14 (Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective) innehåller en minimistandard som syftar till att säkerställa ett snabbt, effektivt och ändamålsenligt förfarande för att lösa skatteavtalsrelaterade tvister genom s.k. ömsesidig överenskommelse. För att uppfylla minimistandarden ska staterna införa artikel 25 punkterna 1–3 i OECD:s modellavtal i sina skatteavtal. Sådana bestämmelser har länge varit en del av modellavtalet och de svenska skatteavtalen, däribland i avtalet med Portugal. Genom BEPS-projektet har dock artikel 25 punkt 1 i modellavtalet fått en något ändrad lydelse så att en person som anser att åtgärder har vidtagits som medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i skatteavtalet, kan lägga fram saken för den behöriga myndigheten i endera avtalsslutande staten. Enligt den tidigare lydelsen ska saken i dessa fall läggas fram i den stat där personen har hemvist eller, i vissa fall, i den stat där personen är medborgare. Minimistandarden tillåter dock att den gamla lydelsen av artikel 25 punkt 1 bibehålls, under förutsättning att den behöriga myndighet som mottar en

begäran om ömsesidig överenskommelse notifierar eller konsulterar den andra behöriga myndigheten för det fallet den anser att den skattskyldiges invändning inte är grundad och avser att avslå begäran. På Portugals begäran tillämpas i fråga om detta avtal den senare lösningen, varvid artikel 24 punkt 1 i avtalet, som motsvarar den tidigare lydelsen av artikel 25 punkt 1 i modellavtalet, inte ändras.

I övrigt ändras avtalets regler om fast driftställe, realisationsvinst och utbyte av upplysningar. Ett antal mindre ändringar görs även för att uppdatera avtalet med hänsyn till förhållanden som ändrats sedan avtalet ingicks 2002.

4.1. Lagförslaget

Den nya lydelse som skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har fått genom 2019 års protokoll ska införlivas i svensk intern rätt. Det sker genom en ändring i den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska rätten. I nu gällande 1 § lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalstexten framgår av bilagan till lagen. Genom att ändra 1 § och även hänvisa till det den 16 maj 2019 undertecknade ändringsprotokollet och den lydelse som avtalet har fått genom det protokollet, införlivas avtalets nya lydelse i den svenska rätten. Avtalstextens nya lydelse framgår av bilagan till lagen som ändras på det sätt som anges i ändringsprotokollet.

Enligt artikel XV i ändringsprotokollet ska detta träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då båda avtalsslutande staterna skriftligen har underrättat varandra om att de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt som protokollet kommer att träda i kraft. I punkt 1 i den förslagna lagens ikraftträdandebestämmelser föreskrivs därför att lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. Därefter ska lagen enligt punkt 2 a i lagens ikraftträdandebestämmelser tillämpas i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då lagen träder i kraft eller senare. I fråga om andra skatter på inkomst tillämpas lagen enligt punkt 2 b på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då lagen träder i kraft eller senare.

De nya bestämmelserna om utbyte av upplysningar i artikel 25 i avtalet tillämpas enligt punkt 2 c i ikraftträdandebestämmelser från och med den dag då lagen träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår beskattningsanspråket är att hänföra.

I punkt 3 i lagens ikraftträdandebestämmelser finns särskilda bestämmelser om inkomst som avses i artikel 18 punkt 2 i avtalet, dvs. pension och annan liknande ersättning med anledning av tidigare anställning. Om sådan inkomst är föremål för beskattning i den stat där den person som uppbär inkomsten har hemvist enligt artikel 4 i avtalet, tillämpas lagen enligt punkt 3 a första gången i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2023 eller senare. I fråga om andra skatter

på sådan inkomst tillämpas lagen enligt punkt 3 b första gången på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare.

