RA-FS 2021:3

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

1

RA-FS 2021:3

Utkom från trycket

den 26 mars 2021

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

om gallring av säkerhetshandlingar;

beslutade den 22 februari 2021.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 och 12 §§arkivförordningen

(1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna

handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

1 kap. Omfattning och tillämpningsområde

1 §I denna författning finns föreskrifter som reglerar vilka allmänna hand-

lingar som får eller ska gallras inom statliga myndigheters arbete med infor-

mationssäkerhet och säkerhetsskydd. Författningen ska tillämpas vid gallring

av dessa handlingar.

2 § Föreskrifterna gäller för

– statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, regering-

en, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen,

– sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) till den del de allmänna handlingarna härrör från den verksam-

het som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen,

– sådana enskilda organ som avses i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

Med begreppet myndighet avses i dessa föreskrifter, om inte annat anges,

sådana myndigheter och organ som upptas i första stycket.

3 §Föreskrifterna i denna författning gäller om det inte finns avvikande reg-

ler om bevarande eller gallring i lag eller förordning eller i föreskrifter eller

beslut som grundar sig på lag eller förordning.

2 kap. Definitioner

1 § I denna författning avses med

fysisk säkerhet

att förhindra eller försvåra fysisk åtkomst till,

skador på och störningar i tillgången till

organisationens information och

informationssystem, för säkerhetsskydd detsamma

som anges i 2 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen

(2018:585),

2

RA-FS 2021:3

gallra

förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i

allmänna handlingar eller vidta andra åtgärder

med handlingarna som medför

– förlust av betydelsebärande data,

– förlust av möjliga sammanställningar,

– förlust av sökmöjligheter, eller

– förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas

autenticitet,

informationssäkerhet

bevarande av konfidentialitet, riktighet och

tillgänglighet hos information, för säkerhetsskydd

detsamma som anges i 2 kap. 2 §

säkerhetsskyddslagen (2018:585),

informationssystem

applikationer, tjänster eller andra komponenter

som hanterar information, i begreppet ingår också

nätverk och infrastruktur,

lagringsmedium

fysiskt underlag för handlingar som används för

att kunna lagra och läsa uppgifter i till exempel

USB-minnen, mobiltelefoner, bärbara datorer,

kopiatorer och skrivare,

personalsäkerhet

att säkerställa att anställda eller de som deltar i

verksamheten förstår sitt ansvar och är lämpliga

för de roller som de är tilltänkta för, för

säkerhetsskydd detsamma som anges i 2 kap. 4 §

säkerhetsskyddslagen (2018:585),

signalskyddstjänst

kryptografiska funktioner som är godkända av

försvarsmakten och som är avsedda för att skydda

säkerhetskänslig verksamhet,

säkerhetsskydd

detsamma som anges i 1 kap. 2 §

säkerhetsskyddslagen (2018:585),

säkerhetskänslig

verksamhet

detsamma som anges i 1 kap. 1 §

säkerhetsskyddslagen (2018:585),

säkerhetsskyddsklassi-

ficerad handling

detsamma som anges i 1 kap. 4 §

säkerhetsskyddsförordningen (2018:658),

säkerhetsskyddsklassi-

ficerade uppgifter

detsamma som anges i 1 kap. 2 § säkerhetsskydds-

lagen (2018:585).

3 kap. Gallring

1 § Gallring av räkenskapsinformation, löne- och personaladministrativa

handlingar samt handlingar vid upphandling regleras i Riksarkivets föreskrif-

ter om gallring av sådana handlingar.

3

RA-FS 2021:3

2 § Allmänna handlingar som efter en tid förlorar betydelse för myndig-

heternas arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd, till exempel

överflödiga sammanställningar eller sammanställningsmöjligheter för fort-

löpande intern kontroll, avstämning eller rapportering, får gallras med frister

som myndigheten själv fastställer.

3 § Myndigheter får, med de begränsningar som följer av 4 och 5 §§, gallra

allmänna handlingar som anges i bilagorna till denna författning. I bilaga 2

finns en bestämmelse om att signalskyddsnycklar ska gallras, vilket innebär att

de begränsningar som följer av 4 och 5 §§ inte kan tillämpas för denna hand-

lingstyp.

4 § Gallringen får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till

insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning,

förvaltning och forskning.

Allmänna råd. Myndigheterna bör kontinuerligt genomföra analyser av

sin tillämpning av författningens föreskrifter och med dess resultat som

stöd bevara handlingar som bedömts som viktiga för förståelsen av

säkerhetsarbetet i den egna verksamheten eller förståelsen för hur det

egna säkerhetsarbetet påverkat eller påverkats av omvärlden.

5 § För allmänna handlingar som får gallras när de inte behövs för verksam-

heten ska fristen eller tidpunkten för gallring fastställas så att inte handlingar-

na gallras innan:

– föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts,

– tidsfrist för revision och preskription har gått ut,

– betydelse för styrkande av rättigheter och skyldigheter eller

– betydelse för förståelse av andra handlingar har upphört.

4 kap. Dokumentation

1 § Myndigheten ska dokumentera tillämpningen av dessa föreskrifter.

2 § Att myndighetens arkivredovisning ska omfatta hela myndighetens

arkivbestånd framgår av 6 kap. 2 § Föreskrifter om ändring av Riksarkivets

föreskrifter (RA–FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndig-

heter1. Av 16 § framgår även att handlingar som gallras ska förtecknas.

