RA-FS 2012:8

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav

och certifiering;

beslutade den 9 november 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§arkivförordningen

(1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna

handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förord-

ningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska

kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, dels att 1 kap.

4 § upphävs, dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 4 och 11 §§, 4 kap. 3, 6, 8, 10, 12, 14

och 14 a §§, 5 kap. 5 § och bilagorna 2-4 Riksarkivets föreskrifter och all-

männa råd om tekniska krav och certifiering ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag dessa föreskrifter träder i kraft.

1 kap. Omfattning och tillämpning

Omfattning

1 §

Denna författning omfattar krav på certifiering och leverantörsförsäk-

ran avseende produkters överensstämmelse med Riksarkivets tekniska krav,

samt specificerar bestämmelserna i följande författningar med avseende på

tekniska krav:

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:1) om handling-

ar på papper,

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:2) om handling-

ar på mikrofilm,

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:3) om handling-

ar på ritfilm och reprografisk film. Författningen hänvisar även till inter-

nationell standard, svensk standard och andra tekniska specifikationer.

2 §

I författningen finns bestämmelser om omfattning och tillämpning

(1 kap.), definitioner (2 kap.), certifiering, leverantörsförsäkran och märk-

ning (3 kap.), samt tekniska krav för handlingar på papper (4 kap.), hand-

lingar på mikrofilm (5 kap), och handlingar på ritfilm och reprografisk film

(6 kap.).

RA-FS 2012:8

Utkom från trycket

den 14 december 2012

Omtryck

2

RA-FS 2012:8

Tillämpningsområde

3 §

1

Föreskrifterna gäller för arkiv hos

– statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, rege-

ringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen,

– sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bi-

lagan till offentlighets- och sekretesslagen,

– sådana enskilda organ som avses i lagen (1994:1383) om överlämnande

av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,

och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna hand-

lingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisato-

riska delar för förvaring m.m.

4 §

2

Upphävd genom denna författning.

2 kap. Definitioner

1 §

I denna författning avses med begreppen

1

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

2

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

ackreditering

förfarande där ett ackrediteringsorgan for-

mellt erkänner att ett organ (laboratorium,

certifierings- eller kontrollorgan) är kompe-

tent att utföra specificerade uppgifter,

aktomslag

förvaringsmedel, bestående av papper, kar-

tong eller papp, avsett att omsluta och avskil-

ja handlingar,

arkivbeständigt papper

papper med förmågan att under lång tid mot-

stå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseen-

de, samt inverkan av slitage och nötning vid

användning,

arkivbox

förvaringsmedel bestående av kartong eller

papp, i form av box med flik, lock eller annan

tillslutningsanordning, avsett att ge skydd åt

handlingar,

certifiering

förfarande där ett certifieringsorgan skriftli-

gen försäkrar att en produkt uppfyller specifi-

cerade tekniska krav,

COM-film

Computer Output Microfilm; mikrofilm som

framställs från dator,

3

RA-FS 2012:8

3 kap. Certifiering, leverantörsförsäkran och märkning

Produkter som uppfyller Riksarkivets krav

1 §

Vid upphandling av arkivbeständigt papper, åldringsbeständigt pap-

per, skrivmedel för papper, aktomslag, arkivboxar, ritningsportföljer, själv-

häftande etiketter, mikrofilm, ritfilm, reprografisk film samt skrivmedel för

ritfilm och reprografisk film ska myndigheten

– välja produkter som har certifierats i enlighet med Riksarkivets föreskrif-

ter om tekniska krav, eller

– begära en leverantörsförsäkran som visar att produkterna uppfyller dessa

krav.

förvaringsmedel

hjälpmedel, avsett att ge skydd åt handlingar

vid hantering och förvaring, t.ex. aktomslag,

arkivbox och ritningsportfölj,

leverantör

den part som levererar en produkt, t.ex. till-

verkare, importör, grossist eller detaljist,

leverantörsförsäkran

dokument där en leverantör skriftligen försäk-

rar att en produkt uppfyller specificerade tek-

niska krav,

myndighet

sådana myndigheter och organ som avses i 1

kap. 3–4 §§ denna författning,

reprografisk film

film av polyester belagd med ett fotografiskt

skikt bestående av en emulsion innehållande

ljuskänsligt silversalt, och som kan vara för-

sedd med ritskikt där skriften kan anbringas

med tusch, kopiator eller skrivare,

ritfilm

film av polyester, som på en eller båda sidor

är försedd med ritskikt där skriften kan an-

bringas med tusch, kopiator eller skrivare,

ritningsportfölj

förvaringsmedel, bestående av papp med för-

stärkningar och tillslutningsanordningar, av-

sett att ge skydd åt handlingar av större for-

mat,

skrivmedel

material eller utrustning avsedd för framställ-

ning av tecken, bilder och liknande på papper,

t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, tryckfär-

ger, skrivare, kopiatorer och faxar,

SP-metod

metod som fastställts av SP Sveriges Prov-

nings- och Forskningsinstitut,

åldringsbeständigt papper

papper med förmågan att under lång tid mot-

stå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseen-

de.

4

RA-FS 2012:8

2 §

Upphandling av bindning ska ske mot leverantörsförsäkran.

För leverantörsförsäkran som avser bindning gäller inte bestämmelserna i

12 § f.

Allmänna råd. Leverantörsförsäkran kan användas i tillämpliga delar även för

andra produkter än de som anges i 1–2 §§, t.ex. vid upphandling av lim, plast-

mappar och plastfickor.

3 §

Även vid avrop mot ramavtal ska myndigheten kontrollera att produk-

ten är certifierad eller att leverantörsförsäkran föreligger.

Krav vid certifiering

4 §

3

Certifiering ska ha utförts av ett certifieringsorgan som har ackredite-

rats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Certifie-

ringsorganet ska vara ackrediterat för certifiering i enlighet med Riksarki-

vets föreskrifter om tekniska krav i 4–6 kap.

Certifiering kan även utföras av ett certifieringsorgan från ett annat land

inom EES om organet dels uppfyller kraven i svensk standard SS-EN

45011, utgåva 2, Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av pro-

dukter, och dels ackrediterats för uppgiften av ett ackrediteringsorgan som

uppfyller kraven i standarden SS-ISO/IEC 17011, Bedömning av överens-

stämmelse – Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ

för bedömning av överensstämmelse.

Allmänna råd. Ackreditering som certifieringsorgan utfärdas av SWEDAC

eller motsvarande organ i annat land.

