SJVFS 2002:49

Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m.

av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter;

beslutade den 12 juni 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1 följande med stöd av 7, 17, 19-21,

24-25 och 28 §§utsädesförordningen (2000:1330) och 8 § förordningen

(1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll, samt efter sam-

råd med Statens utsädeskontroll och Statens växtsortnämnd.

SJVFS 2002:49

Utkom från trycket

den 27 juni 2002

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kvalitetskontroll på

annat sätt än genom certifiering och bestämmelser för saluföring m.m. av

utsäde av samtliga arter av icke -vedartade arter av prydnadsväxter.

Dessa föreskrifter gäller inte för utsäde som saluförs i liten omfattning

(färre än 5 000 frön per sort och år) eller för bevarande av den genetiska

mångfalden.

Dessa föreskrifter gäller inte heller för leverantörer med en årsomsätt-

ning från utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5 prisbasbelopp. Dessa

leverantörer skall dock årligen anmäla sin beräknade årsomsättning från

utsädesförsäljningen till Statens utsädeskontroll (Utsädeskontrollen).

För utsäde av vilda arter av prydnadsväxter finns även bestämmelser i

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om

skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med

dem2,

1 Jfr rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av

prydnadsväxter (EGT L 226, 13.8.1998, s. 16, Celex 31998L0056), kommissionens direktiv

93/49/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av

prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets

direktiv 91/682/EEG (EGT L 250, 7.10.1993, s. 9, Celex 31993L0049), ändrat genom

kommissionens direktiv 1999/67/EG av den 28 juni 1999 om ändring av direktiv 93/49/EEG

om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial

av prydnadsväxter i enlighet med rådets direktiv 91/682/EEG (EGT L 164, 30.6.1999, s. 78,

Celex 31999L0067), kommissionens direktiv 1999/66/EG av den 28 juni 1999 om krav

beträffande den etikett eller annan handling som utfärdas av leverantören enligt rådets

direktiv 98/56/EG (EGT L 164, 30.6.1999, s. 76, Celex 31999L0066) och kommissionens

direktiv 1999/68/EG av den 28 juni 1999 om ytterligare bestämmelser för de listor över

sorter av prydnadsväxter som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG

(EGT L 172, 8.7.1999, s. 42, Celex 31999L0068).

2 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

SJVFS 2002:49

2

2. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti

2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG)

nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av

handeln med dem3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 2087/2001 av den 24 oktober

2001 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till

gemenskapen4,

4. artskyddsförordningen (1998:179) samt med stöd av den utfärdade

föreskrifter.

Kvalitetskontroll på annat sätt än genom certifiering krävs enligt 5 § 1,

4 och 5 utsädesförordningen (2000:1330) inte för

1. utsäde som är avsett för export till ett land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. utsäde som är avsett för

a. förädlingsändamål,

b. försöksändamål eller för vetenskapligt bruk.

Bestämmelser om saluföring m.m. av utsäde av vedartade arter av

prydnadsväxter samt om saluföring m.m. av annat förökningsmaterial än

utsäde av prydnadsväxter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:96) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

2 § Av 18 § utsädesförordningen (2000:1330) följer att utsäde endast får

saluföras av godkända leverantörer. Detta gäller dock inte om en leve-

rantör endast saluför utsäde till personer som inte bedriver yrkesmässig

produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter eller för-

ökningsmaterial av prydnadsväxter.

Utsäde får dessutom endast saluföras om det uppfyller kraven i dessa

föreskrifter.

3 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt

producerar, lagrar, saluför eller inför växter finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växt -

skadegörare. I samma föreskrifter finns också krav på att vissa växter

skall vara försedda med ett växtpass vid förflyttning inom Europeiska

unionen (EU) samt att vissa växter skall åtföljas av ett sundhetsintyg vid

import från länder utanför EU.

Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för

betat utsäde.

3 EGT L 250, 19.9.2001, s. 1 (Celex 32001R1808).

4 EGT L 282, 26.10.2001, s. 23 (Celex 32001R2087).

SJVFS 2002:49

3

Definitioner

4 § De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växt -

skyddslagen (1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

I dessa föreskrifter avses med

EG-kvalitet : kraven i dessa föreskrifter är uppfyllda,

leverantör: en fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig

saluföring eller import av utsäde, eller som producerar utsäde,

prydnadsväxter: växter för prydnadsändamål av samtliga släkten och

arter av icke-vedartade prydnadsväxter, dvs. annat än träd, buskar och ris,

utsäde: frö för sådd av samtliga släkten och arter av icke-vedartade

prydnadsväxter som omfattas av dessa föreskrifter, dvs. annat än träd,

buskar och ris,

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav

vid förflyttning av växter (inklusive utsäde av vissa arter) inom EU är

uppfyllda.