3 § Ytterligare föreskrifter om dokumentation av elektroniska handlingar

(upptagningar för automatiserad behandling) finns i 5 kap Riksarkivets före-

skrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för auto-

matiserad behandling).

1 Ändrad genom RA-FS 2019:2

4

RA-FS 2021:3

1. Denna författning träder i kraft den 15 april 2021.

2. Denna författning får tillämpas retroaktivt.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Fredrik Lindberg

5

RA-FS 2021:3

Innehållsförteckning

Bilaga 1

Gallring av informationssäkerhetshandlingar förutom

säkerhetsskydd ............................................................................................. 6

Handlingar och lagringsmedium ............................................................... 6

Informationssystem ................................................................................... 8

Personalsäkerhet ..................................................................................... 11

Fysisk säkerhet ........................................................................................ 12

Incidenthantering ...................................................................................... 12

Bilaga 2

Gallring av säkerhetsskyddshandlingar ....................................14

Handlingar och lagringsmedium ................................................................14

Signalskyddstjänst......................................................................................18

Informationssystem ....................................................................................23

Personalsäkerhet ........................................................................................25

Fysisk säkerhet ...........................................................................................28

Incidenthantering .......................................................................................30

6

RA-FS 2021:3

Bilaga 1 Gallring av informationssäkerhetshandlingar förutom

säkerhetsskydd

Myndigheter får gallra handlingar enligt nedan

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar och lagringsmedium

Dokumentation över

förstörda handlingar

eller lagringsmedium.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel:

– Förstörings- eller

gallringsrapporter.

– Makuleringslistor.

– Kassations- och

avyttringsprotokoll/

rapporter.

Dokumenterade till -

stånd om att föra ut

utrustning, handlingar

eller datorprogram

utanför organisationens

lokaler.

När de inte behövs för

verksamheten.

Dokumentation över

transport av handlingar

och lagringsmedium.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar om

hur handlingar och

lagringsmedium skyd-

das mot obehörig åt-

komst, missbruk eller

förvanskning under

transport.

Avser till exempel:

– Transportsäkerhets-

analyser.

– Transportsäkerhets-

planer.

– Beslut om transport-

nivåer.

Handlingar och upp-

gifter rörande hantering

av användar åtkomst

eller behörig hets kon-

troll till hand lingar och

informations system.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter om att styra

och begränsa åtkomst

till handlingar och

informationssystem,

säkerställa behörig

användaråtkomst och

att förhindra obehörig

åtkomst till informa-

tionssystem och tjäns -

ter samt att förhindra

obehörig åtkomst till

system och tillämp-

ningar.

7

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Avser till exempel:

– Dokumenterade

beslut om tilldelning av

användaridentitet och

behörighet.

– Förteckningar över

användare med åt-

komsträttigheter eller

behörigheter.

– Handlingar rörande

autentisering och

behörighetskontroll.

– Lösenord.

– Användarkonton,

administratörskonton

och testkonton.

Handlingar rörande

kryptografiska

säkerhetsåtgärder.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar för

sådant som hantering

av krypteringsnycklar

och krypteringsmate-

riel vid generering,

lagring, hämtning,

distribution, återkal-

lande och destruering.

För gallring av

handlingar rörande

signalskyddstjänst, se

bilaga 2.

Handlingar rörande

aktiva kort och mjuka

certifikat.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel:

– Beställningshand-

lingar.

– Kvittenser.

– Register över kort och

certifikat.

– Kortet eller certifi-

katet.

För gallring av

handlingar inom

signalskyddstjänst,

se bilaga 2.

8

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Informationssystem

Uppgifter och hand-

lingar som rör säkerhet

vid utveckling av och

ändringar i informa-

tionssystem.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter som syftar till

att säkerställa att för-

ändringar är säkra,

kontrollerade, god -

kän da och införs på ett

systematiskt, spår -

bart och kontrollerat

sätt.

Kan ingå i en sam-

lad dokumenta tion

avseende utveck ling

och ärenden om änd -

ringar.

Avser till exempel:

– Ändringsförslag.

– Lösningsförslag.

– Rapporter om

genomförda föränd-

ringar.

– Handlingar rörande

test.

Avser inte den

dokumentation som

behövs för att doku -

mentera elektroniska

handlingar som ska

bevaras.

Förteckningar över

tillgångar kopplade till

informationssystem.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser förteckningar

som identifierar och

kartlägger sådant som

maskinvaruenheter,

programvaror och

tjänster i syftet att

skaffa överblick över

tillåtna och otillåtna

enheter och program-

installationer och att ha

kontroll över gäl lande

konfigura tioner.

9

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar och upp -

gifter som beskriver

ingående delar i infor -

mationssystem och som

har betydelse för verk -

samhetens säkerhet.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser dokumentation

som redogör för de

säkerhetsåtgärder som

avser informations-

systemet och vad som

är av betydelse för att

kunna upprätthålla

säkerheten i och kring

systemet.

Kan ingå i en sam -

lad dokumenta tion som

beskriver ingående

delar i informations-

systemet.

Avser inte den

dokumentation som

behövs för att doku -

mentera elektroniska

handlingar som ska

bevaras.