5 §

Certifieringsorgan ska ingå avtal med de leverantörer som önskar få en

produkt certifierad, om typprovning, övervakande kontroll och leverantö-

rens egenkontroll, för att kunna säkerställa kvaliteten hos levererade pro-

dukter. Kontrollen ska utformas i enlighet med SPCR 004, 2006.

6 §

För certifierade produkter ska det finnas ett certifikat. Certifikatet ska

innehålla hänvisning till de föreskrifter som ligger till grund för certifiering-

en. Certifikatet ska vara utfärdat med specificering av de kombinationer av

produkter som certifieringen avser, om så är tillämpligt.

Allmänna råd. Om ett ackrediterat certifieringsorgan tillhandahåller listor över

certifierade produkter är det tillräckligt att myndigheten tar del av aktuell lista.

Märkning med beteckningen svenskt arkiv

7 §

Bestämmelser om skydd för beteckningen svenskt arkiv, finns i lagen

(1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv.

En produkt, som har certifierats i enlighet med Riksarkivets föreskrifter

om tekniska krav, får märkas med beteckningen svenskt arkiv.

Självhäftande etiketter får inte märkas med beteckningen svenskt arkiv.

Se bilaga 3.

3

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

5

RA-FS 2012:8

8 §

Beteckningen svenskt arkiv får användas i kombination med certifika-

tets nummer eller det registreringsnummer som certifieringsorganet har till-

delat produkten, samt det ackrediterade certifieringsorganets märke.

Märkning av papper

9 §

Arkivbeständigt papper som har certifierats, får märkas med vatten-

märke som innehåller beteckningen svenskt arkiv.

Beteckningen svenskt arkiv får endast användas i sammansättning med

tillverkarens namn och tillverkningsår. Uppgift om ytvikt får finnas.

10 §

Vid användning av beteckningen svenskt arkiv på förpackningar ska

anges om certifieringen avser arkivbeständigt papper eller åldringsbestän-

digt papper.

Krav vid leverantörsförsäkran

11 §

4

En leverantörsförsäkran om överensstämmelse med Riksarkivets fö-

reskrifter om tekniska krav, ska uppfylla kraven i

– svensk standard SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010, Bedömning av överens-

stämmelse – Leverantörsförsäkran om överensstämmelse – Del 1: All-

männa krav (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigerad version 2007-06-15),

med undantag för avsnitt 6–7,

– svensk standard SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005, utgåva 1, Bedömning av

överensstämmelse – Leverantörsförsäkran om överensstämmelse – Del 2

Stödjande dokumentation (ISO/IEC 17050-1:2004).

12 §

Den försäkran som myndigheten begär ska omfatta

a) identifierande beteckning på försäkran,

b) utfärdarens namn och adress,

c) produktens namn och typ,

d) eventuell specificering av de produkter som försäkran avser,

e) uttalande om överensstämmelse med Riksarkivets föreskrifter om teknis-

ka krav i 4–6 kap. (RA-FS-beteckning, kapitel och paragraf, eller

standardbeteckning, utgåva, avsnitt och punkt),

f) uttalande att utfärdaren på begäran kan tillhandahålla

– en provningsrapport,

– intyg som visar att produkten överens stämmer med den som använts

vid provningen,

– en beskrivning av ansvarsförhållanden och rutiner hos leverantören,

g) datum och plats för utfärdande av försäkran,

h) namn och befattning på den person som företräder utfärdaren,

i) namnteckning eller motsvarande utställarangivelse.

Allmänna råd. Exempel på utformning av en leverantörsförsäkran finns i bila-

ga 1 till denna författning.

4

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

6

RA-FS 2012:8

4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper

Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper

1 §

För åldringsbeständigt papper ska kraven i svensk standard SS-EN

ISO 9706, utgåva 1, Information och dokumentation Dokumentpapper

Krav för åldringsbeständighet, avsnitt 5, vara uppfyllda.

2 §

För arkivbeständigt papper ska kraven i svensk standard SS-ISO

11108, utgåva 1, Information och dokumentation Arkivpapper Krav för

åldringsbeständighet och hållbarhet, avsnitt 4, vara uppfyllda.

3 §

5

Utöver vad som sägs i 1–2 §§ ska åldringsbeständigt och arkivbestän-

digt papper vara av standardiserat format: A-serien, i enlighet med svensk

standard SS-EN ISO 216:2007, Skrivpapper och vissa typer av trycksaker –

Färdigformat – A och B-serien, och indikering av maskinriktning, samt vara

ofärgat.

Allmänna råd. Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på

minst 80 g/m2, och papper av format större än A3 en nominell ytvikt på minst

100 g/m2.

Skrivmedel

4 §

För skrivmedel ska kraven i svensk standard SS-ISO 11798, utgåva 1,

Dokumentation Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper Krav och

provningsmetoder, avsnitt 4 vara uppfyllda.

Följande undantag medges från i första stycket ställda krav:

1. Skrift med kulspetspennor, som ger blå skrift, får vid provning av

beständighet mot ljus och värme övergå från blått till grönt.

2. Beträffande flerfärgad skrift ska tabell 2 ha följande lydelse.

Tabell 1 – Maximala förändringar av flerfärgad skrift

Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av pappershandling-

ar är t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tek-

niska kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kar-

tor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält

på blanketter m.m.

5 §

För kopiatorer gäller, förutom vad som sägs i 4 § om skrivmedel, att

en kopiator som är utrustad med funktioner för automatisk dokumentmat-

ning eller dubbelsidig kopiering, ska kunna användas utan att dessa funktio-

ner är aktiva.

5

Senaste lydelse RA-FS 2008:1.

Δ L*

Δ a*

Δ b*

Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7, alla färger med

undantag av gul

± 8

± 8

± 8

Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7, gul

± 8

± 8

±15

Anmärkning

Δ L*, Δ a* och Δ b* är färgskillnader.

7

RA-FS 2012:8

Aktomslag

6 §

6

För aktomslag ska kraven i svensk standard SS-ISO 16245, Informa-

tion och dokumentation – Boxar, aktomslag och andra förvaringsmedel,

gjorda av cellulosamaterial, för förvaring av dokument av papper och perga-

ment, avsnitt 4, vara uppfyllda.

För att handlingarna ska vara skyddade vid hantering och förvaring ska

aktomslaget ha ett sådant format att det kan skjuta något utanför handlingar-

na eller omsluta handlingarna genom överlappning.