Hänvisningar till S4-1

4.2. Protokollets innehåll

4.2.1. Avtalets ingress

Enligt artikel I i ändringsprotokollet införs en ny ingress i avtalet. I den nya ingressen förtydligas att den gemensamma partsavsikten är att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Ingressen överensstämmer i dessa delar med ingressen till OECD:s modellavtal.

4.2.2. Fast driftställe

Av artikel IV i ändringsprotokollet följer att artikel 5 i avtalet avseende fast driftställe, byts ut och ersätts med en ny artikel. BEPS-projektets slutrapport avseende åtgärdsområde 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) resulterade i vissa ändrade respektive nya bestämmelser i artikel 5 rörande definitionen av ”fast driftställe”, vilka infördes i 2017 års utgåva av OECD:s modellavtal. Varken de ändrade eller nya bestämmelserna utgör minimistandarder och Sverige har i anslutning till kommentarerna till artikel 5 i modellavtalet lämnat reservationer mot samtliga dessa bestämmelser och förbehåller sig rätten att utgå från artikel 5 i 2014 års utgåva av modellavtalet vid skatteavtalsförhandlingar. Portugal har däremot i förhandlingen tagit initiativ till att omförhandla artikel 5 mot bakgrund av ändringarna i OECD:s modellavtal. Utfallet av dessa förhandlingar har blivit att vissa bestämmelser i artikel 5 i avtalet ändras.

För att förenkla utformningen av ändringsprotokollet byts hela artikeln ut, men punkterna 1, 2, 4, 7 (punkt 6 i nuvarande avtal) och 8 (punkt 7 i nuvarande avtal) kvarstår oförändrade. Bestämmelserna i punkterna 4 och 7 kommer därmed att fortsatt överensstämma med motsvarande bestämmelser i 2014 års utgåva av OECD:s modellavtal.

Artikel 5 punkt 3 i avtalet ändras så att den överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. En plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör därmed fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader, istället för sex månader enligt de nuvarande bestämmelserna. De nuvarande bestämmelserna i punkt 3 b) rörande tillhandahållande av tjänster utgår.

I artikel 5 punkt 5 i avtalet införs en ny s.k. anti-fragmenteringsbestämmelse som syftar till att motverka att verksamhet delas upp mellan närstående företag i syfte att varje del ska omfattas av undantagen i artikel 5 punkt 4. Bestämmelsen är tillämplig exempelvis om två företag som är nära knutna till varandra bedriver verksamhet på samma plats, förutsatt att deras verksamheter kompletterar varandra på så sätt att det är fråga om en sammanhängande ekonomisk verksamhet. I sådana fall är de i punkt 4 angivna undantagen från den allmänna definitionen av fast driftställe inte

tillämpliga. Bestämmelsen överensstämmer med artikel 5 punkt 4.1 i 2017 års utgåva av OECD:s modellavtal. Kopplat till denna bestämmelse införs artikel 5 punkt 9 i avtalet med bestämmelser om när ett företag ska anses som närstående till ett annat företag, vilken i relevanta delar överensstämmer med artikel 5 punkt 8 i modellavtalet.

Nya artikel 5 punkt 6 i avtalet, som innehållsmässigt ersätter nuvarande artikel 5 punkt 5, innebär att en representant i fler situationer kan anses beroende – och därmed utgöra ett fast driftställe för ett utländskt företag – än enligt nu gällande bestämmelser. Exempelvis ska en representant som säljer tillgångar som tillhör ett utländskt företag under vissa ytterligare villkor anses utgöra ett fast driftställe för det utländska företaget. De nya bestämmelserna överensstämmer med artikel 5 punkt 5 i 2017 års utgåva av OECD:s modellavtal.

Skatteverket har framhållit att de ändrade eller nya bestämmelserna i punkterna i artikel 5 inte överensstämmer med definitionen av fast driftställe i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229). Denna fråga omfattas emellertid inte av detta lagstiftningsärende och behandlas därför inte i denna proposition.