Handlingar rörande

ändringshantering inom

it-drift.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter rörande

säkerheten vid änd -

rin gar i informations-

system.

Avser till exempel:

– Uppgifter i register

över ändringar.

– Bedömningar av den

potentiella påver kan,

inbegripan de påverkan

på informaionssäkerhet.

– Verifieringar av att

informationssäker-

hetskrav är uppfyllda.

Kan ingå i en sam-

lad dokumentation som

rör ändringshantering.

Avser inte den

dokumentation som

behövs för att doku-

mentera elektroniska

handlingar som ska

bevaras

10

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar rörande

kapacitetshantering.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter om när

användningen av

informationssystem

övervakas och justeras

samt när prognoser görs

av framtida kapacitets-

krav.

Kan ingå i en sam-

lad dokumentation om

kapacitetshantering.

Handlingar rörande

skydd mot skadlig kod.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel

inkomna program och

handlingar rörande

uppdatering av pro -

gram för upptäckt av

skadlig kod m.m.

Uppgifter i loggar som

registrerar händelser

som kan påverka

säkerheten i eller kring

ett informationssystem.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser manuell eller

automatisk registre ring

av uppgifter i loggar

som syftar till att

upptäcka och utreda

sådant som skadlig eller

otillåten påver kan,

obehörig åtkomst och

funk tions störningar i

informationssystem.

Kan benämnas som

säkerhetsloggar.

Dokumenterade ana -

lyser av innehållet i

säkerhetsloggar.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser även de upp -

gifter i loggar som

identifierats, samlats in,

kopierats för att ligga

till grund för analys.

Uppgifter i analyser

kan bestå av t.ex.

beskrivning av

händelser som för -

ändringar och stör-

ningar i driften, be -

dömd orsak och vid -

tagen åtgärd.

Kan ingå i myndig-

hetens incidenthante-

ring.

11

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Personalsäkerhet

Handlingar rörande

bakgrundskontroll för

den som inte anställs

eller anlitas.

1) När de inte behövs

för verksamheten om

kontrollen avbryts av

arbetsgivaren eller om

den sökande återtar

ansökan.

2) 2 år efter det att be -

slutet om anställning

har vunnit laga kraft.

3) Vid preskriptions-

avbrott enligt diskrimi-

neringslagen (2008:567)

får handlingar istället

gallras först då den

väckta talan avslutats

genom dom eller beslut

som vunnit laga kraft.

Avser den bakgrunds-

kontroll som kan göras

på sökande som ska

anställas eller anlitas.

Avser inte hand lingar

rörande den som

anställts eller anlitats.

Handlingar rörande

tystnadsplikt.

När de inte behövs för

verksamheten.

Kan benämnas som till

exempel:

– Sekretessbevis.

– Sekretessförbindel-

ser.

– Tystnadspliktsför-

bindelser.

Förteckningar över

leverantörers personal

som är behörig att

komma åt eller ta

emot myndighetens

information.

När de inte behövs för

verksamheten.

Larmlistor.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser listor med

kontaktuppgifter för

att nå personal vid

t.ex. händelser av kris.

Handlingar vid

ansökan, utlämnande

eller återlämnande av

tjänstekort.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel:

– Ansökningar om

tjänstekort.

– Beställningshand -

lingar.

– Kvittenser.

Uppgifter i

tjänstekortsregister.

När de inte behövs för

verksamheten.

Tjänstekort.

När kortet har

återlämnats.

12

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Förlustanmälningar av

tjänstekort.

När de inte behövs för

verksamheten.

Fysisk säkerhet

Handlingar rörande

säkerhetsåtgärder för

att förhindra otillåten

fysisk åtkomst till,

skador på och stör-

ningar i tillgången till

organisationens infor-

mation och informa-

tionssystem.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter rörande:

– Tillträdesbegräns-

ning till olika delar av

verksamheten, till

exempel besökshante-

ring eller hantering av

kort, koder, nycklar

eller liknande .

– Skydd mot yttre och

miljörelaterade hot.

– Upptäckande funk-

tioner till exempel yttre

och inre larm och

objektslarm eller annan

systematisk bevakning.

– Personell bevakning,

t.ex. rapport efter

vaktbolags utryckning.

Ljud- och bildupptag-

ningar vid kamerabe-

vakning.

När de inte behövs för

verksamheten.

Handlingar som har

överförts till ett ärende

gallras enligt reglerna

för ärendet i övrigt.

Incidenthantering

Handlingar rörande

incidenter och

avvikelser.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar om

incidenter och av -

vikelser rörande till

exempel information, it

och personal och som

efter en tid förlorar

betydelse för verksam-

heten.

Avser inte hand-

lingar som:

– Ingår i eller leder till

brottsutredningar.

13

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

– Leder till att bety-

dande åtgärder eller

ändringar vidtas i

sådant som till exempel

interna regelverk eller

informationssystem.

– Redogör för att och

hur incidenten påver-

kat riktighet, äkthet,

autenticitet, tillför-

litlighet eller integritet i

handlingar som ska

bevaras.

– Redogör för inci -

denter som innebär

otillåten gallring.

14

RA-FS 2021:3

Bilaga 2 Gallring av säkerhetsskyddshandlingar

Myndigheter får eller ska gallra handlingar enligt nedan

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar och lagringsmedium

Kvittenser av

handlingar eller

lagringsmedium.