Allmänna råd. Exempel på lämpliga format på aktomslag för handlingar av

A4-format är

– 460/470 mm × 300 mm för akter upp till 10/20 mm tjocklek, och

– 580/620 mm × 300 mm för akter av större omfång eller för placering runt

samtliga akter i arkivboxen.

Olika sätt att vika aktomslag framgår av fig. 1–3..

7 §

Aktomslag får ha svart eller färgat tryck, t.ex. myndighetens logotyp

eller linjering för tjänsteanteckningar.

Allmänna råd. Bestämmelser om att aktomslag bör vara ofärgade finns i

svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring Förvaringsmedel

för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, av-

snitt 4, punkt 4.4.1. Se 6 §.

Vid val av aktomslag bör beaktas att arkivbeständigt papper är tåligare vid

hantering än åldringsbeständigt papper och att vitt (ofärgat) papper, från be-

ständighetssynpunkt, är att föredra framför färgat.

Arkivboxar

8 §

7

För arkivboxar ska kraven i svensk standard SS-ISO 16245, Informa-

tion och dokumentation – Boxar, aktomslag och andra förvaringsmedel,

gjorda av cellulosamaterial, för förvaring av dokument av papper och perga-

ment, avsnitt 5, vara uppfyllda.

9 §

Om den arkivbox som används i sin helhet uppfyller de krav som gäl-

ler för åldringsbeständigt papper får handlingarna förvaras utan aktomslag.

6

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

7

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

8

RA-FS 2012:8

Dragbandskapslar och hålförstärkare

Allmänna råd. För att hålla samman en större mängd handlingar i en arkivbox,

t.ex. en omfattande akt, kan en dragbandskapsel användas. Se fig 4. Den papp

som används för dragbandskapseln bör uppfylla kraven för åldringsbeständig-

het, i enlighet med 1 §. De band som används bör vara av bomull.

Ett sätt att hålla samman handlingar som har hålslagits är att använda band

eller garn av linne eller bomull tillsammans med hålförstärkare av papp som

uppfyller kraven på åldringsbeständighet, enligt 1 §.

Ritningsportföljer

10 §

8

För ritningsportföljer ska kraven för arkivboxar i svensk standard

SS-ISO 16245, Information och dokumentation – Boxar, aktomslag och

andra förvaringsmedel, gjorda av cellulosamaterial, för förvaring av doku-

ment av papper och pergament, avsnitt 5, punkterna 5.1, 5.2.2 och 5.3 vara

uppfyllda.

11 §

Utöver vad som sägs i 9 § ska en ritningsportfölj

– kunna öppnas helt (180°),

– kunna öppnas och stängas på avsett sätt minst 300 gånger, och

– vara konstruerad för liggande förvaring.

Rullar

12 §

9

För rullar ska kraven för arkivboxar i svensk standard SS-ISO

16245, Information och dokumentation – Boxar, aktomslag och andra förva-

ringsmedel, gjorda av cellulosamaterial, för förvaring av dokument av pap-

per och pergament, avsnitt 5, punkt 5.1 med undantag för Cobbtal, samt

punkterna 5.2.2 och 5.3 vara uppfyllda.

Rullar ska vara minst 150 mm i diameter, och ha en längd som gör att de

skjuter utanför handlingarna efter rullning.

13 §

Om den rulle som används i sin helhet uppfyller kraven i ISO 9706,

utgåva 1, Information och dokumentation Dokumentpapper Krav för åld-

ringsbeständighet, punkt 5.4, får handlingarna rullas direkt på rullen utan

inre aktomslag.

8

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

9

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

Fig. 4

9

RA-FS 2012:8

Bindning

14 §

10

Material som används i bindningen ska uppfylla kraven i svensk

standard SS 66 70 05:2009, Information och dokumentation – Bindning av

böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek –

Tekniker och material avsnitt 5, med undantag för

– kravet på densitet för papp i 5.2.1.4 som ska vara minst 0,8 g/cm3, samt

– kraven på överdragsmaterial i 5.2.3 som ska vara i enlighet med 3.11 och

3.12 i Bibliotheks-Bucheinbände Gütebestimmungen, RAL-RG 495

(2003).

Papp för bindning ska uppfylla kraven 5.3, 5.4 och 5.5 i SS-EN ISO 9706.

Allmänna råd. Ett lämpligt lim för bindningsändamål är etylenvinylacetatlim

(EVA).

14 a §

11

Metoder som används vid bindningen ska uppfylla kraven i stan-

darden SS 66 70 05:2009 för metoderna T2, T3 eller T4. Som alternativ till

metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndigheten tillämpa de tekniska

kraven i bilaga 2 till denna författning.

Vid användning av metod T3 ska volymen placeras i arkivbox.

Plastmappar och plastfickor

Allmänna råd. Om plastmappar eller plastfickor används för tillfällig förva-

ring under handläggningen, bör de vara av polyester (PET, PETP), polyeten

(PE) eller polypropen (PP). Den yta som vänds mot handlingarna bör vara

matterad.

Etiketter och lim

15 §

Material som används för etikettering ska uppfylla följande tekniska

krav.

Lim för etikettering ska vara etylvinyl-acetatlim (EVA).

Papper för etiketter ska uppfylla kraven för

– åldringsbeständigt papper i SS-EN ISO 9706, utgåva 1, Information

och

dokumentation Dokumentpapper Krav för åldringsbeständighet,

avsnitt 5, eller

– arkivbeständigt papper i SS-ISO 11798, utgåva 1, Information och doku-

mentation Arkivpapper Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet,

avsnitt 4 med de undantag som anges i 4 kap. 4 §.

Papperet ska vara vitt, men får ha färgat tryck, t.ex. i form av ränder.

Självhäftande etiketter för märkning

16 §

Självhäftande etiketter för märkning av arkivboxar och ritningsport-

följer, ska uppfylla de tekniska kraven i bilaga 3 till denna författning.

10

Senaste lydelse RA-FS 2008:1.

11

Senaste lydelse RA-FS 2008:1.

10

RA-FS 2012:8

5 kap. Tekniska krav för handlingar på mikrofilm

Material

1 §

Den mikrofilm som används vid framställning av säkerhetsexemplar

och mellanexemplar av mikrofilm, ska uppfylla de tekniska kraven i bilaga

4 till denna författning.

Provfilm

2 §

Framställning av provfilm ska, liksom utvärdering och fastställande av

krav för den kommande mikrofilmningen, utföras enligt SP-metod 1126, ut-

gåva 4, 2005-03-15, Mikrofilm undersökning av provfilm, av ackrediterat

provningslaboratorium.