4.2.3. Realisationsvinst

Genom artikel VII i ändringsprotokollet införs på Portugals begäran en ny bestämmelse i artikel 13 punkt 4 i avtalet, som innebär att en avtalsslutande stat får beskatta vinst som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar vid överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter, vars värde vid någon tidpunkt under de 365 dagar som närmast föregick överlåtelsen direkt eller indirekt till mer än 50 procent utgjordes av fast egendom som är belägen i den förstnämnda staten. Bestämmelsen överensstämmer med artikel 13 punkt 4 i OECD:s modellavtal med tillägg av en bestämmelse om hur förändringar i fastighetsinnehavet under 365dagarsperioden ska beaktas vid beräkningen av fastigheternas andel av andelarnas eller rättigheternas värde. Nämnda tillägg återfinns i kommentarerna till artikel 13 punkt 4 i modellavtalet.

Den nya dispositionen av artikel 13 innebär att referensen i punkt 5 till punkt 4 nu avser den ovan beskrivna nya punkten 4.

Artikel 13 punkt 6 (punkt 4 i nuvarande avtal) ändras så att en avtalsslutande stat i tillämpliga fall får beskatta vinst på alla andelar eller andra rättigheter m.m. Enligt nuvarande avtal är dessa bestämmelser bara tillämpliga i förhållande till andelar och rättigheter m.m. i företag som har hemvist i den staten. Bestämmelsen flyttas så att den ligger sist i artikeln, varvid det klargörs att den är tillämplig utan hinder av punkt 5.

4.2.4. Styrelsearvode

Artikel VIII i ändringsprotokollet innebär att artikel 16 i avtalet byts ut och ersätts av en ny artikel. Bakgrunden till detta är att den portugisiska benämningen på de kontrollorgan i Portugal som avses är överflödig och därför utgår. Även sista meningen om när artikel 15 i avtalet istället ska

tillämpas är överflödig. Då artikel 16 har sin förebild i OECD:s modellavtal, kan vägledning om hur bestämmelserna förhåller sig till bl.a. artikel 15 i stället sökas i kommentarerna till artikel 16 i modellavtalet.

4.2.5. Pension

Pension och liknande ersättning från tidigare anställning som omfattas av artikel 18 i det nuvarande avtalet beskattas endast i den stat där mottagaren av sådan utbetalning har hemvist enligt avtalet, dvs. i hemviststaten. Enligt artikel IX i ändringsprotokollet ska nuvarande artikel 18 i avtalet utgöra punkt 1 i artikeln. En ny punkt 2 införs i artikel 18, som innebär att sådan pension och ersättning som avses i punkt 1 även får beskattas i den stat från vilken den härrör, dvs. i källstaten. Av den nya punkten framgår också att pension eller liknande ersättning anses härröra från en avtalsslutande stat om premier och betalningar avseende sådan inkomst får dras av vid beskattningen i den staten. Frågan om rätt till avdrag är principiell. Arbetsgivaren kan ha medgetts avdrag i samband med utbetalningen t.ex. i fråga om s.k. direktpension, eller i ett tidigare skede enligt t.ex. någon av de tryggandeformer som anges i 28 kapitlet i inkomstskattelagen (1999:1229).

Artikel XV punkt 4 i ändringsprotokollet innehåller särskilda bestämmelser om när de nya bestämmelserna i artikel 18 punkt 2 i vissa fall blir tillämpliga, se avsnitt 4.1 ovan.

Hänvisningar till S4-2-5

4.2.6. Undanröjande av dubbelbeskattning

Artikel X i ändringsprotokollet innehåller uppdaterade eller nya metodbestämmelser för undanröjande av dubbelbeskattning. Enligt punkt 1 uppdateras de portugisiska metodbestämmelserna i artikel 22 punkt 1 i avtalet.