1) 10 år efter utgången

av det år då handlingen

i säkerhetsskyddsklas-

sen konfidentiell eller

hemlig har lämnats

tillbaka.

2) 10 år efter utgången

av det år då lagrings-

mediet i säkerhets-

skyddsklassen konfi-

dentiell eller hemlig

förstördes eller skrevs

över.

3) 25 år efter utgången

av det år då handlingen

i säkerhetsskydds-

klassen kvalificerat

hemlig har lämnats

tillbaka.

4) 25 år efter utgången

av det år då lagrings-

mediet i säkerhets-

skyddsklassen kvalifi-

cerat hemlig förstördes

eller skrevs över.

Avser till exempel:

– Kvitton.

– Delgivningskvitten-

ser.

– Delgivningslistor.

– Uppgifter i register

och liggare

– Kvittensposter.

För myndigheter som

tillämpar Säkerhets-

polisens föreskrifter

om säkerhetsskydd

finns inget krav om

kvittenser för hand-

lingar eller lagringsme-

dium i säkerhets-

skyddsklassen kon-

fidentiell eller lägre.

Dokumenterade beslut

om att medföra hand -

ling i säkerhetsskydds-

klass konfiden tiell eller

hemlig från myndig hets

lokaler eller områden.

1) 10 år efter utgången

av det år då beslutet om

att medföra handling i

säkerhetsskyddsklass

konfidentiell eller

hemlig har upphört att

gälla.

2) 25 år efter utgången

av det år då beslutet om

att medföra handling i

säkerhetsskyddsklass

kvalificerat hemlig har

upphört att gälla.

15

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Dokumenterade

överenskommelser om

distribution av hand-

lingar med annat land

eller mellanfolklig

organisation.

10 år efter utgången av

det år då beslutet har

upphört att gälla.

Samförvaringsbeslut.

1) Beslut som omfattar

handlingar med upp-

gifter i säkerhets-

skyddsklassen konfi-

dentiell eller hemlig får

gallras 10 år efter nytt

beslut.

2) Beslut som omfattar

handlingar i säkerhets-

skyddsklassen kvalifi-

cerat hemlig får gallras

25 år efter nytt beslut.

Avser de fall där myn-

digheten dokumenterar

beslut om att ett för-

varingsutrymme får

användas gemensamt

av flera personer.

Dokumenterade beslut

om gemensam använd-

ning av säkerhets-

skydds klassificerade

handlingar.

1) Beslut som omfattar

handlingar i säkerhets-

skyddsklassen konfi-

dentiell eller hemlig får

gallras 10 år efter nytt

beslut.

2) Beslut som omfattar

handlingar i säkerhets-

skyddsklassen kvalifi-

cerat hemlig får gallras

25 år efter nytt beslut.

Avser de fall där myn-

digheten dokumenterar

beslut om gemensam

användning av säker-

hets skyddsklassifice-

rade handlingar.

Med gemensam an-

vändning avses att en

avgränsad grupp av

personer ges åtkomst

till säker hets skydds-

klassi ficerade hand-

lingar som är gemen-

samma för gruppen.

Dokumenterade

godkännanden av

lagringsmedium.

1) 10 år efter utgången

av det år då lagrings-

mediet avsedd för att

behandla uppgifter i

säker hets skydds klassen

konfidentiell eller hem-

lig inte längre används

för att behandla säker-

hets skydds klassifice-

rade uppgifter.

16

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

2) 25 år efter utgången

av det år då lagrings-

mediet avsedd för att

behandla uppgifter i

säkerhetsskyddsklassen

kvalificerat hemlig

förstörts.

Uppgifter i förteck-

ningar över lagrings-

medium som innehåller

eller innehållit upp-

gifter i säkerhets-

skydds klassen konfi-

dentiell eller hemlig.

1) 10 år efter utgången

av det år då lagrings-

mediet med uppgifter i

säkerhetsskyddsklassen

konfidentiell eller hem -

lig förstördes eller

skrevs över.

2) 25 år efter utgången

av det år då lagrings-

mediet med uppgifter i

säkerhetsskyddsklassen

kvalificerat hemlig

förstördes eller skrevs

över.

Dokumentation över

förstörda handlingar

eller lagringsmedium.

1) 10 år efter utgången

av det år då handlingen

i säker hets skydds-

klassen konfidentiell

eller hemlig förstördes.

2) 10 år efter utgången

av det år då notering

gjordes om att lagrings-

mediet i säkerhets-

skydds klassen konfi-

dentiell eller hemlig har

förstörts.

3) 25 år efter utgången

av det år då handlingen

i säkerhetsskydds-

klassen kvalificerat

hemlig förstördes.

4) 25 år efter utgången

av det år då notering

gjordes om att lagrings-

mediet i säkerhets-

skyddsklassen kvalifi-

cerat hemlig förstörts.

Avser till exempel:

– Förstöringsrapporter.

– Förstöringslistor.

– Makuleringslistor.

– Kassations– och

avyttringsprotokoll/-

rapporter.

För myndigheter som

tillämpar Säkerhets-

polisens föreskrifter

om säkerhetsskydd

finns inget krav om att

dokumentera förstöring

av handlingar eller

lagringsmedium i

säkerhetsskyddsklassen

konfidentiell eller lägre.

17

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar och upp -

gifter rörande hantering

av användaråtkomst

eller behörighetskon-

troll till handlingar och

informationssystem.