Allmänna råd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut är, när denna

bestämmelse träder ikraft (år 2006), det enda laboratorium som är ackrediterat

för provning i enlighet med SP-metod 1126, utgåva 4, 2005-03-15.

Kontroll av den framkallade mikrofilmen

3 §

Kontroll av den framkallade filmens upplösning, bakgrundssvärtning,

läslighet och förekomsten av fixersalt ska utföras av ackrediterat provnings-

laboratorium i enlighet med SP-metod 1127, utgåva 5, 2005-03-15, Kontroll

av mikrofilm.

Allmänna råd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut är, när denna

bestämmelse träder ikraft (år 2006), det enda laboratorium som har ackredite-

rats för provning i enlighet med SP-metod 1127, utgåva 5, 2005-03-15.

4 §

Kontroll enligt 3 § får även utföras av myndigheten under förutsätt-

ning att myndigheten har certifierats för egenkontroll av mikrofilm.

Certifiering för egenkontroll ska utföras av ackrediterat certifieringsor-

gan.

Allmänna råd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut är, när denna

bestämmelse träder ikraft (år 2006), det enda organ som har ackrediterats för

certifiering av egenkontroll. Regler för certifiering av egenkontroll finns i

SPCR 004, 2006.

Disposition, märkskyltar och grafiska symboler

5 §

12

Disposition och märkskyltar ska uppfylla kraven i SS-ISO 6199, ut-

gåva 2, Mikrografi – Mikrofilmning av dokument på 16 mm och 35 mm sil-

vermikrofilm – Arbetsmetoder, avsnitt 7.1–7.2.

Allmänna råd. Grafiska symboler bör uppfylla kraven i ISO 9878, utgåva 1,

Graphic symbols.

6 §

Utöver de krav som anges i 5 §, ska filmen innehålla avsnitt, i början

eller slutet av remsan, som kan användas för sådan kontroll som överens-

koms med provningslaboratorium, i enlighet med 3 §.

12Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

11

RA-FS 2012:8

Märkning av förvaringsmedel

7 §

För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershandlingar i

4 kap. 14 §.

Återkommande kontroll

Allmänna råd. Rekommendationer för återkommande kontroll återfinns i tek-

nisk rapport SS-ISO/TR 12031.

6 kap. Tekniska krav för handlingar på ritfilm och reprografisk

film

Ritfilm och reprografisk film

1 §

Ritfilm och reprografisk film ska uppfylla kraven i SP-metod 3101, ut-

gåva 2, 2003-04-02.

2 §

Reprografisk film ska vara fri från rester av fixersalt från framkall-

ningsprocessen. Provning ska utföras i enlighet med 18 §, bilaga 1 till SP-

metod 3101, utgåva 2, 2003-04-02.

Skrivmedel

3 §

Skrivmedel ska uppfylla kraven i SP-metod 3102, utgåva 2, 2003-04-

02.

Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av skrift, bild m.m.

på ritfilm och reprografisk film är t.ex. tusch, skrivare och kopiatorer. De tek-

niska kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kar-

tor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält

på blanketter m.m.

4 §

En kopiator eller printer som är utrustad med funktioner för automa-

tisk vikning eller annan efterbehandling av handlingar, ska utöver vad som

sägs i 3 § kunna användas utan att dessa funktioner är aktiva.

Tekniska krav för förvaringsmedel

5 §

För aktomslag och arkivboxar gäller föreskrifterna för pappershand-

lingar i 4 kap. 6–9 §§.

6 §

För ritningsportföljer gäller föreskrifterna för pappershandlingar i

4 kap. 10–11 §§.

7 §

För rullar gäller föreskrifterna för pappershandlingar i 4 kap. 12–

13 §§.

8 §

För plastmappar och plastfickor gäller de allmänna råden om plast-

fickor och plastmappar för pappershandlingar i 4 kap.

9 §

För etiketter och lim gäller föreskrifterna för pappershandlingar i

4 kap. 15 §.

12

RA-FS 2012:8

10 §

För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershandlingar

i 4 kap. 16 §.

1. Denna författning13 träder i kraft den 1 juli 2006. Genom föreskrifterna

upphävs

– Riksarkivets cirkulär (KRFS 1981:2) med tekniska föreskrifter beträffan-

de material och metoder för bindning av arkivhandlingar,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:10) om tekniska krav för papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:4) om tekniska krav för skrivme-

del vid framställning av skrift på papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:5) om provningsmetoder vid

ut-

värdering av skrivmedel vid framställning av skrift på papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:6) om tekniska krav för

kopiatorer,

laserskrivare, telefaxar m.m. för framställning av skrift på

papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:7) om provningsmetoder vid ut-

värdering av kopiatorer, laserskrivare, telefaxar m.m. för framställning

av skrift på papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:8) om tekniska krav för mikro-

film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:9) om provningsmetoder vid

ut-

värdering av mikrofilm,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:10) om tekniska krav för ritfilm

och reprografisk film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:11) om provningsmetoder vid ut-

värdering av ritfilm och reprografisk film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:12) om tekniska krav för tusch,

skrivare och kopiatorer för framställning av skrift på ritfilm och repro-

grafisk film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:13) om provningsmetoder vid ut-

värdering av tusch, skrivare och kopiatorer för framställning av skrift på

ritfilm och reprografisk film,

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:1) om vissa

krav vid upphandling av skrivmateriel,

2. För produkter certifierade enligt tidigare föreskrifter gäller följande.

Papper: Certifikat utfärdat enligt RA-FS 1991:10 äger fortsatt giltighet fram

till nästkommande övervakande kontroll för förlängning av giltighetstiden

för certifikatet. Kontroller utförda efter det att denna författning har trätt i

kraft ska utföras enligt SS-EN ISO 9706, utgåva 1, avsnitt 5, (åldringsbe-

ständigt papper) och SS-ISO 11108, utgåva 1, avsnitt 4 (arkivbeständigt

papper).

Skrivmedel för skrift på papper: Certifikat utfärdat enligt RA-FS 1992:4 el-

ler RA-FS 1992:6 (ändr. 1993:1) äger fortsatt giltighet fram till nästkom-

13RA-FS 2006:4.

13

RA-FS 2012:8

mande övervakande kontroll för förlängning av giltighetstiden för certifika-

tet. Vid övervakande kontroll utformad så att hela provningsprogrammet är

uppdelat på en period av fyra år, gäller följande:

– provning ska utföras enligt specifikation i SS-ISO 11798, utgåva 1,14

– nytillkomna eller ändrade delar av provningsprogrammet ska prioriteras,

– samtliga provningsmoment enligt SS-ISO 11798, utgåva 1, ska vara

genomgångna före 2008.