Artikel X punkt 2 i ändringsprotokollet innehåller en ny punkt 3 till artikel 22 i avtalet, med en särskild avräkningsregel för att undanröja dubbelbeskattning i fråga om pension eller liknande ersättning som enligt nya artikel 18 punkt 2 får beskattas i den stat från vilken den härrör, dvs. i källstaten. En person som förvärvar sådan pension eller liknande ersättning är – utan hinder av punkterna 1 och 2 i artikel 22 – berättigad att avräkna den skatt som personen erlagt på inkomsten i sin hemviststat från den skatt som erlagts i källstaten på samma inkomst. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten i källstaten, beräknad utan sådan avräkning, som är hänförlig till inkomsten i fråga.

4.2.7. Utbyte av upplysningar

Genom artikel XII i ändringsprotokollet uppdateras artikel 25 i avtalet rörande utbyte av upplysningar. Syftet är att bestämmelserna ska överensstämma med artikel 26 i OECD:s modellavtal, vilken genomgått stora förändringar sedan avtalet undertecknades 2002.

Enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för

administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2 i avtalet.

I artikel 25 punkt 2 i avtalet anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit får, utan hinder av det föregående, användas för andra ändamål då sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.

Artikel 25 i avtalet tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av upplysningar på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket OSL framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller en mellanfolklig organisation följer i stället av 27 kap. 5 § andra stycket OSL att sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra stycket OSL får, enligt tredje stycket i samma paragraf, de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet.

Av 27 kap. 5 § fjärde stycket OSL framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Artikel 25 punkt 3 i avtalet innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftningen och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I artikel 25 punkt 4 i avtalet föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt

3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar. I artikel 25 punkt 5 i avtalet anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.2.8. Begränsning av förmåner

Av artikel XIII i ändringsprotokollet följer att artikel 27 i avtalet i sin nuvarande lydelse ska utgöra punkt 1 i artikeln. Vidare införs en ny punkt 2 med en s.k. PPT-bestämmelse som överensstämmer med artikel 29 punkt 9 i OECD:s modellavtal. Bestämmelsen innebär att en förmån enligt skatteavtalet inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Undantag ska dock göras om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet.

4.2.9. Fastighetsskatt

Artikel XIV i ändringsprotokollet innebär att punkt I i protokollet till avtalet upphävs, varvid avtalet inte längre ska tillämpas på fastighetsskatt.

Bestämmelsen upphävs på begäran av Portugal mot bakgrund av att Sverige har avskaffat den statliga fastighetsskatten.

4.2.10. Övriga ändringar

Enligt artikel II i ändringsprotokollet uppdateras benämningarna på de skatter i Portugal som avtalet enligt artikel 2 punkt 3 a) ska tillämpas på. Benämningen på Portugals behöriga myndighet i artikel 3 punkt 1 i) 1) uppdateras genom artikel III i ändringsprotokollet. Genom artikel V i ändringsprotokollet uppdateras referensen i artikel 10 punkt 2 i avtalet till EU:s s.k. moder- och dotterbolagsdirektiv. Artikel VI i ändringsprotokollet innehåller uppdaterade benämningar på de portugisiska institutioner som enligt artikel 11 punkt 3 b) i avtalet ska vara befriade från källskatt på ränta. Slutligen görs genom artikel XI i ändringsprotokollet en smärre språklig justering i artikel 24 punkt 2 i den engelska språkversionen av avtalet.

4.2.11. Ikraftträdandebestämmelser

Artikel XV i ändringsprotokollet innehåller ikraftträdandebestämmelser, se avsnitt 4.1 ovan.

Hänvisningar till S4-2-11

5. Konsekvenser

Genom förslagen i denna proposition ändras det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Portugal i enlighet med protokollet av den 16 maj 2019. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen förväntas inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagen torde inte heller medföra några märkbara effekter på vare sig inkomstfördelningen eller den ekonomiska jämställdheten mellan män och kvinnor. Förslagen bedöms i övrigt inte ha effekter på sysselsättning, miljö eller integration.