1) 10 år efter att be -

hörig heten eller mot-

svarande har upphört

att gälla för handlingar

och uppgifter i säker-

hetsskyddsklass konfi -

dentiell eller hemlig.

2) 25 år efter att be-

hörigheten eller mot-

svarande har upphört

att gälla för handlingar

och uppgifter i säker-

hetsskyddsklass kvali-

fi cerat hemlig.

Avser handlingar och

uppgifter om att styra

och begränsa åtkomst

till handlingar och

informationssystem,

säkerställa behörig

användaråtkomst och

att förhindra obehörig

åtkomst till informa-

tionssystem och tjänster

samt att förhindra

obehörig åtkomst till

system och tillämp-

ningar.

Avser till exempel:

– Dokumenterade be-

slut om tilldelning av

användaråtkomst,

användaridentitet och

behörighet.

– Förteckningar över

användare med åt-

komst rättigheter eller

behörigheter.

– Användaridentiteter.

– Handlingar rörande

autentisering och be-

hörighetskontroll.

– Hantering av lösen-

ord.

– Användar-, admini-

stratörs-, och testkonton.

För myndigheter som

tillämpar Säkerhets-

polisens föreskrifter

om säkerhetsskydd

gäller dokumenta-

tionskrav endast för

säkerhetsskyddsklassen

hemlig eller lägre.

18

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar rörande

skyddad transport av

säkerhetsskyddsklassi-

ficerade handlingar,

lagringsmedium och

skyddsvärd materiel.

1) 10 år efter utgången

av det år då transporten

genomfördes av hand -

lingar, lagringsmedium

eller materiel i säker-

hetsskyddsklassen

konfidentiell eller

hemlig.

2) 25 år efter utgången

av det år då transporten

genomfördes av hand-

lingar, lagringsmedium

eller materiel i säker-

hetsskyddsklassen

kvalificerat hemlig.

3) När de inte behövs

för verksamheten då

transporten genomförts

av handlingar, lagrings-

medium eller materiel

som inte faller under

klassificeringarna ovan.

Avser till exempel:

– Transportsäkerhets-

analyser.

– Transportsäkerhets-

planer.

– Beslut om transport-

nivåer.

Signalskyddstjänst

Förkortningar som används i Försvarsmaktens föreskrifter om

signalskyddstjänsten.

SG

= Signalskyddsgrad

R

= Restricted

C

= Confidential

S

= Secret

TS

= Top Secret

TRF

= Trafikskydd

Handlingar rörande

hantering av incidenter.

10 år efter att ärendet

om incidenten har

avslutats eller 10 år

efter det att handlingen

om incident kommit in.

Avser incidenter med

signalskyddsnycklar,

signalskyddsmateriel,

aktiva kort eller mjuka

certifikat.

Avser till exempel:

– Anmälningar.

– Handlingar och

uppgifter i utredningar.

– Beslut och medde-

lande om åtgärder.

– Information till

Försvarsmakten.

19

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Med handlingar som

kommit in till myndig-

heten avses inkomna

meddelanden om till

exempel vilka åtgärder

som ska vidtas vid inci-

denter.

Avser inte handlingar

som:

– Ingår i eller leder till

brottsutredningar.

– Leder till att bety-

dande åtgärder eller

ändringar vidtas i

sådant som interna

regelverk.

Beställningar av

signalskyddsnycklar.

Efter att

signalskyddsnycklarna

har distribuerats.

Mottagningsbevis

rörande signalskydds-

nycklar.

När de inte behövs för

verksamheten.

Kvitton och kvittens-

listor för signalskydds-

nycklar och delgivning

av signalskyddsnycklar

med beteckningarna

SG S, SG C, SG R eller

SG TRF.

10 år efter att respek-

tive nyckel har upphört

att gälla.

Kvitton och kvittens-

listor för signalskydds-

nycklar och delgivning

av signalskyddsnycklar

med beteckningen SG

TS.

25 år efter att

respektive nyckel har

upphört att gälla.

Förteckningar över

signalskyddspersonal

som har tillgång till

signalskyddsnycklar för

signalskyddsnycklar

med beteckningarna

SG S, SG C, SG R eller

SG TRF.

10 år efter den sista

anteckningen.

20

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Förteckningar över

signalskyddspersonal

som har tillgång till

signalskyddsnycklar för

signalskyddsnycklar

med beteckningen SG

TS.

25 år efter den sista

anteckningen.

Uppgifter i register

över signalskydds-

utbildad personal.

När de inte behövs för

verksamheten.

Dokumenterade

individuella resultat

från utbildning i

signalskydd.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar som

upprättas efter genom-

förd signalskydds-

utbildning och som

skickas till Totalför-

svarets signalskydds-

skola.

Dokumentation över

produktion av signal-

skyddsnycklar.

10 år efter att respek-

tive nyckel har upphört

att gälla.

Signalskyddsnycklar.

Ska gallras när signal-

skyddsnycklarna har

upphört att gälla eller

när de inte behövs för

verksamheten.

Avser även avskrifter

eller kopior av signal-

skyddsnycklar.

Av Försvarsmaktens

föreskrifter om signal-

skyddstjänsten ska

varje signalskydds-

nyckel snarast förstöras

när den har upphört att

gälla eller när den inte

längre behövs för

tjänsten.