Mikrofilm: Certifikat utfärdat enligt RA-FS 1992:8 äger fortsatt giltighet

fram till nästkommande övervakande kontroll för förlängning av giltighets-

tiden för certifikatet. Kontroller utförda efter det att denna författning trätt i

kraft ska utföras i enlighet med bilaga 4.

Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012.

BJÖRN JORDELL

Britt-Marie Östholm

14

Se 4 kap. 4 § om lydelsen av avsnitt 4, tabell 2.

14

RA-FS 2012:8

Bilaga 1 till allmänna råd under 3 kap. 12 §

Leverantörsförsäkran

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leverantör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Föremål för försäkran:

Produktens namn och typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specificering (kombination) av produkter som försäkran avser . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ovanstående produkt är i överensstämmelse med kraven i följande

dokument

RA-FS. . . . . . . . . . . . . . . .kapitel . . . . . . . . . . . . paragraf. . . . . . . . . . . . .

Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

utgåva . . . . . . . . . . . . . . . .avsnitt. . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . .

Hänvisning till provningsrapport . . . . . . . . . . . . . beteckning . . . . . . . . . .

Följande dokument kan tillställas Riksarkivet och upphandlande/

avropande myndighet på begäran och utan dröjsmål:

– provningsrapport

– intyg som visar att produkten överensstämmer med den som använts vid

provningen

– beskrivning av ansvarsförhållanden och rutiner hos leverantören

Undertecknad för och på uppdrag av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

plats och datum för utfärdandet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(namn, funktion)

(namnteckning)

15

RA-FS 2012:8

Bilaga 2 till 4 kap. 14 §

Tekniska krav som får tillämpas, i enlighet med 4 kap. 14 § som

alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i svensk standard SS 66 70

05:2009, Information och dokumentation – Bindning av böcker,

periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek

15

Följande metod får användas som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i

svensk standard SS 66 70 05:2009, Information och dokumentation – Bind-

ning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och biblio-

tek.

a) Volymen ska blocklimmas i ryggen. Efter blocklimning ska volymen de-

las i ca 2 mm tjocka lägg.

b) Varje lägg ska häftas från sidan i en symaskin, av typ sadelmakarsyma-

skin, med skyttelsöm med ca 10 mm långa stygn. Sömmen ska utföras ca

3 mm från ryggen på lägget, och får inte vara närmare huvud och fot än

10 mm och inte längre ifrån än 25 mm. Efter sidhäftningen ska sömmen

pressas eller slås ned.

c) Hopfogningen av volymen ska utföras så att de häftade läggen sprids i en

trappstegsform så att häftningen blir synlig på samtliga ark. Därefter ska lim

påföras med pensel över hela den upplagda ytan. Volymen ska därefter stö-

tas jämn i ryggen och överflödigt lim strykas ut.

d) Avlimning kan ske nu eller senare.

15

Senaste lydelse RA-FS 2006:4

16

RA-FS 2012:8

Bilaga 3 till 4 kap. 16 §

Tekniska krav för självhäftande etiketter för märkning av

arkivboxar m. m.

1 Omfattning

Dessa tekniska krav och provningsmetoder gäller för självhäftande etiketter

som ska användas för märkning av arkivboxar m.m. Kraven är avsedda för

etiketter av papper med häftämne av akrylat.

Kraven är utformade så att etiketten ska ha god vidhäftning initialt och på

några års sikt. Det kan inte förväntas att etiketten kommer att sitta kvar för

all framtid. Etiketter får inte märkas med beteckningen svenskt arkiv.

2 Referenser

16

I dessa tekniska krav avses med

3 Tekniska krav

Följande tekniska krav ska vara uppfyllda.

a) Etiketten ska vara av papper som uppfyller kraven i S S-EN ISO 9706,

utgåva 1, avsnitt 5, eller SS-ISO 11108, utgåva 1, avsnitt 4.

b) Häftämnet ska vara av akrylat.

c) Häftämnet ska ha sådan vidhäftning till arkivboxen att etiketten lossnar

maximalt 10 mm under 10 minuter med en belastning av 150 g vid provning

enligt punkt 4 b). Två av tre prov på samma slag av arkivbox ska uppfylla

kravet och medelvärdet av de tre proven får inte överstiga kravet.

16Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

ISO 5-3,

utgåva 3

Photography – Density measurements – Part 3:

Spectral conditions

ISO 5-4,

utgåva 4

Photography – Density measurements – Part Geo-

metric conditions for transmission density

SS-EN ISO 9706,

utgåva 1

Information och dokumentation – Dokumentpapper

– Krav för åldringsbeständighet

SS-ISO 11108,

utgåva 1

Information och dokumentation – Arkivpapper

– Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet

SS-ISO 11798,

utgåva 1

Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos

skrift på papper – Krav och provningsmetoder

SS-ISO 16245,

utgåva 1

Information och dokumentation – Boxar, aktomslag

och andra förvaringsmedel, gjorda av cellulosamate-

rial, för förvaring av dokument av papper och perga-

ment

17

RA-FS 2012:8

d) Efter förvaring vid 80° C och 50 % RH under 28 dygn ska häftämnet ha

sådan vidhäftning till arkivboxen att etiketten lossnar maximalt 10 mm un-

der 10 minuter med en belastning av 300 g vid provning enligt punkt 4 b).

Två av tre prov på samma slag av arkivbox ska uppfylla kravet och medel-

värdet av de tre proven får inte överstiga 10 mm under 10 minuter.

e) Efter förvaring vid 80° C och 50 % RH under 28 dygn ska ändringen i vi-

suell optisk täthet i reflektion hos etiketten inte överstiga 0,10 (ISO 5). Häft-

ämnet får inte blöda genom papperet.

Etiketten ska inte lyfta i hörnen, bli bucklig eller skrynklig och häftämnet

får inte blöda ut utanför etikettens kant.

f) Etiketten ska vara skrivbar med kulpenna och skrivare (t.ex. laserskrivare

och bläckstråleskrivare). Ark med etiketter ska kunna matas genom skriva-

ren utan att fastna och utan att etiketter lossnar. Skriften ska uppfylla kravet

i SS-ISO 11798, avsnitt 4.2 med de undantag som anges i 4 kap. 4 §.

g) Skriften på etiketten ska vara minst lika beständig mot vatten och nöt-

ning som skrift framställd med samma skrivmedel på papper som uppfyller

kraven i SS-EN ISO 9706, utgåva 1, avsnitt 5 eller SS-ISO 11108, utgåva 1,

avsnitt 4.