Protokoll

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN KO-NUNGARIKET SVERIGE OCH PORTUGISISKA REPU-BLIKEN FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄF-FANDE SKATTER PÅ INKOMST

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC FOR THE AVOI-DANCE OF DOUBLE TAXA-TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken, som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, undertecknat i Helsingborg den 29 augusti 2002 (i det följande benämnt ”avtalet”),

The Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Helsingborg on 29th August 2002 (hereinafter referred to as “the Convention”),

har kommit överens om följande:

have agreed as follows:

Artikel I

Article I

Avtalets ingress utgår och ersätts av följande:

The preamble of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, utan att skapa förutsättningar för ickebeskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treaty-shopping, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part

“The Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

har kommit överens om följande:”

have agreed as follows:”

Artikel II Article II

Artikel 2 (Skatter som omfattas av avtalet) punkt 3 a) i avtalet utgår och ersätts av följande:

Sub-paragraph a) of paragraph 3 of Article 2 (Taxes covered) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”a) i Portugal: “a) in the case of Portugal:

1. skatten på fysiska personers inkomst (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS),

(i) The personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS);

2. skatten på bolags inkomster (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC),

(ii) The corporate income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC);

3. tilläggsskatten på skatten på bolags inkomster (derramas),

(iii) The surtaxes on corporate income tax (derramas),

(i det följande benämnda ”portugisisk skatt”);”

(hereinafter referred to as “Portuguese tax”);”

Artikel III Article III

Artikel 3 (Allmänna definitioner) punkt 1 i) 1) i avtalet utgår och ersätts av följande:

Sub-paragraph (1) of sub-paragraph i) of paragraph 1 of Article 3 (General definitions) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”1) i Portugal: finansministern, generaldirektören för skatte- och tullmyndigheten eller deras befullmäktigade ombud,”

“(1) In the case of Portugal: the Minister of Finance, the Director General of the Tax and Customs Authority or their authorised representative;”

Artikel IV Article IV

Artikel 5 (Fast driftställe) i avtalet utgår och ersätts av följande:

Article 5 (Permanent establishment) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 5 Article 5

Fast driftställe Permanent establishment

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

2. The term “permanent establishment” includes especially:

a) plats för företagsledning,

a) a place of management;

b) filial,

b) a branch;

c) kontor,

c) an office;

d) fabrik,

d) a factory;

e) verkstad, och

e) a workshop; and

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the pur-

annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

pose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i a) till e) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Punkt 4 tillämpas inte på en stadigvarande plats för affärsverksamhet som används eller innehas av ett företag, om samma företag eller ett närstående företag bedriver affärsverksamhet på samma plats eller på annan plats i samma avtalsslutande stat och

5. Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

a) denna plats eller annan plats utgör fast driftställe för företaget eller det närstående företaget enligt bestämmelserna i denna artikel, eller

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

b) den samlade verksamhet som bedrivs genom en kombination av verksamheter av dessa två företag på samma plats, eller av samma företag eller närstående företag på de två platserna, inte är av förberedande eller biträdande art,

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

förutsatt att den affärsverksamhet som bedrivs av de två företagen på samma plats, eller av samma företag eller närstående företag på de två platserna, utgör kompletterande funktioner som är en del av en sammanhängande affärsverksamhet.

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

6. Om en person är verksam i en avtalsslutande stat för ett företags räkning och därvid regelmässigt ingår avtal eller regelmässigt har den huvudsakliga funktion som leder till att sådana avtal ingås

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 7, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habi-

som rutinmässigt ingås av företaget utan materiella förändringar, och dessa avtal ingås

tually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

a) i företagets namn, eller

a) in the name of the enterprise, or

b) för överföring av ägande av egendom eller beviljande av rätten att nyttja egendom som innehas av företaget eller som företaget har rätt att nyttja, eller