Dokumenterade till-

stånd för avskrift eller

kopia av signalskydds-

nycklar.

10 år efter att respek-

tive nyckel har upphört

att gälla.

Dokumentation över att

avskrifter eller kopior

har gjorts.

10 år efter det att res-

pektive nyckel har upp-

hört att gälla.

Följesedlar för signal-

skyddsnycklar med

beteckningarna SG S,

SG C, SG R eller SG

TRF.

10 år efter det att res-

pektive nyckel har

upphört att gälla.

Följesedlar för signal-

skyddsnycklar med

beteckningen SG TS.

25 år efter det att res-

pektive nyckel har

upphört att gälla.

21

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Dokumenterade beslut

om utförsel av sig-

nalskyddsnycklar.

10 år efter att signal-

skyddsnycklarna inte

behövs i verksamheten.

Dokumenterade resultat

av inventering av sig-

nalskyddsnycklar med

beteckningarna SG S,

SG C, SG R eller SG

TRF.

10 år efter

inventeringsdatum.

Dokumenterade resultat

av inventering av sig-

nalskyddsnycklar med

beteckningen SG TS.

25 år efter

inventeringsdatum.

Trafiklistor över mot-

tagna och skickade

krypterade medde-

landen.

När de inte behövs för

verksamheten.

Dokumentation av

förstöring av sig-

nalskyddsnycklar med

beteckningarna SG S,

SG C, SG R eller SG

TRF.

10 år efter att de har

förstörts.

Dokumentation av

förstöring av signal-

skyddsnycklar med

beteckningarna SG TS.

25 år efter att de har

förstörts.

Uppgifter i register

över samtliga signal-

skyddsnycklar.

När de inte behövs för

verksamheten.

Planer för internkon-

troll av signalskydds-

tjänst.

När planen har

reviderats.

Protokoll från intern-

kontroll av signal-

skyddstjänst.

10 år efter utgången av

det år då de upprätta-

des.

Dokumenterade resultat

vid signalkontroll.

10 år efter utgången av

det år då de upprätta-

des.

Avser inte anmälningar

till Försvarsmakten.

Kvittenser av signal-

skyddsmateriel.

Efter att materielen har

återlämnats.

22

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Uppgifter i register

över signalskydds-

materiel.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser de uppgifter en

verksamhet registrerar

om till exempel var

skyddsmaterial finns

och dess individnum-

mer.

Dokumenterade resultat

av inventering av

signalskyddsmateriel.

5 år efter utgången av

det år då inventeringen

utfördes.

Dokumenterade

överenskommelser om

utlån av signalskydds-

materiel.

10 år efter utgången

överenskommelse.

Dokumenterade god-

kännande om utförsel

av signalskyddsmateriel

utanför svenskt territo-

rium.

10 år efter att utförseln

inte längre är aktuell.

Avser inkomna god-

kännanden från För-

svarsmaktens hög-

kvarter.

Mottagningsbevis till

aktiva kort och mjuka

certifikat.

När de inte behövs för

verksamheten.

Följesedlar vid mot-

tagning av aktiva kort

och mjuka certifikat.

10 år efter det att

följesedeln upprättats.

Kvitton och kvittens-

liggare om aktiva kort

som innehåller certifi-

kat och mjuka certifi-

kat.

10 år efter det att det

aktiva kortet som inne-

håller certifikat har

återlämnats eller det

mjuka certifikatet

upphört att gälla.

Kvitton och kvittens-

liggare om aktiva kort

som inte innehåller

certifikat.

När de inte behövs för

verksamheten.

Uppgifter i register om

aktiva kort och mjuka

certifikat.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser de uppgifter en

verksamhet registrerar

om till exempel var

aktiva kort och mjuka

certifikat finns,

innehavare och dess

serienummer.

Mjuka certifikat.

När mjukt certifikat

upphört att gälla eller

när de inte behövs för

verksamheten.

23

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Informationssystem

Uppgifter och hand-

lingar som rör säkerhet

avseende utveckling

och ändringar i infor-

mationssystem.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter som syftar till

att säkerställa att för-

ändringar är säkra,

kontrollerade, god-

kända och införs på ett

systematiskt, spårbart

och kontrollerat sätt.

Kan ingå i en samlad

dokumentation avseen-

de utveckling och ären-

den om ändringar.

Avser till exempel:

– Ändringsförslag.

– Lösningsförslag.

– Rapporter om genom-

förda förändringar.

– Handlingar om test.

Avser inte den doku-

mentation som behövs

för att dokumentera

elektroniska handlingar

som ska bevaras.

Förteckningar över

informationstillgångar.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser förteckningar

som identifierar och

kartlägger sådant som

maskinvaruenheter,

programvaror och

tjänster i syftet att

skaffa överblick över

tillåtna och otillåtna

enheter och program-

installationer och ha

kontroll över gällande

konfiguration.

Handlingar och upp-

gifter som beskriver

ingående delar i infor-

mationssystemet som

har betydelse för säker-

hetskänslig verksamhet.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser dokumentation

som redogör för de

säkerhetsåtgärder som

avser informations-

systemet och vad som

är av betydelse för att

kunna upprätthålla

säkerheten i och kring

systemet.

24

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Kan ingå i en samlad

dokumentation som

beskriver ingående

delar i informations-

systemet.

Avser inte den

dokumentation som

behövs för att doku-

mentera elektroniska

handlingar som ska

bevaras.

Handlingar rörande

ändringshantering inom

it-drift.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter rörande

säkerheten vid änd-

ringar i informations-

system.

Kan ingå i en samlad

dokumentation som rör

ändringar.

Avser till exempel:

– Uppgifter i register

över ändringar.

– Bedömningar av den

potentiella påverkan,

inbegripande påverkan

på informationssäker-

het.

– Verifieringar av att

informationssäkerhets-

krav är uppfyllda.

Avser inte den doku-

mentation som behövs

för att dokumentera

elektroniska handlingar

som ska bevaras.

Handlingar rörande

kapacitetshantering.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter om när an-

vändning av informa-

tionssystem övervakas

och justeras samt när

prognoser görs av

framtida kapacitetskrav.

Kan ingå i en samlad

dokumentation om

kapacitetshantering.

25

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar rörande

skydd mot skadlig kod.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel

inkomna program och

handlingar rörande

uppdatering program

för upptäckt av skadlig

kod m.m.

Uppgifter i loggar som

registrerar händelser

som kan påverka säker-

heten i eller kring ett

informationssystem.

1) 10 år efter utgången

av det år då uppgifterna

registrerades om de rör

uppgifter i säkerhets-

skyddsklass konfiden-

tiell eller hemlig.

2) 25 år efter utgången

av det år då uppgifterna

registrerades om de rör

uppgifter i säkerhets-

skyddsklass kvalificerat

hemlig.

3) 5 år efter utgången

av det år då uppgifterna

registrerades om för

uppgifter som inte

faller under klassifice-

ringarna ovan.

Avser manuell eller

automatisk registrering

av uppgifter i loggar

som syftar till att

upptäcka och utreda

sådant som skadlig eller

otillåten påverkan,

obehörig åtkomst och

funktionsstörningar i

informationssystem.

Kan benämnas som

säkerhetsloggar.

Dokumenterade

analyser av innehållet i

säkerhetsloggar.

1) 10 år efter utgången

av det år då analysen

upprättats över uppgif-

ter i säkerhetsskydds-

klass konfidentiell eller

hemlig.

2) 25 år efter utgången

av det år då analysen

upprättats över uppgif-

ter i säkerhetsskydds-

klass kvalificerat

hemlig.

3) 5 år efter utgången

av det år då analysen

upprättats över uppgif-

ter som inte faller under

klassificeringarna ovan.

Avser även de uppgifter

i loggar som identifie-

rats, samlats in eller

kopierats för att ligga

till grund för analys.

Uppgifter i analyser

kan bestå av t.ex. be-

skrivning av händelser

som förändringar och

störningar i driften,

bedömd orsak och

vidtagen åtgärd.

Kan ingå i myndig-

hetens incidenthante-

ring.

Personalsäkerhet

Anmälan till Säkerhets-

polisen om kontaktper-

soner som beslutar om

registerkontroll.

När de inte behövs för

verksamheten.

26

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar i grundut-

redningar inom säker-

hetsprövningar för den

som inte har anställts

eller anlitats.

1) När de inte behövs

för verksamheten om

prövningen avbryts av

arbetsgivaren eller om

den sökande återtar

ansökan.

2) 2 år efter det att

beslutet om anställning

har vunnit laga kraft.

3) Vid preskriptions-

avbrott enligt diskrimi-

neringslagen (2008:567)

får handlingar istället

gallras först då den

väckta talan avslutats

genom dom eller beslut

som vunnit laga kraft.

Avser dokumentation

inom grundutredningar

av sådant som säker-

hetsprövningsintervju,

bedömning av betyg,

referenser eller infor-

mation hämtad från

öppna källor på internet

och som myndigheten

bedömer vara allmänna

handlingar.

Med avbruten pröv-

ning avses till exempel

de fall när tjänster har

dragits tillbaka efter

annonsering eller om

behovet av deltagande i

säkerhetskänslig verk-

samhet upphört under

tiden som säkerhets-

prövningen pågår.

Handlingar i grund-

utredningar inom säker-

hetsprövningar som är

utöver det dokumen-

terade resultatet för den

som anställts eller

anlitats.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser dokumentation

inom grundutredningar

av sådant som säker-

hetsprövningsintervju,

bedömning av betyg,

referenser eller infor-

mation hämtad från

öppna källor på inter-

net och som myndig-

heten bedömt vara

allmänna handlingar.

Avser inte det doku-

menterade resultatet av

säkerhetsprövningen

enligt 5 kap. 5 § säker-

hetsskyddsförord-

ningen (2018:658).

Avser inte säkerhets-

skyddsbeslut i person-

ärende.

27

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Dokumenterade sam-

tycken till registerkon-

troll för den som har

anställts eller på annat

sätt ska delta i den

säkerhetskänsliga

verksamheten.

När deltagandet i den

säkerhetskänsliga

verksamheten avslutats.

Dokumenterade sam-

tycken till registerkon-

troll för den som inte

har anställts eller

anlitats.

När beslutet om att

anställa en annan

kandidat har vunnit

laga kraft eller när

anställningsärendet

avbryts och ingen

anställs .