Provning av skriftens beständighet mot vatten och nötning ska utföras enligt

SS-ISO 11798, utgåva 1, avsnitt 6.4 respektive 6.6.

4 Provningsmetoder

17

Följande provningsmetoder ska användas.

Provberedning för utvärdering av vidhäftning

a) Två typer av arkivboxar med olika ytskikt ska användas som underlag.

Arkivboxarna ska uppfylla kraven i SS-ISO 16245, utgåva 1, avsnitt 5.1.1.

Fäst etiketter i format 25 × 50 mm på underlaget och tryck fast genom att

rulla en rulle med massan 2 kg fyra gånger över etiketten. Framställ sex

prov och förvara enligt följande:

3 prov förvaras vid 23°C och 50 % RH under minst 7 dygn

3 prov förvaras vid 80°C och 50 % RH under 28 dygn

Vidhäftning

b) Placera provet horisontellt med etiketten nedåt och fäst en tyngd med

massan 150 g vid etikettens kortsida. Mät hur lång sträcka etiketten lossnar

från underlaget under 10 minuter.

Prov förvarade vid 80°C och 50 % RH provas på samma sätt men med en

tyngd med massan 300 g.

17

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

18

RA-FS 2012:8

5 Provningsrapport

Provningslaboratoriet ska i sin rapport ange följande.

– datum och plats för provningen,

– noggrann identifiering av det provade materialet och av använda arkiv-

boxar,

– antal provföremål använda vid provningen,

– erhållna provningsresultat vid provning enligt dessa föreskrifter,

– iakttagelser av annan typ som kan ha betydelse för beständigheten hos

handlingar,

– avvikelser från dessa föreskrifter och andra omständigheter som kan ha

påverkat resultaten,

– ett uttalande om materialet uppfyller eller inte uppfyller kraven i dessa

föreskrifter; i det sistnämnda fallet ska skälet specificeras.

19

RA-FS 2012:8

Bilaga 4 till 5 kap. 1 §

Tekniska krav för mikrofilm

1 Omfattning

Dessa föreskrifter specificerar tekniska krav och provningsmetoder för mik-

rofilm som ska användas för framställning av säkerhetsexemplar och mel-

lanexemplar av mikrofilm. Kraven avser polyesterbaserad mikrofilm av

konventionell silvertyp, som framkallas genom en process som omfattar

framkallning, fixering och en avslutande sköljning. Kraven inkluderar även

s.k. omvändningsframkallning.

Föreskrifterna gäller för mikrofilmer avsedda för användning i kamera,

för kopiefilm och för datorframställd film.

2 Referenser

18

I dessa tekniska krav avses med

3 Tekniska krav

19

Följande tekniska krav ska vara uppfyllda:

a) Mikrofilm som används vid provningen ska vara fri från rester av fixer-

salt. Kontroll ska utföras enligt punkt 4.2.

18

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

ISO 5-2,

utgåva 5

Photography – Density measurements – Part 2:

Geometric conditions for transmission density

ISO 5-3,

utgåva 3

Photography – Density measurements – Part 3:

Spectral conditions

ISO 5626,

utgåva 2

Paper – Determination of folding endurance

SS-ISO 3334,

utgåva 2

Mikrografi – ISO upplösningskort nr 2 –Utformning

och användning

SS-ISO 8514-1,

utgåva 1

Mikrografi – Datorframställd mikrofilm (COM) av

text – Kvalitetsstyrning – Del 1: Specifikation av

blankettbild och testdata

SS-ISO 8514-2,

utgåva 1

Mikrografi – Datorframställd mikrofilm (COM) av

text – Kvalitetsstyrning – Del 2: Kontrollmetod

SS-ISO 10550,

utgåva 1

Mikrografi – Plankamerasystem – Provtavla för

funktionskontroll

SS-EN ISO 1924-2,

utgåva 2

Papper och papp – Bestämning av dragegenskaper

– Del 2: Metod baserad på konstant förlängningshas-

tighet

19

Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

20

RA-FS 2012:8

b) Efter förvaring vid 23°C och 50 % relativ luftfuktighet (RH) respektive

90°C och 50 % RH i enlighet med punkt 4.4 ska filmen vara fri från defekter

eller ändringar som är av betydelse för filmens användning som säkerhets-

exemplar. Granskning ska utföras enligt punkt 4.5.

c) Inga defekter i vidhäftning får uppstå vid provning av vidhäftningen mel-

lan mikrofilmens skikt enligt punkt 4.6. Kravet gäller för film som förvarats

vid 23°C och 50 % RH och vid 90°C och 50 % RH enligt punkt 4.4.

d) Prov som förvarats sammanlagda i kontakt med varandra under belast-

ning enligt punkt 4.7 ska inte häfta samman och får inte uppvisa bildskador.

e) Upplösningen, bestämd enligt SS-ISO 3334, utgåva 2, ska vara oföränd-

rad efter åldring vid 90°C och 50 % RH enligt punkt 4.4.

f) Ändringen i visuell optisk täthet i transmission, mätt enligt ISO 5-3, utgå-

va 3, av bas + slöja ska vara högst 0,10 och av bild högst 20 % efter förva-

ring vid 90°C och 50 % RH enligt punkt 4.4.

g) Dragstyrkan hos prov som förvarats vid 90°C och 50 % RH enligt punkt

4.3 ska vara minst 80 % av dragstyrkan hos film förvarad vid 23°C och

50 % RH. Dragstyrkan ska bestämmas enligt punkt 4.8.

h) Brottöjningen ska vara minst 80 %.

Brottöjningen hos prov som förvarats vid 90°C och 50 % RH enligt punkt

4.3 ska vara minst 70 % av töjningen hos film förvarad vid 23°C och 50 %

RH. Brottöjningen ska bestämmas enligt punkt 4.8.

i) Viktalet hos polyesterbaserad film förvarad vid 23°C och 50% RH ska

vara minst 1000 vid provning enligt punkt 4.9.

j) Mikrofilmen ska även i övrigt vara lämpad för framställning av beständi-

ga handlingar.