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or

c) för tillhandahållandet av tjänster från företaget,

c) for the provision of services by that enterprise,

ska företaget – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2, men med beaktande av bestämmelserna i punkt 7 – anses ha fast driftställe i denna stat i fråga om den verksamhet som personen bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den skulle utövas från en stadigvarande plats för affärsverksamhet (med undantag för sådan stadigvarande plats för affärsverksamhet som avses i punkt 5) – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 5 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

7. Ett företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a

kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

9. Vid tillämpningen av denna artikel ska ett företag anses närstående till ett företag om, med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, det ena kontrollerar det andra eller båda företagen kontrolleras av samma personer eller företag. Ett företag anses under alla omständigheter vara närstående till ett företag om det ena direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av ägarandelarna i det andra (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets andelar eller aktiekapital) eller om en person eller ett annat företag direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av ägarandelarna (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets andelar eller aktiekapital) i båda företagen.”

9. For the purposes of this Article, an enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, an enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if a person or another enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the two enterprises.”

Artikel V

Article V

I artikel 10 (Utdelning) punkt 2 i avtalet utgår referensen ”(90/435/EEC)” och ersätts av ”(2011/96/EU)”.

In paragraph 2 of Article 10 (Dividends) of the Convention the reference “(90/435/EEC)” shall be deleted and replaced by “(2011/96/EU)”.

Artikel VI Article VI

Artikel 11 (Ränta) punkt 3 b) i avtalet utgår och ersätts av följande:

Sub-paragraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Interest) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”b) räntan betalas på grund av ett lån som beviljats av Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Companhia de Seguro de Créditos (COSEC), eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export eller utveckling,”

“b) The interest is paid in respect of a loan granted by Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Companhia de Seguro de Créditos (COSEC) or any other institution of a public character with the objective to promote exports or development;”

Artikel VII Article VII

Artikel 13 (Realisationsvinst) punkterna 4 och 5 i avtalet utgår och ersätts av följande tre nya punkter:

Paragraphs 4 and 5 of Article 13 (Capital gains) of the Convention shall be deleted and replaced by the following new three paragraphs:

”4. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter, såsom andelar i ett handelsbolag eller en trust, får beskattas i den andra avtalsslutande staten om mer än 50 procent av andelarnas eller rättigheternas värde vid någon tidpunkt under de 365 dagar som närmast föregick överlåtelsen direkt eller indirekt utgjordes av fast egendom – såsom definierad i artikel 6 – belägen i denna andra stat (med undantag för sådan fast egendom, eller del därav, som överlåtits under tiden mellan nämnda tidpunkt och tidpunkten då andelarna eller rättigheterna överläts, såvida andelarnas eller rättigheternas värde vid tidpunkten för överlåtelsen inte till någon del direkt eller indirekt kan hänföras till denna fasta egendom eller del därav som överlåtits).

“4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State (except immovable property, or part thereof, that was alienated between that time and the time of the alienation of the shares or comparable interests, as long as no part of the value of these shares or comparable interests is derived directly or indirectly from that immovable property, or the part thereof that was alienated, at the time of that subsequent alienation).

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2, 3 eller 4

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the

beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Contracting State of which the alienator is a resident.

6. Vinst som fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten, förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter och på grund av överlåtelse av varje slag av värdepapper som i den förstnämnda staten vid beskattningen behandlas på samma sätt som vinst vid överlåtelse av sådana andelar och andra rättigheter, får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den förstnämnda staten, men endast om

6. Notwithstanding paragraph 5, gains derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, from the alienation of shares or other corporate rights and gains from the alienation of any other securities which are subjected in the first-mentioned State to the same taxation treatment as gains from the alienation of such shares or other rights, may be taxed in the first-mentioned State, but only if:

a) den fysiska personen har haft hemvist i den förstnämnda staten vid något tillfälle under en femårsperiod omedelbart före överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller värdepapperna; och

a) the individual has been a resident of the first-mentioned State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the shares, rights or securities; and

b) den fysiska personen var ägare till ovan nämnda andelar, rättigheter eller värdepapper när han hade hemvist i den förstnämnda staten.”

b) the individual was the owner of the above-mentioned shares, rights or securities while he was a resident of the first-mentioned State.”