Framställningar om

registerkontroll för den

som har anställts, är

anställd eller på annat

sätt ska delta, eller

deltar, i den säkerhets-

känsliga verksamheten.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser när myndigheten

tagit en kopia av

framställan till

Säkerhetspolisen.

Framställningar om

registerkontroll för den

eller de som inte har

anställts eller anlitats.

När anställningsbeslutet

för den som fått

tjänsten har vunnit laga

kraft eller efter beslut

om att person inte ska

anlitas eller anställ-

ningsärendet avbryts

och ingen anställs.

Avser när myndigheten

tagit en kopia av fram -

ställan till Säkerhets-

polisen.

Avanmälningar eller

ändringar av den kon-

trollerades förhållan-

den.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser de fall myndig-

heten tagit kopia på den

skriftliga underrättel-

sen som skickas till

Säkerhetspolisen.

Handlingar rörande

tystnadsplikt.

När de inte behövs för

verksamheten.

Kan benämnas som till

exempel:

– Sekretessbevis.

– Sekretessförbindelser.

– Tystnadspliktsför-

bindelser.

28

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Fysisk säkerhet

Handlingar som syftar

till att förebygga att

endast behöriga får

tillträde till byggnader

som används för

säkerhetskänslig

verksamhet.

1) 2 år efter att

tillståndet har upphört

att gälla eller att

ansökan har avslagits

till byggnader som

rymmer handlingar i

säkerhetsskyddsklassen

begränsat hemlig.

2) 10 år efter att

tillståndet har upphört

att gälla eller att

ansökan har avslagits

till byggnader som

rymmer handlingar i

säkerhetsskyddsklassen

konfidentiell upp till

hemlig

3) 25 år efter att

tillståndet har upphört

att gälla eller att

ansökan har avslagits

till byggnader som

rymmer handlingar

säkerhetsskyddsklassen

kvalificerat hemlig.

Avser handlingar över

vilka som har behörig-

het att tillträda olika

delar verksamheten där

de kan få tillgång till

säkerhetsskyddsklassi-

ficerade uppgifter och

handlingar eller att få

insyn i säkerhetskänslig

verksamhet.

Avser både områden,

byggnader och andra

anläggningar eller

objekt.

Avser till exempel:

– Besökstillstånd.

– Avslagna ansökningar.

– Uppgifter i förteck-

ningar över besökare.

Uppgifter i förteck-

ningar över kort, koder,

nycklar eller liknande

till byggnader som

används för säker-

hetskänslig verksamhet.

1) 2 år efter senast

införda uppgift avse-

ende byggnader som

rymmer handlingar i

säkerhetsskyddsklassen

begränsat hemlig.

2) 10 år efter senast

införda uppgift avse-

ende byggnader som

rymmer handlingar i

säkerhetsskyddsklassen

begränsat hemlig upp

till hemlig.

3) 25 år efter senast

införda uppgift avse-

ende byggnader som

rymmer handlingar i

säkerhetsskyddsklassen

kvalificerat hemlig.

Avser både områden,

byggnader eller

utrymmen.

29

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Handlingar rörande

teknisk bevakning.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser handlingar och

uppgifter i och rörande

upptäckande funktioner

till exempel yttre och

inre larm och objekts-

larm eller annan syste-

matisk bevakning.

Avser även hand-

lingar som rör säker-

hetsteknisk dokumen-

tation för sådant som

inbrottslarm, överfalls-

larm, brandlarm, pas-

sersystem och kamera-

system.

Ljud- och bildupptag-

ningar vid kamerabe-

vakning.

När de inte behövs för

verksamheten.

Handlingar som har

överförts till ett ärende

gallras eller bevaras

enligt reglerna för

ärendet i övrigt.

Handlingar rörande

personell bevakning.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel

rapporter från vakt-

bolag.

Handlingar som har

överförts till ett ärende

gallras eller bevaras

enligt reglerna för

ärendet i övrigt.

Handlingar rörande

skyddad transport av

säkerhetsskydds-

klassificerade hand-

lingar och skyddsvärd

materiel.

När de inte behövs för

verksamheten.

Avser till exempel:

– Transportsäkerhets-

analyser.

– Transportsäkerhets-

planer.

– Beslut om transport-

nivåer.

30

RA-FS 2021:3

Handlingar

Gallring

Anmärkningar

Incidenthantering

Handlingar rörande

incidenter och

avvikelser.

1) 10 år efter utgången

av det år då ärenden om

incidenter i säkerhets-

skyddsklass konfiden-

tiell eller hemlig avslu-

tades.

2) 25 år efter utgången

av det år då ärenden om

incidenter i säkerhets-

skyddsklass kvalificerat

hemlig avslutades.

3) När de inte behövs

för verksamheten då

incidenten inte faller

under klassificeringar-

na ovan.

Avser handlingar om

incidenter och avvikel-

ser rörande till exempel

information, it och

personal och som efter

en tid förlorar betydelse

för verksamheten.

Avser inte handlingar

som:

– Ingår i eller leder till

brottsutredningar.

– Leder till att bety-

dande åtgärder eller

ändringar vidtas i

sådant som t.ex.

interna regelverk eller

informationssystem.

– Redogör för att och

hur incidenten påverkat

riktighet, äkthet, auten-

ticitet, tillförlitlighet

eller integritet i hand-

lingar som ska bevaras.

– Redogör för inciden-

ter som innebär otillå-

ten gallring.

Elanders Sverige AB, 2021