4 Provningsmetoder

20

Följande provningsmetoder ska användas:

4.1 Provframställning

a) Exponering ska utföras enligt följande:

Mikrofilm avsedd för exponering i kamera:

Provtavla för avfotografering ska innehålla ISO testkort nr 2 i enlighet med

SS-ISO 3334, utgåva 2. Exponeringen ska utföras så att bilden av en gråski-

va (jfr SS-ISO 10550, utgåva 1) har visuell optisk täthet i transmission 0,9–

1,1 vid mätning enligt ISO 5-3, utgåva 3. Om filmen exponeras i kamera där

gråskivor inte kan användas, exponeras bilden av ett enfärgat (vitt) ark så att

optiska tätheten 0,9–1,1 erhålls.

20Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

21

RA-FS 2012:8

Förminskningen ska vara sådan att bilden av gråskivan alternativt det enfär-

gade arket är minst 4 × 4 mm.

Rullfilmer ska exponeras med 50 testbilder jämnt fördelade över filmen.

Mikroficher ska exponeras med minst två testbilder per fiche. Framställ 25

exponerade mikroficher.

Kopiefilm:

Kopiera en film med bilder enligt ovan så att bilden av en av gråskivorna

(eller annan förlaga) har optiska tätheten 0,9–1,2.

COM:

Det är önskvärt att testkort av typ ISO testkort nr 2 används (jfr SS-ISO

8514-1 och 2, utgåva 1). Om detta inte är möjligt ska de minsta tecken som

kan genereras av utrustningen reproduceras.

Provet ska innehålla bilder med hög och låg (bas + slöja) optisk täthet med

minsta storlek 2 × 2 mm.

b) Filmen ska framkallas med de kemikalier som används tillsammans med

filmen enligt tillhörande anvisningar.

Två 16 eller 35 mm rullfilmer med längd 30–60 m ska framkallas, eller mot-

svarande längd från minst två rullar i större format.

Från 105 mm rullfilm ska minst 30 m tas från två rullar. Om filmen skärs

ned till ficheformat ska 200 mikroficher framställas.

4.2 Provning av fixersaltrester

Film som används vid undersökningen skall vara i tillfredsställande grad be-

friad från fixersalt. Provningen skall utföras enligt följande beskrivning:

Prov av framkallad film skall behandlas enligt nedan. Osvärtad film skall

användas.

– 10 g silvernitrat , 20 ml ättiksyra (isättika), 1000 ml avjoniserat vatten,

– 50 g natriumklorid, 1000 ml avjoniserat vatten,

– 20 g natriumsulfit, 50 g natriumtiosulfat pentahydrat, 1000 ml avjonise-

rat vatten.

Tiderna för respektive bad skall vara 4 minuter. Skölj därefter filmen 20 mi-

nuter under rinnande kranvatten och låt den torka.

Granska provet i mikrofilmläsare med ca 15× förstoring med avseende på

gula till bruna fläckar. Om det finns sådana skall filmen inte användas för

provning enligt dessa föreskrifter.

4.3 Provberedning för undersökning av mekaniska egenskaper

Filmen skall exponeras, framkallas och kontrolleras enligt punkterna 4.1

och 4.2. Framställ prov enligt följande beskrivning:

22

RA-FS 2012:8

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– skärutrustning för tillskärning av remsor med bredden 15,0 ± 0,1 mm,

– stans för hålslagning,

– remshållare,

– klimatskåp.

Provberedning:

16 mm rullfilm används i befintlig bredd. Skär till 60 remsor med längden

ca 200 mm från film med oskadade kanter.

Från film med bredden 35 mm eller mer: skär till 60 remsor med längden ca

200 mm. Skär remsor med bredden 15,0 ± 0,1 mm från dessa.

Film i bladformat: skär 60 remsor med bredden 15,0 ± 0,1 mm parallellt

med långsidan.

Dela remsorna i två grupper så att remsor uttagna intill varandra hamnar i

olika grupper. Varje grupp skall innehålla lika många remsor från samma

film/samma område på filmen.

Stansa hål nära ändarna av 200 mm-remsorna och placera remsorna i hållare

så att remsorna inte berör varandra och inte är sträckta. Kortare remsor pla-

ceras i lämpliga ställ så att de inte berör varandra.

Förvaring av prov:

Förvara den ena gruppen vid 90° C och 50 % RH under 12 dygn. Förvara

den andra gruppen vid 23° C och 50 % RH.

4.4 Provberedning för utvärdering av vidhäftning och optisk täthet

samt för visuell granskning

Filmen skall exponeras, framkallas och kontrolleras enligt 4.1 och 4.2.

Framställ prov enligt följande beskrivning:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– stans för hålslagning,

– remshållare,

– klimatskåp.

Provberedning:

Prov som skall granskas får inte hanteras med oskyddade händer. Använd

vantar av bomull eller nylon.

Rullfilm: använd film i full bredd. Skär till 20 remsor med längden ca 200

mm.

Film i bladformat: använd 20 blad i fullt format.

23

RA-FS 2012:8

Dela proven i två grupper så att prov uttagna intill varandra hamnar i olika

grupper. Varje grupp skall innehålla lika många prov från samma film/sam-

ma område på filmen.

Stansa hål nära ändarna av 200 mm-remsorna och placera dem i hållare så

att de inte berör varandra och inte är sträckta. Kortare remsor placeras i

lämpliga ställ så att de inte berör varandra.

Förvaring av prov:

Förvara den ena gruppen vid 90° C och 50 % RH under 12 dygn. Förvara

den andra gruppen vid 23° C och 50 % RH.

4.5 Visuell granskning

Proven skall granskas enligt följande beskrivning:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– ljusbord (bord med underbelysning),

– stereomikroskop med 4-50 × förstoring,

– konventionellt mikroskop med 40-1000 × förstoring,

– mikroficheläsare med 10-40 × förstoring,

– svepelektronmikroskop.

Provberedning:

Prov får inte hanteras med oskyddade händer. Använd vantar av bomull

eller nylon.

De prov vars beständighet skall granskas, bör granskas även före behand-

ling, eftersom enbart jämförelse av behandlat och obehandlat prov kan ge

missvisande resultat.

Jämförelser underlättas om referensprov och det prov, vars beständighet

skall undersökas, tas ut intill varandra.

Behandla proven enligt beskrivningen av den aktuella provningsmetoden.

Förvara referensproven vid 23° C och 50 % RH så att de inte utsätts för ljus,

skadliga ämnen osv.

Provningens utförande:

Granskningen skall avse egenskaper av betydelse för filmens användning

som säkerhetsexemplar.

Vid granskningen används i regel de fyra förstnämnda utrustningarna under

punkt 4.5. Om defekter upptäcks som normalt inte brukar förekomma hos

den aktuella materialtypen, kan dessa studeras mer ingående med hjälp av

övrig utrustning.

Granska först provet utan förstoringshjälpmedel. Kontrollera färgändring

eller ändring i optisk täthet på bord med underbelysning. Granskning av

24

RA-FS 2012:8

ändring i ytskikt utförs lämpligen i motljus eller sidoljus med liten infalls-

vinkel.

Studera provet i stereomikroskop, dels med påfallande belysning, dels med

sidoljus. Halogenlampa med fiberoptik är då ett bra hjälpmedel.

Vissa typer av defekter framträder tydligt i genomfallande ljus. Mikrofilm-

läsare har den fördelen framför mikroskopet att ett större område kan in-

spekteras samtidigt.

Utvärdering:

Förändringar och defekter av alla slag noteras.

4.6 Provning av vidhäftning

Provning skall utföras enligt följande:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– anordning för att mäta maximal kraft, t.ex. dragprovare,

– självhäftande tejp med maximal vidhäftning 0,3–0,4 N/mm mellan tejp

och prov vid bestämning enligt nedan, helst med ett tunt transparent

ryggskikt, med bredden högst 15 mm,

– plan skiva, ca 50 × 200 mm.

Provberedning:

Framställ prov enligt punkt 4.4.

Provningens utförande:

Före provningen förvaras proven vid 23° C och 50 % RH under minst 15

timmar.

Fäst provet på en plan skiva.

Anbringa en ca 150 mm lång tejpremsa på provets yta så att tejpen inte

kommer i kontakt med filmens kanter. Pressa försiktigt fast tejpen så att

inga luftbubblor uppkommer. Lämna kvar en tillräckligt lång bit av tejpen

vid ena änden så att det går att gripa tag i den.

Pressa fast tejpen med tummens mjukdelar eller med en rulle så att vidhäft-

ningen, mätt enligt nedan, blir 0,3-0,4 N per mm tejpbredd.

Förläng tejpens fria ände med ett "handtag". Montera skivan i dragprova-

rens övre klämma med handtaget uppåt. Vik ned handtaget i 180° vinkel och

ryck. Notera den maximala kraften.

Vidhäftningen beror i viss utsträckning på anbringningstryck och kontakt-

tid. Om kraften efter 5 minuter är lägre än 0,3 N/mm måste annan tejp an-

vändas.

25

RA-FS 2012:8

Är kraften högre än 0,4 N/mm och ingen defekt upptäcks behöver ingen

ytterligare provning utföras. Om skada upptäcks måste man använda en tejp

med vidhäftningen 0,3-0,4 N/mm.

Undersök båda sidorna av filmen.

Utvärdering:

Provet skall granskas visuellt. Notera alla defekter av typ skiktlossning och

blåsbildning.

4.7 Provning av tendens till hophäftning

Hophäftning vid förvaring under belastning skall undersökas på följande

sätt:

Utrustning:

Följande utrustning används:

– skivor av aluminium eller rostfritt stål i format ca 60 × 60 mm,

– stans eller skärutrustning,

– belastningsvikter,

– klimatskåp.

Provberedning:

Framställ prov enligt punkterna 4.1 och 4.2. Använd prov som inte vidrörts

med oskyddad hud.

Provningens utförande:

Skär till tio prov i storlek 40 × 40 mm eller 40 mm långa remsor. Konditio-

nera vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägg proven på varandra på

en plan skiva. Täck med en skiva och belasta med 35 kPa (5,6 kg för prov i

storlek 40 × 40 mm).

Förvara vid 40° C och 60 % RH under 3 dygn. Avlägsna belastningen och

låt proven svalna vid 23° C och 50 % RH under minst 15 timmar innan pro-

ven säras.

Utvärdering:

Sära proven. Granska proven visuellt. Notera eventuell hophäftning, skador

på skikten, krympning o.s.v.

4.8 Bestämning av dragstyrka och brottöjning

Dragstyrka och brottöjning hos prov enligt punkt 4.3 skall bestämmas i ut-

rustning enligt SS-EN ISO 1924-2, utgåva 1. Inspänningslängden skall vara

100 mm (50 mm för film i mikroficheformat) och draghastigheten 200 mm/

min.

26

RA-FS 2012:8

Utvärdering:

Resultaten anges som medelvärden av tio bestämningar.

4.9 Bestämning av viktal

a) Viktal hos prov enligt punkt 4.3 ska bestämmas i utrustning enligt ISO

5626, utgåva 2 (Köhler-Molin apparat). Belastningen ska dock vara 1200,0

± 0,5 g.

Utvärdering:

Viktalet beräknas som medelvärdet av tio bestämningar.

Viktalet hos polyesterfilm kan vara mycket högt. Om syftet med provningen

är att verifiera att ett minimikrav är uppfyllt, kan provningen avbrytas efter

det att angivet värde uppnåtts.

b) Mikrofilm som inte uppfyller kraven enligt punkterna 3 b), 3 c) och 3 f)

efter åldring vid 90°C och 50 % RH under 12 dygn kan undersökas med av-

seende på utseende, vidhäftning och optisk täthet efter åldring vid 70°C och

50 % RH under 3 månader. Om följande krav är uppfyllda är mikrofilmen i

överensstämmelse med dessa föreskrifter:

– filmen ska vara fri från defekter eller ändringar som är av betydelse för

filmens användning som säkerhetsexemplar,

– inga defekter i vidhäftningen mellan mikrofilmens skikt får uppstå vid

provning enligt punkt 4.4,

– ändringen i visuell optisk täthet i transmission, mätt enligt ISO 5-3, utgå-

va 3, av bas+slöja ska vara högst 0,10 och av bild högst 10 %.

5 Provningsrapport

Provningslaboratoriet ska i sin rapport ange följande:

– noggrann identifiering av det provade materialet,

– datum och plats för provningen,

– beskrivning av framkallningskemikalier och framkallningsprocess,

– antal provföremål använda vid provningen,

– erhållna provningsresultat vid provning enligt dessa föreskrifter,

– iakttagelser av annan typ som kan ha betydelse för beständigheten hos

handlingar,

– avvikelser från dessa föreskrifter och andra omständigheter som kan ha

påverkat resultaten,

– ett uttalande om materialet uppfyller eller inte uppfyller kraven i dessa

föreskrifter; i det sistnämnda fallet ska skälet specificeras.

Elanders Sverige AB, 2012