Artikel VIII Article VIII

Artikel 16 (Styrelsearvode) i avtalet utgår och ersätts av följande:

Article 16 (Directors’ fees) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 16 Article 16

Styrelsearvode Directors’ fees

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse, kontrollorgan eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.”

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.”

Artikel IX Article IX

1. Artikel 18 (Pension) i avtalet blir i sin nuvarande lydelse artikel 18 punkt 1.

1. The current wording of Article 18 (Pensions) of the Convention shall be numbered as paragraph 1 of Article 18.

2. Följande nya punkt infogas efter artikel 18 (Pension) punkt 1 i avtalet:

2. The following new paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 18 (Pensions) of the Convention:

”2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får pension och liknande ersättning med anledning av tidigare anställning, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda staten. Sådan pension och liknande ersättning ska anses härröra från en avtalsslutande stat om premier eller betalningar avseende sådan inkomst får dras av vid beskattningen i den staten.”

“2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State. Such pensions and other similar remuneration shall be deemed to arise in a Contracting State insofar as the contributions or payments associated with such item of income qualify for relief from tax in that State.”

Artikel X

Article X

1. Artikel 22 (Undanröjande av dubbelbeskattning) punkt 1 i avtalet utgår och ersätts av följande:

1. Paragraph 1 of Article 22 (Elimination of double taxation) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”1. Med beaktande av bestämmelserna i portugisisk lagstiftning beträffande undanröjande av internationell dubbelbeskattning (som inte påverkar den allmänna principen som här anges), ska beträffande Portugal dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

“1. Subject to the provisions of Portuguese law regarding the elimination of international double taxation (which shall not affect the general principle hereof), double taxation shall be eliminated in the case Portugal as follows:

a) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige (förutom i den omfattning som dessa bestämmelser medger beskattning i Sverige endast på

a) Where a resident of Portugal derives income which may be taxed in Sweden in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by Sweden solely because the income is also

grund av att inkomsten är förvärvad av en person med hemvist i Sverige), ska Portugal från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.

income derived by a resident of Sweden), Portugal shall allow, as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden;

b) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Portugal, får Portugal vid fastställandet av skatteuttaget för återstående inkomst för sådan person beakta den inkomst som undantagits från beskattning.”

b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Portugal is exempt from tax in Portugal, Portugal may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.”

2. Följande nya punkt ska läggas till efter artikel 22 (Undanröjande av dubbelbeskattning) punkt 2 i avtalet:

2. The following new paragraph shall be added after paragraph 2 of Article 22 (Elimination of double taxation) of the Convention:

”3. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar pension eller liknande ersättning som enligt artikel 18 punkt 2 får beskattas i den andra avtalsslutande staten, ska denna andra stat – utan hinder av punkterna 1 och 2 i denna artikel – från skatten på denna persons inkomst i denna stat, avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i den förstnämnda staten. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten i denna andra stat, beräknad utan sådan avräkning, som är hänförlig till sådan pension eller liknande ersättning.”

“3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, where a resident of a Contracting State receives pensions or other similar remuneration which, in accordance with paragraph 2 of Article 18, may be taxed in the other Contracting State, that other State shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax on the pension or other similar remuneration paid in the first-mentioned State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in that other State, as computed before the deduction is given, which is attributable to such pensions or other similar remuneration.”

Artikel XI Article XI

I sista meningen i artikel 24 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) punkt 2 i den engelska språkversionen av avtalet utgår orden ”Contracting State” och ersätts av ”Contracting States”.

In the last sentence of paragraph 2 of Article 24 (Mutual agreement procedure) of the English language version of the Convention, the term “Contracting State” shall be deleted and replaced by “Contracting States”.