Krav som utsäde skall uppfylla

5 § Utsäde skall i förekommande fall uppfylla tillämpliga växtskydds-

krav i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skydds-

åtgärder mot spridning av växtskadegörare.

6 § Utsäde som omfattas av dessa föreskrifter får inte innehålla flyghavre

(Avena fatua, Avena ludoviciana och Avena sterilis).

7 § Vid saluföring skall utsädet

1. åtminstone vid visuell besiktning i allt väsentligt vara fritt från

skadegörare som försämrar kvaliteten och tecken eller symptom på

skadegörare som gör utsädet mindre användbart,

2. i allt väsentligt vara fritt från fel som kan försämra dess kvalitet

som utsäde,

3. ha tillräcklig livskraft och storlek med avseende på dess använd-

barhet som utsäde,

4. ha tillräcklig grobarhet.

Utsäde som visar synliga tecken eller symptom på att inte i allt väsent-

ligt vara fritt från skadegörare får endast saluföras om det behandlats på

lämpligt sätt.

8 § Vid saluföring skall utsädet ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet

om det saluförs med uppgift om en viss sort enligt 12 §.

SJVFS 2002:49

4

Saluföring och märkning av utsäde

9 § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är

genetiskt modifierad endast saluföras om tillstånd finns enligt 13 kap.

12 § miljöbalken (1998:808) eller enligt 6 § förordningen (1994:901) om

genetiskt modifierade organismer.

Att sorten är genetiskt modifierad skall framgå av märkningen på

förpackningen enligt märkningskraven i 11 § och av alla dokument, offi-

ciella eller andra, som fästs på eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att

en sort är genetiskt modifierad skall även framgå av försäljningskataloger

och annan information där sorten omnämns.

10 § Utsäde skall saluföras i enhetliga partier. Utsäde från olika partier

får dock saluföras som en enda varusändning under förutsättning att leve-

rantören registrerar de olika partiernas sammansättning och ursprung.

Kraven på enhetliga partier respektive på registrering gäller endast för

utsäde som saluförs till personer som bedriver yrkesmässig produktion av

eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter eller förökningsmaterial

av prydnadsväxter. Kraven gäller inte vid saluföring till en leverantör vars

verksamhet uteslutande gäller köp av utsäde, i märkta och förseglade

förpackningar, för vidare saluföring utan att förpackningen bryts.

11 § När utsäde saluförs skall förpackningen vara märkt av leverantören

med en etikett. Etiketten skall vara av lämpligt material och inte ha

använts tidigare. Texten skall vara tryckt på minst ett av EU:s officiella

språk. Den skall innehålla följande rubriker:

1. ”EG-kvalitet”.

2. EG-medlemsstatens kod.

3. Det ansvariga officiella organets namn eller kod.

4. Leverantörens registreringsnummer.

5. Individuellt serie -, vecko - eller partinummer.

6. Vetenskapligt namn.

7. Sortbenämning, i tillämpliga fall, grundstammens beteckn ing. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

8. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

9. Mängd.

10. Produktionslandets namn, vid import från ett land utanför EU.

Med ansvarigt officiellt organ enligt tredje punkten avses Utsädes -

kontrollen, utom vid införsel där ansvarigt organ i respektive EU-land

avses och vid växtpass där Jordbruksverket är ansvarigt organ.

Om utsädet åtföljs av ett växtpass, kan etiketten ersättas av växtpasset

om det senare är försett med upplysningarna under punkterna 1, 3, 7, 8

och 10. Dessa upplysningar skall vara klart avskilda från övrig text.

För märkning av portionsförpackat utsäde, till personer som inte be-

driver yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av pryd-

SJVFS 2002:49

5

nadsväxter eller förökningsmaterial av prydnadsväxter, gäller att märk-

ning kan göras direkt på emballaget. Följande information skall finnas:

1. ”EG-kvalitet”.

2. Leverantörens namn och adress.

3. Individuellt serie -, vecko - eller partinummer.

4. Vetenskapligt namn .

5. Sortbenämning. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”.

6. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

7. Mängd, får anges i vikt (gram), antal (st.), till antal plantor eller

sträckmeter.

12 § Utsäde får saluföras med uppgift om vilken sort det är endast om

den berörda sorten är

1. registrerad för växtförädlarrätt,

2. officiellt registrerad på annat sätt,

3. allmänt känd, eller

4. upptagen i en leverantörs förteckning med detaljerad beskrivning

och benämning.

Varje sort skall, så långt som möjligt, ha samma benämning i alla

medlemsstater.

Om utsäde saluförs med uppgift om sortgrupp i stället för sort skall

leverantören ange sortgruppen på ett sådant sätt att förväxling med annan

sortbenämning undviks.

13 § De förteckningar som nämns i 12 § 4 skall innehålla följande

1. sortbenämning, i tillämpliga fall tillsammans med dess allmänt

kända synonymer,

2. uppgifter om upprätthållare av sorten och om den förökningsmetod

som tillämpas,

3. sortbeskrivning, åtminstone innehållande de karaktärer och deras

uttryck som används i den sortbeskrivning som skall inges i ansökan om

EG:s växtförädlarrätt där denna är tillämplig, samt

4. om möjligt, uppgifter om hur sorten skiljer sig från de sorter den

närmast liknar.

Punkterna 2 och 4 gäller endast för leverantörer som förökar eller

producerar utsäde.

Förteckningarna skall på begäran göras tillgängliga för Utsädes -

kontrollen. Leverantören skall spara dessa förteckningar i minst tre år.

Utsäde som har producerats i ett land utanför EU

14 § Utsäde får endast importeras från ett land utanför EU, om den

importerande leverantören före import ser till att utsädet har samma

kvalitet som utsäde som har producerats inom EU enligt dessa

föreskrifter, särskilt vad gäller kvalitet, identifikation och växtskydd.

SJVFS 2002:49

6

Införsel av utsäde

15 § Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, skall av

importören skriftligen anmälas till Utsädeskontrollen efter införseln.

Anmälan skall göras genom en årlig rapport eller på begäran från

Utsädeskontrollen. Utsäde behöver dock inte anmälas om det skall använ-

das för egen sådd. Anmälan skall ske på av Utsädeskontrollen fastställd

blankett och innehålla följande uppgifter

1. ursprungsland och officiell kontrollmyndighet,

2. avsändarland,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer,

6. typ av förpackning och märkning,

7. beträffande småförpackningar, antal förpackningar som förts in och

förpackningsvikt.

Leverantören skall spara skriftliga bevis på sitt kontrakt med leveran-

tören utanför EU i minst tre år.

Krav som skall uppfyllas av en leverantör

16 § En leverantör skall vara godkänd av Utsädeskontrollen med avse-

ende på den verksamhet som bedrivs enligt dessa föreskrifter.

Godkännande krävs inte för en leverantör vars verksamhet uteslutande

gäller köp av utsäde, i märkta och förseglade förpackningar, för vidare

saluföring utan att förpackningen bryts.

Av 18 § utsädesförordningen (2000:1330) tredje stycket följer att

godkännande inte krävs för en leverantör som endast saluför utsäde till

personer som inte bedriver yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig

saluföring av prydnadsväxter eller förökningsmaterial av prydnadsväxter.

17 § En leverantör som bedriver produktion av utsäde skall

1. kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktions-

kedja som inverkar på utsädets kvalitet,

2. vid behov ta ut prov för laboratorieanalys,

3. se till att olika partier av utsädet hålls åtskilda och kan identifieras

under produktionen, samt

4. spara uppgifter i minst tre år om den övervakning som avses i första

punkten så att Utsädeskontrollen kan granska uppgifterna om den begär

det.

18 § Om någon av de skadegörare som anges i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växt -

skadegörare förekommer på en anläggning som tillhör en leverantör som

SJVFS 2002:49

7

bedriver produktion av utsäde skall leverantören anmäla detta till Jord-

bruksverket samt vidta de åtgärder som föreskrivs av verket.

19 § När utsäde saluförs skall registrerade leverantörer enligt 16 § spara

skrift liga bevis för sin saluföring eller sina inköp i minst ett år.

Kontroll och tillsyn

20 § För att kontrollera att kraven i dessa föreskrifter uppfylls skall ut-

säde kontrolleras av Utsädeskontrollen

1. åtminstone genom stickprovskontroller, och

2. åtminstone i fråga om utsäde som saluförs till personer som bedri-

ver yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnads-

växter eller förökningsmaterial av prydnadsväxter.

21 § Om det vid kontroll enligt 20 § visar sig att utsäde inte uppfyller

kraven skall Utsädeskontrollen se till att leverantören vidtar lämpliga

åtgärder eller, om detta inte är möjligt, förbjuda saluföring av detta utsäde

inom EU.

22 § Om det visar sig att utsäde som saluförs av en viss leverantör inte

uppfyller kraven i dessa föreskrifter skall Utsädeskontrollen se till att

lämpliga åtgärder vidtas beträffande denna leverantör.

Alla sådana åtgärder skall avbrytas så snart det med tillräcklig säker-

het har fastställts att det utsäde som är avsett att saluföras av leverantören

i framtiden kommer att uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

Undantag

23 § Vid brist på utsäde, eller om det annars finns särskilda skäl, kan

Jordbruksverket medge undantag från de krav som angivits i dessa före-

skrifter, om det inte strider mot EG:s bestämmelser.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2002, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid

överlämnande av vissa utsädesvaror skall upphöra att gälla.

Äldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2004 för utsäde

som producerats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

SJVFS 2002:49

8

Till och med den 31 december 2004 får utsäde, som inte omfattas av

äldre föreskrifter, saluföras även om det inte uppfyller kraven i dessa

föreskrifter.

CARL JOHAN LIDÉN

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)