RA-FS 2021:2

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

1

RA-FS 2021:2

Utkom från trycket

den 26 mars 2021

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets

föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1)

om återlämnande eller gallring av handlingar

inom löne- och personaladministrativ verksamhet

beslutade den 22 februari 2021.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförord-

ningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring att området Rekrytera personal i bilagan till

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande

eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet

ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 15 april 2021.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Fredrik Lindberg

2

RA-FS 2021:2

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Handlingar

Återlämnande,

bevarande och

gallring

Anmärkningar

Rekrytera personal

1

Annonser.

Bevaras.

Kravprofiler.

Gallras när de inte

längre behövs för

verksamheten.

Verkställande av

gallring förutsätter att

annonser bevaras.

Ansökningshandlingar

avseende den sökande

som har anställts.

Bevaras.

Avser till exempel

följebrev, meritför-

teckningar, bilagor,

betyg, arbetsprover,

registerutdrag och

handlingar rörande

komplettering av

ansökningshandlingar.

Ansökningshandlingar

avseende sökande som

inte har anställts.

1. Gallras 2 år efter det

att beslutet om an ställ-

ning har vunnit laga

kraft.

2. Vid preskriptions-

avbrott enligt diskrimi-

neringslagen (2008:567)

får handlingar istället

gallras först då den

väckta talan har av -

slutats genom en dom

eller ett beslut som har

vunnit laga kraft.

Återlämnande:

Ansökningshandlingar

på papper får återläm-

nas efter det att gall -

ringsfristen har löpt ut.

Om handlingen har

skannats eller kopierats

får den återlämnas när

myndigheten inte

längre har behov av

handlingen i original.

För sökande som har

överklagat anställ-

ningsbeslutet hänvisas

till Handlingar rörande

överklagandeärenden.

Ansökningshandlingar

där ansökan har åter -

tagits av den sökande.

Återlämnas eller

gallras när de inte

längre behövs för

verksamheten.

1 Ändringen innebär att handlingstyperna Grunduppgifter i säkerhetsprövningar och

Handlingar rörande registerkontroll och särskild personutredning utgår.

3

RA-FS 2021:2

Handlingar

Återlämnande,

bevarande och

gallring

Anmärkningar

Ansökningshandlingar

avseende tjänster som

har dragits tillbaka

efter annonsering.

1. Gallras 2 år efter

det att rekryteringen

avbröts.

2. Vid preskriptions-

avbrott enligt diskrimi-

neringslagen (2008:567)

får handlingar istället

gallras först då den

väckta talan har av -

slutats genom en dom

eller ett beslut som har

vunnit laga kraft.

Återlämnande:

Handlingarna får åter -

lämnas efter det att

gallringsfristen har löpt

ut.

Om handlingen har

skannats eller kopierats

får den återlämnas när

myndigheten inte

längre har behov av

handlingen i original.

Ansökningshandlingar

som inte avser viss

ledigförklarad tjänst.

Återlämnas eller

gallras när de inte

längre behövs för

verksamheten.

Avser till exempel

intresseanmälningar

och spontan ansök-

ningar.

Anmälan om före-

trädesrätt.

Bevaras.

Avser en sökandes

anspråk på företrädes-

rätt till återanställning

enligt lagen (1982:80)

om anställningsskydd.

Handlingar rörande

utvärdering av

sökande.

1. Gallras 2 år efter det

att beslutet om anställ -

ning har vunnit laga

kraft.

2. Vid preskriptions-

avbrott enligt diskrimi-

neringslagen (2008:567)

får handlingar istället

gallras först då den

Avser till exempel

testresultat från urvals -

tester, anteckningar

från intervjuer eller

referenstagning och

enkätfrågor och svar

som använts som

urvalsinstrument.

4

RA-FS 2021:2

Handlingar

Återlämnande,

bevarande och

gallring

Anmärkningar

väckta talan har av -

slutats genom en dom

eller ett beslut som har

vunnit laga kraft.

Undantag från

gallring:

Handlingar som avser

den anställde bevaras.

Läkarintyg.

Gallras 2 år efter det att

beslutet om anställning

har vunnit laga kraft.

Undantag från

gallring:

Läkarintyg som avser

den anställde.

Avser till exempel

hälsodeklarationer.

Registerutdrag ur

belastningsregistret.

Återlämnas eller

gallras efter det att

myndigheten har

antecknat att utdraget

har visats upp.

Avser till exempel

utdrag enligt lagen

(2013:852) om

registerkontroll av

personer som ska

arbeta med barn.

Förteckningar över

sökande.

Bevaras.

Avser till exempel

rekryteringsrapporter

för information enligt

lagen (1976:580) om

medbestämmande i

arbetslivet.

Användarprofiler.

Gallras 2 år efter

användarens sista

inloggning i systemet.

Uppgifter som den

sökande själv registre-

rat i rekryterings-

system, till exempel

kontaktuppgifter och

uppgifter om vilka

tjänster hen sökt hos

myndigheten.

Handlingar rörande

arbetstillstånd.

Bevaras.

Avser till exempel

ansökan och beslut av

Migrationsverket om

arbetstillstånd för

utländska medborgare.

Anställningsbeslut.

Bevaras.

Avser myndighetens

beslut som kan

överklagas.

5

RA-FS 2021:2

Handlingar

Återlämnande,

bevarande och

gallring

Anmärkningar

Information om

myndighetens beslut

om anställning.

Bevaras.

Avser till exempel

anslag, kungörelser

eller meddelanden om

tillsatta tjänster.

Korrespondens.

1. Gallras 2 år efter det

att beslutet om anställ -

ning har vunnit laga

kraft eller rekryte-

ringen har avbrutits.

2. Vid preskriptions-

avbrott enligt diskrimi-

neringslagen (2008:567)

får handlingar istället

gallras först då den

väckta talan har av -

slutats genom en dom

eller ett beslut som har

vunnit laga kraft.

Avser korrespondens

som har betydelse för

beslutet om rekry-

tering, till exempel

meddelande om åter -

kallande av ansökan

eller meddelande om

avbruten rekrytering.

Avser även information

till och korrespondens

med fackliga företrä-

dare och information

till Arbetsförmed-

lingen.

Korrespondens som

saknar betydelse för

beslutet om rekryte-

ring.

Gallras när den inte

längre behövs för

verksamheten

Avser till exempel mot-

tagningsbekräftelser,

kallelser till intervju

och tackbrev.

Handlingar rörande

avvisade överkla-

ganden.

Bevaras.

Avser till exempel

beslut och korrespon-

dens rörande överkla-

ganden som avvisats

för att de har kommit in

för sent.

Handlingar rörande

överklagandeärenden.

Bevaras

Avser till exempel:

– överklagande av an-

ställningsbeslut,

– myndighetens ytt ran-

de i ärendet,

– platsannonsen,

– anslaget,

– anställningsavtalet,

– klagandens ansök-

nings handlingar in -

klu sive cv,

6

RA-FS 2021:2

Handlingar

Återlämnande,

bevarande och

gallring

Anmärkningar

.

– den eller de anställ-

das ansökningshand-

lingar inklusive cv,

– referenser för den

klagande och den eller

de anställda eller

– övriga handlingar i

ärendet.

Hantera uppgifter om anställda

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Elanders Sverige AB, 2021