Artikel XII Article XII

Artikel 25 (Utbyte av upplysningar) i avtalet utgår och ersätts av följande:

Article 25 (Exchange of information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 25 Article 25

Utbyte av upplysningar Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in

åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professsional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even

att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.”

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Artikel XIII Article XIII

1. Artikel 27 (Begränsning av förmåner) i avtalet blir i sin nuvarande lydelse artikel 27 punkt 1.

1. The current wording of Article 27 (Limitations of benefits) of the Convention shall be numbered as paragraph 1 of Article 27.

2. Följande nya punkt infogas efter artikel 27 (Begränsning av förmåner) punkt 1 i avtalet:

2. The following new paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 27 (Limitations of benefits) of the Convention:

”2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt

“2. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the

med de relevanta bestämmelsernas ändamål och syfte att förmånen ges.”

relevant provisions of this Convention.”

Artikel XIV Article XIV

Punkt I (Till artikel 2 punkt 3) i protokollet till avtalet utgår och ersätts av följande:

Paragraph I (Ad Article 2, paragraph 3) of the Protocol to the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”I. (Upphävd)” “I. (Deleted)”

Artikel XV Article XV

1. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den senare av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna på diplomatisk väg när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive stats lagstiftning för att protokollet ska träda i kraft – har mottagits.

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of the notifications, in writing and through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the law of each of the Contracting States for its entry into force.

2. Detta protokoll ska tillämpas: 2. This Protocol shall have effect:

a) i Portugal:

a) in Portugal:

1) beträffande källskatter, om den händelse som givit upphov till skatterna inträffar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare,

(i) in respect of taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of January next following the date on which this Protocol enters into force;

2) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the date on which this Protocol enters into force;

b) i Sverige:

b) in Sweden:

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då protokollet träder i kraft eller senare,

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the calendar year in which the Protocol enters into force;

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after

januari det år som följer närmast efter det kalenderår då protokollet träder i kraft eller senare.

the first day of January of the year next following the calendar year in which the Protocol enters into force.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, ska bestämmelserna i Artikel 25 i avtalet, såsom de ändrats genom artikel XII i detta protokoll, tillämpas från den dag då protokollet träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår beskattningsanspråket är att hänföra.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 25 (Exchange of information) of the Convention, as amended by Article XII of this Protocol, shall have effect from the date of entry into force of this Protocol, without regard to the taxable period to which the matter relates.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 ska bestämmelserna i artikel 18 (Pension) punkt 2 och artikel 22 (Undanröjande av dubbelbeskattning) punkt 3 i avtalet, såsom de ändrats genom detta protokoll, tillämpas från och med den 1 januari 2023, såvida det inte är fråga om pension eller annan liknande ersättning som inte är föremål för beskattning i den avtalsslutande stat där mottagaren av sådan inkomst har hemvist.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of paragraph 2 of Article 18 (Pensions) and paragraph 3 of Article 22 (Elimination of double taxation) of the Convention, as amended by this Protocol, shall have effect on or after the first day of January 2023, except when the pensions or other similar remuneration are not subject to tax in the Contracting State where the recipient of such income is a resident.

Artikel XVI Article XVI

Detta protokoll ska utgöra en integrerande del av avtalet och förblir i kraft så länge som avtalet är i kraft.

This Protocol shall form an integral part of the Convention and shall remain in force as long as the Convention remains in force.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Som skedde i Bryssel den 16 maj 2019 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska texten ha företräde.

Done at Brussels this 16th day of May 2019 in duplicate in the Swedish, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail.

För Konungariket Sverige For the Kingdom of Sweden

Magdalena Andersson Magdalena Andersson

För Portugisiska Republiken For the Portuguese Republic

Mário José Gomes de Freitas Centeno

Mário José Gomes de Freitas Centeno

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 september 2019

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Nordmark

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal